Zarez 329 Temat ekonomska demokracija 03 2012 by ToniPrug

VIEWS: 12 PAGES: 8

									TEMAT:                                                                    zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.      21ekOnOMska deMOkRaciJa                                                          oblik partnerstva rada i kapitala,
                                                          jamči pravičnost uzajamnih odnosa,
                                                          socijalni dijalog, sigurnost rada i

                                      Bez obzira koliko            motivaciju za rad. Zauzimamo
                                                          se za nove forme radničke parti-
                                      ga ignorirali ili            cipacije i njihovo ozakonjenje....”
                                                          (plan 21, Kukuriku koalicija) ili
                                      eskivirali njegovu           zagovaranje radničkih vijeća kod
                                                          Laburista teško da možemo sma-
                                      srž, pitanje              trati indicijom ozbiljnog rada na
                                                          strukturnim promjenama u smjeru
                                      upravljanja               uvođenja demokratske prakse u
                                                          sferu upravljanja proizvodnim

                        ˇ
                                      vlastitim radom i            procesom i raspodjelom stvorenih
                   Radnic ki savJeti Radnički                          dobara. I jedni i drugi kao ideal
                   savjeti (tijela izabrana na razini  iz njega proizašlim           navode uspostavljanje harmonije
                   poduzeća tj. radne organizacije,
                                      vrijednostima
                                                          tj. partnerskog odnosa između rada
                   od strane svih članova radnog ko-                       i kapitala uz istovremenu zaštitu
                   lektiva) nakon donošenja novog
                   Ustava 1974. i Zakona o udruže-    i dalje je na              interesa obje strane. Ono što remeti
                                                          jednadžbu, a ostaje neizrečeno, je
                   nom radu 1976. imaju ovlaštenje
                   birati izvršne organe i direktore
                                      dnevnom redu              već spomenuta formula postojeće
                                                          legistative: “Pravo vlasništva je
                   (izbor izvršnih organa uveden je   Karakter novih odnosa sažima Za-    stvarno pravo na određenoj stvari
                   još 1950. Osnovnim zakonom o     kon o vlasništvu i drugim stvar-    koje ovlašćuje svoga nositelja da s
                   predaji državnih poduzeća i viših   nim pravima: “Pravo vlasništva je    tom stvari i koristima od nje čini što
                   privrednih jedinica na upravljanje  stvarno pravo na određenoj stvari    ga je volja te da svakoga drugoga
J
                   radnim kolektivima), a postotak    koje ovlašćuje svoga nositelja da    od toga isključi...”. Sindikati svo-
      edan od većih prijeloma ukupne akumulacije kojim rad-      s tom stvari i koristima od nje čini  jim djelovanjem i promišljanjem
      i “paradoksa” koji su de- nički savjet raspolaže sa početnih  što ga je volja te da svakoga dru-   novouspostavljenih ekonomskih
      vedesete donijele bio je 25—30% sredinom pedesetih, raste    goga od toga isključi, ako to nije   odnosa također ostaju u okvi-
      izražen u pitanju uprav- na 100% nakon ustavnih aman-      protivno tuđim pravima ni zakon-    rima tzv. socijalnog partnerstva.
ljanja ekonomskim procesima. Od dmana 1971. (Sekelj, Laslo: Jugo-      skim ograničenjima.” (Zakon o      Zahtjevi se uglavnom iscrpljuju u
radničkog upravljanja proizvod- slavija, struktura raspadanja, Rad,     vlasništvu i drugim stvarnim pra-    sferi pravne države, moralizma i
nim procesom i stvorenim viškom Beograd, 1990.). Savjeti, barem       vima čl. 30. st. 1., “Narodne novine”  maglovito postavljenog problema
vrijednosti kao osnovnog narativa nominalno, osim izbora izvršnih      91/96., 68/98. i 137/99.).       materijalne nejednakosti kojem u
političko-ekonomskog života do struktura, izrađuju nacrt statuta        Bez obzira na ograničenja u     prvom redu nedostaje ukazivanje
samorazumljive neprikosnovenosti te plan i program rada i razvoja.     drugom dijelu osnovna intencija je   na strukturnu uvjetovanost iste.
uprave privatnih vlasnika u novim Broj radnika koji na području Ju-     jasno naglašena, a praksa ju je ned-  Ostali društveni akteri čije je dje-
jedinicama gospodarskog života— goslavije sudjeluju u radu savjeta     vosmisleno potvrdila. U razdoblju    lovanje manje ili više javno vid-
privatnim poduzećima. Čitav taj 1983. dostiže gotovo pola milijuna     koje je uslijedilo tema radničkog    ljivo—akademski krugovi, mediji,
preokret u javnosti se gotovo pa ili preciznije 484 784 (Potts, George   upravljanja poduzećima postaje     nevladine udruge—za sada tako-
nikada ne problematizira sam po A.: The Development of the system      svojevrsni tabu odnosno pojavljuje   đer izbjegavaju postaviti radikalna,
sebi već se kritika novonastale eko- of Representation in Yugoslavia    se eventualno u okviru nostalgič-    sistemski fundamentalna pitanja.
nomske konfiguracije najčešće is- with Special Reference to the Pe-     nih reminiscencija no nikad kao le-   Nesumnjivo postoje i svjetlije točke     Bez obzira koliko ga ignorirali
crpljuje u osvrtu na posljedice i riod Since 1974, University Press of   gitimno aktualno političko pitanje.   poput nekih manjih novinskih li-     ili eskivirali njegovu srž leksičkim,
procese—na temelju idealizirane America, Lanham—New York—                              stova, portala, inicijativa i orga-   logičkim i sl. akrobacijama pitanje
slike zapada, zapadnog kapitalizma London, 1996.). Uz sve rezerve      analiza stanJa U okviru cje-      nizacija, no dominira sivilo (bez)    upravljanja vlastitim radom i iz
i njegove historije—okarakteri- i skepsu spram stanja na terenu       lokupnog problema (ne)bavljenja     idejnog oportunizma i nezaintere-    njega proizašlim vrijednostima i
zirane kao devijacije, a sažete u ostaje činjenica Ustavom i Zako-     navedenom problematikom na-       siranosti. Polje interesa i intelektu-  dalje je na dnevnom redu. Ra-
sintagmi “privatizacijska pljačka”. nom zagarantirane forme i iz nje    padno uočljiv je izostanak struk-    alnih preokupacija te osviještenih    sprava se još uvijek odvija na mar-
Za razdoblje inauguracije politike proizlazećih prava i mogućnosti.     tura koje bi se ozbiljno sistemat-   i neosviještenih političkih težnji    ginama političkog i ekonomskog
radikalne preraspodjele ekonom-     Nova prava i nove mogućnosti    ski posvetile analizama postojećeg   tzv. običnih građana, odbacimo li    života no kako sazrijevaju plodovi
ske moći uobičajio se naziv “de- zagarantirani novom formom u        stanja, njegove historijske putanje   uobičajene stereotipe, ukazuje se    preraspodjele ekonomske (a sa
mokratske promjene u Hrvatskoj”. sferi ekonomije ukidaju mogućnost     te osmišljavanju organizacijskih    relativnom nepoznanicom. Neza-      njom i političke) moći, socijalno
U svrhu minimalnog osvjetljenja participacije u upravljanju proce-     praksi, legislative i općenito poli-  dovoljstvo i svijest o kretanju u    destruktivne sile, u slijepom naletu,
karaktera rečenih promjena kori- som proizvodnje i raspodjele za      tičke agende u svrhu prevazilaženja   pogrešnom smjeru evidentno po-      oslobođene spona zaostalih iz vre-
sno je iznijeti nekoliko podataka veliku većinu sudionika—pritom      postojećeg stanja. Sramežljive pro-   stoji no kakav bi se “novi kurs” iz   mena defenzivne pozicije kapitala,
vezanih uz sistemski položaj rad- je svejedno prelaze li prerogativi    gramske stavove poput: “Radnička    svega toga mogao izroditi ostaje     čine probleme akutnijima i odgo-
ništva u razdoblju prije ´90. godine. upravljača na državu ili pojedinca.  participacija i suodlučivanje, kao   otvorenim pitanjem.           vore nužnijima.
TEMAT: EKONOMSKA DEMOKRACIJA                                                            zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.      22


