Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DOKUMEN PERNIAGAAN TINGKATAN 1

VIEWS: 38 PAGES: 31

									   KEMAHIRAN HIDUP
PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN
    TINGKATAN 1
 Dokumen :
Surat bertulis atau bercetak yang digunakan
 dalam perniagaan.
Sebagai keterangan atau bukti kepada urusan
 perniagaan yang telah berlaku
Sebagai sumber rekod untuk perakaunan
 MEMBERI
 MAKLUMAT             BUKTI
 TENTANG            URUSNIAGA
  BARANG


         KEPENTINGAN
          DOKUMEN  SUMBER              SAHKAN
  MAKLUMAT             PENERIMAAN,
KEPADA BAHAGIAN          PEMBAYARAN DAN
  KEWANGAN            PENGHANTARAN
  JAMIN
KESELAMATAN  MEMBUAT
 DOKUMEN –   RUJUKAN
  ELAK    DENGAN
KEHILANGAN &  CEPAT &
 KEROSAKAN    TEPAT
    MANUAL           ELEKTRONIK

 MENGGUNAKAN FAIL &
    BUKU REKOD
  FAIL IKUT KUMPULAN
              JIMATKAN KERTAS & RUANG
  ABJAD, TAJUK & INDEKS
              MENYIMPAN BANYAK REKOD
DISUSUN SECARA MENEGAK,
                 PERNIAGAAN
  MELINTANG & BERSISI
              MAKLUMAT BOLEH DIRUJUK
   BUKU REKOD UNTUK
              DENGAN CEPAT DAN MUDAH
    KAWALAN &
   PENYENGGARAAN
        NOTA   RESIT
       KREDIT        PENYATA
                  AKAUN
 NOTA
 DEBIT

                    SURAT TANYAINVOIS
                     KATALOG
   NOTA              SEBUT
  SERAHAN           HARGA/SENARAI
        BORANG        HARGA
        PESANAN
        SURAT TANYA


       KATALOG, SENARAI      SEBELUM
       HARGA/SEBUT HARGA


       BORANG PESANAN


        NOTA SERAHAN        SEMASA


         INVOIS

NOTA DEBIT            NOTA KREDIT


          RESIT
                      SELEPAS
        PENYATA AKAUN
 Surat dari pembeli kepada pembekal untuk dapat
 maklumat barang & syarat urusniaga.

Maklumat penting yang terkandung dalam surat tanya
 A.Jenis Barang
 B. Kuantiti Barang
 C. Harga
 D. Diskaun
 E. Syarat serahan
 F. Syarat Pembayaran
 Dihantar oleh penjual kepada pembeli
 setelah menerima surat tanya.
 Surat jawapan mengandungi, sebut
 harga, senarai harga, atau katalog yang
 diminta oleh pembeli.
 Merupakan satu dokumen yang hanya
 menyatakan harga bagi barang yang dikehendaki
 oleh pembeli..
Maklumat penting dalam sebut harga,
 -Nombor rujukan barang
 -Keterangan barang
 -Harga
 -Kuantiti
 -Syarat Pembayaran
Dokumen bercetak
menunjukkan gambar
& maklumat barang.
Pembeli memesan
 melalui nombor
   rujukan   Nama produk &
   nombor rujukan
SENARAI HARGA KERETA Myvi


               Senarai yang
               mencatatkan
              harga barangan
               yang dijual.
 Dibuat oleh pembeli atau dengan mengisi borang
 pesanan yang disediakan penjual
 Pesanan melalui:
   Menulis surat
   Mengisi borang pesanan
•  2 salinan : 1 kepada pembekal, 1 untuk rujukan.
•  Boleh membuat pesanan melalui laman web.
           Tarikh
Nombor
rujukan
           Harga,
           jenis,
           jenama
            dan
           kuantiti
      Syarat  barang
      serahan
 Diskaun
 Dihantar oleh pembekal bersama
 barang yang dipesan.
 Supaya pembeli boleh menyemak
 barang yang diterima.
 Disediakan dalam 2 atau 3
 salinan.
 Jika pembeli berpuas hati, pelu
 tandatangan sebagai akuan
 penerimaan.
Tarikh
 Jenis dan
 kuantiti
 Hanya untuk urusniaga kredit
 Dihantar oleh penjual kepada pembeli setelah pembeli
 menerima barang
 Untuk memberitahu jumlah bayaran yang perlu
 dibayar oleh pembeli
 Disediakan 3 salinan – 1 untuk pembeli, 2 salinan
 untuk penjual tujuan rekod.
 Nama &            Nombor
 alamat            invois &
pembeli dan           tarikh
 penjual


