UCHWALA Nr XXVI

Document Sample
UCHWALA Nr XXVI Powered By Docstoc
					                    =UCHWAŁA   Nr XXVI / 175 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 4 lutego 2005 r.

   w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia
  13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 43 i 44 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/12/98 Rady
Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 13
poz. 333 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                       §1.

W Uchwale Nr II / 8 / 2002 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego wprowadza się następujące
zmiany:
1) Zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do
   niniejszej uchwały.
2) Zmienia się załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do
   niniejszej uchwały.


                                       §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVI / 175 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 4 luty 2005 r.                                Komisja RewizyjnaLP.              Imię NAZWISKO                      Podpis

1.    Jerzy GRUCA

2.    Jan MAGOŃ

3.    Edward POMYKAŁA

4.    Alicja STRZAŁBA
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVI /175/ 05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 4 luty 2005 r.


          Komisja Rozwoju Gospodarczego i FinansówLP.              Imię NAZWISKO            Podpis

1.    Tadeusz BAR

2.    Stanisław BARTMAN

3.    Halina DUDEK

4.    Tadeusz GWIZDAK

5.    Anna HANEJKO

6.    Adam KRZYSZTOŃ

7.    Stanisław PANEK

8.    Alicja STRZAŁBA

9.    Maria TROJNAR
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 176 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 4 lutego 2005 r.
              w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
                    Starostwa Powiatowego w Łańcucie.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 5
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Powiatu Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa
Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                    § 1.
Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łańcucie
określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łańcucie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                               § 2.
Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 31 maja 2001 r.
Nr XXIX / 163 / 01 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

                                § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.                                         PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                           Wincenty MORYCZ
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO
      w ŁAŃCUCIE
      Łańcut, 1 marca 2005 r.
                                 Rozdział I
                           POSTANOWIENIA OGÓLNE


                                     § 1.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łańcucie, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółową organizację oraz zasady działania
Starostwa Powiatowego w Łańcucie, zwanego dalej „Starostwem”.


                                     § 2.
Starostwo     działa   na   podstawie     obowiązujących     przepisów prawa,
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.
   U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy
   reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872);
3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 r.
   Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
4) Statutu Powiatu;
5) niniejszego Regulaminu.
                                     § 3.
1. Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd Powiatu
   Łańcuckiego, zwany dalej Zarządem, wykonuje swoje zadania.
2. Siedzibą Starostwa jest miasto Łańcut.
                                Rozdział II
                  KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ STAROSTWA
               STAROSTA, WICESTAROSTA, SEKRETARZ POWIATU,
                            SKARBNIK POWIATU


                                      § 4.
 Starostwem kieruje Starosta.


                                      § 5.
1. Wicestarosta wykonuje zadania powierzone mu przez Starostę.
2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności pełnienia przez niego
   obowiązków, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem
   przejmuje Wicestarosta.

                                      § 6.
1. Sekretarz Powiatu - zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, warunki
   jego działania oraz prowadzi sprawy Powiatu powierzone mu przez Starostę.
2. W sytuacji opisanej § 5 ust. 2 i w razie nieobecności również Wicestarosty
   zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem przejmuje Sekretarz
   Powiatu.
3. Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:
 1) nadzorowanie procesu zapewnienia warunków materialno - technicznych
     niezbędnych do działalności Starostwa;
 2) prowadzenie nadzoru nad terminowym wykonywaniem zadań Starostwa;
 3) przygotowywanie projektów zmian do Statutu Powiatu Łańcuckiego;
 4) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów
     regulujących strukturę i zasady działania komórek organizacyjnych Starostwa;
 5) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac
     związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
 6) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady
     Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
 7) koordynowanie i nadzorowanie polityki informacyjnej Starostwa;
 8) nadzorowanie procesu informatyzacji Starostwa oraz zakupu środków
     trwałych;
 9) współpraca z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych;
10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

                                      § 7.
1. Skarbnik Powiatu organizuje całokształt prac związanych z przygotowaniem
   i realizacją budżetu oraz nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości
  budżetowej i wykonywanie zadań Powiatu w zakresie finansowym oraz
  prowadzi sprawy Powiatu powierzone mu przez Starostę.
2. Zadania Skarbnika Powiatu określają odrębne przepisy prawa.

                                     § 8.
Wicestarosta, Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu powyższe zadania realizują
i nadzorują ich wykonanie przy pomocy Naczelników Wydziałów Starostwa oraz
przy współpracy z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych.                               Rozdział III
                   STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA

                                     § 9.
1. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, posługujące się przy
   oznakowaniu prowadzonych spraw i akt niżej określonymi symbolami
   literowymi:
 1) Wydział Organizacyjny                                                 - „OR”
 2) Wydział Administracyjno – Gospodarczy                                 - „AG”
 3) Wydział Finansowo – Budżetowy                                         - „FB”
 4) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                        - „GN”
 5) Wydział Architektury i Budownictwa                                    - „AB”
 6) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego         - „OŚ”
 7) Wydział Komunikacji                                                   - „KM”
 8) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych                                  - „EZ”
2. W skład Starostwa wchodzą Stanowiska bezpośrednio podporządkowane
   Staroście:
  1) Pełnomocnik ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego        - „OW”
 2) Pełnomocnik ds. Kontroli Wewnętrznej                                  - „KW”
 3) Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                        - „RK”
 4) Biuro Radców Prawnych                                                 - „RP”
 5) Biuro Pionu Ochrony                                                   - „PO”
      zwane dalej w treści regulaminu „Wydziałami”.
3. W przypadku, gdy zachodzi celowość, aby zadania określone dla danego
   stanowiska, określonego w ust. 2, wykonywane były przez więcej niż jedną
   osobę, Starosta może utworzyć w zamian tego stanowiska biuro.
4. Zakres zadań wymienionych Wydziałów określają §§ 14-26 Regulaminu.
                                      §10.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
  1) wydziale - należy przez to rozumieć podstawową komórkę organizacyjną
     Starostwa Powiatowego w Łańcucie kierowaną przez Naczelnika, Geodetę
     Powiatowego lub Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnej zwanych dalej
     „naczelnikami”, wyodrębnioną ze względu na podobieństwo wykonywanych
     zadań;
  2) biuro – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, kierowaną przez osobę
     wyznaczoną przez starostę, tworzoną w przypadku gdy zadania przewidziane dla
     danego stanowiska o którym mowa w § 9 ust. 2 wykonuje więcej niż jedna
     osoba;
  3) referat – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną kierowaną przez
     kierownika referatu, bezpośrednio podległą naczelnikowi wydziału z której
     została wyodrębniona.
2. Wydziałem Organizacyjnym może także bezpośrednio kierować Sekretarz Powiatu,
   a Wydziałem Finansowo-Budżetowym Skarbnik Powiatu.

                                      § 11.
Zadania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określone w odrębnych przepisach
prawa pracy, wykonuje stosownie do postanowień tych przepisów pracownik
Starostwa zatrudniony przy innej pracy, któremu wykonywanie tych zadań powierzył
Starosta.

                                      §12.
1. Wydziały, każdy w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania
   i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Powiatu.
2. Za właściwe funkcjonowanie wydziałów odpowiadają ich naczelnicy, którzy
   jednoosobowo nimi kierują.
3. Naczelnicy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie
   przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność
   przed Starostą.


                                 Rozdział IV
                        ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

                                      § 13.
ZADANIA WSPÓLNE
1. Do zadań wspólnych wydziałów Starostwa należy w szczególności:
   1) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości
      Starosty;
   2) planowanie środków budżetowych na zadania realizowane przez wydział;
   3) prowadzenie    postępowania    administracyjnego  i   przygotowywanie
      projektów decyzji w indywidualnych sprawach oraz wykonywanie zadań
      wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
   4) przyjmowanie stron, udzielanie wyjaśnień oraz informowanie o sposobie
       załatwienia sprawy;
   5) przyjmowanie stron, rozpatrywanie i załatwianie wnoszonych przez nich
       skarg i wniosków;
   6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu
       zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań rzeczowych
       i finansowych, określanych przez Zarząd;
   7) wykonywanie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kompetencji
       nadzorczych w stosunku do powiatowych jednostek organizacyjnych;
   8) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, materiałów, sprawozdań,
       analiz, bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań na sesje Rady,
       posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty;
   9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i
       senatorów, wnioski i zapytania radnych i komisji Rady Powiatu;
   10) współuczestniczenie w opracowywaniu planów rozwoju Powiatu;
   11) planowanie i zapewnianie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów;
   12) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;
   13) współdziałanie w realizacji akcji kurierskiej;
   14) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
2. Przy realizacji nałożonych zadań, wszystkie wydziały i stanowiska obowiązane
   są:
   1) przestrzegać przepisów dotyczących ochrony tajemnicy państwowej
      i służbowej;
   2) ściśle    współpracować    ze     sobą     oraz   powiatowymi   jednostkami
      organizacyjnymi.

                                      § 14.

                         WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Wydział prowadzi sprawy organizacji i funkcjonowania Starostwa, obsługę
   administracyjną Rady i Zarządu, przeprowadza udzielanie zamówień
   publicznych, organizuje przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków,
   prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników oraz wykonuje zadania
   z zakresu zmiany imion i nazwisk.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  w zakresie spraw organizacyjnych:
  1) opracowywanie projektów nowelizacji Statutu Powiatu;
  2) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
     i Regulaminu Pracy oraz ich nowelizacji;
  3) prowadzenie    całokształtu   spraw      dotyczących wydawania aktów
     wewnętrznych;
  4) rozsyłanie aktów wewnętrznych Starostwa w celu ich realizacji;
  5) kontrola przestrzegania postanowień regulaminowych oraz realizacji
     zarządzeń Starosty;
6) koordynacja opracowywania oraz opiniowania pod względem redakcyjnym
   projektów aktów normatywnych wydawanych przez Radę, Zarząd oraz
   Starostę;
7) ogłaszanie przepisów prawa miejscowego;
8) przekazywanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym
   Województwa Podkarpackiego;
9) przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Starostwa do
   załatwiania w imieniu Zarządu i Starosty spraw, w tym wydawania decyzji
   administracyjnych;
10) prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych:
    a) rejestru uchwał Rady Powiatu i Zarządu,
    b) rejestru wniosków i opinii komisji Rady Powiatu,
    c) interpelacji i wniosków radnych,
    d) rejestru skarg i wniosków,
    e) rejestru prawa miejscowego,
    f) rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
    g) aktów wewnętrznych;
11) prowadzenie zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami;
12) prowadzenie zbioru dokumentacji dotyczącej organizacji Starostwa;
13) prowadzenie zbioru aktów prawnych;
14) inicjowanie i wdrażanie usprawnień organizacyjnych;
15) współpraca z naczelnikami wydziałów w zakresie usprawniania organizacji
    Starostwa Powiatowego;
16) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących przekazania - przejęcia zadań na
    stanowiskach kierowniczych;
17) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz
    organizowanie spotkań ze Starostą i Wicestarostą;
18) koordynowanie i prowadzenie współpracy Starostwa z organami
    administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwami, fundacjami
    oraz innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi;
19) prowadzenie spraw dotyczących zmiany granic Powiatu;
20) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielania zamówień
   publicznych, na podstawie zatwierdzonych wniosków, składanych przez
   wydziały;
21) przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych;
22) wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami;
23) załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi
    i tablicami;
24) obsługa kancelaryjna Starostwa, w tym;
    a) ewidencjonowanie przyjmowanej i wysyłanej korespondencji,
    b) ewidencjonowanie przesyłek specjalnych i wartościowych;
29) prowadzenie archiwum Starostwa,
30) obsługa sekretarska Starosty i Wicestarosty w tym w szczególności:
    a) organizacja przyjmowania stron przez Starostę i Wicestarostę,
    b) przygotowywanie i koordynowanie harmonogramu spotkań, kontaktów,
        konferencji prasowych i narad,
    c) zwoływanie odpraw i narad służbowych,
   d) analizowanie informacji prasowych dotyczących działalności Starostwa
       i Powiatu oraz przedstawianie Staroście publikacji z tego zakresu,
   e) archiwizowanie       wycinków     prasowych     dotyczących     Starostwa
       oraz Powiatu,
   f) przekazywanie       do    środków    publicznego    przekazu    informacji
       o działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu,
   g) zgłaszanie do wydziału odpowiedzialnego za sprawy promocji
       przygotowywania programów pobytu gości i delegacji oficjalnych,
   h) prowadzenie spraw związanych z funkcjami reprezentacyjnymi;
32) obsługa organizacyjna posiedzeń Zarządu, w tym:
   a) zapewnianie terminowego przygotowania dokumentów i materiałów na
       posiedzenia Zarządu,
   b) protokołowanie przebiegu narad,
33) obsługa organizacyjna posiedzeń Rady i jej komisji, w tym:
   a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady
       i jej komisji,
   b) sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń komisji,
   c) koordynowanie udzielania odpowiedzi na zapytania radnych i komisji
       przez naczelników odpowiednich wydziałów;
   d) przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru;
34) przekazywanie wydziałom zadań wynikających z uchwał i ustaleń Rady
   oraz Zarządu, poleceń Starosty, jak również koordynowanie ich wykonania;
35) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków;
36) koordynacja czynności związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji
    Publicznej Powiatu Łańcuckiego;

w zakresie obsługi kadrowej:
37) realizacja polityki zatrudnienia w Starostwie;
38) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, a także
    kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę i
    Zarząd;
39) załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem, przeszeregowaniem
    i zwalnianiem pracowników;
40) prowadzenie ewidencji osobowej pracowników;
41) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem
    zawodowym pracowników Starostwa;
42) nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy w Starostwie;
43) kontrola dyscypliny pracy, weryfikacja kart pracy pod względem zgodności
    z czasem faktycznie przepracowanym;
44) prowadzenie spraw związanych z wyróżnianiem i nagradzaniem
    pracowników Starostwa;
45) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych;
46) opracowywanie projektu, wdrażanie i aktualizacja Regulaminu Pracy;
47) zapoznawanie z treścią wewnętrznych aktów normatywnych Starostwa
    nowo przyjętych pracowników;
48) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
49) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych,
    wychowawczych oraz innych zwolnień od pracy przewidzianych w przepisach szczególnych;
  50) ustalanie uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy,
  51) prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników;
  52) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy;
  53) zapewnienie bezpiecznego, zgodnego z ustawą o ochronie danych
      osobowych, przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem;
  54) prowadzenie     spraw   związanych    ze   składaniem,    prowadzeniem,
      udostępnianiem oświadczeń majątkowych składanych przez osoby
      zobowiązane przepisami prawa;

  w zakresie spraw zmiany imion oraz nazwisk:
  55) załatwianie spraw związanych ze zmianą oraz ustalaniem imion i nazwisk,
      ich pisowni lub brzmienia;
  56) zawiadamianie właściwych organów o zmianie imienia lub nazwiska.

                                     § 15.

            WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

1. Wydział zapewnia warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania
   Starostwa, administruje obiektami, gospodaruje powiatowym majątkiem oraz
   odpowiada za konserwację sprzętu i wyposażenia technicznego, obsługę
   informatyczną oraz łączność telefoniczną, a także prowadzi sprawy
   zaopatrzenia i transportu. Ponadto prowadzi sprawy związane z
   gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  w zakresie obsługi administracyjnej:
  1) administrowanie budynkami i lokalami Starostwa,
  2) gospodarowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Starostwa, w tym
    prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
  3) zapewnienie właściwego stanu i warunków użytkowania poszczególnych
     pomieszczeń i obiektów;
  4) utrzymanie czystości oraz estetycznego wyglądu budynków i pomieszczeń
     Starostwa oraz ich otoczenia;
  5) prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty dzienników urzędowych
     i prasy;
  6) prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia Starostwa;
  7) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Sekretarzem Powiatu przy
     załatwianiu spraw związanych z wykonywaniem tablic informacyjnych;
  8) zapewnienie tablic informacyjnych dla interesantów;
  9) dozór i ochrona budynków oraz zabezpieczanie wyposażenia obiektów
     przed kradzieżą lub zniszczeniem;
  10) zabezpieczanie mienia Starostwa;
  11) okresowa kontrola, ocena i analiza stanu bezpieczeństwa w obiektach
        budowlanych Starostwa;
  12) zlecanie, nadzorowanie, bądź prowadzenie prac związanych z eksploatacją
       i utrzymaniem w dobrym stanie instalacji elektrycznej, energetycznej,
       wodnej oraz kanalizacyjnej;
13) prowadzenie spraw dotyczących nabywania i zbywania środków trwałych
oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej;
14) prowadzenie i koordynowanie spraw dotyczących oddawania składników
    mienia Starostwa do czasowego użytkowania innym podmiotom gospodarczym
    w drodze umów cywilnoprawnych;
15) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przekazywaniem oraz
    przejmowaniem majątku Starostwa Powiatowego;
16) współdziałanie z innymi wydziałami w organizacji imprez kulturalnych
    i uroczystości organizowanych przez Powiat;
17) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym przy wyborach i referendach;
18) sporządzanie wykazu świadczeń przysługujących za pranie odzieży
    ochronnej;
19) gospodarowanie drukami i formularzami;
20) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, zapewnianie ich
    przechowywania oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

w zakresie gospodarki remontowej, modernizacji oraz prowadzenia inwestycji:
21) analizowanie potrzeb inwestycyjnych z zakresu budowy i rozbudowy
     infrastruktury Powiatu;
22) przygotowywanie dokumentacji robót remontowo - modernizacyjnych oraz
    inwestycji;
23) planowanie remontów, modernizacji oraz inwestycji na podstawie
   dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej obiektów;
24) przygotowywanie wniosków merytorycznych do prowadzenia przetargów
   na wybór inwestora zastępczego oraz na projektowanie i wykonawstwo
   inwestycji;
25) opiniowanie projektów technicznych dla zadań w zakresie remontów,
    modernizacji oraz inwestycji;
26) przygotowywanie i przedkładanie umów na wykonanie robót
    remontowych,      modernizacji  oraz    inwestycji, ich   nadzór   oraz
    przeprowadzanie odbioru i jego terminowe rozliczanie;
27) nadzór merytoryczny nad realizacją remontów, modernizacji i inwestycji
    lub zlecanie go wyspecjalizowanym jednostkom;
28) ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych na działalność remontową,
    modernizacyjną i inwestycyjną;
29) zapewnianie udziału przedstawicieli Starostwa w komisjach odbioru robót
    remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych;
30) sprawdzanie rachunków wykonawców remontów, modernizacji i inwestycji
    pod względem merytorycznym;
31) zapewnianie wyposażenia dla wykonanych modernizacji i inwestycji;
32) prowadzenie spraw związanych z przejęciem na majątek Powiatu obiektów
    powstałych w wyniku zakończenia realizacji powiatowych inwestycji;
33) wykonywanie oraz zlecanie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych;
34) prowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót przez pracowników
    remontowo - konserwacyjnych oraz kontrola zużycia materiałów;

w zakresie obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej:
35) prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu i oprogramowania oraz
   prowadzenie ewidencji tych zasobów;
36) konserwacja i utrzymanie sprzętu w stanie technicznej sprawności oraz
   nadzór nad jego właściwym wykorzystaniem;
37) obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu, instalacji
   oraz infrastruktury telekomunikacyjnej;
38) dokumentowanie konfiguracji sprzętowej systemu, urządzeń
   stacjonarnych, połączeń sieciowych i urządzeń ruchomych;
39) prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie
   podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi
   programami;
40) opracowywanie oraz zlecanie opracowań programów komputerowych dla
   potrzeb Starostwa;
41) prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych
do GIODO;
42) dokonywanie bieżącej analizy rozwoju technologii informatycznych
   i telekomunikacyjnych, formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla
   Starosty i Zarządu;
43) wypracowywanie i uzgadnianie z podległymi instytucjami i organami
   standardów w zakresie metod, narzędzi informatycznych
   i telekomunikacyjnych, sposobów przesyłania, szyfrowania i ochrony
   informacji gromadzonych dla celów zarządzania Starostwem;
44) planowanie i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad inwestycjami
   z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Starostwa;
45) zabezpieczenie łączności alarmowej;

w zakresie zaopatrzenia Starostwa:
46) planowanie zapotrzebowania oraz dokonywanie zakupów urządzeń,
    narzędzi, wyposażenia oraz druków i materiałów biurowych;
47) prowadzenie magazynu gospodarczego, okresowe analizowanie stanu
    posiadanych zapasów przedmiotów i materiałów pod kątem racjonalnego
    nimi gospodarowania;
48) wykonywanie     czynności    usługowych     związanych    z funkcjami
    reprezentacyjnymi;
w zakresie obsługi transportowej:
49) utrzymanie i obsługa samochodów służbowych dla potrzeb Starosty
    i Starostwa;
50) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją i obsługą
    posiadanych przez Starostwo środków transportu samochodowego, w tym:
    a) rozliczanie kart drogowych i paliwa,
    b) ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia podróżne;
51) kontrola i nadzór właściwego wykorzystania własnych i obcych środków
    transportu samochodowego;
  w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu:
  52) tworzenie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania powiatowym
  zasobem nieruchomości, a w szczególności:
      a) ewidencjonowanie nieruchomości,
      b) zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
      c) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
      d) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
      e) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za
         nieruchomości oddane w odpłatne władanie osobom trzecim z zasobu
         oraz prowadzenie windykacji tych należności,
      f) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów
         gospodarują nieruchomościami Powiatu,
      g) prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących
         w skład zasobu,
53) podejmowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego
   nieruchomości Powiatu będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych
   oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
54) zabezpieczanie wierzytelności Powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej
   hipoteki oraz wydawaniu zaświadczeń o spłaceniu hipoteki;
55)dokonywanie czynności związanych ze sprzedażą i oddawaniem
   w użytkowanie wieczyste nieruchomości, a w szczególności:
   a) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów
       nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie
       wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
   b) rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości
       w drodze bezprzetargowej,
   c) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie
       nieruchomości,
   d) przygotowywanie protokołów z przeprowadzonego przetargu oraz
       protokołów z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej, które są
       podstawą do zawarcia umowy notarialnej;
56) prowadzenie spraw dotyczących oddawania w trwały zarząd powiatowym
   jednostkom organizacyjnym nieruchomości stanowiących własność Powiatu;
57) przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
   w odniesieniu do całej nieruchomości lub jej części: z urzędu lub na wniosek
   jednostki organizacyjnej sprawującej zarząd;
58) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem trwałego zarządu między
   jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek złożony za zgodą organów
   prowadzących nadzór nad tymi jednostkami;
59) przygotowywanie deklaracji podatkowych za nieruchomości będące
   własnością Powiatu i nie będące w trwałym zarządzie innych powiatowych
   jednostek organizacyjnych;
60) prowadzenie spraw dotyczących udzielania lub pozbawiania osób
   uprawnionych bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
   nieruchomości gruntowej, jeżeli jest ona przeznaczona i wykorzystywana na
   cele mieszkaniowe;
61) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamiany lub darowizny
   nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.


                                         § 16

                   WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

1. Wydział prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu
  Powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową Starostwa, organizuje
  i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe
  jednostki organizacyjne oraz sporządza sprawozdania z realizacji zadań
  budżetowych.

2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej;
  1) opracowywanie materiałów instrukcyjnych do planowania budżetu oraz
     informacyjnych i sprawozdawczych z wykonania budżetu;
  2) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz
     z wykonania budżetu;
  3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów
     finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych;
  4) prowadzenie ewidencji wykonania budżetu Powiatu, a w szczególności
     odnośnie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
  5) przygotowywanie sprawozdań finansowych Starostwa;
  6) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu oraz
     sprawozdań dotyczących wykorzystania środków pozabudżetowych;
  7) sporządzanie przelewów dla poszczególnych dysponentów;
  8) prowadzenie ewidencji wpływów z pożyczek i kredytów oraz realizacja ich
     spłat;
  9) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;
  10) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu;
  11) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

  w zakresie księgowości:
  12) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz jego gospodarki finansowej zgodnie z
      obowiązującymi przepisami i zasadami;
  13) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
  14) prowadzenie bankowego rachunku podstawowego i bankowych rachunków
     pomocniczych;
  15) prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji;
  16) opracowywanie    projektów     przepisów     wewnętrznych  dotyczących
     prowadzenia rachunkowości;
  17) obsługa finansowo – księgowa funduszy związanych ze Starostwem;
  18) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

  w zakresie spraw majątkowych :
  19) ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych i wartości
     niematerialnych oraz materiałów;
  20) przygotowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji;
  21) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dotyczących środków trwałych;

  w zakresie płac:
  22) sporządzanie list płac i obliczanie zasiłków z tytułu ubezpieczenia
     społecznego dla pracowników Starostwa, rozliczanie diet radnych oraz
     należności za korzystanie z samochodów prywatnych w celach służbowych;
  23) sporządzanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeń społecznych oraz
     deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
  24) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych do ZUS dla pracowników;
  25) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych
     z tytułu zawieranych umów zleceń i umów o dzieło;
  26) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia
     społecznego;

  w zakresie kontroli:
  27)współpraca z Pełnomocnikiem ds. Kontroli Wewnętrznej odnośnie wykonywania
     kontroli finansowej w Starostwie.

                                      § 17.

        WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydział zajmuje się realizacją zadań Państwowej Służby Geodezyjnej
   i Kartograficznej na terenie Powiatu, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
   Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych.
2. W Wydziale tworzy się referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
   i Kartograficznej.
3. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie geodezji i kartografii :
1) zatwierdzanie    projektów    osnów geodezyjnych       w zakresie    osnów
   szczegółowych;
2) zakładanie osnów szczegółowych;
3) przygotowywanie porozumień powierzenia gminom, prowadzenia spraw
   należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty, w tym wydawania decyzji
   administracyjnych;
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości, opracowywanie
   oraz prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5) zapewnianie gminom nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do baz danych
   ewidencji gruntów i budynków;
6) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych gruntów
   i budynków objętych ewidencją;
7) dysponowanie środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
   i Kartograficznym w zakresie funduszu powiatowego;
8) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Powiatu corocznych projektów planów
   oraz sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania funduszami;
9) udostępnianie danych ewidencyjnych dotyczących danych nieruchomości do
   inwestycji liniowych (kanalizacja, gazyfikacja, elektryfikacja, telefonizacja);
10) prowadzenie z urzędu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej
    klasyfikacji gruntów;
11) wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów;
12) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji:
    a) potwierdzanie zgodności wypisów i wyrysów (do celów hipotecznych,
        budowlanych),
    b) wydawanie wypisów dla sądów (na żądanie),
13) żądanie od osób zgłaszających zmiany w ewidencji gruntów i budynków
    dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych,
    niezbędnych do ich wprowadzenia;
14) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa:
   a) dla celów emerytalno – rentowych,
   b) do zakładów pracy,
   c) do sądu;
15) włączanie do zasobu operatów z podziałów, rozgraniczeń, pomiarów
   kontrolnych;
16) prowadzenie postępowania z zakresu pomiarów kontrolnych (oględziny
   w terenie, badanie hipoteki, zlecanie pomiarów);
17) prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu wodnego;
18) przygotowywanie propozycji przyznawania odszkodowań właścicielom
   gruntów za zajęcie tych gruntów przez wodę płynącą, stanowiącą własność
   Skarbu Państwa;
19) załatwianie spraw związanych z ustalaniem za odszkodowaniem przejścia,
   przejazdu oraz miejsca przeznaczonego do stałego korzystania z gruntów dla
   celów określonych w ustawie w stosunku do wód żeglownych;

w zakresie ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa:
20) prowadzenie spraw dotyczących zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej
   użytków wytworzonych z gleb podlegających ochronie w rozumieniu
   przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
21) udostępnianie do wglądu map zasięgowych gleb podlegających ochronie
   z terenu poszczególnych gmin;
22) prowadzenie spraw dotyczących określania obowiązków osób, które
   otrzymały pozwolenie na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w zakresie:
   a) należności i opłat rocznych,
   b) zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby;
23) prowadzenie spraw dotyczących ponownej klasyfikacji po dokonanej
    rekultywacji;
24) opiniowanie     zmian     w    miejscowych    planach    zagospodarowania
    przestrzennego gmin w zakresie przeznaczania gruntów rolnych na cele
    nierolnicze;
25) prowadzenie spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

w zakresie gospodarki nieruchomościami:
26) tworzenie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem
   nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
   a) ewidencjonowanie nieruchomości,
   b) zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
   c) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
   d) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
   e) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za
       nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych
       należności,
   f) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów
       gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi
       gminami,
   g) prowadzenie spraw dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących
       w skład zasobu,
27) podejmowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego
    nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych
    i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
28) zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze
    wieczystej hipoteki oraz wydawaniu zaświadczeń o spłaceniu hipoteki;
29) dokonywanie czynności związanych ze sprzedażą i oddawaniem
    w użytkowanie wieczyste nieruchomości:
   a) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów
       nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie
       wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
   b) rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości
       w drodze bezprzetargowej,
   c) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie
       nieruchomości,
   d) przygotowywanie protokołów z przeprowadzonego przetargu oraz
       protokołów z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej, które są
       podstawą do zawarcia umowy notarialnej;
30) prowadzenie spraw dotyczących oddawania w trwały zarząd państwowym
    jednostkom organizacyjnym nieruchomości stanowiących własność Skarbu
    Państwa;
31) przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
    w odniesieniu do całej nieruchomości lub jej części: z urzędu lub na wniosek
    jednostki organizacyjnej sprawującej zarząd;
32) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem trwałego zarządu między
    jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek złożony za zgodą organów
    nadzorujących te jednostki;
33) naliczanie i aktualizacja opłat za nieruchomości oddane w wieczyste
    użytkowanie, trwały zarząd, użytkowanie;
34) prowadzenie spraw dotyczących udzielania lub pozbawiania osób
    uprawnionych bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
    nieruchomości gruntowej, jeżeli jest ona przeznaczona i wykorzystywana na
    cele mieszkaniowe;
35) przygotowywanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości w przypadku siły
    wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
36) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
37) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na
    nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
    przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności
    publicznej i sygnalizacji, jeżeli właściciel lub wieczysty użytkownik
    nieruchomości nie wyraża na to zgody;
38) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
    zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz
    dotyczących rozliczeń z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
39) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania na własność garaży
    wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa ze środków własnych osób
    fizycznych i oddawanie w wieczyste użytkowanie gruntów niezbędnych do
    korzystania z tych garaży;
40) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizny nieruchomości
    stanowiącej własność Skarbu Państwa;
41) prowadzenie     spraw    związanych      z  nieodpłatnym     przekazywaniem
    w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa
    przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
    pod pracownicze ogrody działkowe;
42) prowadzenie spraw dotyczących stwierdzania wygaśnięcia dotychczasowych
    decyzji oddania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie oraz
    przekazywania tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
43) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie
    nieodpłatnie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa użytkowanych przez
    spółdzielnie produkcyjne;
44) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania w zarząd Lasów
    Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu
    Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach
    zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i
    zagospodarowania terenu;
45) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom
    Państwowym na wniosek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
    wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności
    Rolnej,    przeznaczonych      do   zalesienia    w     miejscowym     planie
    zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i
    zagospodarowania;
46) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych projektów decyzji
    o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
    w prawo własności;
47) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność
    działki, gruntu osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w
    zamian za rentę;
48) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem organom wojskowym
    w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
49) przygotowywanie projektów decyzji o przejęciu nieruchomości lub ich części
    pozostających w zarządzie organów wojskowych, które zostały uznane za
    zbędne dla celów obronności;
50) prowadzenie spraw dotyczących zawierania umów z organami wojskowymi,
    określających szczegółowe warunki administrowania i tryb przekazywania
    nieruchomości lub ich części, gdy mogą być one, w uzasadnionych
    wypadkach, nadal administrowane przez organy wojskowe.

3.Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  należy w szczególności:
  1) gromadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
     na obszarze Powiatu;
  2) wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową;
  3) udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom oraz
     osobom fizycznym i prawnym;
  4) kontrola techniczna opracowań przyjmowanych do zasobu;
  5) prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej w systemie klasycznym
     i numerycznym;
  6) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  7) gromadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego
     systemu informacji o terenie;
  8) gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych sporządzonych przez
     rzeczoznawców majątkowych;
  9) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 10) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 11) koordynowanie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
      terenu z jednostkami branżowymi;
 12) naliczanie opłat za czynności związane z:
     a) prowadzeniem zasobu dla potrzeb wykonywania prac geodezyjnych
        i kartograficznych podlegających zgłaszaniu,
    b) udostępnianiem materiałów i informacji z zasobu dla użytku
       powszechnego,
    c) uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


                                    § 18.

               WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Wydział zapewnia realizację obowiązków i zadań przypisanych do właściwości
   Starosty Łańcuckiego jako organu architektoniczno-budowlanej określonych
   we właściwych przepisach oraz nie zastrzeżonych do innych organów.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
   1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad
      przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, przede wszystkim
      w zakresie:
 a) zgodności    zagospodarowania       terenu    z   miejscowymi   planami
    zagospodarowania       przestrzennego    oraz    wymaganiami    ochrony
    środowiska,
 b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
    w projektach budowlanych,
 c) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami
    techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz
    zasadami wiedzy technicznej,
2) wykonywanie kontroli posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne
   funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
3) przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących postępowań
   administracyjnych w zakresie:
 a) udzielania pozwoleń na budowę obiektów i wykonywanie robót
    budowlanych oraz ich zmianie,
 b) udzielania pozwoleń na rozbiórkę,
 c) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 d) wydawania decyzji o przeniesieniu pozwoleń na budowę na rzecz innego
    podmiotu,
 e) udzielania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwoleń na budowę,
 f) udzielania decyzji o uchyleniu pozwoleń na budowę,
4) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń budowy
   i wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
5) prowadzenie spraw z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów
   techniczno-budowlanych,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń w sprawach
   spełniania wymogów samodzielności lokali, które mają stanowić odrębne
   nieruchomości,
7) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji
   o pozwoleniu na budowę i przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów
   do organu wyższego stopnia;
8) przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
  a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z
     zatwierdzonym projektem budowlanym,
  b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu
     budowlanego wraz z tym projektem,
  c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów
     prawa budowlanego;
9) uzgadnianie projektowych rozwiązań obiektów zakładów górniczych oraz
   obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym
   w ustawie prawo budowlane;
10) uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego) w
   czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich
   dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
11) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i organami kontroli;
12) wnioskowanie do Starosty o wydawanie inspektorom nadzoru
   budowlanego poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia
   bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową,
   utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
  13) prowadzenie analiz i studiów z zakresu gospodarowania przestrzennego,
     odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju;

                                    § 19.


     WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ROZWOJU
                     GOSPODARCZEGO

1.Wydział zajmuje się sprawami produkcji rolnej, programowania rozwoju
  gospodarczego i promocji Powiatu oraz realizacją zadań wynikających z prawa
  wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa,
  łowiectwa oraz produkcji rolnej.
2. W Wydziale tworzy się Referat Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
   Pomocowych.
3. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
   należy w szczególności:

  w zakresie produkcji rolnej :
  1) ustalanie powierzchni uprawy maku i konopi w gminach w oparciu o limit
     uprawy przyznany przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dla
     województwa;
  2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania podmiotom zezwoleń na
     kontraktację i skup maku oraz konopi;
  3) zlecanie nadzoru nad uprawą maku i konopi burmistrzom i wójtom gmin;
  4) przygotowywanie propozycji decyzji o dopuszczeniu reproduktora do
     rozrodu naturalnego;
  5) wnioskowanie o wydawanie właściwemu organowi Państwowej Inspekcji
     Ochrony Roślin i Nasiennictwa poleceń podjęcia działań zmierzających do
     usunięcia      zagrożeń,     w przypadkach     bezpośrednich     zagrożeń
     fitosanitarnych;
  6) prowadzenie spraw dotyczących właściwości Wojewódzkiego Inspektora
     Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w przypadkach powierzenia ich
     przez Wojewodę;
  7) podejmowanie czynności przekazanych           w drodze      porozumienia,
     dotyczących zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Inspektora Sku pu
     i Przetwórstwa Artykułów Rolnych;
  8) przejmowanie spraw przekazanych w drodze porozumienia z zakresu
     właściwości Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
  9) rozpatrywanie informacji właściwego lekarza weterynarii o stanie
     bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu;
  10) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb;
  11) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;
  12) podejmowanie czynności dotyczących tworzenia Społecznej Straży
     Rybackiej;
  13) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania zadań Izbom Rolniczym
     w drodze porozumienia;
w zakresie stosunków wodnych:
14) prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu wodnego
15) przygotowywanie propozycji przyznawania odszkodowań właścicielom
   gruntów za zajęcie tych gruntów przez wodę płynącą stanowiącą własn ość
   Państwa;
16) załatwianie spraw związanych z ustalaniem za odszkodowaniem przejścia,
   przejazdu oraz miejsca przeznaczonego do stałego korzystania z gruntów
   dla celów określonych w ustawie w stosunku do wód żeglownych;
17) opiniowanie projektów warunków korzystania z wód dorzecza;
18) prowadzenie spraw dotyczących rozstrzygania sporów o rozgraniczenie
   gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do
   tych wód;
19) wnioskowanie do Starosty o wprowadzenie w uzasadnionych wypadkach
   zakazu lub ograniczenia korzystania z wód z wyjątkiem korzystania
   niezbędnego dla zaspokojenia potrzeb ludności;
20) przedkładanie propozycji wprowadzania powszechnego korzystania z wód
   dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych;
21) przedstawianie    propozycji   przyznawania     odszkodowania     osobom
   poszkodowanym w związku z wprowadzeniem powszechnego korzystania
   z wód;
22) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania miejsc wydobywania żwiru,
   piasku i innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód;
23) przygotowywanie projektów decyzji o wykonaniu przez państwowe
   jednostki organizacyjne koniecznych robót i urządzeń, których wykonanie
   spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych na gruncie;
24) przygotowywanie projektów pozwoleń wodnoprawnych dotyczących
   szczególnego korzystania z wód;
25) wykonywanie czynności związanych z ustanowieniem strefy ochronnej
   (bezpośredniej) źródeł oraz ujęć wody;
26) przygotowywanie propozycji przyznania właścicielom nieruchomości
   odszkodowań      za    szkody   poniesione     w    związku    ze   zmianą
   zagospodarowania      gruntów    położonych     w strefie   ochronnej   lub
   ustanowieniem strefy ochronnej, a także ustanowieniem obszaru
   ochronnego;
27) opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących nie obwałowanych
   obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
28) prowadzenie w wypadku niebezpieczeństwa powodzią następujących
   spraw:
    a) zwalniania od zakazów określonych w ustawie,
    b) określania sposobów uprawy i zagospodarowania gruntów oraz
       rodzajów upraw wynikających z wymagań ochrony przed powodzi,
    c) udzielania pozwoleń wodnoprawnych na wzniesienie obiektów
       budowlanych,
30) przygotowywanie nakazów przywrócenia do stanu poprzedniego w
   przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudniać ochronę przed
   powodzią;
31) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń
   wodnych, które nie służą do szczególnego korzystania z wód;
32) przygotowywanie decyzji o wykonywaniu na koszt Państwa, za zwrotem
   części kosztów, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń
   zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
   wsi;
33) prowadzenie    spraw     dotyczących   przyznawania     poszkodowanym
   odszkodowań za szkody wyrządzone w związku z projektowaniem
   i wykonywaniem na koszt Państwa oraz utrzymywaniem i eksploatacją
   urządzeń wodnych;
34) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia opłat za wykonanie na koszt
   Państwa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz przyjmowania
   na własność odpowiedniej części tych gruntów zamiast opłaty
   melioracyjnej;
35) przygotowywanie decyzji będących podstawą utworzenia i likwidacji spółek
   wodnych;
36) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania statutu spółek wodnych,
   utworzonych na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych
   i zakładów lub nadawanie statutów spółkom wodnym utworzonym na
   podstawie decyzji;
37) wykonywanie czynności związanych z zatwierdzaniem uchwał walnych
   zgromadzeń członków spółek o ich rozwiązaniu;
38) przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek wodnych
   dla osób nie będących członkami spółek wodnych;

w zakresie ochrony środowiska:
39) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku prowadzenia
   pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu na jednostki
   organizacyjne prowadzące działalność powodującą wprowadzanie ich do
   atmosfery na obszarze, na którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych
   stężeń substancji zanieczyszczających;
40) prowadzenie spraw dotyczących ustaleń rodzajów i ilości substancji
   zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla
   inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska oraz nakładanie
   dodatkowych obowiązków, wynikających z potrzeb ochrony powietrza
   przed zanieczyszczeniem;
41) podejmowanie działań w porozumieniu z wojewódzkimi inspektorami
   sanitarnymi i wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska oraz
   wojewodami w sprawie określania alarmowego poziomu stężeń
   zanieczyszczeń dla terenów województw lub ich części oraz określania
   zakresu działań, zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
   powietrza, a w szczególności określenia:
    a) trybu i sposobu ogłaszania stanów alarmowych,
    b) listy jednostek organizacyjnych obowiązanych do ograniczenia lub
       zakazu emisji,
    c) trybu uzgadniania sposobu i zakresu ograniczenia emisji,
    d) sposobu organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów, maszyn
        i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi na obszarze, na którym
        ogłoszono stan alarmowy,
    e) postępowania organów, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz
        postępowania obywateli w razie ogłoszenia stanu alarmowego;
42) prowadzenie spraw dotyczących oceny warunków akustycznych na
   podstawie pomiarów poziomu hałasu w środowisku;
43) przygotowywanie projektów decyzji dla jednostek organizacyjnych
   w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego
   do środowiska;
44)przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących inwestora, a także
   właściciela, zarządcę lub posiadacza obiektu budowlanego, albo zespołu
   obiektów do przedstawienia oceny oddziaływania inwestycji lub obiektu
   budowlanego czy też zespołu obiektów na środowisko;
45) prowadzenie     spraw    związanych    z    ustalaniem    dla   jednostek
   organizacyjnych i osób fizycznych obowiązków usunięcia przyczyn
   szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do
   stanu poprzedniego;
46) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Powiatu projektów zestawienia
   przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz
   podawanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
   zatwierdzonych zestawień;
47) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach
   o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
48) występowanie do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o
   podjęcie odpowiednich działań, jeżeli powstanie podejrzenie co do
   naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska;
49) wnioskowanie do Wojewody o wydanie, w przypadkach bezpośredniego
   zagrożenia środowiska, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony
   Środowiska polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego
   zagrożenia;
50) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
51) przygotowywanie opinii w sprawie zamierzeń utworzenia parku
   krajobrazowego;
52) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt przetrzymywanych, którymi obrót
   podlega ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których RP
   jest stroną;
53) przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew lub krzewów
   w odniesieniu do terenów będących własnością gminy;
54) prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na dokonanie
   w miejscowym       planie  zagospodarowania       przestrzennego    zmiany
   przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew;
55) nadawanie uprawnień społecznych opiekunów przyrody osobom fizycznym
   zainteresowanym ochroną przyrody;
56) zapewnianie prowadzenia co 3 lata, na gruntach położonych na obs zarach
   szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych, istniejących
   wokół zakładów przemysłowych, okresowych badań poziomu skażenia gleb
   i roślin;
57) prowadzenie rejestru zawierającego informację o terenach, na których
   stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
   aktualizowany corocznie;
58) sporządzanie projektów decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania;
59) prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń na wytwarzanie
   odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji jeżeli ich ilość
   przekracza 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub odpadów innych niż
   niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie, z wyłączeniem odpadów
   komunalnych;
60) zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli są
   wytwarzane w ilości do 1 Mg rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych;
61) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach jeżeli ich ilość odpadów
   niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie
   innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych;
62) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku
   uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,
   transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
63) wydawanie zezwoleń na transport, zbieranie i odzysk odpadów;
64) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska;
65) opiniowanie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony
   środowiska;
66) wydawanie pozwoleń zintegrowanych (wszystkie komponenty środowiska);
67) tworzenie banku informacji o środowisku na poziomie Powiatu;

w zakresie geologii i górnictwa :
68) przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac
   geologicznych, które wymagają uzyskania koncesji;
69) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
   kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i
   przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m 3 ;
70) wykonywanie czynności dotyczących sprawowania nadzoru w odniesieniu
   do wydobywania kopalin pospolitych;
71) przyjmowanie dokumentacji geologicznych;
72) prowadzenie pozostałych spraw należących do właściwości administracji
   geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla wojewody lub ministra
   właściwego ds. środowiska;
73) opiniowanie decyzji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
   w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem;

w zakresie leśnictwa i łowiectwa:
74) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w
   lasach nie będących własnością Skarbu Państwa;
75) wykonywanie czynności w zakresie powierzania do prowadzenia zadań
   z zakresu pełnienia nadzoru nadleśniczemu Lasów Państwowych oraz
   zapewnienie środków na jego sprawowanie;
76) przygotowywanie projektów decyzji określających zadania właścicieli lasów
   w celu zapewniania powszechnej ochrony lasów;
77) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zabiegów ochronnych
   w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na
   koszt    właściwych    nadleśnictw,   w razie   wystąpienia   organizmów
   szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów;
78) podejmowanie czynności w sprawach przyznawania środków z budżetu
   państwa na pokrycie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu,
   w odniesieniu do lasów nie pozostających w zarządzie Lasów
   Państwowych;
79) przygotowywanie na wniosek właścicieli lasów, projektów decyzji o
   zmianie lasów o powierzchni do 10 ha na użytki rolne - w stosunku do
   lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
80) podejmowanie czynności w sprawach przyznawania środków właścicielom
   lub użytkownikom wieczystym gruntów na całkowite lub częściowe
   pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w
   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o
   warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
81) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności
   Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów
   stwierdzających legalność pozyskania drewna;
82) wnioskowanie do wojewody, po uzgodnieniu z właścicielem lasu
   i zaopiniowaniu przez radę gminy, o wydanie decyzji uznającej las za
   ochronny lub pozbawiającej go tego charakteru - w odniesieniu do lasów
   nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
83) prowadzenie spraw dotyczących określenia zadań z zakresu gospodarki
   leśnej dla lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących
   własności Skarbu Państwa;
84) prowadzenie spraw dotyczących sporządzenia planów urządzenia lub
   uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności
   Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
85) podejmowanie czynności mających na celu zlecanie przeprowadzania
   inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10
   ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
86) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych, uproszczonych planów
   urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
87) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach pozyskania drewna w
   lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego
   z uproszczonym planem urządzenia lasu;
88) prowadzenie spraw dotyczących wydawania nakazów właścicielom lasów
   nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonania obowiązków
   określonych w ustawie oraz zadań zawartych w uproszczonym planie
   urządzenia lasu;
89) przygotowywanie zezwoleń na płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie,
   ranienie, zabijanie zwierzyny poza polowaniami i odłowami;
90) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie
   chartów rasowych lub ich mieszańców;
91) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem, na wniosek Polskiego
   Związku Łowieckiego, obwodów łowieckich polnych;
92) przygotowywanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim,
     zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku
     szczególnego zagrożenia ze strony zwierzyny w prawidłowym
     funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;

w zakresie promocji:
  93) prowadzenie spraw z zakresu kontaktów i reprezentacji Powiatu w kraju i za
       granicą, w tym utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z organizacjami oraz
       instytucjami samorządowymi Rady Europy;
  94) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu do związków,
       organizacji i partnerstw lokalnych;
  95) realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
  96) organizowanie pobytu zaproszonych do Powiatu delegacji;
  97) organizowanie wyjazdów przedstawicieli Powiatu za granicę;
  98) tłumaczenie i zlecenie tłumaczeń pism i opracowań wpływających
       i wychodzących ze Starostwa Powiatowego;
  99) organizowanie uczestnictwa Powiatu w wystawach krajowych i zagranicznych;
  100)        współpraca w zakresie promocji z innymi instytucjami, organizacjami
       itd.;
 100) utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo-promocyjnym;
 101) analizowanie skuteczności działań promocyjnych;
 102) ogłaszanie i systematyczna aktualizacja informacji o charakterze promocyjnym
      Powiatu w udostępnianym serwisie internetowym;
 103) udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną za pośrednictwem poczty
      elektronicznej, dotyczącą zakresu działania stanowiska;
 104) archiwizowanie wycinków prasowych oraz nagranych programów
      radiowych i telewizyjnych z udziałem Starosty, lub innych dotyczących
      Starostwa oraz Powiatu.

4. Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych należy
   programowanie rozwoju gospodarczego i pozyskiwanie funduszy pomocowych,
   w tym w szczególności:

w zakresie programowania i analiz rozwoju gospodarczego Powiatu:
  1) opracowywanie projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego
     Powiatu wynikających ze strategii rozwoju Powiatu oraz województwa;
  2) przygotowywanie, wspólnie ze Skarbnikiem, założeń do prac nad projektem
     budżetu;
  3) prowadzenie bieżącej analizy ekonomicznej Powiatu;
  4) opracowywanie kierunków działalności inwestycyjnej Powiatu;
  5) podejmowanie inicjatyw organizacyjnych i ekonomiczno - finansowych,
     tworzących warunki dla rozwoju gospodarczego Powiatu;
  6) sporządzanie dla potrzeb Zarządu, okresowych informacji oraz analiz
     problemowych i ocen sytuacji społeczno - gospodarczej Powiatu;
  7) współpraca     z    wyspecjalizowanymi     instytucjami oraz   organizacjami
     okołobiznesowymi, mająca na celu podejmowanie inicjatyw krajowych
     i europejskich na rzecz rozwoju lokalnego;
w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych:
  8) współpraca z placówkami organizacyjnymi Powiatu Łańcuckiego, organizacjami
     pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie powiatu w zakresie
     pozyskiwania środków pomocowych,
  9) przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z
     funduszy unijnych i krajowych;
  10)koordynacja prac nad należytym wydatkowaniem oraz rozliczeniem środków
     finansowych z funduszy unijnych i krajowych;
  11)opracowywanie i gromadzenie całości dokumentacji związanej z
     postępowaniami o pozyskanie środków pozabudżetowych;
  12)monitorowanie i raportowanie z realizacji projektów wykonywanych w ramach
     funduszy pomocowych;
  13)merytoryczny nadzór nad procesem rozliczenia wniosków o środki pomocowe
     pod względem finansowym.


                                      § 20.                          WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

1. Wydział prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem
   i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
   pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób, koordynacją
   zarobkowego przewozu osób, wydawaniem i cofaniem upoważnień do
   przeprowadzenia badań technicznych pojazdów, prowadzeniem spraw
   związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia
   kierowców.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie rejestracji środków transportowych:
  1) rejestracja pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep,
     motorowerów, w tym :
     a) dokonywanie pierwszej rejestracji,
     b) przerejestrowywanie pojazdów w razie zmiany ich właściciela,
     c) przerejestrowywanie pojazdów w razie zmiany właściwości miejscowej
        organu administracji (w granicach województwa i poza granicami
        województwa),
     d) wprowadzanie zmian w dowodach rejestracyjnych dotyczących zmiany
        stanu faktycznego,
     e) przygotowanie projektów decyzji o zarejestrowaniu pojazdów marki
        “SAM";
  2) przygotowywanie      projektów   decyzji  dotyczących     wyrejestrowania
     pojazdów;
  3) czasowa rejestracja pojazdów;
  4) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych;
      5) przesyłanie danych o pojazdach do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów oraz
         do Urzędów Gmin;
      6) prowadzenie ewidencji dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez
         organy kontroli;
      7) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych z liczby
         zarejestrowanych pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych,
         motocykli i przyczep;
      8) rejestracja pojazdów samochodowych obcokrajowców przebywających
         czasowo w Polsce;
      9) prowadzenie rejestrów tablic rejestracyjnych;
      10) prowadzenie wykazów wydanych druków dowodów rejestracyjnych;
      11) prowadzenie wykazów wydanych druków pozwoleń czasowych;
      12) prowadzenie rejestrów tablic tymczasowych;
      13) pisanie protokołów złomowanych tablic rejestracyjnych;
   14) wydawanie tablic rejestracyjnych, w tym:
   a) tablic stałych,
   b) tablic tymczasowych;
  15) prowadzenie spraw wydawania zezwoleń na nadanie i wybicie numerów na
      podwoziach i silnikach;
  16) kierowanie na badania techniczne;
  17) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego przy dokonywaniu rejestracji terminu
      następnego badania technicznego;
  18) wpis i skreślanie zastawów rejestrowych do dowodów rejestracyjnych;
  19) wydawanie decyzji o odmowie rejestracji pojazdu;
  20) rejestracja motorowerów;
  21) likwidacja druków ścisłego zarachowania;
  22) miesięczne rozliczanie z ilości wydanych tablic i druków z Wydziałem
      Finansowo – Budżetowym;
  23) dokonywanie zmian w karcie pojazdu dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu;
  24) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam
      zarejestrowanych;

   w zakresie nadawania uprawnień do kierowania pojazdami:
25) przyjmowanie podań o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami;
      26) wydawanie praw jazdy;
      27) przygotowywanie projektu decyzji w sprawie wydania prawa jazdy,
         międzynarodowego prawa jazdy;
      28) prowadzenie i odtwarzanie akt ewidencyjnych kierowców;
      29) prowadzenie kartoteki kierowców;
      30) prowadzenie ewidencji i rozchodu druków ścisłego zarachowania praw
         jazdy;
      31) wydawanie praw jazdy na obecnie obowiązujących formularzach w zamian
         za pozwolenia i prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1955 r. do
         31 grudnia 1999 r.;
      32) wydawanie wtórników praw jazdy;
      33) przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego
         zmiany danych zawartych w dokumentach uprawniających do kierowania
         pojazdem lub o jego utracie;
34) prowadzenie spraw dotyczących sprawdzania stanu zdrowia kierowców,
   w tym:
   a) wzywanie kierowców do poddania się badaniu stanu zdrowia z urzędu
      lub na wniosek policji,
   b) kierowanie na badania psychologiczne;
35) wzywanie kierowców do poddania się sprawdzeniu kwalifikacji z urzędu
   lub na wniosek policji, względnie egzaminatora;
36) zatrzymywanie i cofanie praw jazdy w tym:
   a) prowadzenie ewidencji praw jazdy zatrzymanych przez kolegia
      ds. wykroczeń i sądy,
   b) wydawanie decyzji o cofnięciu praw jazdy kierowcom ze względu na
      stan zdrowia lub kwalifikacje zawodowe,
   c) zwracanie praw jazdy po upływie okresu zatrzymania;
37) opracowywanie rocznych sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy;
38) wyznaczanie miejsca egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy
   kategorii T;
39) prowadzenie spraw dotyczących powoływania komisji sprawdzającej
   znajomość topografii kandydatów na taksówkarzy;
40) przyjmowanie podań o wydanie świadectwa kwalifikacji;
41) przygotowanie projektu decyzji w sprawie wydania świadectw kwalifikacji;
42) żądanie i wysyłka akt kierowców;w zakresie podejmowania czynności nadzorczych:
43) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w tym:
    a) wydawanie upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych,
    b) przeprowadzanie kontroli,
    c) wykonywanie      środków    nadzoru     poprzez    żądanie     usunięcia
       nieprawidłowości, ograniczenie zakresu badań technicznych, cofnięcie
       wydanego upoważnienia;
44)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień
    diagnoście;
45) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na
    prowadzenie szkolenia kierowców;
46) prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem jednostek do
    przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów;
47) dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji;
48) skreślanie instruktorów z ewidencji;
49) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców, w tym:
    a) kontrolowanie dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem,
    b) kierowanie instruktorów na egzamin;
50) podejmowanie czynności w zakresie powoływania komisji weryfikacyjnej
    w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T;

w zakresie zadań nałożonych ustawą - Prawo Przewozowe:
51) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy
   przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie
   zbiorowym na swoim obszarze oraz wzajemne porozumiewanie się z
      innymi właściwymi organami gminy, powiatu i samorządu województwa w
      przypadku, gdy dana linia przebiega poza obszarem Powiatu;
  52) prowadzenie spraw dotyczących ograniczania obowiązku przewozu ze
      względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź
      w wypadku klęski żywiołowej;
  53) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody i określaniem
      warunków ograniczania obowiązku przewozu wobec przewoźnika;
  54) prowadzenie spraw dotyczących nałożenia na przewoźnika obowiązku
      zawarcia umowy na wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to
      niezbędne ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w
      wypadku klęski żywiołowej;
  55) prowadzenie spraw dotyczących określania przepisów porządkowych
  związanych z przewozem osób i bagażu środkami powiatowego transportu
  zbiorowego;
w zakresie wykonywania przewozu osób:
56) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy, cofnięcia, zmiany lub
    stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób
    (regularny lub nieregularny)      pojazdami samochodowymi nie będącymi
    taksówkami w skali Powiatu lub powiatów sąsiadujących z powiatem
    właściwym dla siedziby (miejsca zamieszkania) przedsiębiorcy;
57) uzgadnianie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów na określonej
    linii  komunikacyjnej,     obejmującej     zasięgiem    powiaty   sąsiadujące
    z właściwymi ze względu na obszar prowadzenia przewozów starostami;
58) przenoszenie uprawnień wynikających z zezwolenia w razie:
       a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej
          miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej
          wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
       b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi
          przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
       c) przejęcia w całości lub części działalności w zakresie krajowego
          zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę;
59) kontrolowanie działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia w zakresie:
       a) zgodności prowadzonej działalności z warunkami zezwolenia,
       b) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;

w zakresie transportu kolejowego:
60) pomoc dla Rady Powiatu w zaopiniowaniu projektu likwidacji linii kolejowych
    lub ich części na terenie Powiatu;
61) pomoc dla Rady Powiatu w wydaniu opinii dotyczącej wniosku o likwidację
    linii kolejowej lub jej części, na której zawieszono przewozy;
w zakresie transportu lotniczego:
62) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań
    i organizowania akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku
    statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego albo
    przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami
    powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków
     lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów
     ruchu lotniczego w razie zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego.

                                     § 21.


               WYDZIAŁ EDUKACJI i SPRAW SPOŁECZNYCH
1.Wydział zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalych, specjalnych
   i artystycznych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem
   i wspieraniem różnych form kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz
   nadzorem nad stowarzyszeniami. Wydział ponadto prowadzi sprawy ochrony
   zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz zadania wynikające
   z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

w zakresie oświaty:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem:
       a) publicznych szkół podstawowych specjalnych,
       b) szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
       c) szkół ponadgimnazjalnych,
       d) placówek oświatowo - wychowawczych,
       e) placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
       f) poradni psychologiczno - pedagogicznych;
2) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
4) analizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście:
      a) arkuszy organizacyjnych szkół i placówek wychowania pozaszkolnego
         nadzorowanych przez Starostę;
      b) zmian w organizacji pracy placówek oświatowych w ciągu roku
         szkolnego;
 5) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością
     szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 6) analiza rzeczowych i finansowych potrzeb placówek oświatowych podległych
     Staroście oraz planowanie i prowadzenie spraw związanych z dystrybucją
     środków;
 7) organizacja narad konsultacyjnych i szkoleń dyrektorów placówek
     oświatowych prowadzonych przez Powiat;
 8) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu na dyrektora
     oraz powierzaniem i odwoływaniem ze stanowisk kierowniczych;
 9) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie oceny dyrektorów szkół
     i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat;
10) przygotowywanie propozycji składu Powiatowej Rady Oświatowej;
11) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
12) nadzór nad realizacją uprawnień z ustawy Karta Nauczyciela,
    przysługujących nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych;
13) przygotowywanie projektów zezwoleń na założenie szkoły prywatnej
    o uprawnieniach szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
14) prowadzenie spraw dotyczących szkół oraz placówek publicznych –
    prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne;
15) określanie, przy współpracy z Wydziałem Finansowo – Budżetowym, zasad
    gospodarki finansowej szkół publicznych;
16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania
    dotacji celowych;
17) czuwanie nad wymaganym stanem technicznym i wyposażeniem szkół;
18) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
19) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom
    niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
20) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom
    i placówkom oświatowym;
21) przygotowywanie projektów zasad wynagradzania oraz regulaminu nagród
    nauczycieli;
22) współpraca z Kuratorium Oświaty i Powiatowym Urzędem Pracy oraz
    Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie określania kierunków kształcenia
    odpowiadających rynkowi pracy;
23) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
    oświaty;
24) współpraca z organizatorami letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;
25) prowadzenie, we współpracy z wydziałem odpowiedzialnym za promocję
    Powiatu, spraw umożliwiających kontakty młodzieży z młodzieżą innych
    powiatów oraz państw;
26) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Powiatu z wyższymi
    uczelniami;
27) prowadzenie spraw związanych z organizacją roku szkolnego (nabór uczniów,
    terminy egzaminów itp.);
28) inicjowanie zorganizowania zebrania plenarnego rady pedagogicznej;
29) koordynowanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
30) kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego na terenie innych powiatów;
31) kierowanie do ośrodków wychowawczych na podstawie postanowienia sądu;
32) prowadzenie spraw związanych ze programami stypendialnymi;

w zakresie sportu:
33)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki na terenie Powiatu;
34)   tworzenie warunków prawno - organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej;
35)   nadzór i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
36)   prowadzenie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz
      związków sportowych;
37)   popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
38)   nadzór nad organizowaniem zajęć, zawodów i imprez sportowo –
      rekreacyjnych;
39)   podejmowanie działań dotyczących tworzenia, utrzymywania i udostępniania
      bazy sportowo – rekreacyjnej;
40)   prowadzenie nadzoru nad schroniskami młodzieżowymi;

w zakresie kultury:
41) podejmowanie czynności dotyczących sprawowania mecenatu Powiatu nad
    działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości,
    edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na
    ochronie dziedzictwa kultury;
42) organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych
    instytucji kultury, dla których prowadzenie         takiej działalności jest
    podstawowym celem statutowym;
43) otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
44) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z organizowaniem działalności
    kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
45) wnioskowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpis ruchomego
    bądź nieruchomego dobra kultury oraz kolekcji do rejestru zabytków;
46) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
47) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przez osoby prowadzące roboty
    budowlane i ziemne przedmiotu posiadającego cechy zabytku;
48) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub
    odkryciu wykopaliska i zawiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora
    zabytków;
49) przygotowywanie projektu decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie
    ustanowienia tymczasowego zajęcia w razie uzasadnionej obawy zniszczenia,
    uszkodzenia lub wywiezienia dobra kultury bez zezwolenia za granicę, bądź
    też nie zapewnienia dobru kultury - pomimo wezwania ze strony organu
    służby konserwatorskiej - należytych warunków konserwacji aż do chwili
    usunięcia niebezpieczeństwa;
50) prowadzenie spraw dotyczących powierzania zabytków pod opiekę
    opiekunom społecznym;
51) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem lub przejmowaniem muzeów;
52) prowadzenie spraw dotyczących organizowania i prowadzenia powiatowej
    biblioteki publicznej;
53) ustalanie założeń programów artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu
    powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
54) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności
    remontowej       instytucji kultury   oraz  kontrolowanie     wykorzystania
    wydatkowanych na te cele środków budżetowych;
55) przygotowywanie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

w zakresie ochrony zdrowia:
56) zbieranie informacji i dokonywanie analiz danych dla określenia potrzeb
    zdrowotnych mieszkańców i funkcjonowania służby zdrowia Powiatu;
57) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w zakresie promocji
    zdrowia i profilaktyki;
58) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją
    publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statusu oraz
    sprawowaniem nadzoru;
59) określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz
    wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny przez zakład
    opieki zdrowotnej;
60) prowadzenie spraw dotyczących organizowania konkursu na stanowisko
    kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu,
    którego kierownik nie jest lekarzem;
61) przygotowywanie projektu uchwały o utworzeniu Rady Społecznej Zakładu
    Opieki Zdrowotnej;
62) przygotowanie projektów uchwał lub zarządzeń o zmianie formy gospodarki
    finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji;
63) przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorem państwowej
    uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który
    może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;
64) rozwijanie   i   wspieranie    działalności  informacyjnej   i   kulturalnej,
    podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości
    narkomanii;
65) prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:
      a) kreowaniu i realizowaniu edukacji zdrowotnej,
      b) tworzeniu    placówek     prowadzących     działalność  zapobiegawczą
         w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
      c) wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw
         w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
66) opracowywanie, aktualizacja i kontrola realizacji planu zabezpieczenia
    ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu;
67) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia;
68) prowadzenie spraw dotyczących powoływania pracowników medycznych do
    pracy przy zwalczaniu epidemii;
69) organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego
    (innego niż wojewódzkie);
70) wnioskowanie do Starosty o wydanie polecenia Powiatowemu Inspektorowi
    Sanitarnemu podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego
    zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu, w szczególności
    zaś zagrożenia życia lub zdrowia ludzi;
71) prowadzenie spraw dotyczących ustalania harmonogramu pracy oraz
    dyżurów całodobowych aptek;
72) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem decyzji do
    zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz opiekuńczo-leczniczych;

w zakresie pomocy społecznej:
73) prowadzenie spraw związanych z polityką prorodzinną;
74) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w zakresie
    rozwiązywania spraw społecznych;
75) zapewnianie współpracy oraz koordynowanie wspólnego wykonywania zadań
    Powiatu pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej, szkołami oraz placówkami
    systemu oświaty a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;
w zakresie spraw związanych z cmentarzami i chowaniem zmarłych:
76) powoływanie w razie braku lekarza zakładu społecznego służby zdrowia
    osoby stwierdzającej zgon i jego przyczyny w drodze oględzin;
77) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;
78) prowadzenie    spraw    związanych  z   wykonywaniem     nadzoru   nad
    przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz
    przepisów wykonawczych;
w zakresie spraw obywatelskich:
79) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na przeprowadzanie
    zbiórki publicznej na obszarze Powiatu lub jego części, obejmującej więcej
    niż jedną gminę;
80) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Powiatu określonych w ustawie:
    prawo o stowarzyszeniach;
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu:
81) zapewnienie oraz koordynacja współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem
    Pracy a szkołami w zakresie ustalania kierunków kształcenia zawodowego;
82) koordynowanie współpracy pomiędzy powiatowymi jednostkami pomocy
    społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy w celu pomocy osobom
    bezrobotnym;
w zakresie państwowego funduszu osób niepełnosprawnych:
83) przygotowywanie danych do planu gospodarowania środkami PFRON;
84) opracowywanie i przekazywanie projektu planu do Zarządu PFRON
    w układzie rzeczowym i finansowym;
85) sporządzanie miesięcznych sprawozdań rzeczowo - finansowych;
86) opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań;
87) współpraca z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej
    i specjalnej,     organami      samorządu    terytorialnego,   organizacjami
    pozarządowymi i fundacjami oraz okręgowym inspektorem pracy w zakresie
    zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
88) prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów tworzenia miejsc pracy
    dla osób niepełnosprawnych, w tym:
      a) przyjmowanie wniosków o refundację z zakładów pracy,
      b) ocena kompletności i zasadności wniosku,
      c) przygotowywanie projektów umów z pracodawcą,
      d) dokonywanie odbioru miejsc pracy utworzonych na podstawie umowy,
      e) przygotowywanie decyzji o refundacji kosztów utworzenia stanowisk
         pracy,
      f) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji
         o refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
      g) kontrola realizacji warunków zawartej umowy,
      h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stron objętych umową, tj.:
         pracodawcy i zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
      i) przygotowywanie wystąpień w sprawie żądania zwrotu środków;
89) prowadzenie       spraw     związanych    z   udzielaniem    pożyczki   oraz
    dofinansowaniem do oprocentowania kredytów bankowych dla osób
    niepełnosprawnych, w tym:
      a) przyjmowanie wniosków,
      b) ocena kompletności i zasadności wniosków,
      c) negocjowanie warunków umów,
      d) przygotowywanie projektów umów,
    e) kontrola realizacji umów,
    f) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia części
       pożyczki,
     g) przygotowywanie opinii dla Zarządu PFRON w sprawie umorzenia lub
        odroczenia terminu spłaty pożyczki.

