Docstoc

Tarptautinė krepšinio stovykla Ispanijoje

Document Sample
Tarptautinė krepšinio stovykla Ispanijoje Powered By Docstoc
					Ispanų k. ir krepšinio stovykla
    Alikantėje 2013
                    Išmok ispanų
                       kalbos,
                      dalyvauk
                    Tarptautinėje
                      krepšinio
                     stovykloje,
                   susirask naujų
                      draugų iš
                   įvairių pasaulio
                        šalių,
                      mėgaukis
                    paplūdimiu ir
                    linksminkis... Krepšinio stovyklos Ispanijoje
   Tel: 34 34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
  http://www.basketball-camp-spain.com/
    Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla: A l i k a n t ė 2 0 1 3


Tarptautinė  krepšinio  stovykla  ispanų  ir  anglų  kalba  su 
treneriais ir trenerių padėjėjais iš Ispanijos ir JAV.  
                                                                 
 
Tai  Tarptautinė  krepšinio  stovykla  paaugliams  nuo  14  iki  17 
metų, turintiems patirties krepšinio žaidime. 
 
Ispanų  kalba  +  krepšinio  stovykla  užsienyje  su  treniruotėmis 
ispanų  ir  anglų  kalbomis  (3  val.  per  dieną  nuo  pirmadienio  iki 
penktadienio),  3  ispanų  kalbos  pamokos  per  dieną  nuo                               Pagerink savo
                                                               ispanų
pirmadienio  iki  penktadienio,  įvairiais  užsiėmimais  Alikantėje, 
išvykomis, ekskursijomis ir ilsėjimusi paplūdimyje savaitgaliais. 
 
Ispanų kalbos + krepšinio stovykla. Datos                                        kalbos žinias
 
2  s av a itės: 201 3  m.   l ie p o s 14 ‐27  dienomis  
1 a  s av a itė: 1  s a va i tė   liep o s 14 ‐20  dienomis 
                                                            ir krepšinio
                                                              įgūdžius
2 a  s av a itė: 1  s a va i tė   liep o s 21 ‐27  dienomis 
Amži us: p aaug lia i nu o 14  ik 17   me tų 
M iš r i  krepš in io s to vy k la:  k re pši ni o  s t o vy k la  vaikin ams  ir  me rg ino ms  

 
Ispanų  kalba  ir  krepšinio  stovykla  Alikantėje  2013.  Pagrindinė 
informacija 
 
V ie t a:  Alikant ė,  Un iversiteto   bend rabutis  ir  A l i kant ė s  u n i ve rsi t et o 
k r ep š in io  a ik š te lė s.   
 

Isp anų   kalbos   k u r s ai:  3  va l.  ispan ų  k a lbo s  ku rsų  p e r  d ien ą  su  paty ru siais  
i s p a nų  ka lbo s   mo kyt oj ais.  
 

Krepšinio  stovykla:   3 ‐4   va l.   per   d i eną   t ik   k re p š in iu i:   1   v a l .   apmokymai,  
1, 5  va l.  in d iv i du a lau s  t re n ir a v i mo,  1, 5  va l. g rup in ė s  tren iru ot ė s. 
 

Apgy vend ini m as:  stacio nari  k r ep šin i o  stovykla .  3  ž va ig žd u č ių  viešbuč io 
tipo  bend rabu tis  ( apgyve nd in am a  mažuose  apartamentuose)  su  baseinu , 
sporto   sale,   televiz oria u s  ka mb ariu,   k o mp iu te r ių   k l a se   su   in te rn et o 
p r ie i ga,   įskai č iu otu   ma i t i n i mu . 
                                                            tarptautinėje
                                                               ispanų
 

Užsi ėm im ai:   d a ly v ia i,   gy venanty s  k r ep š in io   stovykloje,  p r i s iju ngs  p r ie  
t en i s o,  g o lfo ,  bu riavimo   a r  bu rlen č ių  sp o rt o  s t o vy k lų  daly vių,  ekskursijų  

                                                              kalbos ir
su   g idu   į  Alikant ę   (S an ta   B ar ba ro s  p i l į,   A rch eo l og ij o s  m u z i e jų,   Š ve nč ių 
m u z i e jų .. .),  p ap lūd i m į  bei   išvykas po  p re kyb o s c ent ru s . 
 

Ekskursij os:  daly viams  ab i   sa vait e s  rengiamos  sa vaitg a lio   išvy kos:  į 
V a len s i ją  a rb a  T er r a M ít i c a  pramog ų  park ą . 
 
                                                              krepšinio
T v a rk a r aš tis:  rengiami  k r ep š in io   s t o vy k l o s  ir  ispanų  k a lb o s  užsi ė mima i  
k iek vien ą d ie ną   ir   sa va it ga lia is. 
                                                              stovykloje
Draudimas:  kelionių,  m ed ic in in i s,   nelaimingų   į vyk ių  ir                c iv i l i nė s  
a t sa ko myb ės d r aud i ma s  visiems  stovyklautojams  iš  užsien io.  
 