     ˇ
DemoKraticnost planiranja i
uPravljanja u PostojećiM
poslovnim orGanizacijama
o deficitu demokracije u proizvodnji i preraspodijeli te mogućim alternativama
Goran jeras
D
       uboka ekonomska i                                               profita odnosno mehanizama ras-
       društvena kriza u kojoj                                            podjele dionica firme zaposleni-
       se svijet trenutno nalazi,                                          cima. Iako na prvi pogled djeluje
       po prvi put nakon pada                                            kao korak u smjeru demokratiza-     kontrole kvalitete i upravljanja pro-
socijalizma u državama tzv. Istoč-                                             cije poduzeća, malo podrobnijom     izvodnim procesima (Kaizen, Total
nog bloka ozbiljnije je pokrenula                                             analizom postaje jasno da se u      Quality Management, Lean Mana-
preispitivanje temeljnih postavki                         perspektive dioničara naizgled     svim navedenim slučajevima radi     gement,…) koji svakom radniku
i principa funkcioniranja modela                          funkcionira besprijekorno dok      prvenstveno o financijskoj kompo-    pridaje odgovornost za unapređe-
“demokratskog kapitalizma” koji                          stvari za njih idu dobro, odnosno    nenti sudjelovanja u ostvarenom     nje dijela poslovnog procesa u ko-
danas dominira svijetom. Mnogo-                          dok profit raste, međutim njegova    profitu kompanije (iako je mjera     jem on sudjeluje, dajući na taj način
brojne analize neodrživosti kapi-                         puna nakaradnost dolazi do izražaja   povećanja sudjelovanja u profitu     radnicima mogućnost da sudjeluju
talističkog gospodarskog modela,                          tek onda kad stvari za dioničare    višestruko nadmašena mjerom       u upravljanju vlastitim proizvod-
njegove dominantne uloge u ge-                           krenu loše. Primjerice, početkom    povećanja profita samog) dok je     nim procesom. Drugi primjer, koji
neriranju materijalne nejednakosti                         financijske krize u SAD-u 2008.     upravljačka komponenta koja bi      duboko zadire i u donošenje stra-
te doprinosa u kontinuiranom do-                          godine, izračunato je da prosječan   zaposlenicima dala utjecaj u do-     teški važnih odluka kompanije, je i
kidanju ljudskih i radničkih prava,                        generalni izvršni direktor (CEO)    nošenju poslovnih odluka i dalje     sve popularnija primjena neke od
stvorile su u zadnjih nekoliko go-    mogućem smislu. Posljedično tome,    američkih financijskih institucija   potpuno zanemarena [3].         varijanti tzv. Wisdom of the crowds
dina snažnu argumentacijsku bazu     tipičan poslovni subjekt u kapitali-   ima 520 puta veća primanja od        Teško je ne primijetiti da je ta-  (mudrost gomile) koncepta koji po-
za kritiku postojećeg sustava koja    stičkom modelu posjeduje vlasnika    prosječnog zaposlenika istih tih    kav način financijske motivacije     kušava iskoristiti različita znanja,
predstavlja kvalitetno ishodište za    ili, putem dioničarstva, više njih,   institucija [2]. Čak i najgorljivijim  radnika krajnje nedemokratičan i     iskustva i perspektive zaposlenika
artikulirano osmišljavanje mogućih    koji tada mogu autonomno dono-      pristalicama neoliberalnog kapita-   upravo zbog toga moralno upitan.     kako bi se došlo do najtočnijeg mo-
alternativa. Posebno je ohrabrujuća    siti upravljačke odluke u organiza-   lizma nametnulo se pitanje kako     Vezivanje primanja zaposlenika uz    gućeg predviđanja budućeg razvoja
sve izraženija svijest da problem     ciji. Često vlasnici kompanija niti   se može očekivati bilo kakav nivo    uspješnost poslovanja kompanije, a    događaja. Osim konceptualnih pro-
trenutnog modela nije problem teh-    ne sudjeluju u upravljačkom pro-     osobne odgovornosti od strane      bez istovremenog alociranja uprav-    blema poput moguće koreliranosti
ničke prirode u kojem je navodno     cesu izravno već imenuju direktore    uprave kompanije u slučajevima     ljačkih prava radnicima, zapravo     odgovora te posljedično mogućno-
uspješan (kapitalistički model)      i upravne odbore koji tada u nji-    kada su njihova primanja toliko     iznimno dobro odgovara kapitali-     sti veće pogreške, problem takvih
krivnjom zlonamjernih pojedinaca     hovo ime upravljaju kompanijama,     visoka da im praktički osiguravaju   stičkom sustavu i njegovom inte-     modela je što strukturalno ne rje-
doveo do neželjenih posljedica (po-    ali naravno i dalje ostaju u svakom   bezbrižan život i nakon eventual-    resu maksimizacije profita. Dobar    šavaju problem demokratičnosti u
bornici frazema “divlji kapitalizam”   trenutku podložni smjeni od strane    nog otkaza. Taj problem je toliko    primjer toga je i američka industrij-  organizaciji koja je nemoguća bez
i pripadajuće frazeologije), već da    vlasnika. Po klasičnom kapitalistič-   znakovit da čak i krupni kapitalisti  ska praksa nakon drugog svjetskog    mogućnosti istovremenog puno-
se radi o dubokom strukturnom       kom poslovnom modelu, radnici      poput primjerice kapitalističkog    rata, koja je uz pomoć sindikata     pravnog sudjelovanja zaposlenika
problemu koji samim svojim po-      ne sudjeluju niti u upravljanju niti   mogula Carla Icahna otvoreno za-    izgradila ogromne mirovinske su-     i u upravljačkim i u vlasničkim se-
stavkama neizbježno generira ne-     u vlasničkoj strukturi niti u raspo-   govaraju “demokratizaciju” uprav-    stave za radnike koji su financij-    gmentima poslovnih organizacija.
ravnopravnost i vodi u društveno-     djeli dobiti organizacije za koju    ljanja kompanijama po principu di-   ski najvećim dijelom orijentirani
ekonomski kolaps.             rade, već “slobodnom voljom”       oničarskog aktivizma i smatraju da   upravo na organizaciju u kojoj rad-   Postojeće alternative Iako
  Iz same definicije današnjeg     mijenjaju vlastiti rad za određenu    je to nužan preduvjet za uspješno    nici rade. Prividno taj sustav stvara  postoji cijeli niz različitih oblika
sustava kao demokratskog kapita-     novčanu naknadu.             poslovanje kompanije. Naravno, ta-   novu socijalnu komponentu zaštite    poslovnih organizacija s obzirom
lizma ili kapitalističke demokracije,     Zanimljivo je da takav ne-     kav prijedlog i dalje ne predstavlja  radnika, međutim realno on stvara    na pravnu poziciju i vlasničku
stvara se pogrešna percepcija da     demokratski model imenovanja       nikakav korak prema istinskoj de-    novi izvor refinanciranja kompanije   strukturu, iz aspekta demokratič-
se analiza sustava treba (i može)     direktora i članova uprava u ka-     mokratizaciji kompanije budući da    kroz plaće radnika čiji se značajan   nosti i sudjelovanja u vlasničkim
podijeliti na ekonomsko uređenje     pitalističkom sustavu dovodi do     su radnici kao najznačajniji dionici  dio vraća nazad kompaniji kroz mi-    i upravljačkim pravima, one se
(kapitalizam) i društveno uređenje    neočekivanih posljedica. Istraži-    (stakeholders) svake radne organi-   rovinske doprinose i kupnju proi-    uglavnom minimalno razlikuju od
(demokraciju) koji bi trebali biti    vanja pokazuju da je taj model za-    zacije tom idejom i dalje potpuno    zvoda koje kompanija sama pro-      gore spomenutog modela neovisno
međusobno kompatibilni i pružiti     pravo izvrstan primjer poticanja     zanemareni, već više ukazuje na ek-   izvodi [4]. Sve zajedno dovodi do    o tome radi li se primjerice o držav-
pojedincima i društvu kontinuiran     negativne selekcije koja rezultira    stenzivnost demokratskog deficita    potpuno apsurdne situacije u kojoj    nim kompanijama, obiteljskim fir-
ekonomski rast i osobnu slobodu. U    dovođenjem ne samo nesposobnih,     koji je u neoliberalnom kapitalizmu   radnici koji ne sudjeluju u odlučiva-  mama ili dioničkim društvima. Je-
ovom članku pokazat će se suštinski    nego često i sociopatski poremeće-    toliko izražen da zabrinjava i nje-   nju i raspodjeli profita svojevoljno   dina značajna iznimka pri tome je
demokratski deficit kapitalističke    nih osoba na najviše upravljačke     gove najveće zagovornike.        od svojih nadnica financiraju razvoj   relativno raširen koncept koopera-
demokracije, razjasnit će se motivi    pozicije u kompanijama [1]. Naime,                        kompanije, omogućujući još veći     tiva (zadruga) koji demokratičnost
različitih pokušaja demokratizacije    kapitalizam kao svoj ekonomski      Povećanje Produktivnosti i       profit vlasnicima koji iz svoje dobiti  postavlja kao jednu od svojih ključ-
u okviru postojećih poslovnih orga-    cilj postulira maksimalizaciju pro-   profita Deklarativno navodeći      ne moraju ništa odvajati za razvoj.   nih karakteristika. Po samoj svojoj
nizacija te će se ponuditi moguće     fita što je ujedno i cilj dioničarima.  povećanje zadovoljstva zaposle-       Kurioziteta radi, zanimljivo je   definiciji zadruga je autonomna
smjernice za osmišljavanje alter-     Prema tome, veće izglede za dobi-    nika i poboljšanje radne okoline    primijetiti da uz spomenute modele    organizacija pojedinaca koji su se
nativa koje bi dovele do pravednih,    vanje posla na rukovodećim pozici-    kao razloge, a realno pokušava-     uključivanja zaposlenika u diobu     dobrovoljno udružili kako bi ostva-
održivih i istinski demokratičnih     jama imaju osobe koje su spremne     jući postići povećanje produktiv-    financijske dobiti firme, postoje i   rili svoja ekonomske, socijalne i
radnih zajednica u budućnosti.      dioničarima ponuditi najveći profit   nosti i posljedično tome profita,    potpuno suprotni trendovi u kojima    kulturne težnje kroz demokratski
                     pri tome ne birajući sredstva i me-   mnoge firme osmišljavaju različite   se znanje i iskustvo zaposlenika     kontroliranu radnu organizaciju.
    ˇ
Klasic ni oblici upravlja-        tode kojima će taj profit biti ostva-  modele financijskog motiviranja     pokušava iskoristiti za definiranje   Među mnogobrojnim varijantama,
nja u Kapitalizmu Temelj ka-       ren. Prilično je logično da takav set  radnika prema ostvarenom rad-      upravljačkih smjernica kompa-      valja izdvojiti dva najvažnija oblika
pitalističkog društva kakvo danas     kriterija znatno pogoduje kandi-     nom učinku. Postoje razne vari-     nije, bez nužnog sudjelovanja u     zadružnog organiziranja.
poznajemo može se sažeti u dva      datima koji su spremni ignorirati    jacije takvih pokušaja, od isplate   raspodjeli dobiti ili formalne moći
osnovna koncepta—povlaštenost       sve socijalne i društvene faktore    jednokratnih bonusa, preko defi-    utjecanja na donošenje konkret-         ˇ
                                                                                  raDnicKe Kooperative Početak
vrijednosti kapitala u odnosu na     pri donošenju poslovnih odluka, a    niranja permanentnih kriterija za    nih odluka. Primjeri takvog kon-     prvih radničkih kooperativa može
vrijednost rada te na koncept       to je po definiciji oblik sociopatije.  isplatu bonusa pa sve do isplate    cepta prvo su se počeli pojavljivati   se smjestiti u doba industrijske re-
privatnog vlasništva u najširem        Znakovito je da taj sustav iz    određenog postotka ostvarenog      u japanskim metodama osiguranja     volucije kada se ideja kompanija
TEMAT: EKONOMSKA DEMOKRACIJA                                                             zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.          23