                                     § 22.


PEŁNOMOCNIK ds. OBRONNYCH i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Pełnomocnik zajmuje się prowadzeniem spraw obronnych, wojskowych,
   bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania i zwalczania klęsk
   żywiołowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Do zadań Pełnomocnika ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
   w szczególności należy:

w zakresie spraw obronnych:
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru do
   wojska;
2) opracowywanie planów zamierzeń obronnych Powiatu;
3) przygotowanie     projektu    Regulaminu      Organizacyjnego     Starostwa
   Powiatowego na czas „W”;
4) opracowanie i aktualizacja projektów planu mobilizacji gospodarki dla
   Powiatu Łańcuckiego;
5) utrzymywanie w stałej aktualności planów akcji kurierskiej oraz udział w jej
   przeprowadzaniu;
6) opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby
   obronności;
7) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałych Dyżurów Starosty;
8) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i siłami zbrojnymi w zakresie
   obronności;
9) koordynacja i nadzór nad organizacją i realizacją zadań w zakresie
   obronności;

w zakresie spraw obrony cywilnej i ochrony ludności:
10) opracowywanie      i   aktualizacja  planów     obrony    cywilnej Powiatu,
    a w szczególności bazy danych sił i środków służących ochronie ludności
    i ratownictwu;
11) opracowywanie planów i analiz w zakresie dostosowywania obiektów do
    wymogów ochrony przeciwpożarowej;
12) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu ochrony ludności;
13) nadzór oraz organizowanie nowych i reorganizowanie istniejących Formacji
    Obrony Cywilnej Powiatu;
14) planowanie zaopatrzenia FOC i ludności w sprzęt i środki ochrony w razie
    zaistnienia zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia;
15) nadzorowanie oraz opracowywanie i aktualizacja bazy danych sił i środków
    Powiatu służących ochronie ludności i ratownictwu;
16) prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu obrony cywilnej Powiatu;
17) koordynowanie działań oraz opracowywanie i aktualizacja dokumentacji
    związanej z rozśrodkowaniem oraz ewakuacją doraźną i planowaną ludności;
18) planowanie i organizowanie systemu ostrzegania ludności;
19) koordynowanie działań Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
20) nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej w powiecie;

w zakresie zarządzania kryzysowego:
21) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
22) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;
23) opracowywanie planów i dokumentacji oraz uczestnictwo w pracach
    Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa;
24) koordynowanie i określanie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratown iczo-
    Gaśniczego w powiecie;
25) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk
    żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
26) koordynowanie zorganizowanej akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub
    dotkniętym klęską żywiołową;
27) koordynowanie przedsięwzięć podczas prowadzenia akcji ratunkowych oraz
    likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
28) organizowanie i nadzorowanie systemu łączności i alarmowania w sytuacjach
    kryzysowych na terenie Powiatu;
29) budowanie systemu koordynacji działań służb, inspekcji i straży oraz innych
    jednostek biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu;
30) współpraca z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz
    Komendantem Powiatowym Policji oraz innymi powiatowymi służbami,
    strażami i inspekcjami;
31) współpraca z Wydziałem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie
    wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej w Starostwie;
32) organizowanie szkoleń i propagowanie akcji mających na celu zapobieganie
    powstaniu klęsk żywiołowych i minimalizacji ich skutków, a także szkolenie
    nowo przyjmowanych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
33) uzgodnienie opracowywania i aktualizowania instrukcji alarmowych na
    wypadek pożaru oraz regulaminu ochrony przeciwpożarowej;

w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
34) prowadzenie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie;
35) współpraca z Policją, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi służbami
    porządkowymi i kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
36) koordynowanie i nadzorowanie działań mających na celu zabezpieczanie
    imprez masowych, blokad dróg, strajków, aktów terroryzmu, zgromadzeń
    i wszelkich innych przedsięwzięć niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa
    Powiatu;
37) współdziałanie z placówkami oświatowo - wychowawczymi .w zakresie
    upowszechniania wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa.
                                    § 23.


 RADCA PRAWNY

 Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:
 1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starosty, Zarządu i Rady Powiatu;
 2) udzielanie pomocy wydziałom w opracowywaniu aktów prawnych;
 3) opiniowanie projektów aktów prawnych;
 4) opiniowanie projektów umów i porozumień;
 5) udzielanie pomocy prawnej w prowadzeniu procedury zamówień publicznych;
 6) informowanie Zarządu, Starosty i naczelników wydziałów o zmianach
    przepisów prawnych dotyczących działalności Starostwa;
 7) udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 8) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego;
 9) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz
    współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania
    egzekucyjnego.

                                    § 24.

                 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

1. Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy
   w szczególności:
 1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej
      w zakresie ochrony ich interesów;
 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
      miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
      konsumentów;
 4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony
      Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz
      organizacjami konsumenckimi;
 5) występowanie z wnioskiem wszczęcia postępowania antymonopolowego do
      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zaprzestania
      stosowania praktyk ograniczających konkurencję;
 6) występowanie do przedsiębiorców w przypadku stwierdzenia czynów
      nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej z roszczeniem:
      a) zaniechania niedozwolonych działań,
      b) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
      c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej
         treści i w odpowiedniej formie,
      d) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny –
         jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
 4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów może:
  1) wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich
     zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów
     konsumentów;
  2) występować w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako
     oskarżyciel publiczny.


                                    § 25.

              PEŁNOMOCNIK ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Kontroli Wewnętrznej należy
  w szczególności:
1) współpraca z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w
   zakresie ustalenia procedur kontroli wydatków, zasad ich oceny, celowości
   wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości
   wydatków;
2) dokonywanie w imieniu Zarządu Powiatu corocznych kontroli przestrzegania
   tych zasad przez powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie co najmniej
   pięciu procent ich wydatków;
3) sporządzanie, we współdziałaniu z Naczelnikami Wydziałów, rocznych planów
   kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych;
4) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej powiatowych jednostek
   organizacyjnych z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego kuratora nad
   szkołami oraz z wyłączeniem zakresu właściwości inspekcji geodezyjnej i
   kartograficznej podlegającej Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
   Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
5) badanie prawidłowości, celowości oraz gospodarności wykorzystania środków
   finansowych z budżetu Powiatu, przeznaczonych na działalność powiatowych
   jednostek organizacyjnych;
6) przeprowadzanie doraźnych kontroli w celu zebrania informacji o stanie
   realizacji określonych zadań;
7) dokonywanie kontroli sprawdzających, zwłaszcza w zakresie oceny rzetelności
   odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
8) sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym wykonaniem zadań przez
   powiatowe jednostki organizacyjne;
9) przygotowanie      oraz   aktualizacja projektów    aktów   normatywnych
   wewnętrznych, w tym projektów uchwał i zarządzeń, dotyczących kontroli
   instytucjonalnej.


                                    § 26.

                         BIURO PIONU OCHRONY

1. Biuro wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie tajemnicy niejawnej.
2. W skład Biura wchodzi Kancelaria Tajna.
3. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
  2)  ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
  3)  zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej;
  4)  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
      o ochronie tych informacji;
   5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
   6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie
      jego realizacji;
   7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
4. Do zadań Kancelarii Tajnej należy:
   1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie;
   2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym
      stosowne poświadczenie bezpieczeństwa;
   3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;
   4) kontrola    przestrzegania   właściwego    oznaczania   i  rejestrowania
      dokumentów w kancelarii tajnej Starostwa;
   5) wykonywanie innych zadań określonych przez Biuro Pionu Ochrony;
   6) prowadzenie kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi
      informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom;
   7) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

                              Rozdział V
         ZAKRES ZADAŃ i OBOWIĄZKÓW NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW


                                     § 27.
1. Naczelnicy wydziałów:
   1) kierują pracą wydziałów i odpowiadają za należyte wykonywanie
       przydzielonych im zadań przed Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem
       i Skarbnikiem Powiatu - stosownie do podziału kompetencji nadzorczych;
   2) realizują zadania wynikające z niniejszego Regulaminu i wydają decyzje
      administracyjne z upoważnienia Starosty;
   3) są bezpośrednimi służbowymi przełożonymi podległych im pracowników.
2. Do zadań i obowiązków naczelnika wydziału należy w szczególności:
   1) organizowanie pracy wydziału, a zwłaszcza podział zadań pomiędzy
      podległych pracowników;
   2) kierowanie pracą wydziału w sposób zapewniający wykonywanie uchwał
      Rady i Zarządu, zadań wynikających z realizacji budżetu i przepisów prawa,
      a także wytycznych Starosty;
   3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i
      załatwianiem spraw przez pracowników wydziału, w tym sumiennym i
      terminowym załatwianiem spraw interesantów;
   4) dbałość o systematyczne podnoszenie przez pracowników wydziału
      kwalifikacji zawodowych;
   5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz
      przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej;
   6) podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawniania organizacji pracy
      wydziału i poprawy jej efektywności;
     7) dbałość o racjonalne wykorzystanie środków pracy, jak również stałą
        poprawę warunków pracy;
     8) kształtowanie właściwych stosunków pracy wśród podległych pracowników,
        poprzez wdrażanie zasad życzliwości, sumienności i rzetelności
        w wykonywaniu zadań;
     9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanych zadań oraz
        posiadanych uprawnień.
  3. Naczelnik wydziału zobowiązany jest do:
     1) opracowania Regulaminu Wewnętrznego Wydziału oraz zakresów czynności
        poszczególnych pracowników i przedłożenia ich do akceptacji Starosty;
     2) kontroli prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez
        pracowników wydziału;
     3) organizowania z pracownikami narad i odpraw służbowych dla oceny
         realizacji zadań wydziału, w tym poleceń wydawanych na naradach
         służbowych Starosty;
     4) przygotowywania aktualizacji projektów aktów prawnych wewnętrznych
         dotyczących kompetencji i właściwości nadzorowanego wydziału.
  4. W uzasadnionych przypadkach, w czasie nieobecności w pracy lub
     niemożności pełnienia obowiązków przez naczelnika wydziału, po uzgodnieniu
     ze Starostą, naczelnik wydziału może powierzyć zastępstwo wyznaczonemu
     pracownikowi.
  5. Regulamin wewnętrzny wydziału, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinien
     zawierać następujące ustalenia:
     1) organizację wewnętrzną, to jest nazwy stanowisk pracy oraz ich symbole
        liczbowe (oznaczone kolejnymi liczbami rzymskimi) do znakowania spraw
        i akt;
     2) szczegółowy     zakres   działania,   obowiązków    i   odpowiedzialności
        poszczególnych stanowisk pracy;
     3) podstawowe zasady funkcjonowania wydziału, w tym:
        a) obieg korespondencji,
        b) zakres spraw zastrzeżonych do osobistego rozstrzygnięcia przez
           naczelnika wydziału,
        c) zasady podpisywania pism i dokumentów wychodzących z wydziału,
        d) inne sprawy, których uregulowanie jest niezbędne dla zapewnienia
           sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy w wydziale.


                                Rozdział VI
                          TRYB PRZYJMOWANIA,
              ROZPATRYWANIA i ZAŁATWIANIA SKARG i WNIOSKÓW

                                        § 28.
1. Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
   w odrębnie ustalonych terminach.
2. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków Starosta może powierzyć
   Sekretarzowi Powiatu.
3. Organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków prowadzi
   Wydział Organizacyjny.
4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków
   powinna być umieszczona w widocznym miejscu w budynku Starostwa.

                                         § 29.
1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.
2. W prowadzonym przez Starostwo rejestrze skarg i wniosków poszczególne
   rodzaje spraw oznacza się symbolami:
S – skarga
W – wniosek
3. Skargi i wnioski, które wnoszone są przez senatorów, posłów lub radnych
   dodatkowo opatruje się odpowiednią literą: “s”, “p” lub “r”.

                                        § 30.
1. Projekty odpowiedzi na skargi i wnioski składane do Rady Powiatu, Zarządu oraz
   Starosty przygotowuje Wydział Organizacyjny.
2. Projekty odpowiedzi na pozostałe skargi i wnioski przygotowują wydziały
   w ramach swej właściwości rzeczowej.

                                        § 31.
Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Starosta.

                                         § 32.
1. Przyjmowanie interesantów przez naczelników wydziałów i pracowników odbywa
   się codziennie w godzinach pracy Starostwa.
2. Posłowie, senatorowie, radni Rady Powiatu, w sprawach związanych
   z wykonywaniem ich mandatów, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
3. Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne interesantów obowiązani są do
   przestrzegania przepisów kpa oraz innych przepisów, a w szczególności do:
1) udzielania dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie sprawy;
2) działania w sposób wnikliwy, szybki, bezstronny i życzliwy;
3) starannego i sumiennego załatwiania spraw;
      4) przestrzegania obowiązujących terminów.

                                 Rozdział VII
                    ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ


                                        § 33.
 1. System kontroli sprawowanej w Starostwie obejmuje:
  1) kontrolę     zewnętrzną,   wykonywaną     w     powiatowych jednostkach
      organizacyjnych przez:
     a) Pełnomocnika ds. Kontroli Wewnętrznej w zakresie określonym w § 25
        niniejszego Regulaminu,
     b) Skarbnika Powiatu w zakresie realizowania przez powiatowe jednostki
        organizacyjne budżetu Powiatu,
     c) Zespoły powoływane doraźnie przez Starostę lub Zarząd;
  2) kontrolę wewnętrzną, wykonywaną w Wydziałach Starostwa przez:
     a) Pełnomocnika ds. Kontroli Wewnętrznej,
     b) Skarbnika Powiatu w zakresie określonym w przepisach dla głównego
        księgowego budżetu,
     c) Naczelników wydziałów w podporządkowanych im wydziałach w zakresie
        ich uprawnień określonych w § 27 niniejszego Regulaminu,
     d) Zespoły powoływane doraźnie przez Starostę,
     e) Wydział Organizacyjny.
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli zewnętrznych
   i wewnętrznych określa Starosta lub Zarząd.


                               Rozdział VIII
                    ZASADY PODPISYWANIA PISM i DECYZJI

                                     § 34.
 1. Starosta podpisuje:
    1) uchwały Zarządu oraz pisma związane z reprezentowaniem Zarządu na
       zewnątrz - jako Przewodniczący Zarządu;
    2) zarządzenia i regulaminy wewnętrzne;
    3) upoważnienia do działania w jego imieniu;
    4) projekt budżetu i sprawozdanie z jego wykonania;
    5) pisma związane z wykonywaniem funkcji zwierzchnika służbowego
       w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych
       jednostek organizacyjnych;
    6) wystąpienia pokontrolne;
    7) korespondencję kierowaną do:
       a) Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz
          posłów i senatorów,
       b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
       c) Ministrów oraz Kierowników Urzędów Centralnych,
       d) wojewodów,
       e) sejmików samorządowych województw,
       f) starostów,
       g) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;
    8) inne pisma zastrzeżone do podpisu Starosty odrębnymi decyzjami lub
       mające, ze względu na swój charakter, specjalne znaczenie.
 2. W czasie nieobecności Starosty dokumenty wymienione w ust. 1 podpisuje -
    na podstawie jego upoważnienia - Wicestarosta.
 3. Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz Skarbnik Powiatu podpisują
    korespondencję związaną z prowadzeniem spraw powierzonych każdemu z
    nich przez Starostę, a ponadto - Skarbnik Powiatu - korespondencję związaną
    z wykonywaniem zadań nałożonych przez odrębne przepisy prawa.

                                     § 35.
 1. Naczelnicy wydziałów aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla
    Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.
 2. Naczelnicy wydziałów podpisują pisma:
   1) w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w ust. 1,
      a należących do zakresu działania kierowanych przez nich wydziałów;
   2) dotyczące urlopów pracowników wydziału;
3. Naczelnicy wydziałów określają rodzaje pism, do podpisywania których
   upoważnieni są inni pracownicy ich wydziałów, którymi kierują.

                                   § 36.
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
   należących do właściwości Powiatu wydaje Starosta, chyba że przepisy
   szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd.
2. Starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków zarządu,
   pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
   kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego
   imieniu decyzji o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 2, są upoważnieniami imiennymi,
   udzielanymi w formie pisemnej, zawierającymi szczegółowy wykaz spraw,
   w których upoważniony pracownik może wydawać decyzje w imieniu Starosty.
4. Odwołanie udzielonego upoważnienia wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Rejestr upoważnień udzielonych przez Starostę, o których mowa w ust. 2,
   prowadzi Wydział Organizacyjny.

                                   § 37.
Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod
tekstem z lewej strony.


                              Rozdział IX
                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE


                                   § 38.
Ustalenia zawarte w niniejszym Regulaminie nie naruszają statutowych
kompetencji i uprawnień powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych
służb, inspekcji i straży, tworzących wspólnie powiatową administrację
zespoloną.

                                   § 39.
Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
                        UCHWAŁA Nr XXVI/177/ 05
                      RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                          z dnia 4 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczanie ich na
parkingu na koszt właściciela na terenie Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 7, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130 a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn.
zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE :

                                            § 1.
1. Ustala się opłaty (brutto) za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na
   wyznaczonym parkingu w wysokości:
   1) pojazdy jednośladowe – 61 zł
   2) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 110 zł
   3) pojazdy o ciężarze od 3,5 t do 12 t
           a) w odległości do 20 km – 110 zł
           b) za każdy 1 km powyżej 20 km – 4,30 zł
           c) za czynności związane z załadunkiem pojazdu trwające powyżej 0,5 godz.
              42 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
   4) pojazdy od 12 t do 30 t
           a) z terenu powiatu – 586 zł
           b) za czynności związane z załadunkiem pojazdu trwające powyżej 0,5 godz.
              1,22 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
2. Za holowanie pojazdów w dni świąteczne stawki, o których mowa w ust 1 zwiększa się
   o 50 %.
3. Za holowanie pojazdów w porze nocnej od godziny 2200 do 600 stawki, o których mowa
   w ust 1 zwiększa się o 50%.
                                            § 2.
Ustala się opłaty (brutto) za parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym i do
tego przeznaczonym w następującej wysokości:
   1) jednoślady – 5,50 zł za dobę,
   2) pojazdy do 3,5 t – 10 zł za dobę
   3) pojazdy od 3,5 t do 12 t – 15 zł za dobę
   4) pojazdy od 12 t do 30 t – 25 zł za dobę.

                                         § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr III/17/2002 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczanie ich na
parkingu na koszt właściciela na terenie Powiatu Łańcuckiego.
                                       § 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

                                PRZEWODNICZĄCY
                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXVI / 178 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
                Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łańcucie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 407, art. 420 ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.
zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                    § 1.
Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione przez Zarząd
Powiatu Łańcuckiego, jak w załączniku do niniejszej uchwały.


                                   § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego, zaś nadzór
nad jej wykonaniem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa,
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.


                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/178/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 4 lutego 2005 r.


                Zestawienie Przychodów i Wydatków
             Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
                    i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

Przychody: 70 000,00 zł
Stanowią je wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek
bankowych


Wydatki: 70 000,00 zł
Stanowią je dotacje przyznawane na:
Realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
   zrównoważonego rozwoju                                         4.500,00 zł
2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

   3.000,00 zł
3. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
   2.500,00 zł
4. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające
   z zasady zrównoważonego rozwoju
   4.000,00 zł
   w tym:
a) badanie i modernizacja opryskiwaczy
    4.000,00 zł

Realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych:
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
   zrównoważonego rozwoju                                                1.000,00
   zł
2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

   2.000,00 zł
3. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z
   zasady zrównoważonego rozwoju w tym:
   2.000,00 zł
   - ochrona populacji zwierzyny płowej
   2.000,00 zł
Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i
   gospodarce wodnej                                           43.200,00 zł
2. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
   5.800,00 zł

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
   środowiska i gospodarce wodnej
   2.000,00 zł
                    UCHWAŁA Nr XXVI /179 /05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 4 lutego 2005 r.
   w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV /167/ 2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. Rady
   Powiatu Łańcuckiego dotyczącej zmiany uchwały Nr XXIII/159/2004 z dnia 25
                 października 2004 r. Rady Powiatu Łańcuckiego
 w sprawie zmiany limitu wydatków na realizację wieloletniego programu pod nazwą
                „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej”
                             dla Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 110 ust. 1, 2 oraz
art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
                                         § 1.
Zmienia się limit wydatków na realizację wieloletniego programu pod nazwą
"Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej" dla Powiatu Łańcuckiego,
jak w załączniku do uchwały.


                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                        § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów.

                                     § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                    Rady Powiatu Łańcuckiego


                                                       Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/179/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 4 lutego 2005 r.


     Nazwa Programu: „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej”


I.        NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza.
1. Zakres rzeczowy zadania:
   Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza w km 3+763 do
   4+250 wraz z budową oświetlenia drogowego.
      Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez przebudowę drogi
      powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
      terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 528 175 zł.
5. Źródła finansowania zadania:
   - dochody własne powiatu – 79 226 zł,
     budżet państwa – 52 818 zł,
      -
     dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
      -
     Rozwoju Regionalnego – 396 131 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   - rok 2005 – 528 175 zł
   - rok 2006 – 0 zł
   - rok 2007 – 0 zł.
II.       NAZWA ZADANIA:

Budowa drogi powiatowej nr 1 547 R Albigowa – Handzlówka na
odcinku od 4+679 do 5+609 km.

1. Zakres rzeczowy zadania:
   Wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej wraz z poboczami, rowami
   i przepustami na długości 0,930 km na odcinku od 4+679 do 5+609 km.
       Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę drogi
       powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
       terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3.     Okres realizacji zadania: lata 2005-2007.
4.     Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 1 735 000 zł.
5.     Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 1 735 000 zł.
6.     Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
       - rok 2005 – 0 zł,
       - rok 2006 – 500 000 zł,
       - rok 2007 – 1235 000 zł.
III.      NAZWA ZADANIA:
Budowa mostu na rzece „Kosinka” w Białobrzegach.
       1. Zakres rzeczowy zadania:
       2. Budowa mostu na rzece „Kosinka” w Białobrzegach w ciągu drogi powiatowej
          nr 1 515 R Żołynia – Kosina w km 8+276 wraz z rozbudową drogi i
          przebudową urządzeń energetycznych.
       3. Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę mostu i
          modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
          rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
       4. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
       5. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
       6. Okres realizacji zadania: 2005 r.
       7. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 497 329
          zł.
       8. Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 497 329 zł.
       9. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
       - rok 2005 – 497 329 zł.
       - rok 2006 – 0 zł
       - rok 2007 – 0 zł.


IV.       NAZWA ZADANIA:
Budowa przepustu na rzece „Młynówka” w Smolarzynach

1. Zakres rzeczowy zadania:
   Budowa przepustu na rzece „Młynówka” w Smolarzynach w ciągu drogi
   powiatowej nr 1 275 R Czarna – Laszczyny w km 6+608 wraz rozbudową drogi.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę przepustu,
     modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
     przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3.   Okres realizacji zadania: 2005 r.
4.   Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 289 531 zł.
5.   Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 289 531 zł.
6.   Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     - rok 2005 – 289 531 zł.
     - rok 2006 – 0 zł
     - rok 2007 – 0 zł.
V.      NAZWA ZADANIA:
Budowa przepustu na potoku w Kraczkowej.

1. Zakres rzeczowy zadania:
   Budowa przepustu nad potokiem w Kraczkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1
   549 R Albigowa – Kraczkowa w km 2+279 wraz rozbudową drogi oraz
   przebudowy sieci telekomunikacyjnej.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę przepustu,
     modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
     przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3.   Okres realizacji zadania: 2005 r.
4.   Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 284 411 zł.
5.   Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 284 411 zł.
6.   Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     - rok 2005 – 284 411 zł,
     - rok 2006 – 0 zł,
     - rok 2007 – 0 zł.
VI.     NAZWA ZADANIA:
Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R
Albigowa – Husów.
1. Zakres rzeczowy zadania:
     Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R Albigowa-
     Husów w km 10+750 do 10+820.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez zabezpieczenie
     osuwiska, odbudowę drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
     rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3.   Okres realizacji zadania: 2005 r.
4.   Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 263 000 zł.
5.   Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 263 000 zł.
6.   Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     - rok 2005 – 13 150 zł
     - rok 2006 – 249 850 zł
     - rok 2007 – 0 zł.
                    UCHWAŁA Nr XXVI / 180 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 4 lutego 2005 r.

              w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/161/04
         Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 grudnia 2004 r.
         w sprawie budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                          § 1.
W uchwale Nr XXIV/161/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 7 uchyla się ust. 1,
2) uchyla się załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


                                         § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2005 r.


                                                      PRZEWODNICZĄCY
                                                    Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                     Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXVI / 181 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 4 lutego 2005 r.
          w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                      § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 685 292 zł, tytułem uzyskanych
   dochodów z następujących źródeł:
   1) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarna na
      dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł.
   2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
      publicznych na wypłatę stypendiów dla młodzieży w kwocie 91 104 zł.
   3) Wpływy z różnych dochodów, w tym dochodów z lat ubiegłych otrzymanych
      w jednostkach oświatowych 126 211 zł.
   4) Wpływy z usług świadczonych w internatach 364 677 zł.
   5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000 zł.
   6) Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym 3 300 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu części ogólnej subwencji oświatowej dla
   powiatów o kwotę 190 961 zł.
3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 200 000 zł tytułem wolnych środków jak
   w załączniku Nr 3 do uchwały.


                                       § 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 885 292 zł, w tym:
   1) Wydatki bieżące o kwotę 1 454 136 zł:
      a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 75 915 zł,
      b)dotacje z budżetu o kwotę 313 568 zł,
      c)pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1 064 653 zł.
   2) Wydatki majątkowe o kwotę 1 431 156 zł, w tym związane z wieloletnim
      programem inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja powiatowej infrastruktury
      drogowej” o kwotę 650 156 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 190 961 zł.
3. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                     § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                               Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                   Wincenty MORYCZ
                                                                                  Załącznik
                                                                                  Nr 1
                                                                                  do uchwały Nr XXVI/181/05
                                                                                  Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                                  z dnia 4 luty 2005 r


           Zestawienie zmian dochodów w dostosowaniu do
           klasyfikacji budżetowej.


                                                                 Kwota przed                                       Kwota po
Rozdział                               Treść                       zmianą         Zmniejszenia    Zwiększenia      zmianach
           Transport i łączność                                        1 000,00            0,00       50 000,00      51 000,00
60014      Drogi publiczne powiatowe                                   1 000,00            0,00       50 000,00      51 000,00
           Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między             0,00            0,00       50 000,00      50 000,00
           jednostkami samorządu terytorialnego na
           dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
           zakupów inwestycyjnych

           Różne rozliczenia                                      17 519 357,00     -190 961,00            0,00 17 328 396,00
75801      Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek        15 163 855,00     -190 961,00            0,00 14 972 894,00
           samorządu terytorialnego
           Subwencje ogólne z budżetu państwa                     15 163 855,00     -190 961,00            0,00 14 972 894,00
           Oświata i wychowanie                                      397 400,00            0,00       71 188,00     468 588,00
80130      Szkoły zawodowe                                           319 700,00            0,00       71 188,00     390 888,00
           Wpływy z różnych dochodów                                  82 500,00            0,00       71 188,00     153 688,00
           Edukacyjna opieka wychowawcza                             371 499,00            0,00      564 104,00     935 603,00
85410      Internaty i bursy szkolne                                   8 800,00            0,00      473 000,00     481 800,00
           Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych           8 800,00           0,00       50 000,00      58 800,00
           Skarbu Państwa,
           jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
           sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

           Wpływy z usług                                                  0,00            0,00      364 677,00     364 677,00
           Pozostałe odsetki                                               0,00            0,00        3 300,00       3 300,00
           Wpływy z różnych dochodów                                       0,00            0,00       55 023,00      55 023,00
85415      Pomoc materialna dla uczniów                               323 799,00             0,00      91 104,00    414 903,00
           Środki otrzymane od pozostałych jednostek                    3 000,00             0,00      91 104,00     94 104,00
           zaliczanych do sektora finansów
           publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

           RAZEM                                                  30 760 360,00     -190 961,00      685 292,00 31 254 691,00
                                                                Załacznik
                                                                Nr 2
                                                                do uchwały Nr XXVI/181/05
                                                                Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                z dnia 4 luty 2005 r.

           Zestawienie zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetu.
                                                                Kwota przed                                    Kwota po
Rozdział                          Treść                           zmianą    Zmniejszenia Zwiększenia           zmianach
           Transport i łączność                                  1 497 708,00           0,00   1 134 476,00     2 632 184,00
60014      Drogi publiczne powiatowe                             1 497 708,00           0,00   1 134 476,00     2 632 184,00
           Bieżące                                                535 268,00            0,00     241 320,00      776 588,00
           wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                265 268,00            0,00      16 527,00      281 795,00
           pozostałe wydatki bieżące                              270 000,00            0,00     224 793,00      494 793,00
           wydatki majątkowe                                      962 440,00            0,00     893 156,00     1 855 596,00
           Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:     962 440,00            0,00     893 156,00 1 855 596,00          1 612 5
           objęte limitem wydatków na "Modernizację               962 440,00                     650 156,00
           infrastruktury drogowej"
           Administracja publiczna                               3 766 258,00           0,00     498 000,00     4 264 258,00
75020      Starostwa powiatowe                                   3 450 100,00           0,00     498 000,00     3 948 100,00
           wydatki majątkowe                                        50 000,00           0,00     498 000,00      548 000,00
           Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                      0,00           0,00     373 500,00      373 500,00
           budżetowych, finansowane ze środków SPOR
           Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                      0,00           0,00     124 500,00      124 500,00
           budżetowych, finansowane ze środków własnych
           Różne rozliczenia                                      813 155,00     -190 961,00           0,00      622 194,00
75818      Rezerwy ogólne i celowe                                813 155,00     -190 961,00           0,00      622 194,00
           Rezerwy                                                813 155,00     -190 961,00           0,00      622 194,00
           Oświata i wychowanie                                 12 849 000,00           0,00      71 188,00    12 920 188,00
80130      Szkoły zawodowe                                       7 894 200,00           0,00      71 188,00     7 965 388,00
           Bieżące                                               7 894 200,00           0,00      71 188,00     7 965 388,00
           wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               6 457 549,00           0,00      29 188,00     6 486 737,00
           pozostałe wydatki bieżące                             1 436 651,00           0,00      42 000,00     1 478 651,00
           Pomoc społeczna                                       3 210 909,00           0,00     617 524,00     3 828 433,00
85201      Placówki opiekuńczo-wychowawcze                        456 465,00            0,00     224 543,00      681 008,00
           Bieżące                                                456 465,00            0,00     224 543,00      681 008,00
           dotacje                                                306 055,00            0,00     224 543,00      530 598,00
           Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania      306 055,00             0,00     224 543,00      530 598,00
           bieżące realizowane na
           podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(Dom Dziecka w: Strzyżowie, Rzeszowie, Łopuszce, Widełc
           Nowej Sarzynie)


85202      Domy pomocy społecznej                                1 887 500,00           0,00      40 000,00     1 927 500,00
           wydatki majątkowe                                             0,00           0,00      40 000,00       40 000,00
           Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    0,00           0,00      40 000,00       40 000,00
85203      Ośrodki wsparcia                                       297 500,00            0,00       4 025,00      301 525,00
           Bieżące                                                297 500,00            0,00       4 025,00      301 525,00
           dotacje                                                       0,00           0,00       4 025,00         4 025,00
           Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania              0,00            0,00       4 025,00        4 025,00
           bieżące realizowane na
           podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Rzeszów)

85204      Rodziny zastępcze                                      413 661,00            0,00     348 956,00      762 617,00
           Bieżące                                                413 661,00            0,00     348 956,00      762 617,00
           dotacje                                                       0,00           0,00      85 000,00       85 000,00
           Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania              0,00            0,00     85 000,00       85 000,00
           bieżące realizowane na
           podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Rzeszów i Krosno)
           pozostałe wydatki bieżące                   413 661,00          0,00     263 956,00      677 617,00
           Edukacyjna opieka wychowawcza              1 932 799,00         0,00     564 104,00     2 496 903,00
85410      Internaty i bursy szkolne                   614 000,00          0,00     473 000,00     1 087 000,00
           Bieżące                                     614 000,00          0,00     473 000,00     1 087 000,00
           wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     517 300,00          0,00      30 200,00      547 500,00
           pozostałe wydatki bieżące                    96 700,00          0,00     442 800,00      539 500,00
85415      Pomoc materialna dla uczniów                323 799,00          0,00      91 104,00      414 903,00
           Bieżące                                     323 799,00          0,00      91 104,00      414 903,00
           pozostałe wydatki bieżące                   323 799,00          0,00      91 104,00      414 903,00
           RAZEM                                     29 840 228,00   -190 961,00   2 885 292,00   32 534 559,00                                                     Załacznik Nr 3
                                                     do uchwały Nr XXVI/181/05
                                                     Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                     z dnia 4 luty 2005 r.

           Zestawienie zmian planu przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji
           budżetu.
                                                     Kwota przed                                  Kwota po
Paragraf                               Treść           zmianą    Zmniejszenia Zwiększenia         zmianach
  9570     Nadwyżki z lat ubiegłych.                          0,00         0,00    2 200 000,00    2 200 000,00
                    UCHWAŁA Nr XXVI / 182 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 4 lutego 2005 r.
      w sprawie likwidacji internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół
                   Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE

                                     §1.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2005 r. internat Zespołu Szkół Tekstylno –
Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, Rakszawa 325.

                                      § 2.
Pracodawcą pracowników zatrudnionych w internacie pozostaje Zespół Szkół
Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie.

                                      § 3.
Mienie i dokumentację zlikwidowanego internatu przejmuje Zespół Szkół Tekstylno-
Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie.

                                      § 4.
Wykonanie uchwały oraz zawiadomienie rodziców uczniów o zamiarze likwidacji
internatu powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi Zespołu
Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie

                                      § 5.
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego.

                                      § 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego


                                                       Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXVI / 183 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Kuziary zamieszkałego
Rakszawa 99 na sposób załatwienia sprawy przez Starostę Łańcuckiego


Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE :                                § 1.
1. Skargę wniesioną przez pana Stanisława Kuziarę, zam. w Rakszawie
   99, na sposób załatwienia sprawy przez Starostę Łańcuckiego,
   dotyczącej      stwierdzenia      nieważności      świadectwa       legalności
   pochodzenia drewna nr 15/54/1/04, wydanego przez Nadleśnictwo
   Leżajsk, uznaje się za niezasadną.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera
   załącznik do niniejszej uchwały.

                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     PRZEWODNICZĄCY
                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                        Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/183/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 4 lutego 2005 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie rozpatrzenia skargi
pana Stanisława Kuziary na sposób załatwienia sprawy przez Starostę Łańcuckiego

        W dniu 4.10.2004 r. wpłynął do Starostwa Powiatowego wniosek Pana
Stanisława Kuziara, zam. Rakszawa 99 o stwierdzenie nieważności świadectwa
legalności pozyskanego drewna nr 15/54/1/04 wydanego przez Nadleśnictwo
Leżajsk w dniu 23.03.2004 r. dla Pana Tadeusza Tarała, zam. Rakszawa 242.
        Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa sprawuje właściwy terenowo starosta. Jednocześnie zgodnie z art.
5 ust. 3 ustawy o lasach Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie
w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczemu Lasów
Państwowych. Starosta Łańcucki przekazał prowadzenie tego typu spraw właściwemu
terytorialnie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Leżajsk, na mocy porozumienia z dnia
01.04.1999 r.
           Na tej podstawie Nadleśniczy cechuje drewno pozyskane w lasach nie
   stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawia właścicielowi lasu dokument
   stwierdzający legalność pozyskania drewna. Właścicielem lasu, zgodnie z art. 6 ust. 1
   ustawy o lasach jest osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem albo użytkownikiem
   wieczystym lasu oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
   posiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem samoistnym, użytkownikiem,
   zarządcą lub dzierżawcą lasu.
Na podstawie ww. przepisu Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk wystawił panu Tadeuszowi
Tarała dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.
       Po przeanalizowaniu wniosku Pana Kuziara oraz kserokopii dokumentów
dostarczonych przez Nadleśnictwo Leżajsk, wystosowane zostało do Pana Stanisława Kuziara
pismo wyjaśniające o braku podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności świadectwa
legalności pozyskania drewna.
       W dniu 8.11.2004 r. Pan Stanisław Kuziara ponownie zwrócił się do Starostwa
o rozpatrzenie swojego wniosku, domagając się wydania decyzji administracyjnej
w powyższej sprawie.
       W odpowiedzi na powyższe pismo Starostwo poinformowało Pana Kuziarę, że
zgodnie z zapisem zawartym w § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania
drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu
stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201) świadectwo legalności
pozyskanego drewna jest dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna, nie jest
natomiast decyzją administracyjną, w związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do
wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej nieważność świadectwa legalności
pozyskania drewna nr 15/54/1/04 z dnia 22.03.2004 r. wydanego przez Nadleśnictwo Leżajsk.
W dniu 24.11.2004 r. Pan Stanisław Kuziara złożył w tut. Starostwie skargę na sposób
rozpatrzenia jego wniosku przez Starostę Łańcuckiego.
       Wobec wyżej opisanych okoliczności skargę należy uznać za bezzasadną, gdyż brak
jest podstaw prawnych do wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej nieważność
świadectwa legalności pozyskania drewna. Ewentualne spory co do własności pozyskanego
drzewa strony mogą wyjaśniać w drodze postępowania cywilnego.
                   UCHWAŁA Nr XXVI / 184 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 4 lutego 2005 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie programów unijnych ZPORR

Na podstawie art. 12 ust. 8 pkt. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                       § 1.
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie przez Zarząd Powiatu następujących umów
o dofinansowanie projektów w ramach programu ZPORR:
   1) „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Starostwie
       Powiatowym w Łańcucie, Etap I” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją
       wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się do
       egzekucji do kwoty 664 000 zł.
   2) „Przebudowa drogi powiatowej nr P O 521 R Czarna – Wola Dalsza od km
       3+763 do km 4+ 240” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
       oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się do egzekucji do
       kwoty 528 175 zł.
   3) „Wspieranie edukacji młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z terenu
       Powiatu Łańcuckiego” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
       oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się do egzekucji do
       kwoty 427 731,85 zł.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
                                     § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.
                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                             PRZEWODNICZĄCY
                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                               Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 185 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.
    w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
 z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi”
          dla Mł. bryg. Romana DECA - Komendanta Powiatowego
                  Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


     RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” dla Mł. bryg. Romana
DECA - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej.


                                   § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 186 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

    w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
 z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie orderu „Krzyż Kawalerski Orderu
                             Odrodzenia Polski”
dla Pana Władysława BOLESŁAWSKIEGO – Przewodniczącego Rady Powiatu
Łańcuckiego I kadencji (1998-2002) – za wybitne osiągnięcia w podejmowanej
         z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie „Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski” dla Pana
Władysława BOLESŁAWSKIEGO – Przewodniczącego Rady Powiatu
Łańcuckiego I kadencji (1998-2002) za wybitne osiągnięcia w
podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i
publicznej.

                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 187 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
   z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie orderu „Krzyż Oficerski Orderu
                              Odrodzenia Polski”
dla Józefa REJMANA za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla
                  kraju działalności państwowej i publicznej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie „Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski” dla Pana
Józefa REJMANA za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem
dla kraju działalności państwowej i publicznej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                           Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 188 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.
    w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
 z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi”
    dla Tadeusza BUKA – animatora kultury w Kraczkowej Gmina Łańcut


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                    § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” dla Tadeusza BUKA –
 animatora kultury w Kraczkowej Gmina Łańcut za całokształt
działalności kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 189 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
    z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż
                                  Zasługi”
     dla Jerzego GRUCY za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
               obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Jerzego GRUCA za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                           Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 190 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”
dla Elżbiety INGLOT-ULMAN – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
                obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi” dla Pani Elżbiety
INGLOT-ULMAN za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 191 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”
     dla Alicji STRZAŁBA – za całokształt pracy zawodowej i działalności
                                 społecznej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi” dla Pani Alicji
STRZAŁBA za całokształt pracy zawodowej i działalności społecznej na
rzecz lokalnego środowiska.


                                    § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 192 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”
   dla Jana KOTA – za całokształt działalności kulturalnej na rzecz lokalnej
                               społeczności.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                     § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi” dla Jana KOTA
za całokształt działalności kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności.


                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 193 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”
     dla Haliny DUDEK za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
               obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi” dla Pani Haliny DUDEK
za wzorowe,    wyjątkowo    sumienne    wykonywanie      obowiązków
wynikających z pracy zawodowej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 194 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi”
dla Anny HANEJKO – za całokształt pracy zawodowej i działalności społecznej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Srebrny Krzyż Zasługi” dla Pani Anny
HANEJKO za całokształt pracy zawodowej i działalności społecznej na
rzecz lokalnego środowiska.


                                    § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 195 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
    z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż
                                  Zasługi”
  dla Stanisława MAJCHRA – za całokształt pracy zawodowej i działalności
                              społecznej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Pana Stanisława
MAJCHRA za całokształt pracy zawodowej i działalności społecznej na
rzecz lokalnego środowiska.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                   § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 196 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
    z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż
                                  Zasługi”
  dla Stanisława GWIZDAKA – za całokształt pracy zawodowej i działalności
                              społecznej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


     RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Pana Stanisława
GWIZDAKA za całokształt pracy zawodowej i działalności społecznej na
rzecz lokalnego środowiska.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                   § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 197 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
 z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi”
    dla Jana CHWOSTKA– za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
                obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


     RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” dla Jana CHWOSTKA za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                   § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 198 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
    z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż
                                  Zasługi”
    dla Witolda SOBUSIA – Współwłaściciela Firmy BISPOL J.W. SOBUŚ
                       Spółka Jawna w Łańcucie.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


     RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Pana Witolda
SOBUSIA za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                   § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 199 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.

     w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
    z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż
                                  Zasługi”
  dla Stanisława BARNATA za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
               obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


     RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Pana Stanisława
BARNATA za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej.


                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                   § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVI / 200 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 4 lutego 2005 r.
       w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego
  z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi”
    dla Józefy KRZYWONOS za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
                 obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
t. j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),


     RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                     § 1.
Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego
o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku
o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Józefy
KRZYWONOS za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


                                     § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.


                                     § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                               Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                   Wincenty MORYCZ
                     UCHWAŁA Nr XXVI/ 201 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                          z dnia 4 lutego 2005 r.

                       w sprawie wyrażenia stanowiska


  Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Powiatu Nr III /12/ 1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                    § 1.
   Przyjmuje się stanowisko o następującej treści: „Wnioskuje się o pilną
potrzebę kompleksowego uregulowania statusu dróg, które przebiegają
w granicach administracyjnych miast, a zakwalifikowane zostały jako drogi
powiatowe.
   Reforma administracji drogowej w 1998 r. drogom, leżącym w granicach
administracyjnych miast, a które były zarządzane przez likwidowane
wojewódzkie dyrekcje dróg miejskich automatycznie nadała status dróg
powiatowych. Nastąpiło to bez uwzględnienia, iż większość tych dróg nie
leży w ciągach dróg powiatowych a pełni funkcje dróg miejskich.
Przykładem może być Łańcut, gdzie na 16,885 km dróg leżących
w granicach miasta zakwalifikowanych jako drogi powiatowe, faktycznie
charakter drogi powiatowej posiada jedna ulica o długości 1,835 m, leżąca
w ciągu drogi powiatowej. Pozostałe ulice pełnią funkcję dróg miejskich,
a wielokrotnie są to typowe drogi osiedlowe. Taki stan prawny powoduje,
że na terenie miast, drogami administruje kilku zarządców.
   Utrzymanie dróg, zarówno bieżące, a szczególnie zimowe, kiedy sprzęt
odśnieżny należący do jednego zarządcy przejeżdża, nie wykonując pracy
przez drogi innego zarządcy, znacznie zwiększa koszty tego utrzymania.
Kolejnym utrudnieniem jest fakt, iż urządzenia służące do przesyłu energi i,
odprowadzenia ścieków czy kanalizacja znajdują się w pasach dróg
zakwalifikowanych do kategorii dróg powiatowych lecz stanowią własność
gmin miejskich. Wielokrotnie nie wykonanie remontów tych urządzeń przez
ich właścicieli uniemożliwia wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Łańcucie koniecznych remontów nawierzchni.
   Działania prawne zmierzające do ujednolicenia kategorii dróg
przebiegających w granicach administracyjnych miast, oraz ustanowienie
dla wszystkich ulic miejskich jednego zarządcy, zmniejszyłoby koszty
utrzymania tych dróg oraz rozwiązałoby wyżej opisane problemy, które
powstają w związku z funkcjonowaniem kilku zarządców dróg.
   Przykładem działania w podobnym kierunku są zapisy w ustawie
o drogach publicznych, które dla dróg wszystkich kategorii leżących
w granicach miast na prawach powiatu grodzkiego ustanowiły prezydenta
tych miast jako jedynego zarządcę tych dróg. Rozwiązanie, które
sprawdziło się w przypadku miast na prawach powiatu grodzkiego, byłoby
uzasadnione także dla pozostałych miast w kraju.”


                                    § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                         PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
Otrzymują:
   1) Minister Infrastruktury Warszawa;
   2) Związek Powiatów Polskich Warszawa;
   3) a/a
                          UCHWAŁA Nr XXVII / 202 / 05
                         RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                             z dnia 28 lutego 2005 r.
   w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
   przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
   wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
   dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz wysokość oraz szczegółowe zasady
   przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
   zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki
   Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
   Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
   Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),    RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE

                                              Rozdział I
   Postanowienia wstępne

                                        § 1.
   Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki
   przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
   obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
   doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
   funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz
   wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
   dodatku mieszkaniowego.

   Rozdział II
   Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
   dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
   i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
   zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na
   nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz wysokość
   oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
   mieszkaniowego.

                                                  § 2.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)        szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1
   ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których
   organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki,
2)        Nauczycielu – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych
   pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
   o których mowa w ust.1 pkt.1),
3)         obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym – należy przez to
   rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3
   Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7
   pkt.2) i 3) Karty Nauczyciela,
4)         Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia
   1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr.118 poz.1112 ze zm.),
5)         rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji
   Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
   stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
   dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
   wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

                                              § 3.
1.      Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
     nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki
     wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
2.      Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1)          dodatku za wysługę lat,
2)          dodatku za warunki pracy,
3)          dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
4)          nagród jubileuszowych,
5)          dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
6)          zasiłku na zagospodarowanie,
7)          odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
8)          odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
     określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
     3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych
     dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku
     o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 19
     poz. 239).

                                            § 4.
1.       Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 15% jego
     wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora nie wyższy niż 20% jego
     wynagrodzenia zasadniczego.
2.       Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach
     bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.
3.       Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące
     i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
4.       Nauczycielom o których mowa w pkt. 2 oraz nauczycielom stażystom dodatek
     motywacyjny przyznaje się po przepracowaniu 6 miesięcy.
5.       Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania
     uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor,
     w stosunku do dyrektora organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków
     finansowych określonych w planie finansowym szkoły.
6.       Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry.
7.       Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się w szkołach i placówkach
     oświatowych 3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze.

                                            § 5.
 1. Warunkami przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:
1)           udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2)           osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach
    oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
3)           skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez
    kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej
    przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4)           skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5)           aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
    z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami,
    właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6)           inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów
    sportowych i wycieczek szkolnych,
7)           udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach
    w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
    słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
    publicznych,
8)           opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
    działającymi w szkole,
9)           inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
    i pozaszkolnych,
10)          skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11)          adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod
    nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór
    pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
 2. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:
1) prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem,
    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie
    środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,
2) wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania
    pozabudżetowych środków finansowych,
3) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej
    pracy,
 4)          realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział
    i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

                                             § 6.
1.       Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono
     stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek
     funkcyjny, z tym że:
1)          Dyrektorowi – w wysokości od 250 –1000 zł,
2)          wicedyrektorowi – w wysokości od 250 – 600 zł,
3)          inne stanowiska kierownicze wymienione w statucie szkoły w wysokości
     od 85– 200 zł.
2.       Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki
     kierownicze w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 35
     dni.
3.       Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący
     szkołę, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor
     szkoły.
4.       Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę
     uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych
     pracowników, zmianowość, złożoność zadań wynikających z zajmowanego
     stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w
     jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:
1)          wielkość szkoły, a w tym:
a)              liczbę uczniów,
b)              liczbę oddziałów,
c)              zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
d)              ilość budynków i ich lokalizacja.
2)          warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,
     a w szczególności:
a)              wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
b)              prowadzenie w szkole stołówki,
c)              stan bazy dydaktycznej,
d)              liczbę stanowisk kierowniczych,
e)              wieloprofilowość kształcenia.
     3) wyniki pracy szkoły.
5.       Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci
     prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie
     wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,
     a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

                                               § 7.
1.      Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
     funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1)          wychowawstwo klasy w wysokości 55,00 zł miesięcznie,
2)          funkcję doradcy metodycznego w wysokości od 50,00 do 150,00 zł
     miesięcznie,
3)          funkcję nauczyciela konsultanta w wysokości od 50 do 100,00 zł miesięcznie,
4)          funkcję opiekuna stażu w wysokości 30,00 zł miesięcznie za jednego stażystę.

                                             § 8.
1.   Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca
     następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli
     powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2.   Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie
     nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia,
     w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
     dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
     stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
     pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3.   Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do
     otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4.   Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

                                             § 9.
     Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za
     warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu,
     za każdą godzinę dydaktyczną faktycznie zrealizowaną w warunkach trudnych
     w wysokości 7,5 % stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

                                             § 10.
     Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za
     uciążliwe warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach, określonych
     w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną faktycznie zrealizowaną
     w warunkach uciążliwych w wysokości 7,5 % stawki godzinowej otrzymywanego
     wynagrodzenia zasadniczego.

                                          § 11.
1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie
   zrealizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe
   warunki pracy wypłaca się tylko jeden.
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie
   zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.

                                          § 12.
1. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatek
   w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2. Za pracę w porze nocnej uznaje się pracę pomiędzy godzinami 22 00 a 6 00.
3. Szkoły, stanowiska oraz warunki, przy których powstawaniu nauczyciel może być
   zobowiązany do pracy także w porze nocnej określają odrębne przepisy.

                                            § 13.
1.   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje
     wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
     wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
     członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
     z ubezpieczenia społecznego.
2.   Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
3.   Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,
     w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
4.   Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

                                            § 14.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
   oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
   łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
   oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub
   szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
   zajęć nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1
   ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w
   art. 42 ust.3 i określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1) i pkt. 3) Karty Nauczyciela
   przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5
   godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
   nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
   przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
   kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
   pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
   przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
   ustawowo wolne od pracy, oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
   kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
   przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub
   ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
   wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy
   dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
   Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
   tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
   organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się tak jak za godziny
   ponadwymiarowe.

                                       § 15.
1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
   zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak godziny
   faktycznie odbyte.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się
   w okresach miesięcznych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się
   z dołu.

                                           § 16.
1.     Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:
1)        nagroda organu prowadzącego w kwocie co najmniej 800,00zł,
2)        nagroda dyrektora w kwocie co najmniej 572,00 zł.
2. Środki na nagrody organu prowadzącego planowane są w rocznym planie
   finansowym powiatu, a środki na nagrody dyrektora w rocznym planie finansowym
   szkoły.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się nie później niż do końca
   miesiąca, w którym nagroda została przyznana.

                                             § 17.
1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
     obowiązkowego wymiaru godzin w szkole znajdującej się na terenie wiejskim
     i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
     nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.   Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
     w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1)          przy jednej osobie w rodzinie 5,00 zł.
2)          przy dwóch osobach w rodzinie 8,00zł.
3)          przy trzech osobach w rodzinie 10,00 zł.
4)          przy czterech i więcej osobach w rodzinie 12,00zł.
3.   Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z
     nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim
   zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości
   określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
   wypłacał dodatek.

                                             § 18.
1.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,
     a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 4, na ich wspólny wniosek.
2.   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadzący szkołę.
3.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)          niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
     mieszkalnego,
2)          od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
     złożył wniosek o jego przyznanie.
4.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
     także w okresach:
     1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
     2) pobierania zasiłku społecznego,
     3) korzystania z urlopu wychowawczego.

                                        § 19.
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty
   składników wynagrodzenia płatnych z dołu.
                                     Rozdział III
                              Postanowienia końcowe.

                                          § 20.
     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz dyrektorom
     szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.

                                          § 21.
     Traci moc uchwała Nr XIX/117/2000 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 sierpnia
     2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
     określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
     dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
     składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania
     i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

                                        § 22.
     Uchwała wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
     Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

                                  PRZEWODNICZĄCY
                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                    Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVII / 203/ 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
                  prowadzonych przez Powiat Łańcucki

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE

                                 Rozdział I
                           Postanowienia wstępne

                                    § 1.
Ustala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.


                               Rozdział II
Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

                                    § 2.
W budżecie Powiatu tworzy się specjalny fundusz w wysokości co
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i
dyrektorów szkół,
1. 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.
2. 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

                                      § 3.
Wysokość nagrody organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły ustalana jest
corocznie w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
                                    § 4.
1. Wysokość nagrody organu prowadzącego nie może być wyższa niż nagroda
   kuratora oświaty.
2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa niż nagroda organu
   prowadzącego.
3. Wysokość nagrody organu prowadzącego powinna wynosić co najmniej 70%
   wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być niższa niż 50 %
   wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

                                    § 5.
Nagrody mogą być przyznawane po przepracowaniu co najmniej roku pracy.

                                         § 6.
1. Nagroda organu prowadzącego jest przyznawana w przypadku posiadania przez
   nauczyciela wyróżniającej oceny pracy oraz spełnienia co najmniej 5 kryteriów
   spośród wymienionych w ust 3.
2. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest w przypadku posiadania przez
   nauczyciela co najmniej dobrej oceny pracy zawodowej i spełnienia co najmniej
   4 kryteriów spośród wymienionych w ust. 3,
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów
   do udziału w zawodach I stopnia (okręgowych) lub III stopnia (wojewódzkich lub
   centralnych) ogólnopolskich lub wojewódzkich olimpiad przedmiotowych,
   zajęciem przez uczniów I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i
   festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod
   nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
   z uczniami mającymi trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie
   jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona itp.,
e) organizuje imprezy kulturalne, sportowe , rekreacyjne i wypoczynkowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole, placówce przez
   organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
   wystawach,
g) stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów
   edukacyjnych,
h) posiada wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i przeprowadzaniu
   sprawdzianów i egzaminów,
i) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
j) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
k) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno –
   wychowawczej z innymi nauczycielami.

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel:
a) skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze,
b) prowadzi działalność z zakresu profilaktyki uzależnień,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z Policją, placówkami ochrony
   zdrowia, organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
   zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
   społecznego dzieci i młodzieży,
d) rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

3)   w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły nauczyciel:
a)   pracuje w komisjach egzaminacyjnych,
b)   bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
c)   bierze udział w opracowywaniu regulaminów, planów pracy szkoły itp.,
d)   aktywnie promuje szkołę, placówkę,
e)   pozyskuje dodatkowe pozabudżetowe środki finansowe, wyposażenie dla szkoły,
     placówki,
f)   uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany młodzieży,
g)   prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
h)   wzorowo kieruje szkołą,
i)   prawidłowo realizuje budżet szkoły,
j)   angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole.

                                         § 7.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla nauczyciela oraz
   dyrektora szkoły / placówki może wystąpić:
   1) dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej,
   2) rada szkoły,
   3) rada rodziców,
   4) Starosta / Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego,
   5) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
   6) Organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli zatrudnionych w szkole.
2. Wnioski o których mowa w ust. 1, składa się w Urzędzie Starostwa Powiatowego
   w Łańcucie.
3. Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego składane przez dyrektora
   szkoły i radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę
   pedagogiczną.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Wnioski składa się w terminie do 30 września każdego roku.

                                        § 8.
1.   Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
     1) rada pedagogiczna,
     2) rada szkoły,
     3) rada rodziców,
     4) dyrektor szkoły,
     5) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole),
2.   Wniosek o którym mowa w ust.1, składa się w sekretariacie szkoły lub placówki.
3.   Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do regulaminu.
4.   Wniosek o którym mowa w ust.1 składa się w terminie do 30 września każdego
     roku.

                                     § 9.
1. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Zarząd Powiatu Łańcuckiego.
2. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu przez
   przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.
3. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku
   z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych
   przypadkach Nagroda może być przyznana w innym terminie.
4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom , którego
   odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych. Dyplom podpisuje
   odpowiednio Starosta Łańcucki lub dyrektor szkoły.Rozdział III
                           Postanowienia końcowe.

                                   § 10.
Zmiany regulaminu wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez Zarząd Oddziału
ZNP w Łańcucie i Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania.

                                   § 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.

                                   § 12.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.


                                              PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego


                                               Wincenty MORYCZ
Zał. Nr 1do Uchwały Nr XXVII / 203/ 05
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 28 lutego 2005 r.

                                                                                WNIOSEK
                          o przyznanie nagrody organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
     Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego
                                                                           Panu / Pani
....................................................................................................................
                                                                              ...............
Urodzonemu/ej
....................................................................................................................
....................
                                                                                    (data)
........................................................................................................................................
..
                                              (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)
zatrudnionemu/ej
.........................................................................................................................
                                   (nazwa szkoły / placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
........................................................................................................................................
............................
                                                                             (stanowisko)
.....................................................................................................................................................................................
       . (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora, organu prowadzącego – rok otrzymania)

........................................................................................................................................
                                                            .............................................
                                             (ostatnia ocena pracy nauczyciela – data i stopień)
........................................................................................................................................
                                                            .............................................
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
Opinia Rady Pedagogicznej (jeżeli wniosek składa dyrektor szkoły, rada rodziców)
Organ sporządzający wniosek


................................................   ..............................................
                               (miejscowość i data)                               (pieczęć i podpis)
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 203/ 05
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 28 lutego 2005 r.
                                                                                WNIOSEK
                              o przyznanie nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.     Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody dyrektora Panu / Pani
....................................................................................................................
                                                   ...............
Urodzonemu/ej
....................................................................................................................
....................
                                                               (data)
........................................................................................................................................
..
                                              (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)
zatrudnionemu/ej
.........................................................................................................................
                                   (nazwa szkoły / placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
........................................................................................................................................
............................
                                                          (stanowisko)
.....................................................................................................................................................................................
        . (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora, organu prowadzącego – rok otrzymania)
........................................................................................................................................
                                              .............................................
                                  (ostatnia ocena pracy nauczyciela – data i stopień)
........................................................................................................................................
                                              .............................................
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
Opinia związków zawodowych
Organ sporządzający wniosek
    ................................................                                              ....................................
                 (miejscowość i data)                                                                        (pieczęć i podpis))
                       UCHWAŁA Nr XXVII / 204 / 05
                      RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.
Na podstawie art. 12 pkt. 1 art. 40, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. )
    RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                       § 1.
Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie w brzmieniu jak w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.