P as i r in k im as :  d i en os   sto vyk la  a rb a s t o vy k l a  su  a pgy ve nd in imu . 
                                                             Alikantėje
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
             Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
                 www.basketball-camp-spain.com/
           Krepšinio stovyklos paslaugos


              Pagrindinės  ispanų  kalbos  ir  krepšinio  stovyklos  Alikantėje 
              vietos, kuriose mokiniai bus dažniausiai, yra: 
        
               
               Villa Universitaria bendrabutis  
               Alikantės universiteto sporto kompleksas 
               Alikantės  miesto  centras  ir  įvairios  ekskursijos:  į  Santa 
               Barbaros pilį, „el Barrio“ kvartalą ir t. t.  
Mėgaukis           
              ZADOR kalbų mokykla Alikantėje yra miesto centre, adresu: 

aukštos
               
              Avenida de la Constitución, 14 
              03002 ALIKANTĖ 
kokybės           
               
patogumais         Ispanų kalbos + krepšinio stovyklos ATVYKIMO laikai ir vieta 
               
              Stacionarios stovyklos dalyviai: 
              Sekmadieniais  14d.  arba  21d.  nuo  16:00  val.  į  Villa 
              Universitaria bendrabučio registratūrą, adresu: 
              Calle de Vicente Savall Pascual, 16 
              03690 San Vicente del Raspeig ALIKANTĖ  
               
              Dienos stovyklos dalyviai: 
              Pirmadieniais  16d.  arba  23d.  09:00  val.  į  Villa  Universitaria 
              bendrabučio registratūrą, adresu: 
              Calle de Vicente Savall Pascual, 16  
              03690 San Vicente del Raspeig ALIKANTĖ 
               
Tarptautinėje        
              Ispanų kalbos + krepšinio stovyklos PASITIKIMO vietos   
krepšinio          
              Stacionarios stovyklos dalyvių pasitikimas: 

stovykloje
              Šeštadieniais 20d. arba 27d. tarp 09:00‐12:00 val. Villa 
              Universitaria bendrabučio registratūroje  
              Calle de Vicente Savall Pascual, 16  
Alikantėje,        03690 San Vicente del Raspeig ALIKANTĖ .   
               
Ispanijoje         Dienos  stovyklos  dalyvių  pasitikimas  nuo  pirmadienio  iki 
              penktadienio: 
              Priešais  Alikantės  universiteto  sporto  komplekso  stovyklą  tarp 
              18:00‐18:15  val.  arba  18:45‐19:00  val.  prie  El  Mercado  TRAM 
              tramvajų stoties. 
               
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
         Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
             www.basketball-camp-spain.com/
                          Ispanų kalbos kursai


Krepšinio  stovyklos  dalyviai  turi  po  4  kalbos  pamokas  per  dieną 
(1  pamoka‐  45  min.),  nuo  pirmadienio  iki  penktadienio,  t.  y.  15 
                                                              
val. skirtų kalbos pamokoms per savaitę: 
 
3 val. anglų kalbos pamokų ispanakalbiams  
3 val. ispanų kalbos pamokų ne ispanakalbiams 
 
Kalbėjimo įgūdžių lavinimas 
                                                         Ispanų kalbos
Ispan ų  k a lbo s   pamokose   bu s  la vin a mi   k a lbėj imo   įgūd ž iai .  D ir ba ma  su  
s k a it o mo  ir  k l au so m o  t e ksto  suvo k imu  b e i  g eb ėj i mu  i š r e ik š t i  min t is, 
p a sit elk ia nt  disku sijos metodą .  
                                                           pamokos
 
D a l y ko  tu rin ys   k la s ių   metu   p r ik l au s o  nuo   mokini ų  a mž i au s .   Be   ab ejo nė s,      realioje
p a mo ko se   bu s  mokomasi   su  k re p š in iu   su sijusio   ž od y n o,   ka d  u ž s ien i eč iai  
s t o vy k l a u t o j a i  gal ėt ų  le ng via u  ir  g re ičiau  sup ra st i  t re n e r iu s  krep šin io 
t r en i ru oč ių m e t u . 
                                                         bendravimo
                                                           aplinkoje
 
K l a sė se  d ėm e sy s  daugiausia  b us   s k i r ia m a s  ka lbė j im u i:  nu olatin ė  naujo 
žody no,  g r ama t in ių  st ru ktū rų ,  komun ikac in i ų  funkc ijų  praktika,  ku ri  y ra 
l a b a i   s v a rb i  k a sd ienin iame   gy ven ime.  Kalb ėj i m o  įgūd ž ia i   la vina mi  
s k i r st a n t  mo k in iu s   poromis,   ren gia nt   mažyč ius   dialogu s  ar   va id in imus   bei 
p r ez ent ac ija s. 
 
Mažos grupės 
 
K iek viena  k la s ė  t u r i  n e  d au gi au   nei  10  m ok in i ų  ( vidu t in iška i  7 ‐8  mo k in iai 
k l a sė je ). 
 
