Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Elektronische dienst verlening tussen front en backoffice

VIEWS: 8 PAGES: 5

									                  f
             midoffice
                             Elektronische dienst-
                             verlening: tussen
                             front- en backoffice
                  Vergelijking     Elektronische dienstverlening staat de laatste tijd sterk in de

                   midoffices      belangstelling bij gemeenten. Hierbij is er veel aandacht voor de

                             inrichting van het midoffice, de verbinding tussen front- en

                             backoffice. De auteurs doen verslag van een vergelijkend

                             onderzoek naar negen midofficeoplossingen voor gemeenten.

                             Wouter Keller en Michael Roovers


                      Mede onder invloed van het Programma Andere      kan verbeteren door zich te transformeren tot een
                      Overheid staat elektronische dienstverlening de    elektronische overheid. Aldus kunnen publieke
                      laatste tijd sterk in de belangstelling bij gemeen-  organisaties onder invloed van ict worden
                      ten. Hoewel het midoffice als architectuurcon-     (her)ingericht en kunnen nieuwe informatie-,
                      cept toepasbaar is bij alle organisaties die worste-  communicatie- en transactiekanalen worden
                      len met de problematiek rondom het ‘kantelen’     ingezet richting hun klanten.
                      van het frontoffice (klantgeoriënteerd) en het     Voor gemeenten wordt communicatie met de
                      ontsluiten van het backoffice (productgeoriën-     klant via internet dan ook steeds belangrijker.
                      teerd) en de bijbehorende legacysystemen, is het    Vanuit het Programma Andere Overheid zijn
                      midoffice momenteel vooral ‘hot’ bij gemeenten.     hiertoe zelfs enkele concrete doelstellingen
                      In samenwerking met het Programbureau Elek-      geformuleerd, zoals de 65%-norm voor elektroni-
                      tronische Gemeenten (EGEM) en de gemeenten       sche dienstverlening in 2007. Ook vanuit de
                      Zoetermeer, Rotterdam en Utrecht heeft advies-     samenleving groeit echter de vraag naar elektroni-
                      bureau M&I/Argitek een vergelijkend onderzoek     sche dienstverlening, terwijl gemeenten boven-
                      uitgevoerd naar negen verschillende midoffice-     dien in toenemende mate voor een meer klantge-
                      oplossingen voor gemeenten. De bevindingen zijn    richte benadering kiezen (bijvoorbeeld via een
                      onlangs gepresenteerd op een seminar.         klantcontactcentrum). Een en ander vereist
                                                 echter wel een grondige modernisering van de
                      Elektronische dienstverlening             gemeentelijke informatievoorziening. EGEM
                      Met de komst van nieuwe verschijningsvormen      ontwikkelt momenteel een gemeentelijk referen-
                      van ict zoals internet ontstaan voor publieke     tiemodel dat voor wat betreft de gemeentelijke
informatie / juni 2006
                      organisaties zoals gemeenten nieuwe mogelijk-     informatievoorziening onderscheid maakt tussen
                      heden voor geïntegreerde en meer klantgerichte     frontoffice, backoffice en midoffice.
                      vormen van bedrijfsvoering en dienstverlening. In
                      de nota ‘Digitale Delta’ van 1999 wordt zelfs met   Front-, back- en midoffice
                      zoveel woorden gesteld dat de overheid haar      Het frontoffice vormt de presentatielaag van een
                      dienstverlening aan burgers en bedrijven sterk     gemeente naar de buitenwereld. Alle klantcontac-