                                         § 2.
Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Mieszkaniu Chronionym przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                      § 4.
Traci moc uchwała Nr XXII/150/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 października
2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.

                                  § 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


                                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                                     Wincenty MORYCZ
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVII/204/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.


Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w środowiskowym
domu samopomocy.

                                                   § 1.
1.   Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „domem” jest wydziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
     Łańcucie o zasięgu ponadgminnym.
2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które ze względu na
   niepełnosprawność oraz chorobę wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
   niezbędnych potrzeb życiowych.
3. Podstawowym zadaniem domu jest w szczególności utrzymanie osób w naturalnym środowisku i
   przeciwdziałanie instytucjonalizacji.

                                              § 2.
1. W domu wyodrębnia się grupy osób:
   1) przyjęte na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie,
   2) byłych uczestników, którzy utrzymują kontakt z domem.
2. Osoby przyjęte informuje się o zadaniach domu, zasadach działania i regulaminie.

                                           § 3.
1. Dom prowadzi dokumentacje zbiorczą – dane o osobach oczekujących i przyjętych do domu,
   ewidencję obecności osób – uczestników, dziennik pracy pracowników oraz dokumentację
   indywidualną uczestników.
2. Dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający do niej dostępu osobom
   nieupoważnionym i przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji indywidualnej
   bez zgody osoby zainteresowanej.

                                             § 4.
1. W domu jest zatrudniony personel przygotowany do wykonywania zadań związanych ze
   wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o ograniczonej sprawności psychofizycznej.
2. Liczba pracowników obsługi zgodna jest z regulaminem organizacyjnym domu, uzależniona od
   liczby miejsc rzeczywistych domu.
3. Domem kieruje Kierownik.
4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie sprawuje bezpośredni nadzór nad
   jakością i efektywnością zadań w domu.

                                                  § 5.
1. Dom przeznaczony jest dla osób wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w
    środowisku zamieszkania.
2. Dom działa, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
3. Dom organizuje zajęcia w grupach i indywidualnie.
4. Regulamin organizacyjny domu uwzględnia m. in. specyficzne cechy domu, prawa i obowiązki
    uczestników oraz pracowników.
5. Personel domu współpracuje z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury, placówkami
    opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej powiatu.
6. Kierownik i pracownicy merytoryczni domu stanowią „Zespół terapeutyczny”.
7. Pracownicy merytoryczni tworzący „Zespół terapeutyczny” dokonują oceny funkcjonowania osoby
    w domu po pierwszych trzech miesiącach pobytu, a następną ocenę – nie rzadziej niż raz w roku.
8. Osobom przyjętym do domu zapewnia się całodzienny pobyt, podstawowe świadczenia
    opiekuńcze, rekreacyjno – kulturalne, rehabilitacyjne, a także możliwość spożycia posiłku.
9. Osoby uczestniczące w życiu domu wybierają samorząd.
10. Kierownik opracowuje sprawozdania z działalności domu i przekazuje je do Powiatowego
    Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
11. Dom posiada pomieszczenia i niezbędny sprzęt do zadań wspierających.

                                              § 6.
1. Za pobyt w domu ponoszona jest odpłatność do wysokości średniego miesięcznego kosztu
   utrzymania w danym roku budżetowym.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania w domu oznacza kwotę rocznych wydatków na działalność
   domu wynikającą z utrzymania uczestnika bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę
   miejsc rzeczywistych domu i przez dwanaście.
3. Średni dzienny koszt utrzymania w domu ustala się, dzieląc średni miesięczny koszt utrzymania w
   domu przez liczbę dni roboczych danego miesiąca.

                                             § 7.
1. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu zobowiązane są osoby, którym decyzją Powiatowego
   Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przyznano miejsce w domu.
2. Odpłatność za pobyt w domu, ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby decyzją
   wydaną przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie zgodnie z ustawa o pomocy
   społecznej.
3. Odpłatność za pobyt w domu reguluje poniższa tabela nr 1:

   Tabela nr 1

      Dochód na osobę -         Wysokość odpłatności w % ustalona od
      procentowe kryterium      wysokości średniego miesięcznego kosztu
      dochodu                   pobytu w ŚDS
      /wg art. 8 ustawy o       Osoby samotnie        Osoby w
      pomocy społecznej /       gospodarujące         gospodarstwach
                                                      wieloosobowych
             do 100%                Nieodpłatnie          Nieodpłatnie
            101 – 130                   2%                    3%
            131 – 150                    3                     4
            151 – 170                    4                     5
            171 – 190                    5                     6
             191 –210                    6                     7
            211 – 240                    7                     8
            241 – 260                    8                    10
            261 – 290                   10                    15
            291 – 350                   15                    25
            351 – 390                   25                    50
            391 – 420                   50                    75
           421 i powyżej                75                    100
                                                § 8.
1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu można na wniosek osoby lub
   pracownika zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w przypadkach szczególnie
   uzasadnionych m. in. z powodu długotrwałej choroby, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji
   materialnej, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
2. Decyzje o zwolnieniu częściowym lub całkowitym z opłaty za pobyt w domu wydaje Powiatowe
   Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

                                             § 9.
1. Dom nie zapewnia wyżywienia w ramach miesięcznej odpłatności za pobyt w domu.
2. Uczestnicy domu nie ponoszą opłaty za pobyt za okres nieobecności od 15 i więcej dni
   nieobecności.
3. Uczestnicy wnoszą opłatę do 20 każdego miesiące za dany miesiąc.
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVII/204/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.

Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym.

                                               § 1.
1. Mieszkanie chronione zwane dalej „mieszkaniem”, jest to mieszkanie wydzielone z zasobów
   powiatu lub wyodrębnione w budynku środowiskowego domu samopomocy.
2. Mieszkanie jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy społecznej.
3. Pobyt w mieszkaniu przyznaje się wyłącznie osobie:
   1) niepełnosprawnej z powodu stanu zdrowia, która ze względu na szczególną sytuację życiową
      potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie
      świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
   2) niepełnosprawną z zaburzeniami psychicznymi opuszczającą okresowo lub trwale dom
      pomocy społecznej lub szpital psychiatryczny.

                                              § 2.
1. Podstawowym zadaniem udzielenia pomocy w formie pobytu w mieszkaniu jest w szczególności
   przygotowanie osoby pod opieką specjalistów w tym pracownika socjalnego, do prowadzenia
   samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce całodobowej.
2. Pobyt w mieszkaniu zapewnia warunki funkcjonowania osobie w środowisku i integracji ze
   społecznością lokalną.
3. Pobyt w mieszkaniu zaspokaja potrzeby bytowe, w którym znajduje się:
   1) pokoje jednoosobowe lub wieloosobowe dla nie więcej niż 2 osób,
   2) aneks kuchenny i łazienkę.

                                             § 3.
1. Pobyt w mieszkaniu przyznaje się osobie, jeżeli rodzina odmawia pomocy lub ze względów
   społecznych i zdrowotnych nie może powrócić do miejsca zamieszkania.
2. Pobyt w mieszkaniu przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się do
   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
3. Świadczenie, o którym mowa w §3 ust. 2 przyznaje się decyzją administracyjną wydaną przez
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na podstawie opracowanego indywidualnego
   programu.
4. Osoba otrzymująca pobyt w mieszkaniu zapoznawana jest z regulaminem funkcjonowania
   mieszkania.

                                              § 4.
1. Pobyt w mieszkaniu przyznawany jest na czas określony, na okres do 2 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia nie więcej niż
   do 6 miesięcy.
3. Osoba przebywa i użytkuje mieszkanie na czas oznaczony w decyzji.
4. Osoba może zostać pozbawiona pobytu w mieszkaniu w przypadku:
   1) nieprzestrzegania regulaminu mieszkania,
   2) rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,
   3) niewłaściwego zachowania, które jest uciążliwe dla innych osób,
   4) nie realizowania indywidualnego programu.
5. Pracownik socjalny dokonuje oceny funkcjonowania osoby w mieszkaniu po pierwszych trzech
   miesiącach pobytu, a następne oceny dokonywane są nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
6. Osoba użytkująca mieszkanie w okresie pobytu zobowiązana jest czynić starania w pozyskaniu
   lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub czasowy, a w przypadku osób, których stan
   zdrowia wymaga całodobowej opieki ubiegać się o przyznanie miejsca w domu pomocy
   społecznej.
                                               § 5.
1. Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny do wysokości miesięcznego zużycia energii elektrycznej, gazu,
   centralnego ogrzewania, wody oraz innych świadczeń
2. Osoba mająca przyznany pobyt w mieszkaniu zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności.
3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu, ustala się decyzją wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy
   Rodzinie w Łańcucie w zależności od posiadanego dochodu osoby, która reguluje poniższa tabela
   nr 1:

               Tabela nr 1

              Dochód osoby –           Wysokość odpłatności w %
              procentowe kryterium     ustalona od wysokości opłaty
              dochodu                  za mieszkanie chronione
                     do 100 %                  Nieodpłatnie
                    100 – 120                      10%
                    120 – 140                       20
                    140 – 170                       30
                    170 – 200                       50
                    200 – 220                       90
                   221 i powyżej                   100

                                              § 6.
1. Osoba ponosząca odpłatność za pobyt w mieszkaniu może zostać na jej wniosek zwolniona
   częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia odpłatności na czas określony, nie dłuższy niż
   sześć miesięcy szczególności ze względu na:
   1) ponoszenie kosztów związanych za leczenie,
   2) ponoszenie odpłatności za świadczoną pomoc w innej formie,
   3) zdarzenia losowe.
2. Decyzje o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
   Łańcucie.

                                           § 7.
1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu wnoszone jest do 15 dnia danego miesiąca przez osobę
   uprawnioną.
2. Sposób wnoszenia opłaty określa decyzja administracyjna wydana przez Powiatowe Centrum
   Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
                   UCHWAŁA Nr XXVII/ 205 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 28 lutego 2005 r.
                    w sprawie wyrażenia stanowiska


  Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Powiatu Nr III /12/ 1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                             § 1.
Pozytywnie opiniuje się przedstawiony na sesji Rady Powiatu
Łańcuckiego w dniu dzisiejszym, przez Panią Halinę Murias – Posła
na Sejm RP projekt ustawy o klastrach przedsiębiorstw rodzinnych.                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                           PRZEWODNICZĄCY
                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 206 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie przekształcenia szkoły policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im.
Jana Kochanowskiego w Łańcucie.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 i art. 2c ust. 5
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                           § 1.
1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną w Szkołę Policealną Nr 1 o
   okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku (w skład której wejdą klasy
   dotychczasowej szkoły policealnej aż do czasu likwidacji tych klas).
2. Siedzibą Szkoły Policealnej Nr 1 jest budynek położony przy ul. Podzwierzyniec 41 w
   Łańcucie.

                                      § 2.
Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej Nr 1 określi statut Zespołu
Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                          PRZEWODNICZĄCY
                                               Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                       Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 207 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie przekształcenia szkoły policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im.
Mikołaja Kopernika w Łańcucie.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 i art. 2c ust. 5
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                       § 1.
1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną w Szkołę
   Policealną Nr 2 o okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku.
2. Siedzibą Szkoły Policealnej Nr 2 jest budynek położony przy ul. Farnej 10 w
   Łańcucie.

                                       § 2.
Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej Nr 2 określi statut Zespołu
Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.

                                        § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie .

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                       Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 208 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie przekształcenia szkoły policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Tekstylno –
Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 i art. 2c ust. 5
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                       § 1.
1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną w Szkołę
   Policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku.
2. Siedzibą Szkoły Policealnej jest budynek położony w Rakszawie, pod numerem
   325.

                                      § 2.
Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej określi statut Zespołu Szkół
Tekstylno - Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie
.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                       Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 209 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 18 marca 2005 r.

 w sprawie przekształcenia szkoły policealnej wchodzącej w skład
       Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 i art. 2c ust. 5
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                        § 1.
1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną w Szkołę
   Policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku.
2. Siedzibą Szkoły Policealnej jest budynek położony w Wysokiej, Wysoka 49.

                                      § 2.
Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej określi statut Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Wysokiej .

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                  Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                      Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 210 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie przekształcenia szkoły policealnej wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 i art. 2c ust. 5
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                     § 1.
1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną w Szkołę
   Policealną dla Dorosłych Nr 1 o okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół
   roku.
2. Siedzibą Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 jest budynek położony przy
   ul. Grunwaldzkiej 11 w Łańcucie.

                                        § 2.
Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 określi
statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

                                      § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie .

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                  Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                      Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 211 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia szkoły policealnej dla dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Technicznych, CKP w Łańcucie


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 ustawy z dnia
8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12
poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                        § 1.
1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 o
   okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku.
2. Siedzibą Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 jest budynek położony
   w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51 A.
3. Szkoła wymieniona w ust. 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych,
   Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie.

                                      § 2.
  Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 określi
  statut Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego w
  Łańcucie.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                       Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 212 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia szkoły policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 5 i art. 9 ust 1 pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) , art. 2 ust. 5 ustawy z dnia
8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12
poz. 96 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                        § 1.
1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. Szkołę Policealną dla Dorosłych o okresie
   nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku.
2. Siedzibą Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest budynek położony w Wysokiej pod
   numerem 49.
3. Szkoła wymieniona w ust. 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza
   Kościuszki w Wysokiej.

                                      § 2.
Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Policealnej dla Dorosłych określi statut
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

                                    § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Wysokiej.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                       Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 213 / 05
                     RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 18 marca 2005 r.
            w sprawie ustalenia sieci szkół policealnych na terenie
                            Powiatu Łańcuckiego
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 i art. 9 ust 1
pkt. 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                             § 1.
Ustala się plan publicznej sieci szkół policealnych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5
roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu obejmującego:
1) szkoły policealne dla młodzieży:
   a) Szkołę Policealną Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana
        Kochanowskiego, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut.
   b) Szkołę Policealną Nr 2wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja
        Kopernika, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut
   c) Szkołę Policealną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im.
        Bolesława Żardeckiego, Rakszawa 325, 37-111 Rakszawa
   d) Szkołę Policealną wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w
        Wysokiej, Wysoka 49, 37-100 Łańcut
   e) Medyczną Szkołę Policealną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Medycznych w
        Łańcucie, ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut.
2) szkoły policealne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym lub stacjonarnym:
   a) Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im.
        Janusza Korczaka, ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut.
   b) Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół
        Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej
        51A, Łańcut
   c) Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza
        Kościuszki w Wysokiej, Wysoka 49

                                         § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                         § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                            PRZEWODNICZĄCY
                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                           Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXVIII / 214 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 18 marca 2005 r.

            w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego
   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się
                         środki PFRON na rok 2005
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t j.
Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                            § 1.
Określa się zadania Samorządu Powiatowego w Łańcucie, na które przeznacza się środki
przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych według algorytmu z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu w
brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                            § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                             §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2005 roku.

                                                            PRZEWODNICZĄCY
                                                          Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                             Wincenty MORYCZ
Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego
Nr XXVIII / 214 / 05 z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2005

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazywane w 2005 r. wg algorytmu dla Powiatu Łańcuckiego
L.p.                                                            Wysokość środków
      Zadanie                                                   przeznaczonych na
                                                                zadanie
I.     Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji                   139 589,00
       zawodowej
   1. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku                   20 000, 00
      z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk
      pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb
      wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ustawy

 2.    Zobowiązania dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń i                37 589,00
       składek
       na ubezpieczenie społeczne – art. 26
 3.    Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – art. 12            60 000,00
 4.    Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego - art.                  0, 00
       13
 5     Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych -               22 000, 00
       art. 38 i 40
 6.                                                                                0, 00
       Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę -
       art. 41
 II.                                                                        580 725 ,00
       Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji
       społecznej
 1.    Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania              268 280, 00
       wtz wyliczone wg algorytmu i przekazane przez Zarząd
       PFRON

 2.    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych :                            82 222,00
        z tego :      a) dorosłe osoby niepełnosprawne                        47 222,00
                      b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                    35 000,00
 3.    Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35 a        30 000,00
        z tego :      a) dorosłe osoby niepełnosprawne                        20 000,00
                      b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                    10 000,00
 4.    Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,              100 223,00
       przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35 a
         z tego :      a) dorosłe osoby niepełnosprawne                       65 110,00
                       b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                        35
                                                                         113,00
 5.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w               100 000,00
       komunikowaniu się i technicznych w związku z
       indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35
       a
       z tego :
      a) dorosłe osoby niepełnosprawne      70 000,00

    b) dzieci i młodzież niepełnosprawna    30 000,00

Środki finansowe dla Powiatu ogółem        720 314,00
                   UCHWAŁA Nr XXVIII / 215 /05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 18 marca 2005 r.
  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zamiaru przeznaczenia
       budynku tkalni Zespołu Szkół Teksylno – Gospodarczych
               im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu
Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego
Nr 13, poz. 333 z późn. zm.),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                   § 1.
Wyraża się stanowisko dotyczące zamiaru przeznaczenia na czas
nieokreślony budynku tkalni Zespołu Szkół Teksytlno – Gospodarczych im.
B. Żardeckiego w Rakszawie wraz z wydzielonym przylegającym do budynku
terenem na utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego, zaś nadzór
nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                 UCHWAŁA Nr XXVIII / 216 /05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 18 marca 2005 r.
 w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na realizację
projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-260 R Maleniska – Brzóza
              Stadnicka – Żołynia w km 10+446 – 13+869”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Powiatu Łańcuckiego Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                   § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w obrębie Działania 3.1. Obszary Wiejskie, w ramach
Priorytetu 3. Rozwój lokalny, celem konieczności zabezpieczenia środków
finansowych niezbędnych do realizacji projektu: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka – Żołynia w km 10+446
– 13+869” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006 została
zabezpieczona kwota 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) na zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do realizacji
niniejszego projektu

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                        PRZEWODNICZĄCY
                                      Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                 UCHWAŁA Nr XXVIII / 217 /05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 18 marca 2005 r.
 w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na realizację
    projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-547 R Albigowa –
          Handzlówka na odcinku od km 4+679 do km 5+609”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Powiatu Łańcuckiego Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                      § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w obrębie Działania 3.1. Obszary Wiejskie, w ramach
Priorytetu 3. Rozwój lokalny, celem konieczności zabezpieczenia środków
finansowych niezbędnych do realizacji projektu: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1-547 R Albigowa – Handzlówka na odcinku od km 4+679 do
km 5+609” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006 została
zabezpieczona kwota 1 740 000 zł (słownie: jeden milion siedemset
czterdzieści tysięcy złotych) na zabezpieczenie środków finansowych
potrzebnych do realizacji niniejszego projektu

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                        PRZEWODNICZĄCY
                                      Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                 UCHWAŁA Nr XXVIII / 218 /05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 18 marca 2005 r.
  w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na realizację
     projektu: „Droga powiatowa 1–314 R Szansą utworzenia strefy
                     ekonomicznej w Smolarzynach”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Powiatu Łańcuckiego Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                     § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w obrębie Działania 3.2. Obszary podlegające
restrukturyzacji, w ramach Priorytetu 3. Rozwój lokalny, celem konieczności
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu:
„Droga powiatowa 1–314 R Szansą utworzenia strefy ekonomicznej
w Smolarzynach” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006 została
zabezpieczona kwota 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy
złotych) na zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do realizacji
niniejszego projektu

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                         PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXVIII / 219 /05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 18 marca 2005 r.
  w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do projektu pn.
 Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R 1-275R 1-549 R

  Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego
załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr III /12/ 1998 z dnia 29 grudnia 1998 r.
(Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Wyraża się stanowisko zgodnie z którym kwota 962 440, 00 zł zawarta w § 4
uchwały Nr XXIV / 161 / 04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 grudnia
2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005 mieści się wkład
własny do projektu pod nazwą „Przebudowa mostów na drogach powiatowych
Nr 1-515 R 1-275R 1-549 R”.

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Nadzór nad wykonaniem         uchwały powierza      się   Komisji   Rozwoju
Gospodarczego i Finansów.

                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                         PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXVIII / 220 /05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 18 marca 2005 r.
           w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Łańcuckiego
           z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
                                  dla Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 2 ust.1, art. 4 ust.1 pkt. 21 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.).


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                          § 1.
W załączniku do uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z
dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla
Powiatu Łańcuckiego wprowadza się następujące zmiany :

1) W rozdziale IV zmienia się tabelę, która otrzymuje brzmienie jak
   w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W rozdziale V zmienia się Matrycę nr 1 oraz Matrycę nr 2, które otrzymują
   brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) W rozdziale VI zmienia się tabelę, która otrzymuje brzmienie jak
   w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

                                 § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                   § 3.
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /220 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 marca 2005 r.


                                  Lata 2004- 2006
                     Kolejność     Harmonogram         Nakłady do         Źródła
Zadanie, projekt     realizacji       realizacji       poniesienia    finansowania
                                                         (PLN)            (PLN)
  Przebudowa                                                         budżet JST
 pomieszczenia                                                           72 000
      kuchni              1           III kw. 2004       480 000     budżet
   z instalacją                                                      państwa
  i technologią                                                          48 000
      w bursie                                                       środki UE
     szkolnej                                                          360 000
    w Łańcucie
                                         1- 515 R                    budżet JST
                                       III – IV kw.                   168 000
  Przebudowa                               2004                      budżet
   mostów na                        I – II kw. 2005                  państwa
    drogach                              1- 275 R                     112 000
  powiatowych                          III – IV kw.                  środki UE
                          2                2004        1 120 000      840 000
   Nr 1- 515 R
    1- 275 R                        I – III kw. 2005
    1- 549 R                             1- 549 R

                                   III-IV 2004
                                   I – III kw. 2005
 Podniesienie
bezpieczeństwa                                                       budżet JST
  pieszych –                                                            83 776
   budowa                                                            budżet
chodników przy                                                       państwa
   drogach                                                              55 851
 powiatowych                                                         środki UE
   1-522 R                              P O 522 R                      418 881
droga   przez                       III -IV kw. 2004
wieś                      3            P O 543 R
Krzemienica                                               558 508
                                    III-IV kw. 2006
 od km 0+ 039
 do km 0+828                           P O 512 R
    1-543 R                         III-IV kw. 2006
Markowa gr. w -
      Gać
od km 11+310
do km 13+310
   1- 512 R
   Medynia
  Głogowska-
    Rakszawa
  w km 0+000
  do km 0+350
 Elektronizacja                                       budżet JST
      obiegu                                           132 000
 dokumentów w                                         budżet
 ramach usługi          III-IV kw. 2004               państwa
    E-Urząd w       4    I-IV kw. 2005      528 000      -
    Starostwie                                        środki UE
 Powiatowym w                                          396 000
     Łańcucie
    Europejski                                        budżet
     Fundusz                                          państwa
    Społeczny                                            329 999
 „Dobry start w                                       środki UE
     powiecie                                            239 564
                    5   II-IV kw. 2004      569 563
   łańcuckim”-
     program
 skierowany do
  absolwentów

    Europejski                                        budżet
     Fundusz                                          państwa
    Społeczny                                            220 670
„Aktywny powrót                                       środki UE
   w powiecie                                            148 710
                    6   II-IV kw. 2004      369 380
   łancuckim”-
     program
 skierowany do
osób długotrwale
  bezrobotnych
                                                      budżet JST
  Przebudowa                                            200 000
  budynków i                                          budżet
unowocześnienie                                       państwa
bazy sprzętowej     7     2004-2006       7 129 392     712 939
 SP ZOZ Łańcut                                        środki UE
                                                      5 347 044
                                                      budżet ZOZ
                                                        869 409
     Ośrodek                                          budżet JST
 Szkoleniowy dla                                          9 000
       osób                                           budżet
  niesłyszących i                                     państwa
                    8    2004-2005         900 000
 niedosłyszących                                        -
        oraz                                          środki UE
   niewidomych                                        891 000
i niedowidzących
     Elewacja                                         budżet JST
                    9    2005-2006         105 846
     budynku                                           19 087
Środowiskowego                                         budżet
 Domu Pomocy                                           państwa
     dla Osób                                           33 836
 z Zaburzeniami                                        środki UE
 Psychicznymi w                                         52 923
     Łańcucie
     Budowa                                            budżet JST
  infrastruktury                                         97 500
   technicznej-                                        budżet
kotłowni gazowej                                       państwa
   dla Zespołu                                            65 000
       Szkół       10                       650 000    środki UE
 Mechanicznych          II-IV kw. 2005                  487 500
     im. Jana
Kochanowskiego
    w Łańcucie

  Zwiększenie                                          budżet JST
 efektywności                                            437 940
 wykorzystania                                         budżet
   energii do                                          państwa
  ogrzewania                                              291 960
    obiektów       11   II-IV kw. 2005     2 919 600   środki UE
 użyteczności           II-IV kw. 2006                  2 189 700
  publicznej w
    Powiecie
   Łańcuckim

  Przebudowa                                            budżet JST
drogi powiatowej                                         79 226
   Nr 1- 521 R                                         budżet
 Czarna – Wola                                         państwa
 Dalsza od km      12   III-IV kw. 2005    528 175       52 818
  3+763 do km                                          środki UE
  4+240 wraz z                                         396 131
  oświetleniem

 Budowa drogi
  powiatowej                                           budżet JST
                                                         261 000
 Nr 1- 547 R
                                                       budżet
 Albigowa –
                                                       państwa
Handzówka na
                   13   II-IV kw. 2006    1 740 000      174 000
   odcinku
                                                       środki UE
 od km 4+679                                           1 305 000
  do km 5+609


Warsztat Terapii
                   14     2005-2006
Zajęciowej dla
    osób z
upośledzeniem
  umysłowym
powyżej 16 roku
     życia


   Rozbudowa                                           budżet JST
       drogi                                             450 000
   Nr 1-519 R                                          budżet
     Łańcut –                                          państwa
   Białobrzegi                                           300 000
                    15   II-IV kw. 2006    3 000 000
 w km 3+550 –                                          środki UE
      8+190                                            2 250 000
    z mostem
 i infrastrukturą

                                                       budżet JST
  Przebudowa                                            97 500
drogi powiatowej                                       budżet
   Nr 1- 260 R                                         państwa
  Maleniska –                                           65 000
                    16   III-IV kw. 2006    650 000
     Brzóza                                            środki UE
   Stadnicka –                                         487 500
     Żołynia
 w km 10 +446 -
     13+869
  Przebudowa                                           budżet JST
drogi powiatowej                                         97 500
   Nr 1- 270 R                                         budżet
     Żołynia-                                          państwa
  Zmysłówka-                                             65 000
Grodzisko Dolne     17   II-III kw. 2006    650 000    środki UE
  od km 0+300                                          487 500
  do km 2+300
 wraz z mostem
  w km 0+108

  Przebudowa                                           budżet JST
drogi powiatowej                                         106 500
   Nr 1- 521 R                                         budżet
  Czarna-Wola                                          państwa
     Dalsza                                              71 000
                    18   II-III kw. 2006   710 000
  od km 0+000                                          środki UE
  do km 2+763                                          532 500
 wraz z mostem
  w km 0+051

  Przebudowa                                           budżet JST
                    19   II-III kw. 2006    610 000
drogi powiatowej                                        91 500
  Nr 1- 382 R                                                      budżet
   Rzeszów-                                                        państwa
 Trzebownisko-                                                       61 000
   Łukawiec-                                                       środki UE
    Czarna                                                         457 500
 od km 17+162
 do km 18+713

  Przebudowa                                                       budżet JST
drogi powiatowej                                                    190 500
    1- 393 R                                                       budżet
    Strażów-            20         II-III kw. 2006   1 270 000     państwa
  Krzemienica                                                        127 000
  od km 2+605                                                      środki UE
  do km 5+947                                                      925 500
                                                                   budżet JST
  Przebudowa                                                        127 500
drogi powiatowej                                                   budżet
  Nr 1- 543 R                                                      państwa
                        21         III-IV kw. 2006    850 000
Markowa – Gać                                                        85 000
 od km 10 +185                                                     środki UE
 do km 14+285                                                      637 500

     Droga                                                         budżet JST
   powiatowa                                                        180 000
    1-314 R                                                         budżet
     szansą                                                        państwa
                        22         III-IV kw. 2006   1 200 000
utworzenia strefy                                                   120 000
  ekonomicznej                                                     środki UE
w Smolarzynach                                                     900 000


Pozostała część załącznika nr 1 (rozdział IV) odnosząca się do zadań na lata 2007 –
2013 pozostaje bez zmian z wyjątkiem wprowadzenia aktualnej numeracji dróg
powiatowych.
Analogiczne zmiany dotyczą pozostałych załączników tj. matrycy nr 1 i nr 2 (zał.
Nr 2, rozdział V) oraz tabeli w załączniku nr 3 (rozdział VI).

                                Lata 2007 – 2013
Scalanie gruntów
   w powiecie
   łańcuckim
        w               23          2007-2013
miejscowościach
   Albigowa i
     Głuchów
 Regulacja rzek
     „Sawa”,
                        24          2007-2013
    „Kosinka”
  i „Bielawka”
 na odcinkach
przebiegających
  przez powiat
    łańcucki

 Budowa 8 km
     dróg
 powiatowych       25   2007-2013
  na gruncie

   Połączenie
     ścieżką
   rowerową
najważniejszych
     atrakcji      26   2007-2013
 turystycznych
   w powiecie
   łańcuckim

  Przebudowa                                    budżet JST
drogi powiatowej                                  210 000
   Nr 1- 546 R                                  budżet państwa
    Husów –                                       140 000
    Tarnawka                                    środki UE
  od km 5+240      27     2007      1 400 000   1 050 000
  do km 9+240
      wraz
 z przebudową
      mostu
  w km 5+753
  Przebudowa                                    budżet JST
drogi powiatowej                                  240 000
   Nr 1- 548 R                                  budżet państwa
   Kraczkowa-                                      160 000
     Cierpisz                                   środki UE
                   28     2007      1 600 000
  od km 0+000                                    1 200 000
  do km 3+100
 wraz z mostem
  w km 0+112

   Powołanie                                    budżet JST
 Regionalnego                                    127 500
     Centrum                                    budżet państwa
  Dziedzictwa                                     85 000
                   29     2007      850 000
  Kulturowego                                   środki UE
   i Informacji                                  637 500
  Turystycznej
   w Łańcucie
  Przebudowa                                    budżet JST
                   30     2007      900 000
drogi powiatowej                                 135 000
   Nr 1- 544 R                                   budżet państwa
    Albigowa-                                      90 000
      Husów                                      środki UE
   od km 4+688                                    675 000
   do km 9+490
   Przebudowa                                    budżet JST
drogi powiatowej                                   540 000
     1- 511 R                                    budżet państwa
   Rakszawa –                                      360 000
      Brzóza                                     środki UE
    Stadnicka      31      2007      3 600 000   2 700 000
  od km 0+000
 do km 5+ 846
wraz z potrzebną
  infrastrukturą

                                                 budżet JST
  Przebudowa                                       360 000
drogi powiatowej                                 budżet państwa
   Nr 1- 510 R                                     240 000
  Rakszawa –                                     środki UE
Wydrze – Brzóza                                  1 800 000
                   32   2007         2 400 000
    Stadnicka
  od km 4+150
  do km 7+678
 wraz z mostem
  w km 7+628

  Podniesienie                                   budżet JST
bezpieczeństwa                                     927 750
    pieszych-                                    budżet państwa
     budowa                                        618 500
chodników przy                                   środki UE
     drogach                                     4 638 750
  powiatowych
   Nr 1- 520 R
Dąbrówki – Wola
     Dalsza –
     Głuchów
 od km 0+ 000      33    2007-2010
   o km 4+100
   Nr 1- 275 R                       6 185 000
     Czarna-
  Białobrzegi-
    Laszczyny
  od km 3+821
  do km 5+821
       oraz
 od km 14+224
 do km 15+224
       oraz
 od km 17+900
 do km 18+500
   Nr 1- 376 R
    Jasionka-
     Medynia
    Łańcucka
  od km 5+349
  do km 5+799
   Nr 1- 518 R
Korniaktów Płd.-
  Świętoniowa
  od km 8+037
  do km 8+937
       oraz
 od km 10+050
 do km 10+750
     przy ul.
   Kopernika
   w Łańcucie
   Nr 1- 531 R
  od km 0+000
  do km 1+590
przy ul. Skotnik
   w Łańcucie
   Nr 1- 525 R
  od km 0+000
  do km 0+500
     przy ul.
  Konopnickiej
   w Łańcucie
   Nr 1- 538 R
  od km 0+000
  do km 0+570
  Korniaktów-
    Rogóżno
   Nr 1- 517 R
  od km 5+800
  do km 7+502
  Białobrzegi-
     Kosina
   Nr 1- 523 R
  od km 2+310
  do km 3+676
Dąbrówki-Wola
Dalsza-Głuchów
   Nr 1- 520 R
  od km 5+800
  do km 6+807
Wysoka-Sonina
  Nr 1- 541 R
 od km 0+000
 do km 2+500
      oraz
  od km 3+440
 do km 4+752
  Nr 1- 542 R
   Albigowa-
    Sonina
 od km 1+637
 do km 2+237
  Nr 1- 547 R
   Albigowa-
  Handzlówka
 od km 0+000
 do km 1+000
      oraz
 od km 3+290
 do km 3+600
  Nr 1- 548 R
  Kraczkowa-
    Cierpisz
 od km 2+200
 do km 3+705
      oraz
 od km 2+100
 do km 3+900
  Nr 1- 549 R
  Kraczkowa-
   Albigowa
 od km 3+800
 do km 5+000
      oraz
 od km 1+075
 do km 3+075
  Nr 1- 550 R
 Kraczkowa-do
   drogi nr 4
     (cała)                                        budżet JST
  Przebudowa                              98 700
drogi powiatowej                     budżet państwa
   Nr 1- 542 R                             65 800
                   34   2008   658 000
Albigowa-Sonina                         środki UE
  od km 2+300                            493 500
  do km 4+300
                                           budżet JST
  Przebudowa                                 360 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
  Nr 1- 368 R                                240 000
   Trzeboś –                               środki UE
   Rakszawa-       35   2008   2 400 000   1 800 000
  Basakówka
 wraz z mostem
  w km 9+596


  Przebudowa                               budżet JST
       ul.                                   52 500
 Wyszyńskiego                              budżet państwa
  w Łańcucie                                 35 000
  Nr 1- 537 R                              środki UE
 od km 0+000       36   2008   350 000      262 500
 do km 0+500
      wraz
  z potrzebną
 infrastrukturą

                                           budżet JST
   Przebudowa                                93 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
   Nr 1- 523 R                               62 000
   Białobrzegi-                            środki UE
      Kosina                               465 000
  od km 0+000      37   2009   620 000
  do km 3+676
 wraz z mostem
   w km 1+529
 oraz potrzebną
  infrastrukturą

                                           budżet JST
  Przebudowa                                75 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
  Nr 1- 543 R                               50 000
                   38   2009   500 000
 Markowa - Gać                             środki UE
od km 14+ 285                              375 000
do km 16+857

                                           budżet JST
  Przebudowa                               150 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
   Nr 1- 548 R     39   2009   1 000 000    100 000
   Kraczkowa-                              środki UE
    Cierpisz                               750 000
  od km 5+128
  do km 5+775
  Przebudowa                               budżet JST
drogi powiatowej                           135 000
   Nr 1- 522 R                             budżet państwa
   przez wieś                               90 000
  Krzemienica                              środki UE
                   40   2009   900 000
  od km 0+000                              675 000
  do km 3+191
 wraz z mostem
  w km 0+866

   Przebudowa                              budżet JST
drogi powiatowej                             75 000
   Nr 1- 513 R                             budżet państwa
     Medynia                   500 000       50 000
                   41   2009
  Głogowska –                              środki UE
Zalesie – Czarna                           375 000
  od km 0+000
  do km 2+700
   Przebudowa                              budżet JST
drogi powiatowej                             225 000
   Nr 1- 515 R                             budżet państwa
 Żołynia-Kosina-   42   2009   1 500 000    1 50 000
       Gać                                 środki UE
  od km 1+000                              1 125 000
  do km 7+531
 Przebudowa ul.                            budżet JST
 Kraszewskiego                               31 500
   w Łańcucie                              budżet państwa
   Nr 1- 538 R                               21 000
  od km 0+000                              środki UE
                   43   2009   210 000
  do km 0+300                              157 500
       wraz
   z potrzebną
  infrastrukturą

  Przebudowa                               budżet JST
 ul. Bohaterów                               21 000
  w Łańcucie                               budżet państwa
  Nr 1- 539 R                                14 000
 od km 0+000                               środki UE
 do km 0+175       44   2009   140 000     105 000
      wraz
  z potrzebną
 infrastrukturą


                                           budżet JST
Przebudowa ul.     45   2010   980 000       147 000
   Tkackiej                                budżet państwa
   w Łańcucie                                      98 000
   Nr 1- 527 R                                   środki UE
 i ul. Traugutta                                 735 000
   w Łańcucie
   Nr 1- 527 R
  od km 0+273
  do km 1+396
wraz z potrzebną
  infrastrukturą


   Przebudowa                                    budżet JST
ul. Żeromskiego                                    73 500
   w Łańcucie                                    budżet państwa
   Nr 1- 540 R                                     49 000
  od km 0+000      46     2010       490 000     środki UE
  do km 0+660                                    367 500
wraz z potrzebną
  infrastrukturą

  Podniesienie                                   budżet ZOZ
     jakości                                     1 725 000
   świadczeń                                     budżet państwa
medycznych w                                     1 150 000
SP ZOZ Łańcut,     47   2010-2012   11 500 000   środki UE
     poprzez                                     8 625 000
  przebudowę i
wyposażenie w
 sprzęt. Etap II
     Budowa                                      budżet JST
 Regionalnego                                    4 655 000
     Portalu                                     budżet państwa
 Internetowego                                         -
  oraz Miejskiej   48   2010-2012   20 010 000   środki UE
      Sieci                                      15 005 000
  Szkieletowej                                   środki prywatne
                                                    350 000
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII /220 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 marca 2005 r.

Matryca nr 1
                           Rozwój            Poprawa           Efektywne      Stworzenie      Wzbogacenie        Wzbogacenie        Doskonalenie      Zwiększenie         Wzrost      Zwiększenie        Rozwój i
                       alternatywnych    konkurencyjności   wykorzystanie      warunków        istniejących i     tożsamości i    systemu ochrony      potencjału       mobilności    Dostępności     modernizacja
                     źródeł dochodu na     gospodarstw         potencjału    sprzyjających       kreowanie          integracji    przyrody i gosp.       wysoko           społ. i    komunikacyjn     infrastruktury
                          obszarach           rolnych             gosp.-      zwiększeniu         nowych        społeczeństwa i         Leśnej       kwalifikowanych    zawodowej       ej regionu     technicznej
                         wiejskich w                            naukowo-        napływu          produktów       uzyskanie tą     województwa tak           kadr       mieszkańców    jako czynnik
                          warunkach                         technicznego,      inwestycji     turystycznych           drogą           by rozwój                                      wzmocnienia
                     zrównoważonego                              kapitału                       opartych na        korzystnej       województwa                                      atrakcyjności
         Priorytet
                           rozwoju                             ludzkiego i                      dziedzictwie         zmiany         odbywał się w                                    inwestycyjnej
                                                             finansowego                       kulturowym i        wizerunku           sposób                                        i turystycznej
                                                                 regionu                       unikatowych           regionu        zapewniający
                                                                                                wartościach                       zachowanie jego
                                                                                              przyrodniczo-                            wartości
                                                                                             krajoznawczych                       przyrodniczych i
                                                                                                                                   krajobrazowych
Zadanie, projekt
  Przebudowa
pomieszczenia
      kuchni
  z instalacją i
 technologią w                                                                                                                                                                                            X
bursie szkolnej
   w Łańcucie
  Przebudowa
   mostów na
     drogach
  powiatowych
   Nr 1- 515 R                                                                                                                                                                                             X
    1- 275 R
    1- 549 R                                                                      X                                                                                                       X
  Podniesienie
bezpieczeństwa
   pieszych -
    budowa
chodników przy                                                                                                                                                                            X
    drogach
  powiatowych
    1- 522 R
                                                                                                                                                                                                           X
 od km 0+ 039
  do km 0+828
    1- 543 R
 od km 11+310
 do km 13+310
   1- 512 R
   Medynia
 Głogowska-
  Rakszawa
 w km 0+000
 do km 0+350

Elektronizacja
    obiegu
dokumentów w
ramach usługi
  E-Urząd w
  Starostwie
Powiatowym w      X   X   X           X   X
  Łańcucie

   Europejski
    Fundusz
   Społeczny
„Dobry start w
    powiecie
  łańcuckim”-
    program               X       X
skierowany do
 absolwentów

   Europejski
    Fundusz
   Społeczny
„Aktywny powrót
  w powiecie
  łancuckim”-
    program               X       X
 skierowany do
      osób
  długotrwale
 bezrobotnych

  Przebudowa
  budynków i
unowocześnieni
     e bazy
 sprzętowej SP    X   X       X   X       X
  ZOZ Łańcut

   Ośrodek
Szkoleniowy dla           X
     osób
 niesłyszących i
niedosłyszących
       oraz
  niewidomych
         i
niedowidzących
     Elewacja
     budynku
Środowiskoweg
o Domu Pomocy
     dla Osób                          X
z Zaburzeniami
Psychicznymi w
     Łańcucie
     Budowa
  infrastruktury
   technicznej-
     kotłowni
   gazowej dla
 Zespołu Szkół
Mechanicznych
     im. Jana
Kochanowskieg                          X
  o w Łańcucie

  Zwiększenie
 efektywności
 wykorzystania
   energii do
  ogrzewania
    obiektów
 użyteczności
  publicznej w
    Powiecie           X               X
   Łańcuckim

  Przebudowa
     drogi
 powiatowej Nr
1- 521 R Czarna
 – Wola Dalsza     X   X   X   X   X   X
od km 3+763 do
km 4+240 wraz
 z oświetleniem

 Budowa drogi
  powiatowej       X   X   X   X   X
                                       X
  Nr 1- 547 R
 Albigowa -
Handzówka na
   odcinku
 od km 4+679
  do km 5+609
Warsztat Terapii
 Zajęciowej dla
      osób z
 upośledzeniem
   umysłowym                    X
powyżej 16 roku
       życia
   Rozbudowa
drogi Nr 1-519 R
     Łańcut -
    Białobrzegi
  w km 3+550 -                              X
       8+190
    z mostem        X   X   X       X   X
 i infrastrukturą

  Przebudowa
      drogi
 powiatowej Nr
    1- 260 R
  Maleniska –
     Brzóza
  Stadnicka –       X   X   X       X   X   X
     Żołynia
w km 10 +446 -
    13+869
  Przebudowa
      drogi
 powiatowej Nr
    1- 270 R
    Żołynia-
  Zmysłówka-
Grodzisko Dolne     X   X   X       X   X   X
 od km 0+300
 do km 2+300
wraz z mostem
  w km 0+108
  Przebudowa
      drogi
 powiatowej Nr
    1- 521 R
 Czarna-Wola
    Dalsza
 od km 0+000
 do km 2+763
                 X   X   X   X   X   X
wraz z mostem
 w km 0+051

 Przebudowa
     drogi
powiatowej Nr
   1- 382 R
  Rzeszów-
Trzebownisko-
  Łukawiec-      X   X   X   X   X
    Czarna
od km 17+162
do km 18+713

 Przebudowa
     drogi
  powiatowej
   1- 393 R
   Strażów-
 Krzemienica
 od km 2+605     X   X   X   X   X
 do km 5+947

 Przebudowa
     drogi
powiatowej Nr
   1- 543 R
Markowa – Gać
od km 10 +185    X   X   X   X   X
do km 14+285

    Droga
  powiatowa
   1-314 R
    szansą
  utworzenia
     strefy
 ekonomicznej    X   X   X   X   X   X
w Smolarzynach
         Matryca nr 2
                         Wspieranie Rozwój         Tworzenie   Przekształ-    Wzmocnienie
                         konkuren- zasobów      warunków dla       cenia        potencjału
                          cyjności  ludzkich      zwiększania     struktu-    rozwojowego
                          sektora   i zatrud-        poziomu       ralne         regionów
                         przemysłu    nienia       inwestycji, w rolnictwie   i przeciwdzia-
       Priorytet
                           i usług               promowanie     i rybołów-         łanie
                                                zrównoważone       stwie      marginalizacji
                                                  go rozwoju                    niektórych
                                                   i spójności                   obszarów
                                                 przestrzennej
   Zadanie, projekt
     Przebudowa                                                                     X
pomieszczenia kuchni
     z instalacją i
 technologią w bursie
   szkolnej         w
       Łańcucie
 Przebudowa mostów
      na drogach
     powiatowych
                             X                        X                             X
      Nr 1- 515 R
       1- 275 R
       1- 549 R

      Podniesienie
    bezpieczeństwa
  pieszych - budowa
    chodników przy                                    X
 drogach powiatowych
        1- 522 R
     od km 0+ 039
      do km 0+828
        1- 543 R
 od km 11+310 do km
         13+310
   1- 512 R Medynia
Głogowska-Rakszawa
      w km 0+000
      do km 0+350
 Elektronizacja obiegu
dokumentów w ramach
   usługi E-Urząd w
                                 X                    X                                 X
       Starostwie
    Powiatowym w
        Łańcucie

  Europejski Fundusz
Społeczny „Dobry start
w powiecie łańcuckim”-
program skierowany do
     absolwentów                      X
 Europejski Fundusz
 Społeczny „Aktywny
  powrót w powiecie
 łancuckim”-program
 skierowany do osób          X
     długotrwale
    bezrobotnych

Przebudowa budynków
  i unowocześnienie
 bazy sprzętowej SP
                             X
      ZOZ Łańcut

 Ośrodek Szkoleniowy
dla osób niesłyszących
i niedosłyszących oraz
                             X
       niewidomych
    i niedowidzących

  Elewacja budynku
   Środowiskowego
  Domu Pomocy dla
         Osób
    z Zaburzeniami                   X
   Psychicznymi w
       Łańcucie
Budowa infrastruktury
 technicznej-kotłowni
gazowej dla Zespołu
                                     X
Szkół Mechanicznych
       im. Jana
  Kochanowskiego w
       Łańcucie

     Zwiększenie
     efektywności
wykorzystania energii
                                     X
    do ogrzewania
obiektów użyteczności
publicznej w Powiecie
      Łańcuckim

  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 521 R
Czarna – Wola Dalsza
                         X   X   X   X
 od km 3+763 do km
    4+240 wraz z
    oświetleniem

    Budowa drogi
     powiatowej
                         X   X   X   X
Nr 1- 547 R Albigowa -
Handzówka na odcinku
    od km 4+679
     do km 5+609


  Warsztat Terapii
Zajęciowej dla osób z
   upośledzeniem
                             X
umysłowym powyżej
    16 roku życia

Rozbudowa drogi Nr 1-
        519 R
 Łańcut -Białobrzegi
                         X   X   X   X
    w km 3+550 -
   8+190           z
   mostem          i
    infrastrukturą


  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 260 R
                         X   X   X   X
  Maleniska – Brzóza
 Stadnicka – Żołynia
   w km 10 +446 -
       13+869
  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 270 R
 Żołynia-Zmysłówka-
                         X   X   X   X
Grodzisko Dolne od km
        0+300
 do km 2+300 wraz z
 mostem w km 0+108
  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 521 R
 Czarna-Wola Dalsza
                         X   X   X   X
    od km 0+000
    do km 2+763
 wraz z mostem w km
        0+051

  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 382 R
      Rzeszów-
                         X   X   X   X
    Trzebownisko-
  Łukawiec-Czarna
    od km 17+162
    do km 18+713

  Przebudowa drogi
      powiatowej
  1- 393 R Strażów-
                         X   X   X   X
     Krzemienica
     od km 2+605
     do km 5+947
  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 543 R
                         X   X   X   X
    Markowa – Gać
 od km 10 +185 do km
       14+285

  Droga powiatowa
  1-314 R szansą
   utworzenia strefy
                         X   X   X   X
  ekonomicznej w
    Smolarzynach
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII /220 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 marca 2005 r.        Zadanie, projekt              Wskaźniki osiągnięć

   Przebudowa pomieszczenia                 Dostosowanie do wymogów sanitarnych Unii
 kuchni z instalacją i technologią           Europejskiej
  w bursie szkolnej w Łańcucie              Poprawa warunków pracy personelu
 Przebudowa mostów na drogach               Przebudowa 3 mostów
          powiatowych                       Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
           Nr 1- 515 R                       szlaków komunikacyjnych
            1- 275 R                        Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
            1- 549 R

   Podniesienie bezpieczeństwa              Budowa łącznie 2,5 km chodników przy
pieszych - budowa chodników przy             drogach powiatowych
       drogach powiatowych                  Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem
              1- 522 R                       pieszych o 50%
           od km 0+ 039                     Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
           do km 0+828                       szlaków komunikacyjnych
              1- 543 R
   od km 11+310 do km 13+310
  1- 512 R Medynia Głogowska-
             Rakszawa
            w km 0+000
           do km 0+350
Elektronizacja obiegu dokumentów            Skrócenie czasu oczekiwania klienta na
   w ramach usługi E-Urząd w                 obsługę przez pracownika urzędu o 30%
    Starostwie Powiatowym w                 Usprawnienie archiwizacji dokumentów
             Łańcucie                       Usprawnienie organizacji pracy w urzędzie
                                            Skrócenie czasu odszukiwania potrzebnych
                                             dokumentów o 35%
  Europejski Fundusz Społeczny              Aktywizacja 77 osób bezrobotnych
„Dobry start w powiecie łańcuckim”-         Podjęcie pracy przez 23 osoby
     program skierowany do                  Nabycie kwalifikacji zawodowych przez
           absolwentów                       pozostałe 54 osoby

  Europejski Fundusz Społeczny              Aktywizacja    62     osób      długotrwale
   „Aktywny powrót w powiecie                bezrobotnych
łancuckim”-program skierowany do            Uzyskanie 65% efektywności zatrudnieniowej
  osób długotrwale bezrobotnych

    Przebudowa budynków i                   Podniesienie       stopnia   unowocześnienia
unowocześnienie bazy sprzętowej              infrastruktury o 60%
        SP ZOZ Łańcut                       Podniesienie zdolności obsługi pacjentów o
                                             40%
                                            Podniesienie jakości świadczeń medycznych
 Ośrodek Szkoleniowy dla osób               Głębsza integracja 25 osób niepełnosprawnych
 niesłyszących i niedosłyszących             ze społeczeństwem
      oraz niewidomych      i
         niedowidzących
         Elewacja budynku               Zabezpieczenie domu przed niszczeniem
 Środowiskowego Domu Pomocy             Zachowanie w dobrym stanie budynku
             dla Osób                   Docieplenie budynku
  z Zaburzeniami Psychicznymi w         Oszczędność 20% energii do ogrzewania
             Łańcucie
Budowa infrastruktury technicznej-      Zmniejszenie     emisji      zanieczyszczeń
kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół       emitowanych do atmosfery o 90%
     Mechanicznych im. Jana
    Kochanowskiego w Łańcucie
     Zwiększenie efektywności           Podniesienie    efektywności  wykorzystania
     wykorzystania energii do            energii od ogrzewania obiektów użyteczności
ogrzewania obiektów użyteczności         publicznej o 20%
 publicznej w Powiecie Łańcuckim

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-       Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
 521 R Czarna – Wola Dalsza od          Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
  km 3+763 do km 4+240 wraz z            rowerzystów o 50%
         oświetleniem                   Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                         zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
     Budowa drogi powiatowej            1 km drogi powiatowej
Nr 1- 547 R Albigowa - Handzówka        Podniesienie jakości komunikacji na odcinku
            na odcinku                   od Albigowej do Handlówki
           od km 4+679
           do km 5+609
 Warsztat Terapii Zajęciowej dla        Rehabilitacja i wspomaganie rozwoju, ogólne
osób z upośledzeniem umysłowym           usprawnienie, usamodzielnienie, integrowanie
       powyżej 16 roku życia             w grupie i społeczeństwie 20 osób
                                         niepełnosprawnych
                                        Przebudowa 4,64 km drogi powiatowej
  Rozbudowa drogi Nr 1-519 R            Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
      Łańcut -Białobrzegi               Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
     w km 3+550 - 8+190                  rowerzystów o 50%
             z mostem                   Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
         i infrastrukturą                zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                        Przebudowa 1 mostu
                                        Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
                                         szlaków komunikacyjnych
                                        Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
                                        Przebudowa 3,42 km drogi powiatowej
  Przebudowa drogi powiatowej           Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
 Nr 1 - 260 R Maleniska – Brzóza        Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
        Stadnicka – Żołynia              rowerzystów o 50%
     w km 10 +446 - 13+869              Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                         zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
  Przebudowa drogi powiatowej           Przebudowa 2 km drogi powiatowej
 Nr 1- 270 R Żołynia-Zmysłówka-         Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
  Grodzisko Dolne od km 0+300           Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
  do km 2+300 wraz z mostem              rowerzystów o 50%
           w km 0+108                   Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                         zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                        Przebudowa 1 mostu
                                        Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
                                         szlaków komunikacyjnych
                                        Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
  Przebudowa drogi powiatowej          Przebudowa 2,76 km drogi powiatowej
 Nr 1- 521 R Czarna-Wola Dalsza        Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
          od km 0+000                  Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
          do km 2+763                   rowerzystów o 50%
   wraz z mostem w km 0+051            Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                       Przebudowa 1 mostu
                                       Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
                                        szlaków komunikacyjnych
                                       Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-      Przebudowa 1,55 km drogi powiatowej
  382 R Rzeszów-Trzebownisko-          Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
        Łukawiec-Czarna                Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
         od km 17+162                   rowerzystów o 50%
         do km 18+713                  Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
  Przebudowa drogi powiatowej          Przebudowa 3,34 km drogi powiatowej
  1- 393 R Strażów-Krzemienica         Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
          od km 2+605                  Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
          do km 5+947                   rowerzystów o 50%
                                       Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                       Przebudowa 4,10 km drogi powiatowej
  Przebudowa drogi powiatowej          Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
          Nr 1- 543 R                  Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
        Markowa – Gać                   rowerzystów o 50%
  od km 10 +185 do km 14+285           Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
    Droga powiatowa 1-314 R            Przebudowa 2,86 km drogi powiatowej
     szansą utworzenia strefy          Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
  ekonomicznej w Smolarzynach          Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
                                        rowerzystów o 50%
                                       Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                        UCHWAŁA Nr XXVIII/ 221 / 05
                       RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                            z dnia 18 marca 2005r
   w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/179/05 z dnia 4 lutego 2005 r. Rady Powiatu
   Łańcuckiego

   Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art.110 ust. 1, 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 4
   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z
   późn. zm.),   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                             § 1.
   W załączniku do uchwały Nr XXVI/179/05 z dnia 4 lutego 2005 r. wprowadza się następujące
   zmiany:
   1. W zadaniu I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 R Czarna – Wola Dalsza dodaje się
      ustęp 7 w brzmieniu:
      „7. Wartość szacunkowa zadania nie zmieniła się. Przesunięto termin wykonania
      zadania z 2006 r. na rok 2005 z powodu bardzo złego stanu technicznego drogi”.
   2. W zadaniu II: Budowa drogi powiatowej nr 1547 R Albigowa - Handzlówka na odcinku od
      4+679 do 5+609 km dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
      „7. Zmiana terminu realizacji zadania z 2006 – 2008 na lata 2006 – 2007. Wartość
      szacunkowych nakładów bez zmian”.
   3. W zadaniu IV: Budowa przepustu na rzece „Młynówka” w Smolarzynach dodaje się ustęp
      7 w brzmieniu:
      „7. Przesunięcie terminu realizacji zadania z lat 2005 – 2006 na rok 2005”.
   4. W zadaniu V: Budowa przepustu na potoku w Kraczkowej dodaje się ustęp
       7 w brzmieniu:
   „7. Przesunięcie terminu realizacji zadania z lat 2005-2006 na rok 2005 – realizacja zadania
   w całości. Szacunkowa wartość zadania została zwiększona o koszt dokumentacji
   technicznej – 11 590,00 zł”.
5.     W zadaniu VI: Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1544 R
   Albigowa – Husów ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
   „Okres realizacji zadania: 2005 r. – 2006 r.”
                                                 § 2.
   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
                                                 § 3.
   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
                                                 § 4.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                             PRZEWODNICZĄCY
                                                          Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                             Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXVIII / 222 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 18 marca 2005 r.
          w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                       § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 128 780 zł, tytułem uzyskanych
    dochodów z następujących źródeł:
    7) Wpływy z różnych dochodów 95 730 zł w tym dochody z lat ubiegłych.
    8) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 000 zł.
    9) Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym 500 zł.
    10) Darowizna na rzecz Zespołu Szkół Technicznych CKP w Łańcucie 1 770 zł.
    11) Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia w Zespole
        Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie 20 780 zł.
2. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

                                         § 2.
1. Zwiększa się pozostałe wydatki bieżące budżetu o kwotę 128 780 zł.
2. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

                                         § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                         § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.
                                      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                          PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego


                                           Wincenty MORYCZ
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/222/2005
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 18 marca 2005 r.
                                   Treść                                     Zwiększenia
Transport i łączność                                                               14 230,00
Drogi publiczne powiatowe                                                          14 230,00
Wpływy z różnych dochodów                                                          14 230,00
Administracja publiczna                                                            56 500,00
Starostwa powiatowe                                                                56 500,00
Wpływy z różnych dochodów                                                          56 500,00
Oświata i wychowanie                                                               37 270,00
Szkoły zawodowe                                                                    37 270,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                 10 000,00
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Pozostałe odsetki                                                                     500,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                           1 770,00
Wpływy z różnych dochodów                                                          25 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      20 780,00
Pomoc materialna dla uczniów                                                       20 780,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów          20 780,00
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych.

Razem                                                                             128 780,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/222/2005
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 18 marca 2005 r.                       Treść    Zwiększenia
Transport i łączność                 14 230,00
Drogi publiczne powiatowe            14 230,00
Bieżące                              14 230,00
pozostałe wydatki bieżące            14 230,00
Administracja publiczna              56 500,00
Starostwa powiatowe                  56 500,00
Bieżące                              56 500,00
pozostałe wydatki bieżące            56 500,00
Oświata i wychowanie                 37 270,00
Szkoły zawodowe                      37 270,00
Bieżące                              37 270,00
pozostałe wydatki bieżące            37 270,00
Edukacyjna opieka wychowawcza        20 780,00
Pomoc materialna dla uczniów         20 780,00
Bieżące                              20 780,00
pozostałe wydatki bieżące            20 780,00
                                    128 780,00
                     UCHWAŁA Nr XXVIII / 223 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/181/2005 z dnia 4 luty 2005 r. Rady Powiatu
  Łańcuckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124 ust. 1 i 2,
art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr
15 poz. 148 z późn. zm.),

    RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                     § 1.
Zmienia się brzmienie § 2 uchwały Nr XXVI/181/2005 z dnia 4 luty 2005 r. Rady
Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005
na następujące:

„ 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 885 292 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące o kwotę 1 454 136 zł, z czego:
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 75 915 zł,
  b) dotacje z budżetu o kwotę 313 568 zł,
  c) pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1 064 653 zł.
2) Wydatki majątkowe o kwotę 1 431 156 zł, w tym związane z wieloletnim
    programem inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja powiatowej infrastruktury
    drogowej” o kwotę 650 156 zł.
2. Wydatki w kwocie 2 200 000 zł nie znajdujące pokrycia w dochodach, stanowią
    deficyt budżetu i zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków
    w kwocie 2 200 000 zł.
3. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 190 961 zł.
4. Zestawienie zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.”
                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                            § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.
                                 § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                    PRZEWODNICZĄCY
                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                     Wincenty MORYCZ
                        UCHWAŁA Nr XXVIII / 224 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron stosunku pracy Powiatowego
Rzecznika Konsumentów Powiatu Łańcuckiego

  Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1, art.
  36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
  z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                       § 1.
Rozwiązuje się z Panią Barbarą Pyś z dniem 31 marca 2005 r. na mocy porozumienia
stron stosunek pracy na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu
Łańcuckiego.

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                     Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                         Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁY Nr XXVIII / 225 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 18 marca 2005 r.
     w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/05 Rady Powiatu Łańcuckiego
      z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
                          programów unijnych ZPORR.

Na podstawie art. 12 ust. 8 pkt. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
                                       § 1.
Zmienia się brzmienie § 1. uchwały Nr XXVI/184/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z
dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie programów
unijnych ZPORR na następujące:
„ 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie przez Zarząd Powiatu następujących
umów
    o dofinansowanie projektów w ramach programu ZPORR:
    1) „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Starostwie
       Powiatowym w Łańcucie, Etap I” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją
       wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się do
       egzekucji do kwoty 664 000 zł.
    2) „Przebudowa drogi powiatowej nr P O 521 R Czarna – Wola Dalsza od km
       3+763 do km 4+ 240” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
       oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się do egzekucji do
       kwoty 528 175 zł.
    3) „Wspieranie edukacji młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z terenu
       Powiatu Łańcuckiego” w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową
       oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się do egzekucji do
       kwoty 427 731,85 zł.
2. Zabezpieczenie umów, o których mowa w ust. 1 dotyczy lat 2006 – 2013.”
                                       § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
                                     § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.
                                 § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                               Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                   Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXVIII/ 226 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 18 marca 2005 r.
                    w sprawie wyrażenia stanowiska


  Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Powiatu Nr III /12/ 1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                 § 1.
1. Wyraża się zdecydowany sprzeciw wobec przyjętego przez Rząd RP
   i skierowanego pod obrady Sejmu projektu ustawy o rozwiązywaniu
   kontraktów    długoterminowych     w energetyce, który    zakłada
   wprowadzenie nowej opłaty restrukturyzacyjnej, przeznaczonej na
   pokrycie kosztów odszkodowań związanych z rozwiązywaniem
   kontraktów długoterminowych z elektrowniami przez Polskie Sieci
   Energetyczne.
2. Z zaniepokojeniem obserwujemy działania Rządu RP, które
   przyczyniają się do dalszego wzrostu cen za dostarczaną energię
   elektryczną, a co za tym idzie będą przyczyną wzrostu inflacji, jak
   również wzrost cen uderzy we wszystkich odbiorców energii
   elektrycznej, a w szczególności w najbiedniejsze gospodarstwa
   domowe.

                                     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                         PRZEWODNICZĄCY
                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXIX/ 227 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 kwietnia 2005 r.

 w sprawie intencji ufundowania przez Radę Powiatu Łańcuckiego
          tablicy pamiątkowej w podzięce za pontyfikat
                    Ojca Świętego Jana Pawła II.
Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Powiatu Nr III / 12 /1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Łańcuckiego (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego
Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                  § 1.
Rada Powiatu Łańcuckiego wyraża wolę uczczenia pamięci zmarłego
Ojca Świętego Jana Pawła II poprzez ufundowanie tablicy pamiątkowej,
która zostanie umieszczona na zewnątrz Kościoła pw. Św. Bp.
Stanisława w Łańcucie, przy ul. Farnej 20.


                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                          PRZEWODNICZĄCY
                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXIX / 228 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
                        i Porządku Publicznego


Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                       § 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Łańcuckiego za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

                                       § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                    Wincenty MORYCZ
Załącznik do
Uchwały Nr XXIX/228/05
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Łańcuckiego w 2004 r.

       Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łańcuckim została
utworzona na mocy wprowadzonych w 2001 roku przepisów prawnych, tj.
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie
powiatowym (art. 38 b) oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084).
       Komisja powołana została w celu realizacji zadań Starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
   terenie powiatu,
2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a
   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
   z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3. przygotowanie      projektu     powiatowego     programu       zapobiegania
   przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych
   powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych
   wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
   i bezpieczeństwa obywateli,
5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego
   i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego z zakresu
   bezpieczeństwa          i porządku publicznego,
7. opiniowanie, zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku
   publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
       W Powiecie Łańcuckim Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została
utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jej skład stanowią:
1. Starosta Łańcucki jako Przewodniczący Komisji
2. Trzej przedstawiciele społeczności lokalnej powołani do Komisji
   Zarządzeniem Starosty Nr 34/2001 z 3 grudnia (Wójt Gminy Czarna,
   Dyrektor I LO, przedstawiciel lokalnej społeczności)
3. Dwaj radni powołani uchwałą Rady Powiatu Nr II/10/2002 z dnia 13 grudnia
   2002 r.
4. Prokurator Rejonowy z Łańcuta
5. Dwóch przedstawicieli Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie
   (podinsp. Janusz Krząstek, asp. sztab. Tadeusz Dubiel).
      Pierwsze posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Łańcuckiego w 2004 roku odbyło się w dniu 29 stycznia. Przedmiotem obrad
było:
      1. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
         Porządku za 2003 r.
      2. Przedstawienie propozycji do Powiatowego Planu zapobiegania
         przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku.

       Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 r. Jednogłośnie przyjęto propozycję Powiatowego
Planu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku oraz zgodzono się na wdrożenie powyższego Planu do realizacji.
       Celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego jest poprawa stanu i poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców oraz stworzenie powiatowego systemu monitorowania,
planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Główne zadania Programu opierają się na podjęciu skutecznych działań przeciwko
przestępczości zmierzających do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych
zagrożeń, stworzeniu, realizacji i aktualizacji programów działań prewencyjnych,
edukacyjnych i prewencyjno – wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom oraz
na zapewnieniu społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programie. Program
składa się z pięciu zasadniczych bloków:

      1. Blok prewencyjno – wychowawczy, którego główne cele stanowią:
       Stanowcze i konsekwentne działania Policji i innych służb porządkowych,
       Systematyczne monitorowanie zagrożeń we współpracy z radami miasta i
         gmin oraz środowiskiem lokalnym, poszerzenie możliwości dla aktywnych
         form spędzania czasu wolnego,
       Wprowadzenie programów edukacyjnych (ogólnych i specjalistycznych) na
         temat zagrożeń, wzmocnienie nadzoru na drogach powiatu,
       Stała analiza zdarzeń,
       Zastosowanie środków obniżających zagrożenia,
       Tworzenie i realizacja programów kierunkowych.

      2.   Blok zagrożeń kryzysowych, którego główne cele stanowią:
          Zapobieganie zagrożeniom,
          Ograniczanie zasięgu zagrożeń,
          Likwidacja skutków.

      3. Blok bezpieczeństwa społecznego, którego główne cele stanowią:
       Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przysługujących im
         praw i możliwości uzyskania pomocy,
       Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
       Tworzenie alternatywnych warunków i możliwości spędzania wolnego
        czasu dla dzieci i młodzieży,
       Zorganizowanie pomocy medycznej i socjalnej dla osób uzależnionych,
       Organizowanie wszechstronnej pomocy dla osób o niskim standardzie
        socjalnym,
       Organizowanie szkoleń dla osób profesjonalnie zajmujących się pomocą
        społeczną.

      4. Blok ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, którego główne cele
         stanowią:
       Poprawa gospodarki odpadami (zbiórka, segregacja, likwidacja dzikich
         wysypisk śmieci),
       Edukacja społeczeństwa szczególnie dzieci i młodzieży,
       Akcje informacyjne,
       Modernizacja kotłowni ze zmianą paliwa na ekologiczne,
       Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych,
       Ochrona krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

      5. Blok informacyjny, którego główne cele stanowią:
       Organizacja, koordynacja, nadzorowanie działalności oświatowo –
         zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań
         zdrowotnych,
       Stworzenie płaszczyzny współdziałania lokalnych mediów z podmiotami
         działającymi w sferze bezpieczeństwa,
       Systematyczne informacje na temat zagrożeń.

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego nie jest programem zamkniętym. Każda nowa
inicjatywa sformułowana w postaci programu kierunkowego może być przyjęta przez
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i wdrożona do realizacji przez
podmioty zajmujące się ochroną ludności. W ramach programu proponuje się
wdrażanie do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych
zagrożeń. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć zawartych w programie oraz ich
długofalowość program ten należy traktować jako zadnie ciągłe, rozłożone na kolejne
lata.

      Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego
odbyło się w dniu 29 października 2004 r. Przedmiotem obrad było:
      1.        Przedstawienie wyników kontroli w zakresie zabezpieczenia oraz
                stanu organizacji ruchu w pobliżu szkół na terenie Powiatu
                Łańcuckiego oraz realizacji wniosków pokontrolnych.
      2.        Przedstawienie propozycji programów profilaktycznych do
                Powiatowego Planu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
                bezpieczeństwa obywateli i porządku oraz propozycji ich
                finansowania.
     Na w/w posiedzenie zaproszony został Dyrektor Inspektoratu PZU SA.
w Łańcucie.

      Odnoście pkt 1 Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Łańcuckiego
dokonała przeglądu stanu bezpieczeństwa w pobliżu szkół z terenu Powiatu
Łańcuckiego.
      Przedmiotem kontroli była organizacja ruchu w pobliżu szkół tj.:
      - zakres ograniczeń prędkości,
      - organizacja ruchu na skrzyżowaniach,
      - oznakowania dotyczące przejść dla pieszych,
      - prawidłowość działania ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej,
      - potrzeby w zakresie budowy chodników.
Przedstawiono Protokół z kontroli zabezpieczenia oraz stanu organizacji ruchu
w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów i średnich na terenie Powiatu
Łańcuckiego, w którym wyszczególniono wszelkie wnioski i zalecenia Komisji.
Najważniejsze z nich to:
     Zalecane jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h w okolicy
       wszystkich szkół na terenie powiatu, przy których do chwili obecnej
       dopuszczalna jest większa prędkość.
     Zalecana jest budowa oznakowanych przejść dla pieszych oraz chodników przy
       szkołach, przy których ich brak, szczególnie w okolicach przystanków
       autobusowych, z których najczęściej korzystają dzieci i młodzież dojeżdżając
       do szkoły.
     Zalecane jest zamontowanie barierek ochronnych zabezpieczających
       bezpośrednie wejście dziecka na jezdnię przy szkołach, przy których jest brak
       w/w barierek.
W/W protokół przesłano do wszystkich zainteresowanych stron w celu zapoznania się
i ewentualnej realizacji wniosków i zaleceń.

       Odnoście pkt 2 członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku po
zaakceptowaniu i przyjęciu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przekażą go do
zaakceptowania i przyjęcia przez Radę Powiatu Łańcuckiego, a następnie wybiorą
programy kierunkowe, które w pierwszej kolejności będą realizowane.
       I tak w pierwszej kolejności podjęto decyzję o realizacji programów
„Bezpieczna Droga do Szkoły” oraz „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, których
realizacji podjęła się Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie wraz z podmiotami
współpracującymi, czyli Urzędem Miasta, Urzędami Gmin, Starostwem Powiatowym
i Zarządcami Dróg. Podstawowym celem w/w programów jest zwiększenie i poprawa
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół oraz poprawa bezpieczeństwa na
drogach.
       Program „Bezpieczna Droga do Szkoły” realizowany będzie poprzez:
            Wyznaczanie i oznakowanie przejść dla pieszych w pobliżu szkół,
              kontrole prawidłowości oznakowania i stanu technicznego dróg.
           Pomoc dzieciom w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach
             dla pieszych oraz praktyczna nauka prawidłowego zachowania się na
             drodze.
           Montowanie barierek zabezpieczających.
           Doraźna kontrola pojazdów i kierujących dowożących dzieci do szkoły.
           Organizowanie szkoleń i egzaminów na karty rowerowe
             i motorowerowe.
           Wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe.
      Starostwo Powiatowe w Łańcucie przy współpracy z Urzędem Gminy
w Czarnej oraz z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń powtórzyło akcję
wyposażenia każdego dziecka z terenu powiatu w znaki odblaskowe. Udało się zebrać
około 6 000 tyś znaków odblaskowych, które zostaną wręczone dzieciom z terenu
Powiatu.
      Program „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym ” realizowany będzie poprzez:
           Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych pieszych, kierowców oraz
             pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
           Działania kontrolne prowadzone jako jednodniowe, weekendowe
             w systemie trzyzmianowym z koncentracją sił w godzinach
             popołudniowych i nocnych.
           Poddanie kontroli możliwie największej ilości kierujących pojazdami na
             wytypowanej drodze w czasie prowadzenia akcji.

      W Następnej kolejności realizacji programu „Stop Agresji w Szkole” podjęło
się I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie przy współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, nauczycielami oraz Komendą Powiatową Policji.
Celem programu jest radzenie sobie ze stresem, koordynowanie agresywnych
zachowań młodzieży, wypracowanie form współdziałania zbiorowego w celu
zwalczania wszelkich przejawów agresji.
      Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań w ramach Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli może być
osiągane poprzez:
    korzystanie z budżetów: powiatu, województwa i budżetu państwa,
    przewidywanie wydatków z budżetów miasta i gmin,
    ze środków własnych instytucji realizujących poszczególne programy,
    pozyskiwanie środków pieniężnych od sponsorów, a w szczególności firm
      ubezpieczeniowych

      Z ramienia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wystosowano wnioski do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Rzeszowie dotyczące
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy trasie E-40. Wystosowano również
odpowiedzi na pisma mieszkańców skierowane do rozpatrzenia na posiedzeniu
Komisji, a dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

       Mam nadzieję, że dalsze prace Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Łańcuckiego.
                     UCHWAŁA Nr XXIX / 229 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Łańcucie

        Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 5 Statutu
Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr
III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego Nr 13,
poz. 333 z póź. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                     § 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łańcucie wprowadza się
następujące zmiany:
1)    w § 9 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
     „1) Biuro Pełnomocnika ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego”.
2)    w § 26:
     a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „1.Biuro Pionu Ochrony wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie
        informacji niejawnych dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz dla
        oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego”.
     b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
        „2.Pracami Biura Pionu Ochrony kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji
        niejawnych powołany przez Starostę Łańcuckiego”.
     c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
        „3.W skład Biura wchodzi Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika,
        w której prowadzi się obsługę dokumentów niejawnych Starostwa oraz
        oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu”
     d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
        „4.Do zadań Biura należy w szczególności:
           1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
           2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
           3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej;
           4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania
              przepisów o ochronie tych informacji;
           5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
           6) opracowywanie     planu      ochrony    jednostki   organizacyjnej
              i nadzorowanie jego realizacji;
          7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
          8) współpraca z pracownikami na stanowiskach ds. obronnych”.
   e) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
      „5.Do zadań Kancelarii Tajnej należy:
          1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych
              w Starostwie oraz w oświatowych jednostkach organizacyjnych
              powiatu;
          2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym
              stosowne poświadczenie bezpieczeństwa;
          3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje
              niejawne;
          4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania
              dokumentów w kancelarii tajnej Starostwa;
          5) wykonywanie innych zadań określonych przez Biuro Pionu
              Ochrony;
          6) prowadzenie kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi
              informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom”.

                                      § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 maja 2005 r.


                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                    Wincenty MORYCZ
                       UCHWAŁA Nr XXIX / 230 / 05
                      RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                            z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
             Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.
Na podstawie art. 12 pkt. 11,art. 40, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 97 ust.1i ust 5 ustawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


Rozdział 1
Postanowienie wstępne

                                        § 1.
1. Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
   w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie.
2. Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
   w Mieszkaniu Chronionym przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie.Rozdział 2
Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w środowiskowym
domu samopomocy


                                       § 2.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „domem” jest wydziałem
   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie o zasięgu ponadgminnym.
2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które ze względu
   na niepełnosprawność oraz chorobę wymagają częściowej opieki i pomocy
   w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
3. Podstawowym zadaniem domu jest w szczególności utrzymanie osób w
   naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.

                                      § 3.
   1. W domu wyodrębnia się grupy osób:
   1) przyjęte na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
       w Łańcucie
   2) byłych uczestników, którzy utrzymują kontakt z domem.
   2. Osoby przyjęte informuje się o zadaniach domu, zasadach działania i
      regulaminie.
                                      § 4.
1. Dom prowadzi dokumentacje zbiorczą – dane o osobach oczekujących i
   przyjętych do domu, ewidencję obecności osób – uczestników, dziennik pracy
   pracowników oraz dokumentację indywidualną uczestników.
2. Dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający do niej dostępu
   osobom nieupoważnionym i przetwarzania danych osobowych zawartych
   w dokumentacji indywidualnej bez zgody osoby zainteresowanej.

                                          § 5.
1.   W domu jest zatrudniony personel przygotowany do wykonywania zadań
     związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o
     ograniczonej sprawności psychofizycznej.
2.   Liczba pracowników obsługi zgodna jest z regulaminem organizacyjnym domu,
     uzależniona od liczby miejsc rzeczywistych domu.
3.   Domem kieruje Kierownik.
4.   Dyrektor   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie sprawuje
     bezpośredni nadzór nad jakością i efektywnością zadań w domu.

                                          § 6.
1. Dom przeznaczony jest dla osób wymagających pomocy i opieki niezbędnej do
    życia w środowisku zamieszkania.
2. Dom działa, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
3. Dom organizuje zajęcia w grupach i indywidualnie.
4. Regulamin organizacyjny domu uwzględnia m. in. specyficzne cechy domu,
    prawa i obowiązki uczestników oraz pracowników.
5. Personel domu współpracuje z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury,
    placówkami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej powiatu.
6. Kierownik i pracownicy merytoryczni domu stanowią „Zespół terapeutyczny”.
7. Pracownicy merytoryczni tworzący „Zespół terapeutyczny” dokonują oceny
    funkcjonowania osoby w domu po pierwszych trzech miesiącach pobytu,
    a następną ocenę – nie rzadziej niż raz w roku.
8. Osobom przyjętym do domu zapewnia się całodzienny pobyt, podstawowe
    świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno – kulturalne, rehabilitacyjne, a także
    możliwość spożycia posiłku.
9. Osoby uczestniczące w życiu domu wybierają samorząd.
10. Kierownik opracowuje sprawozdania z działalności domu i przekazuje je do
    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
11. Dom posiada pomieszczenia i niezbędny sprzęt do zadań wspierających.

                                       § 7.
1. Za pobyt w domu ponoszona jest odpłatność do wysokości średniego
   miesięcznego kosztu utrzymania w danym roku budżetowym.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania w domu oznacza kwotę rocznych wydatków
   na działalność domu wynikającą z utrzymania uczestnika bez wydatków
   inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc rzeczywistych domu i przez
   dwanaście.
3. Średni dzienny koszt utrzymania w domu ustala się, dzieląc średni miesięczny
   koszt utrzymania w domu przez liczbę dni roboczych danego miesiąca.
                                      § 8.
1. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu zobowiązane są osoby, którym decyzją
   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przyznano miejsce w domu.
2. Odpłatność za pobyt w domu, ustala się w zależności od posiadanego dochodu
   osoby decyzją wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
   zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
3. Odpłatność za pobyt w domu reguluje poniższa tabela nr 1:


   Tabela nr 1
      Dochód na osobę          Wysokość odpłatności w %
        - procentowe        ustalona od wysokości średniego
     kryterium dochodu       miesięcznego kosztu pobytu w
     /wg art. 8 ustawy o                  ŚDS
           pomocy               Osoby          Osoby w
         społecznej /         samotnie      gospodarstwach
                            gospodarujące wieloosobowych
           do 100%           Nieodpłatnie     Nieodpłatnie
          101 – 130               2%               3%
          131 – 150                3                4
          151 – 170                4                5
          171 – 190                5                6
           191 –210                6                7
          211 – 240                7                8
          241 – 260                8               10
          261 – 290               10               15
          291 – 350               15               25
          351 – 390               25               50
          391 – 420               50               75
         421 i powyżej            75              100


                                        § 9.
1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu można na
   wniosek osoby lub pracownika zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty,
   w przypadkach szczególnie uzasadnionych m. in. z powodu długotrwałej choroby,
   zdarzenia losowego, trudnej sytuacji materialnej, na okres nie dłuższy niż sześć
   miesięcy.
2. Decyzje o zwolnieniu częściowym lub całkowitym z opłaty za pobyt w domu
   wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

                                   § 10.
1. Dom nie zapewnia wyżywienia w ramach miesięcznej odpłatności za pobyt w
   domu.
2. Uczestnicy domu nie ponoszą opłaty za pobyt za okres nieobecności od 15 i
   więcej dni nieobecności.
3. Uczestnicy wnoszą opłatę do 20 każdego miesiące za dany miesiąc.Rozdział 3
   Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
                        w mieszkaniu chronionym.


                                      § 11.
Mieszkanie chronione zwane dalej „mieszkaniem”, jest to mieszkanie wydzielone
   z zasobów powiatu lub wyodrębnione w budynku środowiskowego domu
   samopomocy.
Mieszkanie jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy społecznej.
Pobyt w mieszkaniu przyznaje się wyłącznie osobie:
   1) niepełnosprawnej z powodu stanu zdrowia, która ze względu na szczególną
      sytuację życiową potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,
      ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej
      opieki,
   2) niepełnosprawną z zaburzeniami psychicznymi opuszczającą okresowo lub
      trwale dom pomocy społecznej lub szpital psychiatryczny.

                                          § 12.
1. Podstawowym zadaniem udzielenia pomocy w formie pobytu w mieszkaniu jest
   w szczególności przygotowanie osoby pod opieką specjalistów, tym pracownika
   socjalnego, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt
   w placówce całodobowej.
2. Pobyt w mieszkaniu zapewnia warunki funkcjonowania osobie w środowisku
   i integracji ze społecznością lokalną.
3. Pobyt w mieszkaniu zaspokaja potrzeby bytowe, w którym znajduje się:
   1) pokoje jednoosobowe lub wieloosobowe dla nie więcej niż 2 osób,
   2) aneks kuchenny i łazienka.

                                       § 13.
1.   Pobyt w mieszkaniu przyznaje się osobie, jeżeli rodzina odmawia pomocy lub ze
     względów społecznych i zdrowotnych nie może powrócić do miejsca
     zamieszkania.
2.   Pobyt w mieszkaniu przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, który
     składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
3.   Świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 przyznaje się decyzją administracyjną
     wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie na podstawie
     opracowanego indywidualnego programu.
4.   Osoba otrzymująca pobyt w mieszkaniu zapoznawana jest z regulaminem
     funkcjonowania mieszkania.

                                        § 14.
1. Pobyt w mieszkaniu przyznawany jest na czas określony, na okres do 2 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
   przedłużenia nie więcej niż do 6 miesięcy.
3. Osoba przebywa i użytkuje mieszkanie na czas oznaczony w decyzji.
4. Osoba może zostać pozbawiona pobytu w mieszkaniu w przypadku:
   1) nieprzestrzegania regulaminu mieszkania,
   2) rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko obowiązującemu
        porządkowi domowemu,
   3) niewłaściwego zachowania, które jest uciążliwe dla innych osób,
   4) nie realizowania indywidualnego programu.
5. Pracownik socjalny dokonuje oceny funkcjonowania osoby w mieszkaniu po
   pierwszych trzech miesiącach pobytu, a następne oceny dokonywane są nie
   rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
6. Osoba użytkująca mieszkanie w okresie pobytu zobowiązana jest czynić starania
   w pozyskaniu lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub czasowy,
   a w przypadku osób, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki ubiegać
   się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej.

                                        § 15.
1. Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny do wysokości miesięcznego zużycia energii
   elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, wody oraz innych świadczeń
2. Osoba mająca przyznany pobyt w mieszkaniu zobowiązana jest do ponoszenia
   odpłatności.
3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu, ustala się decyzją wydaną przez Powiatowe
   Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie w zależności od posiadanego dochodu
   osoby, która reguluje poniższa tabela nr 1:


            Tabela nr 1
             Dochód osoby –      Wysokość odpłatności
               procentowe          w % ustalona od
                kryterium         wysokości opłaty za
                dochodu          mieszkanie chronione
                do 100 %             Nieodpłatnie
                100 – 120                10%
                120 – 140                20%
                140 – 170                30%
                170 – 200                50%
                200 – 220                90%
              221 i powyżej             100%


                                       § 16.
1. Osoba ponosząca odpłatność za pobyt w mieszkaniu może zostać na jej wniosek
   zwolniona częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia odpłatności na czas
   określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy szczególności ze względu na:
   1) ponoszenie kosztów związanych za leczenie,
   2) ponoszenie odpłatności za świadczoną pomoc w innej formie,
   3) zdarzenia losowe.
2. Decyzje o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wydaje Powiatowe Centrum
   Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

                                     § 17.
1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu wnoszone jest do 15 dnia danego miesiąca
   przez osobę uprawnioną.
2. Sposób wnoszenia opłaty określa decyzja administracyjna wydana przez
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
                                  Rozdział 4
                            Postanowienie końcowe


                                     § 18.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego

                                     § 19.
Traci moc uchwała Nr XXII/150/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 października
2004 r. oraz uchwała Nr XXVII/204/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Środowiskowym
Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.

                                  § 20.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.                                                          Przewodniczący
                                                      Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                         Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXIX / 231 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz.804 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:                                     § 1.
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Łańcucie z działalności w roku 2004.                                     § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                         UCHWAŁA Nr XXIX/ 232 / 05
                       RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                          z dnia 29 kwietnia 2005 r.

     w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005.
Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                       § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 647 321 zł, tytułem uzyskanych
   dochodów z następujących źródeł:
   1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z Agencji
      Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PROGRAM SAPARD) w kwocie
      627 321 zł dotyczące przeprowadzonej w 2004 r. modernizacji drogi
      powiatowej nr 35-117 Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stadnicka.
   2) Wpływy z różnych dochodów 19 000 zł – Zarząd Dróg Powiatowych.
   3) Odsetki od środków na rachunku bankowym 1 000 zł.
2. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

                                                § 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 647 321 zł, w tym:
   1) Wydatki bieżące o kwotę 615 021 zł:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13 385 zł,
      b) pozostałe wydatki bieżące o kwotę 601 636 zł, w tym:
      - udział własny w wysokości 15 000 zł stanowiący dofinansowanie zadania
         pn.: "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej", związanej z
         usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Gmina Czarna,
      - udział własny w wysokości 22 000 zł stanowiący dofinansowanie zadania
         pn.: "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej", związanej z
         usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Gmina Białobrzegi.
   2) Wydatki majątkowe o kwotę 32 300 zł.
2. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
                                     § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                            PRZEWODNICZĄCY
                                                          Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                               Wincenty MORYCZ
           Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/232/05 r.
           Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.Rozdział                                       Treść                                   Zwiększenia
           Transport i łączność                                                             647 321,00
60014      Drogi publiczne powiatowe                                                        647 321,00
           Pozostałe odsetki                                                                     1 000,00
           Wpływy z różnych dochodów                                                         19 000,00
           Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),               627 321,00
           powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
           źródeł
           Razem                                                                            647 321,00
           Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/232/05
           Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 kwietnia 2005
           r.


Zestawienie zmian planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej.

Rozdział                                 Treść                              Zwiększenia
           Transport i łączność                                                  647 321,00
60014      Drogi publiczne powiatowe                                             647 321,00
           Wydatki bieżące, w tym:                                               615 021,00
           Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   13 385,00
           Pozostałe wydatki bieżące, w tym:                                     601 636,00
           udział własny stanowiący dofinansowanie zadania pn.: "Odbudowa            15 000,00
           infrastruktury drogowo - mostowej" Gmina Czarna.
           udział własny stanowiący dofinansowanie zadania pn.: "Odbudowa            22 000,00
           infrastruktury drogowo - mostowej" Gmina Białobrzegi.


           Wydatki majątkowe - inwestycyjne                                          32 300,00
           Razem                                                                 647 321,00
                   UCHWAŁA Nr XXIX / 233 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 29 kwietnia 2005 r.

   w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2002 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia
  13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 43 i 44 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/12/98 Rady
Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 13
poz. 333 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                       §1.

W uchwale Nr II / 8 / 2002 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego zmienia się załącznik Nr 1,
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                       §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
Załącznik
Do Uchwały Nr XXIX / 233 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 kwietnia 2005 r.                                Komisja RewizyjnaLP.              Imię NAZWISKO                      Podpis

1.    Jan MAGOŃ

2.    Edward POMYKAŁA

3.    Alicja STRZAŁBA
                   UCHWAŁA Nr XXIX / 234 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 kwiecień 2005 r.
     w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr III/12/98 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Rzeszowskiego Nr 13 poz. 333 z późn. zm.),   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:


                                §1.
Powołuje się: pana Jana Magonia na Zastępcę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.


                                      §2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXIX / 235 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 kwiecień 2005 r.
 w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na realizację
projektu: „Przebudowa infrastruktury drogowej szansą utworzenia strefy
                    ekonomicznej w Smolarzynach”

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2 Statutu
Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu
Łańcuckiego Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa
Rzeszowskiego Nr 13, poz 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                     § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w obrębie Działania 3.2. Obszary podlegające
restrukturyzacji, w ramach Priorytetu 3. Rozwój lokalny, celem konieczności
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu:
„Przebudowa infrastruktury drogowej szansą utworzenia strefy ekonomicznej
w Smolarzynach” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006 została
zabezpieczona kwota 1 692 657,54 zł (słownie: jeden milion sześćset
dziewięćdziesiąt dwa tysięce sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) na
zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do realizacji niniejszego
projektu

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXIX / 236 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 29 kwiecień 2005 r.
  w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do projektu pn.
„Przebudowa infrastruktury drogowej szansą utworzenia strefy ekonomicznej
                             w Smolarzynach”

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Powiatu Nr III /12/ 1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                        § 1.
Wyraża się stanowisko zgodnie z którym kwota 289 531,00 zł zawarta w § 4 uchwały
Nr XXIV/161/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie
budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005 z późn. zm. zostanie przeznaczona jako
wkład własny do projektu pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej szansą
utworzenia strefy ekonomicznej w Smolarzynach”, realizowanego w ramach:
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3:
Rozwój lokalny, Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                        §3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

                                      §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                               Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                   Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXIX / 237 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 kwiecień 2005 r.
  w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na realizację
  projektu: „Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R
              w Białobrzegach i Nr 1-549 R w Kraczkowej.”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. O samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2 Statutu
Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu
Łańcuckiego Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa
Rzeszowskiego Nr 13, poz 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                   § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w obrębie Działania 3.1. Obszary wiejskie, w ramach
Priorytetu 3. Rozwój lokalny, celem konieczności zabezpieczenia środków
finansowych niezbędnych do realizacji projektu: „Przebudowa mostów na
drogach powiatowych Nr 1-515 R w Białobrzegach i Nr 1-549 R
w Kraczkowej.” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006 została
zabezpieczona kwota 6 100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) na
zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do realizacji niniejszego
projektu.

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXIX / 238 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 29 kwiecień 2005 r.
          w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do projektu pn.
         Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R w Białobrzegach
                               i Nr 1–549 R w Kraczkowej.


Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik
do uchwały Rady Powiatu Nr III /12/ 1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz.
Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                          § 1.
Wyraża się stanowisko zgodnie z którym kwota 814 040,00 zł zawarta w § 4 uchwale
Nr XXIV/161/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie
budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005 z późn, zm. zostanie przeznaczona jako
wkład własny do projektu pod nazwą „Przebudowa mostów na drogach powiatowych
Nr 1-515 R w Białobrzegach i Nr 1-549 R w Kraczkowej”, realizowanego w ramach:
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój
lokalny, Działanie 3.1: Obszary wiejskie.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                        § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                     Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXIX / 239 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 kwiecień 2005 r.
 w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na realizację
projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-260 R Maleniska – Brzóza
              Stadnicka – Żołynia w km 10+446 – 13+857”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. O samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2 Statutu
Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu
Łańcuckiego Nr III/12/1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa
Rzeszowskiego Nr 13, poz 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w obrębie Działania 3.1. Obszary Wiejskie, w ramach
Priorytetu 3. Rozwój lokalny, celem konieczności zabezpieczenia środków
finansowych niezbędnych do realizacji projektu: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka – Żołynia w km 10+446
– 13+857” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006 została
zabezpieczona kwota 1 622 884,37 zł (słownie: jeden milion sześćset
dwadzieścia dwa tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złotych 37/100) na
zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do realizacji niniejszego
projektu

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                  UCHWAŁA Nr XXIX / 240 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 29 kwiecień 2005 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Łańcuckiego
  z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
                         dla Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 2 ust.1, art. 4 ust.1 pkt. 21 oraz art.12 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z
późn. zm.).


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA , CO NASTĘPUJE:                                     § 1.
W załączniku do uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 lipca
2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Łańcuckiego
wprowadza się następujące zmiany :

   1) W rozdziale IV zmienia się tabelę, która otrzymuje brzmienie jak
      w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
   2) W rozdziale V zmienia się Matrycę nr 1 oraz Matrycę nr 2, które
      otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
   3) W rozdziale VI zmienia się tabelę , która otrzymuje brzmienie jak
      w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

                                 § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                     § 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIX/240/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

                                   Lata 2004- 2006
                      Kolejność     Harmonogram        Nakłady do         Źródła
Zadanie, projekt      realizacji       realizacji      poniesienia    finansowania
                                                         (PLN)            (PLN)
  Przebudowa                                                         budżet JST
 pomieszczenia                                                           72 000
      kuchni                 1        III kw. 2004       480 000     budżet
   z instalacją                                                      państwa
  i technologią                                                          48 000
      w bursie                                                       środki UE
     szkolnej                                                          360 000
    w Łańcucie
                                         1- 515 R                    budżet JST
                                       III – IV kw.                   328 056
  Przebudowa                               2004                      budżet
   mostów na                        I – II kw. 2005                  państwa
    drogach                              1- 275 R                     82 014
 powiatowych                           III – IV kw.                  środki UE
  Nr 1- 515 R                2             2004         820 140       410 070
w Białobrzegach                     I – III kw. 2005
   i 1- 549 R                            1- 549 R
 w Kraczkowej
                                    III-IV 2004
                                    I – III kw. 2005
  Podniesienie
bezpieczeństwa                                                       budżet JST
   pieszych -                                                           83 776
    budowa                                                           budżet
chodników przy                                                       państwa
    drogach                                                             55 851
                                        P O 522 R
  powiatowych                                                        środki UE
                                    III -IV kw. 2004
    1- 522 R                                                           418 881
 od km 0+ 039
                             3         P O 543 R
  do km 0+828                                             558 508
                                    III-IV kw. 2006
    1- 543 R
 od km 11+310
                                       P O 512 R
 do km 13+310
                                    III-IV kw. 2006
    1- 512 R
    Medynia
  Głogowska-
   Rakszawa
  w km 0+000
  do km 0+350
 Elektronizacja                                                      budżet JST
     obiegu                                                           132 000
 dokumentów w                                         budżet
 ramach usługi          III-IV kw. 2004               państwa
    E-Urząd w       4    I-IV kw. 2005      528 000      -
    Starostwie                                        środki UE
 Powiatowym w                                          396 000
     Łańcucie
    Europejski                                        budżet
     Fundusz                                          państwa
    Społeczny                                            329 999
 „Dobry start w                                       środki UE
     powiecie                                            239 564
                    5   II-IV kw. 2004      569 563
   łańcuckim”-
     program
 skierowany do
  absolwentów

    Europejski                                        budżet
     Fundusz                                          państwa
    Społeczny                                            220 670
„Aktywny powrót                                       środki UE
   w powiecie                                            148 710
                    6   II-IV kw. 2004      369 380
   łancuckim”-
     program
 skierowany do
osób długotrwale
  bezrobotnych
                                                      budżet JST
  Przebudowa                                            200 000
  budynków i                                          budżet
unowocześnienie                                       państwa
bazy sprzętowej     7     2004-2006       7 129 392     712 939
 SP ZOZ Łańcut                                        środki UE
                                                      5 347 044
                                                      budżet ZOZ
                                                        869 409
     Ośrodek                                          budżet JST
 Szkoleniowy dla                                          9 000
       osób                                           budżet
  niesłyszących i                                     państwa
                    8    2004-2005         900 000
 niedosłyszących                                        -
        oraz                                          środki UE
   niewidomych                                        891 000
i niedowidzących
     Elewacja                                         budżet JST
     budynku                                            19 087
Środowiskowego                                        budżet
  Domu Pomocy       9    2005-2006         105 846    państwa
     dla Osób                                          33 836
 z Zaburzeniami                                       środki UE
 Psychicznymi w                                        52 923
     Łańcucie
     Budowa                                            budżet JST
  infrastruktury                                         97 500
   technicznej-                                        budżet
kotłowni gazowej                                       państwa
   dla Zespołu                                            65 000
       Szkół       10                       650 000    środki UE
 Mechanicznych          II-IV kw. 2005                  487 500
     im. Jana
Kochanowskiego
    w Łańcucie

  Zwiększenie                                          budżet JST
 efektywności                                            437 940
 wykorzystania                                         budżet
   energii do                                          państwa
  ogrzewania                                              291 960
    obiektów       11   II-IV kw. 2005     2 919 600   środki UE
 użyteczności           II-IV kw. 2006                  2 189 700
  publicznej w
    Powiecie
   Łańcuckim

  Przebudowa                                            budżet JST
drogi powiatowej                                         79 226
   Nr 1- 521 R                                         budżet
 Czarna – Wola                                         państwa
 Dalsza od km      12   III-IV kw. 2005    528 175       52 818
  3+763 do km                                          środki UE
  4+240 wraz z                                         396 131
  oświetleniem

 Budowa drogi
  powiatowej                                           budżet JST
                                                         261 000
 Nr 1- 547 R
                                                       budżet
 Albigowa -
                                                       państwa
Handzówka na
                   13   II-IV kw. 2006    1 740 000      174 000
   odcinku
                                                       środki UE
 od km 4+679                                           1 305 000
  do km 5+609


Warsztat Terapii
 Zajęciowej dla
     osób z
upośledzeniem      14     2005-2006
  umysłowym
powyżej 16 roku
      życia
   Rozbudowa                                              budżet JST
       drogi                                                450 000
   Nr 1-519 R                                             budżet
     Łańcut -                                             państwa
   Białobrzegi                                              300 000
                    15   II- IV kw. 2006   3 000 000
  w km 3+550 -                                            środki UE
      8+190                                               2 250 000
    z mostem
 i infrastrukturą

                                                          budżet JST
  Przebudowa                                               649 153,75
drogi powiatowej                                          budżet
   Nr 1- 260 R                                            państwa
  Maleniska –                                              162 288,44
                    16   II-IV kw. 2006    1 622 884,37
     Brzóza                                               środki UE
   Stadnicka –                                            811 442,19
     Żołynia
 w km 10 +446 -
     13+857
  Przebudowa                                              budżet JST
drogi powiatowej                                            97 500
   Nr 1- 270 R                                            budżet
     Żołynia-                                             państwa
  Zmysłówka-                                                65 000
Grodzisko Dolne     17   II-III kw. 2006    650 000       środki UE
  od km 0+300                                             487 500
  do km 2+300
 wraz z mostem
  w km 0+108

  Przebudowa                                              budżet JST
drogi powiatowej                                            106 500
   Nr 1- 521 R                                            budżet
  Czarna-Wola                                             państwa
     Dalsza                                                 71 000
                    18   II-III kw. 2006   710 000
  od km 0+000                                             środki UE
  do km 2+763                                             532 500
 wraz z mostem
  w km 0+051

  Przebudowa                                              budżet JST
drogi powiatowej                                           91 500
  Nr 1- 382 R                                             budżet
   Rzeszów-         19   II-III kw. 2006    610 000       państwa
 Trzebownisko-                                              61 000
   Łukawiec-                                              środki UE
     Czarna                                               457 500
 od km 17+162
 do km 18+713

  Przebudowa                                                budżet JST
drogi powiatowej                                             190 500
    1- 393 R                                                budżet
    Strażów-        20     II-III kw. 2006    1 270 000     państwa
  Krzemienica                                                 127 000
  od km 2+605                                               środki UE
  do km 5+947                                               925 500
                                                            budżet JST
  Przebudowa                                                 127 500
drogi powiatowej                                            budżet
  Nr 1- 543 R                                               państwa
                    21    III-IV kw. 2006      850 000
Markowa – Gać                                                 85 000
 od km 10 +185                                              środki UE
 do km 14+285                                               637 500

   Przebudowa                                               budżet JST
  infrastruktury                                             794 339,42
    drogowej                                                 budżet
      szansą                                                państwa
                    22    III-IV kw. 2006    1 985 848,54
utworzenia strefy                                            198 584,85
  ekonomicznej                                              środki UE
w Smolarzynach                                              992 924,27

                         Lata 2007 - 2013
Scalanie gruntów
   w powiecie
   łancuckim
        w           23      2007-2013
miejscowościach
   Albigowa i
     Głuchów
 Regulacja rzek
     „Sawa”,
    „Kosinka”
  i „Bielawka”
 na odcinkach       24      2007-2013
przebiegających
  przez powiat
     łańcucki

 Budowa 8 km
     dróg
 powiatowych        25      2007-2013
  na gruncie

  Połączenie
                    26      2007-2013
   ścieżką
   rowerową
najważniejszych
     atrakcji
 turystycznych
   w powiecie
   łańcuckim

  Przebudowa                               budżet JST
drogi powiatowej                             210 000
   Nr 1- 546 R                             budżet państwa
    Husów –                                  140 000
    Tarnawka                               środki UE
  od km 5+240      27   2007   1 400 000   1 050 000
  do km 9+240
      wraz
 z przebudową
      mostu
  w km 5+753
  Przebudowa                               budżet JST
drogi powiatowej                             240 000
   Nr 1- 548 R                             budżet państwa
   Kraczkowa-                                 160 000
     Cierpisz                              środki UE
                   28   2007   1 600 000
  od km 0+000                               1 200 000
  do km 3+100
 wraz z mostem
  w km 0+112

   Powołanie                               budżet JST
 Regionalnego                               127 500
     Centrum                               budżet państwa
  Dziedzictwa                                85 000
                   29   2007   850 000
  Kulturowego                              środki UE
   i Informacji                             637 500
  Turystycznej
   w Łańcucie
  Przebudowa                               budżet JST
drogi powiatowej                            135 000
   Nr 1- 544 R                             budżet państwa
    Albigowa-      30   2007   900 000       90 000
      Husów                                środki UE
  od km 4+688                               675 000
  do km 9+490
  Przebudowa                               budżet JST
drogi powiatowej                             540 000
     1- 511 R                              budżet państwa
  Rakszawa –       31   2007   3 600 000     360 000
      Brzóza                               środki UE
    Stadnicka                              2 700 000
  od km 0+000
 do km 5+ 846
wraz z potrzebną
  infrastrukturą

                                                 budżet JST
  Przebudowa                                       360 000
drogi powiatowej                                 budżet państwa
   Nr 1- 510 R                                     240 000
  Rakszawa –                                     środki UE
Wydrze – Brzóza                                  1 800 000
                   32   2007         2 400 000
    Stadnicka
  od km 4+150
  do km 7+678
 wraz z mostem
  w km 7+628

  Podniesienie                                   budżet JST
bezpieczeństwa                                     927 750
    pieszych-                                    budżet państwa
     budowa                                        618 500
chodników przy                                   środki UE
     drogach                                     4 638 750
  powiatowych
   Nr 1- 520 R
Dąbrówki – Wola
     Dalsza –
     Głuchów
 od km 0+ 000
   o km 4+100
   Nr 1- 275 R                       6 185 000
     Czarna-
  Białobrzegi-
    Laszczyny
  od km 3+821      33    2007-2010
  do km 5+821
       oraz
 od km 14+224
 do km 15+224
       oraz
 od km 17+900
 do km 18+500
   Nr 1- 376 R
    Jasionka-
     Medynia
    Łańcucka
  od km 5+349
  do km 5+799
   Nr 1- 518 R
Korniaktów Płd.-
  Świętoniowa
  od km 8+037
  do km 8+937
       oraz
 od km 10+050
 do km 10+750
     przy ul.
   Kopernika
   w Łańcucie
   Nr 1- 531 R
  od km 0+000
  do km 1+590
przy ul. Skotnik
   w Łańcucie
   Nr 1- 525 R
  od km 0+000
  do km 0+500
     przy ul.
  Konopnickiej
   w Łańcucie
   Nr 1- 538 R
  od km 0+000
  do km 0+570
  Korniaktów-
    Rogóżno
   Nr 1- 517 R
  od km 5+800
  do km 7+502
  Białobrzegi-
     Kosina
   Nr 1- 523 R
  od km 2+310
  do km 3+676
Dąbrówki-Wola
Dalsza-Głuchów
   Nr 1- 520 R
  od km 5+800
  do km 6+807
Wysoka-Sonina
   Nr 1- 541 R
  od km 0+000
  do km 2+500
       oraz
  od km 3+440
  do km 4+752
   Nr 1- 542 R
    Albigowa-
     Sonina
  od km 1+637
  do km 2+237
   Nr 1- 547 R
   Albigowa-
  Handzlówka
 od km 0+000
 do km 1+000
      oraz
 od km 3+290
 do km 3+600
  Nr 1- 548 R
  Kraczkowa-
    Cierpisz
 od km 2+200
 do km 3+705
      oraz
 od km 2+100
 do km 3+900
  Nr 1- 549 R
  Kraczkowa-
   Albigowa
 od km 3+800
 do km 5+000
      oraz
 od km 1+075
 do km 3+075
  Nr 1- 550 R
 Kraczkowa-do
   drogi nr 4
     (cała)                                          budżet JST
  Przebudowa                                98 700
drogi powiatowej                       budżet państwa
   Nr 1- 542 R                               65 800
                   34   2008     658 000
Albigowa-Sonina                           środki UE
  od km 2+300                              493 500
  do km 4+300

                                           budżet JST
  Przebudowa                                 360 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
  Nr 1- 368 R                                240 000
   Trzeboś –                               środki UE
   Rakszawa-       35   2008   2 400 000   1 800 000
  Basakówka
 wraz z mostem
  w km 9+596


  Przebudowa       36   2008   350 000     budżet JST
       ul.                                   52 500
 Wyszyńskiego                              budżet państwa
  w Łańcucie                                 35 000
  Nr 1- 537 R                              środki UE
 od km 0+000                                262 500
 do km 0+500
      wraz
  z potrzebną
 infrastrukturą

                                           budżet JST
   Przebudowa                                93 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
   Nr 1- 523 R                               62 000
   Białobrzegi-                            środki UE
      Kosina                               465 000
  od km 0+000      37   2009   620 000
  do km 3+676
 wraz z mostem
   w km 1+529
 oraz potrzebną
  infrastrukturą

                                           budżet JST
  Przebudowa                                75 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
  Nr 1- 543 R                               50 000
                   38   2009   500 000
 Markowa - Gać                             środki UE
od km 14+ 285                              375 000
do km 16+857

                                           budżet JST
  Przebudowa                               150 000
drogi powiatowej                           budżet państwa
   Nr 1- 548 R                              100 000
                   39   2009   1 000 000
   Kraczkowa-                              środki UE
    Cierpisz                               750 000
  od km 5+128
  do km 5+775
  Przebudowa                               budżet JST
drogi powiatowej                           135 000
   Nr 1- 522 R                             budżet państwa
   przez wieś                               90 000
  Krzemienica                              środki UE
                   40   2009   900 000
  od km 0+000                              675 000
  do km 3+191
 wraz z mostem
  w km 0+866

  Przebudowa       41   2009   500 000     budżet JST
drogi powiatowej                             75 000
   Nr 1- 513 R                             budżet państwa
     Medynia                                 50 000
  Głogowska –                              środki UE
Zalesie – Czarna                           375 000
  od km 0+000
  do km 2+700
   Przebudowa                              budżet JST
drogi powiatowej                             225 000
   Nr 1- 515 R                             budżet państwa
 Żołynia-Kosina-   42   2009   1 500 000    1 50 000
       Gać                                 środki UE
  od km 1+000                              1 125 000
  do km 7+531
 Przebudowa ul.                            budżet JST
 Kraszewskiego                               31 500
   w Łańcucie                              budżet państwa
   Nr 1- 538 R                               21 000
  od km 0+000                              środki UE
                   43   2009   210 000
  do km 0+300                              157 500
       wraz
   z potrzebną
  infrastrukturą

  Przebudowa                               budżet JST
 ul. Bohaterów                               21 000
  w Łańcucie                               budżet państwa
  Nr 1- 539 R                                14 000
 od km 0+000                               środki UE
 do km 0+175       44   2009   140 000     105 000
      wraz
  z potrzebną
 infrastrukturą


                                           budżet JST
Przebudowa ul.                               147 000
     Tkackiej                              budżet państwa
   w Łańcucie                                98 000
   Nr 1- 527 R                             środki UE
 i ul. Traugutta                           735 000
   w Łańcucie
                   45   2010   980 000
   Nr 1- 527 R
  od km 0+273
  do km 1+396
wraz z potrzebną
  infrastrukturą


  Przebudowa       46   2010   490 000     budżet JST
ul. Żeromskiego                                    73 500
   w Łańcucie                                    budżet państwa
   Nr 1- 540 R                                     49 000
  od km 0+000                                    środki UE
  do km 0+660                                    367 500
wraz z potrzebną
  infrastrukturą

  Podniesienie                                   budżet ZOZ
     jakości                                     1 725 000
   świadczeń                                     budżet państwa
medycznych w                                     1 150 000
SP ZOZ Łańcut,     47   2010-2012   11 500 000   środki UE
     poprzez                                     8 625 000
  przebudowę i
wyposażenie w
 sprzęt. Etap II
     Budowa                                      budżet JST
 Regionalnego                                    4 655 000
     Portalu                                     budżet państwa
 Internetowego                                         -
  oraz Miejskiej   48   2010-2012   20 010 000   środki UE
      Sieci                                      15 005 000
  Szkieletowej                                   środki prywatne
                                                    350 000
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/240/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

               Matryca nr 1
                           Rozwój            Poprawa           Efektywne      Stworzenie      Wzbogacenie        Wzbogacenie        Doskonalenie      Zwiększenie         Wzrost      Zwiększenie        Rozwój i
                       alternatywnych    konkurencyjności   wykorzystanie      warunków        istniejących i     tożsamości i    systemu ochrony      potencjału       mobilności    Dostępności     modernizacja
                     źródeł dochodu na     gospodarstw         potencjału    sprzyjających       kreowanie          integracji    przyrody i gosp.       wysoko           społ. i    komunikacyjn     infrastruktury
                          obszarach           rolnych             gosp.-      zwiększeniu         nowych        społeczeństwa i         Leśnej       kwalifikowanych    zawodowej       ej regionu     technicznej
                         wiejskich w                            naukowo-        napływu          produktów       uzyskanie tą     województwa tak           kadr       mieszkańców    jako czynnik
                          warunkach                         technicznego,      inwestycji     turystycznych           drogą           by rozwój                                      wzmocnienia
                     zrównoważonego                              kapitału                       opartych na        korzystnej       województwa                                      atrakcyjności
         Priorytet
                           rozwoju                             ludzkiego i                      dziedzictwie         zmiany         odbywał się w                                    inwestycyjnej
                                                             finansowego                       kulturowym i        wizerunku           sposób                                        i turystycznej
                                                                 regionu                       unikatowych           regionu        zapewniający
                                                                                                wartościach                       zachowanie jego
                                                                                              przyrodniczo-                            wartości
                                                                                             krajoznawczych                       przyrodniczych i
                                                                                                                                   krajobrazowych
Zadanie, projekt
  Przebudowa
pomieszczenia
      kuchni
  z instalacją i
 technologią w                                                                                                                                                                                            X
bursie szkolnej
   w Łańcucie
  Przebudowa
   mostów na
     drogach
  powiatowych
   Nr 1- 515 R
w Białobrzegach
                                                                                                                                                                                                           X
   i 1- 549 R                                                                     X                                                                                                       X
 w Kraczkowej

 Podniesienie
bezpieczeństwa
  pieszych -
    budowa
chodników przy                                                                                                                                                                            X                X
   drogach
 powiatowych
   1- 522 R
 od km 0+ 039
 do km 0+828
   1- 543 R
od km 11+310
do km 13+310
   1- 512 R
   Medynia
 Głogowska-
  Rakszawa
 w km 0+000
 do km 0+350

Elektronizacja
    obiegu
dokumentów w
ramach usługi
  E-Urząd w
  Starostwie
Powiatowym w      X   X   X           X   X
  Łańcucie

   Europejski
    Fundusz
   Społeczny
„Dobry start w
    powiecie
  łańcuckim”-
    program               X       X
skierowany do
 absolwentów

   Europejski
    Fundusz
   Społeczny
„Aktywny powrót
  w powiecie
  łancuckim”-
    program               X       X
 skierowany do
      osób
  długotrwale
 bezrobotnych

  Przebudowa
  budynków i
unowocześnieni
     e bazy
 sprzętowej SP    X   X       X   X       X
  ZOZ Łańcut
     Ośrodek
Szkoleniowy dla                X
       osób
 niesłyszących i
niedosłyszących
       oraz
  niewidomych
         i
niedowidzących
     Elewacja
     budynku
Środowiskoweg
o Domu Pomocy
     dla Osób                              X
z Zaburzeniami
Psychicznymi w
     Łańcucie
     Budowa
  infrastruktury
   technicznej-
     kotłowni
   gazowej dla
 Zespołu Szkół
Mechanicznych
     im. Jana
Kochanowskieg                              X
  o w Łańcucie

  Zwiększenie
 efektywności
 wykorzystania
   energii do
  ogrzewania
    obiektów
 użyteczności
  publicznej w
    Powiecie           X                   X
   Łańcuckim

  Przebudowa
     drogi
 powiatowej Nr
1- 521 R Czarna
 – Wola Dalsza     X   X   X       X   X   X
od km 3+763 do
km 4+240 wraz
 z oświetleniem
 Budowa drogi
  powiatowej        X   X   X       X   X
 Nr 1- 547 R
 Albigowa -
Handzówka na
   odcinku
                                            X
 od km 4+679
  do km 5+609
Warsztat Terapii
 Zajęciowej dla
      osób z
 upośledzeniem
   umysłowym                    X
powyżej 16 roku
       życia
   Rozbudowa
drogi Nr 1-519 R
     Łańcut -
    Białobrzegi
  w km 3+550 -
       8+190
                                            X
    z mostem        X   X   X       X   X
 i infrastrukturą

  Przebudowa
      drogi
 powiatowej Nr
    1- 260 R
  Maleniska –
     Brzóza
  Stadnicka –       X   X   X       X   X   X
     Żołynia
w km 10 +446 -
    13+857
  Przebudowa
      drogi
 powiatowej Nr
    1- 270 R
    Żołynia-
  Zmysłówka-
Grodzisko Dolne     X   X   X       X   X   X
 od km 0+300
 do km 2+300
wraz z mostem
  w km 0+108
 Przebudowa
     drogi
powiatowej Nr
   1- 521 R
 Czarna-Wola
    Dalsza
 od km 0+000      X   X   X   X   X
 do km 2+763
wraz z mostem                         X
 w km 0+051

 Przebudowa
     drogi
powiatowej Nr
   1- 382 R
  Rzeszów-
Trzebownisko-
  Łukawiec-       X   X   X   X   X
    Czarna
od km 17+162
do km 18+713

 Przebudowa
     drogi
  powiatowej
   1- 393 R
   Strażów-
 Krzemienica
 od km 2+605      X   X   X   X   X
 do km 5+947

 Przebudowa
     drogi
powiatowej Nr
   1- 543 R
Markowa – Gać
od km 10 +185     X   X   X   X   X
do km 14+285

  Przebudowa
 infrastruktury
    drogowej
     szansą
   utworzenia
      strefy
 ekonomicznej     X   X   X   X   X   X
w Smolarzynach
         Matryca nr 2
                         Wspieranie Rozwój         Tworzenie   Przekształ-    Wzmocnienie
                         konkuren- zasobów      warunków dla       cenia        potencjału
                          cyjności  ludzkich      zwiększania     struktu-    rozwojowego
                          sektora   i zatrud-        poziomu       ralne         regionów
                         przemysłu    nienia       inwestycji, w rolnictwie   i przeciwdzia-
       Priorytet
                           i usług               promowanie     i rybołów-         łanie
                                                zrównoważone       stwie      marginalizacji
                                                  go rozwoju                    niektórych
                                                   i spójności                   obszarów
                                                 przestrzennej
   Zadanie, projekt
     Przebudowa                                                                     X
pomieszczenia kuchni
      z instalacją i
 technologią w bursie
   szkolnej          w
        Łańcucie
 Przebudowa mostów
      na drogach
     powiatowych
                             X                        X                             X
       Nr 1- 515 R
  w Białobrzegach i 1-
  549 R w Kraczkowej

      Podniesienie
    bezpieczeństwa
  pieszych - budowa
    chodników przy                                    X
 drogach powiatowych
        1- 522 R
     od km 0+ 039
      do km 0+828
        1- 543 R
 od km 11+310 do km
         13+310
   1- 512 R Medynia
Głogowska-Rakszawa
      w km 0+000
      do km 0+350
 Elektronizacja obiegu
dokumentów w ramach
   usługi E-Urząd w
                                 X                    X                                 X
       Starostwie
    Powiatowym w
        Łańcucie

  Europejski Fundusz
Społeczny „Dobry start
w powiecie łańcuckim”-
program skierowany do
     absolwentów                      X
 Europejski Fundusz
 Społeczny „Aktywny
  powrót w powiecie
 łancuckim”-program
 skierowany do osób          X
     długotrwale
    bezrobotnych

Przebudowa budynków
  i unowocześnienie
 bazy sprzętowej SP
                             X
      ZOZ Łańcut

 Ośrodek Szkoleniowy
dla osób niesłyszących
i niedosłyszących oraz
                             X
       niewidomych
    i niedowidzących

  Elewacja budynku
   Środowiskowego
  Domu Pomocy dla
         Osób
    z Zaburzeniami                   X
   Psychicznymi w
       Łańcucie
Budowa infrastruktury
 technicznej-kotłowni
gazowej dla Zespołu
                                     X
Szkół Mechanicznych
       im. Jana
  Kochanowskiego w
       Łańcucie

     Zwiększenie
     efektywności
wykorzystania energii
                                     X
    do ogrzewania
obiektów użyteczności
publicznej w Powiecie
      Łańcuckim

  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 521 R
Czarna – Wola Dalsza
                         X   X   X   X
 od km 3+763 do km
    4+240 wraz z
    oświetleniem

    Budowa drogi
     powiatowej
                         X   X   X   X
Nr 1- 547 R Albigowa -
Handzówka na odcinku
    od km 4+679
     do km 5+609


  Warsztat Terapii
Zajęciowej dla osób z
   upośledzeniem
                             X
umysłowym powyżej
    16 roku życia

Rozbudowa drogi Nr 1-
        519 R
 Łańcut -Białobrzegi
                         X   X   X   X
    w km 3+550 -
   8+190           z
   mostem          i
    infrastrukturą


  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 260 R
                         X   X   X   X
  Maleniska – Brzóza
 Stadnicka – Żołynia
   w km 10 +446 -
       13+857
  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 270 R
 Żołynia-Zmysłówka-
                         X   X   X   X
Grodzisko Dolne od km
        0+300
 do km 2+300 wraz z
 mostem w km 0+108
  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 521 R
 Czarna-Wola Dalsza
                         X   X   X   X
    od km 0+000
    do km 2+763
 wraz z mostem w km
        0+051

  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 382 R
      Rzeszów-
                         X   X   X   X
    Trzebownisko-
  Łukawiec-Czarna
    od km 17+162
    do km 18+713

  Przebudowa drogi
      powiatowej
  1- 393 R Strażów-
                         X   X   X   X
     Krzemienica
     od km 2+605
     do km 5+947
  Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1- 543 R
                         X   X   X   X
    Markowa – Gać
 od km 10 +185 do km
       14+285

    Przebudowa
    infrastruktury       X   X   X   X
 drogowej szansą
  utworzenia strefy
  ekonomicznej w
   Smolarzynach
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/240/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 kwietnia 2005 r.        Zadanie, projekt              Wskaźniki osiągnięć

   Przebudowa pomieszczenia                 Dostosowanie do wymogów sanitarnych Unii
 kuchni z instalacją i technologią           Europejskiej
  w bursie szkolnej w Łańcucie              Poprawa warunków pracy personelu
 Przebudowa mostów na drogach               Przebudowa 2 mostów
          powiatowych                       Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
 Nr 1- 515 R w Białobrzegach i 1-            szlaków komunikacyjnych
       549 R w Kraczkowej                   Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych

   Podniesienie bezpieczeństwa              Budowa łącznie 2,5 km chodników przy
pieszych - budowa chodników przy             drogach powiatowych
       drogach powiatowych                  Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem
              1- 522 R                       pieszych o 50%
           od km 0+ 039                     Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
           do km 0+828                       szlaków komunikacyjnych
              1- 543 R
   od km 11+310 do km 13+310
  1- 512 R Medynia Głogowska-
             Rakszawa
            w km 0+000
           do km 0+350
Elektronizacja obiegu dokumentów            Skrócenie czasu oczekiwania klienta na
   w ramach usługi E-Urząd w                 obsługę przez pracownika urzędu o 30%
    Starostwie Powiatowym w                 Usprawnienie archiwizacji dokumentów
             Łańcucie                       Usprawnienie organizacji pracy w urzędzie
                                            Skrócenie czasu odszukiwania potrzebnych
                                             dokumentów o 35%
  Europejski Fundusz Społeczny              Aktywizacja 77 osób bezrobotnych
„Dobry start w powiecie łańcuckim”-         Podjęcie pracy przez 23 osoby
     program skierowany do                  Nabycie kwalifikacji zawodowych przez
           absolwentów                       pozostałe 54 osoby

  Europejski Fundusz Społeczny              Aktywizacja    62     osób      długotrwale
   „Aktywny powrót w powiecie                bezrobotnych
łancuckim”-program skierowany do            Uzyskanie 65% efektywności zatrudnieniowej
  osób długotrwale bezrobotnych

    Przebudowa budynków i                   Podniesienie       stopnia   unowocześnienia
unowocześnienie bazy sprzętowej              infrastruktury o 60%
        SP ZOZ Łańcut                       Podniesienie zdolności obsługi pacjentów o
                                             40%
                                            Podniesienie jakości świadczeń medycznych
 Ośrodek Szkoleniowy dla osób           Głębsza integracja 25 osób niepełnosprawnych
 niesłyszących i niedosłyszących         ze społeczeństwem
      oraz niewidomych      i
         niedowidzących

         Elewacja budynku               Zabezpieczenie domu przed niszczeniem
 Środowiskowego Domu Pomocy             Zachowanie w dobrym stanie budynku
             dla Osób                   Docieplenie budynku
  z Zaburzeniami Psychicznymi w         Oszczędność 20% energii do ogrzewania
             Łańcucie
Budowa infrastruktury technicznej-      Zmniejszenie     emisji      zanieczyszczeń
kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół       emitowanych do atmosfery o 90%
     Mechanicznych im. Jana
    Kochanowskiego w Łańcucie
     Zwiększenie efektywności           Podniesienie    efektywności  wykorzystania
     wykorzystania energii do            energii od ogrzewania obiektów użyteczności
ogrzewania obiektów użyteczności         publicznej o 20%
 publicznej w Powiecie Łańcuckim

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-       Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
 521 R Czarna – Wola Dalsza od          Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
  km 3+763 do km 4+240 wraz z            rowerzystów o 50%
         oświetleniem                   Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                         zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
     Budowa drogi powiatowej            1 km drogi powiatowej
Nr 1- 547 R Albigowa - Handzówka        Podniesienie jakości komunikacji na odcinku
            na odcinku                   od Albigowej do Handlówki
           od km 4+679
           do km 5+609
 Warsztat Terapii Zajęciowej dla        Rehabilitacja i wspomaganie rozwoju, ogólne
osób z upośledzeniem umysłowym           usprawnienie, usamodzielnienie, integrowanie
       powyżej 16 roku życia             w grupie i społeczeństwie 20 osób
                                         niepełnosprawnych
                                        Przebudowa 4,64 km drogi powiatowej
  Rozbudowa drogi Nr 1-519 R            Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
      Łańcut -Białobrzegi               Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
     w km 3+550 - 8+190                  rowerzystów o 50%
             z mostem                   Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
         i infrastrukturą                zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                        Przebudowa 1 mostu
                                        Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
                                         szlaków komunikacyjnych
                                        Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
                                        Przebudowa 3,42 km drogi powiatowej
  Przebudowa drogi powiatowej           Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
 Nr 1 - 260 R Maleniska – Brzóza        Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
        Stadnicka – Żołynia              rowerzystów o 50%
     w km 10 +446 - 13+869              Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                         zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
  Przebudowa drogi powiatowej           Przebudowa 2 km drogi powiatowej
 Nr 1- 270 R Żołynia-Zmysłówka-         Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
  Grodzisko Dolne od km 0+300           Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
  do km 2+300 wraz z mostem              rowerzystów o 50%
           w km 0+108                   Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                       Przebudowa 1 mostu
                                       Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
                                        szlaków komunikacyjnych
                                       Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
  Przebudowa drogi powiatowej          Przebudowa 2,76 km drogi powiatowej
 Nr 1- 521 R Czarna-Wola Dalsza        Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
          od km 0+000                  Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
          do km 2+763                   rowerzystów o 50%
   wraz z mostem w km 0+051            Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                       Przebudowa 1 mostu
                                       Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania
                                        szlaków komunikacyjnych
                                       Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-      Przebudowa 1,55 km drogi powiatowej
  382 R Rzeszów-Trzebownisko-          Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
        Łukawiec-Czarna                Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
         od km 17+162                   rowerzystów o 50%
         do km 18+713                  Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
  Przebudowa drogi powiatowej          Przebudowa 3,34 km drogi powiatowej
  1- 393 R Strażów-Krzemienica         Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
          od km 2+605                  Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
          do km 5+947                   rowerzystów o 50%
                                       Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                                       Przebudowa 4,10 km drogi powiatowej
  Przebudowa drogi powiatowej          Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
          Nr 1- 543 R                  Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
        Markowa – Gać                   rowerzystów o 50%
  od km 10 +185 do km 14+285           Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
    Przebudowa infrastruktury          Przebudowa 2,86 km drogi powiatowej
  drogowej szansą utworzenia           Przebudowa 1 mostu
     strefy ekonomicznej w             Zwiększenie przepustowości dróg powiatowych
          Smolarzynach                 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
                                       Zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych i
                                        rowerzystów o 50%
                                       Skrócenie czasu przejazdu, a co za tym idzie
                                        zmniejszenie emisji spalin na tym odcinku
                    UCHWAŁA Nr XXIX / 241 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 29 kwietnia 2005 r.

       w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łańcuckiego
                      z wykonania budżetu za rok 2004


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.),


   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
                               § 1.
Po rozpatrzeniu, przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu
Łańcuckiego z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2004.


                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXIX / 242 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 29 kwietnia 2005 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego
              z wykonania budżetu powiatu za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.),


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                  § 1.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania
budżetu

                           udziela absolutorium
                     dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego
                 z wykonania budżetu powiatu za rok 2004.


                                  § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                     Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXIX/ 243 /05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 29 kwietnia 2005 r.

               w sprawie przyznania Nagrody Przewodniczącego
                          Rady Powiatu Łańcuckiego
                  za zasługi dla dobra Powiatu Łańcuckiego


Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały
Nr XIX/126/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
ustanowienia Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego za zasługi dla
dobra Powiatu Łańcuckiego.RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
                               § 1.
Rada Powiatu Łańcuckiego przyznaje nagrodę Przewodniczącego Rady
Powiatu Łańcuckiego za zasługi dla dobra Powiatu Łańcuckiego dla
następujących osób:
1) Pan Stanisław Hala,
2) Pan Tadeusz Kędzior,
3) Pani Urszula Bożek,
4) Pan Janusz Szpunar,
5) Pani Stanisława Peszko,
6) Pan Stanisław Majcher,
7) Pani Alina Śliż.