Ispanų kalbos lygiai užsieniečiams: 
     
      A1  a rb a  Prad ed anty sis  
      A2  a rb a  Žeme sn is  vidutin is   
      B1  a rb a V i du t in i s  

 
      B2  a rb a Au kštesn is  vidutin is 
                                                         Tarptautinėje
                                                           krepšinio
P i rm ą  isp anų  kalbos  kursų  dien ą  mo k in iai  a t l iks   ka lb o s t e st ą  raštu  ir  
ž od ž iu,  ka d mokytojas ga l ėt ų n us ta ty t i k a lbo s  mo k ėj i mo   lyg į.   
 
M ok in i ams   bu s   du od ama   visa   r e ik a ling a  mokymo   me dž iag a,  ta čiau   re ikia 
tur ė ti  s a vo  są siuvin ius   u žr a ša m s,  ra šy mo  p r ie m on e s  ir  k i še n in ius           stovykloje
ž od y nė l iu s .  
 
Ispan ų  k a lbo s   pamokos  vy ks  p ir m ad i en ia i s‐p en kt ad ie n ia i s  n uo  0 9:00  v a l .   
                                                          Alikantėje,
                                                         ISPANIJOJE
i k i  12:00   va l.   
 
Mokytojai 
 
V i s i  ispanų  k a lb os  mokytojai  y ra  g i m t ak a lb ia i  ir   tu ri  d id e lę   patirt į  k al bų 
m o k y mo  srit yje. 
 
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
             Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
                 www.basketball-camp-spain.com/
              Krepšinio stovykla


            Krepšinio  įgūdžių  tobulinimo  stovykla  vaikinams  ir  merginoms 
            nuo  14  iki  17  metų.  4  val.  krepšinio  treniruočių  per  dieną: 
        
            teminės  krepšinio  pamokos,  individualus  krepšinio  strategijų 
            mokymas,  vorkšopas.  Treniruočių  metu  išmoksite  metimų  bei 
            tobulinsite  komandinio  žaidimo  įgūdžius  3x3  arba  5x5. 
            Treniruotės vedamos ispanų bei anglų kalbomis. 
             
Dalyvauk        Krepšinio pamokos (30 min. ‐ 1 val.) 
             

krepšinio            
                
                 K r ep š in i s  ir p s ich o log i ja 
                 M oky k is  st eb ėd am a s k re p š in io  rung tyn es  
                 B ūt i  krep šinio  ž a id ėju : p l iu s a i  ir  m in u s a i  
įgūdžių              Treniruokis ir  p a s ie k  sėk mę 
                 G r u p in ė s  ir m e t i mo  t ren i ru ot ė s  
tobulinimo        
            Apšilimas (20 min.) 

stovykloje
             
            I š  p ra dž ių  atliekame  t em p i mo  p ra t imu s . V ė liau  vy k st a a p šil i m a s g ru pėj e . 
            T uo m e t‐  t em p i mo  p ra t ima i  grupė se,  p r ie š  pradedant  jud r esn i o tipo 
            a p šil i m ą.  P o  to ‐  d ina m i šk a s b e i  l in k s m a s  ža id ima s, kuriuo  pritaikomi  t am 
            t i k r i k rep šin i o   me tod a i. 
             
            Individualių įgūdžių tobulinimo laikas (12 min. per užsiėmimą) 
                   
                    K a muo l i o  atsik o vo j ima s  iš  priešin inko 
                    K l a id ing i  jud e sia i 
                    K a muo l i o p ri ė mimas   ir  p e rda v i ma s   
                    G y n y b a  ir  pu olimas 
                    Žaid imas  b e  ka mu o lio  
             
            Metimų rungtys (20 min.) 
                 B ėg i ma s  varantis  ka mu ol į  su  metimu 
                 M et i mų  t ob u l in i ma s   

Tarptautinėje
                 
            Komandinis žaidimas (1 val.) 
             
krepšinio       N o rs tu rime  lavinti  i n d iv i d u a l iu s  žaidimo   įgūd ž iu s,  t r en ir u oj an t i s  re ikia 
            p ar tn e rių  ir  priešin ink ų,  ku rie p adėt ų  išmo kti gin t is  (1 x1,  2x2,  3 x3, ..).  

stovykloje
            Ž a id i m o „ s ka i ty ma s “  ir reakcija, ž a id ž ian t   po  3  x 3,  to  4  x 4  ir  5  x 5 . 
             
            Treneriai ir trenerių padėjėjai 
Alikantėje,       
            Sp orto  ko nsu lt an ta s,   p l anu oj ant is   s t o vy k lo s  v e ik lą  ir  u ž si ė mimu s  per 

Ispanijoje
            t r en i ru ot es :  David   Gil,  ku ris  y r a  v y r e sny s i s  t re n e r i s  ir   Ca ja   Labo r al 
            B a sk on ia  t re n e r i o a s i s t e n t a s. 
             
