dj 2555128school712edocs001583 by zCcBpI7

VIEWS: 5 PAGES: 3

									                การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
     การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง
                             ิ
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดารงชี วต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเ้ รี ยน
โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบติจริ งทุกขั้นตอน จนเกิดการเรี ยนรู ้ดวยตนเอง (นคร
                          ั                    ้
พันธ์ณรงค์ อ้างอิงใน http://www.yupparaj.ac.th/education/topic203.doc)
ซึ่งหลักในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีหลักการที่สาคัญดังนี้
                     ้         ้
     1.1. ให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูสร้างความรู้ดวยตนเอง โดยการ
            1.1.1 แสวงหาข้อมูล
            1.1.2 ศึกษาทาความเข้าใจ
            1.1.3 คิดวิเคราะห์
            1.1.4 ตีความ
            1.1.5 แปลความ
            1.1.6 สร้างความหมายแก่ตนเอง
            1.1.7 สังเคราะห์ขอมูล ้
            1.1.8 สรุ ปข้อความรู้
     1.2 ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
     1.3          ให้ ผู ้เ รี ยนมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งกั น และกั น และได้ เ รี ยนรู ้ จ ากกั น และกั น
                                        ั
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ ความคิด และประสบการณ์แก่กนและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
     1.4 ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ "กระบวนการ" ควบคู่ไปกับ "ผลงาน/ข้อความรู้ที่สรุ ปได้"
     1.5 ให้ผเู้ รี ยนนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวตประจาวัน    ิ
     การเรี ยนรู้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
                               ่
เป็ นสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่ผอนคลาย เป็ นอิสระ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล
มีความหลากหลายในวิธีการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้า
           ั
น รักการเรี ยนรู ้อนจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของการเรี ยนรู ้ และ ต้องการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
               ิ
อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวต ซึ่งแนวทางจัดการเรียนรู้ เพือให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่ างมีความสุ ข
                                    ่
มีแนวทางที่สาคัญคือ
                            ั
     1. สิ่ งที่เรี ยนต้องเป็ นเรื่ องใกล้ตว มีความหมาย สอดคล้องกับการดารงชี วตของผูเ้ รี ยน     ิ
         บทเรี ยนควรจะเริ่ มจากง่ายไปหายาก และมีความต่อเนื่ องในเนื้อหาวิชา
     2. กิจกรรมการเรี ยนต้องมีความหลากหลาย น่าสนใจ
         เร้าใจที่จะปฏิบติเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบติ
                  ั                                       ั
         สัมผัสจับต้องด้วยตนเอง และเป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด
         ตลอดจนพัฒนาทักษะชีวตและสังคม   ิ
       3. สื่ อการเรี ยนน่าสนใจ มีความหลากหลาย ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการทา การใช้
         เป็ นสื่ อที่สามารถสร้างความเข้าใจได้ชดเจน ั
         สอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์ที่กาหนด จนผูเ้ รี ยนเกิดความคิดรวบยอด
         หรื อสร้างองค์ความรู้ได้ดวยตนเอง  ้
       4. การประเมินผล
         ควรมุ่งเน้นการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
         ไม่กดดันหรื อสร้างความเครี ยด และควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเอง
         ประเมินซึ่ งกันและกัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเติมพลังการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
                         ั
       5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบผูเ้ รี ยน ควรแสดงออกด้วยความรัก ความเมตตา
         มีความอาทรซึ่ งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่ งกันและกัน
         เชื่อมันในศักยภาพของกันและกัน
             ่
         เปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามแบบของตนเอง
       6. ค รู ค ว ร ใ ห้ ก า ร เ ส ริ ม แ ร ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ
         ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ผู ้เ รี ยนเกิ ด ความสุ ข เกิ ด การยอมรั บ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง
         มี ค วามกล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ กับ ปั ญ หา กล้ า ที่ จ ะเรี ยนรู ้ สิ่ ง ใหม่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ตนเอง
         บุคคลอื่นและสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว
       7. ครู ไม่ควรใช้อานาจกับผูเ้ รี ยน ไม่เข้มงวดจนผูเ้ รี ยนเกิดความเครี ยด
         ซึ่ งจะเป็ นการสกัดกั้นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
         และการกล้าแสดงออกที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน
       สรุปได้ ว่าการเรี ยนรู้อย่ างมีความสุ ขนั้น
                            ้
ครูผ้ สอนจาเป็ นต้ องจัดให้ เกิดขึ้นตลอดเวลาทังในระหว่ างการเรี ยนรู้ และ หลังการเรี ยนรู้แล้ ว
   ู
    ่
การทีครูจะจัดการเรี ยนรู้ให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสุ ขนั้น
  ่
ทีสาคัญครูจะต้ องมีความสุ ขในการจัดการเรี ยนรู้ด้วย ยอมรั บในความสาคัญของผู้เรี ยน
      ่                 ั                ่
พร้ อมทีจะเปิ ดโอกาสทีเ่ หมาะสมให้ กบผู้เรี ยนทุกคน และ พร้ อมทีจะเรี ยนรู้สิ่งต่ าง ๆ
ร่ วมกันกับผู้เรี ยน
ซึ่งครูและนักเรี ยนควรจะมีการปรั บปรุงบทบาทของตนเองตามแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่
น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
       บทบาทครู และบทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ
            1. บทบาทครู
                1) ศึกษามาตรฐานการศึกษา และ วิเคราะห์หลักสู ตร
                2) วางแผนการสอน กาหนดเป้ าหมาย และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
                 ร่ วมกับผูเ้ รี ยน
                            ั
                3) นากระบวนการวิจยในชั้นเรี ยนเข้ามาใช้ในการสอน
                4) ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
                  และการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ร่ วมกับผูเ้ รี ยน
                5) เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนรู้
                                  ้      ั
                6) ดูแลกระบวนการเรี ยนรู้ กระตุนให้ปฏิบติ ให้คาแนะนา
                7) นาอภิปราย ช่วยผูเ้ รี ยนประมวลสรุ ปข้อเรี ยนรู ้
                8) เสริ มความรู ้ และ ส่ งเสริ มการนาความรู ้ไปใช้
                9) วัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง
                10) บันทึกสรุ ปผลการสอน
                11) วิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
        2. บทบาทผูเ้ รี ยน
                1) ร่ วมกาหนดเป้ าหมาย และ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
                2) ร่ วมวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
                           ้
                3) สร้างความรู้ดวยตนเอง โดยการแสวงหาข้อมูล
                  ศึกษาทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ
                  แปลความสร้างความหมายแก่ตนเองสังเคราะห์ขอมูล    ้
                  สรุ ปข้อความรู้
                4) มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
                5) มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และเรี ยนรู ้จากกันและกัน
                6) เรี ยนรู ้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน / ข้อความรู้ที่สรุ ปได้
                7) นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จะเห็นได้ ว่าบทบาทของครูในการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนั้น
คือจะอยู่ในฐานะผู้คอยอานวยความสะดวกโดยจัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยน
บรรยากาศการเรียน
วิธีการเรี ยนเรี ยนและสื่ อวัสดุอุปกรณ์ ในการเรี ยนให้ เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ด้วยตนเอวของผู้เรี ยน
                        ั
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ได้ พฒนาองค์ ความรู้ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้ นั้น ๆ
            ่
จึงจะเป็ นสิ่ งทีมีความหมายต่ อผู้เรี ยน

								
To top