middleware by hcj

VIEWS: 8 PAGES: 36

									Systemy Rozproszone

  Wprowadzenie
Definicja systemu rozproszonego


    System rozproszony to:

  Zestaw niezależnych komputerów,
   sprawiający na użytkownikach
    wrażenie jednego, logicznie
      zwartego systemu.
 Definicja systemu rozproszonego (2)
       1.1
Organizacja SR za pomocą warstwy pośredniej (middleware), która
       rozciąga się ponad wieloma maszynami
      Przezroczystość w SR
Przezroczystość               Opis
          Ukrywanie różnic w reprezentacji danych i metodach
Dostępu
          dostępu do zasobów
Położenia     Fizyczna lokalizacja zasobu jest ukryta
          Przeniesienie zasobu nie ma wpływu na sposób
Wędrówki
          kontaktowana się z nim
          Ukrywanie faktu, że zasób może zostać przeniesiony
Przemieszczania
          podczas jego używania
Zwielokrotniania  Ukrywanie faktu, że istnieje kilka kopii zasobu
          Ukrywanie faktu, że zasób może być współdzielony na
Współbieżności
          zasadzie rywalizacji
Awarii       Ukrywanie awarii i naprawy zasobu
          Ukrywanie czy zasób jest w pamięci ulotnej czy w
Trwałości
          pamięci trwałej


      Różne postaci przezroczystości w SR.
       Otwartość w SR
• Otwarty SR oferuje usługi zgodne ze
 standardowymi regułami
• Interface Definition Language
• Zupełność i neutralność istotna ze względu na:
 • Zdolność do współdziałania
 • Przenośność
• Elastyczność
    Problemy skalowalności

    Koncepcja             Przykład

Scentralizowane usługi  Jeden serwer dla wszystkich użytkowników

Scentralizowane dane   Jedna książka adresowa on-line

Scentralizowane     Wyznaczanie trasy na podstawie pełnej
algorytmy        informacji
       Przykłady ograniczeń skalowalności.
 Metody skalowania (1)
        1.4
Różnica między walidacją formularza:
a) przez serwer
b) przez klienta
 Metody skalowania (2)        1.5
Przykład podziału przestrzeni nazw DNS na strefy.
       Zagadnienia sprzętowe


              1.6
Różne podstawowe organizacje procesorów i pamięci w rozproszonych
          systemach komputerowych
Multiprocesory (1)


   1.7
 Multiprocesor szynowy.
 Multiprocesory (2)      1.8
a) wybierak krzyżowy
b) sieć przełączająca omega
Homogeniczne systemy
 wielokomputerowe


     1-9
  a) krata
  b) hiperkostka
   Zagadnienia software’owe
 System            Opis           Główny cel

                            Ukrywanie
       Ściśle powiązany SO dla komputerów
                            zasobów
DOS     wieloprocesorowych i multikomputerów
                            sprzętowych i
       homogenicznych
                            zarządzanie nimi
       Luźno powiązany system operacyjny dla   Oferowanie
NOS     multikomputerów heterogrnicznych (sieci  lokalnych usług
       LAN i WAN)                klientom zdalnym
Middleware  Dodatkowa warstwa na szczycie systemu   Zapewnienie
(warstwa   NOS, realizująca usługi ogólnego     przezroczystości
pośrednia)  przeznaczenia               rozpraszania
 Zestawienie
 • DOS (Distributed Operating Systems)
 • NOS (Network Operating Systems)
 • Middleware
    Jednoprocesorowe SO           1.11
Oddzielenie aplikacji od kodu SO za pomocą mikrojądra.
   Wieloprocesorowe SO (1)
   monitor Counter {
   private:
   int count = 0;
   public:
     int value() { return count;}
     void incr () { count = count + 1;}
     void decr() { count = count – 1;}
   }
Monitor chroniący zmienna przed dostępem współbieżnym.
Wieloprocesorowe SO (2)
       Wieloprocesorowe SO (3)
monitor Counter {
private:              void decr() {
  int count = 0;         if (count ==0) {
  int blocked_procs = 0;       blocked_procs = blocked_procs + 1;
  condition unblocked;        wait (unblocked);
public:                 blocked_procs = blocked_procs – 1;
  int value () { return count;}    }
  void incr () {           else
    if (blocked_procs == 0)     count = count – 1;
     count = count + 1;     }
    else             }
     signal (unblocked);
}  Monitor chroniący zmienna przed dostępem współbieżnym,
            blokujący proces.
Wielokomputerowe SO (1)      1.14
   Ogólna struktura
  Wielokomputerowe SO (2)            1.15
Alternatives for blocking and buffering in message passing.
      Wielokomputerowe SO (3)