         56
Samenvatting
EGEM ontwikkelt een referentiemodel voor de gemeentelijke informatievoorziening dat
onderscheid maakt tussen front-, back- en midoffice. Het midoffice omvat een verzameling
functionaliteiten (zoals webintake en een gegevensmagazijn) die de processen en applicaties in
front- en backoffice met elkaar verbindt. Zo vormt het midoffice één generiek (ont)koppelvlak
waarlangs de verschillende front- en backoffices kunnen worden ontsloten.ten spelen zich af in het frontoffice. Dergelijke      middel van een midoffice vormt het uitgangspunt
interactie betreft bijvoorbeeld het stellen van      van het EGEM Referentiemodel Midoffice.
vragen, het indienen van klachten en het aanvra-      Hierbij verzorgt het midoffice de verbinding tussen
gen van producten en diensten. Tegenwoordig        front- en backoffice wanneer deze functioneel,
heeft een gemeente via een veelheid van verschil-     technisch en/of procesmatig van elkaar gescheiden
lende kanalen contact met de buitenwereld. Niet      zijn (de zogeheten knip). Het midoffice bevindt
alleen fysiek (balie), schriftelijk (post) en telefo-   zich dus tussen het front- en het backoffice in. Als
nisch (callcenter), maar ook elektronisch (website,    zodanig is het een verzameling functionaliteiten
e-mail). Hierdoor ontstaat de noodzaak tot kanaal-     die niet alleen processen maar ook de bijbehoren-
synchronisatie. Gemeenten willen klantcontacten      de applicaties en gegevens in het front- en back-
immers over die verschillende kanalen op unifor-      office met elkaar verbindt. Aldus vormt het mid-
me wijze doen plaatsvinden, waarbij de verstrekte     office één generiek (ont)koppelvlak waarlangs de
informatie over elk kanaal actueel, correct en       verschillende front- en backoffices kunnen worden
inhoudelijk congruent dient te zijn. Het uitgangs-     ontsloten. In figuur 1 is middels een dergelijk
punt voor het frontoffice is de klant; van daaruit     midoffice het aantal benodigde koppelingen
worden de verschillende specialistische onderde-      tussen n front- en m backoffices teruggebracht van
len in het backoffice aangesproken.             n × m tot n + m.
Waar het frontoffice de buitenkant van een
gemeente vormt waarlangs de interactie met haar      Dun en dik midoffice
omgeving zich afspeelt, vormt het backoffice het      Er kan op verschillende wijze invulling worden
hart van de organisatie waar zich, onzichtbaar voor    gegeven aan het midofficeconcept. Zo wordt
die omgeving, de primaire processen afspelen.       bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een dun
Voor het backoffice vormt het product het uit-       en een dik midoffice, waarbij een dun midoffice
gangspunt; van daaruit worden de producten aan       uitsluitend fungeert als een soort ‘postkantoor’
de klanten geleverd.                    voor elektronische berichten en dus ook geen
De ontkoppeling van front- en backoffice door        eigen gegevensopslag heeft (stateless), afgezien  frontoffice          backoffice       frontoffice             backoffice


  frontoffice          backoffice       frontoffice     mid-       backoffice
                                      office

  frontoffice          backoffice       frontoffice             backoffice


  frontoffice          backoffice       frontoffice             backoffice
                                                         informatie / juni 2006
  f t ffi
 n frontoffices        b k ffi
              m backoffices       f t ffi
                          n frontoffices              b k ffi
                                              m backoffices
       n x m koppelingen                    n + m koppelingen
Figuur 1. Het midoffice als (ont)koppelvlak