                                  § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
Propozycja
Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu ŁańcuckiegoStanisław Hala – urodzony 30 stycznia 1953 r. w Wólce Pełkińskiej, syn Jana i
Stefanii, zamieszkały w Łańcucie, przy ul. Dębnik 48.
Od 1993 r. (19 kwiecień) Dyrektor ds. Finansowych – członek Zarządu jako
Wiceprezes ds. Finansowo – Administracyjnych PPH „Transsystem” S.A. w Woli
Dalszej.
Za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Łańcuckim.
Wnioskodawca Wincenty Morycz.Tadeusz Kędzior – urodzony 1 marca 1941 r. w Rzeszowie, syn Józefa i Stefanii,
zamieszkały w Krzemienicy 729.
Rencista.
Za działalność społeczną, jako Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej. Członek Diakonii Wyzwolenia
w Przemyślu i Rzeszowie pomagający ludziom uzależnionym, Honorowy
Wolontariusz w Stowarzyszeniu im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie, Wiceprezes
Klubu Abstynenta „Wyzwolenie” w Krzemienicy.
Wnioskodawca Zygmunt Szubart.Urszula Bożek – urodzona 15 czerwca 1947 r. w Korniaktowie, córka Franciszka i
Władysławy, zamieszkała w Białobrzegach 242.
Była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobrzegach, obecnie na emeryturze. Przez
25 lat Dyrektor, za jej staraniem dokonano dwukrotnej rozbudowy szkoły i
wybudowano halę sportową. Była radna Gminy Białobrzegi i była Prezes Zarządu
ZNP.
Za wybitne zasługi w rozwoju szkolnictwa.
Wnioskodawca Józef Rzepka.Janusz Szpunar – urodzony 30 maja 1969 r. w Łańcucie, syn Antoniego i Marii,
zamieszkały w Żołyni, przy ul. Raki 14.
Od 1993 r. właściciel firmy „Salony Meblowe Retro”. Działacz sportowy, Wiceprezes
ŁKS „Stal” w Łańcucie. Organizator pomocy charytatywnej m.in. dla szkół, klubów
sportowych oraz Domu Pomocy im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku oraz Domu
Osób Niepełnosprawnych dla Dorosłych w Piskozowicach. Organizator pielgrzymek
ogólnopolskich rowerowych do Rzymu.
Za działalność gospodarczą i charytatywną.
Wnioskodawca Ignacy Sołek.
Stanisława Peszko – urodzona 29 czerwca 1933 r. w Kraczkowej, córka Władysława
i Katarzyny, zamieszkała w Kraczkowej 841.
Wybitna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Kraczkowej oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Zdrowia i Kultury Fizycznej i Sportu. Była Sekretarz Urzędu
Gminy w Łańcucie. Od 2 listopada 2000 r. Prezes Koła Kraczkowskiego Klubu
Seniorów.
Za wybitną działalność społeczną.
Wnioskodawca Adam Krzysztoń.Stanisław Majcher – urodzony 17 marca 1961 r. w Świętym Radymnie, syn
Władysława i Marii, zamieszkały w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 60.
Jest udziałowcem i zarazem Prezesem Zarządu Firmy „Bafra” Sp. z o.o. w Łańcucie.
Firma istnieje od 1993 r. zatrudnia 65 osób. Od 1990 r. firma jest sponsorem
strategicznym TG „Sokół” Łańcut w I lidze koszykówki mężczyzn. Wraz z firmą
„Widamid” od 2000 r. organizuje Łańcuckie Targi Spożywcze – „Bafra – Widamid” o
znaczeniu ogólnopolskim. Działacz sportowy w piłce nożnej.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej i społecznej.
Wnioskodawca Wincenty Morycz.Alina Śliż – urodzona 15 sierpnia 1957 r. w Leżajsku, córka Zbigniewa i Agnieszki,
zamieszkała w Łańcucie przy ul. B. Prusa 7.
Magister prawa. Od 3 lipca 1989 r. pracuje na stanowisku Kierownika Służb
Pracowniczych SP ZOZ w Łańcucie. Życzliwa i zaangażowana we wszystkie
problemy pracownicze. W kilku resortowej załodze cieszy się autorytetem zarówno
wśród pracowników jak i kierownictwa ZOZ. Orędownik i modernizator zmian co
spowodowało zmniejszenie dotkliwych skutków zmian wprowadzanych w ZOZ.
Wnosi znaczący wkład w rozwój i funkcjonowanie zakładu.
Za długoletnią i oddaną pracę na rzecz zakładu.
Wnioskodawca Krzysztof Przyśliwski.
                    UCHWAŁA Nr XXX /244 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 31 maja 2005 r.

          w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
         w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości
            jednego punktu dla Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych    pracowników    samorządowych       zatrudnionych      w   jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE

                                          § 1.
1. Ustala się dla Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie najniższe wynagrodzenie
   w I kategorii zaszeregowania w kwocie 540 zł.
2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu
   stosowanego przy ustaleniu miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
   pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie na kwotę 3,40 zł.

                                         § 2.
Tracą moc uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XX/124/2000 z dnia 2 października
2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia oraz
wartości jednego punktu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie i Domu
Pomocy Społecznej w Łańcucie oraz Nr XVII/111/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia dla DPS w Łańcucie.
                                         § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie.
                                         § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005 r.

                                                      PRZEWODNICZĄCY

                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                       Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXX /245 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 31 maja 2005 r.
           w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
                  od opłat rocznych za trwały zarząd


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82
ust. 1 i art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)


   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE                                       § 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opłat
rocznych za trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych,
którego przedmiotem są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako
działki nr 2022/6, część działki nr 2022/8 (udział 17/100).

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                          PRZEWODNICZĄCY
                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                               UCHWAŁA Nr XXX / 246/ 05
                         RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                             z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w celu powierzenia zadania publicznego
w zakresie opracowania i realizacji projektu stypendialnego wspierającego
rozwój edukacyjny studentów w ramach programu 2.2 ZPORR –
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
„Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Na podstawie art. 12 pkt 10 a oraz art. 73 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:                                   § 1.
Powiat Łańcucki przekazuje Powiatowi Sanockiemu zadanie opracowania
i realizacji projektu stypendialnego dotyczącego wspierania rozwoju
edukacyjnego studentów w ramach programu 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

                                   § 2.
Wykonanie uchwały, a w szczególności przygotowanie                                               i   zawarcie
porozumienia, powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                     Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                                          Wincenty MORYCZ
                     UCHWAŁA Nr XXX / 247 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 31 maja 2005 r.
      w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu
stypendialnego dla uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
    Społecznego oraz regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium

Na podstawie art. 12 pkt. 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                      § 1.
1. Udziela się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego pełnomocnictwa do:
   1) zatwierdzenia projektu stypendialnego przyznawania i wypłacania
       stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach
       Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny
       Rozwoju Regionalnego – Priorytet: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów
       Ludzkich w Regionach – Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych
       poprzez programy stypendialne.
   2) zatwierdzenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów
       współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
       Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet:
       Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach – Działanie:
       Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.


                                      § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                        UCHWAŁA Nr XXX / 248 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie


  Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
  zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                      § 1.
W związku z uchwałą Nr 4/II/2005 Rady Społecznej SPZOZ w Łańcucie z dnia 21
kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Łańcucie zatwierdza się
zmiany Statutu SPZOZ w Łańcucie ujęte w załączniku do niniejszej uchwały.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi
SPZOZ w Łańcucie.

                                     § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                         PRZEWODNICZĄCY
                                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                           Wincenty MORYCZ
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/248/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 31 maja 2005 r.


                                      ANEKS nr 8
                                        do Statutu
                           Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie                                         § 1.
Do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie z dnia 27 maja 1999 r. zmienionego
Aneksami 1-7 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale IV Struktura Organizacyjna Zespołu § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
I.    W skład Zespołu wchodzą:
      1. Dział Opieki Stacjonarnej
      1.1 Szpital Powiatowy w Łańcucie:
          a) Oddział Chirurgiczny
          b) Oddział Urazowo – Ortopedyczny
          c) Oddział Chorób Wewnętrznych
          d) Oddział Kardiologiczny
          e) Oddział Neurologiczny
          f) Oddział Medycyny Paliatywnej
          g) Oddział Chorób Zakaźnych
          h) Oddział Pediatryczny
          i) Oddział Ginekologiczno – Położniczy
          j) Oddział Neonatologiczny
          k) Oddział Rehabilitacyjny
          l) Oddział Anestezjologii i Blok Operacyjny
          m) Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM)
          n) Izba Przyjęć
      1.2 Zakłady Opieki Długoterminowej
          a) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – Handzlówka
          b) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – Łańcut
      2. Oddział Opieki Doraźnej
      3. Dział Podstawowej Opieki Zdrowotnej
          a) Gabinety Lekarzy POZ
          b) Gabinety Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych
          c) Gabinety Położnych Środowiskowo – Rodzinnych
          d) Gabinet Medycyny Szkolnej
      4. Dział Specjalistki Ambulatoryjnej
      5. Dział Diagnostyki
      6. Dział Medycyny Pracy
      7. Apteka Zakładowa
      8. Centralna Sterylizatornia


II.     W ramach Zakładu działają następujące jednostki organizacyjne obsługujące Zakład:
       1.   Dział Kadrowo – Płacowy
       2.   Dział Statystyki
       3.   Dział Organizacyjny
       4.   Samodzielne stanowiska:
            a) Naczelna Pielęgniarka
            b) Stanowisko BHP i p/poż
            c) Pełnomocnik ds. Niejawnych i OC
            d) Radca Prawny
            e) Kapelan Szpitalny
       5.   Dział Administracyjno – Gospodarczy
       6.   Dział Techniczny i Zamówień Publicznych
       7.   Dział Księgowości
       8.   Dział Analiz Finansowych

2. W dziale IV Struktura Organizacyjna Zespołu § 12 otrzymuje brzmienie:
   1. Wewnętrzną organizację i zakresy działania jednostek organizacyjnych
      i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 11, określa Regulamin
      Organizacyjny stanowiący integralną część Regulaminu Porządkowego, o którym
      mowa w § 10 Statutu.
   2. Szczegółowy podział na jednostki i komórki organizacyjne określa Schemat
      Organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.


                                                § 2.
Pozostałe zapisy Statutu nie ulegają zmianie.
                  UCHWAŁA Nr XXX / 249 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Jolanty Ziobro Przewodniczącej Rady
Osiedla „Wschód” w Łańcucie na bezczynność Starosty Łańcuckiego jako
organu zarządzającego ruchem na drogach

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 229 pkt 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE :


                                § 1.
3. Skargę wniesioną przez panią Jolantę Ziobro Przewodniczącą Rady
   Osiedla „Wschód” w Łańcucie, na bezczynność Starosty Łańcuckiego
   jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych
   i gminnych, uznaje się za bezzasadną.
4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera
   załącznik do niniejszej uchwały.

                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                             PRZEWODNICZĄCY
                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                             Wincenty Morycz
Załącznik
do Uchwały Nr XXX/249/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 31 maja 2005 r.UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie rozpatrzenia skargi
Jolanty Ziobro Przewodniczącej Rady Osiedla „Wschód” w Łańcucie na bezczynność
Starosty Łańcuckiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach

       25.01.2005 r. na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło pismo
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujące do rozpatrzenia wg
kompetencji skargę pani J. Ziobro Przewodniczącej Rady Osiedla „Wschód”
w Łańcucie, na bezczynność Starosty Łańcuckiego jako organu zarządzającego
ruchem na drogach. 21.02.2005 r. w odpowiedzi zostało skierowane pismo do pani
J. Ziobro oraz Wojewody Podkarpackiego zawierające rozpatrzenie skargi. Ponieważ
zarzuty przedstawione w skardze, a dotyczące organizacji ruchu na ul. Kazimierza
Wielkiego w Łańcucie, były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Łańcuckiego oraz zostały rozpatrzone przez Radę Powiatu Łańcuckiego na sesji
w dniu 26 marca 2004 r. (Uchwała Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVI/106/2004
z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty
Łańcuckiego), skarga ta nie była ponownie kierowana na sesję Rady Powiatu.
Jedyną nową okolicznością jaka zaistniała w przedmiotowej sprawie była zmiana
organizacji ruchu na drodze miejskiej ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie,
polegająca na zastąpieniu istniejącego znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej 3,5 t” przez znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej 8 t”. O powyższą zmianę organizacji ruchu wystąpił
zarządca drogi – Burmistrz Miasta Łańcuta i stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
z późn. zm.) w dniu 27.01.2005 r. uzyskał zgodę właściwego organu zarządzającego
ruchem - Starosty Łańcuckiego na ww. zmianę organizacji ruchu.
Mimo zarzutów pani J. Ziobro organ zarządzający ruchem nie ma podstaw do
podważania wniosku zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu, o ile wnioskowane
zmiany nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz są
zgodne z obowiązującymi przepisami. Skoro zarządca drogi, czyli Burmistrz Miasta
Łańcuta uznał, że proponowana zmiana jest właściwa z punktu widzenia interesu
społecznego i nie zagraża pogorszeniem stanu technicznego drogi, Starosta
Łańcucki nie ma podstaw prawnych do podważania tego stanowiska. Działania
w zakresie zarządzania ruchem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) realizowane są m.in. przez rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu oraz zatwierdzanie zmian organizacji
ruchu na podstawie złożonych projektów. W związku z powyższym sam fakt
uzgodnienia zmiany organizacji ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego był podstawą do
odrzucenia zarzutu o bezczynność postawionego Staroście Łańcuckiemu.
       09.03.2005 r. pani J. Ziobro skierowała kolejną skargę do Przewodniczącego
Rady Powiatu, a 14.03.2005 r. ponownie do Wojewody Podkarpackiego, podnosząc
te same okoliczności, jak w skardze z 25.01.2005 r. Tym razem Wydział Rozwoju
Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uzna się za właściwy
rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łańcuckiego jako organu
zarządzającego ruchem na drogach            i zwrócił się pismem z 30.03.2005 r.
o przesłanie kompletu dokumentów w sprawie.
       W okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Podkarpackiego pani J. Ziobro 21.04.2005 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na faktyczną bezczynność Rady Powiatu Łańcuckiego w
kwestii rozpatrzenia skargi wg właściwości na Starostę Łańcuckiego, zarzucając że
ww. skarga nie została rozpatrzona przez Radę Powiatu, a jedynie przez
Przewodniczącego Rady. Wojewódzki Sąd Administracyjny przesłał powyższą
skargę do biura Rady Powiatu w celu nadania jej biegu. Przewodniczący Rady
korzystając z przysługującego mu prawa, na gruncie art. 54 § 3 ustawy z dnia
30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględnił
zasadność skargi pani J. Ziobro, odnośnie zarzutu, że skarga na bezczynność
Starosty Łańcuckiego nie została rozpatrzona przez Radę Powiatu, a przez
Przewodniczącego Rady i skierował skargę do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Powiatu Łańcuckiego oraz na sesję rady.
10.05.2005 r. Wojewoda Podkarpacki przesłał rozstrzygnięcie nadzorcze
w przedmiotowej sprawie. Mimo braku jakichkolwiek zarzutów wobec Starosty
Łańcuckiego, w celu zapewnienia ochrony drogi nakazał przywrócenie poprzednio
obowiązującego oznakowania tj. znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie całkowitej 3,5 t”, w celu zapobieżenia dewastacji nawierzchni drogi.
Rozstrzygnięcie Wojewody wraz z właściwą zamianą organizacji ruchu zostało
przesłane do Burmistrza Miasta Łańcuta 16.05.2005 r. celem wykonania.
       Po analizie zaistniałych okoliczności, uwzględniając brak zarzutów w stosunku
do Starosty Łańcuckiego jako organu zarządzającego ruchem ze strony Wojewody
Podkarpackiego, skarga pani J. Ziobro na bezczynność Starosty Łańcuckiego
zostaje uznana za bezzasadną.
       Jednocześnie należy zauważyć, że uchwała Rady Osiedla „Wschód”
upoważniająca panią J. Ziobro do jednoosobowej reprezentacji w sprawach
dotyczących całego osiedla ma wątpliwą moc prawną, a podpisy mieszkańców
osiedla składane pod kolejnymi pismami wskazują na reprezentowanie tylko pewnej
grupy rodzin, a nie ogółu mieszkańców osiedla.
                     UCHWAŁA Nr XXX / 250 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Jolanty Ziobro Przewodniczącej Rady
Osiedla „Wschód” w Łańcucie na przewlekłe biurokratyczne załatwienie
sprawy i nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Łańcuckiego

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 . o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

                                § 1.
   1. Skargę wniesioną 12 kwietnia 2005 r. przez panią Jolantę Ziobro

      Przewodniczącą       Rady     Osiedla    „Wschód”      w   Łańcucie,     na
      przewlekłe    biurokratyczne      załatwienie    sprawy    i   nienależyte
      wykonywanie zadań przez Starostę Łańcuckiego, uznaje się za
      bezzasadną.
   2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera

      załącznik do niniejszej uchwały.

                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                PRZEWODNICZĄCY
                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                Wincenty Morycz
Załącznik
do Uchwały Nr XXX/250/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 31 maja 2005 r.UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie rozpatrzenia skargi
Jolanty Ziobro Przewodniczącej Rady Osiedla „Wschód” w Łańcucie na przewlekłe
biurokratyczne załatwienie sprawy i nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę
Łańcuckiego

        13.04.2005 r. pani J. Ziobro Przewodnicząca Rady Osiedla „Wschód” w Łańcucie
złożyła skargę na przewlekłe biurokratyczne załatwienie sprawy i nienależyte wykonywanie
zadań przez Starostę Łańcuckiego. Ww. skarga odnosi się do okoliczności poruszanych we
wcześniejszych pismach pani J. Ziobro, kierowanych do wydziałów tut. Starostwa.
        04.03.2005 r. pani J. Ziobro skierowała pismo do Naczelnika Wydziału Architektury
i Budownictwa z zapytaniem, czy pan Czorniak właściciel działki 5060/3 uzyskał zgodę na
parkowanie autobusów. 10.03.2005 r. do pani J. Ziobro została przesłana odpowiedź, że
Starosta Łańcucki nie jest właściwy w tej sprawie.
        Równolegle pani J. Ziobro zgłosiła do Wydziału Ochrony Środowiska, w piśmie
z 04.03.2005 r. fakt mycia autobusów przez pana Czorniaka na jego posesji. Problem mycia
autobusów został wyjaśniony pismem z dnia 09.03.05 r., w którym została udzielona
odpowiedź, że taka działalność może wpływać ujemnie na środowisko, jednak wobec braku
stosownej uchwały Rady Miasta o zakazie mycia pojazdów w określonych miejscach na
terenie Łańcuta, możliwości podjęcia działań przez starostwo są bardzo ograniczone. Pismo
podobnej treści zostało skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Rzeszowie 29.03.05 r. Również pan Czorniak został pouczony o obowiązku przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego pismem z 09.03.05 r.
        W kolejnym piśnie z 23.03.2005 r. pani J. Ziobro żądała przesłania poprzednich pism
do właściwego organu, ale ponieważ podnosiła dwie kwestie (parkowania oraz mycia
autobusów) nie było jasne, o który problem chodzi. W związku z tym ponownie otrzymała
odpowiedź z 19.04.2005 r. potwierdzającą stanowiska przyjęte przez właściwe merytorycznie
wydziały w poprzednich pismach.
        Efektem powyżej przedstawionego obiegu korespondencji była skarga z 13.04.2005
r. na przewlekłe biurokratyczne załatwienie sprawy i nienależyte wykonywanie zadań przez
Starostę Łańcuckiego.
        Dopiero w tym piśmie pani J. Ziobro podniosła kwestie pozwolenia na budowę miejsc
postojowych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych do 10 stanowisk włącznie. Budowa miejsc postojowych na parkowanie
autobusów wymaga pozwolenia na budowę. Pani J. Ziobro została poinformowana, że
Starosta Łańcucki jako organ architektoniczno-budowlany nie rozpatrywał żadnych wniosków
dotyczących budowy miejsc postojowych na ww. posesji.
        Nie jest prawdą zarzut pani J. Ziobro o nie zachowywaniu terminów dot. udzielania
odpowiedzi na pismo, albo brak odpowiedzi w ogóle. Potwierdza to ww. korespondencja
w tej sprawie.
        Po analizie zaistniałych okoliczności skarga pani J. Ziobro przewlekłe biurokratyczne
załatwienie sprawy i nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Łańcuckiego zostaje
uznana za bezzasadną.
        Jednocześnie należy zauważyć, że uchwała Rady Osiedla „Wschód” upoważniająca
panią J. Ziobro do jednoosobowej reprezentacji w sprawach dotyczących całego osiedla ma
wątpliwą moc prawną, a podpisy mieszkańców osiedla składane pod kolejnymi pismami
wskazują na reprezentowanie tylko pewnej grupy rodzin, a nie ogółu mieszkańców osiedla.
                     UCHWAŁA Nr XXX / 251/ 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 31 maja 2005 r.
             w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łańcuckiego


       Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.) § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędach Gmin, Starostwach
Powiatowych i Urzędach Marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264 z późn. zm.).

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                             § 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. ustala się Staroście Łańcuckiemu wynagrodzenie
   w następującej wysokości:
      1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3720 zł (trzy tysiące siedemset
          dwadzieścia złotych),
      2) dodatek funkcyjny w wysokości 1380 zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt
          złotych),
      3) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
          funkcyjnego w kwocie 1020 zł (jeden tysiąc dwadzieścia złotych),
      4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie
          744 zł (siedemset czterdzieści cztery złote).

                                         § 2.
Traci moc Uchwała Nr XIX / 122 / 04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

                                         § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łańcuckiego.

                                            § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego


                                                     Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXX / 252 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 31 maja 2005 r.
                w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124 ust. 1 i 2,
art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                         § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 173 330 zł, tytułem uzyskanych
    dochodów z następujących źródeł:
    1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane ze środków
       ZPORR na projekt „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi
       E–Urząd w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Etap I” w kwocie 111 834 zł
       za rok 2004.
    2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
       nieruchomości 29 155 zł.
    3) Wpływy z różnych dochodów 22 618 zł.
    4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych na
       stypendia dla młodzieży 9 123 zł.
    5) Wpływy z różnych opłat 500 zł.
    6) Odsetki od środków na rachunku bankowym 100 zł.
2. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

                                       § 2.
1. Zwiększa się pozostałe wydatki bieżące budżetu o kwotę 173 330 zł.
2. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Zestawienie zmian dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki
   organizacyjne powiatu zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                 § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                     Wincenty MORYCZ
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/252/2005
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 31 maja 2005 r.


                            Treść                                    Ogółem
Administracja publiczna                                                 140 989,00
Starostwa powiatowe                                                     140 989,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa            29 155,00
użytkowania
wieczystego nieruchomości
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków         111 834,00
gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Oświata i wychowanie                                                     23 218,00
Szkoły zawodowe                                                          23 218,00
Wpływy z różnych opłat                                                      500,00
Pozostałe odsetki                                                           100,00
Wpływy z różnych dochodów                                                22 618,00
Edukacyjna opieka wychowawcza                                             9 123,00
Pomoc materialna dla uczniów                                              9 123,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do                   9 123,00
sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem                                                                   173 330,00           Załącznik nr 2
           do Uchwały Nr XXX/252/2005
           Rady Powiatu Łańcuckiego
           z dnia 31 maja 2005 r.Rozdział                                Treść                                   Zmiana
                                                                                Ogółem
           Administracja publiczna                                                    140 989,00
75020      Starostwa powiatowe                                                        140 989,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                                  140 989,00
           Oświata i wychowanie                                                        23 218,00
80130      Szkoły zawodowe                                                             23 218,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                                   23 218,00
           Edukacyjna opieka wychowawcza                                                9 123,00
85415      Pomoc materialna dla uczniów                                                 9 123,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                                    9 123,00
           Razem                                                                      173 330,00                         Załącznik nr 3
                         do Uchwały Nr XXX/
                         252/2005
                         Rady Powiatu Łańcuckiego
                         z dnia 31 maja 2005 r.
Zestawienie zmian planu wydatków budżetu w podziale
na
poszczególne jedniostki organizacyjne.
Jednostka             Uchwała                     Dział   Rozdział   Paragraf   Ogółem
Starostwo Powiatowe   [2005-05-31] uchwała rady   750     75020      4270        140 989
                                                                     Razem       140 989
                                                          Razem                  140 989
                                                  Razem                          140 989
                      Razem                                                      140 989
ZSTG w Rakszawie      [2005-05-31] uchwała rady   854     85415                    1 548
                                                                     3240          1 548
                                                                     Razem         1 548
                                                          Razem                    1 548
                                                  Razem                            1 548
                      Razem                                                        1 548
I LO w Łańcucie       [2005-05-31] uchwała rady   854     85415                    1 548
                                                                     3240          1 548
                                                                     Razem         1 548
                                                          Razem                    1 548
                                                  Razem                            1 548
                      Razem                                                        1 548
ZS Nr 1 w Łańcucie    [2005-05-31] uchwała rady   854     85415      3020            735
                                                                     3240            648
                                                                     Razem         1 383
                                                          Razem                    1 383
                                                  Razem                            1 383
                      Razem                                                        1 383
ZS Nr 3 w Łańcucie    [2005-05-31] uchwała rady   801     80130      4210            100
                                                                     4300            500
                                                                     Razem           600
                                                          Razem                      600
                                                  854     85415      3240          1 548
                                                                     Razem         1 548
                                                          Razem                    1 548
                                                  Razem                            2 148
                      Razem                                                        2 148
ZS Nr2 w Łańcucie     [2005-05-31] uchwała rady   801     80130      4210          3 000
                                                                     4270         19 618
                                                                     Razem        22 618
                                                          Razem                   22 618
                                                  854     85415      3240          3 096
                                                                     Razem         3 096
                                                          Razem                    3 096
                                                  Razem                           25 714
                      Razem                                                       25 714
Razem                                                                            173 330


Zestawienie zmian planu dochodów budżetu w podziale na
poszczególne jedniostki organizacyjne.
Jednostka             Uchwała                     Dział   Rozdział   Paragraf   Ogółem
Starostwo Powiatowe   [2005-05-31] uchwała rady   750     75020      770            29 155
                                                                     6298          111 834
                                                                     Razem         140 989
                                                          Razem                    140 989
                                                  Razem                            140 989
                      Razem                                                        140 989
ZSTG w Rakszawie      [2005-05-31] uchwała rady   854     85415      2460            1 548
                                                                     Razem           1 548
                                                          Razem                      1 548
                                                  Razem                              1 548
                      Razem                                                          1 548
I LO w Łańcucie       [2005-05-31] uchwała rady   854     85415      2460            1 548
                                                                     Razem           1 548
                                                          Razem                      1 548
                                                  Razem                              1 548
                      Razem                                                          1 548
ZS Nr 1 w Łańcucie    [2005-05-31] uchwała rady   854     85415      2460            1 383
                                                                     Razem           1 383
                                                          Razem                      1 383
                                                  Razem                              1 383
                      Razem                                                          1 383
ZS Nr 3 w Łańcucie    [2005-05-31] uchwała rady   801     80130      690                 500
                                                                     920                 100
                                                                     Razem               600
                                                          Razem                          600
                                                  854     85415      2460            1 548
                                                                     Razem           1 548
                                                          Razem                      1 548
                                                  Razem                              2 148
                      Razem                                                          2 148
ZS Nr2 w Łańcucie     [2005-05-31] uchwała rady   801     80130      970            22 618
                                                                     Razem          22 618
                                                          Razem                     22 618
                                                  854     85415      2460            3 096
                                                                     Razem           3 096
                                                          Razem                      3 096
                                                  Razem                             25 714
                      Razem                                                         25 714
Razem                                                                              173 330
                    UCHWAŁA Nr XXX/ 253 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                          z dnia 31 maja 2005 r.
                       w sprawie wyrażenia stanowiska

  Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Powiatu Nr III / 12 /1998 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Łańcuckiego (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego
Nr 13, poz. 333, z późn. zm.),RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                 § 1.
1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Powiat Łańcucki do tworzonego
  Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego (ROM), którego celem jest
  skorzystanie z możliwości pozyskania środków unijnych.
2. Sygnatariuszami    porozumienia     tworzącego     ROM     są      samorządy:
  Województwa      Podkarpackiego,     Miasta   Rzeszowa,      oraz    powiatów
  rzeszowskiego, dębickiego, łańcuckiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego
  i ropczycko-sędziszowskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łańcuckiego do nawiązania współpracy
  z samorządami tworzącymi ROM opisany w ust. 1 i 2 oraz do podpisania
  stosownego porozumienia, w ramach którego udziały w finansowaniu
  kosztów związanych z zawiązywaniem się ROM-u będzie rozkładał się
  proporcjonalnie w zależności od wielkości budżetu poszczególnych
  jednostek samorządowych tworzących porozumienie.

                                  § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                           PRZEWODNICZĄCY
                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXXI / 254 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 30 czerwca 2005 r.

                 w sprawie opinii do projektu programu
                     restrukturyzacyjnego SPZOZ


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684),
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE


                                     § 1.
Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego zakładu
Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łańcucie ul. Paderewskiego 5,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku zakładu
z dnia 10 czerwca 2005 r.

                                    § 2.
Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody
Podkarpackiego jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję
o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie
programu restrukturyzacyjnego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego


                                                     Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXXI / 255 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Żołynia w celu wspólnego
opracowania i realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój
edukacyjny uczniów w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE


                                       § 1.
Powiat Łańcucki zawiera porozumienie z Gminą Żołynia w celu wspólnego
opracowania i realizacji projektu stypendialnego dotyczącego wspierania rozwoju
edukacyjnego uczniów w ramach działania 2,2, „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.

                                    § 2.
Wykonanie uchwały, poprzez przygotowanie i podpisanie porozumień, powierza się
Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                      § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                          PRZEWODNICZĄCY
                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                 UCHWAŁA Nr XXXI / 256 / 05
               RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łańcucie za rok 2004 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2005.

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE


                                      § 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łańcucie za rok 2004 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej na rok 2005 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

                                     § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                      PRZEWODNICZĄCY
                                    Rady Powiatu Łańcuckiego

                                       Wincenty MORYCZ
Załącznik do
Uchwały Nr XXXI/256/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.
                                 SPRAWOZDANIE

      Przedstawiam Radzie Powiatu Sprawozdanie z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w 2004 roku.

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie powołane zostało od 1
maja 1999 r. jako jednostką organizacyjną powiatu. Celem działania Centrum jest
niesienie szeroko rozumianej pomocy rodzinom i osobom potrzebującym w taki
sposób, aby nie następowało trwałe uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej
oraz wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych by z pomocy instytucjonalnej
korzystały tylko w ostateczności.
       Niniejszym przedstawiam sprawozdanie z pracy PCPR w 2004 roku.


    SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE PCPR Z 2004 ROKU

I. Podstawa prawna realizacji zadań
II. Struktura Organizacyjna

   II. 1. Opieka nad rodziną i dzieckiem;
   1.) rodziny zastępcze
   2.) usamodzielnienia, kontynuacja nauki
   3.) domy pomocy społecznej

   II. 2. Poradnictwo i współpraca z organizacjami pomocowymi;
   1)   Interwencja Kryzysowa
   2)   profilaktyka uzależnień
   3)   współpraca z organizacjami pozarządowymi
   4)   szkolenia
   5)   sprawy Repatriantów

   II. 3. Sprawy osób niepełnosprawnych i Kombatantów;
    1) rehabilitacja społeczna
    2) Sprawy Kombatantów

   II. 3. Środowiskowy Dom Samopomocy;
   1.) kadra ŚDS
   2.) uczestnicy ŚDS
   3.) finansowanie ŚDS

III Źródła finansowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
I. Podstawa prawna realizacji zadań

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną
powiatu i realizuje zadania z zakresu:

   1. Pomocy społecznej – określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12
      marca 2004 r. oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
   Do tych zadań należy między innymi zapewnienie i prowadzenie usług
   o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu
   ponadgminnym, kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy
   społecznej, opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów
   społecznych, prowadzenie interwencji kryzysowej, udzielanie informacji
   o prawach i uprawnieniach, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego
   poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnienie
   opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo jej pozbawionych poprzez
   prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, tworzenie i wdrożenie
   programów pomocy dziecku i rodzinie, przyznawanie pomocy pieniężnej na
   usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem
   nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo –
   wychowawcze, wspieranie procesu integracji uchodźców i repatriantów, pomoc
   kombatantom i ich rodzinom w zakresie wynikającym z ustawy o kombatantach.

   2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie
      o rehabilitacji zawodowej    i   społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
      niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., a także rozporządzeń
      wykonawczych do ustawy.
   Do tych zadań nadzy rehabilitacja społeczna, programy celowe, współpraca
   z oddziałem PERON w Rzeszowie w zakresie upowszechniania informacji
   i materiałów opracowywanych przez Zarząd Funduszu.

II. Struktura Organizacyjna
    Według stanu na 31.12.2004 r. w Centrum pracuje 5 pracowników
    w wymiarze 4,5 etatu, którzy pracują na samodzielnych
    stanowiskach. W ramach PCPR działa Środowiskowy Dom
    Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla
    mieszkańców Powiatu zatrudniający pracowników na 10,25 etatu.
   1. Dyrektor – 1 etat.
   2. Główny księgowy – 0,5 etatu,
   3. Stanowisko ds. rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej -1
      etat,
   4. Stanowisko ds. opieki nad dziećmi, usamodzielniania, placówek opiekuńczo -
      wychowawczych, interwencji kryzysowej – 1 etat,
   5. Stanowisko ds. –rehabilitacji społeczne – 1 etat,
   6. Środowiskowy Dom Samopomocy - wydział PCPR – 10,25 etatu
  PCPR obsługuje placówkę rodzinną – Rodzinny Dom Dziecka w
Soninie dla 5 rodzeństwa.II. 1. Opieka nad rodziną i dzieckiem
1.) RODZINY ZASTĘPCZE

Stan rodzin zastępczych na dzień 31.12.2004 r.
- ogółem 35 rodzin /1 rodzina zastępcza nie pobiera pomocy pieniężnej/
  w tym:
  - 27 spokrewnionych z dzieckiem /1 rodzina nie pobiera pomocy/
  - 8 niespokrewnionych

- ogółem wychowankowie 47
  w tym:
  - 30 w rodzinach spokrewnionych
  - 17 w rodzinach niespokrewnionych

- wypłata pomocy pieniężnej ogółem                    392.006,63   zł

   - dla rodzin spokrewnionych                        239.416,58 zł
     w tym:
     - pomoc pieniężna miesięczna                      223.909,08 zł
     - jednorazowa pomoc na pokrycie
       wydatków związanych z potrzebami
       dziecka przyjmowanego do rodziny /dla 7 dzieci/ 15.507,50 zł


   - dla rodzin niespokrewnionych                      152.590,05 zł
     w tym:
     - pomoc pieniężna miesięczna                       146.027,05 zł
     - jednorazowa pomoc na pokrycie
       wydatków związanych z potrzebami
       dziecka przyjmowanego do rodziny /dla 3 dzieci/   6.563,00 zł

W 2004 r. utworzone zostały:
- 9 rodzin spokrewnionych o liczbie dzieci 10
- 1 rodzina niespokrewniona o liczbie dzieci 2
W 2 istniejących już rodzinach zastępczych niespokrewnionych umieszczonych
zostało 3 dzieci.
W związku z zaburzonymi relacjami dzieci – rodzice – 1 rodzina zastępcza została
rozwiązana.

W związku z usamodzielnieniem się pełnoletniej wychowanki 1 rodzina zastępcza
przestała funkcjonować.
W 2004 r. do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie zostało skierowanych
na szkolenie 10 rodzin zastępczych.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowane zostało uroczyste spotkanie
dla rodzin zastępczych z terenu powiatu.
U wszystkich rodzin zostały przeprowadzone:
- co 6 m-cy ( 2 razy w roku ) wywiady dotyczące sytuacji dochodowej dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej
- raz w roku wywiady dotyczące sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej.


2.) USAMODZIELNIENIA, KONTYNUACJA NAUKI

                        Rodziny zastępcze
                   Usamodz ielnienie
            osoby                -        4
            kwota wpłacona      -     16.210, - zł

                    Kontynuacja         nauki

            osoby               -          22
           kwota wypłacona     -        105.828,81 zł

                              Placówki
                Placówki opiekuńczo - wychowawcze
                         socjalizacyjne

dzieci umieszczone w domach dziecka                 -         -
młodzież usamodzielniana                            -         -
        Kwota wypłaconych świadczeń z tytułu    -
                    usamodzielnienia              -           -
        Ilość osób kontynuujących naukę          -       5 osób
        Kwota wypłaconych świadczeń z tytułu
                     kontynuacji nauki           -      24.879, - zł

                 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
                          resocjalizacyjne
     Ilość osób usamodzielnianych             -    1
     Kwota świadczeń wypłaconych
      z tytułu usamodzielnienia               -     -
      Kwota świadczeń wypłaconych
     z tytułu kontynuacji nauki               - 1.572,37 zł


3.) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W związku ze zmianą przepisów prawa w 2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łańcucie wydało 1 decyzję o umieszczeniu w DPS.

Na koniec roku 2004 w DPS Łańcut przebywa:
- 68 mieszkańców z powiatu łańcuckiego
- 1 mieszkańców z powiatu leżajskiego
- 4 mieszkańców z powiatu lubaczowskiego
- 2 mieszkańców z powiatu ropczycko-sędziszowskiego
- 6 mieszkańców z powiatu rzeszowskiego
- 2 mieszkańców z powiatu strzyżowskiego
- 1 mieszkaniec z powiatu niżańskiego
- 1 mieszkaniec z powiatu stalowowolskiego
- 6 mieszkańców z Powiatu Rzeszów-Grodzki
II. 2. Poradnictwo i współpraca z organizacjami pozarządowymi
1.) INTERWENCJA KRYZYSOWA
       Zadanie to, jakim jest Interwencja Kryzysowa jest zadaniem własnym powiatu
i nakłada obowiązek organizowania ośrodka interwencji z miejscami hotelowymi dla
ofiar przemocy domowej.
W ramach interwencji kryzysowej udzielono ok. 50 porad.
 Przy powstałym Ośrodku Interwencji Kryzysowej powstały 2 grupy wsparcia
    1- dla mężczyzn z problemem alkoholowym
    2- kobiet współuzależnionych
Grupy wsparcia są prowadzone przez 2 psychologów.

2.) PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
       W ramach profilaktyki uzależnień zorganizowano - V Powiatową Konferencję
pt.; „Uzależnienia chorobami XXI wieku – programy profilaktyczne.” Konferencja
odbyła się w czerwcu 2004 r. w świetlicy Bursy Szkolnej w Łańcucie dla
przedstawicieli szkół, gmin, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, służby zdrowia,
Sanepid.

W ciągu roku, w ramach przygotowań do konferencji odbywały się spotkania w
ramach Powiatowego Zespołu ds. Profilaktyki. Spotkania były organizowane przy
współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla pedagogów szkolnych,
przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Policji
i ZOZ.

3.) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
       W ramach tego zadania jest nawiązana ścisła współpraca z organizacjami
pozarządowymi z terenu powiatu działającymi na polu pomocy społecznej i dla osób
niepełnosprawnych. Centrum stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi
w tym: udzielanie informacji dotyczących zdobywania środków, porady dotyczące
funkcjonowania placówek oraz wspólne organizowanie imprez dla uczestników
ośrodków prowadzonych przez nie. Szczególnie współpracujemy z fundacją pomocy
młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, która prowadzi w Łańcucie Świetlice dla
dzieci i Klub dla młodzieży. Mamy dobrą współpracę z Stowarzyszeniem Przyjaciół
Młodzieży Specjalnej Troski prowadzącym WTZ, Polskim Związkiem Diabetyków
oraz Polskim Związkiem Niewidomych.
W ramach tej współpracy zorganizowano imprezę integracyjną pod nazwą „III
Rodzinny Piknik integracyjny”
Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym: udzielanie informacji
 dotyczących zdobywania środków , funkcjonowania placówek jest realizowana przez
cały rok.
W miarę potrzeb udzielano informacji dotyczących pomocy społecznej tj.
 w jaki sposób starać się o pomoc z pomocy społecznej, komu taka pomoc jest
udzielana oraz jak pomóc osobom niepełnosprawnym, zakres usług opiekuńczych.


4.) SZKOLENIA
W ciągu roku SA organizowane szkolenia dla różnych grup. Przede wszystkim dla
osób pełniących funkcje rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. są
także organizowane szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu wraz
z przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych współpracujących z PCPR.
Szkolenia w ramach Powiatowego Zespołu ds. Profilaktyki.

5.) REPATRIANCI
Zgodnie z otrzymaną decyzją Prezesa Urzędu d/s Repatriacji i Cudzoziemców
wypłacona została kwota 9.934,40 zł na pokrycie wydatków związanych
z udzieleniem repatriantom pomocy. Kwota ta została wypłacona 2 rodzinom
osiadłym w Łańcucie i Rogóżnie.
Centrum utrzymuje również kontakt z repatriantami przybyłymi na teren powiatu
łańcuckiego we wcześniejszych latach. W razie wystąpienia problemów mogą
zwrócić się w każdej chwili do pracowników Centrum o udzielenie pomocy. Obecnie
jedna rodzina korzysta z pomocy środowiskowej i poradnictwa rodzinnego.


II. 3. Sprawy osób niepełnosprawnych i Kombatantów

1.) REHABILITACJA SPOŁECZNA
       Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą z 27
sierpnia 1997 r. „ O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych” ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zmianami) obejmuje :


Informacja o wydanych środkach PFRON na 2004 rok
Lp. Nazwa zadania                       Liczba osób         Przyznana kwota
1.   Dofinansowanie do turnusów
     rehabilitacyjnych              (                 204          93.997,00 zł.
     osoby dorosłe, dzieci,
     opiekunowie)
2.   Dofinansowanie do
     zaopatrzenia w sprzęt reh.,                      196         180.775,00 zł.
     przedmioty ortopedyczne i
     środki pomocnicze (Osoby
     dorosłe, dzieci)
3.   Dofinansowanie do likwidacji
     barier architektonicznych, w                     55          206.699,00 zł.
       komunikowaniu się i
       technicznych(osoby dorosłe,
       dzieci)
4.     Dofinansowanie do
       funkcjonowania WTZ                     20                       281.520 zł.
5.     Dofinansowanie do sportu,
       kultury, turystyki i rekreacji         153                     10.000,00 zł.
       Razem rehabilitacja
       społeczna                              628                     772.991,00 zł.Dofinansowanie poszczególnych zadań:
1. Turnusy rehabilitacyjne
 a ) dzieci i młodzież -
      plan finansowy - 29.141,00 zł.
 Ogółem przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 39 dzieci          niepełnosprawnych
i 25 opiekunów w wysokości 29.141,00 zł.
b) osoby dorosłe -
      plan finansowy 64.856,00 zł
     Ogółem przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 120 osób niepełnosprawnych
i 20 opiekunów w wysokości 64.856,00 zł.

2. Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

a) dzieci i młodzież
   plan finansowy - 50.542 zł.
  Ogółem przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 49 dzieci
niepełnosprawnych na kwotę 50.542,00 zł
 b ) osoby dorosłe
 plan finansowy 130.233,00 zł.
 Ogółem przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 147 osób na kwotę
  130.233,00 zł.

3. Warsztat Terapii Zajęciowej

 Plan finansowy PFRON          268.280,00 zł
 Wyrównanie do planu z 2003 r. 13.240,00 zł.
 Ogółem                       281.520,00 zł.
 Wypłacono                    281.520,00 zł.

4. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 10.000,00 zł.

Odbyły się 2 imprezy:
a ) III Pikniku Integracyjnego, który odbył się 20 czerwca 2004 roku w Łańcucie
b ) Wycieczka turystyczno - rekreacyjna członków Polskiego Związku Niewidomych,
koło w Łańcucie.

PCPR było współorganizatorem Wernisażu pt : „ Widziano anioły ”, który odbył się
w restauracji Vena w Łańcucie. Prace swoje wystawili uczestnicy placówek
pomocowych dla osób niepełnosprawnych oraz oświatowych dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu łańcuckiego

5. Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

a) dzieci i młodzież
  plan finansowy - 36.789 zł.
  Ogółem przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 9 dzieci
niepełnosprawnych na kwotę 36.789,00 zł
 b ) osoby dorosłe
 plan finansowy 169.910,00 zł.
 Ogółem przyznano i wypłacono dofinansowanie dla 46 osób na kwotę
  169.910,00 zł.

2.) SPRAWY KOMBATÓW
W roku 2004 została powołana przy Staroście Łańcuckim Powiatowa Rada
Kombatancka w skład, której weszli przedstawiciele działających na terenie powiatu
związków Kombatanckich. Przewodniczący wybranej Rady jest równocześnie
przedstawicielem Powiatu Łańcuckiego w pracach Wojewódzkiej Rady
Kombatanckiej. Rada współorganizuje uroczystości patriotyczno – narodowe wraz
z przedstawicielami Powiatu.


II. 6. Środowiskowy Dom Samopomocy

Uczestnicy        -   29 osób
Przyjętych        -    5 osób
Rezygnacja        -    5 osób
Organizacja i udział imprez kulturalno – oświatowych

styczeń
14.01. – spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Społeczna Radę ds. osób niepełnosprawnych
22.01. – bal maskowy zorganizowany przez praktykantów z Zespołu Szkół Medycznych
29.01. – Jasełka dla rodziców i opiekunów, spotkanie informacyjne z rodzicami
luty
2.02. – „Pożegnanie z kolędą” przygotowane przez praktykantów z Zespołu Szkół Medycznych
4.02. – przedstawienie dzieci z przedszkola nr 2
12.02. – zabawa Walentynkowa
marzec
8.03. – Dzień kobiet w ŚDS
22.03. – topienie marzanny, udział w przedstawieniu w DPS w Łańcucie
kwiecień
1.04. – przygotowanie wystawy prac uczestników ŚDS nawiązujących tematyką do Świat Wielkiej
Nocy w Starostwie Powiatowym
8.04. – spotkanie wielkanocne uroczystość wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najładniejszą
kartkę wielkanocną
maj
7.05. – wycieczka do parku
24.05. – Majówka osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Społeczna Radę ds. osób
niepełnosprawnych
26.05. – udział grupy uczestników ŚDS w VI Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów
Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Mielcu
27.05. – przedstawienie „Dzikie Łabędzie” w teatrze Maska w Rzeszowie
czerwiec
1.06. – uroczystość z okazji „Dnia Matki” :występy artystyczne, poczęstunek, wspólne grilowanie i
zabawa przy muzyce
3.06. – udział grupy uczestników w Festynie Integracyjnym w Sieniawie
11-13.06. – wycieczka Myczkowiec
20.06. – Piknik Integracyjny w Łańcucie
lipiec
7.07. – zabawa przy muzyce
15.07-2.08. – udział w turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Muszynie zorganizowanym przez
Polski Związek Niewidomych koło w Łańcucie
sierpień
12.08. – zabawa taneczna
17.08. – wycieczka do parku
wrzesień
12.09. – kiermasz prac uczestników ŚDS w Rzeszowie w ramach projektu „Schizofrenia otwórzmy
drzwi”
14.09. – grillowanie i zabawa przy muzyce w Wysokiej
24.09. – otwarcie wystawy „Widziano Anioły” w restauracji Vena w Łańcucie
30.09. – dzień chłopca
październik
1.10. – uroczyste zamkniecie wystawy „Widziano Anioły”
20.10. – zabawa taneczna przy muzyce
listopad
2.11. – wizyta na cmentarzu w Białobrzegach
18.11. – wycieczka po Łańcucie
30.11. – zabawa andrzejkowa z wróżbami
grudzień
6.12. – przedstawienie w teatrze Maska w Rzeszowie pt. ”O rybaku i złotej rybce...”
7.12. – Mikołajki
17.12. – Wigilia uczestników i pracownikówIII Źródła finansowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR jest finansowane ze środków rządowych przyznawanych jako dotacja celowa
na wykonywanie zadań zleconych.


  Opisowe roczne sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów budżetowych
                     realizowanych przez PCPR w 2004r.

WYDATKI


Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo- wychowawcze-ogółem =137
279,07 zł.
§ 2810- Dotacja na Klub ”Wzrastanie” w Łańcucie-13860,00 zł
§ 3110-Świadczenia społeczne w postaci wypłaty pomocy pieniężnej- 28452,07 zł, tj.
- na kontynuację nauki dla 5 wychowanków z placówek-26452,07 zł
- wyprawka rzeczowa dla wychowanków z placówek-                                    2000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 94 967,00 zł dotyczą Placówki
Rodzinnej w Soninie.
Wydatki dotyczące płac i pochodnych wyniosły 30 871,09 zł.
Pozostałe wydatki wyniosły 64 095,91 zł.
Rozdział 85204-Rodziny zastępcze- wydatki ogółem =524 545,41 zł.
Na wydatki te składają się:
§3110 = 524 045,41 zł tj.
- wypłata pomocy dla rodzin zastępczych-392 006,63 zł,
- wypłata pomocy na kontynuację nauki wychowanków z rodzin- 105 828,81 zł ,
- wypłata 4 usamodzielnień – 16 210,00 zł
- pomoc w ramach wyprawki rzeczowej dla 5 wychowanków - 9999,97 zł.
§ 4210,4300,4410 w łącznej kwocie 500,00 zł ,dotyczące obsługi zadań w tym
rozdziale.


Rozdział 85218-wydatki ogółem =112 562,00 zł.
1. Wydatki dotyczące płac , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych płac
wynosiły łącznie 95559,69 zł,

2. Wydatki paragrafów bieżących pozostałych- 17 002,31 zł
A. Wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –3130,56 zł.
B. Zakupy i usługi § 4210 towarów i usług - 3 541,00 zł, tj.:
              § 4260 energii - 3 900,00 zł

                   § 4270-naprawa - 130,00 zł
                    § 4300-usługi pozostałe: - 5 900,75 zł
                   § 4410 delegacje - 400,00 zł.

Rozdział 85295-Razem wydatki wyniosły 4784,80 zł.
W tym rozdziale wydatkowano środki na wdrażanie programu
użytkowego „Pomost”, tj.: - zakup materiałów na zainstalowanie
sieci oraz programów antywirusowych = 2648,80 zł,
- szkolenia, umowę o dzieło i montaż = 2136,00 zł.
Rozdział 85324 -PFRON = 19 325,00 zł
-na obsługę zadań PRRON
Wydatki dotyczące płac oraz pochodnych płac wynosiły łącznie 11069,31 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe- 9505,17 zł,
-ubezpieczenia społeczne pracodawcy –1369,37 zł,
-fundusz pracy –194,77 zł.
W tym rozdziale wykonano również wydatki rzeczowe w kwocie
8255,69 zł, z czego:
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia przypada- 2732,93
zł,
- na zakup energii-1156,88 zł,
- na pozostałe usługi m.in. usługi pocztowe, bankowe, telefon,
śmiecie,                           udział w konferencji, umowy o
dzieło i zlecenia – 4304,32 zł,
- na delegacje-61,56 zł.

 Rozdział 85395-Pozostała działalność =30 000,00 zł
W tym rozdziale realizowano 2 programy, tj.
1. program dotyczący tworzenia grup wsparcia przy ośrodku
interwencji kryzysowej
   -15000,00 zł
2. program dotyczący tworzenia mieszkania chronionego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi -15000,00 zł.AD.1.
   W ramach tego programu zatrudniono na umowy zleceń 2
psychologów, pracownika socjalnego i pracownika do obsługi biura
przy interwencji kryzysowej na łączną kwotę 6797,75 zł.
Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie pomieszczeń na kwotę
5941,61 zł, m.in. szafę, ławę, telefon, czajnik, kanapę, tablice
korkowe, tusze, toner itp.
Inne koszty to: opłaty za rozmowy telefoniczne-189,66 zł, usługi
pocztowe-200,00 zł, usługi drukarskie(foldery)-1220,00zł, udział w
konferencji i delegacje-463,60 zł.

AD.2.
      W ramach otrzymanych środków zakupiono meble i
wyposażenie kuchni, 2 pokoi, łazienki i przedpokoju w kwocie
13870,62 zł.
Wykonano również malowanie tych pomieszczeń –1098,00 zł .
Koszty delegacji wyniosły 31,38 zł(wyjazdy na zakupy).DOCHODY
    Osiągnięte dochody w rozdziałach 85201,85203,85218 § 0920 dotyczą odsetek
bankowych naliczonych przez bank. Wynosiły one odpowiednio 267,94 zł, 557,88 zł
i 2203,67 zł.
   Osiągnięte dochody w rozdziałach 85203 i 85218 § 0970 pochodzą z refundacji wynagrodzeń

zatrudnionych osób niepełnosprawnych przez PFRON. Wyniosły one odpowiednio 6670,56 zł    i

1120,00 zł.

   Natomiast dochody w rozdziale 85204 § 0830 pochodzą z odpłatności matki naturalnej za

pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i wyniosły one 215,38 zł. W tym rozdziale występują

należności w postaci zaległości w kwocie 772,72 zł.
     WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
                                   na rok 2005

       PCPR podaje potrzeby w dziedzinie pomocy społecznej, zgodnie z art. 112 a
ust. 12 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64 poz. 593
z późn. zm.) na rok 2005.

      Pomoc społeczna jest w naszym państwie niezwykle ważnym działem polityki.
Samorząd powiatowy jest obowiązany do realizacji przekazanych mu ustawowo
zadań na rzecz swoich obywateli. Zadanie te są realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, jednostkę organizacyjną powiatu.
      W ciągu działalności PCPR powstało wiele nowych placówek: Warsztat
Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie,
Placówka Rodzinna - Rodzinny Dom Dziecka w Soninie. Zwiększono także liczbę
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z 77 na 93.
      Jednak jest jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie pomocy społecznej, wiele
zadań własnych czeka na ich realizację, a wiąże się ściśle z budżetem
i wyasygnowaniem na te cele odpowiednich środków finansowych.

1. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez powiat

1.) Potrzeby dotyczące rodzin zastępczych na 2005 r.:

Potrzeby w tym zakresie są znaczne, szacowane na kwotę 511.218,50; zł. Jest to
kwota na świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych, a w tym na powstające
nowe rodziny zastępcze. W tym są wliczone finanse pokrywające zobowiązania
wynikające z podpisanych porozumień na 3 dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych w innych powiatach, za które powiat łańcucki ponosi odpłatność.

- wykonanie za I-V/05:                                   176.318,19
- dla istniejących rodzin VI-XII/05:                      240.233,91
- pomoc pieniężna dla nowych rodzin:
  spokrewnione /6 rodzin, 8 dzieci/                        35.013,60
  niespokrewnione /4 rodziny, 6 dzieci/                    33.068,40
- utworzenie rodziny zastępczej niespokrewnionej wielodzietnej /5 dzieci/
z wynagrodzeniem                                           26.584,40
Razem rocznie                                              511.218,50 zł

2.) Potrzeby dotyczące placówek opiekuńczo - wychowawczych na 2005 r.:

Dzieci potrzebujące opieki, a pozbawione jej są przez Sąd Rodzinny kierowane także
do placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie naszego Powiatu
funkcjonuje tylko placówka rodzinna, która jest dla pięciorga rodzeństwa
i z racji swej specyfiki nie przyjmuje dzieci. Inne rodzaje placówek jak: domy dziecka,
ośrodki wychowawcze są poza naszym powiatem. W związku z tym dzieci z
postanowieniem Sądu są umieszczane w nich, a odpłatność regulowana jest na
podstawie porozumień zawieranych z powiatami właściwymi na usytuowanie
placówki. W 4 placówkach socjalizacyjnych – domach dziecka jest umieszczone 21
dzieci.
21 dzieci umieszczonych                                 466.383,00 zł
2 dzieci planowanych do umieszczenia                     9.500,00 zł
Razem rocznie:                                         475.883,00 zł


3.) Potrzeby dotyczące usamodzielnień wychowanków na 2005 r.:

W tym zadaniu mieści się usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Pomoc finansowa jest przyznawana na
usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki. Natomiast na tak zwane :wyprawki
rzeczowe” są przeznaczane środki finansowe na wyposażenie mieszkania,
potrzebny sprzęt. Potrzeby w tym zakresie są znaczne.

Wychowankowie z rodzin zastępczych:
- Kontynuacja nauki:    24 osoby -        141.000,00
- Usamodzielnienia:     1 osoba -           4.863,00

Wychowankowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych:
- kontynuacja nauki:  6 osób -       36.000,00
- usamodzielnienia:   2 osoby -       9.726,00
Razem rocznie:                      191.589,00 zł

4.) Potrzeby dotyczące ośrodka interwencji kryzysowej OIK na 2005 r.:


Prowadzenie interwencji kryzysowej i przeciwdziałanie przemocy w
rodzinach
W 2003 r. przy PCPR powstał Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który jest zadaniem
własnym powiatu i jako takie finansowanie winno otrzymywać z środków powiatu.
Jeżeli będzie możliwość PCPR będzie starało się o środki ze specjalnego programu
opieki nad rodziną.
       OIK utworzony przy PCPR w specjalnie przystosowanym i wyposażonym
pokoju z zainstalowanym odrębnym numerem telefonu. Obsługa Ośrodka będzie
prowadzona przez jedną osobę zatrudnioną na ½ etatu.
Równocześnie na podstawie porozumienia należy zabezpieczyć miejsce hotelowe
dla ewentualnych ofiar przemocy potrzebujących pomocy na 48 godzin. Może to być
pokój w jednym z internatów na terenie powiatu, np.; w Rakszawie i Łańcucie.
Opłatność za pobyt osób potrzebujących ponosiłaby osoba pokrzywdzona i powiat.
       Przy OIK od 2004 roku działają grupy wsparcia prowadzone przez 2
psychologów na podstawie umowy zlecenia. Prowadzona jest specjalistyczna pomoc
psychologiczna dla osób pokrzywdzonych. Współdziała z nami Zespół
Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli poszczególnych instytucji
mających w swoim zakresie pomoc w przypadku pojawienia się przemocy w rodzinie.
Koordynatorem zaś jest pracownik socjalny PCPR.
Działalność OIK;
- opłata telefonu:                            1.000: zł
- zatrudnienie na ½ etatu-                    6.500; zł

Razem :                                           7.500; zł
Grupy wsparcia:
        2 psychologów     - umowy zlecenia ;     4.000,00 z ł
        szkolenia         -                      1.500,00 zł
Razem :                                          5.500,00 zł
Razem rocznie:                                  13.000,00 zł

5. ) Szkolenie rodzin w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rzeszowie szkoli rodziny zastępcze
i przygotowuje je do pełnienia tej roli. W tym roku jest zawarte porozumienie na
świadczenie tych usług z miastem Rzeszów, na którego terenie jest Ośrodek.
       kwota w porozumieniu - 26.783,00 zł

6. ) Profilaktyka uzależnień
       V Konferencja „Uzależnienia Chorobami XXI wieku.”
       Od 2000 roku są organizowane na szczeblu powiatowym konferencje
dotyczące problemów związanych z szeroko pojętą profilaktyka uzależnień wśród
dzieci i młodzieży naszego powiatu. Konferencje te gromadzą osoby zainteresowane
problemem uzależnień dzieci i młodzieży i jego rozwiązania, a szczególnie
pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, samorządowców, policjantów i
osoby z wymiaru sprawiedliwości. Każda z konferencji traktuje szczególnie o innym
z uzależnień. I tak kolejno odbyły się konferencje na temat; nikotynizmu, alkoholizmu
i narkomani.
       Tegoroczna konferencja w 2005 r. zorganizowana została wspólnie z
Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie i Rakszawie. Koszty
konferencji zostały rozdzielone pomiędzy współorganizatorów. Koszty Powiatu
łańcuckiego objęły wynajem sal i część posiłków w Rakszawie oraz wydawnictwo
pokonferencyjne.
Koszt organizacji:
- Wynajem sali:             1.500,00 zł
- Poczęstunek gości:        1.000,00 zł
- Wydawnictwo:              2.000,00 zł
Razem:                      4.500,00 zł

7. ) potrzeby finansowe na działalność PCPR w 2005 r.
W PCPR pracuje 6 pracowników zatrudnionych na 5,5 etatu, którzy wykonują
wszystkie zadania pomocy społecznej. Jednostka jest finansowana ze środków
własnych powiatu (112.280; zł) oraz z 2% obsługi PFRON (15.000, zł) ale jej
wysokość nie jest wystarczająca i nie zaspokaja w pełni wszystkich potrzeb. W 2005
roku przyjęliśmy nowe zadanie, którym jest informatyczny przekaz informacji oraz
szczegółowych danych dotyczących rodzin zastępczych i wychowanków placówek.
Pozyskaliśmy pod koniec 2004 roku środki na wyposażenie stanowiska oraz
przeszkolenie pracownika w zakresie obsługi skomplikowanego programu
komputerowego. Ta ilość pracowników – 3 merytorycznych, to za mało do pracy przy
tak wielu zadaniach.
       Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Osoba przyjęta zajęłaby się
obsługa OIK (ośrodka interwencji kryzysowej) oraz sprawami szkoleń, konferencji
i organizacji pozarządowych.
- przyznana dotacja:                   112.280,00
- środki z 2% PFRON:                    15.000,00
Razem:                                 127.280,00
- jeden etat:                           20.000,00
Razem potrzeby:                        147.280,00 zł


2. Zadania wynikające z innych ustaw realizowane przez powiat

Potrzeby z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są w tym roku
bardzo duże: 881.520,00 zł.
O wysokościach środków finansowych na poszczególne zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej decyduje ilość wniosków osób niepełnosprawnych złożonych
w roku bieżącym. Natomiast wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, a
także o dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji złożonych przez
organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych złożonych w roku bieżącym
jak i w latach ubiegłych.


1 ) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2005 r.
W ramach tego zadania realizowanych jest 5 form dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych. Podane wysokości środków finansowych podano zgodnie ze
złożonymi wnioskami osób niepełnosprawnych w 2005 roku razem
z niezrealizowanymi wnioskami z 2004 roku.
I. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
    a ) dzieci :        35.000 zł.
    b ) osoby dorosłe : 70.000 zł.
      Ogółem :        105.000 zł.
II. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych
    a ) dzieci :        55.000 zł.
    b ) osoby dorosłe : 130.000 zł.
Ogółem :               185.000 zł.
III. Dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki.
    a ) dzieci :        20.000 zł.
    b ) osoby dorosłe : 30.000 zł.
 Ogółem :             50.000 zł.
Złożono 6 wniosków od Stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. W tym IV Piknik Integracyjny, III wystawa „Widziano Anioły” oraz
wycieczki organizowane przez stowarzyszenia.
IV. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
 w komunikowaniu się i technicznych.
   a ) dzieci :          60.000 zł.
   b ) osoby dorosłe : 200.000 zł.
Ogółem :               260.000 zł.
V. Dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej:
268.280,00 zł,      po zwiększeniu - Rocznie : 281.520 zł.