vođenih i posjedovanih od strane
samih radnika prvi put javila kao
moguća alternativa klasičnom ka-                           demokracije u internom sustavu,
pitalističkom radu za nadnicu. Za                          korisničke kooperative trenutno i
razliku od prije navedenih klasič-                          dalje funkcioniraju u sustavu tržiš-
nih oblika upravljanja, radničke                           nog gospodarstva, što automatski
kooperative strukturno povezuju                           podrazumijeva pritisak na održa-
vlasnička i upravljačka prava po-                          vanje što nižih cijena i što, nadalje,
dijeljena među radnicima, na taj
način osiguravajući ravnopravnost
                                           u slučaju međusobnog konkurira-
                                           nja dviju ili više kooperativa, može
                                                             Iz same definicije
svih članova radne zajednice kao
osnovni preduvjet demokratično-
                                           označavati da će onaj nekonkuren-  današnjeg sustava
                                           tniji poslovati loše i možda biti pri-
sti funkcioniranja organizacije. Po-                         siljen na bankrot ili otpuštanja, a kao demokratskog
stoje različite definicije radničkih  kapitalističkog sustava i tržišnog      to pak dovodi zaposlenike te koo-
kooperativa, međutim Međuna-      gospodarstva mnoge radničke ko-       perative u neravnopravan položaj  kapitalizma ili
rodno alijansa kooperativa navodi    operative uspješno posluju i konti-     s ekonomsko-socijalne točke gle-
sljedeće karakteristike:        nuirano rastu. Najtipičniji primjer je    dišta. Takva mogućnost dovodi do        ˇ
                                                             kapitalisticke
— —Cilj organizacije je stvaranje i
održavanje zaposlenosti i generira-
                    baskijski multinacionalni div Mon-
                    dragon koji je ustrojen kao fede-
                                           zaključka da demokratičnost unu-
                                           trašnje organizacije radnog kolek- demokracije
nje bogatstva kako bi se poboljšala
kvaliteta života članova, zaštitilo
                    racija radničkih kooperativa i koji
                    danas zapošljava preko 80.000 ljudi
                                           tiva nije dovoljna da bi osigurala
                                           istinsku ekonomsku ravnopravnost  stvara se pogrešna
dostojanstvo rada, omogućilo rad-
ničko samoupravljanje i potaknuo
                    u 17 država te posluje s godišnjim
                    prihodom od preko 14 milijardi
                                           pojedinaca u društvu kao cjelini, a
                                           time ujedno i demokratičnost eko-
                                                             percepcija da se
razvoj lokalne zajednice
— —Članstvo je slobodno i dobro-
                    eura. Trend osnivanja radničkih
                    kooperativa prisutan je u cijelom
                                           nomskog sustava u cjelini.
                                                             analiza sustava  Literatura:

voljno, dostupnost radnog mjesta    svijetu, a osobito u državama La-      ZaKljucaK Iz iskustva proteklih može podijeliti
                                               ˇ                       1] Paul Babiak, Robert D. Hare. Snakes in
                                                                      Suits: When Psychopats Go to Work. the
je preduvjet za doprinos organiza-   tinske Amerike (s naglaskom na        godina, a također i iz jednostavnih
                                           logičkih i teoretskih razmatranja, na ekonomsko
                                                                      University of Michigan : HarperCollins
ciji vlastitim radom i ekonomskim    Venezuelu gdje je to dio službene                                  Publishers, 2007 .
resursima                vladine politike), Kanadi, Španjol-     sve je jasnije vidljiva potpuna ne-
                                           adekvatnost i licemjerje današnjeg ured̄enje
                                                                      2] Corporate Democracy is a Myth. The
— —Rad u organizaciji u pravilu iz-   skoj, Francuskoj, Italiji i Portugalu.                               Icahn Report. [Online] 06 18, 2008. [Cited:
vršavaju članovi organizacije        Nažalost, ustroj kompanije u       sustava demokratskog kapitalizma.           2 16, 2012.] http://www.icahnreport.com/
— —Odnos radnika i organizacije     formu radničkog kooperativa, nije      Ideja prema kojoj ekonomski su- (kapitalizam) i    report/2008/06/corporate-democ.html.


                                           kapitalističkog slobodnog tržišta, društveno ured̄enje and Its Future Role as a Business
nije klasičan odnos rada za plaću    ujedno i garancija da će se kom-       stav funkcionira na temeljima             3] The Origin and History of the ESOP
niti je to odnos autonomnog indi-    panija u svom poslovanju ponašati
                                                                      Succession Tool. Menke, John D. and

