Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

dj 255424school1edocs003 by zCcBpI7

VIEWS: 0 PAGES: 15

									    วารสารการประชุม ก.อบต.จังหวัดสกลนคร
            ้
           ครังที่ 11/ 2553
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น.
   ณ ห้องจันทสาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
    ท่านที่เข้าเยี่ยมชม บัญชรข่าวคราวของ อบต.จันทร์เพ็ญ
ในครั้งนี้ท่านจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวจากการประชุม
ก.อบต.จังหวัดสกลนคร
เท่าที่ผมจับประเด็นได้และได้นามาสรุปให้ท่านได้รับทราบ
แต่ถ้าหากมีเวลาพอหรือได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ได้ก็
จะให้ได้รับทราบอย่างละเอียดครบถ้วนทุกตัวอักษร
    ในวันนี้เอาแค่ตัวอย่างบางตอนที่เป็นบทสรุปของการประชุม
หากท่านต้องการรับทราบอย่างครบถ้วนให้รอหนังสือเวียนมติและ
รายงานการประชุม
แต่ก็พอจะนาเสนอให้ทราบเป็นการล่วงหน้าดังนี้ (
หากยังไม่ชัดเจน 081-0508751 ผม ป.พิชัยฯ
พร้อมที่จะไขปัญหาให้กับท่าน)
สาระที่ 1 เรื่อง
ขอให้พิจารณาย้ายปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง
มติที่ประชุม ให้
อบต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของผู้บั
งคับบัญชาต่อไป
สาระที่ 2
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสนม
มติที่ประชุม ให้ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนการศึกษาประจาสานักงานเลขานุการ
ก.อบต.จังหวัดเป็นเวลา 6 เดือนรอการโอน(ย้าย)
สาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดตั้งส่วนราชการ
    - อบต.ดงมะไฟ ขอจัดตั้ง
     ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    - อบต.แมดนาท่ม ขอจัดตั้ง
     ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    - อบต.นาตาล ขอจัดตั้ง
     ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    - อบต.นาหัวบ่อ ขอจัดตั้ง
     ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     และส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - อบต.อุ้มจาน ขอจัดตั้ง
     ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
      - อบต.เจริญศิลป์ ขอจัดตั้ง
       ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม
    เลื่อนการพิจารณาและมอบให้อนุโครงสร้างฯนาเสนอตัวชี้วั
ดต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
สาระที่ 4 เรื่องการกาหนดตาแหน่งรองปลัด อบต.
    - อบต.นาแก้ว และ อบต.ขมิ้น
      มีรายได้เฉลี่ยสามปีย้อนหลัง 13 ล้านบาทขึ้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีรองปลัดฯได้
สาระที่ 5 เรื่องการกาหนดวันประชุม ก.อบต.จังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุม กาหนดทุกวันพุธ ที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00 น.