OGÓŁEM PFRON:
Zadania z rehabilitacji społecznej:     600.00,00 zł
WTZ w Białobrzegach:                    281.520,00 zł
Razem rocznie:                          881.520,00 zł
       WYKAZ POTRZEB FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PCPR
                    NA ROK 2005 /układ tabelaryczny/

l.p.      Zadanie z pomocy społecznej       Potrzeby finansowe na 2005 r.
  1                     2                                 4
1.     Rodziny zastępcze                   511.218,50
2.     usamodzielnienia                    191.589,00
3.     Umieszczenia w placówkach           475.883,00
4.     OIK                                 13.000,00
5.     Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy      26.783,00
6.     profilaktyka                        4.500,00
7.     PCPR                                147.280,00
8.     PFRON                               881.520,00
9.     RAZEM                               2.251.773,50
                  UCHWAŁA Nr XXXI / 257 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 30 czerwca 2005 r.

   w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia budynku tkalni Zespołu Szkół
   Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie

    Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
          powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                     § 1.
Wyraża się wolę przeznaczenia na czas nieokreślony budynku tkalni Zespołu
Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie
wraz z wydzielonym przylegającym do budynku terenem z przeznaczeniem na
utworzenie przez Powiat – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                     § 3.
Nadzór nad wykonaniem         uchwały powierza      się   Komisji   Rozwoju
Gospodarczego i Finansów.

                                     § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący
                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                      Wincenty Morycz
                    UCHWAŁA Nr XXXI / 258 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 4 lutego
2005 r. dotyczącego zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łańcucie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 407, art. 420 ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.
zm.)
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                    § 1.
Zmienia się brzmienie załącznika do Uchwały Nr XXVI/178/05 Rady Powiatu
Łańcuckiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zestawienia przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                   § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego, zaś nadzór
nad jej wykonaniem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa,
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                          PRZEWODNICZĄCY
                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/258/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.            Zestawienie Przychodów i Wydatków
         Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
                i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

Przychody : 70 000,00 zł
Stanowią je wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek
bankowych

Wydatki 70 000,00 zł w tym:

1. Wydatki na:

   realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
    1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                            500,00 zł
    2. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom 2.500,00 zł

   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

    1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
    ochronie środowiska i gospodarce wodnej                43.200,00 zł

2. Dotacje na:
   realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
    5. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                        4.000,00 zł
    6. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
       oraz parków                                            3.000,00 zł
    7. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
       wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju             4.000,00 zł
       w tym:
       - badanie i modernizacja opryskiwaczy                  4.000,00 zł
   realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora
    finansów publicznych:
    4. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                             1.000,00 zł
    5. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
       parków                                                      2.000,00 zł
    6. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
       wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym:          2.000,00 zł
       - ochrona populacji zwierzyny płowej                        2.000,00 zł
   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

    1. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 5.800,00 zł
   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
    finansów publicznych:

    1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
       ochronie środowiska i gospodarce wodnej              2.000,00 zł
                    UCHWAŁA Nr XXXI / 259 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 30 czerwca 2005 r.
          w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                       § 1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 834 036 zł, tytułem uzyskanych dochodów
z następujących źródeł:
Wpływy z różnych dochodów 5 973 zł.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 388 584 zł, w tym:
   a) „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 382R Rzeszów – Trzebownisko –
       Czarna” – 73 947 zł od Gminy Czarna.
   b) „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 270R Żołynia – Zmysłówka –
       Grodzisko Dolne (nakładka 4 cm wraz z odmuleniem rowów i regulacją
       poboczy)” – 70 000 zł od Gminy Żołynia.
   c) „Remont drogi powiatowej Nr 1 548R Kraczkowa – Cierpisz (nakładka 4 cm) –
       50 000 zł od Gminy Łańcut.
   d) „Odtworzenie rowów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łańcut” –
       50 000 zł od Gminy Łańcut.
   e) „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 519 R Łańcut – Podzwierzyniec –
       Białobrzegi w miejscowości Dębina na długości 1350m” – 64 851 zł od Gminy
       Białobrzegi.
   f) „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 521r Czarna – Wola Dalsza
       w miejscowości Wola Dalsza na długości 1098m” – 55301 zł od Gminy
       Białobrzegi.
   g) „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 275R Czarna – Laszczyny
       w miejscowości Białobrzegi na długości 250m” – 12009 zł od Gminy
       Białobrzegi.
   h) „Remont przepustu w miejscowości Dębina przy skrzyżowaniu na Głuchów” –
       2 476 zł od Gminy Białobrzegi.
   i) „Odmulenie rowów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Czarna” -
       10 000 zł od Gminy Czarna.
   3) Wpływy z tytułu pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne – „Zmiana
       przebiegu końcowego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
       Nr 1 522R Krzemienica przez wieś „ – 14 354 zł – Gmina Czarna.
   4) Wpływy z tytułu pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne – zakup
       samochodu przystosowanego do działań ratowniczych 67 000 zł (Gmina
       Łańcut – 15 000 zł, Gmina Markowa – 7 000 zł, Gmina Miasto Łańcut –
           20 000 zł, Gmina Białobrzegi - 8 000 zł, Gmina Czarna - 10 000 zł, Gmina
           Żołynia – 7 000 zł).
       5) Uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy ogólnej na
           dofinansowanie modernizacji drogi Medynia Głogowska – Zalesie – Czarna
           300 000 zł.
       6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 31 017 zł.
       7) Środki otrzymane od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 3 255 zł.
       8) Wpływy z usług 500 zł.
       9) Wpływy z różnych opłat 200 zł.
       10) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000 zł.
       11) Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym 14 850 zł.
       12) Darowizna dla PCPR 3 zł.
       13) Wpływ do budżetu ze środków specjalnych 300 zł.

                                       § 2.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 834 036 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące 439 682 zł, gdzie:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 293 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące 432 389 zł.
2) Wydatki majątkowe 394 354 zł.

                                           § 3.
       1. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
       2. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
       3. Zestawienie zmian dochodów i wydatków w podziale na poszczególne
          jednostki organizacyjne przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

                                     § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                         § 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                   Wincenty MORYCZ
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/259/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu w dostosowniu
              do klasyfikacji budżetowej.
                                   Treść                                    Zwiększenia
Transport i łączność                                                             402 938,00
Drogi publiczne powiatowe                                                        402 938,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami                  388 584,00
samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami                   14 354,00
samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                67 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                      67 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami                   67 000,00
samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Różne rozliczenia                                                                313 000,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego            300 000,00
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999                      300 000,00
Różne rozliczenia finansowe                                                       13 000,00
Pozostałe odsetki                                                                 13 000,00
Oświata i wychowanie                                                              42 972,00
Licea ogólnokształcące                                                             8 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                 8 000,00
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Szkoły zawodowe                                                                   34 972,00
Wpływy z różnych opłat                                                              200,00
Wpływy z usług                                                                      500,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                       31 017,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów          3 255,00
publicznych
Pomoc społeczna                                                                    8 126,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                     200,00
Pozostałe odsetki                                                                   200,00
Domy pomocy społecznej                                                              300,00
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                            300,00
Ośrodki wsparcia                                                                    350,00
Pozostałe odsetki                                                                   350,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                   7 276,00
Pozostałe odsetki                                                                  1 300,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                              3,00
Wpływy z różnych dochodów                                                          5 973,00
Razem                                                                            834 036,00
           Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/259/05
           Rady Powiatu Łańcuckiego
           z dnia30 czerwca 2005 r.

               Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Rozdział                                  Treść                      Zwiększenia
           Transport i łączność                                           702 938,00
60014      Drogi publiczne powiatowe                                      702 938,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                      388 584,00
           Majątkowe                                                      314 354,00
           Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa              80 000,00
75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                    80 000,00
           Majątkowe                                                       80 000,00
           Oświata i wychowanie                                            42 972,00
80120      Licea ogólnokształcące                                           8 000,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                        8 000,00
80130      Szkoły zawodowe                                                 34 972,00
           Wynagrodzenia bezosobowe                                         1 320,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                       33 652,00
           Pomoc społeczna                                                  8 126,00
85201      Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                   200,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                         200,00
85202      Domy pomocy społecznej                                            300,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                         300,00
85203      Ośrodki wsparcia                                                  350,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                         350,00
85218      Powiatowe centra pomocy rodzinie                                 7 276,00
           wydatki bieżące                                                  7 276,00
           Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          5 973,00
           Pozostałe wydatki bieżące                                        1303,00
           Razem                                                          834 036,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/259/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia30 czerwca 2005 r.

BUDŻET ORGANU          [2005-06-30] czerwiec      600     60014   2710                 388584
                                                                  6300                 14354
                                                                  Razem                402938
                                                          Razem                        402938
                                                  754     75411   6300                 67000
                                                                  Razem                67000
                                                          Razem                        67000
                                                  758     75802   2780                 300000
                                                                  Razem                300000
                                                          75814   0920                 13000
                                                                  Razem                13000
                                                          Razem                        313000
                                                  Razem                                782938
                       Razem                                                           782938
DPS w Łańcucie         [2005-06-30] czerwiec      852     85202   2390                   300
                                                                  Razem                  300
                                                          Razem                          300
                                                  Razem                                  300
                       Razem                                                             300
I LO w Łańcucie     [2005-06-30] czerwiec   801     80120   0750     8000
                                                            Razem    8000
                                                    Razem            8000
                                            Razem                    8000
                    Razem                                            8000
PCPR w Łańcucie     [2005-06-30] czerwiec   852     85201   0920      200
                                                            Razem     200
                                                    85203   0920      350
                                                            Razem     350
                                                    85218   0920     1300
                                                            0960        3
                                                            0970     5973
                                                            Razem    7276
                                                    Razem            7826
                                            Razem                    7826
                    Razem                                            7826
ZS Nr2 w Łańcucie   [2005-06-30] czerwiec   801     80130   0690      200
                                                            0830      500
                                                            2460     1470
                                                            Razem    2170
                                                    Razem            2170
                                            Razem                    2170
                    Razem                                            2170
ZST CKP w Łańcucie [2005-06-30] czerwiec    801     80130   0840    31017
                                                            2460     1785
                                                            Razem   32802
                                                    Razem           32802
                                            Razem                   32802
                    Razem                                           32802
Razem                                                               834036
                       UCHWAŁA Nr XXXI / 260 / 05
                     RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 30 czerwca 2005 r.
             w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                            § 1.
       1. Dokonuje się zmian planu wydatków w dziale 600 – Transport, w rozdziale
          60014 – Drogi publiczne powiatowe, polegających na zmniejszeniu
          pozostałych wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych
          o kwotę 129 656 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
       2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 129 656 zł dotyczy zmian limitu
          wydatków na realizację wieloletniego programu pod nazwą „Modernizacja
          powiatowej infrastruktury drogowej” dla Powiatu Łańcuckiego.
       3. Zmienia się limit wydatków na realizację wieloletniego programu pod nazwą
          „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej” dla Powiatu Łańcuckiego
          jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                         § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                   Wincenty MORYCZ
                    Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/260/05
                    Rady Powiatu Łańcuckiego
                    z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu w dostosowaniu
                                           do klasyfikacji budżetowej.
 Dział   Rozdział                                   Treść                zmiany
600                 Transport i łączność                                          0,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe                                     0,00
                    pozostałe wydatki bieżące                             -129 656,00
                    Wydatki majątkowe                                     129 656,00
                    Razem                                                         0,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/260/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.


     Nazwa Programu: „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej”

III.          NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza.
7. Zakres rzeczowy zadania:
       Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza w km 3+763 do 4+250 wraz z budową oświetlenia
       drogowego.
       Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez przebudowę drogi powiatowej i stworzenie korzystnych
       warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
8.     Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
       Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
9. Okres realizacji zadania: 2005 r.
10. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 528 175 zł.
11. Źródła finansowania zadania:
    - dochody własne powiatu – 79 226 zł,
    -    budżet państwa – 52 818 zł,
    -    dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 396 131 zł.
12. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
    -    rok 2005 – 528 175 zł
    -    rok 2006 – 0 zł
    -    rok 2007 – 0 zł.
13. Wartość szacunkowa zadania nie zmieniła się. Przesunięto termin wykonania zadania z 2006 na 2005 rok z powodu
    bardzo złego stanu technicznego ww. drogi.


IV.           NAZWA ZADANIA:


Budowa drogi powiatowej nr 1 547 R Albigowa – Handzlówka na
odcinku od 4+679 do 5+609 km.

7. Zakres rzeczowy zadania:
       Wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej wraz z poboczami, rowami i przepustami na długości 0,930 km na odcinku od
       4+679 do 5+609 km.
       Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków
       dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
8.     Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
       Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
9.     Okres realizacji zadania: lata 2005-2007.
10.    Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 1 735 000 zł.
11.    Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 1 735 000 zł.
12.    Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
       -    rok 2005 – 0 zł,
       -    rok 2006 – 500 000 zł,
       -    rok 2007 – 1 235 000 zł.
7.       Zmiana terminu realizacji zadania z 2006-2008 na lata 2006-2007. Wartość szacunkowych nakładów bez zmian.


       III.     NAZWA ZADANIA:
Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R
w Białobrzegach i Nr 1-549 R w Kraczkowej.
     10. Zakres rzeczowy zadania:
     a. Budowa mostu na rzece „Kosinka” w Białobrzegach w ciągu drogi powiatowej nr 1 515 R Żołynia – Kosina w km 8+276
          wraz z rozbudową drogi i przebudową urządzeń energetycznych,
     b. Budowa przepustu nad potokiem w Kraczkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1-549 R Albigowa – Kraczkowa w km
         2+279 wraz rozbudową drogi oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.


     11. Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę mostu i modernizację drogi powiatowej i
         stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
     12. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
         Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
     13.   Okres realizacji zadania: 2005 r.
     14.   Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 820 140,00 zł.
     a.    Budowa przepustu na potoku w Białobrzegach: 497 329,00 zł
     b.    Budowa przepustu na potoku w Kraczkowej: 316 711,00 zł
     c.    Promocja projektu: 6 100,00 zł,
     15.   Źródła finansowania zadania:
            dochody własne powiatu – 328 056,00 zł,
            budżet państwa – 82 014,00 zł,
            dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 410 070,00 zł.


     16. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     -      rok 2005 – 820 140,00 zł.
     -      rok 2006 – 0 zł,
     -      rok 2007 – 0 zł.
     8. Wyjaśnienie: Zadanie powstało w wyniku połączenia zadania nr III oraz V ponadto kwota całkowita zadania została
     zwiększona o 32 300,00 zł z tytułu wzrostu cen prefabrykatów mostowych i konieczności wynagrodzenia inspektora
     nadzoru. W związku z aplikowaniem o środki z EFRR, konieczne stało się powiększenie kwoty projektu o koszty promocji
     tj. 6 100,00 zł.
   IV. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa infrastruktury drogowej szansą utworzenia
strefy ekonomicznej w Smolarzynach.

1. Zakres rzeczowy zadania:
     a)   Budowa przepustu na rzece „Młynówka” w Smolarzynach w ciągu drogi powiatowej nr 1 275 R Czarna – Laszczyny w
          km 6+608 wraz rozbudową drogi.
     b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 314 R Potok – Smolarzyny w km 0+003 do km 2+864.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę przepustu, modernizację drogi powiatowej i stworzenie
     korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
     Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 - 2006 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 1 985 848,54 zł.

     a.    Budowa przepustu na potoku w Smolarzynach: 289 531,00 zł,
     b.    Przebudowa drogi powiatowej : 1 645 077,54 zł,
     c.    Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi: 41 480,00 zł,
     d.    Wykonanie studium wykonalności: 3 660,00 zł,
     e.    Promocja projektu: 6 100,00 zł
5. Źródła finansowania zadania:

          dochody własne powiatu – 794 339,42 zł,
         budżet państwa – 198 584,85 zł,
         dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
          992 924,27 zł.

6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     rok 2005 – 334 671,00 zł.
     rok 2006 – 1 651 177,54 zł
     rok 2007 – 0 zł.
7. Wyjaśnienie: Zmiana zakresu rzeczowego zadania jest wynikiem aplikowania przez Powiat Łańcucki o środki z EFRR.
Poprzednie zadanie zostało zwiększone o przebudowę drogi powiatowej Potok – Smolarzyny. W roku 2005 jest to kwota 41 480
zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i 3 660 zł na przygotowanie studium wykonalności.  V. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-260 R Maleniska –
Brzóza Stadnicka – Żołynia w km 10+446 – 13+857

1. Zakres rzeczowy zadania:
    Przebudowa drogi powiatowej nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka –
    Żołynia w km 10+446 do km 13+857, wraz z jej poszerzeniem na odcinku od km
    10+446 do km 10+617,5 oraz podniesieniem nośności.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez zabezpieczenie osuwiska, odbudowę drogi powiatowej i
     stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
     Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 - 2006r.

4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
1 622 884,37 zł.
    Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi: 46 116,00 zł
    Przebudowa drogi powiatowej : 1 570 668,37 zł
    Promocja projektu: 6 100,00 zł
5. Źródła finansowania zadania:
    dochody własne powiatu – 649 153,76 zł,
    budżet państwa – 162 288,43 zł,
    dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
      811 442,18 zł.

6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     rok 2005 – 46 116,00 zł.
     rok 2006 – 1 576 768,37 zł
     rok 2007 – 0 zł.

     7. Wyjaśnienie: Jest to nowe zadanie polegające na wykonaniu przebudowy
     drogi powiatowej Maleniska – Brzóza Stadnicka – Żołynia, przygotowanie
     dokumentacji technicznej, oraz promocję projektu. W roku 2005 planuje się
     wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 46 116 zł.

VI. NAZWA ZADANIA:
Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R
Albigowa – Husów.
1. Zakres rzeczowy zadania:
    Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R Albigowa-
    Husów w km 10+750 do 10+820.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez zabezpieczenie osuwiska, odbudowę drogi powiatowej i
     stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
     Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 263 000 zł.
5. Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 263 000 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
     rok 2005 – 13 150 zł
     rok 2006 – 249 850 zł
     rok 2007 – 0 zł.
                    UCHWAŁA Nr XXXI/ 261/05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 30 czerwca 2005 r.

                         w sprawie przyznania Nagrody
                 Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego
                   za zasługi dla dobra Powiatu Łańcuckiego


Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały
Nr XIX/126/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
ustanowienia Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego za zasługi dla
dobra Powiatu Łańcuckiego.
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                  § 1.
Rada Powiatu Łańcuckiego przyznaje nagrodę Przewodniczącego Rady
Powiatu Łańcuckiego za zasługi dla dobra Powiatu Łańcuckiego dla Pana
Andrzeja Baumana.


                                  § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXXII/ 262 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 2 września 2005 r.

                  w sprawie wyrażenia stanowiska

      Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego Nr III /12/ 1998 z dnia
29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333
z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


  W związku z XXV rocznicą strajków robotniczych w Polsce w 1980 r., które
doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - wielkiego ruchu społecznego
na rzecz wolności – składamy hołd wszystkim, których poświęcenie,
cierpienie, a nawet ofiara życia, stały się źródłem siły, prawdy i wolności.
Ludzie „Solidarności” doprowadzili do przemian demokratycznych w Polsce,
których efektem był upadek komunizmu nie tylko w naszej Ojczyźnie, lecz
także w innych krajach.
  „Solidarność” wniosła swój wkład we wspólną walkę milionów Polaków
o wolność, stając się istotną częścią rodzącego się ruchu na rzecz
przywrócenia zasad i wartości w życiu publicznym.
  Dzięki „Solidarności" obywatele Rzeczypospolitej stali się sprawcami
demokratycznych przemian w wolnej i suwerennej Polsce oraz beneficjentami
szans rozwojowych naszego kraju w świecie i Europie.


                                                  Przewodniczący
                                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                  Wincenty MORYCZ
                     UCHWAŁA Nr XXXII / 263 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 2 września 2005 r.

w   sprawie   potwierdzenia              funkcjonowania         Szkolnego        Schroniska
Młodzieżowego w Łańcucie

       Na podstawie art. 5 ust. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt. 8, lit. i ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                       § 1.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łańcucie funkcjonuje i prowadzi działalność jako
jednostka organizacyjna Powiatu Łańcuckiego od roku 1999.

                                    § 2.
Organem prowadzącym Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest Powiat Łańcucki.

                                     § 3.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkolnym                           Schroniskiem
Młodzieżowym w Łańcucie jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

                                      § 4.
Zasady organizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łańcucie określa statut
przyjęty odrębną uchwałą.

                                      § 5.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łańcucie finansowane jest ze środków
budżetowych.
                                      § 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        PRZEWODNICZĄCY
                                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                        Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXXII / 264 / 05
                     RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łańcucie.

       Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 12 pkt. 8, lit. i ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn.
zm.), w związku z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz.
466),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                        § 1.
Zasady organizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łańcucie określa statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                § 2.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łańcucie finansowane jest ze środków
budżetowych.

                                      § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                         PRZEWODNICZĄCY
                                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                         Wincenty MORYCZ
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/ 264 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie przyjęcia statutu Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Łańcucie        Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łańcucie

Nazwa i zadania

                                        § 1.
1.   Pełna nazwa schroniska brzmi „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” w Łańcucie.
2.   Siedziba Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajduje się w pomieszczeniach
     I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3, Łańcut.
3.   Schronisko posiada pieczęć adresową oraz stempel.
4.   Na budynku, w którym znajdują się pomieszczenia schroniska umieszczona jest
     trójkątna tablica o wymiarach 60 cm na 60 cm z napisem „Szkolne Schronisko
     Młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.

                                   § 2.
Organem prowadzącym Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest Powiat Łańcucki.

                                    § 3.
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej „ schroniskiem”, jest placówką
   oświatowo – wychowawczą.
2. Schronisko realizuje zadania w zakresie:
   1) upowszechniania wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form
       turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
   2) prowadzenia poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej,
   3) zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc
       noclegowych,
   4) zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym
       w schronisku.
3. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej,
   nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom i innym pracownikom oświaty
   oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również
   turystom zagranicznym posiadającym legitymację ze znaczkiem „ IYHF”, a także
   innym osobom, w miarę wolnych miejsc.
4. Schronisko współdziała z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz
   innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się krzewieniem turystyki.
Zasady organizacji i funkcjonowania schroniska

                                        § 4.
1. Dyrektor Schroniska jest zatrudniany przez organ prowadzący schronisko.
2. Pełnienie obowiązków dyrektora powierza się nauczycielowi.
3. Do obowiązków dyrektora schroniska w szczególności należy:
   1) kierowanie działalnością schroniska oraz reprezentowanie go na zewnątrz
   2) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym schroniska
      i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie oraz
      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki
      w porozumieniu z dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie
   3) wykonywanie zadań wynikających z prawa pracy
   4) stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce
   5) ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów przepisów regulaminu
       schroniska,
   6) przyjmowanie zamówień na nocleg i udzielanie odpowiedzi (w ciągu 14 dni)
       oraz prowadzenie innej korespondencji schroniska,
   7) przyjmowanie grup wycieczkowych i pojedynczych turystów,
   8) rejestracja osób korzystających z usług schroniska,
   9) opieka wychowawcza nad młodzieżą przebywającą w schronisku i udzielanie
       pomocy w rozwiązaniu problemów i załatwianie spraw związanych
       z zakwaterowaniem,
   10) udzielanie informacji dotyczących najbliższej okolicy (powiatu) oraz
       organizowanie ekspozycji informacyjno – krajoznawczej obejmującej między
       innymi: plan sytuacyjny miejscowości, mapkę okolicy z oznaczeniami szlaków
       turystycznych i obiektów krajoznawczych, podręczną biblioteczkę zawierającą
       informatory, przewodniki i monografie,
   11) przyjmowanie zaliczek i opłat za usługi schroniska i prowadzenie ich
       ewidencji,
   12) ewentualny zwrot zaliczek za noclegi,
   13) prowadzenie magazynu schroniska,
   14) ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenia i zniszczenia przez
       turystów sprzętu i urządzeń schroniska,
   15) organizowanie i nadzorowanie sprzątania oraz prania bielizny pościelowej,
   16) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z działalności schroniska.
   17) wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów prawa.
4. Dyrektor schroniska jest odpowiedzialny za bieżące i zgodne z przepisami
   prowadzenie (na ustalonych drukach) następującej dokumentacji:
   1) ewidencji zgłoszonych grup wycieczkowych i pojedynczych turystów
      korzystających z noclegów z terminarzem rezerwowanych noclegów,
   2) księgi rejestracyjnej grup wycieczkowych i pojedynczych turystów
      korzystających ze schroniska,
   3) teczki z korespondencją,
   4) księgi pamiątkowej,
   5) kwitariuszy przychodowych (wg przepisów o rachunkowości budżetowej),
   6) książki życzeń i zażaleń oraz książki kontroli.
5. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie prowadzi obsługę
   administracyjno – finansową Schroniska.
6. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania schroniska:
   1) schronisko działa jako sezonowe, czynne w okresie lipiec – sierpień, w liczbie
      28 miejsc noclegowych,
   2) przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 21.00
   3) doba w schronisku trwa od 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
8. Schronisko ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe złożone do
   depozytu Dyrektorowi Schroniska, natomiast za pozostałe rzeczy wniesione do
   pomieszczeń schroniska przez osoby korzystające z noclegu ponosi
   odpowiedzialność w wysokości do 500 zł.

                                       § 5.
1. Schronisko posiada:
   1) pomieszczenia noclegowe, w których sypialnie wyposażone są w pojedyncze
      łóżka z kocami i poduszkami, stół, krzesła (po jednym na osobę), szafy
      ubraniowe lub wieszaki,
   2) kuchnię samoobsługową z jadalnią wyposażoną w sprzęt kuchenny
      i stołówkowy,
   3) świetlicę ze sprzętem rtv i sprzętem do gier i zabaw,
   4) bieżącą wodę przez całą dobę,
   5) łazienkę wyposażoną w umywalki z lustrem, natryski z ciepłą wodą oraz
      toalety,
   6) pomieszczenia do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego,
2. Schronisko wykorzystuje pomieszczenia I Liceum Ogólnokształcącego
   w Łańcucie na podstawie nieodpłatnego użyczenia.
3. Dodatkowo w schronisku znajdują się:
   1) apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne,
   2) wyznaczone miejsce do przechowywania pościeli czystej i miejsce na bieliznę
      pościelową brudną,
   3) w pokojach sypialnych – lustra i kosze na śmiecie,
4. w szkolnym schronisku młodzieżowym w widocznym i dostępnym miejscu
   umieszcza się:
   1) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za korzystanie ze schroniska oraz
      książkę życzeń i zażaleń,
   2) ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
   3) informację turystyczną, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację
      o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej,
      a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.
5. Schronisko prowadzi księgę ewidencji dzieci, młodzieży i innych osób
   korzystających ze schroniska (na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej lub
   dowodu osobistego).
6. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc noclegowych według następujących
   zasad:
   1) zamówienia są przyjmowane co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym
      pobytem podając liczbę i płeć osób zgłaszanych, czas pobytu oraz dzień
      i godzinę przybycia,
   2) zamówienie powinno być podpisane przez kierownika jednostki zamawiającej
      i zaopatrzone w pieczęć,
   3) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, opiekun grupy
      zobowiązany jest do przesłania na adres schroniska zaliczki, w wysokości
      25% należności,
   4) zwrot zaliczki może nastąpić po anulowaniu zamówienia w terminie najpóźniej
      na dwa tygodnie przed planowaną datą przybycia, po potrąceniu kosztów
      administracyjnych,
   5) zamówienie nie potwierdzone zaliczką jest nieważne,
   6) zgłoszenia grup wycieczkowych przyjmowane są wg kolejności z tym, że
      pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej,
   7) osoby indywidualne nie rezerwujące wcześniej noclegu mogą być
      przyjmowane bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że
      pierwszeństwo ma młodzież szkolna, studenci, nauczyciele i wychowawcy
      oraz członkowie PTSM i IYHF.

                                       § 6.
1. Korzystający ze schroniska mają prawo do pełnego wykorzystania bazy
   schroniska w celu wypoczynku i rekreacji,
2. W schronisku obowiązuje spokojne i uprzejme zachowanie.
3. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność
   schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określi wysokość
   odszkodowania lub sposób zapłaty.
4. Za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów będących w posiadaniu
   schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta.
5. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania
   się, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji
   (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej), usunięcia go ze schroniska, a ponadto
   zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).
6. Na zastosowaną przez dyrektora schroniska karę przysługuje skarga skierowana
   do Starosty Łańcuckiego, a w przypadku naruszenia praw dziecka do
   Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
7. Osoby korzystające ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi
   wpisać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w schronisku,
   a w przypadkach spornych skierować je do Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
8. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie uwagi pozytywne i negatywne
   kierować do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Rzeszowie, Kuratorium
   Oświaty w Rzeszowie oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
9. Skargi na dyrektora schroniska oraz wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania
   schroniska rozpatruje Starosta Łańcucki w trybie określonym odrębnymi
   przepisami.

                                    § 7.
Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze szkolnego schroniska
młodzieżowego określa regulamin schroniska, opracowany przez dyrektora
schroniska.

                                      § 8.
1. Schronisko jest jednostką budżetową.
2. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat
   corocznie określa Zarząd Powiatu Łańcuckiego.

                                        § 9.
1. Szczegółową organizację działania schroniska w danym roku szkolnym określa
   arkusz organizacji opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia
   danego roku.
2. W arkuszu organizacji schroniska zamieszcza się w szczególności:
   1) okres działalności schroniska
   2) liczbę pracowników schroniska, w tym pracowników pedagogicznych
   3) liczbę miejsc noclegowych w schronisku
   4) liczbę wykorzystanych miejsc noclegowych w roku poprzedzającym rok
      planowany
   5) planowaną liczbę miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży w danym roku
      kalendarzowym

                                     § 10.
1. Zmiany w statucie dokonuje Rada Powiatu Łańcuckiego .
2. Wniosek o zmianę statutu może złożyć dyrektor schroniska.
                      UCHWAŁA Nr XXXII / 265 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 2 września 2005 r.

    zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/214/05 Rady Powiatu Łańcuckiego
      z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań samorządu
        powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
            na które przeznacza się środki PFRON na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                     § 1.
W uchwale Nr XXVIII/214/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2005
wprowadza się zmianę załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszej uchwały.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                      § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        PRZEWODNICZĄCY
                                                      Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                          Wincenty MORYCZ
Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego
Nr XXXII/265/05 z dnia 2 września 2005 r.
 zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/214/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie określenia
zadań Samorządu Powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 na które przeznacza się środki PFRON na rok 2005

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazywane w 2005 r. wg algorytmu dla Powiatu Łańcuckiego

L.p.                                                                               Wysokość środków
          Zadanie                                                                  przeznaczonych na
                                                                                   zadanie
I.         Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji                                     99 589,00

           zawodowej
     1.   Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku                                        0, 00
          z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób
          niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich
          niepełnosprawności art. 26 ustawy

     2.   Zobowiązania dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń i składek                          37 589,00
          na ubezpieczenie społeczne – art. 26
     3.   Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – art. 12                              40 000,00
     4.   Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego - art. 13                                 0, 00
     5    Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych - art. 38 i 40                    22 000, 00
     6.                                                                                                0, 00
          Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę - art. 41
 II.                                                                                              777 190,00
          Środki finansowe na zadania z zakresu
          rehabilitacji społecznej
     1.   Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów                  281 520, 00
          terapii zajęciowej wg umowy Nr 1/WTZ/2002.
          W tym:           a) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów                       268 280,00
          działania wtz wyliczone wg algorytmu i przekazane przez Zarząd
          PFRON

                    b) wyrównanie do kwoty zobowiązań umownych z pkt 1                             13 240,00

     2.   Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych :                                             142 687,00
           z tego : a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                               92 687,00
                      b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                         50 000,00
     3.   Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35 a                          30 000,00
           z tego : a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                               20 000,00
                      b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                         10 000,00
     4.   Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty                     169 223,00
          ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35 a
             z tego : a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                            111 110,00
                      b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                         58 113,00

     5.   Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu                    153 760,00
          się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
          niepełnosprawnych – art. 35 a
          z tego :
                      a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                            108 760,00
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna          45 000,00

  Środki finansowe dla Powiatu ogółem   876 779,00
                 UCHWAŁA Nr XXXII /266/ 05
               RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                  z dnia 2 września 2005 r.

     w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.
zm.) art.122 oraz art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.
148 z późn. zm.),


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                 § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 850 785 zł, tytułem
   uzyskanych dochodów z następujących źródeł:
     1) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę
        Czarna na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja
        drogi powiatowej Nr 1 513 R Medynia Głogowska – Zalesie –
        Czarna” w kwocie 300 000 zł.
     2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę
        Czarna na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie
        remontu drogi powiatowej Nr 1 382 R Rzeszów – Trzebownisko
        –            Czarna”                       w           kwocie
        8 805 zł.
     3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
        sektora finansów publicznych w kwocie 1 680 zł.
     4) Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym 30 300
        zł.
     5) Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 500 000 zł.
     6) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
        1500 zł.
     7) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
        wieczystego w prawo własności 5 500 zł.
     8) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
        użytkowania wieczystego nieruchomości 2 600 zł.
     9) Dochody z lat ubiegłych 400 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu w wysokości 470 000 zł z tytułu:
     1) Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
        nieruchomości 20 000 zł.
     2) Podatku dochodowego od osób fizycznych 400 000 zł.
     3) Podatku dochodowego od osób prawnych 50 000 zł.

3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
                                   § 2.
1. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 33 199 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 946 736 zł, w tym:
      1) Wydatki bieżące o kwotę 450 985 zł, z czego:
             a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę
                131 700 zł,
             b) pozostałe wydatki bieżące o kwotę 319 285 zł.
      2) Wydatki majątkowe o kwotę 495 751 zł.
3. Wydatki w kwocie 532 752 zł nie znajdujące pokrycia w dochodach,
   stanowią deficyt budżetu i zostaną sfinansowane przychodami z tytułu
   wolnych środków w kwocie 532 752 zł.
4. Zestawienie zwiększenia planu przychodów i rozchodów stanowi
   załącznik Nr 3 i 4 do uchwały.
5. Zestawienie zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do
   uchwały.

                                § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów.
                                § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                        PRZEWODNICZĄCY
                                      Rady Powiatu Łańcuckiego

                                          Wincenty MORYCZ
      Załacznik Nr 1
      do uchwały Nr XXXII/266/05
      Rady Powiatu Łańcuckiego
      z dnia 2 września 2005 r.

Zestawienie zmian dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetu.


Dział Rozdzia                                      Treść                                      Zmniejszenia     Zwiększenia
         ł
600             Transport i łączność                                                                   0,00       308 805,00
      60014     Drogi publiczne powiatowe                                                              0,00       308 805,00
                Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu              0,00         8 805,00
                terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
                Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu               0,00      300 000,00
                terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych700             Gospodarka mieszkaniowa                                                          -20 000,00        10 000,00
      70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           -20 000,00        10 000,00
                Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości      -20 000,00             0,00
                Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                     0,00         1 500,00
                jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


                Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                          0,00         5 500,00
                przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
                Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania              0,00         2 600,00
                wieczystego nieruchomości
                Wpływy z różnych dochodów                                                              0,00          400,00
750             Administracja publiczna                                                                0,00       500 000,00
      75020     Starostwa powiatowe                                                                    0,00       500 000,00
                Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                         0,00       500 000,00
756             Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek              -450 000,00             0,00
                nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


      75622     Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                -450 000,00             0,00
                Podatek dochodowy od osób fizycznych                                            -400 000,00             0,00
                Podatek dochodowy od osób prawnych                                               -50 000,00             0,00
758             Różne rozliczenia                                                                      0,00        30 000,00
      75814     Różne rozliczenia finansowe                                                            0,00        30 000,00
                Pozostałe odsetki                                                                      0,00        30 000,00
801             Oświata i wychowanie                                                                   0,00         1 680,00
      80130     Szkoły zawodowe - ZS Nr 2 w łańcucie                                                   0,00         1 680,00
                Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów              0,00         1 680,00
                publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
                finansów publicznych
853             Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       0,00          300,00
      85321     Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                        0,00          300,00
                Pozostałe odsetki                                                                      0,00          300,00
                Razem                                                                           -470 000,00       850 785,00
         Załacznik Nr 2
         do Uchwały Nr XXXII/266/05
         Rady Powiatu Łańcuckiego
         z dnia 2 września 2005 r.

Zestawienie zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetu.

 Dział   Rozdział                                                Treść           Zwiększenia
600                 Transport i łączność                                             308 805,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe - ZDP w Łańcucie                       308 805,00
                    Bieżące                                                            8 805,00
                    Zakup usług remontowych                                            8 805,00
                    Majątkowe                                                        300 000,00
                    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       300 000,00
750                 Administracja publiczna                                          395 751,00
         75020      Starostwa powiatowe                                              395 751,00
                    Bieżące                                                          300 000,00
                    Zakup materiałów i wyposażenia                                   150 000,00
                    Zakup usług pozostałych                                          150 000,00
                    Majątkowe                                                         95 751,00
                    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        95 751,00
801                 Oświata i wychowanie                                             131 680,00
         80130      Szkoły zawodowe -Starostwo Powiatowe                             131 680,00
                    Bieżące                                                          131 680,00
                    Wynagrodzenia osobowe pracowników                                100 000,00
                    Składki na ubezpieczenia społeczne                                30 000,00
                    Zakup materiałów i wyposażenia                                     1 680,00
852                 Pomoc społeczna                                                  100 000,00
         85203      Ośrodki wsparcia - Starostwo Powiatowe w Łańcucie                100 000,00
                    Majątkowe                                                        100 000,00
                    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       100 000,00
853                 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  10 500,00
         85321      Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     300,00
                    Bieżące                                                             300,00
                    Zakup usług pozostałych                                             210,00
                    Pozostałe odsetki                                                     90,00
         85333      Powiatowe urzędu pracy                                            10 200,00
                    Bieżące                                                           10 200,00
                    Składki na ubezpieczenia społeczne                                  700,00
                    Wynagrodzenia bezosobowe                                           1 000,00
                    Zakup materiałów i wyposażenia                                     8 000,00
                    Zakup energii                                                       500,00
                                                                         Razem       946 736,00
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/266/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 2 września 2005 r.


Zestawienie zmian planu przychodów w dostosowaniu do
klasyfikacji budżetu.

                                                                   zwiększenia
      Paragraf                         Treść
       9570       Nadwyżki z lat ubiegłych.                           532 752,00
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/266/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 2 września 2005 r.

                Zestawienie zmian planu rozchodów w dostosowaniu do
                klasyfikacji budżetu.

     Paragraf                         Treść                        Zmniejszenia
       992      Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów       33 199,00
                 UCHWAŁA Nr XXXII / 267 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi byłego pracownika Starostwa
Powiatowego w Łańcucie Adama Balawejdra na działania Starosty
Łańcuckiego jako pracodawcy.

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 229 pkt 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE :


                                § 1.
  1. Skargę wniesioną przez byłego pracownika Starostwa Powiatowego
     w Łańcucie Adama Balawejdra na bezprawne i krzywdzące działania
     w stosunku do jego osoby Starosty Łańcuckiego jako pracodawcy,
     uznaje się za bezzasadną.
  2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera
     załącznik do niniejszej uchwały.


                                  § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                          PRZEWODNICZĄCY
                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                           Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXXII/ 268/05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 2 września 2005 r.

            w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Szpunar-Ciba
                    na działania Starosty Łańcuckiego

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE :


                              § 1.
   1. Skargę wniesioną przez Dorotę Szpunar – Ciba na działania
      Starosty Łańcuckiego, uznaje się za bezzasadną.
   2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera
      załącznik do niniejszej uchwały.

                                § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                         PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                           Wincenty MORYCZ
Załącznik do
Uchwały Nr XXXII/268/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 2 września 2005 r.UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie rozpatrzenia skargi
Doroty Szpunar-Ciba na działania Starosty Łańcuckiego

        21.07.2005 r. pani Dorota Szpunar-Ciba złożyła skargę na Starostę Łańcuckiego
zarzucając celowe blokowanie i odciąganie w czasie załatwienia jej sprawy. Sprawa jest
związana z wydaniem pozwolenia na budowę inwestorom, dla których dojazd do działki
i budowanego budynku przebiega przez działkę drogową pani Szpunar-Ciba.
        Z ustaleń Komisji Rewizyjnej wynika, że tut. Wydział Architektury i Budownictwa
04.09.2003 r. wydał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego państwu Trznadel.
Decyzja ta stała się prawomocna 23.09.2003 r. Dojazd do działki został wyznaczony
państwu Trznadel drogą gminną biegnącą wzdłuż działki pani Szpunar-Ciba. Na żądanie
pani Szpunar-Ciba postępowanie 29.10.2003 zostało wznowione, gdyż podnosiła ona że
powinna być stroną postępowania. W tym czasie obowiązywały przepisy o terenie
oddziaływania inwestycji, w myśl których poza państwem Trznadel nie było innych stron
postępowania, ponieważ obszar oddziaływania zamyka się w obrębie działki inwestora.
17.11.2003 r. została wydana odmowa uchylenia decyzji ostatecznej. W wyniku odwołania
pani Szpunar-Ciba Wojewoda Podkarpacki uchylił decyzję o odmowie uchylenia decyzji
ostatecznej, ponieważ w trakcie rozpatrywania sprawy wyszły nowe okoliczności. Odwołanie
złożone do Wojewody pani Szpunar-Ciba uzupełniła o decyzję z Wydziału Geodezji
z 01.12.2003, zmieniającą operat ewidencji gruntów. Własność działki drogowej wydzielonej
z drogi, będącej wcześniej dojazdem dla państwa Trznadel została przypisana pani Szpunar-
Ciba. Postępowanie w sprawie trwało nadal, z uwagi na odwołania państwa Trznadel.
W rezultacie pani Szpunar-Ciba w kwietniu br. wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie
wykonania pozwolenia na budowę państwa Trznadel. Ponieważ wyszło na jaw, że w sądzie
toczy się sprawa o ustanowienie drogi koniecznej dla państwa Trznadel tut. Wydział
Architektury zawiesił postępowanie w sprawie do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd
w sprawie drogi koniecznej.
        W momencie wydawania pozwolenia na budowę państwu Trznadel stan prawny drogi
był uregulowany (własność gminy Łańcut), a dojazd do działki został przez gminę wskazany
właśnie sporną drogą (w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości
Sonina).
        W związku z powyżej przytoczonymi okolicznościami Komisja Rewizyjna uznała, że
postępowanie było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą
starannością. Nie zachodziły okoliczności wskazujące na przewlekłe czy biurokratyczne
załatwienie sprawy, ponieważ czas jej rozpatrywania jest związany z wymaganiami
procedury i szczególnie skomplikowanym jej charakterem, co zostało potwierdzone przez
Wojewodę. W żaden sposób nie zostały naruszone interesy stron, a wszelkie zarzuty
stawiane w tej sprawie wobec Starosty Łańcuckiego są bezpodstawne i nie znajdują
potwierdzenia w faktach.
                 UCHWAŁA Nr XXXII / 269 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 2 września 2005 r.
   w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych na
 realizację projektu: „ Festiwal tańców ludowych formą integracji
 mieszkańców powiatów: Łańcuckiego, Leżajskiego, Stryjskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 15 ust. 2
Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Powiatu Łańcuckiego Nr III/12/1998 r. (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego
Nr 13, poz. 333 z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                       § 1.
Stosownie do „Uzupełnienia programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina
INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006” celem konieczności zabezpieczenia
środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą: „Festiwal
tańców ludowych formą integracji mieszkańców powiatów: Łańcuckiego,
Leżajskiego, Stryjskiego” wyraża się intencję, aby w budżecie na rok 2006
została zabezpieczona kwota 340 000,00zł (słownie: trzysta czterdzieści
tysięcy złotych) na realizację projektu.
Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
1) Środki własne powiatu 85 000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) Dofinansowanie ze środków EFRR 255 000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć
    tysięcy złotych).

                                  § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                              PRZEWODNICZĄCY
                                            Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
                      UCHWAŁA Nr XXXII/270/05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 2 września 2005 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 lipca 2004 r. w
                      sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
                                dla Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
                                             § 1.
  Zmienia się Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Łańcuckiego na lata 2004-2006 i 2007-2013
  stanowiący załącznik do Uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 lipca 2004
  r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Łańcuckiego, w następujący sposób:
   1) w tabeli zamieszczonej w rozdziale IV zmienia się:
          a) wiersz: 4 który otrzymuje następujące brzmienie:

 Przebudowa                                                                  budżet JST
  mostów na                                                                  320 056
                                      1-515 R
    drogach                                                                  budżet państwa
                                      IV kw. 2004
powiatowych Nr                                                                 82 014
                          2           I-II 2005            820 140
  1-515 R w                                                                  środki UE
                                      1-549 R
Białobrzegach i                                                              410 070
                                      III-IV kw. 2005
 Nr 1-549 R w
  Kraczkowej

          b) wiersz 24, który otrzymuje następujące brzmienie:

   Przebudowa                                                                budżet JST
  infrastruktury                                                             794 339,42
                                      1-275 R
drogowej szansą                                                              budżet państwa
                          22          II –III kw. 2005   1 985 848,54
utworzenia strefy                                                            198 584,85
                                      III-IV kw. 2006
ekonomicznej w                                                               środki UE
 Smolarzynach                                                                992 924,27

                                         § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                           § 3.
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

                                             § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                    Wincenty MORYCZ
                     UCHWAŁA Nr XXXIII/271/2005
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                       z dnia 14 września 2005 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/260/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia
   30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok
                                    2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. t.j z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art.122 oraz art. 124 ust. 1 i 2,
art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr
15 poz. 148 z późn. zm.),
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                     § 1.
W uchwale Nr XXXI/260/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005, zmienia się załącznik Nr
2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów.

                                            § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                  PRZEWODNICZĄCY

                               Rady Powiatu Łańcuckiego
                                   Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały XXXIII/271/2005
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 14 września 2005 r.


 Nazwa Programu: „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej”


V.       NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza.
14. Zakres rzeczowy zadania:
    Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza w km 3+763 do
    4+250 wraz z budową oświetlenia drogowego.
     Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez przebudowę drogi
     powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
     terenach wiejskich.
15. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
    Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
16. Okres realizacji zadania: 2005 r.
17. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 528 175 zł.
18. Źródła finansowania zadania:
    - środki własne powiatu – 79 226 zł,
     -budżet państwa – 52 818 zł,
     -dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
      Rozwoju Regionalnego – 396 131 zł.
19. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
    - rok 2005 – 528 175 zł
    - rok 2006 – 0 zł
    - rok 2007 – 0 zł.
7. Wyjaśnienie: W pkt 5 zamieniono wyraz dochody na środki.
VI.      NAZWA ZADANIA:

Budowa drogi powiatowej nr 1 547 R Albigowa – Handzlówka na
odcinku od 4+679 do 5+609 km.

13. Zakres rzeczowy zadania:
    Wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej wraz z poboczami, rowami
    i przepustami na długości 0,930 km na odcinku od 4+679 do 5+609 km.
   Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę drogi
   powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
   terenach wiejskich.
14. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
    Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
15. Okres realizacji zadania: lata 2005-2007.
16. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 1 735 000 zł.
17. Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 1 735 000 zł.
18. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
    - rok 2005 – 0 zł,
    - rok 2006 – 500 000 zł,
    - rok 2007 – 1 235 000 zł.
8. Wyjaśnienie: Bez zmian.
  VI. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R
w Białobrzegach i Nr 1-549 R w Kraczkowej.
   17. Zakres rzeczowy zadania:
   a. Budowa mostu na rzece „Kosinka” w Białobrzegach w ciągu drogi powiatowej
       nr 1 515 R Żołynia – Kosina w km 8+276 wraz z rozbudową drogi
       i przebudową urządzeń energetycznych,
   b. Budowa przepustu nad potokiem w Kraczkowej w ciągu drogi powiatowej nr
      1-549 R Albigowa – Kraczkowa w km 2+279 wraz rozbudową drogi oraz
      przebudową sieci telekomunikacyjnej.


   18. Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę mostu
       i modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
       rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
   19. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
       Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
   20. Okres realizacji zadania: 2005 r.
   21. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
       820 140,00 zł.
   d. Budowa przepustu na potoku w Białobrzegach: 497 329,00 zł
   e. Budowa przepustu na potoku w Kraczkowej: 316 711,00 zł
   f. Promocja projektu: 6 100,00 zł,
   22. Źródła finansowania zadania:
     środki własne powiatu – 328 056,00 zł,
     budżet państwa – 82 014,00 zł,
     dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
        410 070,00 zł.
   23. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   - rok 2005 – 820 140,00 zł.
   - rok 2006 – 0 zł,
   - rok 2007 – 0 zł.
   8. Wyjaśnienie: W pkt 6 zamieniono wyraz dochody na środki.   VII. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa infrastruktury drogowej szansą utworzenia
strefy ekonomicznej w Smolarzynach.

1. Zakres rzeczowy zadania:
    c) Budowa przepustu na rzece „Młynówka” w Smolarzynach w ciągu drogi
       powiatowej nr 1 275 R Czarna – Laszczyny w km 6+608 wraz rozbudową
       drogi.
    d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 314 R Potok – Smolarzyny w km 0+003 do
       km 2+864.
    Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę przepustu,
    modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
    przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 - 2006 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
    1 985 848,54 zł.
    f. Budowa przepustu na potoku w Smolarzynach: 289 531,00 zł,
    g. Przebudowa drogi powiatowej : 1 645 077,54 zł,
    h. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi: 41 480,00 zł,
    i. Wykonanie studium wykonalności: 3 660,00 zł,
    j. Promocja projektu: 6 100,00 zł
5. Źródła finansowania zadania:
   Rok 2005
       środki własne powiatu – 334 671,00 zł,
       budżet państwa – 0,00 zł,
       dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 0,00 zł.
      Rok 2006
     środki własne powiatu – 459 668,42 zł,
     budżet państwa – 198 584,85 zł,
     dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
      992 924,27 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   rok 2005 – 334 671,00 zł.
   rok 2006 – 1 651 177,54 zł
   rok 2007 – 0 zł.
7. Wyjaśnienie: Zmiana dotyczy pkt 5 tj. uszczegółowiono źródła finansowania
    w poszczególnych latach.
  VIII. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-260 R Maleniska –
Brzóza Stadnicka – Żołynia w km 10+446 – 13+857

1. Zakres rzeczowy zadania:
    Przebudowa drogi powiatowej nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka –
    Żołynia w km 10+446 do km 13+857, wraz z jej poszerzeniem na odcinku od km
    10+446 do km 10+617,5 oraz podniesieniem nośności.
    Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez zabezpieczenie
    osuwiska, odbudowę drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
    rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 - 2006r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
1 622 884,37 zł.
    Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi: 46 116,00 zł
    Przebudowa drogi powiatowej : 1 570 668,37 zł
    Promocja projektu: 6 100,00 zł
5. Źródła finansowania zadania:
    środki własne powiatu – 649 153,76 zł,
    budżet państwa – 162 288,43 zł,
    dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
      811 442,18 zł.

6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   rok 2005 – 46 116,00 zł.
   rok 2006 – 1 576 768,37 zł
   rok 2007 – 0 zł.
   7. Wyjaśnienie: W pkt 5 zamieniono wyraz dochody na środki.VI. NAZWA ZADANIA:

Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R
Albigowa – Husów.
1. Zakres rzeczowy zadania:
    Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R Albigowa-
    Husów w km 10+750 do 10+820.
    Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez zabezpieczenie
    osuwiska, odbudowę drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
    rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 263 000 zł.
5. Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 263 000 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   rok 2005 – 13 150 zł
   rok 2006 – 249 850 zł
   rok 2007 – 0 zł.
7. Wyjaśnienie : Bez zmian.
                   UCHWAŁA Nr XXXIII / 272 /2005
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 14 września 2005 r.
       w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005
Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. t.j z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art.122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                        § 1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50 000 zł, tytułem uzyskanych dochodów
z usług w Bursie Szkolnej w Łańcucie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

                                        § 2.
Zwiększa się pozostałe wydatki bieżące Bursy Szkolnej w Łańcucie o kwotę
50 000 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

                                      § 3.
Dokonuje się zmian planu Powiatowego Funduszu Gospodarki                   Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

                                     § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                        § 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                               PRZEWODNICZĄCY
                             Rady Powiatu Łańcuckiego


                                  Wincenty MORYCZ
                             Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/272/05

                             Rady Powiatu Łańcuckiego
                             z dnia 14 wrzesnia 2005 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu w dostosowniu do klasyfikacji budżetowej.

   Dział          Rozdział                     Treść         Zwiększenia
    854                      Edukacyjna opieka wychowawcza       50 000,00

                    85410    Internaty i bursy szkolne           50 000,00
                             Wpływy z usług                      50 000,00
                             Razem                               50 000,00


                             Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/272/05

                             Rady Powiatu Łańcuckiego
                             z dnia 14 wrzesnia 2005 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu w dostosowniu do klasyfikacji budżetowej.

   Dział          Rozdział                     Treść         Zwiększenia
    854                      Edukacyjna opieka wychowawcza       50 000,00

                    85410    Internaty i bursy szkolne           50 000,00
                             Wydatki bieżące                     50 000,00
                             Pozostałe wydatki bieżące           50 000,00
                             Razem                               50 000,00


                             Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/272/05

                             Rady Powiatu Łańcuckiego
                             z dnia 14 września 2005 r.

Zestawienie zmian PFGZG i K w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dział            Rozdział    Treść                                              Plan po zmianie
                                                                 Stan        Przychody     Wydatki      Stan funduszu na koniec
                                                              funduszu na                                        roku
                                                             początek roku


           710               Działalność usługowa               225 000,00    440 000,00   662 000,00      3 000,00


                       71030 Fundusz Gospodarki Zasobem         225 000,00    440 000,00   662 000,00      3 000,00
                             Geodezyjnym i Kartograficznym
                                                          Łańcut, 2 września 2005 r.

                             REZOLUCJA
Rady Powiatu Łańcuckiego, Starosty Łańcuckiego oraz Burmistrza Miasta
Łańcuta, Wójta Gminy Łańcut i Wójta Gminy Czarna w sprawie poprawy
   bezpieczeństwa na drodze krajowej E-4 przebiegającej przez teren
                        Powiatu Łańcuckiego


       W związku z kolejnymi tragicznymi wypadkami i kolizjami na drodze krajowej
E–4 Jędrzechowice – Korczowa przebiegającej przez teren Powiatu Łańcuckiego oraz
mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników drogi jak również bezpieczeństwo
mieszkańców okolicznych miejscowości wyrażamy głębokie zaniepokojenie
opóźnieniem w realizacji naszych wniosków zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa.
Okoliczni mieszkańcy czują zagrożenie dla siebie i swoich dzieci, które są
uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ droga krajowa E–4 jest odcinkiem
najbardziej niebezpiecznym i kolizyjnym na terenie Powiatu Łańcuckiego i jest
nośnikiem 30% wypadków, mimo że przez Powiat przebiega zaledwie na odcinku
25 km (w roku bieżącym zginęło 6 osób, w ubiegłym 10, a ponad 30 zostało rannych).
       Dobro użytkowników i okolicznych mieszkańców wymaga przyśpieszenia
tempa działań i szybkiego wdrożenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad takiego projektu modernizacji drogi krajowej E–4, który pozwoli
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego czuć się bezpiecznie. Niezbędna jest
budowa chodników, przejść dla pieszych, azylów, pasaży i wysepek gwarantujących
ograniczenie prędkości dla pojazdów, tak aby droga E–4 ułatwiała ruch pojazdów, ale
by również nie budziła obaw mieszkańców.
Wnioskujemy również:
1. o szybką przebudowę wszystkich skrzyżowań, na których występują
   lewoskręty oraz wykonanie przejścia dla pieszych z górną ostrzegawczą
   sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr PO 522R;
2. postawienie oznakowania „Czarny punkt” w miejscach szczególnie
   niebezpiecznych w miejscowościach Kraczkowa i Krzemienica;
3. ograniczenie prędkości na odcinkach najbardziej niebezpiecznych.
        Starosta Łańcucki                              Przewodniczący Rady
Powiatu
       Adam KRZYSZTOŃ                                   Wincenty MORYCZ

Burmistrz Miasta Łańcuta             Wójt Gminy Łańcut                Wójt Gminy
Czarna

  Jerzy SZCZYGIEŁ                         Zbigniew ŁOZA                 Kazimierz
GOŁOJUCH
                     UCHWAŁA Nr XXXIV / 273 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 26 października 2005 r.
   zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie ustalenia organizacji oraz
     szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu
                        Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.

Na podstawie art. 12 pkt. 11,art. 40, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 97
ust.1 i ust 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.)


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:                                          § 1.
W uchwale Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXIX / 230 / 05 z dnia 29 kwietnia 2005
roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu
Chronionym wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 10 zmienia się pkt. 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
   „2. Jeżeli okres nieobecności uczestnika przekracza 10 kolejnych dni pobytu, uczestnik
   jest zwolniony z opłaty za pobyt w danym miesiącu.
   3. Uczestnicy wnoszą opłatę za pobyt do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.”

                                       § 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXXIV / 274 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 26 października 2005 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 264 / 05 Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 2 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Szkolnego Schroniska
                        Młodzieżowego w Łańcucie

   Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 12 pkt. 8, lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.
U. Nr 52, poz. 466),


  RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                        § 1.
    W statucie szkolnego schroniska młodzieżowego w Łańcucie stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXXII/ 264 /05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia
2 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Łańcucie zmienia się § 3, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane dalej „schroniskiem”, jest placówką
oświatowo - wychowawczą
2. Celem działalności schroniska jest:
1) zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej,
2) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej krajoznawstwa i turystyki,
    jako aktywnych form wypoczynku,
3) przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk
    młodzieżowych,
4) kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, w zakresie
    umiejętności organizacji czasu wolnego,
5) integracja dzieci i młodzieży szkolnej korzystającej z noclegów
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
3. Schronisko realizuje zadania w zakresie:
5) zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym
    w schronisku.
6) organizacji atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
7) zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc
    noclegowych,
8) stworzenia warunków do wypoczynku w Łańcucie i okolicy dzieciom
    i młodzieży szkolnej,
9) prowadzenia poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej,
4. Sposób wykonywania zadań wymienionych w ust. 2 następuje poprzez:
1)  zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
2)  organizowanie:
a)  spotkań z przewodnikami turystycznymi
b)  imprez integracyjnych i zajęć w świetlicy
3)  zapewnienie w schronisku:
a)  miejsc noclegowych,
b)  pomieszczeń do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego
c)  pomieszczenia do suszenia odzieży,
d)  łazienek,
e)  kuchni samoobsługowej wyposażonej w sprzęt kuchenny,
f)  pomieszczenia do spożywania posiłków, mogącego spełniać również funkcję
    świetlicy,
4) założenie strony internetowej z informacją o schronisku i regionie
5) zapoznanie ze szlakami turystycznymi, krajoznawczymi w powiecie łańcuckim
6) współpraca ze szkołami, biurami turystycznymi i punktami informacji
turystycznej
7) udostępnianie korzystającym ze schroniska map i folderów o regionie.
5. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej
    i studenckiej, nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom i innym
    pracownikom oświaty oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk
    Młodzieżowych, jak również turystom zagranicznym posiadającym legitymację
    ze znaczkiem „ IYHF”, a także innym osobom, w miarę wolnych miejsc.
6. Schronisko współdziała z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych
    oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się krzewieniem
    turystyki.”

                                      § 2.
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

                                    § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           PRZEWODNICZĄCY
                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXXIV / 275 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 26 października 2005 r.
            w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                         § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 508 113 zł, tytułem uzyskanych dochodów
z następujących źródeł:
    7) Środki od ARiMR na wypłatę ekwiwalentu dla rolników 2 636 zł.
    8) Dotacje celowe otrzymane z Gminy Białobrzegi w kwocie 140 558 zł,
        z przeznaczeniem na:
    a) Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 519R Łańcut – Podzwierzyniec –
          Białobrzegi w miejscowości Dębina,
    b) Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 521R Czarna – Wola Dalsza
          w miejscowości Wola Dalsza,
    c) Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 275R Czarna – Laszczyny
          w miejscowości Białobrzegi,
    d) Remont rowów w miejscowości Dębina i Białobrzegi,
    e) Remont przepustu w miejscowości Dębina przy skrzyżowaniu na Głuchów.
    9) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarna na
        dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej
        Nr 1 513R Medynia Głogowska – Zalesie – Czarna” – 45 000 zł.
    10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
        związanych z usuwaniem skutków powodzi:
    a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut – Podzwierzyniec –
        Białobrzegi w km 4+200-5+100 w miejscowości Dębina – I etap w kwocie
        60 527 zł (inwestycja).
    b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut – Podzwierzyniec –
        Białobrzegi w km 5+100-5+270 i 4+060-4+200 w miejscowości Dębina – II
        etap oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1520 R Dąbrówki – Wola Dalsza –
        Głuchów w km 4+107-4+410 w miejscowości Dębina w kwocie 59 889 zł
        (inwestycja).
    c) Remont przepustu w ciągu dróg powiatowych: Nr 1516 R Korniaków Płn.-
        Budy Ł. W km. 0+148 w miejscowości Budy Łańcuckie i Nr 1519 R Łańcut –
        Podzwierzyniec – Białobrzegi w km 3+475 w miejscowości Dębina 26 443 zł.
    d) Remont przepustu na potoku Mikośka w ciągu ul. Kochanowskiego
        w Łańcucie (droga powiatowa Nr 1519 R) km 1+132 - 60 000 zł.
   11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
       związanej z osuwiskiem i odbudową drogi powiatowej Nr P 0544 R Albigowa –
       Husów w km. 10+750-10+820 w miejscowości Husów - 23 280 zł.
   12) Dotacje celowe otrzymane z Gminy Białobrzegi w kwocie 8 000 zł i z Gminy
       Miasta Łańcut w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
       zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Łańcucie samochodu
       przystosowanego do działań ratowniczych na drogach.
   13) Dotacja celowa otrzymane z Gminy Miasta Łańcut w kwocie 20 000 zł,
       z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla
       Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie.
   14) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. ”Tworzenie
       niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych” dla PCPR
       w Łańcucie w kwocie 4 200 zł.
   15) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 000 zł.
   16) Środki z Ministerstwa Polityki Społecznej na utrzymanie i rozwój Systemu
       Informatycznego POMOST dla PCPR w Łańcucie w kwocie 750 zł.
   17) Wpływy z różnych dochodów 5 000 zł.
   18) Środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych (Okręgowa
       Komisja Egzaminacyjna w Krakowie) w związku z przeprowadzaniem
       praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów
       w ZST CKP w Łańcucie w kwocie 3 830 zł.
   19) Odsetki od środków na rachunku bankowym 3 000 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 179 637 zł, z następujących źródeł:
    1) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Białobrzegi na
       dofinansowanie zadań związanych z remontami dróg powiatowych – 134 637
       zł, w tym:
           a) Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 519R Łańcut –
               Podzwierzyniec – Białobrzegi w miejscowości Dębina,
           b) Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 521R Czarna –Wola Dalsza
               w miejscowości Wola Dalsza,
           c) Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 275R Czarna – Laszczyny
               w miejscowości Białobrzegi,
           d) Remont przepustu w miejscowości Dębina przy skrzyżowaniu na
               Głuchów.
    2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Białobrzegi –
       8 000 zł i Gminę Miasto Łańcut – 20 000 zł na dofinansowanie zakupu przez
       Komendę Powiatową PSP w Łańcucie samochodu przystosowanego do
       działań ratowniczych.
    3) Wpływy z usług świadczonych na rzecz pensjonariuszy DPS w Łańcucie –
       17 000 zł.
3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

                                        § 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 380 776 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące o 122 080 zł, z czego:
       a) wydatki na wynagrodzenia o 4 050 zł,
       b) pozostałe wydatki bieżące budżetu o 118 030 zł,
2) wydatki majątkowe o 258 696 zł, z czego:
       a) dotacje dla SP ZOZ w Łańcucie 20 000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 52 300 zł, w tym:
       a) dotacje z budżetu o kwotę 52 300 zł.
3. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Zestawienie zmian dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki
organizacyjne powiatu zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                 § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
                 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/275/065
                 Rady Powiatu Łańcuckiego
                 z dnia 26 października 2005

Zestawienie zmian dochodów budżetu powiatu w dostosowaniu do klasyfikacji
                          budżetowej.
Dział Rozdział                                Treść                                  Zmniejszenia       Zwiększenia
020              Leśnictwo                                                                       0,00           2 636,00
      02001      Gospodarka leśna                                                                0,00           2 636,00
                 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora                0,00           2 636,00
                 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
                 zaliczanych do sektora finansów publicznych

600              Transport i łączność                                                    -134 637,00          415 697,00
      60014      Drogi publiczne powiatowe                                               -134 637,00          185 558,00
                 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                             0,00         140 558,00
                 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
                 samorządu terytorialnego

                 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami         -134 637,00                0,00
                 samorządu
                 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
                 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami                0,00           45 000,00
                 samorządu
                 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


      60078      Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                              0,00         230 139,00
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                        0,00          86 443,00
                 bieżących zadań własnych powiatu
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                        0,00         120 416,00
                 inwestycji i
                 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                        0,00          20 280,00
                 inwestycji i
                 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                        0,00           3 000,00
                 inwestycji i
                 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
754              Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        -28 000,00          28 000,00
      75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                              -28 000,00          28 000,00
                 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami           -28 000,00               0,00
                 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
                 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

                 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy                     0,00              28 000,00
                 inwestycyjne
                 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801              Oświata i wychowanie                                                            0,00           9 830,00
      80130      Szkoły zawodowe                                                                 0,00           9 830,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu                         0,00          5 000,00
                 Państwa,
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
                 innych umów o podobnym charakterze


                 Pozostałe odsetki                                                               0,00           1 000,00
                 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora                 0,00           3 830,00
                 finansów
                 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

851              Ochrona zdrowia                                                                 0,00          20 000,00
      85195      Pozostała działalność                                                           0,00          20 000,00
                 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy                         0,00           20 000,00
                 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
                 jednostkami samorządu terytorialnego

852              Pomoc społeczna                                                            -17 000,00          31 950,00
      85202      Domy pomocy społecznej                                                     -17 000,00          27 000,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu                       0,00           20 000,00
                 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
                 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
                 podobnym charakterze

                 Wpływy z usług                                                             -17 000,00                   0,00
                 Pozostałe odsetki                                                               0,00                2 000,00
                 Wpływy z różnych dochodów                                                       0,00                5 000,00
      85204      Rodziny zastępcze                                                               0,00                4 200,00
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące                   0,00                4 200,00
                 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
                 administracji rządowej

      85295      Pozostała działalność                                                           0,00                 750,00
                 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora                 0,00                750,00
                 finansów
                 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

                 finansów publicznych
                 Razem                                                                     -179 637,00         508 113,00
                     Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/05
                     Rady Powiatu Łańcuckiego
                     z dnia 26 października 2005

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu w dostosowaniu do klasyfikacji
       budżetowej.

