dj 2554150school2900edocs00836 by zCcBpI7

VIEWS: 1 PAGES: 5

									                    คำสั่งโรงเรียนบ้ ำนดอนกลำง
                    ที่ 84 /2553
   เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรี ยน ประจาปี 2554


     ด้วยโรงเรี ยนบ้านดอนกลาง กาหนดจัดงานวันไหว้ครู
เลือกตั้งประธานนักเรี ยนและบายศรี สู่ ขวัญศิษย์ลูก ประจาปี การศึกษา 2554 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่
9 มิถุนายน 2554 เพื่อให้การจัดงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ ายต่างๆ ดังนี้ คือ
                 คณะกรรมการอานวยการ

1.   นายประวิทย์ จันทา           ้
                      ผูอานวยการโรงเรี ยนบ้านดอนกลาง      ประธานกรรมการ
2.   นายสายันต์ โชติวงโสั           ้
                      รองผูอานวยการโรงเรี ยนบ้านดอนกลาง        กรรมการ
3.   นายวิเศษ สาสอน           ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
4.   นายสมชาย เสี ยงล้ า         ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
5.   นางสวาท โชติวงโส ั         ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
6   นางบุญจิราธร กิติศรี วรพันธุ์    ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
7.   นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์   ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง        กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ อานวยความสะดวกและให้คาปรึ กษาแก่คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
              คณะกรรมการจัดสถานที่

1.   นายสมชาย เสี ยงล้ า         ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง        ประธานกรรมการ
2.   นายดิเรก ภาโสม           ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
3.   นายวิเศษ สาสอน           ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
4.   นายประจักษ์ ทามี          ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
5.         ั
    นายวอ วงศ์จนทะ           ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
6..  นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์   ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
7.   นายพินิจ นามพลแสน          ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
8.   นายธนพัฒน์ อภัยโส          ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
9.. นายวีระยุทธ์ กลับโก        ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ/เลขานุการ

                  ั
หน้าที่ จัดเตรี ยม/จัดเก็บ สถานที่จดกิจกรรมห้องประชุมอาคารค้ าคูณ อุปกรณ์เครื่ องเสี ยง ป้ ายเวที
ให้เรี ยบร้อย ก่อนวันงาน

               คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเด่ น

1.  นางวิภาดา ยศทอง         ชั้นอนุบาล 1
2.  นางบุญจิราธร กิติศรี วรพันธุ์  ชั้นอนุบาล 2
3.  นางลัดดาวัลย์ คาอ้อ       ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
4.  นางสาวช่อผกา           ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
5.  พรมน้อยนางสาวชุลีพร       ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
   อภิกุลชัยสุ ทธิ์
6.  นายสมชาย เสี ยงล้ า       ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
7   นางจิดาภา วงศ์จนทะ ั       ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
8   นายวีระยุทธ์ กลับโก       ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
9.  นายวอ วงศ์จนทะั         ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1
10.  นางสวาท โชติวงโส ั        ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1
11  นายธนพัฒน์ อภัยโส        ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2
12  นายพินิจ นามพลแสน        ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2
13  นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์  ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
14  ว่าที่ ร.ต.หญิงชนางรัก ดีโคตร  ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2
15  นายดิเรก ภาโสม          ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2
16  นายประจักษ์ ทามี         ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
17  นางนภาภรณ์ แสนโสม        ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
18  นางจารุ ณี อภัยโส        ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2
19  นายวิเศษ สาสอน          ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2

หน้าที่ คัดเลือกนักเรี ยนดีเด่น 4 ประเภท คือ ด้านการเรี ยน ด้านการแต่งกาย
                                          ั
ด้านมารยาทและด้านการช่วยเหลือโรงเรี ยน ในชั้นที่ได้รับมอบหมาย แล้วเสนอฝ่ ายเกียรติบตร
                                ้
ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ให้จงได้ สาหรับอนุบาล 1 ไม่ตองเลือกด้านการเรี ยน
                 คณะกรรมการฝึ กซ้ อมพิธีไหว้ ครู