            S to vy k lo s  treneriai:  A lex  N a va r ro ‐  v y r ia u s i a si s  tr en er is;  ir  p r of e si on al u s  
            k r ep š in io  ž ai d ėj a s Sh ay M i l la r  West.   
            T r e n e r ių   pad ėj ėj a i,   įg iję   d aug   p at i rt i e s  treniruojant   C a ja   La bo r al   B a sko n ia  
            j au n i m o  komandas  ir  d i rb anty s  F undac ión   B a sk on ia  o rg an i zuo jamo s e  
            s t o vy k l o se .  
            T a i p p at  stovykla  tu ri bud int į  f iz i ote r ap eut ą .  
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
       Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
           www.basketball-camp-spain.com/
                   Stovykla su įskaičiuotu maitinimu


Bendrabutis yra šalia Alikantės universiteto ir jam 
priklausančių krepšinio aikštelių.  
 
Villa Universitaria bendrabutis 
 
B end rabu tis,   ku ria me  apgy vend inami   stovyklos  daly viai,   bu vo  k ru op š č ia i  
a t r in k ta s  ZADOR  ag en tūr o s,  k ad p ate nk in tų  visus   s to vy kl au to jų  po r e ik ius.   
 
J a u n ie j i  k re p š in in k a i  gy vens  a p a rt a me n tu o se   4   žmo nė ms,   p o  2 
s t o vy k l a u t o j u s  k a mba ry je .  T a ip  p at   yra  bend ras   s a lo n a s  su  mažu 
š a ld y t u vu  bei   mikrobangų  k ro s n e l e.  
                                                                  Gyvenk
V i s i  ka mb aria i tu ri  o ro  k on d ic i on a vim o  sistemą  ir  prieig ą  prie   int e rne to . 
 
N e   va sa r o s  sezono  me tu   b end rabu ty je   gy ven a  ispanų   studentai.   T o dėl 
                                                               moderniame
                                                               bendrabutyje
b end rabutis  tu ri  visą  r ei k a l ing ą  mod e rn ią į rangą .   
 
Bendrabučio teikiamos paslaugos:  
 
       K a v inė ‐ re sto r an as   
       b ib l i ot ek a 
       k a mba r i a i  su  t e le v i zo r iu m i  ir  in t ern et o  zon a  
       s k a lb y k l a 
       b a se in a s 
       k r ep š in io  a ik š te lė p o  atviru d angumi  
 
B end rabu tis  ap rūp in a  patalynė s  u žv a l ka l a is   ir  r a n k š lu o sč ia is.  Jaunieji 
k r ep š in in ka i  tu rė tų  pasiimti  nuosavu s  r a n k š lu osč iu s  t ren i ru ot ė ms  ir 
ė j i mu i  į  papl ūd i m į  arba  b a se in ą . 
 
V i s i  s t o vy k la u t o j a i  tu rėt ų  at vy kt i  se k ma dien į,  p r ie š  p ra s ide d a n t  s t o vy k l a i 
ir   ap le isti  bend rabuč io  k a mba r iu s  še šta d ien į , ja u p a s iba igu s  sto vy k la i.   
 
T o j e p ač io je  vietoje g yve n s  auk l ėt oja i .  V ien a s  au k lė to ja s  priži ūr i 20 
                                                               Tarptautinėje
stovyklautoj ų . 
                                                                 krepšinio
Apgyvendinimas su įskaičiuotu maitinimu 
 
Ispan ų  ka lbo s   ir  k rep š in i o  s t o vy k los  daly viai  p ir m ad i en ia i s‐ penktadieniais             stovykloje
g au s  ma it in im ą  bend rabuč io  ka vin ėje :  
 
 Sp ortin inko  p us ryč i a i:  vaisiai,  sau si  p us ryč ia i,  p ie na s,  ku mp is  a rb a 
                                                                Alikantėje,
                                                               ISPANIJOJE
  s ū r i s, d uone l ė s... 
 P i e tū s:  la isva s  p i r mo  patiekalo  pasirinkimas  (iš   3  r ūši ų),  laisvas  an tro  
  p at i ek a lo  pasirin k imas  ( i š  3  rū šių)  ir   la isva s  deserto  pasirinkimas  ( i š  2  
  r ū šių) . 
 Užkandis  po  k rep š in i o  treniru o tė s:  sumu št i n i s , v a i s i a i  ir  vand uo. 
 V ak ar i en ė:  laisvas   p i rmo   p at ie kalo   p as i r in k ima s   ( i š  2   rū šių) ,  laisva s  
  a n t r o p at i ek a lo  pasirinkimas  ( i š 2  rū šių)   ir  d ese r ta s .  
 S to vy k lau toj a i,   a t va žia vę   2   s a va i tėms,  sava itgaliais  b end rabutyje  g aus  
  pu sryč iu s   ir  vakarien ę, o  e k sku r s ij ų  metu ‐  supakuotu s p i etu s . 
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
               Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
                   www.basketball-camp-spain.com/
                    Užsiėmimai


             Kartu  su  ispanų  kalbos  klasėmis  ir  krepšinio  treniruotėmis 
             rengiama  daugybė  papildomos  veiklos,  stovyklautojams 
       
             organizuojamos  po  treniruočių.  Atvažiavę  dviems  savaitėms 
             turės galimybę dalyvauti ir savaitgalių užsiėmimuose.   
              