                                           kratski” izabrane predstavničke (demokraciju)
vidualnog posla             demokratično i odgovorno. Nisu ne-      reguliranog od strane “demo-
                                                                      Buxton, Dickson C. s.l. : JOURNAL
— —Način funkcioniranja koopera-    zabilježeni slučajevi da se radnički                                OF FINANCIAL SERVICE
tiva je demokratski usuglašen među   kooperativ u svojem odnosu prema       vlasti, pokazala je svoju trulež u    kooperativa, mogu funkcionirati     PROFESSIONALS, 2010, Vol. 5.
svim njegovim članovima         dobavljačima i radnicima u drugim      punom smislu te riječi. Predstav-    relativno demokratično, niz vanj-    4] Thompson, Fred. Fordism, Post-Fordism
— —Kooperative su autonomne i      državama odnosi kao klasičan kapi-      nički politički sustav u kojem su    skih faktora jasno postavlja okvire   and the Flexible System of Production.
neovisne s obzirom na definiranost   talist koji želi iskoristiti jeftinu radnu  predstavnici izabrani na izborima    te demokratičnosti i onemogućava     [Online] [Cited: 2 16, 2012.] http://www.
vlastitim radnim odnosima i uprav-   snagu za maksimizaciju profita. Pri-     s relativno malim odzivom i u ko-    njenu punu realizaciju. Svaka te-    willamette.edu/~fthompso/MgmtCon/
                                                                                    Fordism_&_Postfordism.html.
ljanje sredstvima proizvodnje      mjer toga su višekratni štrajkovi rad-    jem su praktički neopozivi prije     žnja prema ostvarivanju (utopij-
   Premda su svim radničkim ko-    nika Mondragona u Poljskoj zbog       kraja svojih mandata već sam po     skog) civilizacijskog cilja stvaranja  5] Kelly, Nicola. Spanish co-operatives see
operativima navedene karakteri-     premalih plaća i neusporedivo lošijih    sebi ne odaje dojam istinske demo-    potpuno ravnopravnog, demokrat-     an increase in Employment of up to 31%.
                                                                                    The Co-operative News. [Online] 2 2, 2012.
stike zajedničke, svejedno postoji   radničkih prava od radnika u matič-     kratičnosti. Ako uzmemo u obzir     skog, solidarnog i humanog društva    [Cited: 2 16, 2012.]
cijeli niz njihovih implementacija u  nim kooperativima u Španjolskoj.       da bi taj sustav trebao kontrolirati   morala bi se temeljiti na sljedećim
                                                                                    6] International Co-operative Alliance.
praksi. Velik dio radničkih koope-                          kapitalistički regulirano slobodno    postavkama:
                                                                                    Statistical Information on the Co-operative
rativa ima sličan oblik unutrašnjeg        ˇ
                    KorisnicKe Kooperative Drugi         tržište kojim vladaju megakorpo-     — —potpuna politička demokratič-     Movement. [Online] [Cited: 2 16, 2012.]
ustroja poput klasičnih kompanija    najčešći oblik kooperativnog or-       racije nerijetko bogatije i od cijelih  nost—mogućnost direktnog demo-      http://www.ica.coop/coop/statistics.html.
(tj. klasične strukture uprave—     ganiziranja su korisničke koope-       država, postaje jasno koliko je ta    kratskog odlučivanja o pitanjima     7] Revealed—the capitalist network that
upravni odbor, menadžment i sl.)    rative. To su radne organizacije       ideja naivna.              važnima za zajednicu           runs the world . Coghlan, Andy and
s tom razlikom što u ovom slučaju    čiji su vlasnici korisnici njihovih       Prema istraživanju američkog     — —potpuna ekonomska demo-        MacKenzie, Debora. 2835, Sutton : New
radnici imaju moć izbora i smjene    usluga. Takav oblik organiziranja      Instituta za politička istraživanja   kratičnost—vlasništvo nad radnim     Scientist magazine, 2011.
članova uprave i menadžmenta u     specifičan je po tome što je cilj      (Institut for Policy Studies), od    organizacijama, sredstvima za pro-    8] Shah, Anup. The Rise of Corporations.
bilo kojem trenutku. S druge strane,  organizacije pružanje kvalitetnih      100 najvećih ekonomskih sustava     izvodnju i rezultatima proizvodnje    Global Issues. [Online] 12 5, 2002. [Cited:
neke druge radničke kooperative su   usluga korisnicima za najmanju        na svijetu, samo 49 su države, a     mora biti u potpunosti prepušteno    2 16, 2012.] http://www.globalissues.org/
                                                                                    article/234/the-rise-of-corporations.
pokušale pronaći kreativnije načine   moguću cijenu, najčešće uz pretpo-      51 korporacije. Zbrojeni prihodi     dionicima koji su zainteresirani za
upravljanja koji bi bili što bliskiji  stavku da sama organizacija treba      200 najvećih svjetskih kompanija     rezultate radnog procesa         9] Is Organizational Democracy Worth
                                                                                    the Effort? Harrison, Jeffrey S. and
demokratičnom profilu organiza-     poslovati neprofitno. Korisničke       veći su od svih država na svijetu    — —demokratičnost mora biti pot-     Freeman, R. Edward. 3, s.l. : The Academy
cije. Tako primjerice postoje koope-  kooperative prisutne su u cijelom      zajedno, bez najvećih 10. Premda     puno inkluzivna—svi sudionici      of Management Executive (1993-2005),
rative u kojima se sve odluke unutar  svijetu u mnogim područjima—         je tih 200 kompanija odgovorno      radnog procesa moraju biti ravno-    2004, Vol. 18.
organizacije donose glasanjem svih   prehrambenoj industriji, lancima       za skoro trećinu svjetskog gospo-    pravni bez obzira na njihovu funk-    10] Workplace Democracy: Why Bother? .
članova kooperativa ili pak one u    supermarketa, osiguranju, stambe-      darstva, istovremeno zapošljavaju    ciju i geografski položaj                             ,
                                                                                    Foley, Janice R. and Polanyi, Michael. 27 s.l.:
kojima se svi članovi ravnopravno    nom sektoru itd. Prema podacima       samo 0,78% svjetske radne snage.     — —dionici zainteresirani za rezul-   Economic and Industrial Democracy, 2006.
izmjenjuju na svim funkcijama unu-   Međunarodne alijanse koopera-        O koncentraciji korporativne moći    tate radnog procesa nisu samo rad-    11] Evaluating Strategies for Negotiating
tar kooperativa.            cija, preko 100 milijuna ljudi radi     još indikativnije govori istraživanje  nici već i korisnici, dobavljači te   Workers” Rights in Transnational
   Trenutna svjetska gospodarska   u korisničkim kooperativama, što       Federalnog tehničkog instituta u     lokalna zajednica u kojoj se radni    Corporations: The Effects of Codes of
                                                                                    Conduct and Global Agreements on
kriza možda je i najbolje pokazala   je 20% više od broja zaposlenih u      Zürichu koje je pokazalo da po-     proces odvija
                                                                                    Workplace Democracy . Egels-Zandén,
prednosti kooperativnog ekonom-     multinacionalnim kompanijama.        stoji vrlo kompleksna mreža vla-     — —slobodno tržište i tržišno natje-   Niklas and Hyllman, Peter. 2, s.l. : Journal
skog modela u kojem je jasno na-    Poslovni model u kojem ne postoji      sničke povezanosti relativno malog    canje negativno utječu na demokra-                ,
                                                                                    of Business Ethics, 2007 Vol. 76.
značeno da stvaranje profita nije    pritisak stvaranja profita dioniča-     broja najvećih svjetskih kompanija    tičnost radnog procesa te bi mo-     12] The Labor-Management Cooperation
primarni cilj tih organizacija već da  rima omogućava korisničkim koo-       koje drže disproporcionalno velik    rali biti zamijenjeni adekvatnijim    Debate: A Workplace Democracy
je to kvaliteta života članova koo-   perativama da budu konkurentnije       udio svjetske ekonomije [7]. Ako     konceptima                Perspective. Klare, Karl E. 39, s.l. : 23 Harv.
perativa te vrijednosti koje koope-   od kompanija orijentiranih na pro-      se uzme u obzir da se u kapitali-      Premda bi današnja politička i    C.R.-C.L. L. , 1988.
rativa donosi zajednici. Takav kon-   fit, što često dovodi do stvaranja      stičkom sustavu sve vrti oko novca    ekonomska elita ovakve zaključke     13] Workplace Democracy & Market
cept pokazao se iznimno otporan na   monopolističkog položaja na trži-      i profita, potpuno je jasno koliki    proglasila radikalnima, teško je ne   Reconstruction: An Agenda for Legal
učinke krize; u trenutku najveće ne-  štu. Tako su primjerice stambene       utjecaj imaju korporacije na demo-    primijetiti da striktno logički gle-   Reform. Klare, Karl E. 1, s.l. : 38 Cath. U. L.
zaposlenosti u Španjolskoj od 1994.   zadruge u Nizozemskoj vlasnice        kratski izabrane predstavnike koji    dano malo toga može biti radikalnije   14] Ellerman, David. The Case for
godine, broj zaposlenih u radničkim   oko 40% ukupnog stambenog pro-        bi trebali biti instrument demokrat-   od današnjeg disbalansa raspodjele    Workplace Democracy.
kooperativama porastao je 7,2 % u    stora, a korisničke kooperative u      ske kontrole slobodnog tržišta.     moći i bogatstva uz potpuno iracio-   15] On the Role of Capital in “Capitalist”
zadnjem kvartalu 2011. godine [5].   Švicarskoj, Singapuru i Novom          Iz svega navedenog vrlo jasno    nalne te socijalno i ekonomski neo-   and in Labor-Managed Firms. Ellerman,
   Iako u javnosti to uglavnom    Zelandu drže preko 50% prodaje        proizlazi da je pitanje demokratič-   držive modele koji taj disbalans kre-  David. 1, s.l. : Review of Radical Political
                                                                                             ,
                                                                                    Economics, 2007 Vol. 39.
nije tako percipirano, produktiv-    kućnih potrepština putem vlastitih      nosti radnih organizacija iznimno    iraju, održavaju i kontinuirano
nost radnika u radničkim koope-     prodajnih lanaca [6].            kompleksan problem s mnogo fak-     povećavaju. Razvoj alternativnih     16] Wright, E. O. Envisioning Real Utopias.
                                                                                    2010.
rativama se pokazala višom od        Premda nedvojbeno pred-         tora koji na njega utječu. Premda in-  rješenja nije niti lagan niti brz, ali
produktivnosti radnika u klasič-    stavljaju velik korak naprijed        terno neke organizacije, poput pri-   svakim danom je sve jasnije odakle    17] The Mondragon Cooperative
nim organizacijama te i unutar     prema implementaciji ekonomske        mjerice naprednih verzija radničkih   treba početi.              Movement. s.l. : Harvard Business School.
TEMAT: EkonoMskA dEMokrAcijA                                                          zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.       24


sEDam tEŠKIH PItaNja
Poglavlje iz knjige build it Now: socialism for the twenty-First Century (2006).,
                               ˇ
koje razmatra probleme vezane uz pokušaj uspostave radnickoga samoupravljanja u bivšoj
jugoslaviji, a povezano s problemima koji se sada u vezi s tim javljaju u venezueli
michael Lebowitz