                                                         57
                     f
             midoffice

                                            Doordat de voor een dun midoffice benodigde
                                            adapters nog slechts beperkt beschikbaar zijn en
                                            de backofficeapplicaties dus relatief gesloten
                                            blijven, is er momenteel een onmiskenbare trend
                                            naar dergelijke dikke midoffices zichtbaar. Eventu-
                                            ele efficiencywinst als gevolg van het volledig
                                            geautomatiseerd afhandelen van elektronische
             van een eventuele tijdelijke buffer voor berichten.      aanvragen (‘straight-through processing’ oftewel
             Hooguit bevat een dergelijk dun midoffice een         fase 3 van elektronische dienstverlening in figuur
             beperkte set replica’s van gegevens uit het back-       2) blijft hierdoor echter beperkt. Beoogde efficien-
             office in een zogeheten gegevensmagazijn. Het         cywinst is echter geen goede (primaire) drijfveer
             betreft hier echter uitsluitend ‘koude’ data (read-      om een dergelijke ‘front-, mid- en backoffice’-
             only), zoals een subset van de Gemeentelijke Basis      architectuur te realiseren. De geëigende benade-
             Administratie (GBA), bijvoorbeeld voor authenti-       ring wordt veeleer gedreven door de wens om de
             catiedoeleinden (DigiD). Een dun midoffice is         dienstverlening te verbeteren. Hierbij betalen
             daarmee dan ook vooral een technische voorzie-        investeringen in benodigde functionele compo-
             ning, waarbij via elektronisch berichtenverkeer        nenten van de architectuur zich aanvankelijk met
             aanvragen vanuit het frontoffice (‘webintake’) via       name terug in kwalitatief en kwantitatief betere
             het midoffice rechtstreeks naar het backoffice         dienstverlening tegen gelijke kosten. Daadwerke-
             worden geleid via zogeheten adapters. Dergelijke       lijke (substantiële) kostenbesparingen volgen pas
             adapters of koppelvlakken zijn vooralsnog echter       op de wat langere termijn.
             slechts beperkt beschikbaar.
             Een dik midoffice daarentegen krijgt als het ware       Functionele componenten
             de functie van een vooruitgeschoven backoffice.        Het midoffice is niet slechts een architectuurcon-
             Rondom het midoffice wordt een soort ‘publieks-        cept, maar laat zich dus ook concreet maken als
             dienst’ gevormd waarnaar voor bepaalde producten       een verzameling functionaliteiten (de functionele
             (een deel van) de backofficetaken (wordt) worden        componenten van het midoffice) die de processen
             overgeheveld. Een dergelijk dik midoffice heeft        en bijbehorende applicaties in front- en backoffice
             dus wel een eigen gegevensopslag (‘stateful’) en       met elkaar verbindt (zie figuur 3):
             bevat naast koude data in een gegevensmagazijn        Webintake (elektronische formulieren) en enkele
             ook ‘warme’ data in een zakenmagazijn. Aldus         aanpalende functionaliteiten zoals vraaggeleiding
             bevat een dik midoffice ook eigen data, met name        (productcatalogus, beslisbomen en dergelijke),
             procesgegevens zoals de ingevulde gegevens uit        authenticatie (bijvoorbeeld DigiD) en autorisatie,
             aanvraagformulieren en statusinformatie (ontvan-       personalisatie (zoals ‘Mijn Gemeente’) en elektro-
             gen, in behandeling genomen en dergelijke) met        nisch betalen.
             betrekking tot die aanvragen. Een dik midoffice        Een broker of dienstenbus (het ‘postkantoor’ voor
             verwordt daarmee tot een generieke, ‘horizontale’       elektronisch berichtenverkeer) met eventuele
             applicatie (in tegenstelling tot backofficespecifie-      adapters voor de communicatie met backofficesys-
             ke, ‘verticale’ applicaties) met functionaliteiten om     temen. Een elektronische aanvraag resulteert in
             de afhandeling en administratieve registratie         een xml-bericht dat door de broker in het juiste
             (opslag van de betreffende data) van eenvoudiger       formaat (translatie en transformatie) op het juiste
             gemeentelijke producten te faciliteren.            moment via de juiste route bij de juiste backoffice-                fase  publicatie      intake        verwerking      levering

                0   formulier (papier)  handmatig (papier)  handmatig (papier)  handmatig (papier)
informatie / juni 2006
                1   printformulier    handmatig (papier)  handmatig (papier)  handmatig (papier)
                2   webformulier     elektronisch     handmatig (papier)  handmatig (papier)
                3   webformulier     elektronisch     elektronisch     handmatig (papier)
                4   webformulier     elektronisch     elektronisch     elektronisch              Figuur 2. Fasemodel elektronische dienstverlening

         58
applicatie(s) wordt bezorgd. Ook aanvragen die     vraaggeleiding                  Burgerzaken
meerdere backofficeapplicaties raken, kunnen       pdc, beslisbomen  gegevens-  zaken-  adapter
                                        g j
                                      magazijn    g j
                                            magazijn
aldus ‘georkestreerd’ worden. Dergelijke proces-
                            authenticatie                    Sociale
orkestratie wordt ook wel business process manage-      DigiD
ment (bpm) of ‘applicatieworkflow’ genoemd, in      en autorisatie               adapter Zaken