             Išvykos ir užsiėmimai Alikantėje: 
                  
                  A l ik an tė s  mie sto  centras; 
                  S ant a  Barb aros  p i lis ,   iš k u r i o s  ma tosi  n uo st abūs Alikantė s  vaizdai 
                  A rch eo l og ijo s   muziejus,  ku r  suž in o sit e  daug iau  apie  A l ik an tė s 

Surask               i s t o rij ą; 
                  Š v enč ių   ( i sp .   f i e stų )  m u z i e j u s,   ku r   st o vy k l au to ja i  su sipa ž in s   su 
                  A l ik an tė s  t ra d ic in ėmis švent ėmis;  
draugų iš             P r a k a rtė lių m u z i e j u s a rb a B u li ų k ovų  muziejus; 
                  linksmyb ė s p ap lūd i my je; 

skirtingų             v a k a r in i s   ap sip irk imas  a rb a  u žk and ž ių   ragavimas  ( i sp .  t ap a s) 
                  restorane; 
                  k a ra ok ė. 
pasaulio          
             Stovyklautojams, atvažiavusiems 2 savaitėms:  
šalių               
                  d i ena  A l ik an tė s  pap l ūdimyje,  V i l la jo y o s oj e  arba   Tab a rk o s saloje;   
                  v i s o s  d i enos   e k sku r s ij a  į  Terra  M ít i c a  a t ra kc io nų  p ar ką ,  Te r ra 
                  N atu r a    zoo l og i jo s  p a rk ą,  A cualand ia  vandens   at ra kc io nų  parką 
                  a rb a M ok s lo   ir  me nų  mie stą  V a l e n si j o j e . 
              
             Pirmad ie n iais ‐ pen ktad ien iais  užsi ėm i m a i  vy k sta   ap ie   1,5 ‐2  v a l .  ( nuo   18: 30 
             i k i  20:30   va l. ) . 
              
             Š e št ad ie n io  užsiė mimai   trunka  ma žd aug  8‐10   val.,  n uo  10:00 ‐11: 00   i k i  
             20 :00  val.   
              
             V i e šo jo   ir  privatau s   t r an sp o rt o  bei   įė j i mo   į  muz ie ju s  ka in os   yra   įt ra u kt o s  į 
             s t o vy k l o s  k e l ia l ap io   k a in ą.  Tač ia u  mo k inys   tu rė tų  p a si i m t i  p in igų 
             s m u lk i o m s  i š l a id o m s  (u žkand ž iams,  ledams,  g a i vi e s ie m s   gė r i mam s , .. )  
             išvykų  a r  ekskursijų  metu. 
              

Tarptautinėje      *     V i r šuj e  pa minė t i  už s iė m im a i  y r a  s up lanuo t i   visam   liepos   mėn es iu i   ir   yra 
               k e ičiam i   kiekvieną   sa vait ę.   K re pš i nio   s to vy k los  da ly via i   p ri s i ju ng ia   p r ie 
               t e n i so,   bu ria vimo,   b ur l en či ų  spo rt o  ir   go lfo   s to vy k lų  da ly viams  
krepšinio          r en g ia mų  užs i ėm i mų . 


stovykloje
Alikantėje,
Ispanijoje
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
        Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
            www.basketball-camp-spain.com/
                            Stovyklos programa


Žemiau pateikiami Ispanų kalbos ir krepšinio stovyklos 
programų pavyzdžiai, kurie stovyklos metu gali būti nežymiai 
                                                               
keičiami.  
 
Tradicinė pirmadienio‐penktadienio programa 
 
7: 30  — k e l ia m ė s  ir p r au s ia m ė s 
8: 15  — pu sryč iaujame 
9: 00  —  ispanų  k a lbo s  pamokos 
                                                            Mėgaukis
                                                             galybe
12 :15  —  met a s p a s ip la uk i oj i mu i  baseine   
13 :00  — p i et ū s 
14 :30  —  techn iko s  pamokos   ir   va izd o  į ra šų  p erž iūr a  
15 :00  — k r ep š in i o  tren iru ot ė: 
     10  min.  a p š il i m a s                                          skirtingų
     20  min.  k on t r at ak a v im o  mokymasis 
     4 ‐12 min .  ind ividu a lio s  ž a id i mo  t ec h n i ko s mokyma sis  
     a t s ig a i v in i mo  p er t rau kėl ė  
                                                           užsiėmimų
                                                          nuo ryto iki
     90  min.  k om a n d in i s ž a i d i ma s  (1 x1, 2 x2 , 5 x5,   mė ty mo  va r žyb o s) 
18 :00  —  trump a p er t rau kė l ė u žk ą st i 
18 :30  —  ek sk ur sija  po  Alikant ę . Ap lankome  miesto c en trą,  p i l į,  papl ūd im į , 
Š v enč ių  m u z i e jų,  e in ame  a p sip ir kt i,  ragaujame populiarių jų  i sp an i škų  
u žk and ž ių ( is p .  tap as)   ir  t . t . 
                                                             vakaro
20 :30  — g rįž i m a s  į b end rabut į  
21 :00  —  va ka r ien ė 
22 :00  —  filma i,  ž a id i ma i ,  k o ma n d in i a i u žs i ė m im a i 
23 :00  — n ak t ip i eč ia i  ir metas miegoti 
 
Dienin ės  stovyklos d a ly v i ai palieka   st o vyk lą po  k r ep š in io  t r en i ru ot ės  
18 :00‐ 18:15  v a l.   ir  n edaly vauja  sa vait ga lio  užsi ėmimuose.   
 