                                Gwarancja
                       Wysyłanie
      Punkt synchronizacji                niezawodnej
                       bufora
                               komunikacji?
 Blokuj nadawcę do czasu gdy bufor jest
                      Tak      Niekonieczne
 niezapełniony
 Blokuj nadawcę do czasu wysłania
                      Nie      Niekonieczne
 komunikatu
 Blokuj nadawcę do czasu odbioru
                      Nie      Konieczne
 komunikatu
 Blokuj nadawcę do czasu dostarczenie
                      Nie      Konieczne
 komunikatu


Związek między blokowanie, buforowaniem i niezawodną komunikacją.
Systemy rozproszonej pamięci dzielonej (1)

 a)  Strony przestrzeni
    adresowej rozproszone
    między 4 maszynami

 b)  Sytuacja po odwołaniu
    się CPU do strony 10

 c)  Sytuacja, gdy strona 10
    jest tylko do odczytu i
    użyto replikacji
Systemy rozproszonej pamięci dzielonej (2)              1.18
    Fałszywe dzielenie strony między procesami.
 Sieciowe SO (1)      1-19
Ogólna struktura sieciowego SO.
     Sieciowe SO (2)          1-20
Dwóch klientów i serwer plików w sieciowym SO.
       Sieciowe SO (3)
            1.21
Różni klienci mogą montować serwery w różnych miejscach.
Oprogramowanie warstwy pośredniej             1-22
Ogólna struktura systemu rozproszonego, traktowanego jako warstwa
           pośrednia oprogramowania.
     Middleware a otwartość            1.23
W otwartym SO, opartym na owp, protokoły i interfejsy każdej
 warsty powinny być takie same
         Porównanie systemów
                Rozproszony SO           SR oparty o
                            Sieciowy
 Wyszczególnienie                         warstwę
                             OS
              wieloproc.  wielokomp.        pośrednią

Stopień przezroczystości  Bardzo duży   Duży     Mały    Duży

Ten sam SO we
                Tal      Tak     Nie     Nie
wszystkich węzłach

Liczba kopii SO        1       N      N      N

              Pamięć                 Zależna od
Podstawa komunikacji           Komunikaty   Pliki
              dzielona                modelu
              Globalne,   Globane,
Zarządzanie zasobami                  w węźle   w węźle
              centralne  rozproszone

Skalowalność          nie    umiarkowana   tak    zmienna

Otwartość         zamknięty   zamknięty   otwarty   otwarty

                   Porównanie SO.
 Model klient-serwer

      1.25
Interakcja między klientem a serwerem.
Przykład klienta i serwera (1)
Plik header.h używany przez klienta i przez serwer.
Przykład klienta i serwera(2)
    Przykładowy serwer.
Przykład klienta i serwera(3)


         1-27 b
   Klient kopiujący plik na serwerze.
    Poziom przetwarzania          1-28
Przykładowa organizacja wyszukiwarki internetowej w
  postaci 3 różnych warstw
Architektury wielopiętrowe (1)          1-29
 Alternatywne organizacje klient-serwer (a) – (e).
Architektury wielopiętrowe (2)          1-30
 Przykład serwera zachowującego się jak klient.
Współczesne architektury


          1-31
Przykład poziomego rozproszenia usługi WWW.

								
To top