เป็นวันประชุม
ก.อบต.จังหวัดสกลนครหากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปวันและให้ส่
งเรื่องที่จะเข้าเสนอต่อที่ประชุมภายในสิ้นเดือนก่อนเดือนที่จะประ
ชุม
สาระที่ 6 เรื่องการโอน (ย้าย)
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังรายระเอียดดังนี้
-โอนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
  1. นางสาวทิพวรรณ ศรีบุตร
  ไปเป็นหัวหน้าสานักงานปลัด อบต.ห้วยสีเสียด
    จ.เลย
  2. นายสุรัตน์ ทยาธรรม ไปเป็นหัวหน้าสานักปลัด
  อบต.โนนทอง
   จ.อุดรธานี
  3. นางจิราภรณ์ เสมา ไปเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 4
  อบต.ช่องสามหมอ
   จ.ชัยภูมิ
  4. นางสาวอาริสสา บัญพัก ไปเป็นนักพัฒนาชุมชน 3
  อบต.นิคมพัฒนา
   จ.หนองบัวลาภู
  5. นายบัวทอง ภูปัญญา ไปเป็นนิติกร ทต.หนองบัว
  จ.กาฬสินธุ์
- รับโอน
  1. นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
  ไปเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.กุสุมาลย์
   จ.สกลนคร
  2. นายครองสิทธิ์ บุตรสุวรรณ์
  ไปเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารณ  ภัย
  อบต.ท่าก้อน จ.สกลนคร
  3. นางสรวงสุดา แก้วมะ ไปเป็นเจ้าพนักงานธุรการ
  อบต.แมดนาท่ม
    จ.สกลนคร
  4. นางสาวจินตนา ลาดพิลา
  ไปเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ท่าแร่
  จ.สกลนคร
- โอนย้ายภายในเขตจังหวัดสกลนคร
  1. นางสาวจิตรดา เมืองมุงคุณ
  ไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
   อบต.ดงมะไฟ จ.สกลนคร
  2. นายสงกรานต์ จันทร์สิริ
  ไปเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.นาคา
   จ.สกลนคร
  3. นายพจน์สพร พรหมสิทธิ์
  ไปเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   อบต.พังขว้าง จ.สกลนคร
  4. นายเดชา ศรีเทพ
  ไปเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.หนองสนม
   จ.สกลนคร
  5. นายสถาปัตย์ชัย สีพรม ไปเป็นนายช่างโยธา
  อบต.วาใหญ่ จ.สกลนคร
  6. นางสาวสุกรรยา คู่คนจงไกร
  ไปเป็นหัวหน้าสานักปลัด อบต.นาตาล
    จ.สกลนคร
  7. นางอรุณี เมามีจันทร์
  ไปเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านโพน
   จ. สกลนคร
  8. นายณงค์ อ่อนจงไกร ไปเป็นนักวิชาการศึกษา
  อบต.เต่างอย
    จ.สกลนคร
  9. นายสกลชาติ แก่นท้าว ไปเป็นนายช่างโยธา
  ทต.พอกน้อย จ.สกลนคร
  10. นางมยุรี ไสยวรรณ ไปเป็นนักวิชาการศึกษา
     อบต.วานรธิวาส
    จ.สกลนคร
  11. นางสาวพุทธพร โพธิ์ชาเนตร ไปเป็นบุคลากร
     อบต.บ้านถ่อน
    จ.สกลนคร
  12. นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
     ไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     อบต.บะฮี
    จ. สกลนคร
  13. นางเสาวนีย์ สาขา ไปเป็นหัวหน้าสานักปลัด
     อบต.วังยาง จ.สกลนคร
           ่
- โอนไปเป็นข้าราชการอืน
  1. นางสาวแอนนา ปัทมมารัง
    ไปเป็นนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
   สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
     เขต 3 จ.กาฬสินธุ์
-โอนข้าราชการทหาร/ตารวจ
  1. จ.ส.ท.มานนท์ กงชัยยา ไปเป็น จนท.ธุรการ
  อบต.เต่างอย
       จ.สกลนคร
สาระที่ 7 เรื่องเห็นชอบย้ายเปรียนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
ไประดับ 2
      1. นายธนวัช งอยผาลา นายช่างสารวจ
       อบต.เต่างอย จ.สกลนนคร
      2. นางสาวรุ่งรัตน์ ชมชื่น เจ้าพนักงานธุรการ
       อบต.นาม่อง จ.สกลนคร
สาระที่ 8 เรื่อง เห็นชอบย้ายเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
และระดับ 2 ไปดารงตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
      1. นางปิยพร จางวาง ไปเป็นนักวิชาการศึกษา 5
       อบต.คอนสวรรค์
      2. นางอมมรา เทพิน ไปเป็นบุคลากร 4 อบต.โคกภู
       จ.สกลนคร
      3. นางเอียมอร ข้อสกุล
       ไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะโยบายและแผน 4
        อบต.โนนหอม จ.สกลนคร
      4. นางสุนันทา ชินบุตร
       ไปเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 4 อบต.พัฒนา
       จ.สกลนคร
      5. นางสาวสมยงค์ หมั่นเสนา
       ไปเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต.กุดเรือคา
       จ.สกลนคร
      6. นางทองใจ กาสินพิลา
       ไปเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
       อบต.บ้านถ่อน จ.สกลนคร
     7. นายเดชา ปาระสิทธิ์ ไปเป็นนักพัฒนาชุมชน 5
       อบต.เจริญศิลป์
       จ.สกลนคร
     10. นางอนงค์ลักษณ์ คาเรือศรี ไปเป็นบุคลากร 4
     อบต.ม่วงไข่ จ.สกลนคร
สาระที่ 9
เรื่องเห็นชอบเลื่อนละดับให้ดารงตาแหน่งให้สูงขึ้นในระดับควบ
   - สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
     1. นางสลักจิต พรหมดา
       เลื่อนระดับเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 3
   - สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
     1. นายวีรพันธ์ สุริยะ เลื่อนระดับเป็น
       เจ้าพนักงานธุรการ 3
     2. นายทรงศักดิ์ แสนอุบล เลื่อนระดับเป็น
       นายช่างโยธา 4
     3. นายอภิวัฒน์ ผลาจันทร์ เลื่อนระดับเป็น
       นายช่างโยธา 4
     4. นายพิทักษ์ ล้านแก้ว เลื่อนระดับเป็น นายช่างโยธา
       4
     5. นางแสงมณี ไชยวงศ์คุต เลื่อนระดับเป็น
       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4
     6. นางจินดา ปุติรัต เลื่อนระดับเป็น
       เจ้าพนักงานธุรการ 4
     7. นางสาวศรัญญา ไกยะฝ่าย เลื่อนระดับเป็น
       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4
 8. นายวรวิทย์ ศรีเมือง เลื่อนระดับเป็น นายช่างโยธา
  4
 9. นางเพ็ญแข ศรีทอง เลื่อนระดับเป็น
  เจ้าพนักงานธุรการ 3
 10. นางสิรินภา แก้วก่า เจ้าพนักงานจดเก็บรายได้
  4
 11. นางสุวพิชญ์ หาดถวายกาญจน์ เลื่อนระดับเป็น
  เจ้าพนักงานพัสดุ 4
 12. นางอรุณี ผ่องแผ้ว เลื่อนระดับเป็น
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4
 13. นางสาวสุวรรณา สุนรินทะ เลื่อนระดับเป็น
  เจ้าพนักงานธุรการ 3
 14. นายวีระศักดิ์ ซ้ายสุพรรณ เลื่อนระดับเป็น
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4
      ่
- สายงานเริมต้นจากระดับ 3
 1. นางสาวพรรทิ ระหูภา เลื่อนระดับเป็น
   เจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 2. นายภูมินทร์ จารักษา เลื่อนระดับเป็น
   นักพัฒนาชุมชน 5
 3. นางสาววาสนา แสนมิตร เลื่อนระดับเป็น
   นักพัฒนาชุมชน 5
 4. นายธีระศักดิ์ แก้วคา เลื่อนระดับเป็น
   นักวิชาการศึกษา 5
 5. นายเหมันต์ คล่องดี เลื่อนระดับเป็น
   นักวิชาการศึกษา 5
6. นายสุวรรณ วงศ์อินอยู่ เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการเกษตร 5
7. นางสาวรพีพร บุตรศาสตร์ เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการศึกษา 5
8. นางเหรียนทอง วงศ์จันดี เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการเงินและบัญชี 5
9. นางพริมชนก โพธิ์ศรี เลื่อนระดับเป็น
 นักพัฒนาชุมชน 5
10. นางสาวพจณี กุลชาติ เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการศึกษา 5
11. นายเทอดพงษ์ อินทร์คาน้อย เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการเกษตร 5
12. นางอุไรวรรณ แสงสีบับ เลื่อนระดับเป็น
 นักพัฒนาชุมชน 5
13. นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการเกษตร 5
14. นางสาววัลภา ดาษดา เลื่อนระดับเป็น
 นักพัฒนาชุมชน 5
15. นางรื่นฤดี ทองทับไทย เลื่อนระดับเป็น
 นักวิชาการศึกษา 5
16. นายอดุล ธัมนัด
 เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแ
 ผน 5
17. นายศรีนคร จูมสีสิงห์ เลื่อนระดับเป็น
 เจ้าพนักงานตรวจสอบภายใน 5
   18. นายนิพน นะวะสด เลื่อนระดับเป็น
    นักวิชาการศึกษา 5
   19. นางอัมรินทร์ อินธิแสน เลื่อนระดับเป็น
    นักวิชาการศึกษา 5
       ่
 - สายงานเริมต้นจากระดับ 2
  1. นางกุลชร ตระกูลไทย เลื่อนระดับเป็น
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
  2. นางสาวสายพิน ธิวะโต เลื่อนระดับเป็น