1.  นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์  ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง       ประธานกรรมการ
2.  นายธนพัฒน์ อภัยโส         ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
3.  นางสวาท โชติวงโส ั        ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
4.  ว่าที่ ร.ต.หญิงชนางรัก ดีโคตร   ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
5.  นางบุญจิราธร กิติศรี วรพันธุ์   ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
6.  นางลัดดาวัลย์ คาอ้อ        ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
7  นางสาวช่อผกา พรมน้อย       ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
8  นายวีระยุทธ์ กลับโก        ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง           กรรมการ
9  นายดิเรก ภาโสม          ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง      กรรมการ/เลขานุการ

                     ั     ั
หน้าที่ ฝึ กซ้อมขั้นตอนของพิธีไหว้ครู ให้นกเรี ยนปฏิบติได้ถูกต้อง

                   คณะกรรมการพิธีการ

1.  นายธนพัฒน์ อภัยโส         ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง      ประธานกรรมการ
2.  นายดิเรก ภาโสม          ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          กรรมการ
3.  นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์  ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          กรรมการ
4.  ว่าที่ ร.ต.หญิงชนางรัก ดีโคตร   ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง     กรรมการ/เลขานุการ


หน้ าที่ จัดลาดับขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่ มต้นจนแล้วเสร็ จ

             คณะกรรมการตัดสิ นพานธูปเทียน-พานดอกไม้

1.  นางบุญจิราธร กิติศรี วรพันธุ์   ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง      ประธานกรรมการ
2.  นางจารุ ณี อภัยโส         ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          กรรมการ
3.  นางวิภาดา ยศทอง          ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          กรรมการ
3.  นางลัดดาวัลย์ คาอ้อ        ครู  โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง     กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ กาหนดเกณฑ์และพิจารณาตัดสิ น พานธูปเทียน-พานดอกไม้ตามที่เห็นสมควร
                   คณะกรรมการจัดทาเกียรติบัตร

1. นายดิเรก ภาโสม             ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          ประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ แสนโสม            ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
3. นางสาวดุจฤดี นามบุตร          เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง  กรรมการ/เลขานุการ

           ั
หน้ าที่ จัดทาเกียรติบตรสาหรับนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้ง 4 ประเภท

              คณะกรรมการรับสมัครประธานสภานักเรียน

1. นายประจักษ์ ทามี            ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร อภิกุลชัยสุ ทธิ์      พนักงานราชการ โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง        กรรมการ
3. นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์     ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง         กรรมการ/เลขานุการ

หน้ าที่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานสภานักเรี ยน

            คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

1.  นายพินิจ นามพลแสน           ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง          ประธานกรรมการ
2.  นายดิเรก ภาโสม            ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
3  นายวีระยุทธ์ กลับโก          ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
4  นางจิดาภา วงศ์จนทะั          ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
5  นายเทพสิ ทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์    ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
6  นายธนพัฒน์ อภัยโส           ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง             กรรมการ
7.  นายสมชาย เสี ยงล้ า          ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง         กรรมการ/เลขานุการ

หน้ าที่ จัดทาบัญชีรายชื่ อนักเรี ยนที่มีสิทธิ เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งจัดนักเรี ยนให้รับผิดชอบดาเนินการในการเริ่ มลงคะแนนจนถึงประกาศผลการเลือกตั้ง
                   กิจกรรมบายศรีส่ ู ขวัญศิษย์ ลูก
ผู้จัดทาพานบายศรี
1. นางจิดาภา วงศ์จนทะ ั           ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง
2. นางวิไลวรรณ เพชรดีคาย        นักการ โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง
ผู้ติดต่ อหมอทาขวัญ
1. นายวอ วงศ์จนทะ ั          ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง
2. นายวีระยุทธ์ กลับโก         ครู โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง

          ู้         ั     ้
    ทั้งนี้ ให้ผได้รับแต่งตั้ง ปฏิบติหน้าที่ดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ บังเกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อสถานศึกษาและนักเรี ยน เพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี หากมีปัญหา
ให้ปรึ กษาคณะกรรมการอานวยการในทันที อนึ่ง ข้าราชการครู
พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน แต่ งกายชุ ดสี กากี

            สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

                   (ลงชื่อ)
                       (นายประวิทย์ จันทา)
                      ้
                     ผูอานวยการโรงเรี ยนบ้านดอนกลาง

งานบริ หารทัวไป
       ่
โรงเรี ยนบ้านดอนกลาง

								
To top