แผ่นเหล็กรีดลอน หรือ Metal Sheet คืออะไร

Document Sample
แผ่นเหล็กรีดลอน หรือ Metal Sheet คืออะไร Powered By Docstoc
					แผ่นเหล็กรีดลอน หรือ Metal Sheet คืออะไร ?

                     ั ่
แผ่นเหล็กรี ดลอน หรื อ Metal Sheet ที่ใช้กนทัวไปในประเทศไทย มีอยู่ 2 ชนิด

1.แผ่นเหล็กอาบสังกะสี เคลือบสี ได้จากการนาแผ่นเหล็กมาอาบสังกะสี แล้วเคลือบสี
อีกทีหนึ่ง (Precoated Galvanized Steel Sheet)

2.แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ ได้ จากการนาแผ่นเหล็กมาอาบอลูมเิ นียมและสังกะสี

ซึ่งทาให้ได้แผ่นเหล็กที่ทนต่อสภาพอากาศและทนต่อการกัดกร่ อน แล้วนามารี ดขึ้นรู ปเป็ นลอนใช้เป็ น
                      ้
วัสดุสาหรับมุงหลังคา ทาฝ้ าและผนัง ซึ่งจะมีขอดีหลายอย่างเมื่อเทียบกับหลังคากระเบื้องทัวไป
                                           ่


                        ิ            ้
              เปรียบเทียบคุณสมบัตของ Metal Sheet กับกระเบืองคอนกรีต

11
      หัวข้อ         แผ่นหลังคา Metal Sheet            กระเบื้องคอนกรี ต
 - ราคา       ถ้าพื้นที่มากจะถูกกว่า          แพงกว่า
           เมื่อคิดรวมโครงหลังคาแล้ว        เนื่องจากใช้โครงหลังคามากกว่าใช้ฐานรากมากกว่า
 - ความลาดชัน    1-5 องศา                    ้
                                ไม่นอยกว่า 15 องศา
 - น้ าหนัก     4.2 – 6.2 กก./ตร.ม.           49 กก./ตร.ม.
 - ความร้อน     สะท้อนความร้อนได้ดีกว่า         สะสมความร้อน ทาให้ร้อนกว่า
           ทาให้ภายในอาคารเย็นลงทันทีในตอนค่า
 - ความคงทน     มากกว่า 15 ปี              เริ่ มแตกร้าวหลังการใช้งาน 5 ปี
 - การกันฝน     กันฝนได้ดีเนื่องจากรอยต่อน้อยและสนิทกว่า มักมีปัญหาเรื่ องน้ ารั่ว จากหลายสาเหตุ
 -
           สี สม่าเสมอทุกรุ่ นการผลิต         สี และขนาดไม่สม่าเสมอ
 ความสม่าเสมอของสี
 - อันตรายต่อสุขภาพ ไม่มี                       ั
                                อาจมีอนตรายจากเชื้อราและสี ลอก
 - เสี ยงขณะฝนตก ดังกว่าเล็กน้อย                เบากว่า

ข้อแนะนาในการเลือกความหนาเหล็ก
1.ความหนา 0.30 mm (BMT) เหมาะสาหรับงานหลังคาขนาดเล็ก งานผนัง ประหยัด เช่นโรงรถ
กันสาด ที่มีระยะแป ไม่เกิน 1.2 เมตร
2.ความหนา 0.35-0.40 (BMT) เหมาะสาหรับ งานหลังคาอาคารขนาดปานกลาง และงานผนังทัวไป ่
3.ความหนา 0.42 (BMT) เหมาะสาหรับ งานหลังคามาตรฐาน ขนาดกลางถึงใหญ่ เป็ นความหนาที่
                                     ั
แนะนาสาหรับงานที่มีคุณภาพสูง และเป็ นไปตาม Australian Standard สามารถใช้กบระยะแปได้ถึง
1.5 เมตร (ขึ้นกับรู ปลอนของเมทัลชีทด้วย )
                          ้
4.ความหนา 0.48 (BMT) เหมาะสาหรับงานมาตรฐานที่ตองการความแข็งแรง และความกว้าง ของแป
              ั
มากเป็ นพิเศษ สามารถใช้ได้กบระยะแป ถึง 2.5 เมตร (ขึ้นกับรู ปลอนของเมทัลชีทด้วย )