Tradicinė savaitgalio programa 
 
Šeštadienis: diena paplūdimyje 
9: 30  — k e l ia m ė s  ir p r au s ia m ė s 
10 :00  — pusryč iau j ame 
11 :00  — k e lia u j am e  su  a u k lėt oj a is  į E l  P o st iq ue t  pap l ūd imį ( Al i ka nt ės  
miesto  cen tre),  į  San   Jua n p ap lūd im į  arba  l a i vu  k e lia mė s  į  Tabarcos  sa l ą,  
kur  l in k s ma i  l e idž i a me   la iką  m a u d y d a mi e s i,  ža isd ami  papl ūd i m io  t in k l in į 
ir  k i tu s  ža idimu s  
                                                          Tarprautinėje
                                                            krepšinio
13 :30  — p i et ų  i škyl a  ir ž a id i ma i 
16 :30  —  atga l  į p ap lūd im į  ir d a r d aug i au  ža id im ų 
19 :30  — g rįž ta m e  į  bend rabut į 
 
Sekmadienis: ekskursija 
                                                            stovykloje
9: 00  — k e l ia m ė s  ir p r au s ia m ė s 
9: 30  — pu sryč iaujame                                               Alikantėje,
10 :00  —  išvy kstame  į  Valensijos Menų  ir  mokslo  m ie st ą,  Te r r a Mítica 
a t ra kc io nų p ar ką , Acu aland ia   van de n s  at ra kc ionų  p ar ką  a rb a  T er r a N at ur a 
z o o log i jo s  p a r ką 
                                                          ISPANIJOJE
20 :00  — g rįž ta m e  į  bend rabut į 
20 :30  —  va ka r ien ia uj ame  
21 :30  —  ža id ima i 
22 :30  —  la isvo   la ik o  pusvaland is 
23 :00  — n ak t ip i eč ia i  ir g e sina m e  š vi e s a s 
 
* Visos išlaidos už išvykas bei bilietų kainos į muziejus yra įskaičiuotos į 
stovyklos kelialapio kainą. Tačiau stovyklautojas turėtų pats užsimokėti už 
papildomas išlaidas, kaip gėrimai ar užkandžiai. 

Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
              Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
                  www.basketball-camp-spain.com/
             Draudimas ir pasitikimas


              Stovykloje  visuomet  budi  fizioterapeutas,  atsakingas  už  fizinę 
              stovyklautojų  būklę,  ir  suteikti  pirmąją  pagalbą  pasiruošę 
        
              instruktoriai. 
                
              Draudimas 
               
              Į  d r aud i mą   įeina:   auk šč ia u sio   lyg io  m e d ic in in ė p aga lb a  ligos   a r n e la iming o 
Draudimas ir        a t s it i kim o  a t v eju  su  g rą ž in i mu  į  tė vyn ę  24  val.  p e r  p a rą;  bagažo 
              d ra ud i ma s   j o   vė lavimo,   sug ad in i mo ,   suna ik in imo   ar   p r ara d imo   a t vej u ; 

pasitikimas iš
              k e l io nė s  d ra ud i ma s   j o s  a t idė j i mo   a t v eju .   Ta ip  pat:   c i v i l in ė s   at sako myb ė s 
              d ra ud i ma s   ir   teisin ė s  gyny bos   išla id o s.   V i sa   ta i   į sk a ič iuot a   į  st o vy klo s 
              k e l ia l ap io  ka iną .  

oro uosto          
              Kelionės nutraukimo draudimas  
               
              S to vy k lau toj u i  p age i dau jan t,   yra  p ap i ld oma  g a limy bė  nu sip irkti  kelionė s  
              nu trau kimo  ir   at ša uk imo  d ra ud i mo p o l is ą .  
               
              N o rėd a m i  g aut i  platesn ę  inf o r ma c ij ą  ap ie  t a i,  su sisiekite   sus   mu mis 
              e l e k t ro n i n iu  paštu.   
               
              Stovyklautojo pasitikimas ir išlydėjimas pagal pageidavimą 
               
              U ž   p ap i ldom ą   k a in ą  ZADOR   siū lo  s t o vy k l au to j o  pasitikim ą   ir  nu vežimą  į 
              b end rabut į .  Ši  p as l aug a  v e ik i a 24   va l.  per  parą.   
               
