??? ??? ??? Pre School Education by v3sv6B

VIEWS: 0 PAGES: 16

									การเปรียบเทียบระบบการศึกษา

     ไทยกับจีน
ระบบการศึกษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน
ระบบการศึกษาในไทย
• ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนกาลังคน และข้ อเท็จจริงประกอบ
   ่
 อืนๆ แล้ ว จะเห็นว่ าควรจะมีการปรับปรุงแผนพัฒนา
                  ่ ้ ่
 การศึกษาในปัจจุบันให้ เหมาะสมยิงขึน เพือสนองรับ
 ความต้ องการในด้ านกาลังคนของประเทศในระยะ 10-15
 ปี ข้ างหน้ า สาหรับในระยะ พ.ศ. 2507-2509 ควรปรับปรุง
 แผนพัฒนาด้ านการศึกษา โดยอาศัยนโยบายและแนวทาง
 ดังนี้
         1.นโยบาย แบ่ งออก4ประการ
(1.1) เพือให้ เยาวชนของชาติได้ รับการศึกษาโดยทั่วถึงกัน และให้ มี
       ่
             ้
มาตรฐานการศึกษาสู งขึนโดยรัฐจะพยายามปรับปรุงและขยายการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาตอนต้ น (ป.1 – ป.4)
        ่
(1.2) เพือขยายและปรับปรุงการศึกษาระดับกลาง ทั้งในด้ านสามัญและ
อาชีวะ-ศึกษาให้ เป็ นรากฐานในการสร้ างกาลังแรงงานในแขนงอาชีพต่ างๆ
         ่
 (3) เพือผลิตอาจารย์ และครูให้ เพียงพอกับความต้ องการ และส่ งเสริม
      ี                  ่
ครูให้ ครูมคุณวุฒิเข้ าระดับมาตรฐานการศึกษา โดยทัวๆ ไปโดยเฉพาะครู
อาชีวศึกษา
          ่
(4) เพือส่ งเสริมอุดมศึกษาให้ สามารถผลิตนักศึกษาในอาชีพแขนง
ต่ างๆ ให้ เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้
         2.แนวทางดาเนินการ
• (2.1)    กาหนดแผนการศึกษาให้ สัมพันธ์ กบจานวนั
        ่ ้         ่
 ประชากรทีเ่ พิมขึนแต่ ละปี การเพิมของประชากรในอัตราสู ง
 ประมาณร้ อยละ 3 ต่ อปี ดังทีเป็ นอยู่ในปัจจุบัน
• (2.2)    ปรับปรุงการผลิตนักเรียนระดับต่ างๆ และนักศึกษา
                      ั
 ให้ มีปริมาณและแขนงการศึกษาสั มพันธ์ กบความต้ องการในด้าน
 กาลังคนของประเทศ
• (2.3)    ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ ได้
 มาตรฐานสู งกว่ าในปัจจุบนั
          ้
        3.เปาหมายการพัฒนาการศึกษา
• (1) ให้ เยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้ มีทเี่ รียนโดยทั่วถึง
 และมีมาตรฐานการศึกษาภาคบังคับสู งขึน  ้
• (2) ขยายการศึกษา ป.5 ถึง ป.7 รับนักเรียนประมาณปี ละ
 150,000 – 200,000 คน
• (3) เปิ ดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ นในอาเภอใหญ่ และ
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดต่ างๆ
• (4) ส่ งเสริมการอาชีวศึกษาเป็ นพิเศษ โดยปรับปรุง
 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรกรรมให้ มีคุณภาพได้
 มาตรฐาน และจัดตั้งโรงเรียนฝึ กหัดครู อาชีวศึกษาขึน ้
การศึกษาในระดับต่ างๆของไทย
 การศึกษาระดับประถมศึกษา
          ่
มีนโยบายสาคัญเพือให้ ประชากรอ่านออก
เขียนได้ และเข้ าใจสิ ทธิและหน้ าที่ของตนใน
การเป็ นพลเมืองดีของชาติ ตลอดจน
สามารถใช้ กาลังปัญหาประกอบอาชีพต่ างๆ
ตามความเหมาะสม การประถมศึกษาภาค
บังคับ (ป.1 – ป.4)
       ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ใช้ เวลาศึกษา 6 ปี เป็ น
       ้        ่
 หลักสู ตร พืนฐาน การศึกษาทัวไป ประกอบด้ วย
 กลุ่มวิชาหลัก ทางด้ าน ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์ สั งคมศาสตร์ ศิลป์ ศาสตร์ และ
        ่
 พลานามัย เพือเตรียมความรู้ ความสามารถ ของ
                       ่ ้
 นักเรียน ให้ พร้ อม ในการศึกษาต่ อ ในระดับทีสูงขึน
      ้
 หรือเป็ นพืนฐาน ที่จะช่ วย ในการตัดสิ นใจเลือก การ
 ประกอบอาชีพ ที่เหมาะสม กับตนเอง
          ระดับอุดมศึกษา
• แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมในปัจจุบน ได้ เน้ นหนักไปใน
                       ั
 การต้ องการใช้ กาลังคนในวิชาการเฉพาะด้ านในระดับสู งอีกเป็ น
 จานวนมาก การผลิตนักศึกษาในขั้นอุดมศึกษาให้ ได้ ปริมาณและ
 คุณภาพพอเพียงกับความต้ องการในแขนงงานต่ างๆ ของการ
                   ่
 พัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นทีนโยบายของรัฐในระยะของ
 การดาเนินการพัฒนาการเศรษฐกิจ จะมุ่งไปในการผลิตบัณฑิต
 ให้ เพียงพอกับความต้ องการของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มี
 ความต้ องการเร่ งด่ วน เช่ น วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
 แพทย์ ศาสตร์
ระบบการศึกษาในประเทศจีน
     การศึกษาระดับต่ าง ๆ ของจีน