tegenstelling tot ‘menselijke’ workflow (wfm) met                  broker
                             webintake                   Belastingen
taakbakjes, werkvoorraden en dergelijke.         e-formulieren
                                          bpm
                                                  adapter
Een gegevensmagazijn met ‘koude’ data (replica’s
ten behoeve van 24x7 beschikbaarheid) uit het      elektronisch
                            betalen credit-                   Milieu
backoffice en een zakenmagazijn met ‘warme’ data
                             card, iDeal, ...      dms      adapter
(proces- en zaakgerelateerde gegevens zoals aan-                  wfm
vraag- en statusinformatie) in het midoffice.      personalisatie       crm
                                                    Gezamenlijk
Ten slotte kan een (dik) midoffice nog verschillende   Mijn Gemeente
                                                  adapter
additionele functionaliteiten omvatten zoals docu-
ment- en workflowmanagement (dms respectieve-
lijk wfm), alsmede functionaliteiten op het gebied   Figuur 3. Functionele componenten
van relatiebeheer (crm) zoals contactregistratie,
casemanagement en dergelijke. Bij deze additionele   componenten onontbeerlijk zijn voor de inrichting
functionaliteiten speelt het zakenmagazijn als     van een midoffice en welke eigenschappen deze
dataopslag van het midoffice een centrale rol,     componenten dienen te hebben, alsmede om
bijvoorbeeld voor zogeheten zaakdossiers.       duidelijkheid te geven ten aanzien van de scheids-
                            vlakken tussen front- en midoffice enerzijds en
Een van de belangrijke componenten van het       tussen mid- en backoffice anderzijds3.            1. Zie ook de website
                                                           van NORA, www.
midoffice is webintake. Dit betreft functionaliteit   Waar dit project dus primair de vraagzijde van de
                                                           e-overheid.nl/atlas/
voor het creëren, beheren, publiceren, invullen en   markt (gemeenten) inventariseert om te komen tot       referentiearchitec
verwerken van elektronische formulieren. Dergelij-   een gezamenlijk referentiemodel, wordt ook de         tuur.
                                                          2. Zie ook Van den
ke formulieren kunnen echter ook voor andere      aanbodzijde (leveranciers) niet vergeten. Eind        Dool et al. (2002).
kanalen dan het burger/webkanaal worden        2004 heeft M&I/Argitek in opdracht van EGEM         3. Zie ook de website
                                                           van dit project,
gebruikt, zoals bij de balie en het callcenter, maar  al een marktverkenning uitgevoerd, waarbij op         www.egem.nl/pro
ook voor e-mail en zelfs voor postregistratie.     basis van presentaties en documentatie van leve-       jecten/voorhoede
                                                           gemeenten/raads
Hiervoor is echter wel bepaalde functionaliteit    ranciers een inventarisatie is gemaakt van de         commissies/mid
nodig, zoals op het gebied van authenticatie en    aanbodzijde van de markt voor gemeentelijke          office.
                                                          4. Zie voor het eind-
autorisatie, die het mogelijk maakt dat bijvoor-    midofficeoplossingen4. Aangezien deze relatief
                                                           rapport www.egem.
beeld een baliemedewerker op een formulier een     jonge markt momenteel sterk in ontwikkeling is en       nl/kennisbank/infor
bepaald veld kan invullen of anderszins informatie   er bovendien behoefte was aan een meer objectie-       matievoorziening/
                                                           uitwisseling/mid
kan zien die voor een klant onzichtbaar is. Authen-  ve evaluatie, heeft M&I/Argitek in samenwerking        officerapport.
ticatie en autorisatie zijn dus niet alleen van    met EGEM en de gemeenten Zoetermeer, Rotter-        5. Zie ook de website
                                                           van M&I/Argitek,
belang voor het klantdomein, maar zeker ook voor    dam en Utrecht een laboratoriumonderzoek           www.argitek.nl,
het medewerkerdomein.                 uitgevoerd waarbij een negental gemeentelijke         onder ‘research’.
                                                          6. De betreffende
                            midofficeoplossingen ‘hands-on’ is onderzocht.         oplossingen zijn
Referentiemodel Midoffice                                               geselecteerd in
                                                           samenspraak met
Vanuit EGEM wordt momenteel door een werk-       Laboratoriumonderzoek                     de stuurgroep.
groep van een tiental ‘voorhoedegemeenten’ het     Dergelijke evaluaties, waarbij gelijksoortige pro-      Wegens beperkte
zogeheten Referentiemodel Midoffice opgesteld.     ducten van verschillende leveranciers aan de hand       capaciteit is, om
                                                           verschillende rede-
Dit referentiemodel past binnen het bredere      van een hiërarchische set beoordelingscriteria (de      nen, een aantal
initiatief van de Nederlandse Overheid Referentie-   zogeheten taxonomie) worden onderzocht in een         andere leveranciers
                                                           en/of producten
architectuur (NORA)1, die voortbouwt op de       laboratoriumopstelling, zijn een van de specialitei-     niet meegenomen
Architectuur Elektronische Overheid2. Van het     ten van M&I/Argitek5. Het onderzoek betrof de
                                                                       informatie / juni 2006
                                                           die op voorhand
                                                           niet of nauwelijks
Referentiemodel Midoffice is onlangs een eerste     volgende leveranciers en producten6:             onderdeden voor de
(concept)versie opgeleverd, die weliswaar iets     • CapGemini: WINST en Microsoft BizTalk            wel geselecteerde
                                                           leveranciers en/of
breder van opzet is maar desalniettemin ruwweg     • Centric i.s.m. Segment: SIMform en Microsoft
                                                           producten.
dezelfde functionele componenten onderscheidt     BizTalk
als het hiervoor geschetste model. Doelstelling van  • Circle Software i.s.m. GX: WebManager en
het project is vooral om te inventariseren welke    Verseon