               Maklumat
                tentang
               barang &
                harga
  Syarat
 serahan,
pembayara
n & diskaun

       Kesalahan dan
        Ketinggalan
       Dikecualikan
 Diberi kepada pembeli setelah pembeli
 membuat bayaran
 2 salinan – salinan asal diserahkan kepada
 pembeli.
 Tujuan :
  Tanda atau bukti pembayaran daripada
  pembeli
  Rujukan semasa membuat catatan dalam
  buku akaun
 Penyata akaun dihantar oleh pembekal untuk
 menunjukkan jumlah yang belum dijelaskan oleh
 pembeli.
 Tujuan:
  Mengingatkan pembeli tentang baki hutang
  Menyemak dan membuat perandingan dengan
  maklumat dalam rekod pembeli
  Cara yang sopan untuk meminta pembeli menjelaskan
  hutang.
 Dihantar oleh pembekal kepada pembeli
 Untuk urusniaga tunai sahaja.
 Pembayaran yang dibuat akan direkodkan
 Syarat serahan

 SYARAT         PENERANGAN
 Serahan sedia     Barang akan dihantar sebaik pesanan
             diterima
 Serahan segera     Barang akan dihantar dalam masa dua atau
             tiga hari selepas pesanan diterima.
 Serahan hadapan atau  Barang akan dihantar pada satu tarikh akan
 tertunda        datang
SYARAT       PENERANGAN
Angkutan      Pembeli tidak perlu bayar kos pengangkutan barang yang
dibayar/Ang.    dibeli. Kos dalam harga jualan
dibayar
Angkutan      Pembeli bayar kos pengangkutan barang yang dibeli. Kos
hadapan/Ang.    tidak dimasukkan ke dalam harga jualan.
Had.
Percuma ke atas   Pembeli bayar kos insurans dan tambang kapal. Kos
kapal/P. ke D.K.  muatan barang ke dalam kapal telah dibayar oleh penjual.
Percuma ke dalam Penjual telah membayar semua kos pengangkutan barang
gerabak/P. ke D.G. hingga ke dalam gerabak di bandar pembeli. Kos
          pengangkutan membawa barang ke premis ditanggung
          oleh pembeli.
Kos, insurans dan  Penjual telah memasukkan kos, insurans dan tambang
tambang/K.I.T    bagi barang yang dijual kepada pembeli
Kesilapan dan    Penyedia invois berhak membetulkan kesalahan atau
ketinggalan     kesilapan catatan yang terdapat dalam invois dengan cara
dalam invois    menghantar nota debit atau nota kredit.
dikecualikan
  DISKAUN NIAGA          DISKAUN TUNAI

 Potongan daripada
 harga barang yang      Potongan wang tunai yang
 terdapat dalam sebut harga  diberikan kepada pembeli
 atau senarai harga
                Menggalakkan pembeli
 Menggalakkan pembeli     menjelaskan hutang
 membeli dengan kuantiti    dengan segera
 yang banyak
                Peratusan diskaun diberikan
 Peratusan tetap walaupun   jika bayar dengan cepat.
 membeli dalam kadar yang   Kemungkinan tiada diskaun
 lebih banyak daripada yang  jika lambat bayar.
 ditetapkan
SYARAT             PENERANGAN

Bayar waktu terima/B.W.T    Bayaran dibuat apabila menerima barang

Tunai waktu pesanan/T.W.P   Bayaran dibuat semasa membuat pesanan
                barang

Tunai segera atau bayaran   Bayaran dibuat dalam tempoh dua atau tiga
segera             hari selepas menerima barang

Penerimaan dalam tempoh    Harga barang yang dibeli berpandukan senarai
tertentu (Untuk penerimaan 7  harga untuk suatu tempoh tertentu sahaja.
hari)             Selepas tempoh tamat, syarat lain dikenakan.

Dengan akaun disahkan atau   Kredit hanya diberikan kepada pelanggan
diakui sahaja         tetap dan mempunyai rekod kredit yang
                baik.

								
To top