U travnju 2004. pozvan sam da
održim prezentaciju o iskustvima                                            dolazili od menadžmenta. (Napo-
jugoslavenskog samoupravljanja                                             kon, menadžeri su sudjelovali u
Komisiji o sindikalnom pokretu u                                            prihodu firme i imali zajednički
bolivarskom revolucionarnom pro-                                            interes da firma dobro posluje.)    funkcioniranja jugoslavenskih sa-
cesu na Drugoj svjetskoj konferenciji                                         Radnički su savjeti proveli mnogo    moupravnih poduzeća u ekono-
solidarnosti s bolivarskom revoluci-                                          vremena raspravljajući o stvarima    miji. Što se primjerice dogodilo kad
jom u Caracasu, Venezuela. U svom                                           u kojima su se osjećali kompeten-    je potražnja za proizvodima koje
govoru o poukama iz tog iskustva                        onoga što su stvarno činili. Godine  tnima suditi—poput pravednosti     su proizvodili pala? Znamo što se
(koje je preneseno i cirkulirano u                       1950. kad je Maršal Tito uveo novi   relativnih prihoda unutar podu-     događa u kapitalizmu: ako se pro-
Venezueli) identificirao sam osnovna                      zakon o radničkom samoupravlja-    zeća. A kada su krivili menadžere    fiti ne mogu ostvarivati prodajom
svojstva samoupravljanja, kako se                        nju, priznao je zaostalost jugosla-  zbog loših rezultata, menadžeri su   roba, ljudi se otpuštaju, ostaju bez
mijenjalo kroz 40 godina te neke nje-  nadmoćniji oblik organiziranja     venskih radnika i strahove mnogih   odgovarali—vi ste donijeli odluku.   posla. To se nije događalo u jugo-
gove pozitivne i negativne strane.[1]  proizvodne aktivnosti:         da je radnička kontrola preura-    Međutim, to nije odgovor koji su    slavenskim poduzećima. Postojala
  Unutar godinu dana, proces     1] Bez kapitalističkog izrabljivanja,  njena jer “radnici neće uspjeti    radnici prihvaćali; često je pozicija  je solidarnost među radnicima u
kretanja prema radničkom uprav-     postoji sklonost suradnji s radni-   svladati složene tehnike upravlja-   koju su zauzimali bila: mi radimo    svakom poduzeću—kako možeš
ljanju u Venezueli se značajno ubr-   cima koji vas okružuju kako bi se    nja tvornicama i ostalim poduze-    svoj posao dobro pa očekujemo da    otpustiti članove vlastitog kolek-
zao. Stoga sam se, kad sam pozvan    posao obavio dobro i kako bi se     ćima”. Titov odgovor je bio—ne     i vi radite svoj. Radnički su savjeti  tiva? Tako su poduzeća nastavljala
govoriti na panelu Radnici u re-    svi ponosili svojim radom, umjesto   možemo čekati da se svi obrazuju.   ponekad uklanjali menadžere koji    proizvoditi—čak i bez prodaje,
voluciji: Bolivarsko suupravljanje,   da se pokušava raditi što je manje   “U samom procesu upravljanja, u    su davali loše prijedloge. U takvim   proizvodili su za skladištenje. U
alternativni ekonomski model u     moguće.                 neprekidnom procesu rada i uprav-   slučajevima su funkcionirali kao    terminima stabilnosti ekonomije
Valenciji travnja 2005. na Trećoj    2] Znanje koje radnici imaju u     ljanja svi će radnici steći potrebno  izborno tijelo nezadovoljno svo-    kao cjeline, u usporedbi s kapitaliz-
svjetskoj konferenciji solidarnosti   svojim glavama o boljim načinima    iskustvo. Upoznat će se ne samo s   jom vladom, ali ne kao vlada sama.   mom, to nije loše jer se održavaju
s bolivarskom revolucijom, odlu-    obavljanja posla, znanje koje se    radnim procesom, nego također sa                        prihodi i recesija se neće produbiti
čio fokusirati na probleme s ko-    ne dijeli s kapitalistima, može se   svim problemima svog poduzeća.     NužNost samoobrazovaNja         zbog nezaposlenosti. Međutim, ne
jima će se venezuelanski radnici i   sad aktivirati kako bi se odmah     Samo će kroz praksu radnici nau-    Kako izbjeći takvu situaciju, taj    samo da su poduzeća plaćala radni-
revolucija suočiti u kretanju prema   unaprijedilo proizvodnju, ali i za   čiti kako voditi evidenciju koliko   jaz između stručnjaka i radnika?    cima njihove osobne dohotke, nego
su-upravljanju.             buduće inovacije.            materijala mogu koristiti, a koliko  Dvadeset i pet godina nakon uvo-    su također morala kupovati siro-
I
                    3] Postaje nepotreban trošak nad-    mogu prištedjeti… Naučit će ko-    đenja radničkog upravljanja bio     vine. Kako su to činili bez upadanja
    deja radničkog upravljanja,   zornika i kontrolora, čija je glavna  liko visok mora biti prihod njihova  je još uvijek tu. Goričar je rekao   u ozbiljne financijske teškoće? Pa
    samoupravljanja, suuprav-    uloga da paze da ljudi koje nadgle-   poduzeća…i koliko ostatka viška    da se radi o niskom nivou razvoja    okrenuli su se bankama kako bi po-
    ljanja i proizvodnje udru-   daju marljivo rade, i to do stupnja   vrijednosti mogu iskoristiti za po-  i da se radnici trebaju samoinstru-   sudili sredstva da bi prebrodili ta-
    ženih proizvođača bila je    da je proizvodnja organizirana ne    dizanje vlastitog standarda života”.  irati i samoobrazovati. Ali ukazu-   kva razdoblja. A banke (koje su če-
2004. u Venezueli zapravo i zahtjev   na osnovu efikasnosti nego da bi      Kao što sam naznačio zadnji    jući na monotone i duge, iscrplju-   sto bile partnerstva između velikih
i san. Danas se, uzmemo li korake    se kontrola učinila jednostavnijom.   put, jugoslavenski radnici su zaista  juće radne dane, on sam otkriva     samoupravnih poduzeća i lokalnih
poduzete u tvrtkama kao Invepal,    Ta i druge iracionalne osobine ka-   postali dobro informirani o svo-    problem u svakoj sugestiji da se    uprava) su u takvim slučajevima
cadafe , cadela i alcasa [*] (i s    pitalizma više nisu nužne.       jim poduzećima, mnogi su imali     radnici obrazuju. Dopustite da pri-   naginjale posuđivanju. Međutim,
nadom da daljnji koraci uskoro sli-   4] Radničko upravljanje nudi mo-    iskustvo sudjelovanja u radničkim   mijetim da je osnovni problem bio    to je uzrokovalo problem ovisnosti
jede), pretače u realnost. To znači   gućnost kombiniranja mišljenja i    savjetima na razinama pogona i po-   što se nikakvo obrazovanje nije     firmi o bankama i također, kao re-
da se morate pripremiti na borbu    činjenja, ukidanja podjele na rad-   duzeća. Međutim, nije se dogodilo   događalo na radnom mjestu. Za-     zultat liberalne bankovne politike,
sa stvarnim problemima radničkog    nom mjestu između onih koji mi-     ono za što je Tito pretpostavio da   što učenje principa računovodstva,   izvor inflacijskih tendencija. To su
upravljanja. Da bih vas naveo da    sle i onih koji rade. Dakle, nudi    će se dogoditi. Godine 1975., 25    knjigovodstva, marketinga itd. nije   bili problemi. Ali što su bila rješe-
mislite o ovim problemima, danas    mogućnost da svi radnici razvijaju   godina nakon što je zakon uveden,   bilo dio posla? Ne nešto što bi tre-  nja? Drugo pitanje je: Što činiti u
želim istaknuti negativnu stranu    svoje sposobnosti i potencijal. U    jugoslavenski autor, Jože Goričar   balo dodati dugom i iscrpljujućem    poduzeću kojim upravljaju radnici
jugoslavenskog samoupravljanja.     tom smislu, radničko upravljanje    ovako opisuje jaz između radnika    radnom danu—nego nešto što bi      kad prodaja padne?
Naročito želim postaviti ono što    može pospješiti produktivnost i     te menadžera i njihovih stručnjaka:  trebalo inkorporirati u radni dan.      Dopustite da elaboriram taj
zovem sedam teških pitanja što     inovaciju.                 Riječ je ili o funkcionalnoj di-  Drugim riječima, redefinicija rada   problem isticanjem sljedeće ka-
izniču iz jugoslavenskog iskustva.                       ferencijaciji, hijerarhiji znanja i  kako bi se uključio proces proi-    rakteristike jugoslavenskog samo-
Mislim da biste trebali razumjeti    Razdoblje IndustRIjalIza-        ekspertize ili o posljedici atomi-   zvodnje radnika je ono što rad-     upravljanja. Postojala je solidar-
probleme koji su tamo iskrsnuli.    cIje Svaka rasprava o problemima    ziranih i monotonih industrijskih   ničko upravljanje treba. Očito, to   nost među radnicima pojedinačnih
U nekom obliku bi se mogli poja-    jugoslavenskog samoupravljanja     operacija koje radniku nude…      uključuje ekspanziju netradicio-    poduzeća, ali ne između radnika
viti i ovdje (možda čak i u gorem    mora se smjestiti u pravi kontekst:   samo oskudnu priliku za razvoj,    nalnog radnog dana i skraćivanje    u različitim suparničkim poduze-
obliku). Ako se pojave, bit će tri   Jugoslavija, ne smijemo zaboraviti,   kroz izvršavanje svojih dužnosti,   tradicionalnog radnog dana (za     ćima. Che Guevara je 1959. nakon
mogućnosti:               je nekoć bila priča o uspjehu. Sma-   bez ikakve supstancijalne količine   koji su povećana produktivnost i    posjeta Jugoslaviji komentirao da
1] Problemi neće biti razriješeni,   trali su je alternativom i državnim   slobode misli, mašte ili invencije.  efikasnost esencijalne). To jugo-    ne smijemo izgubiti iz vida da su
a neuspjeh u pronalasku dobrih     društvima Istoka kao i kapitalistič-  Ako svemu tome dodamo raz-       slavenska samoupravna poduzeća     profiti ovih poduzeća podijeljeni
rješenja će diskreditirati radničko   kim društvima Zapada. Imali su     mjerno dug i iscrpljujuć radni dan,  nisu učinila. A rezultat? U mnogim   među radnicima; međutim, ista-
upravljanje.              visoke stope rasta u 1950-ima kad    dobivamo cjelokupan set okolnosti   su poduzećima radnici imali za-     knuo je, da je svaka firma “uklju-
2] Probleme će riješiti sami radnici.  je samoupravljanje uvedeno, a iako   koji sputava radnike da se inten-   konsku moć koju nisu mogli upo-     čena u nasilnu borbu s konkuren-
3] Probleme će riješiti netko drugi.  je rast opao kroz 1960-e i 1970-e,   zivnije angažiraju u upravljanju    trijebiti. Redefinicija rada i radnog  cijom oko cijena i kvalitete”. Che
  Međutim, prije no što krenem    ostao je prilično visok. Jugosla-    svojim radnim organizacijama.[2]    dana kako bi se uključilo učenje je   je također primijetio postojanje
govoriti o problemima, dopustite    vija se u tom razdoblju industri-      Što se dogodilo? Iako su rad-   samo jedno moguće rješenje tog     stvarne opasnosti da natjecanje
da naglasim kako sam uvjeren      jalizirala, te krenuvši od pretežno   nički savjeti imali moć odlučivanja  problema. Pitanje o kojem treba     “uvede faktore koji iskrivljuju ono
da je radničko upravljanje jedina    seljačke agrikulturne osnove po-    o kritičnim pitanjima kao što su    misliti jest kako dovesti samou-    što bi socijalistički duh trebao biti”.
stvarna konačna alternativa kapi-    staje zemlja koja izvozi industrijske  investicije, marketing, proizvodne   pravljanje do realizacije svog po-   [3] Da, definitivno je postojao ma-
talizmu. Kad radnici budu sura-     proizvode u Zapadnu Europu. Ali,    odluke, nisu se osjećali kompeten-   tencijala. Prvo pitanje koje zatim   njak solidarnosti između radnika
đivali u proizvodnji i kad shvate    kao što sam naznačio, bilo je pro-   tnim za donošenje tih odluka—u     želim postaviti jest: Kako razbiti   u suparničkim poduzećima. Ali to
da korist od svoga rada imaju      blema. Počet ću s problemom koji    usporedbi s menadžerima i tehnič-   podjelu unutar poduzeća između     nije bio jedini problem. Postojalo
oni sami, a ne vlasnici kapitala,    sam spomenuo u prošlogodišnjem     kim ekspertima. Tako su u mnogim    onih koji misle i onih koji rade?    je i dupliciranje investiranja. Podu-
radničko upravljanje može poka-     govoru—jazom između onoga što      poduzećima radnički savjeti bili      Dopustite da se sad okrenem     zeća su se borila za isto tržište te in-
zati, iz više razloga, da je daleko   su radnički savjeti mogli u teoriji i  skloni pečatirati prijedloge koji su  nizu problema vezanih uz način     vestirala u tu svrhu. Jedan ishod je
TEMAT: EkonoMskA dEMokrAcijA        zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.  25                Kad radnici budu
                surad̄ivali u
                proizvodnji i kad
                shvate da korist
                od svoga rada
                imaju oni sami,
                a ne vlasnici
                       ˇ
                kapitala, radnicko
                upravljanje može
                pokazati da je
                daleko nadmoćniji
                oblik organiziranja
                proizvodne
                aktivnosti
TEMAT: EkonoMskA dEMokrAcijA                 zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.  26