    เจ้าพนักงานธุรการ 5
  3. นายวินัย อุปทอง เลื่อนระดับเป็น นายช่างโยธา
    6ว
  4. นางปนัดดา อ้วนอินทร์ เลื่อนระดับเป็น
    เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
  5. นายสมควร สุนทร เลื่อนระดับเป็น นายช่างโยธา
    5
  6. นางสาวเมษา มณีบู่ เลื่อนระดับเป็น
    เจ้าพนักงานพัสดุ 5
  7. นางมนัสนันท์ ขันเพียแก้ว
    เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
  8. นางสาวพรรณภา หินหอ
    เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
- สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
  1. นางสาวณัฐกานต์ พีระธรรม
    เลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแ
    ผน 6ว
      2. นางเพียงหทัย จันทะลุน
       เลื่อนระดับเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       6ว
      3. นางสาวฉวีวรรณ แก้งพรม เลื่อนระดับเป็น
       นักวิชาการศึกษา 6ว
      4. นายวินัย คาศรี เลื่อนระดับเป็น นักวิชาการศึกษา
       6ว
      5. นางสาวกันสารา จันทรังษี
       เลื่อนระดับเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       6ว
      6. นายชุมพร คาตลบ
       เลื่อนระดับเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       6ว
      7. นายสมยศ ปิตะแสง
       เลื่อนระดับเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
       และแผน 6ว
สาระที่ 10 เรื่องเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง
อบต.ม่วงไข่ เห็นชอบให้
   1. นายนิยม มาตราช เป็นพนักงานขับรถยนต์
อบต.ดงมะไฟ เห็นชอบให้
   1. นาสาวจุฑามณี นนท์ตะแสน
    เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   2. นางสาวรัตนาพร ประยุทธรัมย์
    เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   3. นายวัฒนกร อมารถทอง เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   4. นางเยาวเรศ วงศ์เตชะ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบต.สุวรรณคาม เห็นชอบให้
   1. นายตะวัน รังวารี เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
อบต.บ่อแก้ว เห็นชอบให้
   1. นางธนาภร พ่อขันชาย เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   2. นายสถาปน์ บรรจง เป็นคนงานทั่วไป
   3. นายสมจิตร จันทร์เกต เป็นนักการภารโรง
อบต.เดื่อศรีคันไชย เห็นชอบให้
   1. นายกฤตมงคล แก่นท้าว เป็นคนงานทั่วไป
   2. นางอัมรา ปู่ทา เป็นพนักงานจดมาตราวัดน้า
อบต.หนองสนม เห็นชอบให้
   1. สุปัญญา ประทาน เป็นผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
อบต.วัฒนา เห็นชอบให้
   1. นายชัชรินทร์ ทรงสุนทรวัฒน์ เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
อบต.บ้านเหล่า เห็นชอบให้
   1. นางวาสกิตติยา อุ่นสมัย เป็นผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
อบต.วังยาง เห็นชอบให้
   1. นางสาวปิยธิดา ธิวะโต เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อบต.คาสะอาด เห็นชอบให้
   1. นายเดวิต พันธ์พรม เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   2. นางสาวจันทร์จิรา พงคะชา เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   3. นางสาวจารุวรรณ์ เชื้อดวงผุย เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อบต.ดงหม้อทอง เห็นชอบให้
   1. นางสาวธิติมา ชรินทร์
    เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อบต.บ่อแก้ว เห็นชอบให้
   1. นายภิญโญ สุวรรไตร เป็นผู้ช่วยเจ่าหน้าที่พัฒนาชุมชน
   2. นางสาวดวงเดือน แวงวรรณ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
อบต.ขัวกาย เห็นชอบให้
   1. นายอนุพล บาลนาคม เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   2. นายกิตติกร ประภารัตน์ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   3. นางสาวนุจรี วะชุม เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
อบต.ศรีวิชัย เห็นชอบให้