 Dział   Rozdział treść                                                     Zmniejszenia         Zwiększenia
020                  Leśnictwo                                                           0,00             2 636,00
         02001       Gospodarka leśna                                                    0,00             2 636,00
                     Bieżące                                                             0,00             2 636,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                           0,00             2 636,00
600                  Transport i łączność                                                0,00        281 060,00
         60014       Drogi publiczne powiatowe                                           0,00            50 921,00
                     Bieżące                                                             0,00             5 921,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                           0,00             5 921,00
                     Majątkowe                                                           0,00            45 000,00
         60078       Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  0,00        230 139,00
                     Bieżące                                                             0,00         86 443,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                           0,00            86 443,00
                     Majątkowe                                                           0,00        143 696,00
801                  Oświata i wychowanie                                                0,00             9 830,00
         80130       Szkoły zawodowe                                                     0,00             9 830,00
                     Bieżące                                                             0,00             9 830,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                           0,00             9 830,00
851                  Ochrona zdrowia                                                     0,00            20 000,00
         85195       Pozostała działalność                                               0,00            20 000,00
                     Majątkowe                                                           0,00            20 000,00
                     dotacje                                                             0,00            20 000,00
852                  Pomoc społeczna                                                -52 300,00           67 250,00
         85201       Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                -52 300,00                0,00
                     Bieżące                                                        -52 300,00                0,00
                dotacje                                               -52 300,00             0,00
       85202    Domy pomocy społecznej                                       0,00     10 000,00
                Bieżące                                                      0,00     10 000,00
                pozostałe wydatki bieżące                                    0,00     10 000,00
       85203    Ośrodki wsparcia                                             0,00     50 000,00
                Majątkowe                                                    0,00     50 000,00
       85204    Rodziny zastępcze                                            0,00      5 000,00
                Bieżące                                                      0,00      5 000,00
                wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      0,00      3 300,00
                pozostałe wydatki bieżące                                    0,00      1 700,00
       85220    Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania          0,00      1 500,00
                chronione i ośrodki
                interwencji kryzysowej
                Bieżące                                                      0,00      1 500,00
       85295    Pozostała działalność                                        0,00       750,00
                Bieżące                                                      0,00       750,00
                wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      0,00       750,00
                Razem                                                 -52 300,00     380 776,00
                   Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/275/05
                   Rady Powiatu Łańcuckiego
                   z dnia 26 października 2005

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu w podziale na poszczególne jednostki
organizacyjne.

Dochody
Jednostka          Uchwała                     Dział       Rozdział   Paragraf      Ogółem
BUDŻET ORGANU      [2005-10-26] uchw. rady     600        60014       2310               140558
                                                                      2710              -134637
                                                                      6300                45000
                                                                      Razem               50921
                                                          60078       2130                86443
                                                                      6430               120416
                                                                      6433                20280
                                                                      6434                   3000
                                                                      Razem              230139
                                                          Razem                          281060
                                               754        75411       6300               -28000
                                                                      6610                28000
                                                                      Razem                         0
                                                          Razem                                     0
                                               851        85195       6610                20000
                                                                      Razem               20000
                                                          Razem                           20000
                                               852        85204       2120                   4200
                                                                      Razem                  4200
                                                          85295       2460                    750
                                                                      Razem                   750
                                                          Razem                              4950
                                                Razem                   306010
                      Razem                                             306010
DPS w Łańcucie        [2005-10-26] uchw. rady   852     85202   0750    20000
                                                                0830    -17000
                                                                0920     2000
                                                                0970     5000
                                                                Razem   10000
                                                        Razem           10000
                                                Razem                   10000
                      Razem                                             10000
Starostwo Powiatowe   [2005-10-26] uchw. rady   020     02001   2460     2636
                                                                Razem    2636
                                                        Razem            2636
                                                Razem                    2636
                      Razem                                              2636
ZST CKP w Łańcucie    [2005-10-26] uchw. rady   801     80130   0750     5000
                                                                0920     1000
                                                                2460     3830
                                                                Razem    9830
                                                        Razem            9830
                                                Razem                    9830
                      Razem                                              9830
                    UCHWAŁA Nr XXXIV / 276 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 26 października 2005 r.
        w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124
ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                         § 1.
1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 54 527 zł dotyczące limitu wydatków
   na realizację wieloletniego programu pod nazwą „Modernizacja powiatowej
   infrastruktury drogowej” dla Powiatu Łańcuckiego.
2. Zwiększa się pozostałe wydatki bieżące budżetu o kwotę 54 527 zł jak
   w załączniku Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany limitu wydatków na realizację wieloletniego programu pod nazwą
   „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej” dla Powiatu Łańcuckiego
   zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                         § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                               PRZEWODNICZĄCY
                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                 Wincenty MORYCZ
               Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/276/05
               Rady Powiatu Łańcuckiego
               z dnia 26 października 2005

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu w dostosowaniu do klasyfikacji
      budżetowej.

Dział Rozdział treść                           Zmniejszenia Zwiększenia
600            Transport i łączność                 54 527,00   54 527,00
      60014    Drogi publiczne powiatowe            54 527,00   54 527,00
               Bieżące                                   0,00   54 527,00
               pozostałe wydatki bieżące                 0,00   54 527,00
               Majątkowe                            54 527,00        0,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV / 276 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 26 października 2005 r.
Nazwa Programu: „Modernizacja powiatowej infrastruktury
                    drogowej”


VII. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza.
1Zakres rzeczowy zadania:
   Przebudowa drogi powiatowej nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza w km 3+763 do
   4+250 wraz z budową oświetlenia drogowego.
   Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez przebudowę drogi
   powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
   terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 402 935,33 zł.
5. Źródła finansowania zadania:
   -   środki własne powiatu – 60 440,31 zł,
   -  budżet państwa – 40 293,53 zł,
   -  dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
      Rozwoju Regionalnego – 302 201,49 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   - rok 2005 – 402 935,33 zł
   - rok 2006 – 0 zł
   - rok 2007 – 0 zł.
7. Wyjaśnienie: Zmniejszenie spowodowane oszczędnościami wynikłymi w drodze
przetargu.
II. NAZWA ZADANIA:Budowa drogi powiatowej nr 1 547 R Albigowa – Handzlówka na
odcinku od 4+679 do 5+609 km.

1. Zakres rzeczowy zadania:
    Wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej wraz z poboczami, rowami
    i przepustami na długości 0,930 km na odcinku od 4+679 do 5+609 km.
   Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę drogi
   powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
   terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: lata 2005-2007.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 1 735 000 zł.
5. Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 1 735 000 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   - rok 2005 – 0 zł,
   - rok 2006 – 500 000 zł,
   - rok 2007 – 1 235 000 zł.
7. Wyjaśnienie: Bez zmian.   III.  NAZWA ZADANIA:
Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R w Białobrzegach i Nr
1-549 R w Kraczkowej.

            1. Zakres rzeczowy zadania:
   a)   Budowa mostu na rzece „Kosinka” w Białobrzegach w ciągu drogi powiatowej
        nr 1 515 R Żołynia – Kosina w km 8+276 wraz z rozbudową drogi
        i przebudową urządzeń energetycznych,
   b)   Budowa przepustu nad potokiem w Kraczkowej w ciągu drogi powiatowej nr
        1-549 R Albigowa – Kraczkowa w km 2+279 wraz rozbudową drogi oraz
        przebudową sieci telekomunikacyjnej.
   2.   Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę mostu
        i modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
        rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
   3.   Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
        Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
   4. Okres realizacji zadania: 2005 r.
   5. Szacunkowa wartość łącznych              nakładów   na   finansowanie   zadania:
      841 343 zł.
         a. Budowa przepustu na potoku w Białobrzegach: 503 631 zł
         b. Budowa przepustu na potoku w Kraczkowej: 331 612 zł
         c. Promocja projektu: 6 100,00 zł,
   c)    Źródła finansowania zadania:
         środki własne powiatu – 349 259 zł,
         budżet państwa – 82 014,00 zł,
         dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
          410 070,00 zł.
   6.    Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   -     rok 2005 – 841 343,00 zł.
   -     rok 2006 – 0 zł,
   -     rok 2007 – 0 zł.
   7.    Wyjaśnienie: Wzrosła szacunkowa wartość zadania ze względu na roboty
         dodatkowe.


   IV. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa infrastruktury drogowej szansą utworzenia strefy ekonomicznej w
Smolarzynach.


1. Zakres rzeczowy zadania:
    a) Budowa przepustu na rzece „Młynówka” w Smolarzynach w ciągu drogi
       powiatowej nr 1 275 R Czarna – Laszczyny w km 6+608 wraz rozbudową
       drogi.
    b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1 314 R Potok – Smolarzyny w km 0+003 do
       km 2+864.
    Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez budowę przepustu,
    modernizację drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
        przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 - 2007 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
    2 035 358,54 zł.
    a. Budowa przepustu na potoku w Smolarzynach: 339 041 zł,
    b. Przebudowa drogi powiatowej : 1 645 077,54 zł,
    c. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi: 41 480,00 zł,
    d. Wykonanie studium wykonalności: 3 660,00 zł,
    e. Promocja projektu: 6 100,00 zł
5. Źródła finansowania zadania:
   Rok 2005
   środki własne powiatu – 384 181 zł,
   budżet państwa – 0,00 zł,
   dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 0,00 zł.
  Rok 2006 - 2007
     środki własne powiatu – 459 668,42 zł,
     budżet państwa – 198 584,85 zł,
     dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
      992 924,27 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   rok 2005 – 384 181 zł.
   rok 2006 – 500 000 zł
   rok 2007 – 1 151 177,54 zł
7. Wyjaśnienie: Zmiana dotyczy terminu realizacji zadania i przeniesienia części
wydatków z roku 2006 na rok 2007 oraz zwiększenia wartości szacunkowej zadania
w związku z robotami dodatkowymi.   V. NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka –
Żołynia w km 10+446 – 13+857


1. Zakres rzeczowy zadania:
    Przebudowa drogi powiatowej nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka –
    Żołynia w km 10+446 do km 13+857, wraz z jej poszerzeniem na odcinku od km
    10+446 do km 10+617,5 oraz podniesieniem nośności.
    Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez odbudowę drogi
    powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na
    terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 - 2007r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
   1 622 884,37 zł.
    Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi: 46 116,00 zł
    Przebudowa drogi powiatowej : 1 570 668,37 zł
    Promocja projektu: 6 100,00 zł
5. Źródła finansowania zadania:
    środki własne powiatu – 649 153,76 zł,
    budżet państwa – 162 288,43 zł,
    dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
      811 442,18 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
    rok 2005 –    46 116,00 zł.
   rok 2006 –   100 000,00 zł
   rok 2007 – 1 476 768,37 zł
7. Wyjaśnienie: Zmiana dotyczy celu i terminu realizacji zadania i przeniesienia
części wydatków z roku 2006 na rok 2007.
VI. NAZWA ZADANIA:

Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R Albigowa –
Husów.

1. Zakres rzeczowy zadania:
    Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi powiatowej nr 1 544 R Albigowa-
    Husów w km 10+750 do 10+820.
    Cel zadania: Zapewnienie integralności sieci dróg poprzez zabezpieczenie
    osuwiska, odbudowę drogi powiatowej i stworzenie korzystnych warunków dla
   rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
   Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
3. Okres realizacji zadania: 2005 r. – 2006 r.
4. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: 263 000 zł.
5. Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu – 263 000 zł.
6. Wysokość wydatków z budżetu powiatu na rok 2005 i kolejnych latach:
   rok 2005 – 13 150 zł
   rok 2006 – 249 850 zł
   rok 2007 – 0 zł.
7. Wyjaśnienie: Bez zmian.
                     UCHWAŁA Nr XXXIV / 277 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 26 października 2005 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia programu
                          unijnego ZPORR
Na podstawie art. 12 ust. 8 pkt. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                      § 1.
1. Wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia przez Zarząd Powiatu umowy
   o dofinansowanie projektu w ramach programu ZPORR „Stypendia dla młodzieży
   wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” w formie weksla
   „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty 561 931,33 zł.
2. Udzielenie zabezpieczenia umowy, o której mowa w ust. 1 dotyczy lat 2005 –
   2006.”

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                      § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                 Wincenty MORYCZ
                 UCHWAŁA Nr XXXIV / 278 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                 z dnia 26 października 2005 r.
  w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw przeglądu dróg
                         powiatowych

      Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
§ 49 ust. 1 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do uchwały
Rady Powiatu Łańcuckiego Nr III/12/1998 r. (Dz. Urz. Województwa
Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                   § 1.
Powołuje się Komisję doraźną do spraw przeglądu dróg powiatowych.

                                   § 2.
W skład komisji wchodzą:
1) Sołek Ignacy – Przewodniczący Komisji,
2) Bar Tadeusz,
3) Hanejko Anna,
4) Gwizdak Tadeusz,
5) Magoń Jan,
6) Pomykała Edward,
7) Rzepka Józef,
8) Trojnar Maria.

                                § 3.
Do zadań komisji należy objazd i przegląd dróg powiatowych do dnia
31 marca 2006.

                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        PRZEWODNICZĄCY
                                      Rady Powiatu Łańcuckiego

                                            Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXXVI / 279 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:                                       § 1.
W związku z uchwałą Nr 8/III/2005 Rady Społecznej SP ZOZ w Łańcucie z dnia 29
czerwca 2005 r. w sprawie zmian w statucie SP ZOZ w Łańcucie powyższe zmiany
podlegają zatwierdzeniu.


                                   § 2.
Zmiany do statutu SP ZOZ określone są w załączniku do niniejszej uchwały.


                               § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz
Dyrektorowi SP ZOZ w Łańcucie.


                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                             PRZEWODNICZĄCY
                                           Rady Powiatu Łańcuckiego

                                               Wincenty MORYCZ
Załącznik do
Uchwały Nr XXXVI/279/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 listopada 2005 r.ANEKS nr 9
do Statutu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie


                                         § 1.
Do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie z dnia 27 maja 1999 r.
zmienionego Aneksami 1 – 8 wprowadza się następujące zmiany:
   1. W dziale IV Struktura Organizacyjna Zespołu w § 11 dokonuje się
        następujących zmian:
   1) w pkt. I ust. 1 pkt. 1.1 dodaje się lit. o) w brzmieniu „Oddział Psychiatrii dla
               Dzieci i Młodzieży”.
   2) dodaje się pkt. III w brzmieniu: „W szpitalu mogą działać struktury
       pomocnicze,       powoływane   przez     Dyrektora   w   drodze   zarządzenia,
       wspomagające prawidłowe funkcjonowanie zakładu oraz realizujące zadania o
       szczególnym znaczeniu dla zakładu, a to:
       1. pełnomocnicy
       2. komisje
       3. zespoły


                                         § 2.
Pozostałe zapisy Statutu nie ulegają zmianie.
                        UCHWAŁA Nr XXXVI / 280 / 05
                       RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 29 listopada 2005 r.
     w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców
           (opiekunów prawnych) z opłat za pobyt ich dzieci
             w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 art. 40, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 pkt 5, art. 81 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE :                                        § 1.
1. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą
   rodzice.
2. Rodzice prowadzący oddzielne gospodarstwa domowe zobowiązani są do
   ponoszenia odpłatności, o której w ust. 1, w równych częściach.
3. Rodzice zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce
   opiekuńczo – wychowawczej mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe
   zwolnienie z tej odpłatności.


                                        § 2.
1. Decyzje o zwolnieniu rodziców z opłaty, o której mowa w § 1 uzależnia się od
   wysokości posiadanych dochodów oraz struktury ich rodzin.
2. Z obowiązku ponoszenia opłaty całkowicie zwolnieni są rodzice, których
   miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,
   określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   (Dz. U. Nr.64, poz. 593 z późn. zm.)
3. Wysokość zwolnienia z opłaty ustala się w oparciu o tabelę :
    Posiadany    dochód    na   osobę                 Zwolnienie rodziców z opłat
    w rodzinie w stosunku do kryterium                w stosunku do wysokości miesięcznej
    dochodowego na osobę w rodzinie                   odpłatności za pobyt dziecka placówce
    w%                                                opiekuńczo – wychowawczej, ustalonej
                                                      na podstawie odrębnych przepisów w
                                                      %
               Do 100%                                100%
             100,01 – 150%                             85%
             150,01 – 200%                             80%
             200,01 – 250%                             75%
             250,01 – 300%                             70%
             300,01 – 350%                             60%
             350,01 – 400%                             50%
             400,01 – 450%                             40%
             450,01 – 500%                             30%
             500,01 – 550%                             20%
             550,01 – 600%                             10%
             600,01 – 650%                              5%
             Powyżej 650%                                0

4. Dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców z opłaty w wysokości wyższej niż
   wynika to z tabeli wymienionej w ust. 3 lub całkowitego zwolnienia, jeżeli:
      1) występują udokumentowane przyczyny, takie jak np. długotrwała choroba,
          bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenia losowe, trudna sytuacja
          materialna,
      2) ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówkach pomocy
          społecznej.
                                         § 3.
1. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty, której mowa w § 1
   ust.1, wydaje się na wniosek lub z urzędu, w oparciu o rodzinny wywiad
   środowiskowy.
2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na czas
   określony, nie dłuższy niż rok.

                                   § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.

                                  § 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od      dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                            PRZEWODNICZĄCY
                                          Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                    UCHWAŁA Nr XXXVI / 281 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                      z dnia 29 listopada 2005 r.


   zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/214/05 Rady Powiatu Łańcuckiego
     z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań samorządu
       powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
           na które przeznacza się środki PFRON na rok 2005
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)


RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:


                                       § 1.
W uchwale Nr XXVIII / 214 / 05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2005
wprowadza się zmianę załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszej uchwały.

                                   § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                   § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                           Wincenty MORYCZ
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/281/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 listopada 2005 r.
zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/214/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań
Samorządu Powiatowego
 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok
2005

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazywane w 2005 r. wg algorytmu dla Powiatu Łańcuckiego
L.p.                                                                        Wysokość środków
      Zadanie                                                               przeznaczonych na
                                                                            zadanie
I.      Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                      87 589, 00
 1.    Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku                                    0, 00
       z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób
       niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich
       niepełnosprawności art. 26 ustawy

 2.    Zobowiązania dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń i składek                     37 589, 00
       na ubezpieczenie społeczne – art. 26
 3.    Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – art. 12                         28 000, 00
 4.    Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego - art. 13                             0, 00
 5     Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych - art. 38 i 40                22 000, 00
 6.                                                                                             0, 00
       Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę - art. 41
 II.                                                                                      789 190, 00
       Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
 1.    Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów              281 520, 00
       terapii zajęciowej wg umowy Nr 1/WTZ/2002.
       W tym: a) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania                  268 280, 00
       wtz wyliczone wg algorytmu i przekazane przez Zarząd PFRON

       b) wyrównanie do kwoty zobowiązań umownych z pkt 1                                  13 240, 00

 2.    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych :                                        137 107, 00
        z tego :        a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                   90 211, 00
                 b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                      46 896, 00
 3.    Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35 a                     28 352, 00
        z tego :         a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                  23 291, 00
                 b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                       5 061, 00
 4.    Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty                188 820, 00
       ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35 a
          z tego :       a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                 122 958, 00
                         b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                              65 862, 00

 5.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu               153 391, 00
       się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
       niepełnosprawnych – art. 35 a
       z tego :
                a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                          109 550, 00

              b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                         43 841, 00

                    Środki finansowe dla Powiatu ogółem                               876 779, 00
                      UCHWAŁA Nr XXXVI/ 282/05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łańcuckiego

  Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 11 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35
  ust. 1, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z późn. zm.),RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                      § 1.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. powołuje się Pana mgr Krzysztofa Ozgę na stanowisko
Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łańcuckiego.

                                         § 2.
Określa się następujące warunki pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
1) Czas pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów ustala się na ¼ etatu
   w następujących dniach: poniedziałek od godziny 1400 do 1600, czwartek od
   godziny 700 do 1500.
2) Wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2
   sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
   zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach
   marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223) wg. XV kategorii zaszeregowania w
   wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
3) Dodatek funkcyjny wg stawki „3” w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
   złotych).

                                      § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.

                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                     Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                         Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXXVI / 283 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 29 listopada 2005 r.

    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/258/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia
  30 czerwca 2005r. dot. zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
               Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łańcucie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 407, art. 420 ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.
zm.)
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                    § 1.
Zmienia się brzmienie załącznika do Uchwały Nr XXXI/258/05 Rady Powiatu
Łańcuckiego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zestawienia przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

                                   § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego, zaś nadzór
nad jej wykonaniem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa,
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

                                  § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                               Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                   Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI / 283 / 05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 listopada 20005 r.             Zestawienie Przychodów i Wydatków
          Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
                i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

Przychody : 70 000,00 zł
Stanowią je wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek
bankowych

Wydatki 70 000,00 zł w tym:

1. Wydatki na:

   realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
    1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                            500,00 zł
    2. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom 2.500,00 zł

   finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

    1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
    ochronie środowiska i gospodarce wodnej                43.200,00 zł

2. Dotacje na:
   realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
    8. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                           4.000,00 zł
    9. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
       oraz parków                                               3.000,00 zł
    10.       Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
       wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju                4.000,00 zł
       w tym:
       - badanie i modernizacja opryskiwaczy                     4.000,00 zł
   realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora
    finansów publicznych:
    7. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                             1.000,00 zł
    8. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
       parków                                                      2.000,00 zł
    9. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
       wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym:          2.000,00 zł
       - ochrona populacji zwierzyny płowej                        2.000,00 zł
   finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

    1. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 3.800,00 zł
   finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
    finansów publicznych:

    2. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
       ochronie środowiska i gospodarce wodnej              4.000,00 zł
                    UCHWAŁA Nr XXXVI / 284 / 05
                   RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 29 listopada 2005 r.
          w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124 ust.
1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),


         RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                           § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 631 079 zł, tytułem uzyskanych dochodów
z następujących źródeł:
    20) Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 97 788 zł, w tym:
        52 788 zł z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli i 45 000 zł
        z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń
        do nauki.
    21) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
        Wodnej w Rzeszowie – 10 000 zł z przeznaczeniem na pielęgnacje koron
        drzew.
    22) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach projektu
        ze środków ZPORR – 191 594 zł.
    23) Pomoc finansowa z Gminy Żołynia na „Wykonanie remontu drogi powiatowej
        Nr 1270 R Żołynia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne” – 70 000 zł.
    24) Wpływy z opłat komunikacyjnych 100 000 zł.
    25) Dotacje celowe z budżetu państwa – 5 400 zł na dofinansowanie programu w
        zakresie      pomocy        osobom      z      zaburzeniami       psychicznymi
        - 1 200 zł oraz w zakresie „Opieki nad dzieckiem i rodziną” – 4 200 zł.
    26) Wpływy z różnych dochodów 5 979 zł.
    27) Wpływy z usług 80 100 zł.
    28) Odsetki od środków na rachunku bankowym 51 831 zł.
    29) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 784 zł.
    30) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 14 903 zł.
    31) Dochody z najmu dzierżawy 400 zł.
    32) Wpływy z opłat 300 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 69 300 zł, z następujących źródeł:
    1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 50 000 zł,
    2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 900 zł,
    3) Odsetki na rachunku bankowym – 1 200 zł.
    4) Dotacje celowe z budżetu państwa – 4 200 zł
3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
                                        § 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 566 779 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące o 375 185 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 121 913 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące budżetu o 253 272 zł,
2) wydatki majątkowe o 191 594 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 000 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące o 5 000 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 3 300 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące budżetu o 1700 zł,

3. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Zestawienie zmian dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki
organizacyjne powiatu zawiera załącznik Nr 3 i 4 do uchwały.

                                       § 3.
Dokonuje się zmian planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji
budżetowej jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

                                       § 4.
1. Zwiększa się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym o 21 000 zł tytułem przelewu redystrybucyjnego
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2. Zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

                                     § 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                 § 6.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                           PRZEWODNICZĄCY
                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
Zestawienie zmian planu dochodów                                                          Zał nr 1 do uch. NrXXXVI/284/05
budżetu na rok 2005.                                                                      Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                                          z dnia 29 listopada 2005 r.

 Dział   Rozdział                                    Treść                                 Zmniejszenia      Zwiększenia
600                 Transport i łączność                                                              0,00       100 187,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe                                                         0,00       100 187,00
                    Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                        0,00         2 222,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                                         0,00         3 062,00
                    Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                          0,00        14 903,00
                    Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących               0,00        10 000,00
                    jednostek sektora finansów publicznych
                    Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami                   0,00        70 000,00
                    samorządu
                    terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
750                 Administracja publiczna                                                           0,00       291 594,00
         75020      Starostwa powiatowe                                                               0,00       291 594,00
                    Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                    0,00       100 000,00
                    Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),                0,00       191 594,00
                    powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
                    źródeł
756                 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych                    -50 000,00              0,00
                    jednostek
                    nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
                    poborem
         75622      Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa            -50 000,00              0,00
                    Podatek dochodowy od osób prawnych                                          -50 000,00              0,00
758                 Różne rozliczenia                                                                 0,00       147 788,00
         75801      Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                         0,00        97 788,00
                    terytorialnego
                    Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                0,00        97 788,00
         75814      Różne rozliczenia finansowe                                                       0,00        50 000,00
                    Pozostałe odsetki                                                                 0,00        50 000,00
801                 Oświata i wychowanie                                                              0,00        77 993,00
         80120      Licea ogólnokształcące                                                            0,00         6 300,00
                    Wpływy z różnych opłat                                                            0,00          300,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                0,00          400,00
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
                    zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
                    o podobnym charakterze
                    Wpływy z usług                                                                    0,00         5 000,00
                    Pozostałe odsetki                                                                 0,00          150,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                                         0,00          450,00
         80130      Szkoły zawodowe                                                                   0,00        71 693,00
                    Wpływy z usług                                                                    0,00        68 100,00
                    Pozostałe odsetki                                                                 0,00         1 213,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                                         0,00         2 380,00
852                 Pomoc społeczna                                                               -4200,00         5 400,00
         85204      Pozostała działalność                                                         -4200,00              0,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące                 -4200,00              0,00
                    realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
                     administracji rządowej
         85295      Pozostała działalność                                                             0,00         5 400,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące                     0,00         5 400,00
                    realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
                    administracji rządowej
854                 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                  -15 100,00         8 117,00
         85406      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                  0,00          468,00
                    Pozostałe odsetki                                                                     0,00          468,00
         85410      Internaty i bursy szkolne                                                      -15 100,00         7 649,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,             -13 900,00               0,00
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
                    zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
                    o podobnym charakterze
                    Wpływy z usług                                                                        0,00        7 000,00
                    Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                            0,00          562,00
                    Pozostałe odsetki                                                               -1 200,00               0,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                                             0,00             87,00
                    Razem                                                                          -69 300,00       631 079,00


Zestawienie zmian planu wydatków                                                       Zał Nr 2 do uch. NrXXXVI/284/05
budżetu na rok 2005.                                                                   Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                                       z dnia 29 listopada 2005 Dział   Rozdział                                 Treść                                    Zmniejszenia      Zwiększenia
600                 Transport i łączność                                                             0,00        100 187,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe                                                        0,00        100 187,00
                    Bieżące                                                                          0,00        100 187,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          0,00         14 245,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        0,00         85 942,00
750                 Administracja publiczna                                                          0,00        291 594,00
         75020      Starostwa powiatowe                                                              0,00        291 594,00
                    Bieżące                                                                          0,00        100 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        0,00        100 000,00
                    Majątkowe                                                                        0,00        191 594,00
801                 Oświata i wychowanie                                                             0,00        106 468,00
         80120      Licea ogólnokształcące                                                           0,00          6 300,00
                    Bieżące                                                                          0,00          6 300,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        0,00          6 300,00
         80130      Szkoły zawodowe                                                                  0,00        100 168,00
                    Bieżące                                                                          0,00        100 168,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          0,00        100 168,00
852                 Pomoc społeczna                                                              -5 000,00         6 200,00
         85204      Rodziny zastępcze                                                            -5 000,00             0,00
                    Bieżące                                                                      -5 000,00             0,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      -3 300,00             0,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                    -1 700,00             0,00
         85295      Pozostała działalność                                                            0,00          6 200,00
                    Bieżące                                                                          0,00          6 200,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          0,00          4 500,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        0,00          1 700,00
854                 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                    0,00         62 330,00
         85406      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie                             0,00           468,00
                    specjalistyczne
                    Bieżące                                                                          0,00           468,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        0,00           468,00
         85410      Internaty i bursy szkolne                                                        0,00         61 862,00
                    Bieżące                                                                          0,00         61 862,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          0,00          3 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        0,00         58 862,00
                      Razem                                                   - 5 000,00          566 779,00
Zestawienie zmian planu dochodów                                   Zał Nr 3 do uch. NrXXXVI/284/05
w podziale na poszczególne                                         Rady Powiatu Łańcuckiego
jednostki organizacyjne powiatu.                                   z dnia 29 listopada 2005
Jednostka              Uchwała       Dział   Rozdział   Paragraf   Własne          Porozumieni Ogółem
                                                                                   a
BUDŻET ORGANU         [2005-11-29]   600     60014      2440            10000                0       10000
                                                        2710            70000                0       70000
                                                        Razem           80000                0       80000
                                             Razem                      80000                0       80000
                                     750     75020      6298           191594                0      191594
                                                        Razem          191594                0      191594
                                             Razem                     191594                0      191594
                                     756     75622      0020           -50000                0       -50000
                                                        Razem          -50000                0       -50000
                                             Razem                     -50000                0       -50000
                                     758     75801      2920            97788                0       97788
                                                        Razem           97788                0       97788
                                             75814      0920            50000                0       50000
                                                        Razem           50000                0       50000
                                             Razem                     147788                0      147788
                                     852     85204      2120                  0          -4200        -4200
                                                        Razem                 0          -4200        -4200
                                             85295      2120                  0            5400       5400
                                                        Razem                 0            5400       5400
                                             Razem                            0            1200       1200
                                     Razem                             369382              1200     370582
                      Razem                                            369382              1200     370582
Bursa Szkolna         [2005-11-29]   854     85410      0750                1200             0        1200
                                                        0830            60000                0       60000
                                                        0870                562              0          562
                                                        0920                100              0          100
                                                        Razem           61862                0       61862
                                             Razem                      61862                0       61862
                                     Razem                              61862                0       61862
                      Razem                                             61862                0       61862
PPP w Łańcucie        [2005-11-29]   854     85406      0920                468              0          468
                                                        Razem               468              0          468
                                             Razem                          468              0          468
                                     Razem                                  468              0          468
                      Razem                                                 468              0          468
Starostwo Powiatowe   [2005-11-29]   750     75020      0420           100000                0      100000
                                                        Razem          100000                0      100000
                                             Razem                     100000                0      100000
                                     Razem                             100000                0      100000
                      Razem                                            100000                0      100000
ZDP w Łańcucie       [2005-11-29]    600       60014        0870                    2222               0      2222
                                                            0970                    3062               0      3062
                                                            2390                   14903               0      14903
                                                            Razem                  20187               0      20187
                                               Razem                               20187               0      20187
                                     Razem                                         20187               0      20187
                     Razem                                                         20187               0      20187
ZS Nr 1 w Łańcucie   [2005-11-29]    801       80120        0690                     300               0       300
                                                            0750                     400               0       400
                                                            0830                    5000               0      5000
                                                            0920                     150               0       150
                                                            0970                     450               0       450
                                                            Razem                   6300               0      6300
                                               Razem                                6300               0      6300
                                     Razem                                          6300               0      6300
                     Razem                                                          6300               0      6300
ZS Nr 3 w Łańcucie   [2005-11-29]    801       80130        0970                    2380               0      2380
                                                            Razem                   2380               0      2380
                                               Razem                                2380               0      2380
                                     Razem                                          2380               0      2380
                     Razem                                                          2380               0      2380
ZSTG w Rakszawie     [2005-11-29]    801       80130        0830                   68100               0      68100
                                                            0920                    1213               0      1213
                                                            Razem                  69313               0      69313
                                               Razem                               69313               0      69313
                                     854       85410        0750                  -15100               0   -15100
                                                            0830                  -53000               0   -53000
                                                            0920                   -1300               0      -1300
                                                            0970                         87            0        87
                                                            Razem                 -69313               0   -69313
                                               Razem                              -69313               0   -69313
                                     Razem                                               0             0           0
                     Razem                                                               0             0           0
Razem                                                                             560579         1200      561779
Zestawienie zmian planu                                                  Zał nr 4 do uch. Nr XXXVI/284/05
wydatków
w podziale na poszczególne                                               Rady Powiatu Łańcuckiego
jednostki organizacyjne powiatu.                                         z dnia 29 listopada 2005

Jednostka              Uchwała         Dział     Rozdział     Paragraf   Własne          Porozumieni Ogółem
                                                                                         a
Bursa Szkolna         [2005-11-29]    854       85410        4170                 3000             0       3000
                                                             4220             24262                0       24262
                                                             4260             15600                0       15600
                                                     4300    19000       0    19000
                                                     Razem   61862       0    61862
                                             Razem           61862       0    61862
                                     Razem                   61862       0    61862
                      Razem                                  61862       0    61862
PCPR w Łańcucie       [2005-11-29]   852     85204   4170      -800   -2500    -3300
                                                     4300             -1700    -1700
                                                     Razem     -800   -4200    -5000
                                             85295   4170      800    3700     4500
                                                     4300        0    1700     1700
                                                     Razem     800    5400     6200
                                             Razem               0    1200     1200
                                     Razem                       0    1200     1200
                      Razem                                      0    1200     1200
PPP w Łańcucie        [2005-11-29]   854     85406   4210      468       0      468
                                                     Razem     468       0      468
                                             Razem             468       0      468
                                     Razem                     468       0      468
                      Razem                                    468       0      468
Starostwo Powiatowe   [2005-11-29]   750     75020   4210    50000       0    50000
                                                     4270    50000       0    50000
                                                     6050    191594      0    191594
                                                     Razem   291594      0    291594
                                             Razem           291594      0    291594
                                     Razem                   291594      0    291594
                      Razem                                  291594      0    291594
ZDP w Łańcucie        [2005-11-29]   600     60014   4010    12100       0    12100
                                                     4110     2145       0     2145
                                                     4270    75942       0    75942
                                                     4300    10000       0    10000
                                                     Razem   100187      0    100187
                                             Razem           100187      0    100187
                                     Razem                   100187      0    100187
                      Razem                                  100187      0    100187
ZS Nr 1 w Łańcucie    [2005-11-29]   801     80120   4270     6300       0     6300
                                                     Razem    6300       0     6300
                                             Razem            6300       0     6300
                                     Razem                    6300       0     6300
                      Razem                                   6300       0     6300
ZS Nr 3 w Łańcucie    [2005-11-29]   801     80130   4010     2017       0     2017
                                                     4110      363       0      363
                                                     Razem    2380       0     2380
                                             Razem            2380       0     2380
                                     Razem                    2380       0     2380
                      Razem                                   2380       0     2380
ZST CKP w Łańcucie    [2005-11-29]   801     80130   4010    45000       0    45000
                                                     Razem   45000       0    45000
                                             Razem           45000       0    45000
                                     Razem                                   45000             0       45000
                      Razem                                                  45000             0       45000
ZSTG w Rakszawie      [2005-11-29]   801     80130      4010                 52788             0       52788
                                                        Razem                52788             0       52788
                                             Razem                           52788             0       52788
                                     Razem                                   52788             0       52788
                      Razem                                                  52788             0       52788
Razem                                                                        560579         1200       561779


Zestawienie zmian wydatków                                 Zał nr 5 do uch.
                                                           NrXXXVI/284/05
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej                  Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                           z dnia 29 listopada 2005

  Dział     Rozdział Treść                                     Zmniejszenia Zwiększenia
  801                Oświata i wychowanie                                  0     7 000,00
             80130 Szkoły zawodowe - ZSTG w Rakszawie                      0     7 000,00
                     Bieżące                                               0     7 000,00
                     pochodne od wynagrodzeń                               0     7 000,00
   854               Edukacyjna opieka wychowawcza                 -7 000,00            0
             85410 Internaty i bursy szkolne - ZSTG w              -7 000,00            0
                     Rakszawie
                     Bieżące                                        -7 000,00                      0
                     pochodne od wynagrodzeń                        -2 700,00                      0
                     pozostałe wydatki bieżące                      -4 300,00                      0
                     Razem                                                  0                      0


Zestawienie zmian przychodów i wydatków                        Zał nr 6 do
                                                               uch.NrXXXVI/284
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem                        Rady Powiatu Łańcuckiego
Geodezyjnym i Kartograficznym.                                 z dnia 29 listopada 2005


Dział      Rozdział     Treść                                  Zwiększenie       Zwiększenie
                                                               przychodów        wydatków
   710       71030      Działalność usługowa                           21000            21000
                        Fundusz Gospodarki Zasobem
                        Geodezyjnym i Kartograficznym
                        UCHWAŁA Nr XXXVI/ 285 / 05
                       RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 29 listopada 2005 r.
                   w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art.122 oraz art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                         § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 357 263 zł, tytułem uzyskanych dochodów
z następujących źródeł:
    1) Wpływy z różnych dochodów 12 753 zł.
    2) Wpływy z usług 1100 zł.
    3) Odsetki od środków na rachunku bankowym 2 050 zł.
    4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 zł.
    5) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 55 110 zł.
    6) Dochody z najmu dzierżawy 57 377 zł.
    7) Wpływy z opłat 275 zł.
    8) Otrzymane darowizny 375 zł.
    9) Dotacja z PFRON na obsługę zadań 2 000 zł.
    10) Dotacje otrzymane od Województwa Podkarpackiego na wypłatę stypendiów
        dla młodzieży 224 773 zł, w tym środki ZPORR 152 936 zł.
    11) Środki na realizację programu „POMOST” – 1250 zł w PCPR
        w Łańcucie.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 61 108 zł, z następujących źródeł:
    1) Wpływy z różnych dochodów 55 110 zł.
    2) Dochody z najmu dzierżawy 4 546 zł.
    3) Środki z ARIMR na wypłatę stypendiów dla uczniów 1 452 zł.

3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.


                                        § 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 297 607 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące o 272 607 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 21 168 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące budżetu o 251 439 zł, w tym:
   - 10 943 zł na realizację Projektu współfinansowanego z Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Elektronizacja obiegu dokumentów
w ramach usługi E – Urząd w Powiecie Łańcuckim, Etap II” – zabezpieczenie wkładu
własnego.
2) wydatki majątkowe o 25 000 zł, w tym:
   - 19 768 zł na realizację Projektu współfinansowanego z Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Elektronizacja obiegu dokumentów
w ramach usługi E – Urząd w Powiecie Łańcuckim, Etap II” – zabezpieczenie wkładu
własnego.

2. Zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1 452 zł.
3. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Zestawienie zmian dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki
organizacyjne powiatu zawiera załącznik Nr 3 i 4 do uchwały.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                 § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                   PRZEWODNICZĄCY
                                 Rady Powiatu Łańcuckiego

                                     Wincenty MORYCZ
Zestawienie zmian planu dochodów na                                       Zał Nr 1do uch
                                                                          NrXXXVI/285/05
rok 2005.                                                                 Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                          z dnia 29 listopada 2005
 Dział   Rozdział                            Treść                         Zmniejszenia          Zwiększenia
750                 Administracja publiczna                                            0,00           40 000,00
         75020      Starostwa powiatowe                                                0,00           40 000,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników                             0,00           40 000,00
                    majątkowych Skarbu Państwa,
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

                    sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

801                 Oświata i wychowanie                                          -4 546,00           27 777,00
         80120      Licea ogólnokształcące                                        -4 546,00           12 967,00
                    Wpływy z różnych opłat                                             0,00             275,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników                         -4 546,00               0,00
                    majątkowych Skarbu Państwa,
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

                    sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                    Wpływy z usług                                                     0,00            1 100,00
                    Pozostałe odsetki                                                  0,00            1 837,00
                    Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci                     0,00             375,00
                    pieniężnej
                    Wpływy z różnych dochodów                                          0,00            9 380,00
         80130      Szkoły zawodowe                                                    0,00           14 810,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników                             0,00           14 610,00
                    majątkowych Skarbu Państwa,
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

                    sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                    Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                         0,00             200,00
852                 Pomoc społeczna                                                    0,00            1463,00
         85201      Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                    0,00             107,00
                    Pozostałe odsetki                                                  0,00             107,00
         85218      Powiatowe centra pomocy rodzinie                                   0,00             106,00
                    Pozostałe odsetki                                                  0,00             106,00
         85295      Pozostała działalność                                              0,00            1250,00
                    Środki otrzymane od pozostałych jednostek                          0,00            1250,00
                    zaliczanych do sektora finansów
                    publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

                    finansów publicznych
853                 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                   0,00            2 000,00
         85324      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                               0,00            2 000,00
                    Niepełnosprawnych
                    Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację                0,00            2 000,00
                    zadań bieżących
                    jednostek sektora finansów publicznych
854                 Edukacyjna opieka wychowawcza                                -56 562,00          286 023,00
         85407      Placówki wychowania pozaszkolnego                                  0,00            3 373,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                          0,00            3 373,00
         85410      Internaty i bursy szkolne                                    -55 110,00           55 110,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                    -55 110,00                0,00
                    Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                           0,00           55 110,00
         85415      Pomoc materialna dla uczniów                                  -1 452,00          224773,00
                    Środki otrzymane od pozostałych jednostek                     -1 452,00                0,00
                    zaliczanych do sektora finansów
                    publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

                    finansów publicznych
                    Dotacje celowe otrzymane od samorządu                              0,00          224773,00
                    województwa na zadania bieżące realizowane na
                    podstawie porozumień między jednostkami
                    samorządu terytorialnego, w tym:

                    ZPORR                                                              0,00          152936,00
                    budżet państwa                                                                    71837,00
         85417      Szkolne schroniska młodzieżowe                                     0,00            2 767,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników                             0,00            2 767,00
                    majątkowych Skarbu Państwa,
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

                    sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                    Razem                                                        -61 108,00          357 263,00
Zestawienie zmian planu wydatków na                                      Zał Nr 2do uch
                                                                         NrXXXVI/285/05
rok 2005.                                                                Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                         z dnia 29 listoopada 2005 Dział   Rozdział                            Treść                        Zmniejszenia           Zwiększenia
750                 Administracja publiczna                                            0,00           40 000,00
         75020      Starostwa powiatowe                                                0,00           40 000,00
                    Bieżące                                                            0,00           15 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                          0,00           15 000,00
                    Majątkowe                                                          0,00           25 000,00
801                 Oświata i wychowanie                                               0,00           25 998,00
         80120      Licea ogólnokształcące                                             0,00           11 188,00
                    Bieżące                                                            0,00           11 188,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            0,00           10 060,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                          0,00            1 128,00
         80130      Szkoły zawodowe                                                    0,00           14 810,00
                    Bieżące                                                            0,00           14 810,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                          0,00           14 810,00
852                 Pomoc społeczna                                                    0,00            1463,00
         85201      Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                    0,00             107,00
                    Bieżące                                                            0,00             107,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                          0,00             107,00
         85218      Powiatowe centra pomocy rodzinie                                   0,00             106,00
                    Bieżące                                                            0,00             106,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                          0,00             106,00
         85295      Pozostała działalność                                              0,00            1250,00
                    Bieżące                                                            0,00            1250,00
                    wynagrodzenia                                                                      1250,00
853                 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                   0,00            2 000,00
         85324      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                               0,00            2 000,00
                    Niepełnosprawnych
                    Bieżące                                                            0,00            2 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                          0,00            2 000,00
854                 Edukacyjna opieka wychowawcza                                 -1 452,00          228 146,00
         85407      Placówki wychowania pozaszkolnego                                  0,00            3 373,00
                  Bieżące                                                       0,00             3 373,00
                  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       0,00             3 373,00
         85415    Pomoc materialna dla uczniów                              -1 452,00       224773,00
                  Bieżące                                                   -1 452,00       224773,00
                  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       0,00             6485,00
                  pozostałe wydatki bieżące                                 -1 452,00       218288,00
                  Razem                                                     -1 452,00       297 607,00
Zestawienie zmian planu dochodów                         Zał Nr 3 do uch. NrXXXVI/285/05
w podziale na poszczególne jednostki                     Rady Powiatu Łańcuckiego
organizacyjne powiatu                                    z dnia 29 listopada 2005
Jednostka           Uchwała                      Dział   Rozdział   Paragraf      Ogółem
BUDŻET ORGANU       [2005-11-29] II - uchwała    853     85324      2440                 2000
                    rady
                                                                    Razem                2000
                                                         Razem                           2000
                                                 854     85415      2338                152936
                                                                    2339                71837
                                                                    Razem               224773
                                                         Razem                          224773
                                                 852     85295      2460                 1250
                                                                    Razem                1250
                                                 Razem                                  228023
                    Razem                                                               228023
Bursa Szkolna       [2005-11-30] II - uchwała    854     85410      970                 -36900
                    rady
                                                                    2390                36900
                                                                    Razem                   0
                                                         Razem                              0
                                                 Razem                                      0
                    Razem                                                                   0
I LO w Łańcucie     [2005-11-30] II - uchwała    801     80120      690                    290
                    rady
                                                                    750                  -4660
                                                                    920                  1858
                                                                    960                    375
                                                                    970                  9430
                                                                    Razem                7293
                                                         Razem                           7293
                                                 854     85417      750                  2767
                                                                    Razem                2767
                                                         Razem                           2767
                                                 Razem                                  10060
                    Razem                                                               10060
PCPR w Łańcucie     [2005-11-30] II - uchwała    852     85201      920                    107
                    rady
                                                                    Razem                  107
                                                         85218      920                    106
                                                                    Razem                  106
                                                         Razem                             213
                                                  Razem                               213
                      Razem                                                           213
Starostwo Powiatowe   [2005-11-30] II - uchwała   750     75020    750              40000
                      rady
                                                                   Razem            40000
                                                          Razem                     40000
                                                  Razem                             40000
                      Razem                                                         40000
ZPOW w Łańcucie       [2005-11-30] II - uchwała   854     85407    970               3373
                      rady
                                                                   Razem             3373
                                                          Razem                      3373
                                                  Razem                              3373
                      Razem                                                          3373
ZS Nr 1 w Łańcucie    [2005-11-30] II - uchwała   801     80120    690                -15
                      rady
                                                                   750                114
                                                                   830               1100
                                                                   920                -21
                                                                   970                -50
                                                                   Razem             1128
                                                          Razem                      1128
                                                  Razem                              1128
                      Razem                                                          1128
ZS Nr 3 w Łańcucie    [2005-11-30] II - uchwała   801     80130    870                200
                      rady
                                                                   Razem              200
                                                          Razem                       200
                                                  Razem                               200
                      Razem                                                           200
ZST CKP w Łańcucie    [2005-11-30] II - uchwała   854     85415    2460             -1452
                      rady
                                                                   Razem            -1452
                                                          Razem                     -1452
                                                  Razem                             -1452
                      Razem                                                         -1452
ZSTG w Rakszawie      [2005-11-30] II - uchwała   801     80130    750              14610
                      rady
                                                                   Razem            14610
                                                          Razem                     14610
                                                  854     85410    970             -18210
                                                                   2390             18210
                                                                   Razem                0
                                                          Razem                         0
                                                  Razem                             14610
                      Razem                                                         14610
Razem                                                                              296155
Zestawienie zmian planu wydatków                          Zał Nr 4 do uch. Nr XXXVI/285/05
w podziale na poszczególne jednostki                      Rady Powiatu Łańcuckiego
organizacyjne powiatu                                     z dnia 29 listopada 2005
Jednostka             Uchwała                     Dział   Rozdział   Paragraf   Ogółem
I LO w Łańcucie       [2005-11-29] II - uchwała   801     80120      4010            9000
                      rady
                                                                     4110                990
                                                                     4120                70
                                                                     Razem           10060
                                                          Razem                      10060
                                                  Razem                              10060
                      Razem                                                          10060
PCPR w Łańcucie       [2005-11-29] II - uchwała   852     85201      4210                107
                      rady
                                                                     Razem               107
                                                          85218      4210                106
                                                                     Razem               106
                                                          85295      4170            1250
                                                                     Razem           1250
                                                          Razem                      1463
                                                  Razem                              1463
                      Razem                                                          1463
PUP w Łańcucie        [2005-11-29] II - uchwała   853     85324      4210                50
                      rady
                                                                     Razem               50
                                                          Razem                          50
                                                  Razem                                  50
                      Razem                                                              50
Starostwo Powiatowe   [2005-11-29] II - uchwała   750     75020      4300            15000
                      rady
                                                                     6060            25000
                                                                     Razem           40000
                                                          Razem                      40000
                                                  801     80130      4270            14610
                                                                     Razem           14610
                                                          Razem                      14610
                                                  853     85324      4210            1950
                                                                     Razem           1950
                                                          Razem                      1950
                                                  854     85415      3248           145461
                                                                     3249            68327
                                                                     4018            3232
                                                                     4019            1518
                                                                     4118                557
                                                                     4119                262
                                                                     4128                79
                                                                     4129                37
                                                                     4178                544
                                                                     4179                256
                                                                     4218            2960
                                                                     4219            1390
                                                                     4308                102
                                                                     4309                48
                                                                 Razem   224773
                                                         Razem           224773
                                                 Razem                   281333
                     Razem                                               281333
ZPOW w Łańcucie      [2005-11-29] II - uchwała   854     85407   4010      2800
                     rady
                                                                 4110       504
                                                                 4120        69
                                                                 Razem     3373
                                                         Razem             3373
                                                 Razem                     3373
                     Razem                                                 3373
ZS Nr 1 w Łańcucie   [2005-11-29] II - uchwała   801     80120   4270      1128
                     rady
                                                                 Razem     1128
                                                         Razem             1128
                                                 Razem                     1128
                     Razem                                                 1128
ZS Nr 3 w Łańcucie   [2005-11-29] II - uchwała   801     80130   4210       200
                     rady
                                                                 Razem      200
                                                         Razem              200
                                                 Razem                      200
                     Razem                                                  200
ZST CKP w Łańcucie   [2005-11-29] II - uchwała   854     85415   3240      -1424
                     rady
                                                                 4300        -28
                                                                 Razem     -1452
                                                         Razem             -1452
                                                 Razem                     -1452
                     Razem                                                 -1452
Razem                                                                    296 155
                  UCHWAŁA Nr XXXVI / 286 / 05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę
            budżetu Powiatu Łańcuckiego

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155 poz. 1014 z późn. zm.),

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                      § 1.
Wybór banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Łańcuckiego zostanie
dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), w konkurencyjnym trybie przetargowym.                                   § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łańcuckiemu.                                    § 3.
Nadzór nad wykonaniem          uchwały powierza       się   Komisji   Rozwoju
Gospodarczego i Finansów.                                   § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                              PRZEWODNICZĄCY
                              Rady Powiatu Łańcuckiego

                              Wincenty MORYCZ
                 UCHWAŁA Nr XXXVI/ 287 / 05
                RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                   z dnia 29 listopada 2005 r.

                   w sprawie wyrażenia stanowiska
      Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Łańcuckiego stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego Nr III /12/ 1998 z dnia
29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Rzeszowskiego Nr 13, poz. 333
z późn. zm.)RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:  W związku z przyznaną w roku 2005 przez Ministra Zdrowia z Programu
Restrukturyzacji celową dotacją dla SP ZOZ w Łańcucie na adaptację budynku
na potrzeby utworzenia Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Rada
Powiatu wnosi aby przyznane środki na rok 2005 zakwalifikować jako
niewygasające z terminem na rok 2006 r.


                                              Przewodniczący
                                          Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                     UCHWAŁA Nr XXXVII / 288 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 28 grudnia 2005 r.
          w sprawie budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2006
Na podstawie art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn.
zm.) art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30
poz.163 z późn. zm.), art. 88 lit. h ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. O ochronie i
kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 poz.196 z 1994 r. z późn. zm.)
        RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO
                     NASTĘPUJE:

                                        § 1.
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 33 303 229 zł.
2. Ogólna kwota dochodów określona w § 1 ust.1 obejmuje:
   1) subwencję ogólną w kwocie – 17 659 979 zł,
   2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
       rządowej i inne zadania zlecone wykonywane na podstawie odrębnych ustaw
       – 4 579 699 zł, w tym inwestycyjne 55 000 zł,
   3) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu –
       1 315 800 zł,
   4) dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie
       porozumień z organami administracji rządowej 20 000 zł,
   5) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
       porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 145 170 zł,
   6) dotacje celowe z województwa na zadania bieżące realizowane na
       podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
       337 159 zł,
   7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – 204 000 zł,
   8) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 092 003 zł,
   9) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 220 000 zł,
   10) środki otrzymane z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – 56 000
       zł,
   11) opłaty komunikacyjne – 1 625 000 zł,
   12) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 000 zł,
   13) najem i dzierżawa składników majątkowych – 242 104 zł,
   14) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 70 415 zł,
   15) różnych dochodów – 46 000 zł,
   16) wpływy z usług – 1 065 900 zł,
   17) różne opłaty – 6 900 zł,
   18) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – 500 zł,
   19) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 000 zł,
   20) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 112 100 zł,
   21) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
       przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 000 zł,
   22) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
       wieczystego nieruchomości – 2 500 zł.
3. Zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
   budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

                                                  § 2.
1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 32 616 429 zł.


2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 przeznacza się na:
   1) wydatki bieżące – 30 931 579 zł, w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 748 710 zł,
      b) dotacje – 554 330 zł,
      c) wydatki na obsługę długu – 237 000 zł,
      d) pozostałe wydatki bieżące – 8 391 539 zł,
   2) wydatki majątkowe – 1 684 850 zł.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 686 800 zł,
   stanowiąca nadwyżkę budżetu, zostaje przeznaczona na spłatę rat pożyczek i
   kredytów.
4. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera
   załącznik Nr 2 do uchwały.
5. Zestawienie dotacji z budżetu zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
6. Zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

                                      § 3.
Wydatki majątkowe w kwocie 170 000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego
na realizację Projektu współfinansowanego z Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego„Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach
usługi E – Urząd w Powiecie Łańcuckim, Etap II”.

                                        § 4.
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
1. Porozumienie z Powiatem Rzeszowskim na dofinansowanie bieżącego
   utrzymania Placówki Rodzinnej w Soninie – 93 900 zł (dział 852 rozdział 85201).
2. Porozumienia na dofinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 51
   270 zł: Miasto Rzeszów – 16 006 zł, Powiat Jastrzębie Zdrój 6 086 zł, Miasto
   Przemyśl – 19 452 zł, Powiat Jarosław – 9 726 zł (dział 852 rozdział 85204).
3. Porozumienie z Województwem Podkarpackim na sfinansowanie zadania pod
   nazwą: „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu
   Łańcuckiego” – 337 159 zł, w tym finansowane z Europejskiego Funduszu
   Społecznego – 229 403 zł. (dział 854 rozdział 85415).
                                          § 5.
1. Wyodrębnia się w budżecie wydatki związane limitem wydatków programu
   inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej"
   dla Powiatu Łańcuckiego w wysokości 1 349 850 zł.
2. Jednolity tekst limitu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

                                        § 6.
1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
   administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w
   kwocie 4 579 699 zł jak w załączniku Nr 3 i 4 do uchwały.
2. Określa się dochody budżetu państwa jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

                                       § 7.
1. Określa się wielkość rozchodów powiatu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów
   w wysokości 686 800 zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały.
2. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO do dokonania spłaty rat
   pożyczek i kredytów w wysokości 686 800 zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

                                        § 8.
1.   Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
     Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku Nr 10 do uchwały:
     1) Przychody – 400 000 zł,
     2) Wydatki – 400 000 zł.
2.   Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
     Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 10 do uchwały:
     1) Przychody – 70 000 zł,
     2) Wydatki – 70 000 zł.
3.   Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jak w
     załączniku Nr 11 do uchwały:
     1) Przychody – 600 000 zł,
     2) Wydatki – 600 000 zł.
                                        § 9.
1.   Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł.
2.   Tworzy się rezerwę celową w wysokości 700 000 zł na wydatki bieżące związane
     z oświatą i wychowaniem.

                                             § 10.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między
   działami, polegających między innymi na:
   1) dokonywaniu zmian w planie wydatków pomiędzy wszystkimi rozdziałami
      klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
   2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wszystkimi paragrafami
      klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału.
2. Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych do
   dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, w ramach tego samego
   rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i
   pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1 000 000 zł, na pokrycie
   występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
   bank prowadzący obsługę.

                                     § 11.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu na tablicy
  informacyjnej Urzędu Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
                               PRZEWODNICZĄCY

                            Rady Powiatu Łańcuckiego
                                Wincenty MORYCZ
                    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                    Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.


                                     Zestawienie planu dochodów budżetu
                                             powiatu na rok 2006.