TRINAEST CRTICA O NEIZBJEŽNIM
MAKRO PERSPEKTIVAMA DIREKTNE
DEMOKRACIJE
Direktnodemokratski model upravljanja i država kao kontekst
Toni Prug
TEMAT: EkonoMskA dEMokrAcijA                                                             zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.       27


   ˇ
OgranicenOst ekOnOMske
deMOkracije i delegatski sisteM
                        ˇ
Pojam delegatstva i delegiranja nije nova politicka ideja, no onako kako ga je shvatila
   ˇ
radnicka borba proteklih stotinjak godina zajedno sa suvremenim prosvjedima, blokadama
                            ˇ
i općim sastancima naroda uvelike se razlikuje od uobicajene forme predstavništva i služi
                        ˇ
kao model za transformaciju kompletnog politicko-ekonomskog sustava
Davor Popdankovski

                                                              ostavljali direktorima i tehničkim
                                                              osoblju zbog osjećaja nekompeten-
                                                              tnosti i nedovoljnog informiranja.
                    rezervirana za menadžere, šefove                          Nametanje takvog sistema dekre-
                    i gazde koji se “znaju” nositi sa                          tima i odlukama “odozgo” ništa ne    avangarde (koja ih je u mnogim
                    dinamičnim upravljanjem tvrtke,                           znači ukoliko to ne proizlazi iz same  primjerima kočila), u kojoj “pred-
                    dok radnicima ostaje samo posluš-                          aktivnosti radnika. Iluzorno je oče-   stavnici” ostaju u trajnoj vezi sa
                    nost i izvršavanje odluka na koje                          kivati da će ako se uvede mogućnost   svojom bazom koja neposredno,
M
                    nisu utjecali. Kruta hijerarhija na                         delegatskog donošenja i provođenja    direktno utječu na njihove ak-
        ogućnost ostvariva-   radnom mjestu prihvaćena je kao                           odluka društvo automatski prosperi-   tivnosti putem općih sastanaka.
        nja ekonomske de-    neupitna datost, a sam spomen rad-                         rati. Koliko je besmisleno uvođenje   Opći sastanci služe za artikulaciju
        mokracije, odnosno   ničkog učešća u poslovanju diže                           novih odnosa putem dekreta bili su    i odlučivanje o problemima koji
        upravljanje samih    kosu na glavi menadžerima, direk-                          svjesni i jugoslavenski teoretičari   se tiču kolektiva koje kasnije de-
radnika svojim radnim mjestom      torima i upravi.1 Ako se i postavi                         koji su pisali u to doba: “novi odnosi  legat izvršava.
je uvijek ovisila o snazi i samoor-   problem radničkog (su)odlučiva-                           se ne mogu uvesti, oni se izgrađuju      Tri su osnovne karakteristike
ganiziranosti radnika, te o nikome   nja to se maskira sintagmama so-     dobiti od svog poduzeća. Radnici      u procesu složene i teške borbe iz-   delegiranja koje se mogu primije-
i ničemu drugom. Radnici su to     cijalnog dijaloga i “prijateljstva”   su se onda ponašali više kao kolek-    među starog i novog, u čemu presudu   niti ne samo u ekonomiji, već i na
upravljanje vršili putem općih sa-   rada i kapitala, a u većini slučajeva  tivni poduzetnici nego kao organi     ulogu imaju snaga, utjecaj i usmjere-  širem političkom polju: mogućnost
stanaka na kojima se raspravljalo i   stavove radničkih skupština (ako     radničke kontrole nad upravlja-      nost djelovanja organiziranih snaga   opoziva (najčešće putem imperativ-
demokratski odlučivalo ponajprije    iste uopće postoje) doživljava se    njem poduzeća i društva u cjelini.     društva.”3 Ili: “ostvarivanje delegat-  nog mandata5), povremeno izvrša-
o poslovanju firme, ali i o potre-   kao anketu, odnosno bez ikakve      Osjećaj nemogućnosti upravljanja      skog sistema u najvećoj mjeri zavisi   vanje dužnosti i rotacija.
bama zajednice i cjelokupnog druš-   mogućnosti primjene izglasanih      doveo je do održavanja mentaliteta     od toga koliko će uspjeha radnička      Mogućnost opoziva nužna je
tva ukoliko su to društvene prilike   odluka. Jednako tako, sama struk-    rada za nadnicu.2 S druge strane,     klasa obavljati svoje samoupravne i   kako bi se neispravne odluke dele-
dopuštale, odnosno ovisno o tome    tura radničkih organizacija poput    postojanje birokratske klase do-      političke funkcije u društvu.” 4 Dru-  gata mogle poništiti, te po potrebi
koliki je dio društva bio zahvaćen   sindikata nedvojbeno je hijerar-     datno je sprječavalo značajnije      gim riječima, oslobođenje radničke    delegate smijeniti. Jednostavnim
promjenama (većina primjera iz po-   hijski ustrojena, te glas i mišljenje  radničko odlučivanje. Što se tiče     klase će biti djelo samih radnika ili  načinom opoziva izabranog dele-
vijesti odvija se u ratnim ili izvan-  baze ne dolazi do otuđene vrhuške,    kooperativa, ali donekle i radničkih    se neće niti ostvariti. Samo radnici   gata izbjegava se birokratizacija,
rednim uvjetima, te u periodima     čime se apatija radništva i osjećaj   savjeta, određen pomak prema de-      mogu na svojim leđima iznijetu tu    te se željene odluke provode efi-
korjenitih društvenih promjena     vlastite nesposobnosti konstantno    mokratizaciji radnog mjesta ne ga-     pobjedu budući da to mora izvirati    kasnije bez kompliciranog sustava
koje zahvaćaju cjelokupno druš-     perpetuira. Komunikacija između     rantira da će se cjelokupno poslo-     iz njihove samostalne prakse. Orga-   opoziva. Delegati bi se trebali moći
tvo—revolucijama). Budući da je     baze i predstavništva skoro i ne     vanje promijeniti. Kapital i tržište    nizirano radništvo svjesno potrebe    birati i opozvati na svakom općem
potrebna koordinacija aktivnosti    postoji tj. komunikacija je jedno-    će i dalje raditi po svome, diktira-    takve prakse teže će se razoriti dr-   sastanku kolektiva. Povremeno iz-
različitih aktera u proizvodnji kako  smjerna—odozgo na dolje. Eko-      jući svoju logiku i okvir poslovanja    žavnom ili kapitalističkom represi-   vršavanje dužnosti i rotacija služi
unutar poduzeća tako i van njega    nomska demokracija pojam je sa      kooperativi, dok će unutar radnog     jom jer se oslanja na vlastite snage   ponajprije da se izvršavanje dodje-
(npr. zajednica) radnici na spo-    margina današnjih političko eko-     mjesta sada postojati demokratski     i solidarnu zajednicu.          ljuje jednokratno ili na određeno
menutim općim sastancima biraju     nomskih tema, označena kao avet     uređeni kapitalisti koji nastavljaju      Jednako tako, zalagati se samo    kraće vrijeme, te kako se ne bi stvo-
svoje delegate koji prenose stavove   prošlosti.                raditi po tržišnoj logici. Zahtijevati   za demokratizaciju ili tzv. podruštv-  rili predstavnici koji su otuđeni od
i mišljenja samih radnika, odno-      U tekstu ću ukratko izložiti ogra-  radničko suodlučivanje, pa čak i      ljavanje politike znači parcijalno    svoje baze. Praksa profesionalnog
sno baze, na “šire” skupštine. Rad-   ničenost ekonomske demokracije,     samoodlučivanje, unutar kapita-      obuhvatiti problem. Stoga, rasprava   predstavljanja nije plodonosna ni
nici su ovu praksu često provodili   osnovne karakteristike delegatskog    lističkog sustava značilo bi pokriti    o ekonomskoj demokraciji nužno      za razvijanje samosvijesti koja je
spontano uz veću ili manju pomoć    sistema i povijesne primjere koji su   minimalan aspekt borbe i težnji      mora sadržavati širi kontekst unutar   ključ uspjeha za buduće pravednije
službenih organizacija, te je demo-   nastojali razviti taj princip.      za pravednije društvo. Vječna je      kojeg se ona ostvaruje jer jedino    društvo budući da njeguje apatiju,
kratsko upravljanje bila prirodna                        dilema kooperativa, ali i radnič-     ovim putem društvo može djelovati    neaktivnost same baze i “predstav-
tendencija njihove borbe, najčešće u       ˇ
                    Ogranic enOst ekOnOMske de-       kih savjeta u Jugoslaviji, bila je     na istinski ravnopravnim osnovama.    ničkog čovjeka” jer se očekuje da
jeku kapitalističkih kriza. Primjere  MOkracije Valja odmah napo-       proizvodnja za osobnu korist ili      Samo putem ukidanja najamnog       će se netko drugi pobrinuti za ne-
za to možemo naći u Španjolskoj     menuti da nije dovoljno zalagati     za općedruštvenu. Pod kapitaliz-      odnosa u kojem pojedinci ili država   čije vlastite želje, čime se iz temelja
revoluciji i ruskim Sovjetima, ali   se za ekonomsku demokraciju tj.     mom najčešće će prevagnut ova       uzimaju višak vrijednosti i dijele ga  negira ono što se želi postići, a to je
i suvremenim borbama seljaka i     demokratizaciju radnog mjesta      prethodna, dok će potonja zavi-      po vlastitom nahođenju možemo      samoorganiziranost i samoinicija-
radnika koji se organiziraju mimo    unutar kapitalističkog sustava, ali   siti o solidarnosti i organizaciji u    govoriti o slobodnim pojedincima,    tiva. Rotacija delegata poželjna je
sindikata i njihovih tobožnjih pred-  i državnog socijalizma, jer iako     društvu.                  jer politička sloboda izvire iz eko-   kako bi svatko mogao imati učešća
stavnika. Pojam delegatstva i dele-   radno mjesto može postati bolje       Državni socijalizam se s druge     nomske. Kada radnici sami budu      u izvršavanju odluka koje je i sam
giranja nije nova politička ideja, no  i humanije, ovime se ne rješava     strane nameće kao jedini posloda-     odlučivali gdje će uložiti svoj višak  donio, te razvio odgovornost prema
onako kako ga je shvatila radnička   suština problema, odnosno logika     vac, a državna mašinerija u obliku     rada, bez pritiska tržišta ili izvanj-  tim odlukama. U nekim slučajevima
borba u proteklih stotinjak godina   samog sustava unutar kojeg ona      partije raspoređuje višak vrijednosti   skog autoriteta države, tek tada mo-   nastoji se propisati koliko puta ista
zajedno sa suvremenim prosvje-     djeluje. Unutar kapitalizma pri-     bez ili sa minimalnim uplivom glasa    žemo govoriti o ekonomskoj demo-     osoba može biti birana za delegata,
dima, blokadama i općim sastan-     mjer za to su zadruge i radničke     radnika. Ukoliko se nastoji “odozgo”    kraciji. Uvođenje demokracije na     no to se mora shvatiti samo kao do-
cima naroda uvelike se razlikuje od   kooperative poput Mondragona.      uvesti učešće radnika u upravljanju    radno mjesto i u zajednicu zahtijeva   bra smjernica, ali ne i pravilo u funk-
uobičajene forme predstavništva i    Radnički savjeti u Jugoslaviji bili   društvom rijetko to postane praksa,    temeljitu promjenu kako na samom     cioniranju. Sam kolektiv mora odlu-
služi kao model za transformaciju    su organizacije radničkog upravlja-   već se odnosi na odobravanje pri-     radnom mjestu tako i na širem poli-   čiti koja je forma za njega najbolja.
kompletnog političko-ekonomskog     nja, a zbog tzv. socijalističke robne  jedloga nametnutih od strane auto-     tičkom i društvenom polju.          U današnjem kontekstu je
sustava u kojem živimo.         proizvodnje, odnosno kombinira-     riteta, a ne o istinskom upravljanju                        stoga nužno izbjegavati zaključke o
  U Hrvatskoj pitanje demokrati-   nja socijalizma s tržištem, radnik    radnika kako radnim mjestom tako i     delegatski sisteM Uz pone-        osnivanju radničke parlamentarne
zacije radnog mjesta isključeno je   nije više bio definiran kao onaj     cjelokupnim društvom. Tako primje-     što drugačije nazive, oduvijek      stranke jer se time samo perpetu-
iz rasprava, te je ekonomska sfera   koji zarađuje nadnicu, već proi-     rice radnički savjeti u Jugoslaviji nisu  je postojala praksa razvijena od     ira postojeći sustav, a naposljetku
potpuno zapostavljena i ignorirana,   zvođač—vlasnik koji dobiva dio      participirali u upravljanju, već su to   strane samih radnika, a ne njihove    utone u reformističke aktivnosti.
TEMAT: EkonoMskA dEMokrAcijA                                                              zarez, xiv /329, 1. ožujka 2012.        28