              J e ig u  pag e id aujate,   kad  st o vy kl au t o ja s  bū tų  p a sit ik ta s  iš   A l ik ant ė s  o r o 
              u o st o,  aut obu s ų  a rb a  traukini ų  sto t ies,  reg i st r ac ij o s  fo rmo je   p ra š ome 
              u žp i ldy t i a t it i n k amą  sk ilt į  ir  p a t ei kt i  pag r ind in ę i n f o r ma c i ją  a p ie  s k ryd į .  
Tarptautinėje        
              Paslaugos   ka ina   p ri k lau s o  nu o  atvyk imo  vietos  ir   la iko .  T a ip  pat  nu o  

krepšinio
              a t vyk s ta nč io j o  a mž i au s,   ar   j is/ j i   a tv y k s ta  ka ip  n e lyd i ma s   n ep i ln amet is   ir 
              a r  j am/ j ai  bū t in a s pasitikimas. 
               
stovykloje         Dienos   stovyklos   d al yv ia m s ,  t ran spo r to  ka in a  iš/ į  A l ik ant ės   mie st o  c en trą 
              ir  k i tu s  r a j on u s nė r a  į ska i čiuota  į  sto vyk lo s k a in ą.   

Alikantėje,
Ispanijoje
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
         Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
             www.basketball-camp-spain.com/
                       Atvykimas ir išvykimas


 
 
                                                             
 
 
 
 
Atvykimo vieta 
 
                                                         Patikrink
Stacionarios stovyklos dalyvių atvykimas: 
   S ek m ad ie nia i s  14d .   a rb a  21d .  nuo   1 6:00   va l.   į  V i l l a  Un ive r sita r ia    atvykimo ir
   b end rabuč io   reg istr at ūr ą , a d r e su: 
   C a l le  d e V ice nt e S a va l l  P a scu a l,  16 
   036 90 S an  Vic ente  del  Raspeig  ALIKANTĖ   
                                                          išvykimo
                                                           laikus
    
   J e ig u  st o vykla ut oj a s a t vy ksta  an k sč ia u,  j į p a s it in ka  s t o vy k lo s 
   k on su l tan tas.   P ie tū s  šią  dien ą n ė ra  du od ami,  tač iau  st o vyk lo s 
   a u k lėt oj a s palyd i a t vyk u sį j į į b end rabu č io  ka vinę . 
    
Dienos stovyklos dalyvių atvykimas: 
   Pirmad ie n iais   16d .  a rb a  23d .  09: 00  v a l.   į  V i l la   Universitaria  
   b end rabuč io   reg istr at ūr ą , a d r e su: 
   C a l le  d e V ice nt e S a va l l  P a scu a l,  16  
   036 90 S an  Vic ente  del  Raspeig  ALIKANTĖ 
    
    
Atvykimo vieta 
 
Dienos stovyklos dalyvių pasitikimas nuo pirmadienio iki 
penktadienio: 
   P r i e ša i s  A l ik an tė s  un iversiteto   sporto   k om p le k so   st o vyk lą  tarp 
   18 :00‐ 18:15  v a l.  arba  18 :45 ‐19:00  v a l.   p ri e  E l  M e rca do   TRAM  
   t r a mv a jų  st o tie s   ( t r am v a ja u s  b il i e ta i  n e įt ra u k t i  į  sto vyk lo s 
                                                        į Tarptautinę
                                                         krepšinio
   k e l ia l ap io  ka iną) . 
    
Stacionarios stovyklos dalyvių pasitikimas: 
   Š e št ad ie n ia is  20 d.  a rb a 27d .  t ar p 09: 00‐1 2:00  v a l .  V il l a 
   U n i ve r s it a ria  b end rabuč io  reg istr atū r oj e,  ad re su:   
                                                          stovyklą
                                                         Alikantėje
   C a l le  d e V ice nt e S a va l l  P a scu a l,  16  
   036 90 S an  Vic ente  del  Raspeig  ALIKANTĖ 
 
   J e ig u  st o vy k l au to ja s  atvyk sta   vė lai  vakare,   j am  p i et ūs  nedu od ami.  
   Ta čiau  galima  pap ietau ti b end rabuč io  kevin ėje .                         ISPANIJOJE
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
           Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
               www.basketball-camp-spain.com/
                       Ką pasiimti


             Sportinė apranga ir kasdieniai drabužiai vienai savaitei 
             5  poros   ma ršk in ė lių  ir  5  sp o rt in ia i  šo r ta i   
              5  poros  k oj in ių   
             2  poros  k r ep š in i o b at e lių  ( n epa ta rtin a d ėt i s  nau ją  por ą)  
             A lk ūn ių,  k ė li ų  ir  r i e šų  ap saugo s  arba  k i to k ia  apsa uga,  d ė vima  s po r tin in kų  
             E la s t in ė  med ic in i nė  ju ost a  arba  b int a s 
             Pleistrai nuo  pū slių 
             Š ild o mie j i krema i a rb a g e l ia i  r a u me n i ms  
Perskaityk ir       Kasdieniai d r abu ž i ai 
             Š o rt ai, k e lnė s,  ma r šk inė l i a i  trumpomis  rankovė mis 