   1. นางพงษ์ลัดดา พองผลา เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   2. นางสาววราภรณ์ ลือชัย เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   3. นางธนิตฐา กางทอง เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   4. นางสาวรัชนก รัตนพูล เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   5. นางสาวนฤมล แสนอุบล เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   6. นางสาวประกายมาศ ยงพรหม เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   7. นางสาวเนวะดี สิงมหันธิ์ เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   8. นางสาววงค์จันทร์ บุญเฮ้า เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   9. นายสมพร พรมสาเทศ เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   10. นางจริยา จันทร์ดา เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อบต.นาแก้ว เห็นชอบให้
    1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาภรณ์ ภาระหัส
เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สาระที่ 11 เรื่องเห็นชอบให้พนักงานจ้าง(ลาออก)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
   1. นางวิราวรรณ์ ปังอุทา ลาออกเพื่อไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
   2. นางสาวมัจฉา ผาด่านแก้ว ลาออกเพื่อไปบรรจุราชการ
   3. นายปิยะพงษ์ พันธุ์เดช ลาออกเพื่อเข้าราชการทหาร
   4. นายพัตติกาฬ พรมลี
    ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว
   5. นางรุ่งระวี ศรีวิไล ลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
สาระที่ 12 เรื่องเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มติที่ประชุม เห็นชอบ
   1. นางสาวนิตติยา ลีสุดา
    เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   2. นางสาวณัชชา ราชมณี
    เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   3. นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร์
    เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   4. นางสาวสุธัญญา เมรี
    เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   5. นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคา
    เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สาระที่ 13 เรื่องเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
   1. นางลาพันธ์ สุวรรณพรม เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ 2
   2. นางสาวอัจฉราภรณ์ โคตรมงคล
    เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2
   3. นายราชันท์ นามประมา เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ 2
   4. นางสาวผกาแก้ว เล่ห์มนตรี เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2
   5. นายกษิตินาถ สีสิทธิ์ เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ 2
สาระที่ 14 เรื่องยกเลิกการโอน(ย้าย)นายสมพร วรรณบุรี
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.วาใหญ่ ไป อบต.บ้านเสียว จ.นครพนม
สาระที่ 15 เรื่องขอความเป็นธรรมรับสิทธิประโยชน์กรณี อบต.ไร่
มติที่ประชุม เห็นชอบให้
อบต.จ่ายสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ระเบียบกาหนด(ตามกลุ่มเดียวกั
น)
สาระที่ 16 เรื่องการโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.วาใหญ่ไป
อบต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง
   ทั้งนี้ อาจมีข้อบกพร่องในการนาเสนอบ้าง
แต่ก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
ซึ่งทางที่ดีท่านควรจะแจ้งข้อมูลเชิงลึกให้ผมได้รับทราบโดยไม่ต้อ
งปกปิดความจริงเพราะเราไทเดียวกัน
ก็จะทาให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
นาไปสู่ช่องทางแก้ไขที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
เดือนนี้เอาแค่นี้ก่อน
พบกันใหม่ในเดือนหน้าจะแจ้งให้รับทราบหลังวันประชุมให้จงได้
                    ป.พิชัยฯ

								
To top