 Dział   Rozdział                                            Treść                                   Ogółem
010                 Rolnictwo i łowiectwo                                                            6 000,00
         01017      Ochrona roślin                                                                   6 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane        6 000,00
                    przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
020                 Leśnictwo                                                                       56 000,00
         02001      Gospodarka leśna                                                                56 000,00
                    Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów       56 000,00
                    publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
                    finansów publicznych
600                 Transport i łączność                                                            20 000,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe                                                       20 000,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                                       20 000,00
700                 Gospodarka mieszkaniowa                                                        114 500,00
         70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         114 500,00
                    Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości     70 000,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,               3 000,00
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                    sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                    Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                    1 000,00
                    przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
                    Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania        2 500,00
                    wieczystego nieruchomości
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         38 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
710                 Działalność usługowa                                                           324 000,00
         71013      Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                            100 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu        100 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
         71015      Nadzór budowlany                                                               224 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu        224 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
750                 Administracja publiczna                                                       2 392 892,00
         75011      Urzędy wojewódzkie                                                             165 673,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu        165 673,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
         75020      Starostwa powiatowe                                                           2 167 219,00
                    Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                1 625 000,00
                    Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości        415,00
                    Wpływy z różnych opłat                                                           5 000,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,              36 804,00
                    jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                    sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                    Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     500 000,00
         75045      Komisje poborowe                                                                60 000,00
              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu          46 000,00
              administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
              powiat
              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane        14 000,00
              przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
754           Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             2 749 000,00
      75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                   2 719 000,00
              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu        2 694 000,00
              administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
              powiat
              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy                25 000,00
              inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
              ustawami realizowane przez powiat
      75414   Obrona cywilna                                                                   30 000,00
              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy                30 000,00
              inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
              ustawami realizowane przez powiat
756           Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek             5 312 003,00
              nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
              poborem
      75622   Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa               5 312 003,00
              Podatek dochodowy od osób fizycznych                                           5 092 003,00
              Podatek dochodowy od osób prawnych                                              220 000,00
758           Różne rozliczenia                                                             17 759 979,00
      75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego      15 446 650,00
              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                            15 446 650,00
      75803   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                               1 701 654,00
              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                             1 701 654,00
      75814   Różne rozliczenia finansowe                                                     100 000,00
              Pozostałe odsetki                                                               100 000,00
      75832   Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                511 675,00
              Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              511 675,00
801           Oświata i wychowanie                                                            487 100,00
      80120   Licea ogólnokształcące                                                           60 800,00
              Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,               28 000,00
              jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
              sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
              Wpływy z usług                                                                   30 000,00
              Pozostałe odsetki                                                                  2 600,00
              Wpływy z różnych dochodów                                                           200,00
      80130   Szkoły zawodowe                                                                 426 300,00
              Wpływy z różnych opłat                                                             1 900,00
              Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,              159 100,00
              jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
              sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
              Wpływy z usług                                                                  233 900,00
              Pozostałe odsetki                                                                  8 100,00
              Wpływy z różnych dochodów                                                        22 800,00
              Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                            500,00
851           Ochrona zdrowia                                                                 792 126,00
      85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych        792 126,00
              obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         792 126,00
              administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
              powiat
852           Pomoc społeczna                                                                2 258 470,00
      85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                  93 900,00
                 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na             93 900,00
                 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
         85202   Domy pomocy społecznej                                                         1 811 800,00
                 Wpływy z usług                                                                  492 000,00
                 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                        1 000,00
                 Wpływy z różnych dochodów                                                          3 000,00
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań       1 315 800,00
                 własnych powiatu
         85203   Ośrodki wsparcia                                                                301 500,00
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         301 500,00
                 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                 powiat
         85204   Rodziny zastępcze                                                                51 270,00
                 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na             51 270,00
                 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
853              Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                367 400,00
         85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 163 400,00
                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         163 400,00
                 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                 powiat
         85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                           18 000,00
                 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących              18 000,00
                 jednostek sektora finansów publicznych
         85333   Powiatowe urzędu pracy                                                          186 000,00
                 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących             186 000,00
                 jednostek sektora finansów publicznych
854              Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   663 759,00
         85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                400,00
                 Pozostałe odsetki                                                                   400,00
         85407   Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  6 000,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                 5 000,00
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                 Pozostałe odsetki                                                                  1 000,00
         85410   Internaty i bursy szkolne                                                       320 200,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,               10 200,00
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                 Wpływy z usług                                                                  310 000,00
         85415   Pomoc materialna dla uczniów                                                    337 159,00
                 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące            229 403,00
                 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
                 terytorialnego
                 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące            107 756,00
                 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
                 terytorialnego
 Razem                                                                                         33 303 229,00
                 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.
                                     Zestawienie planu wydatków budżetu
                                             powiatu na rok 2006.
 Dział   Rozdział                                            Treść                             Ogółem
010                 Rolnictwo i łowiectwo                                                      6 000,00
         01017      Ochrona roślin                                                             6 000,00
                    Wydatki bieżące                                                            6 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                  6 000,00
020                 Leśnictwo                                                                 86 000,00
         02001      Gospodarka leśna                                                          56 000,00
                    Wydatki bieżące                                                           56 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                 56 000,00
         02002      Nadzór nad gospodarką leśną                                               30 000,00
                    Wydatki bieżące                                                           30 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                 30 000,00
600                 Transport i łączność                                                    2 351 150,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe                                               2 351 150,00
                    Wydatki bieżące                                                         1 001 300,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  301 300,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                700 000,00
                    Wydatki majątkowe - "modernizacja Powiatowej Infrastruktury Drogowej"   1 349 850,00
700                 Gospodarka mieszkaniowa                                                   38 000,00
         70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    38 000,00
                    Wydatki bieżące                                                           38 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                 38 000,00
710                 Działalność usługowa                                                     324 000,00
         71013      Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                      100 000,00
                    Wydatki bieżące                                                          100 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                100 000,00
         71015      Nadzór budowlany                                                         224 000,00
                    Wydatki bieżące                                                          224 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  176 747,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                 47 253,00
750                 Administracja publiczna                                                 4 540 514,00
         75011      Urzędy wojewódzkie                                                       165 673,00
                    Wydatki bieżące                                                          165 673,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  165 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                    673,00
         75019      Rady powiatów                                                            110 000,00
                    Wydatki bieżące                                                          110 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                110 000,00
         75020      Starostwa powiatowe                                                     4 204 841,00
                    Wydatki bieżące                                                         4 034 841,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 2 516 442,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                               1 518 399,00
                    Wydatki majątkowe                                                        170 000,00
         75045      Komisje poborowe                                                          60 000,00
                    Wydatki bieżące                                                           60 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   20 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                 40 000,00
754                 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      2 749 000,00
         75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                            2 719 000,00
                    Wydatki bieżące                                                         2 694 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 2 023 355,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                670 645,00
                    Wydatki majątkowe                                                         25 000,00
      75414   Obrona cywilna                                                                30 000,00
              Wydatki majątkowe                                                             30 000,00
757           Obsługa długu publicznego                                                    237 000,00
      75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu      237 000,00
              terytorialnego
              Wydatki bieżące                                                              237 000,00
              obsługa długu                                                                237 000,00
758           Różne rozliczenia                                                            920 000,00
      75818   Rezerwy ogólne i celowe                                                      920 000,00
              Wydatki bieżące                                                              920 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    920 000,00
801           Oświata i wychowanie                                                       13 294 200,00
      80120   Licea ogólnokształcące                                                      4 535 336,00
              Wydatki bieżące                                                             4 535 336,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     3 938 500,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    596 836,00
      80123   Licea profilowane                                                            312 800,00
              Wydatki bieżące                                                              312 800,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      298 900,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                     13 900,00
      80130   Szkoły zawodowe                                                             8 182 100,00
              Wydatki bieżące                                                             8 182 100,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     6 902 600,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                   1 279 500,00
      80144   Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                   83 964,00
              Wydatki bieżące                                                               83 964,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       70 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                     13 964,00
      80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                      90 000,00
              Wydatki bieżące                                                               90 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                     90 000,00
      80195   Pozostała działalność                                                         90 000,00
              Wydatki bieżące                                                               90 000,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       90 000,00
851           Ochrona zdrowia                                                              792 126,00
      85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych     792 126,00
              obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
              Wydatki bieżące                                                              792 126,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      792 126,00
852           Pomoc społeczna                                                             3 622 530,00
      85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym                                        589 524,00
              wydatki finansowane zgodnie z porozumieniem z Powiatem Rzeszowskim            93 900,00
              Wydatki bieżące                                                              589 524,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       31 430,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    112 470,00
              dotacje                                                                      445 624,00
      85202   Domy pomocy społecznej                                                      1 811 800,00
              Wydatki bieżące                                                             1 811 800,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     1 402 800,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    409 000,00
      85203   Ośrodki wsparcia                                                             401 500,00
              Wydatki bieżące                                                              301 500,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      226 320,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                     75 180,00
              Wydatki majątkowe                                                            100 000,00
      85204   Rodziny zastępcze w tym                                                      661 922,00
              wydatki finansowane zgodnie z porozumieniami                                  51 270,00
              Miasto Rzeszów                                                              16 006,00
              Powiat Jastrzębie Zdrój                                                      6 086,00
              Miasto Przemyśl                                                             19 452,00
              Powiat Jarosław                                                              9 726,00
              Wydatki bieżące                                                            661 922,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                  600 000,00
              dotacje                                                                     61 922,00
      85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie                                           121 000,00
              Wydatki bieżące                                                            121 000,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    113 200,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    7 800,00
      85220   Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki     10 000,00
              interwencji kryzysowej
              Wydatki bieżące                                                             10 000,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      6 400,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    3 600,00
      85226   Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                26 784,00
              Wydatki bieżące                                                             26 784,00
              dotacje                                                                     26 784,00
853           Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                          1 511 400,00
      85321   Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                            163 400,00
              Wydatki bieżące                                                            163 400,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    139 100,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                   24 300,00
      85324   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      18 000,00
              Wydatki bieżące                                                             18 000,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     14 190,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    3 810,00
      85333   Powiatowe urzędu pracy                                                    1 330 000,00
              Wydatki bieżące                                                           1 320 000,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   1 178 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                  142 000,00
              Wydatki majątkowe                                                           10 000,00
854           Edukacyjna opieka wychowawcza                                             2 074 509,00
      85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne       515 950,00
              Wydatki bieżące                                                            515 950,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    460 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                   55 950,00
      85407   Placówki wychowania pozaszkolnego                                          509 700,00
              Wydatki bieżące                                                            509 700,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    450 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                   59 700,00
      85410   Internaty i bursy szkolne                                                  706 000,00
              Wydatki bieżące                                                            706 000,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    400 000,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                  306 000,00
      85415   Pomoc materialna dla uczniów                                               337 159,00
              Wydatki bieżące                                                            337 159,00
              pozostałe wydatki bieżące w tym                                            337 159,00
              finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego                           229 403,00
      85417   Szkolne schroniska młodzieżowe                                               5 700,00
              Wydatki bieżące                                                              5 700,00
              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      4 300,00
              pozostałe wydatki bieżące                                                    1 400,00
921           Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    30 000,00
      92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury                                        10 000,00
              Wydatki bieżące                                                             10 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        10 000,00
         92116      Biblioteki                                                                       20 000,00
                    Wydatki bieżące                                                                  20 000,00
                    dotacje                                                                          20 000,00
926                 Kultura fizyczna i sport                                                         40 000,00
         92605      Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                    40 000,00
                    Wydatki bieżące                                                                  40 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          28 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        12 000,00
                    Razem                                                                         32 616 429,00
                    Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                    Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.


                                   Zestawienie planu dotacji na zadania z
                                 zakresu administracji rządowej na rok 2006

 Dział   Rozdział                                              Treść                                  Ogółem
700                 Gospodarka mieszkaniowa                                                          38 000,00
         70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           38 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu          38 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
710                 Działalność usługowa                                                            324 000,00
         71013      Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                             100 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         100 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
         71015      Nadzór budowlany                                                                224 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         224 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
750                 Administracja publiczna                                                         211 673,00
         75011      Urzędy wojewódzkie                                                              165 673,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         165 673,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
         75045      Komisje poborowe                                                                 46 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu          46 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
754                 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             2 749 000,00
         75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                   2 719 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu        2 694 000,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy                25 000,00
                    inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
                    ustawami realizowane przez powiat
         75414      Obrona cywilna                                                                   30 000,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy                30 000,00
                    inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
                    ustawami realizowane przez powiat
851                 Ochrona zdrowia                                                                 792 126,00
         85156      Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych        792 126,00
                    obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         792 126,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
852                 Pomoc społeczna                                                                 301 500,00
         85203      Ośrodki wsparcia                                                                301 500,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         301 500,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
853                 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                163 400,00
         85321      Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 163 400,00
                    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu         163 400,00
                    administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
                    powiat
 Razem                                                                                            4 579 699,00
                    Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                    Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.

                                 Zestawienie planu wydatków zadań z
                              zakresu administracji rządowej na rok 2006

 Dział   Rozdział                                            Treść                                Zlecone
700                 Gospodarka mieszkaniowa                                                          38 000,00
         70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           38 000,00
                    Wydatki bieżące                                                                  38 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        38 000,00
710                 Działalność usługowa                                                            324 000,00
         71013      Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                             100 000,00
                    Wydatki bieżące                                                                 100 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                       100 000,00
         71015      Nadzór budowlany                                                                224 000,00
                    Wydatki bieżące                                                                 224 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                         176 747,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                        47 253,00
750                 Administracja publiczna                                                         211 673,00
         75011      Urzędy wojewódzkie                                                              165 673,00
                    Wydatki bieżące                                                                 165 673,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                         165 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                          673,00
         75045      Komisje poborowe                                                                 46 000,00
                    Wydatki bieżące                                                                  46 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          20 000,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                    26 000,00
754                 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         2 749 000,00
         75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                               2 719 000,00
                    Wydatki bieżące                                                            2 694 000,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    2 023 355,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                   670 645,00
                    Wydatki majątkowe                                                            25 000,00
         75414      Obrona cywilna                                                               30 000,00
                    Wydatki majątkowe                                                            30 000,00
851                 Ochrona zdrowia                                                             792 126,00
         85156      Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych    792 126,00
                    obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
                    Wydatki bieżące                                                             792 126,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     792 126,00
852                 Pomoc społeczna                                                             301 500,00
         85203      Ośrodki wsparcia                                                            301 500,00
                    Wydatki bieżące                                                             301 500,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     226 320,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                    75 180,00
                    Wydatki majątkowe                                                                 0,00
853                 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                            163 400,00
         85321      Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                             163 400,00
                    Wydatki bieżące                                                             163 400,00
                    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     139 100,00
                    pozostałe wydatki bieżące                                                    24 300,00
 Razem                                                                                         4 579 699,00
                    Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                    Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.


                               Zestawienie dotacji z budżetu powiatu na
                                               rok 2006

 Dział   Rozdział                                            Treść                                Ogółem
852                 Pomoc społeczna                                                             534 330,00
         85201      Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                             445 624,00
                    Wydatki bieżące                                                             445 624,00
                    dotacje                                                                     445 624,00
                    Dom Dziecka w Strzyżowie                                                     53 016,00
                    Dom Dla Dzieci Łopuszka Mała (Przeworsk)                                    103 800,00
                    Dom Dziecka w Widełce (Kolbuszowa)                                           37 189,00
                    Dom Dziecka w Nowej Sarzynie (Leżajsk)                                      251 619,00
         85204      Rodziny zastępcze                                                            61 922,00
                    Wydatki bieżące                                                              61 922,00
                    dotacje                                                                      61 922,00
                    Porozumienie - Miasto Rzeszów                                                26 909,00
                    Porozumienie - Miasto Rzeszów                                                11 671,00
                    Porozumienie - Powiat Kozienice                                              23 342,00
         85226      Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                 26 784,00
                             Wydatki bieżące                                                                               26 784,00
                             dotacje                                                                                       26 784,00
                             OAO w Rzeszowie                                                                               26 784,00
        921                  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      20 000,00
                 92116       Biblioteki                                                                                    20 000,00
                             Wydatki bieżące                                                                               20 000,00
                             dotacje                                                                                       20 000,00
                             Porozumienie - Miasto Łańcut                                                                  20 000,00
         Razem                                                                                                            554 330,00
                             Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                             Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.


                                              Zestawienie wydatków majątkowych
                                                 budżetu powiatu na rok 2006.

         Dział    Rozdział                                         Treść                                                    Ogółem
        600                  Transport i łączność                                                                    1 349 850,00
                 60014       Drogi publiczne powiatowe                                                               1 349 850,00
                             Wydatki majątkowe                                                                       1 349 850,00
        750                  Administracja publiczna                                                                      170 000,00
                 75020       Starostwa powiatowe                                                                          170 000,00
                             Wydatki majątkowe                                                                            170 000,00
        754                  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                            55 000,00
                 75411       Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  25 000,00
                             Wydatki majątkowe                                                                             25 000,00
                 75414       Obrona cywilna                                                                                30 000,00
                             Wydatki majątkowe                                                                             30 000,00
        852                  Pomoc społeczna                                                                              100 000,00
                 85203       Ośrodki wsparcia                                                                             100 000,00
                             Wydatki majątkowe                                                                            100 000,00
        853                  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                              10 000,00
                 85333       Powiatowe urzędu pracy                                                                        10 000,00
                             Wydatki majątkowe                                                                             10 000,00
         Razem                                                                                                       1 684 850,00
Jednolite brzmienie limitu wydatków programu
inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej”
dla Powiatu Łańcuckiego na rok 2006.
                                                              Jednostka
                                                                                Okres realizacji    Szacunkowa wartość         Źródła finansowania
       Nazwa zadania              Zakres rzeczowy zadania:    Organizacyjna        zadania                                           zadania
                                                                                                   łącznych nakładów na
                                                                   Realizująca                              finansowanie zadania
                                                                   zadanie:


Budowa drogi powiatowej nr 1 Wykonanie       podbudowy     i        Zarząd Dróg                                       1 735 000 zł. dochody własne powia
547 R Albigowa – Handzlówka na warstwy ścieralnej wraz z            Powiatowych
                               poboczami,            rowami                                                                                       1 735 000
odcinku od 4+679 do 5+609 km.  i przepustami  na    długości         w Łańcucie
                               0,930 km na odcinku od 4+679
                               do 5+609 km.

                                                                                   Lata 2005-2007
                                 Cel zadania: Zapewnienie
                                 integralności     sieci    dróg
                                 poprzez       budowę      drogi
                                 powiatowej      i    stworzenie
                                 korzystnych warunków dla
                                 rozwoju przedsiębiorczości na
                                 terenach wiejskich.
Przebudowa infrastruktury        c)       Budowa przepustu          Zarząd Dróg                                    2 035 358,54 zł. Rok 2006 - 2007
drogowej szansą utworzenia       na rzece „Młynówka” w              Powiatowych
strefy ekonomicznej w            Smolarzynach w ciągu drogi
Smolarzynach                     powiatowej nr 1 275 R Czarna        w Łańcucie
                                                                                                       f.       Budowa                    środki włas
                                 – Laszczyny w km 6+608 wraz                                           przepustu na potoku w      powiatu
                                 rozbudową drogi.                                                      Smolarzynach:                         459 668,42
                                                                                                                      339 041 zł,
                                 d)      Przebudowa      drogi                                                                            budżet państ
                                 powiatowej nr 1 314 R Potok –                                         g.        Przebudowa                  198 584,85
                                 Smolarzyny w km 0+003 do                                              drogi powiatowej :
                                 km 2+864.                                                                      1 645 077,54 zł,          dofinansowa
                                                                                   Lata 2005 - 2007
                                                                                                                                  z          Europejskie
                                                                                                       h.        Wykonanie        Funduszu        Rozw
                                 Cel zadania: Zapewnienie                                              dokumentacji technicznej Regionalnego
                                 integralności    sieci     dróg                                       na przebudowę drogi:                  992 924,27
                                 poprzez budowę przepustu,                                                          41 480,00 zł,
                                 modernizację drogi powiatowej
                                 i    stworzenie     korzystnych                                       i.       Wykonanie
                                 warunków       dla      rozwoju                                       studium wykonalności:
                                 przedsiębiorczości           na                                                   3 660,00 zł,
                                 terenach wiejskich.
                                                                                                       j.          Promocja
                                                                                                                   projektu:
                                                                                                                        6 100,00 zł
                                                                   Jednostka
                                                                   Organizacyjna                             Szacunkowa wartość
                                                                                    Okres realizacji                                  Źródła finansowania
         Nazwa zadania           Zakres rzeczowy zadania:                                                   łącznych nakładów na
                                                                   Realizująca         zadania                                        zadania
                                                                                                            finansowanie zadania
                                                                   zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej Nr    Przebudowa drogi powiatowej                                                 1 622 884,37 zł.        środki własne
1-260 R Maleniska – Brzóza        nr 1-260 R Maleniska – Brzóza     Zarząd Dróg                                                powiatu
Stadnicka – Żołynia w km 10+446   Stadnicka – Żołynia w km          Powiatowych                             Wykonanie                   649 153,76
– 13+857                          10+446 do km 13+857, wraz z       w Łańcucie                       dokumentacji technicznej
                                  jej poszerzeniem na odcinku                                        na przebudowę drogi:             budżet państ
                                  od km 10+446 do km                                                              46 116,00 zł            162 288,4
                                  10+617,5 oraz podniesieniem
                                  nośności.                                                                  Przebudowa                dofinansowa
                                                                                  Lata 2005 - 2007   drogi powiatowej :         z         Europejskie
                                  Cel zadania: Zapewnienie                                                     1 570 668,37 zł Funduszu         Rozw
                                  integralności     sieci    dróg                                                               Regionalnego
                                  poprzez       odbudowę drogi                                               Promocja                    811 442,18
                                  powiatowej      i    stworzenie                                         projektu:
                                  korzystnych warunków dla                                                          6 100,00 zł
                                  rozwoju przedsiębiorczości na
                                  terenach wiejskich.
Zabezpieczenie    osuwiska   i Zabezpieczenie osuwiska i
odbudowa drogi powiatowej nr 1 odbudowa drogi powiatowej nr         Zarząd Dróg                                   263 000 zł. dochody własne powia
544 R Albigowa – Husów.        1 544 R Albigowa- Husów w            Powiatowych
                                                                                                                                             263 000
                               km 10+750 do 10+820.                 w Łańcucie
                               Cel zadania: Zapewnienie
                               integralności    sieci    dróg
                               poprzez        zabezpieczenie                      Lata 2005 – 2006
                               osuwiska, odbudowę drogi
                               powiatowej     i    stworzenie
                               korzystnych warunków dla
                               rozwoju przedsiębiorczości na
                               terenach wiejskich.Razem
                               Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                               Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2005 r.


                                        Zestawienie dochodów podlegających
                                    odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2006

            Dział   Rozdział                                            Treść                                                 Ogółem
          010                  Rolnictwo i łowiectwo                                                                          1 000,00
                    01008      Melioracje wodne                                                                               1 000,00
                               Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom                       1 000,00
                               samorządu terytorialnego
          700                  Gospodarka mieszkaniowa                                                                      323 000,00
                    70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       323 000,00
                               Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom                     323 000,00
                    samorządu terytorialnego
710                 Działalność usługowa                                                                         1 000,00
         71015      Nadzór budowlany                                                                             1 000,00
                    Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom                     1 000,00
                    samorządu terytorialnego
754                 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           3 000,00
         75411      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 3 000,00
                    Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom                     3 000,00
                    samorządu terytorialnego
852                 Pomoc społeczna                                                                           12 500,00
         85203      Ośrodki wsparcia                                                                          12 500,00
                    Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom                  12 500,00
                    samorządu terytorialnego
 Razem                                                                                                       340 500,00
                                                                                                     Załącznik Nr 9
                                                                                                 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                                                                                                z dnia 28 grudnia 2005 r. Rady
                                                                                                          Powiatu Łańcuckiego
         Zestawienie rozchodów budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji
                                budżetowej.
 Dział                                 Treść                                        plan
  992               Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                 686 800

                    Kredyt z BOŚ nr 40/2002/0 - 1 516 400 zł                         159 600
                    Pożyczka w WFOŚ nr 41/02/RP -167 000 zł.                          33 200
                    Kredyt z PKO BP nr 310-11/3/I/32 - 650 000 zł.                    66 000
                    Kredyt z PBS Sanok nr 02/JST/2004 - 1 100 000 zł.                200 000
                    Kredyt z BS Łańcut nr 2/2004 - 1 600 000 zł.                     228 000                                                                                                    Załącznik Nr 10
                                                                                                 do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                                                                                                z dnia 28 grudnia 2005 r. Rady
                                                                                                          Powiatu Łańcuckiego
         Zestawienie planu przychodów i wydatków funduszy celowych w dostosowaniu do
                                    klasyfikacji budżetowej Dział   Rozdział                      Treść                            BO        przychody    wydatki      BZ
710                 Działalność usługowa                                 20 000      400 000     400 000     20 000
         71030      PFGZGiK                                              20 000      400 000     400 000     20 000
900                 Gospodarka komunalna i ochrona                           0        70 000      70 000            0
                    środowiska
         90011      FOŚiGW                                                   0        70 000      70 000            0
                     RAZEM                        20 000      470 000     470 000     20 000
                                                                             Załącznik Nr 11
                                                                          do Uchwały Nr XXXVII/288/05
                                                                         z dnia 28 grudnia 2005 r. Rady
                                                                                   Powiatu Łańcuckiego
                 Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w
                                 dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

 Dział    Rozdział                     Treść     BO        przychody    wydatki      BZ
801                  Oświata i wychowanie             0       600 000     600 000         0
         80130       Szkoły zawodowe                  0       600 000     600 000         0
                     ZST CKP w Łańcucie               0       600 000     600 000         0
                     UCHWAŁA Nr XXXVII / 289 / 05
                         RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                           z dnia 28 grudnia 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/214/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia
 18 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z
  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się
                       środki PFRON na rok 2005
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.)   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                           § 1.
W uchwale Nr XXVIII/214/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie
określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
które przeznacza się środki PFRON na rok 2005 wprowadza się zmianę załącznika do
uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                     § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                      § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                           Wincenty MORYCZ
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/289/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia28 grudnia 2005 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/214/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań
Samorządu Powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza
się środki PFRON na rok 2005

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazywane w 2005 r. wg algorytmu dla Powiatu Łańcuckiego
L.p.                                                                      Wysokość środków
      Zadanie                                                             przeznaczonych na
                                                                          zadanie
I.      Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji                              87 589, 00

        zawodowej
 1.    Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku                                  0, 00
       z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób
       niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich
       niepełnosprawności art. 26 ustawy

 2.    Zobowiązania dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń i składek                   37 589, 00
       na ubezpieczenie społeczne – art. 26
 3.    Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – art. 12                       28 000, 00
 4.    Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego - art. 13                           0, 00
 5     Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych - art. 38 i 40              22 000, 00
 6.                                                                                           0, 00
       Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę - art. 41
 II.                                                                                    789 190, 00
       Środki finansowe na zadania z zakresu
       rehabilitacji społecznej
 1.    Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów            281 520, 00
       terapii zajęciowej wg umowy Nr 1/WTZ/2002.
       W     tym:     a)    zobowiązania     dotyczące                                  268 280, 00
       dofinansowania kosztów działania wtz wyliczone
       wg algorytmu i przekazane przez Zarząd PFRON
       b) wyrównanie do kwoty zobowiązań umownych z pkt 1                                13 240, 00

 2.    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych :                                      135 087, 00
        z tego :        a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                  88 525,00
                 b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                     46 562,00
 3.    Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35 a                    28 352,00
        z tego :         a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                 23 291,00
                 b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                                     5 061, 00
 4.    Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty              190 840, 00
       ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35 a
          z tego :       a) dorosłe osoby niepełnosprawne                               124 978, 00
                         b) dzieci i młodzież niepełnosprawna                            65 862, 00

 5.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu             153 391, 00
       się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
       niepełnosprawnych – art. 35 a
       z tego :
                a) dorosłe osoby niepełnosprawne                                        109 550, 00
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna            43 841, 00

     Środki finansowe dla Powiatu ogółem   876 779, 00
                      UCHWAŁA Nr XXXVII / 290 / 05
                    RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                        z dnia 28 grudnia 2005 r.

   w sprawie powierzenia przez Powiat Łańcucki Gminie Miasta Łańcut
         zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Na podstawie art. 12 pkt 8 a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

                                           § 1.
Wyraża się wolę powierzenia Gminie Miasta Łańcut zadania dotyczącego prowadzenia zadań
powiatowej biblioteki publicznej w roku 2006.

                                            § 2.
Szczegółowe zasady powierzenia zadania publicznego, o którym mowa
w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Łańcuckim oraz
Gminą Miasta Łańcut.
                                            § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                            § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                            Wincenty MORYCZ
                        UCHWAŁA Nr XXXVII / 291 / 05
                      RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 28 grudnia 2005 r.
          w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
                          w Łańcucie oraz nadania nowego statutu.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), § 69 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467),
    RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
                                             § 1.
1. Przekształca się Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Łańcucie w Powiatowy
   Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie.
2. Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie jest placówką wychowania
   pozaszkolnego o charakterze placówki oświatowo – wychowawczej.

                                            § 2.
Statut Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

                                               § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego oraz Dyrektorowi Powiatowego
Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie .

                                                § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                                Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                                    Wincenty MORYCZ
Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII/ 291/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Łańcucie
oraz nadania nowego statutu
STATUT


Powiatowego Zespołu Ognisk
Pracy Pozaszkolnej
w Łańcucie
                                        § 1.
NAZWA PLACÓWKI
1. Placówka nosi nazwę: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie
   zwany dalej „Zespołem”.
2. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest
   skrót nazwy.
3. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zespół jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, przekształconą z
   Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Łańcucie utworzonego
   Aktem Założycielskim Nr WO.O1/41-15/92 z dnia 6.03.1992 przez Kuratora
   Oświaty w Rzeszowie.
5. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Piłsudskiego 70/26 w Łańcucie.
6. Zespół jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze nie feryjnym.
7. Zespół jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi
   przepisami.
8. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Łańcucki, zwany dalej „Organem Prowadzącym".
9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Zespołu jest Podkarpacki Kurator Oświaty, zwany
   dalej „Organem Nadzorującym”.


                                              § 2.

CELE I ZADANIA PLACÓWKI
1. Celem działania Zespołu jest:
        1) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie
             wiedzy dzieci i młodzieży,
        2) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
        3) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego
             regionu, kraju i innych kultur,
        4) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
        5) organizowanie rekreacji.

2. Zespół realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze,
   prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:
   1) zapewnianie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej oraz stwarzanie warunków do
       czynnego i systematycznego rozwoju intelektualnego, z wypracowaniem najbardziej
       pożądanych form pracy, z uwzględnieniem młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych
       dziedzinach sztuki, nauki, techniki itp.
   2) rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki poprzez organizowanie
       kursów młodych przewodników, wycieczek, informacji turystycznej i krajoznawczej, obozów
       szkoleniowo-wypoczynkowych, organizowanie „Zielonych Szkół" na terenie kraju i poza jego
       granicami, wymiany kulturalnej i turystycznej pomiędzy placówkami wychowania
       pozaszkolnego w kraju i za granicą.
   3) umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków
       czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranych dyscyplin sportowych a także
       organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków,
   4) umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania umiejętności i talentów poprzez prowadzenie
       zespołów artystycznych (tanecznych, muzycznych, teatralnych) oraz kół zainteresowań
       (plastycznych, rzemiosła artystycznego, technicznych i innych),
   5) organizowanie obozów i warsztatów w okresie ferii i przerwy wakacyjnej dla dzieci młodzieży
       szczególnie uzdolnionej, zgodnie z zapotrzebowaniem wychowanków,
   6) organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów dla wychowanków placówki, dla innej
       młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
   7) organizowanie opieki wychowawczej dla dzieci i młodzieży w formie świetlic środowiskowych,
   8) organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieki nad dziećmi w wieku
       przedszkolnym i szkolnym poprzez działalność opiekuńczo – wychowawczą świetlic,
   9)  organizowanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą ze
       szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowań środowiska po konsultacji z dyrektorami szkół
       i rodzicami,
   10) prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa metodycznego w formie konsultacji dla
       innych placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu łańcuckiego w zakresie
       plastyki, tańca, muzyki, rzemiosła artystycznego itp.,
   11) organizowanie imprez kulturalnych na zlecenie Organu Prowadzącego i Organu
       Nadzorującego,
   12) prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej.

3. Zespół współpracuje z rodzicami wychowanków, szkołami, instytucjami i placówkami
   wspierającymi dobro wychowanków oraz środowiskiem lokalnym:
   1) wspólnie organizując konkursy, przeglądy, festiwale i wystawy oraz inne formy prezentacji
      dorobku wychowanków,
   2) organizując spotkania integracyjne, uroczystości szkolne i środowiskowe,
   3) organizując pogadanki, pokazy o tematyce profilaktycznej i prozdrowotnej,
   4) organizując festyny, wycieczki, pikniki rodzinne,
   5) przeprowadzając ankiety diagnozujące potrzeby wychowanków, rodzica i środowiska.


                                               § 3.

ORGANY PLACÓWKI
1. Organami Zespołu są :
   1) Dyrektor
   2) Rada Pedagogiczna
   3) Rada Rodziców
   4) Samorząd Wychowanków.

2. Organy Zespołu działają w oparciu o niniejszy statut, z zachowaniem określonego w ustawie o
   systemie oświaty trybu wyboru, zakresu kompetencji i zasad współdziałania.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ prowadzący placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:
   1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentowanie
       Zespołu na zewnątrz,
   2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
   3) sprawowanie nadzoru i opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
       rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
       stanowiących, lub też wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, które nie są
       zgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie
       zawiadamia Organ Prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
       sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym uchyla uchwałę
       w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie      Organu
       sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
   5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich
       prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i finansową obsługę
       jednostki,
   6) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów,
   7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
       praktyk pedagogicznych.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych         w Zespole
   nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, dyrektor w szczególności
   decyduje w sprawach:
   1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
      2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym
           pracownikom,
      3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
           odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu.
6.    Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i
      samorządem wychowanków.
7.    Dyrektor Zespołu odpowiada za:
               1) opracowanie arkusza organizacyjnego,
               2) planu pracy dydaktyczno – wychowawczej i prowadzenie zgodnie z przepisami
                    dokumentacji pracy placówki,
               3) zgodność funkcjonowania placówki z przepisami prawa oświatowego i niniejszego
                    statutu,
               4) stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektu będącego w użytkowaniu Zespołu,
               5) bezpieczeństwo wychowanków i pracowników placówki znajdujących się w obiektach
                    Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez placówkę,
               6) stan zabezpieczenia mienia Zespołu,
               7) celowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym.
8.    W placówce działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie
      realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
9.    Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
      Zespole, bez względu na wymiar czasu pracy.
10.   W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
      przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
12.   Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
      zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady Pedagogicznej
      mogą być organizowane na wniosek Organu Prowadzącego placówkę, z inicjatywy
      przewodniczącego rady lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
13.   Rada Pedagogiczna ustała regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z
      niniejszym statutem, a jej zebrania są protokołowane. Członkowie Rady Pedagogicznej
      zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków, ich
      rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
14.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
        1) uchwalenie regulaminu własnej działalności,
        2) zatwierdzanie planów pracy placówki wnoszonych przez Dyrektora,
           3) podejmowanie uchwał w               sprawie     innowacji     i   eksperymentów
              pedagogicznych w placówce,
15. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
     1) organizację pracy Zespołu,
     2) projekt planu finansowego,
           3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
              wyróżnień,
           4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz
              dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
16.   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu, wprowadza jego zmiany i uchwala
      statut.
17.   Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Organu prowadzącego o odwołanie
      nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
18.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
      najmniej 1/2 jej członków.
19.   W placówce działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców wychowanków.

20. Sposób wyboru Rady Rodziców przez ogół rodziców następuje wg zasad:
    1) na ogólnym zebraniu wszystkich rodziców podawane są kandydatury w ilości do 6 osób, które
        w całości są przegłosowane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
    2) w zebraniu tym uczestniczy przedstawiciel Rady Pedagogicznej         wytypowany przez
        Dyrektora,
    3) wybrani członkowie Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego rady
        rodziców, zastępcę, sekretarza i skarbnika.
21. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
         1) uchwalanie regulaminu Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze
            statutem placówki,
         2)    występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi
               wszystkich spraw Zespołu,
          3) w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić
               fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady ich wydatkowania
               określa regulamin Rady Rodziców.
22.   W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor lub wyznaczeni przez niego członkowie
      Rady Pedagogicznej.
23.   W Zespole działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej "Samorządem", który tworzą wszyscy
      wychowankowie.
24.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalony
      przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są
      jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
25.   Do kompetencji Samorządu wychowanków należy w szczególności:
          1) przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich
              sprawach placówki, a w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków,
          2) samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
          3) opiniowanie przepisów regulujących życie społeczności wychowanków.
26.   Wszystkie organy placówki zobowiązane są do ścisłej współpracy w zakresie realizacji zadań
      statutowych Zespołu zmierzających do wszechstronnego rozwoju wychowanków i ciągłego
      podwyższania jakości pracy placówki.
27.   Organy współdziałają ze sobą w zakresie wymiany informacji o podejmowanych i planowanych
      działaniach zgodnie z kompetencjami.
28.   Uchwały poszczególnych organów placówki są jawne.
29.   Sprawy sporne pomiędzy organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor Zespołu.
30.   W przypadkach, gdy jedną ze stron jest Dyrektor Zespołu, organem rozstrzygającym spór jest
      Zarząd Powiatu Łańcuckiego.
31.   Decyzja organu rozstrzygającego jest ostateczna.


                                               § 4.

ORGANIZACJA PLACÓWKI
1. W Zespole są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb
    środowiska lokalnego.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest stała forma zajęć (koło, sekcja, grupa, zespół,
    klub, świetlica i inne) – ujęta w stałym, tygodniowym planie zajęć.
3. Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczestników.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zespoły i grupy muzyczne, uczniowie szczególnie
    uzdolnieni itp.) Organ prowadzący placówkę na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej może
    wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników zajęć.
5. Wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny tygodniowo.
6. Godzina zajęć w formach stałych wynosi 45 minut.
7. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu,
    opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku i zaopiniowany przez Radę
    Pedagogiczną.
8. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza Organ prowadzący do 30 maja każdego
    roku.
9. Zespół opracowuje własne programy i plany pracy.
10. Zajęcia prowadzone są w obiektach własnych oraz innych udostępnianych nieodpłatnie przez
    szkoły, placówki oświatowe i inne jednostki na terenie powiatu łańcuckiego.
11. Zasady korzystania z obiektów w szkołach i innych placówkach określają każdorazowo
    porozumienia o udostępnianiu pomieszczeń spisane pomiędzy zainteresowanymi stronami.
12. Zajęcia w Zespole prowadzone są w dni robocze, w soboty w godzinach, określonych w planie
    pracy Zespołu, Szkół i placówek, oraz w formach okazjonalnych także w dniach ustawowo
    wolnych od pracy.
13. Godziny pracy poszczególnych kół i zespołów mogą być korygowane w trakcie trwania roku
    szkolnego.
14. Zespół prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
15. Godziny pracy Zespołu są dostosowane do potrzeb środowiska, nie kolidują z planami lekcji w
    szkołach oraz wynikają z dostępności do wynajmowanych obiektów.


                                              § 5.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI
1. Zajęcia z wychowankami w Zespole prowadzą nauczyciele.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy.
3. Zespół zatrudnia wg odrębnych przepisów pracowników administracyjnych i obsługi, w celu
   właściwego funkcjonowania placówki.
4. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i są odpowiedzialni za jakość i wyniki
   pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków.
5. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany jest ściśle z rodzajem zajęć, a w szczególności:
       1) nauczyciele zatrudnieni w świetlicach zapewniają wychowankom opiekę, kształtują
            zdolności i rozwijają umiejętności twórcze, poprzez pracę w formach okazjonalnych i
            stałych,
       2) nauczyciele pracujący z zorganizowanymi kołami i zespołami, rozwijają
          uzdolnienia artystyczne dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w
          różnych dziedzinach, kształtują poczucie piękna i estetyki, pogłębiają i
          rozszerzają wiedzę, stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju
          osobowości.
6. Zajęcia o charakterze okazjonalnym powierza się jednemu lub grupie nauczycieli wskazanych
   przez Dyrektora oraz innemu etatowemu pracownikowi Zespołu.
7. W celu podniesienia rangi imprez masowych oraz ich sprawnej organizacji może być utworzone w
   placówce stanowisko organizatora imprez, do którego obowiązków należy:
       1) sprawne zorganizowanie i obsługiwanie wszystkich festiwali, przeglądów, konkursów,
           festynów i innych form organizowanych przez Zespół.
       2) organizowanie szkoleń dla nauczycieli i pracowników Zespołu wynikających z potrzeb
           placówki.

8. W Zespole zatrudnieni są pracownicy administracji:
      1) główny księgowy, do którego zadań należy:
          a) opracowywanie projektów planów finansowych,
          b) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań,
          c) realizowanie budżetu, zgodnie z obowiązującym prawem finansowym,
          d) dokonywanie kontroli wewnętrznej.
      2) referent finansowy, do którego zadań należy:
          a) rozliczenia z należności ZUS,
          b) rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
          c) naliczanie podatku,
          d) sporządzanie list płac,
          e) dokonywanie płatności.
      3) samodzielny referent ds. administracyjno – biurowych:
          a) prowadzenie spraw kadrowych,
          b) prowadzenie sekretariatu,
9. W Zespole zatrudnieni są pracownicy obsługi:
      1) sprzątaczka, do której zadań należy utrzymywanie czystości w pomieszczeniach i
          otoczeniu placówki oraz troska o mienie Zespołu,
      2) konserwator, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie właściwego
          działania sprzętu i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania placówki, dokonywanie
          drobnych napraw, utrzymywanie porządku na terenie placówki i troska o mienie Zespołu.
                                            § 6.
                  INNE STANOWISKA KIEROWNICZE
Na wniosek Dyrektora za zgodą Organu Prowadzącego w Zespole można utworzyć stanowisko
wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w ramach posiadanych środków finansowych.


                                            § 7.

WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI
1. Wychowankami Zespołu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież ucząca
   się oraz studenci.
2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Zespół jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Wychowankowie mogą korzystać z sal – pracowni w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się
   pod opieką nauczyciela.
4. Zasady uczestnictwa w poszczególnych zajęciach Zespołu regulują odrębne regulaminy.

                                            § 8.
                   WARUNKI POBYTU W PLACÓWCE
1. W zajęciach stałych wychowanek bierze udział w ustalonym okresie trwania roku szkolnego i
   obecność wychowanka w tych zajęciach podlega kontroli w dzienniku zajęć.
2. W okresowych zajęciach wychowanek uczestniczy dla zrealizowania określonego zadania w
   ustalonym czasie, krótszym niż rok szkolny.
3. W zajęciach okazjonalnych wychowanek korzysta w sposób doraźny z urządzeń, pomocy
   dydaktycznych.
4. Wychowanek uczestniczy w organizowanych dla niego imprezach masowych, przeglądach i
   konkursach lub innych formach rekreacyjno – sportowych.
5. W czasie pobytu w placówce wychowanek ma zapewnione całkowite bezpieczeństwo, w tym
   ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii
   społecznej.

                                            § 9.
                            ZASADY REKRUTACJI
1. Ustala się następujące zasady naboru wychowanków:
  1) nabór uczestników odbywa się w miesiącu wrześniu,
  2) dopuszcza się przyjmowanie wychowanków w okresie całego roku szkolnego,
  3) nabór wychowanków prowadzą nauczyciele Zespołu przy współpracy środowiska i wszystkich
     placówek oświatowych z terenu powiatu łańcuckiego.


                                            § 10.
             NORMY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW
1. Ustala się następujące prawa wychowanków:
   1) wychowanek ma prawo do rozwijania zdolności i zainteresowań,
   2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki, oraz bezpiecznych warunków
       pobytu w trakcie zajęć,
   3) poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
   4) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania oraz wyników jego pracy w trakcie zajęć,
   5) uchwalania regulaminu Samorządu Wychowanków,
   6) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządu,
   7) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie
       przestrzegania reguł demokracji,
   8) znajomości celów i treści zajęć,
   9) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Ustala się następujące obowiązki wychowanków:
   1) wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad uczestnictwa w zajęciach,
   2) chronienia własnego zdrowia i życia,
   3) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
   4) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, pracowników
       Zespołu i innych osób,
   5) dbania o ład, porządek i estetyczny wygląd oraz dobro Zespołu,
   6) traktowania wyborów do samorządu z całą powagą, aby funkcje w nim objęły osoby godne
       zaufania i odpowiedzialne,
   7) respektowania uchwał samorządu lub odwoływania samorządu, jeżeli nie spełniłby swoich
       funkcji,
   8) aktywnego udziału w zajęciach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
   9) pozostawiania sal – pracowni w nienagannym porządku,
   10) dbania o sprzęty, pomoce i urządzenia w salach – pracowniach,
   11) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
       dydaktycznych,
   12) kulturalnego zachowania się na zajęciach i w innych miejscach poza placówką.

3. Wychowanek i jego rodzice mają prawo do ustnego lub pisemnego składania skarg dotyczących
   naruszania przepisów regulujących działalność placówki do:
   1) Dyrektora Zespołu,
   2) Organu Prowadzącego – za pośrednictwem dyrektora placówki,
   3) Organu Nadzorującego.
4. Ustala się następujące rodzaje nagród i kar stosowane wobec wychowanków oraz tryb
   odwoływania się od kary:
   1) wobec wychowanków stosuje się system nagród, w postaci:
   a) wyróżnień,
   b) pochwał,
   c) nagród rzeczowych (dyplomy, nagrody książkowe),
   d) listów gratulacyjnych do rodziców, wychowawców, dyrektorów szkół.
2) wobec wychowanków stosuje się system kar, w postaci:
    a) ustnych upomnień,
    b) nagan,
    c) pisemnego powiadomienia rodziców, dyrektorów szkół,
    d) zawieszenia uczestnictwa w zajęciach,
   e) czasowego wydalenia z grupy (zespołu).
3) wobec wychowanków nie mogą               być stosowane kary naruszające ich
   nietykalność i godność osobistą,
4) wychowanek ma prawo do odwołania się od kary w terminie 10 dni od otrzymania
   kary, poprzez nauczyciela – instruktora do Dyrektora Zespołu.
5. Ustala się przypadki skreślenia z listy wychowanków z następujących powodów:
   1) notorycznego łamania regulaminu uczestnictwa w zajęciach, po wykorzystaniu wszystkich
       (określonych w statucie) kar i oddziaływań wychowawczych,
   2) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych uczestników zajęć,
   3) używania i rozprowadzania środków odurzających.


                                             § 11.

                       POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zespół realizuje inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecane przez Organ Prowadzący,
   Organ Nadzorujący i inne instytucje, a w szczególności:
           1) organizuje i jest współorganizatorem wystaw, przeglądów, konkursów,
              prezentacji i innych imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym,
            2)    bierze czynny udział w imprezach charytatywnych organizowanych przez
                  towarzystwa i instytucje.
2.   Przy Zespole działa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa zgodnie z decyzją organu prowadzącego.
3.   Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.   W Zespole mogą działać – (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) stowarzyszenia i
     organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub
     rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
5.   Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 5 wyraża Dyrektor
     Zespołu, po uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
     Pedagogicznej Zespołu.
6.    Wszelkie zmiany w statucie Zespołu uchwala Rada Pedagogiczna Zespołu.
                       UCHWAŁA Nr XXXVII / 292 / 05
                      RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                         z dnia 28 grudnia 2005 r.
              w sprawie dokonania darowizny działki 86 / 2 położonej w Albigowej
          oraz działek 774 / 5 i 774 / 22 położonych w Wysokiej na rzecz Gminy Łańcut
                                z przeznaczeniem na cele publiczne

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr
142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)


 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE

                                             § 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Gminą Łańcut,
której przedmiotem jest nieruchomość oznaczona jako działka 86 /2 położona w Albigowej o pow.
0,8749 ha oraz nieruchomości oznaczone jako działki 774 /5 o pow. 0,0188 ha i 774 /22 o pow. 0,023
ha położone w Wysokiej.

                                                § 2.
Darowizna działki 86 /2 zostanie dokonana w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności w
zakresie kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Działki 774 /5 i 774 /22
położone w Wysokiej zostaną przekazane pod poszerzenie drogi.

                                               § 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.

                                            § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                                 § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                        Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                           Wincenty MORYCZ
                   UCHWAŁA Nr XXXVII / 293 / 05
                  RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                     z dnia 28 grudnia 2005 r.
   w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
                   Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łańcucie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 407, art. 420 ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.
zm.)   RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:

                                        § 1.
Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego,
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                    § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego, zaś nadzór nad
jej wykonaniem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego.

                                      § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                           PRZEWODNICZĄCY
                                         Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/293/05
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.
             Zestawienie Przychodów i Wydatków
          Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
                i Gospodarki Wodnej w 2006 r.


Przychody : 70 000,00 zł
Stanowią je wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek
bankowych

Wydatki 70 000,00 zł w tym:


1. Wydatki na:

   realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
    1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                          2.000,00zł
    2. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom 5.500,00 zł

   finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

    1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
    ochronie środowiska i gospodarce wodnej                33.200,00 zł


2. Dotacje na:
   realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:
    11.      Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
      i zasady zrównoważonego rozwoju                             2.500,00 zł
    12.     Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień,
      zakrzewień        oraz parków
            3.000,00 zł
    13.     Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
      wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju               3.000,00 zł
      w tym:
      - badanie i modernizacja opryskiwaczy                    3.000,00 zł   realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora
    finansów publicznych:
    10.Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
       i zasady zrównoważonego rozwoju                             1.000,00 zł
    11.Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
       parków                                                      7.000,00 zł
    12.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
       wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym:              5.000,00
       zł
       - ochrona populacji zwierzyny płowej                        5.000,00 zł
   finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

    1. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 1.800,00 zł
   finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
    i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
    finansów publicznych:

    3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
       ochronie środowiska i gospodarce wodnej              6.000,00 zł
                  UCHWAŁA Nr XXXVII / 294 /05
                 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                    z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę
            budżetu Powiatu Łańcuckiego

Działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.
134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z późn. zm.)
    RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:


                                          § 1.
Bankową obsługę budżetu Powiatu Łańcuckiego w okresie od 31 stycznia 2006 r. do
  31 stycznia 2009 r. wykonywać będzie Bank Spółdzielczy w Łańcucie, z siedzibą
   przy ul. Mickiewicza 4, 37-100 Łańcut, wybrany w postępowaniu przetargowym
 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
późn. zm.), stosownie do §1 Uchwały Nr XXXVI/286/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z
                               dnia 29 listopada 2005 r.

                                    § 2.
        Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                    § 3.
                   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                            PRZEWODNICZĄCY
                                          Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
                        UCHWAŁA Nr XXXVII / 295 / 05
                       RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                          z dnia 28 grudnia 2005 r.
                  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005


Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                       § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 95 186 zł, tytułem uzyskanych dochodów
   z następujących źródeł:
      12) Wpływy z różnych dochodów 1 117 zł.
      13) Odsetki od środków na rachunku bankowym 1 000 zł.
      14) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 13 233 zł.
      15) Dochody z najmu i dzierżawy 10 269 zł.
      16) Dochody z tytułu subwencji oświatowej 69 567.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 40 982 zł, z następujących źródeł:
      5) Wpływy z różnych opłat 147 zł,
      6) Wpływy do budżetu części z zysku gospodarstwa pomocniczego 203 zł.
      7) Darowizna 3 zł.
      8) Odsetki na rachunku bankowym 1111 zł.
      9) Wpływy z różnych dochodów 39 518 zł
3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.


                                          § 2.
1.   Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 74 144 zł, w tym:
     1) Wydatki bieżące o 74 144 zł, z czego:
        a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 2 000 zł,
        b) pozostałe wydatki bieżące budżetu o 72 144 zł,
2.   Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19 940 zł, w tym:
     2) Wydatki bieżące o 19 940 zł, z czego:
        a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 2 936 zł,
        b) pozostałe wydatki bieżące budżetu o 17 004 zł.
3.   Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
4.   Zestawienie zmian dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki
     organizacyjne powiatu zawiera załącznik Nr 3 i 4 do uchwały.
                                                § 3.
   1. Zwiększa się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
      Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 50 000 zł tytułem
      przelewów redystrybucyjnych z CFGZGiK.
   2. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

                                     § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                 § 5.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                               PRZEWODNICZĄCY
                                             Rady Powiatu Łańcuckiego

                                                Wincenty MORYCZ
Zestawienie zmian planu dochodów                                                                Załącznik Nr 1
budżetu na rok 2005.                                                                            do Uchwały Nr XXXVII/295/05
                                                                                                Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                                                z dnia 28 grudnia 2005r.

Dział Rozdział                                   Treść                                           Zmniejszenia      Zwiększenia
758            Różne rozliczenia                                                                                        69 567,00
      75801    Częśc oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                            69 567,00
               Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                            0,00
801              Oświata i wychowanie                                                                 -35 596,00        18 672,00
      80120      Licea ogólnokształcące                                                                   -28,00         3 044,00
                 Wpływy z różnych opłat                                                                   -28,00             0,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                        0,00          1 094,00
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                 Wpływy z różnych dochodów                                                                 0,00          1 117,00
                 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                  0,00            833,00
      80130      Szkoły zawodowe                                                                      -35 568,00        15 628,00
                 Wpływy z różnych opłat                                                                  -119,00             0,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                        0,00          3 605,00
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                 Pozostałe odsetki                                                                     -1 040,00             0,00
                 Wpływy z różnych dochodów                                                            -34 206,00             0,00
                 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                               -203,00              0,00
                 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                  0,00         12 023,00
852              Pomoc społeczna                                                                          -74,00            74,00
      85201      Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                          -58,00            58,00
                 Pozostałe odsetki                                                                        -58,00             0,00
                 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                  0,00             58,00
      85218      Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                         -16,00            16,00
                 Pozostałe odsetki                                                                        -13,00             0,00
                 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                 -3,00             0,00
                 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                  0,00             16,00
854              Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         -5 312,00         6 873,00
      85407      Placówki wychowania pozaszkolnego                                                     -5 312,00         6 570,00
                 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                         0,00         5 570,00
                 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
                 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
                 Pozostałe odsetki                                                                         0,00          1 000,00
                 Wpływy z różnych dochodów                                                             -5 312,00             0,00
      85410      Internaty i bursy szkolne                                                                 0,00            303,00
                 Wpływy z różnych dochodów                                                                 0,00              0,00
                 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                  0,00            303,00
                 Razem                                                                                -40 982,00        95 186,00
Zestawienie zmian planu wydatków                                               Załącznik Nr 2
budżetu na rok 2005.                                                           do Uchwały Nr XXXVII/295/05
                                                                               Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                               z dnia 28 grudnia 2005 r.
 Dział    Rozdział                               Treść                 Zmniejszenia         Zwiększenia
801                  Oświata i wychowanie                                      -19 940,00           72 583,00
         80120       Licea ogólnokształcące                                         0,00             3 016,00
                     Bieżące                                                        0,00             3 016,00
                     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        0,00             2 000,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                      0,00             1 016,00
         80130       Szkoły zawodowe                                           -19 940,00                0,00
                     Bieżące                                                   -19 940,00                0,00
                     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    -2 936,00                0,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                 -17 004,00                0,00
         80195       Pozostała działalność                                                          69 567,00
                     Bieżące                                                                        69 567,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                                      69 567,00
854                  Edukacyjna opieka wychowawcza                                  0,00             1 561,00
         85407       Placówki wychowania pozaszkolnego                              0,00             1 258,00
                     Bieżące                                                        0,00             1 258,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                      0,00             1 258,00
         85410       Internaty i bursy szkolne                                      0,00              303,00
                     Bieżące                                                        0,00              303,00
                     pozostałe wydatki bieżące                                      0,00              303,00
                     Razem                                                     -19 940,00           74 144,00
Zestawienie zmian planu dochodów                                    Załącznik Nr 3
w podziale na poszczególne jednostki                                do uchwały Nr XXXVII/295/05
organizacyjne powiatu.                                              Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                    z dnia 28 grudnia 2005r.
Jednostka                    Uchwała             Dział   Rozdział   Paragraf         Ogółem
Budżet organu              [2005-12-28]          758     75801      2920                    69567
                           XXXVII/295/05
                                                                    Razem                   69567
                                                         Razem                              69567
                                                 Razem                                      69567
                           Razem                                                            69567
Bursa Szkolna              [2005-12-28]          854     85410      2390                      303
                           XXXVII/295/05
                                                                    Razem                     303
                                                         Razem                                303
                                                 Razem                                        303
                           Razem                                                              303
I LO w Łańcucie            [2005-12-28]          801     80120      0690                      -28
                           XXXVII/295/05
                                                                    0750                    1094
                                                                    0970                    1228
                                                                    2390                      722
                                                                    Razem                   3016
                                                         Razem                              3016
                                                 Razem                                      3016
                           Razem                                                            3016
PCPR w Łańcucie            [2005-12-28]          852     85201      0920                      -58
                           XXXVII/295/05
                                                                    2390                      58
                                                     Razem       0
                                             85218   0920       -13
                                                     0960        -3
                                                     2390       16
                                                     Razem       0
                                             Razem               0
                                     Razem                       0
                     Razem                                       0
Z S w Wysokiej       [2005-12-28]    801     80130   0920       -28
                     XXXVII/295/05
                                                     0970     -9531
                                                     2390     9559
                                                     Razem       0
                                             Razem               0
                                     Razem                       0
                     Razem                                       0
ZPOW w Łańcucie      [2005-12-28]    854     85407   0750     5570
                     XXXVII/295/05
                                                     0920     1000
                                                     0970     -5312
                                                     Razem    1258
                                             Razem            1258
                                     Razem                    1258
                     Razem                                    1258
ZS Nr 1 w Łańcucie   [2005-12-28]    801     80120   0970      -111
                     XXXVII/295/05
                                                     2390      111
                                                     Razem       0
                                             Razem               0
                                     Razem                       0
                     Razem                                       0
ZS Nr 3 w Łańcucie   [2005-12-28]    801     80130   0920       -12
                     XXXVII/295/05
                                                     0690       -19
                                                     2390       31
                                                     Razem       0
                                             Razem               0
                                     Razem                       0
                     Razem                                       0
ZS Nr2 w Łańcucie    [2005-12-28]    801     80130   0970    -22275
                     XXXVII/295/05
                                                     2390     2335
                                                     Razem   -19940
                                             Razem           -19940
                                     Razem                   -19940
                     Razem                                   -19940
ZST CKP w Łańcucie   [2005-12-28]    801     80130   0690      -100
                     XXXVII/295/05
                                                     0750     3605
                                                     0920     -1000
                                                     0970     -2400
                                                     2380      -203
                                                                     2390                     98
                                                                     Razem                    0
                                                      Razem                                   0
                                          Razem                                               0
                          Razem                                                               0
Razem                                                                                   54204
Zestawienie zmian planu wydatków                              Załącznik Nr 4
w podziale na poszczególne jednostki                          do uchwały Nr XXXVII/295/05
organizacyjne powiatu.                                        Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                              z dnia 28 grudnia 2005r.
Jednostka           Uchwała         Dział         Rozdział    Paragraf       Ogółem
Bursa Szkolna       [2005-12-28]    854       85410           4210                     303
                    XXXVII/295/05
                                                              Razem                    303
                                              Razem                                    303
                                    Razem                                              303
                    Razem                                                              303
I LO w Łańcucie     [2005-12-28]    801       80120           4110                     700
                    XXXVII/295/05
                                                              4120                    1300
                                                              4210                    1016
                                                              Razem                   3016
                                              Razem                                   3016
                                    Razem                                             3016
                    Razem                                                             3016
ZPOW w Łańcucie     [2005-12-28]    854       85407           4210                    1258
                    XXXVII/295/05
                                                              Razem                   1258
                                              Razem                                   1258
                                    Razem                                             1258
                    Razem                                                             1258
ZS Nr2 w Łańcucie   [2005-12-28]    801       80130           4170                    -2936
                    XXXVII/295/05
                                                              4210                    -2665
                                                              4260                -12839
                                                              4280                    -1500
                                                              Razem               -19940
                                              Razem                               -19940
                                    Razem                                         -19940
                    Razem                                                         -19940
Starostwo Powiatowe [2005-12-28]    801       80195           427                     69567
                    XXXVII/295/05
                                                              Razem                   69567
                                              Razem                                   69567
                                    Razem                                             69567
                    Razem                                                             69567
Razem                                                                                 54204
Zestawienie                         Zał. Nr 5 do
zmian                               Uch Nr
przychodów i                        XXXVII/295
wydatków                            /05
Powiatowego                         Rady
Funduszu                            Powiatu
Gospodarki                          Łańcuckieg
Zasobem                             o
Geodezyjnym                         z dnia 28
i                                   grudnia
Kartograficzny                      2005r.
m.


Dział            Rozdział   Treść   Zwiększeni     Zwiększeni
                                    e              e
                                    przychodó      wydatków
                                    w
710              71030      Działal 50000          50000
                            ność
                            usługo
                            wa
                            Fundus
                            z
                            Gospo
                            darki
                            Zasobe
                            m
                            Geode
                            zyjnym
                            i
                            Kartogr
                            aficzny
                            m
                        UCHWAŁA Nr XXXVII/ 296 / 05
                       RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
                          z dnia 28 grudnia 2005 r.

            w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005
Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 122 oraz art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
                                        § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 884 950 zł, tytułem uzyskanych
   dochodów z następujących źródeł:
   17) Wpływy z różnych dochodów 3 330 zł.
   18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1 751 zł.
   19) Środki z programu ZPORR na dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi
       powiatowej nr P 0521 R Czarna – Wola Dalsza od. Km 3+763 do km 4+240
       w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny” z tego:
       a) Środki Funduszu 302 201 zł,
       b) Środki z budżetu państwa - 40 294 zł.
   4) Środki z programu ZPORR na dofinansowanie Projektu „Elektronizacja
        obiegu dokumentów w ramach usługi E – Urząd w Starostwie Powiatowym
        w Łańcucie Etap I” – 28 575 zł.
   5) Wpływy z usług 6 000 zł.
   6) Dotacje celowe w wysokości 278 026 zł otrzymane od Województwa
        Podkarpackiego będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące
        realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
        terytorialnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
        stypendialne” w tym:
      a) 189 197 zł – środki Funduszu,
      b) 88 829 zł – współfinansowanie
   7) Dotacje celowe w wysokości 224 773 zł otrzymane od Województwa
       Podkarpackiego będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące
       realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
       terytorialnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
       stypendialne” w tym:
      a) 152 936 zł – środki Funduszu,
      b) 71 837 zł – współfinansowanie.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 553 323 zł, z tytułu:
1) sprzedaży wyrobów 1 751 zł,
2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 000 zł.
3) dotacji celowych otrzymanych od Województwa Podkarpackiego na zadania
    realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 320 799 zł, „Wyrównywanie
    szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w tym:
   a) 240 599 zł - środki Funduszu,
   b) 80 200 zł – współfinansowanie.
   4) dotacji celowych otrzymanych od Województwa Podkarpackiego na zadania
   realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 224 773 zł, „Wyrównywanie
   szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w tym:
   a) 152 936 zł - środki Funduszu,
   b) 71 837 zł – współfinansowanie.

3. Zestawienie zmian dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

                                        § 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 374 400 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące o 3 330 zł, z czego:
a) wydatki na pochodne od wynagrodzeń 3 330 zł.
2. Wydatki majątkowe 371 070 zł, w tym na:
    a) dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr P 0521 R Czarna –
    Wola Dalsza od. Km 3+763 do km 4+240 w ramach priorytetu 3 – Rozwój
    lokalny” 342 495 zł,
    b) dofinansowanie Projektu „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi
    E – Urząd w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Etap I” – 28 575 zł.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42 773 zł, w tym:
a) 29 107 zł – środki Funduszu,
b) 13 666 zł – współfinansowanie.
4. Zestawienie zmian wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

                                     § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

                                 § 4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

                                      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                         PRZEWODNICZĄCY
                                       Rady Powiatu Łańcuckiego

                                             Wincenty MORYCZ
Zestawienie zmian planu dochodów                                                    Załącznik Nr 1
budżetu na 2005 r.                                                                  do uchwały
                                                                                    Nr
                                                                                    XXXVII//05
                                                                                    Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                                                    z dnia 28 grudnia 2005 r.


Dział    Rozdział                                Treść                              Zmniejszenia     Zwiększenia
600                 Transport i łączność                                                      0,00      342 495,00
        60014       Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe                           0,00      342 495,00
                    Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów             0,00       302 201,00
                    i samorządów województw pozyskane z innych źródeł- środki
                    ZPORR
                    Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów             0,00        40294,00
                    i samorządów województw pozyskane z innych źródeł- budżet
                    państwa

750                 Administracja publiczna                                                  0,00        28 575,00
        75020       Starostwa powiatowe                                                      0,00        28 575,00
                    Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów             0,00        28 575,00
                    i samorządów województw pozyskane z innych źródeł- środki
                    ZPORR
801                 Oświata i wychowanie                                                 -6 000,00        6 000,00
        80130       Szkoły zawodowe - ZSTG w Rakszawie                                   -6 000,00        6 000,00
                    Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                   -6000,00             0,00
                    Wpływy z usług                                                            0,00        6000,00
852                 Pomoc społeczna                                                      -1 751,00        1 751,00
        85202       Domy pomocy społecznej - DPS                                         -1 751,00        1 751,00
                    Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                       0,00         1 751,00
                    Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                          -1 751,00            0,00
854                 Edukacyjna opieka wychowawcza                                      -545 572,00      506 129,00
        85407       Placówki wychowania pozaszkolnego - ZPOW                                 0,00         3 330,00
                    Wpływy z różnych dochodów                                                0,00         3 330,00
        85415       Pomoc materialna dla uczniów                                       -545572,00       502 799,00
                    Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej            0,00       502 799,00
                    instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
                    podstawie porozumień

                    Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na               -545 572,00            0,00
                    zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
                    j.s.t.

                    Razem                                                              -553 323,00      884 950,00
Zestawienie zmian planu wydatków                               Załącznik Nr 2
budżetu na rok 2005.                                           do Uchwały Nr XXXVII/296/05
                                                               Rady Powiatu Łańcuckiego
                                                               z dnia 28 grudnia 2005 r.

 Dział   Rozdział                          Treść                Zmniejszenia       Zwiększenia
600                 Transport i łączność                                       0       342 495,00
         60014      Drogi publiczne powiatowe                                  0       342 495,00
                    Wydatki majątkowe                                          0       342 495,00
                    Wydatki inwestycyjne                                       0       342 495,00
750                 Administracja publiczna                                    0        28 575,00
         75020      Starostwa powiatowe                                        0        28 575,00
                    Wydatki majątkowe                                          0        28 575,00
                    Wydatki na zakupy inwestycyjne                             0        28 575,00
854                 Edukacyjna opieka wychowawcza                      -42773            3 330,00
         85407      Placówki wychowania pozaszkolnego - ZPOW                   0         3 330,00
                    Wydatki bieżące                                            0         3 330,00
                    Pochodne od wynagrodzeń                                    0         3 330,00
         85415      Pomoc materialna dla uczniów                       -42773                0,00
                    Wydatki bieżące                                    -42773                0,00
                    Pozostałe wydatki bieżące                          -42773                0,00
                    Razem                                              -42773          374 400,00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:127
posted:10/9/2012
language:Polish
pages:393