pasiruošk
             S t riuk ė  arb a  šiltas  megztinis  ir   lietpaltis  
             K oj in ė s  ir  ap at in ia i  rūbai 
             M i ego j i mo  rūb a i 

atvykti          P a p lūd i mio  r a n k š lu o s t i s,   2  maudy mosi  k o st iu mė l i a i,  maudy mosi  kepuraitė , 
             s k ryb ė lė  nuo   sau l ė s 
             B at a i  arba  basut ė s  ir gumin ės   šlep et ė s  du šu i,  baseinu i  ir  ė jimu i  į  pap l ūd i m į 
čia            A ki n ia i  nuo  saul ė s 
             K o sme ti ko s  reik me nys  ir  p ag ri nd i nia i  h ig i eno s   r e ik meny s:   m u i la s, 
             š a mp ūnas,   d ant ų  p a st a,   dantų   šepet ė lis,  d antų   si ūl a s,  dez od o ran ta s,  šu ko s  
             a rb a  šepetys  
             K r ema s n uo  s a u lė s 
             Plaukų  dž i ov i n tu va s 
             Du šo b e i p ap lū d im i o  ran k šluo sč i a i 
              
             *   Isp an i joje  na udo jama   2 2 0 V / 5 0   H z   e l e k t r o s   į t a m p a ,   a t i t i n k a n t i   e u r o p i n i u s  
             standartus. Naudojamos apvalios formos rozetės. Pasiimkite „adapterius“ ir būsite 
             užtikrinti,  kad  elektriniai  įrenginiai,  kuriuos  vežatės  (kompiuteris,  telefono 
             įkroviklis, plaukų džiovintuvas,..), veiks.  
              Užrašykite  savo  vaiko  vardą  arba  inicialus  ant  visko,  ką  jis  vežasi:  drabužių, 
             rankšluosčių, elektrinių prietaisų.  
             *  būtina  pasiimti  maišą  šlapiems  arba  nešvariems  drabužiams  su  užrašytu 
             stovyklautojo vardu. 
              
             Dokumentai, medikamentai 
į Tarptuatinę       Pasas ( or ig in a la s  ir 2  j o  ko pij os) 
             2  nuotrau kos   

krepšinio         M ed ik a ment a i .  P ra š o me   tė vų  m edik a men tu s   įd ėt i   į  jų   orig in a lia s  dėž u t e s 
             k a rtu  su  va r to j imo  inst ru kc ij a  bei  užrašy tu   st o vy k l au to j o  va rdu ,  k ad  
             g a lė tu mė me  ju o s  p e rdu ot i   stovyklos  se se le i  a r  u ž  m ed ic in i nę   pag a lbą 
stovyklą         a t sa k in g am  a s m en iu i .  Ta ip  p at   p r ie  r ec ep t in ių  v a i s tų  prašome  pridė ti  t ėvų 
             p a sir a šyt ą  m e d ic in in ės  i n f o rma c ijo s   f o r mą   (ang l. ‐   Med ic a l  re lea se  f or m)  

Alikantėje,
             a n g lų  arba   isp anų  ka lb omis  
             P i r m o s io s  p aga lb o s  va i s t inė l ė  su   p le ist r a is,  vaistais  nuo   skausmo  a r 
             t e mp er at ūro s  ir  k i ta i s p ag r ind in i ais   medikamentais 

Ispanijoje        Tė vų  le id ima i  arba  d ra ud i ma i  t a m  t i kr a i s  k l a u s i ma is   (d ė l  alkoholio 
             vartojimo,  grį ž i mo   į b end rabut į  va land o s  ir  t.  t .) 
             M ed ic in in ė p ažy m a  
              
             * J e ig u  st o vy k lau toj as  n eš io ja  ak in ius  arba  k ont ak t in ius   lęš i us,  p ra šo me 
             pasi i m t i  at sa rginę  ak in ių / lęš i ų po r ą  ir  kon ta kt in i ų  lę š ių  v a lik l į . 
              
             Ispanų kalbos pamokoms 
             K i š en in i s  žody nas 
             S ą s iu v in i s bei   ra šy mo  priemonė s 
              
             Kiti daiktai 
             Ku prinė  arba  k r ep šy s  susid ėt i  daiktams,   vyk stan t  į  e k s k u rs ij a s  ar   išvykas 
             K a me ra/  f oto ap a ra ta s  ir  baterijos 
             M ob i lu s i s telefon a s ( su  į kro vik liu ), t e l ef on o  k or t e lė 

 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
         Tel.: 34 34 945 23 48 95 basket@zadorspain.com
             www.basketball-camp-spain.com/
 Ispanų kalba ir Tarptautinė
   Krepšinio Stovykla
    Alikantė 2013
Ispanų k. ir Krepšinis ALIKANTĖJE
   Tel: 34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.basketball-camp-spain.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Tarptautinė krepšinio stovykla Ispanijoje, Alikantėje: 1 arba 2 savaičių stovykla vaikinams ir merginoms su 3-4 val. treniruotėmis per dieną bei treneriais iš Ispanijos ir Amerikos.