1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เป็ นการศึกษา
      ่
สาหรับเด็กทีมีอาระหว่ าง 3-5 ปี มีระยะเวลาศึกษาประมาณ
3 ปี
2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็ น
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่ มีอายุระหว่ าง 6-11 ปี มี
                         ้
ระยะเวลาศึกษา 6 ปี โรงเรียนที่เปิ ดสอนในระดับนีส่วน
ใหญ่ เป็ นของรัฐบาลท้ องถิ่นระดับต่ าง ๆ
• ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
          ่
 สถาบันการศึกษาทีสอนระดับอุดมศึกษาประกอบด้ วย
 มหาวิทยาลัย (Universities) สถาบัน (Institutes) และ
 วิทยาลัย (Short-Cycle universities) การศึกษา
                   ั
 ระดับอุดมศึกษาของจีนมีคุณภาพดีท้งการเรียนการ
 สอน และการวิจัย ผลสาเร็จในการวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์
        ่
 เป็ น สนใจไปทัวโลก
• ปริญญาตรี มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 4-5 ปี แล้ วแต่ สาขาวิชาผู้
   ่            ่
 ทีศึกษาได้ ครบถ้ วนตามทีหลักสู ตรกาหนด รวมทั้งการเรียนใน
 ชั้นและการทาวิทยานิพนธ์ หรือโครงการหรืองานภาคสนาม จะ
 ถือว่ าสาเร็จการศึกษาได้ รับปริญญาตรีตามสาขาที่ตนศึกษา
• ปริญญาโท ใช้ เวลาศึกษาประมาณ 2-3 ปี ผู้ทศึกษาระดับ
                      ี่
                       ั
 บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยทางวิทยาศาสตร์
                         ่
 หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ซึ่งศึกษาตางตามทีหลักสู ตร
 กาหนดผ่ านการสอบไล่ และวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทแล้ ว
 จะถือว่ าสาเร็จการศึกษาได้ รับปริญญาโท
• ปริญญาเอก (Doctorate degree) มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ปี
   ี่
 ผู้ทศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจย ั
 ทางวิทยาศาสตร์ หรือการศึกษาในระดับเดียวกัน ครบตามที่
              ั            ั
 หลักสู ตรกาหนด สอบไล่ ท้งรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ข้นปริญญา
 เอก จะถือว่ าสาเร็จการศึกษาได้ รับปริญญาเอก (Ph.D.)
             สรุป
   จากนโยบายเปิ ดประเทศของจีนทาให้ รัฐบาลจีนมุ่งมั่นทีจะ่
พัฒนาการศึกษาของประเทศอย่ างจริงจังโดยพิจารณาได้ จาก
                 ่
นโยบายปฏิรูปการศึกษาปี 2541 ทีขยายการศึกษาภาคบังคับจาก
                    ่
9 ปี เป็ น 12 ปี การออกมาตรการต่ างๆ เพือกระตุ้นให้ ภาคเอกชน
  ่
เพิมการลงทุนประกอบธุรกิจจัดตั้งสถานศึกษามากยิงขึน   ่ ้
       ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสเข้ าไปร่ วมลงทุนกับ
นักธุรกิจจีนในการจัดตั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับต่ างๆ
                          ิ
ได้ สามารถจัดส่ งบุคลากรด้ านการสอนไปเผยแพร่ วชาความรู้ ใน
สาขาต่ างๆ โดยผ่ านความตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ รวมทั้ง
             ่
การจัดกิจกรรมแลกเปลียนทางวิชาการต่ างๆ และการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ

								
To top