                                                                      59
                   f
             midoffice
             • IBM i.s.m. Adobe (m.m.v. Ordina en EzGov):      Ook de zogeheten e-formulierenmachine van het
             LiveCycle Forms en WebSphere              ICTU-programma E-formulieren7 maakte deel uit            7. Zie ook de website
                                                                            van dit programma,
             • Imtech: Universal Forms Server en Microsoft     van het laboratoriumonderzoek, zij het enigszins           www.e-overheid.nl/
             BizTalk                        ‘buiten mededinging’. Een en ander is dan ook niet          sites/eformulieren.
                                                                           8. Zie ook de website
             • Inter Access: WEB+ en Oracle BPEL          zo uitgebreid geëvalueerd als de overige oplossin-
                                                                            van het seminar,
             • Seneca i.s.m. Gyata BPI: E-loket Suite en      gen voor e-formulieren. Afgezien van een enkele            www.kellerseminar.
             Oracle BPEL                      kinderziekte konden we het betreffende formulier           nl.

             • XL21 is.m. Avanade: Digitaal Loket en Micro-     van de e-formulierenmachine in de testomgeving
             soft BizTalk                      aanroepen, invullen en versturen en de resultaten
             • Open Source: DFS (gemeente Den Haag) en       ervan (als pdf-document van het ingevulde formu-
             eMAXX MidOffice                     lier alsmede een xml-bestand met de betreffende
                                         gegevens) per e-mail ontvangen.
             Het onderzoek had betrekking op het gemeentelij-
             ke proces ‘aanvraag lichte bouwvergunning’, met    De volledige beoordelingen van de afzonderlijke
             gebruikmaking van het betreffende standaardfor-    oplossingen zijn onlangs op een seminar gepresen-
             mulier (VROM 01012004/3262). Bovendien heeft      teerd8, inclusief actuele (inter)nationale ontwikke-
             Centric niet alleen een backofficeapplicatie      lingen zoals soa, webservices, basisregistraties,
             (BWT4all) beschikbaar gesteld, maar hierop ook     ketenintegratie en dergelijke. De eindconclusie
             een open koppelvlak op basis van webservices      was echter dat er inmiddels verschillende oplos-
             gedefinieerd. Via deze adapter konden op het      singen beschikbaar zijn waarmee gemeenten aan
             formulier ingevulde gegevens worden ingelezen in    de slag kunnen volgens het (dikke) midofficecon-
             BWT4all en werd bovendien een status teruggege-    cept.
             ven. Alle leveranciers is vervolgens gevraagd het
                                         Literatuur
             betreffende aanvraagformulier te realiseren (voor
                                         Dool, F. van den, et al. (2002). Architectuur elektronische over-
             zover niet al standaard beschikbaar), inclusief     heid: samenhang en samenwerking. M&I/Argitek i.s.m.
             functionaliteit rondom authenticatie (DigiD) en     Verdonck Klooster & Associates en TU Delft.
                                         www.egem.nl/kennisbank/organisatieinrichting/architectuure-
             het vooraf invullen (‘prefill’) van reeds bekende    lektronischeoverheid.pdf.
             gegevens vanuit hun gegevensmagazijn. Ook de
                                         Links
             mogelijkheid tot elektronisch betalen via Ogone    www.argitek.nl
             was onderdeel van de proefopstelling.         www.egem.nl
                                         www.e-overheid.nl
             Het volledig ingevulde formulier werd door de     www.kellerseminar.nl
             broker aangeboden aan de adapter, die ook status-
             wijzigingen van de betreffende aanvraag teruggaf.
                                         Prof. dr. ir. Wouter J. Keller
             Vrijwel alle leveranciers zijn erin geslaagd een    is oprichter en directeur van adviesbureau M&I/Argitek en
             (ontvangende) webservice te definiëren die deze     bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
                                         E-mail: wkeller@argitek.nl.
             statusinformatie kon doorgeven aan hun zakenma-
             gazijn, zodat een geauthenticeerde aanvrager de     Drs. Michael Roovers
                                         is adviseur bij adviesbureau M&I/Argitek. E-mail:
             status van zijn/haar aanvraag kon volgen. Aldus    mroovers@argitek.nl.
             hebben vrijwel alle leveranciers het volledige
             traject gerealiseerd: de creatie en publicatie van
             het formulier, het invullen ervan (inclusief authen-
informatie / juni 2006
             ticatie, prefill, betaling en bijlagen meesturen),
             koppeling met de backofficeapplicatie en geperso-
             naliseerde statusvolging. Hierbij dient te worden
             aangetekend dat bij de meeste leveranciers voor
             een of meer van deze stappen maatwerk nodig was.


         60

								
To top