การเคลือบผิวโลหะ (Coating Mass)
                       ั
ชั้นเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสี มีสญลักษณ์ที่ใช้ ส่วนใหญ่ คือ AZ ซึ่งเป็ น Australian
Standard แบ่ง ชนิดตามน้ าหนักของ โลหะที่เคลือบด้วย เช่น AZ70, AZ100, AZ150 เช่น
AZ150 หมายถึงเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสี ทั้ง 2 ด้าน มีน้ าหนักของโลหะที่เคลือบ
150 กรัมต่อตารางเมตร ข้อดี ของปริ มาณโลหะเคลือบที่มากคือสามารถ ป้ องกันกันการกัดกร่ อน
ได้ดีกว่าปริ มาณชั้นเคลือบต่า ดังนั้นควรมีการตรวจดู ปริ มาณชั้นเคลือบที่ถูกต้องกับตัวเลขที่
ติดกับแผ่นหลังคา ( Branding) หรื อยืนยันจาก ใบรับรองคุณภาพสิ นค้า (Test Certificate)


ประเภทของสี ( Paint Type )

สี ของหลังคาและ ผนัง เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิงในการเลือกใช้ สี นอกจากจะให้ความสวยงามแล้ว
                        ่
                       ั
ยังให้ความคงทนในการป้ องกันสนิม ให้กบหลังคาเหล็ก Metal sheet สิ่ งที่คานึงถึงก็คือ
ถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับสี ของหลังคาแล้ว เข่นสี ซีด หมอง สี ลอก เป็ นคราบ จะแก้ไขได้ยาก ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้าม
               ั
ในการเลือกชนิดของสี ให้กบหลังคาของท่าน ก่อนซื้อหรื อเลือกใช้ หลังคาเหล็ก Metal Sheet ที่เป็ นสี ควรมีความเข้าใจ
ประเภทของสี ที่ใช้ก่อน

ประเภทของสี ที่ใช้ในงาน หลังคาเหล็ก Metal Sheet แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.สี Polyester แบบที่ไม่มีสีรองพื้น ความหนาทัวไป คือ 12 microns มีราคาถูก ความทนทานต่า เนื่องจาก
                          ่
เป็ นสี ที่ไม่มีสีรองพื้น (Primer) ที่ช่วยในการป้ องกัน การเกิดสนิม และป้ องกันแสง UV
                             ั
2.สี Polyester แบบมีสีรองพื้น ประเภท epoxy และ สี ช้ นบน ประเภท Polyester ความหนาสี หลากหลาย 12- 25 microns
มีราคา ปานกลาง ถึงสูง แต่ความหนาสี ที่ได้รับมาตรฐานและยอมรับในงาน หลังคาเหล็ก - Metal Sheet ของ Australia และ
USA คือ ที่ 25 microns สามารถป้ องกันการซีดจางของสี ได้ไม่ต่ากว่า 10 ปี เนื่องจากประกอบด้วยสี ที่มีคุณภาพ
และชั้นของสี รองพื้นที่ช่วยเพิ่มการปกป้ องการเกิดสนิม และแสง UV
                           ้
3.สี PVDF หรื อสี Kynar500 เหมาะสาหรับงานที่ตองการความทนทานของสีเป็ นพิเศษ มีราคาสูง
                                  ั
**ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Zincalume หรื อที่เรี ยกว่า สี ธรรมชาติน้ น เป็ นสี ที่เกิดมาจากการเคลือบโลหะ 55%Al-Zn
อลูมิเนียมและสังกะสี นามาเคลือบ เรซิน ชนิดใส (Clear Acrylic Resin) ซึ่งไม่ใช่เป็ นสี ที่มาจากการเคลือบสี อีกครั้งหนึ่ง
สามารถป้ องกันการซีดจางของสีได้ไม่ต่ากว่า 20 ปี

ความแข็งแรงของแผ่นหลังคาเคลือบ (Strength Grade)
หลังคาเหล็ก เคลือบ Metal sheet ทุกแผ่น ต้องผลิตจาก เหล็กกาลังสูง (High Tensile) G550 ที่มี ค่า Yield Strength ไม่ต่ากว่า
                               ุ
550 Mpa ( Mege Pascal ) เท่านั้นจึงจะ มีการใช้งานได้ดี ไม่ยบตัว สามารถเดินขึ้นหลังคาเพื่อ ซ่อมแซมได้
ไม่ควรใช้หลังคา Metal sheet ที่ผลิตมาจาก เหล็กความแข็งทัวไปเช่นเกรด SGCC หรื อ G300 ซึ่งเหมาะ
                              ่
สาหรับงานแผ่นครอบ หรื อ Flashing เท่านั้น

				
DOCUMENT INFO
Description: http://xn--b3c0aa3bv5eya3g.com/products/metalsheet/