Sama struktura političkog pred-                                                klasne organizacije.”11 U Španjol-
stavljanja u današnjem parlamen-                                                skoj revoluciji možemo taj princip
tarnom sustavu ne dopušta povre-                                                vidjeti i u praksi. Na kongresu u
meno izvršavanje dužnosti, već                                                 Zaragozi 1936. rečeno je sljedeće:
plaćenu profesiju. Fraza “ne gla-                                               “Stanovnici komune raspravljat će
sajmo, organizirajmo se6” pogađa                                                o problemima koji ih se tiču poput
stoga u srž takve problematike.                                                proizvodnje, potrošnje, obrazova-    Literatura:
   Bitno je napomenuti kako se ak-                                              nja, higijene i svega potrebnog za
                                                                                    Immanuel Ness i Daniel Azzellini, Ours
tivnosti delegata odvijaju najčešće u                                             njen moralan i ekonomski razvoj.
                                                                                    to master and to own, Haymarket books,
slobodno vrijeme ili tijekom radnog                                              Kada problem pogodi cijelu regiju    Chicago, 2011
vremena i na dobrovoljnoj bazi. To                                               ili pokrajinu federacija mora doći do
                                                                                    Miodrag Višnjić, Delegatski sistem,
ne znači da će delegat veći dio dana                         u upravljanju na radnom mjestu,      rješenja, a na sastancima federacije   Zajednica klubova samoupravljača
provesti koordinirajući i radeći, već                        no svakako je jedan od ključnih.     sve komune moraju biti predstav-     Beograda, 1977., str. 247
samo da ne postoji pozicija koja                            Organizirana baza temelj je ta-    ljene. Njihovi delegati prenijet će
                                                                                    http://masa-hr.org/
služi isključivo za predstavljanje i                         kvog funkcioniranja, a ona se gradi    prethodno usvojene odluke svojih     radnicka-klasa-ne-glasa
donošenje samostalnih odluka, a                           godinama i desetljećima edukacije,    komuna. Za razmjenu proizvoda iz-
                                                                                    Theo Schulze, Yugoslavia”s way: The
time i moći koja dolazi s tim.                            borbe i prakse.              među komuna, Komunalni Savjet će     Workers” Council system, http://www.
   Donošenjem odluka koje su ui-                                               se uskladiti s regionalnom federaci-   marxists.org/history/etol/newspape/isr/
stinu glas onih osnovnih jedinica                          Radno mjesto i zajednica         jom komuna, te s Konfederacijskim    vol23/no03/schulze.html
društva, zajednice i radnog mjesta,                         Potrebno je osim radnog mjesta      Savjetom Proizvodnje i Potrošnje     Rene Berthie: Anarhosindikalističke
putem delegiranja prestaje potreba                          obuhvatiti i zajednicu unutar koje    kako bi se utvrdile potrebe ljudi.    koncepcije samoupravljanja, http://
za formiranje profesionalnog kadra,                         radnik živi, kako u taktici u suvre-   Usklađivanjem svih komunâ sa Sa-     masa-hr.org/content/rene-berthie-
bili to političari, birokrati, direktori                       menim borbama tako i u pokušaju      vjetom Proizvodnje i Statistike, pro-  anarhosindikalisti%C4%8Dke-
                                                                                    koncepcije-samoupravljanja
ili avangarda, koji ne može komuni-    samoupravljanja, sovjeta, tvornič-    osmišljavanja budućeg modela. So-     blem je pojednostavljen i riješen.” 12
cirati potrebe i želje zajednice i rad-  kih komiteta (fabrikoma), radnič-     lidarna i organizirana zajednica va-      Ovime se prevazilazi država     Ekonomija anarhizma, Izdavački
                                                                                    komitet Lokalne grupe Rijeka, u tisku
nog mjesta, a nužno naposljetku dje-    kih savjeta, skupština, plenuma      žan je faktor u radničkim borbama     budući da putem delegiranja ne
luje iz osobnog interesa, formirajući   i sl. Od Pariške Komune, ruskih      za bolje uvjete (npr. iskustva bro-    postoji odvojenost baze i njenih     Komunističko-anarhistička
time novu klasu tj. klasnu podjelu.    Sovjeta, talijanskih tvorničkih ko-    dogradilišta u Puerto Realu), ali i    izaslanika, odnosno postojanje pro-   tribina: Uvjeti samoupravljačke
                                                                                    revolucije, http://masa-hr.org/
   Delegatstvo stoga u sebi ne      miteta, Španjolske revolucije, do     prilikom revolucionarne transfor-     fesionalnih političara i birokrata    content/komunisti%C4%8Dko-
sadrži pojam predstavljanja, već      nedavnih studentskih blokada,       macije društva.              jer je sve pod direktnom kontro-     anarhisti%C4%8Dka-tribina-uvjeti-
izaslanstva7, budući da je delegat i    Occupy pokreta, grčkih plenuma         Slijedi kratki opis jedne vrste   lom populacije, te se time aktivnost   samoupravlja%C4%8Dke-revolucije
sam dio kolektiva koji je zadužen     i dr. prisutan je pojam delegatstva,   donošenja odluke i koordinacije,     države svodi na administrativnu
da prenosi stavove samog kolektiva     odnosno pažljivog političkog i eko-    naime federalistički princip koji     statističku djelatnost bez moći od-
                                                                                    1] Svojevrsna paradigma ove cjelokupne
na druge, “šire” ili “više” skupštine.   nomskog djelovanja i biranja koje     ujedinjuje radno mjesto (proizvo-     lučivanja. Tržište i kapitalizam su   transformacije svijesti od radničkog
Te skupštine ne sadrže moć samo-      omogućava da se moć same baze ne     đače) i zajednicu (komunu) koja      uništeni jer viškom rada upravljaju   učešća u poslovanju do nužnosti
stalnog odlučivanja budući da se      prenosi na više instance, već ostaje   služi kao politička i administrativna   sami radnici, te na ravnopravnim     menadžera je Vesna Pusić. Iako
sve odluke odobravaju unutar “uže”     “atomizirana.”              jedinica. Ovaj princip razvijan je    osnovama odlučuju gdje će taj višak   doktorirala na temu “Uloga kolektivnog
                                                                                    odlučivanja u ostvarivanju radničkih
baze. Povratna sprega stoga je nužna      Delegatski sistem u Jugoslaviji   u Španjolskoj, a zahvaćao je ve-     uložiti. Planiranje ne ide iz jednog   interesa”, 90ih godina izdaje knjigu
kako bi se ostvarilo dobro funkci-     zamišljen je kao sustav kojim se po-   liki dio industrije, poljoprivrede i   centra, već je ono decentralizirano   Vladaoci i upravljači gdje se zalaže za
oniranje delegatstva. Ovime se od-     stiže samoupravljanje i podruštvlja-   službi, obuhvaćajući u nekim dije-    i koordinirano iz same baze.       ulogu menadžera najuspješnijih hrvatskih
luke i njihovo provođenje uistinu     vanje politike. Radnici i građani su   lovima i cijele gradove poput Al-       Naravno, ovaj i bilo koji drugi   poduzeća u području upravljanja.
zadržavaju u svojoj bazi, a delegati    u svojim osnovnim samoupravnim      coya. Principi koji su primijenjeni    plan ne smije se shvatiti kao kona-   2] Immanuel Ness i Daniel Azzellini,
izvršavaju odluke koje su i sami      organizacijama i zajednicama oda-     u Španjolskoj revoluciji uvelike od-   čan i savršen budući da lokalni uvjeti  Ours to master and to own, Haymarket
donijeli na općim sastancima. Hi-     birali delegate i neposredno utje-    govaraju Bakunjinovoj ideji o dvoj-    uvijek traže određenu devijaciju i    books, Chicago, 2011
jerarhija se prevazilazi, uspostavlja   cali na tijek i sadržaj odlučivanja o   noj socijalističkoj federaciji. Prvi   drukčije usklađivanje zajednice i rad-  3] Miodrag Višnjić, Delegatski sistem,
horizontalnost, a moć odlučivanja i    pitanjima od zajedničkog interesa.    dio čini samoupravno tijelo koje     nog mjesta. Treba postojati potpuna   Zajednica klubova samoupravljača
                                                                                    Beograda, 1977., str. 247
upravljanja ostaje u svojoj osnovi     Partija i država nastojali su osmisliti  zamjenjuje državu, dok je drugi      sloboda organiziranja i ostaviti pro-
(ostaje u bazi). Pod delegatskim      takav sistem kako bi do kraja pro-    dio kolektiv organiziran u skladu     stora kreativnosti samih sudionika    4] Ibid., str. 206
sistemom ne smatram samo način       veli zamisao o odumiranju države i    s industrijom i službama.         da izgrade društvo na način koji mi-   5] Imperativan mandat nalaže da
biranja, komunikacije i utjecaja      drugih autoritarnih oblika društve-      Model kojeg su radnici i njihovi   sle da im je najbolji. Važno je među-  delegat djeluje onako kako je sam
baze na predstavništvo, on preva-     nih odnosa (menadžeri i tehnokrati    sumišljenici osmišljavali sastojao    tim istaknuti smjernice dobre prakse   kolektiv odlučio, dakle po nalogu onih
                                                                                    koji su izabrali delegata.U Jugoslaviji
zilazi ova pitanja budući da se može    na radnom mjestu). Kako sam prije     se od mikrorazine gdje postoji po-    ovog neprekidnog klasnog problema.
                                                                                    se nastojalo uspostaviti delegiranje
smatrati pretpostavkom za “izgrad-     spomenuo, uvođenje takvih odnosa     jedino poduzeće ili kvart kao au-       Ovo je dakako gruba skica funk-   sa mandatom koji nije imperativan,
nju novih odnosa” i “spajanjem baze    dekretom “odozgo” ne znači nužno     tonomne jedinice koje donose od-     cioniranja delegata i nekoliko pri-   dakle donekle slobodan u donošenju
u obavljanju zajedničkih poslova”     i bolje i pravednije funkcioniranje    luke o proizvodnji i potrebama koje    mjera iz povijesti koji svjedoče da   odluka za određenu organizaciju, ali
                                                                                    je delegat svejedno bio odgovoran
i ostvarivanju “interesa društva.”8    društva. Iako je samoupravljanje     treba zadovoljiti. Oni se usklađuju    je izgradnja ravnopravnog i dijame-
                                                                                    svojoj bazi. Međutim, samo učešće u
Kao takav nespojiv je sa liberalnom    zakonom bilo propisano, društveni     na makrorazini, provodeći usugla-     tralno drugačijeg pristupa organi-    samoupravljanju se smanjivalo, te se opet
demokracijom koja njeguje parla-      odnosi su u praksi poprimili druga-    šene odluke osnovnih udruženih      zaciji radnog mjesta i cjelokupnog    formirala određena vrsta predstavništva i
mentarizam i negira upliv kapitala     čiji oblik, bez značajnog radničkog    proizvodnih i potrošačkih jedinica.    društvenog života itekako moguća,    tehnokracije budući da su samo stručnjaci
u politiku, ali i samim kapitalizmom    učešća, te sve većim aktivnostima     Koordinacija radnog mjesta i zajed-    ali i nužna u budućnosti. Većina ovih  i menadžeri vršili te dužnosti.
jer osnovne jedinice društva same     na tržištu. Strukture poput direk-    nice odvija se pomoću delegata koji    primjera nije propala zbog vlastitog   6] http://masa-hr.org/
formiraju tijela koja određuju što     tora i administrativnih organa bilo    prenose stavove svojih osnovnih je-    nefunkcioniranja, već zbog okolnosti   radnicka-klasa-ne-glasa
će i kako proizvoditi, te kako će se    je teško opozvati, a često su i dalje   dinica, te se time usklađuju aktiv-    u kojima se zbivala – rat, revolucija,  7] Delegatski sistem, str 16
distribuirati ti proizvodi.        bili namještani od strane Partije     nosti na široj gradskoj, regionalnoj,   blokada, okupacija, prosvjed. “Pod-
                                                                                    8] Ibid., str. 17
   Ostvarivanje sistema delegata     sa velikim arsenalom moći poput      nacionalnoj pa i internacionalnoj     cjenjivanje sredstava otpora kapita-
nije samo po sebi cilj, te se ne može   odbacivanja odluka samoupravnih      razini. Takva koordinacija ostvariva   lističkog društva i starih načina mi-  9] Ibid., str. 216
očekivati da će njegovim uvođe-      organa ukoliko ih smatra nelegal-     je federalizmom koji prema anar-     šljenja predstavljalo je slabost koja  10] Theo Schulze, Yugoslavia”s way: The
njem ekonomska demokracija oži-      nim i odlučivanja o otkazima i za-    hosindikalističkoj koncepciji isto-    je sve do danas uvijek dovodila do    Workers” Council system, http://www.
                                                                                    marxists.org/history/etol/newspape/isr/
vjeti u svom punom smislu riječi.     pošljavanju. Zbog stabilnog finan-    vremeno vertikalan i horizontalan.    poraza ili je sprječavala da se posti-
                                                                                    vol23/no03/schulze.html
Pretpostavka za njegovo ostva-       cijskog statusa i prethodnog znanja    “Vertikalno, svako poduzeće je      gnu značajni rezultati.”13 U obrani
rivanje je politička i ekonomska      u upravljanju ovo osoblje je moglo    udruženo sa ostalim poduzećima in-    socijalnih prava treba se organizi-   11] Rene Berthie: Anarhosindikalističke
                                                                                    koncepcije samoupravljanja, http://
snaga radnika. Iz ove osnove “treba    participirati u “samoupravljanju”,    dustrijske grane, sve do nacionalnog   rati na ravnopravnim osnovama, a u    masa-hr.org/content/rene-berthie-
izrasti delegatski način odlučivanja,   dok su obični radnici zbog spajanja    nivoa, a različite federacije udruže-   transformaciji društvenih odnosa to   anarhosindikalisti%C4%8Dke-
kao produžetak samoupravljanja u      kraja s krajem izostajali u donoše-    nih industrija čine konfederaciju.    treba poslužiti kao model budućeg    koncepcije-samoupravljanja
širim okvirima društva.” Bez ove      nju odluka.10 Povijest je pokazala    Horizontalno, svako poduzeće indu-    funkcioniranja. Delegatski sistem je   12] Ekonomija anarhizma, Izdavački
osnove, delegatski sustav može re-     da takvi i slični pokušaji nikad nisu   strijske grane udruženo je s ostalim   jedna od takvih ideja koja se artiku-  komitet Lokalne grupe Rijeka, u tisku
producirati predstavničke odnose,     rezultirali uspješnom uspostavom     poduzećima kraja, stvarajući mjesni    lira drugačijim nazivima, a jedino    13] Komunističko-anarhistička
dok bez delegatskog sistema nema      socijalizma. Jasno je stoga da odr-    savez, mjesni savezi su međusobno     je ostvariva neposrednim učešćem,    tribina: Uvjeti samoupravljačke
mogućnosti uspostave ekonomske       žavanje države na životu dovodi do    udruženi u jednoj općini, općinski    odnosno direktnom demokracijom.     revolucije, http://masa-hr.org/
demokracije i šire integracije druš-    nemogućnosti značajnijeg utjecaja     savezi su međusobno udruženi i         Najbolji način da pružimo otpor   content/komunisti%C4%8Dko-
                                                                                    anarhisti%C4%8Dka-tribina-uvjeti-
tva putem različitih asocijacija.9     populacije na pitanja od šireg druš-   objedinjeni u konfederaciji. Prema    je rame uz rame sa radnicima i se-
                                                                                    samoupravlja%C4%8Dke-revolucije
                      tvenog značaja, a u takvim uvjetima    tome, bilo da je u pitanju poduzeće,   ljacima, na ulici, radnom mjestu i u
Povijest Delegatski sistem nije      nametanje ovakvog sistema nužno      industrijska grana, privreda u cjelini;  zajednici, obrazovanjem i akcijama
nova politička ideja, no uvijek se     će reproducirati političko predstav-   bilo da je u pitanju mjesto, općina,   solidarnosti. Možda je to i najteži
iznova u povijesti artikulira, uz po-   ništvo i ekonomski autoritet. Na-     zemlja—svi oblici ekonomskog, po-     put, no on nam pruža jedinu garan-    temat priredio
nešto drukčiju strukturu, kao sa-     ravno, ovo nije jedini faktor koji    litičkog i društvenog života nalaze    ciju da će organizirana sila izvoje-
stavni dio direktne demokracije,      je doveo do nepotpunog uspjeha      se pod kontrolom radnika i njihove    vati pobjedu.              igor Livada

								
To top