functia publica by DumitritaAndronache

VIEWS: 22 PAGES: 16

									FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARII PUBLICI

Notiunea functiei publice

Definitia legala a functiei publice este data de art.2 alin.(1) din Legea nr.188/1999,

republicata, potrivit caruia "functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si

responsabilitatilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de
putere

publica de catre administratia centrala si locala".

Trasaturile caracteristice ale functiei publice

Din analiza aspectelor sintetizate în abordarile conceptului de functie publica,

prezentate mai sus, rezulta ca trasaturile caracteristice ale acesteia sunt urmatoarele:

a) Functia publica este o situatie juridica reglementata legal, în sensul ca atât

drepturile cât si obligatiile care formeaza continutul acesteia sunt prestabilite pe cale

unilaterala, prin norme juridice, de catre organele administratiei publice.

b) Functia publica reprezinta un ansamblu complex de drepturi si obligatii

conferite titularului ei, care capata un adevarat statut propriu si participa la realizarea

competentei organului administratiei publice din care face parte.

c) Functia publica are un caracter propriu, în sensul ca apartine numai celui

anume învestit în cadrul unui organ al administratiei publice. Caracterul propriu al
functiei

publice nu împiedica organele administratiei publice sa-si realizeze competenta prin

îndeplinirea unor functii identice sau similare de catre mai multe persoane, cu
delimitarea

materiala a activitatii fiecareia.

d) Functia publica are un caracter continuu în sensul ca existenta drepturilor si

obligatiilor care formeaza continutul sau dureaza atâta timp cât dureaza competenta
organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaza, fara
intermitente.

e) Functia publica are un caracter obligatoriu în sensul ca exercitarea drepturilor

si îndeplinirea obligatiilor care formeaza continutul sau nu reprezinta o facultate sau
o

posibilitate la aprecierea titularului functiei, care este obligat sa intervina, din oficiu
sau la

cerere, potrivit competentei sale.

f) Drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice sunt exercitate

în regim de putere publica. Astfel, în cadrul unui organ al administratiei publice, în
care

exista o multitudine de functii, vor putea fi diferentiate functiile publice care sunt
exercitate

în regim de autoritate, de putere publica, de functiile nepublice, care sunt exercitate la

nivelul compartimentelor functionale (secretariat, registratura, juridic, contabilitate
etc.)

comune tuturor organelor administratiei publice. Aceste din urma functii sunt
exercitate în

baza unor contracte de munca si nu sunt legate de exercitiul puterii publice.

Principiile exercitarii functiei publice

Art.3 din Legea nr.188/1999, republicata, enumera principiile care stau la baza

exercitarii functiei publice:

a) principiul legalitatii functiei publice, potrivit caruia notiunea de functie publica

este definita de lege, iar functiile publice sunt prevazute în anexa legii;
15

b) principiul impartialitatii, în sensul ca functia publica va trebui sa fie exercitata

fara partinire fata de toti participantii la raporturile juridice de drept administrativ;

c) principiul obiectivitatii, în sensul ca exercitarea functiei publice trebuie facuta cu

respectarea adevarului si a prevederilor legale aplicabile în cauza aflata spre
solutionare;

d) principiul transparentei, potrivit caruia exercitarea functiei publice implica

furnizarea, catre cetateni si asociatiile legale constituie, a tuturor informatiilor de
interes

public legate de procesul decizional, potrivit prevederilor generale ale Legii
nr.52/2003

privind transparenta decizionala în administratia publica;

e) principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie

exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu

urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate;

f) principiul responsabilitatii, în sensul ca functia publica trebuie exercitata în

conformitate cu prevederile legale, iar încalcarea acestora atrage raspunderea
titularului

functiei publice;

g) principiul orientarii catre cetatean, în sensul ca exercitarea functiei publice

trebuie sa aiba ca scop satisfacerea drepturilor legale si intereselor legitime ale
membrilor

colectivitatii;

h) principiul stabilitatii în exercitarea functiei publice, potrivit caruia titularii

functiei publice nu pot fi eliberati sau destituiti decât în conditiile legii;

i) principiul subordonarii ierarhice a titularului functiei publice, care este obligat
la executarea întocmai si la timp a tuturor dispozitiilor legale ale superiorilor sai.

În literatura de specialitate au fost identificate si alte doua principii generale, enuntate

de legea cadru ca reguli privind accesul la functia publica.

- principiul egalitatii sanselor de intrare si promovare în corpul functionarilor

publici pentru fiecare cetatean care îndeplineste conditiile legale, enumerate de art.50
din

Legea nr.188/1999, republicata, ca o reflectare particulara a principiului
constitutional al

egalitatii în drepturi;

- principiul selectiei functionarilor publici prin concurs organizat pe baza

regulilor competitiei deschise, ale transparentei si competentei profesionale, în
conditiile

art.51 din Legea nr.188/1999, republicata.

Clasificarea functiilor publice din administratia publica

Functiile publice generale sunt definite ca reprezentând ansamblul atributiilor si

responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor
publice, în

vederea realizarii competentelor lor generale.

Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu

caracter specific unor autoritati si institutii publice, în vederea realizarii
competentelor lor

specifice.

Functionarii publici

Notiunea de functionar public

Notiunea de functionar public este definita de art.2 alin.(2) din Legea nr.188/1999,
republicata, ca fiind "persoana numita, în conditiile prezentei legi, într-o functie
publica".

Deci, potrivit Statutului, functionarul public este titularul unei functii publice.

Cariera functionarilor publici

Cariera functionarilor publici este formata din ansamblul situatiilor juridice si

efectele produse în timpul evolutiei raportului de serviciu, de la nasterea acestuia si
pâna la

încetarea sa, potrivit legii.
16

Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei în functia publica sunt

urmatoarele:

- principiul competentei, potrivit caruia persoanele care doresc sa acceada sau sa

promoveze într-o functie publica trebuie sa detina si sa confirme cunostintele si
aptitudinile

necesare exercitarii functiei publice respective;

- principiul competitiei, potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor

necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen;

- principiul egalitatii de sanse, potrivit caruia se recunoaste vocatia la cariera în

functia publica oricarei persoane care îndeplineste conditiile stabilite potrivit legii;

- principiul profesionalismului, potrivit caruia exercitarea functiei publice se face

cu respectarea principiilor prevazute de lege;

- principiul motivarii, potrivit caruia, în vederea dezvoltarii carierei, autoritatile si

institutiile publice au obligatia sa identifice si sa aplice, în conditiile legii,
instrumente de

stimulare morala si materiala a functionarilor publici, precum si sa sprijine initiativele

privind dezvoltarea profesionala individuala a acestora;

- principiul transparentei, potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au

obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesati informatiile de interes public

referitoare la cariera în functia publica.

Drepturile functionarilor publici

Drepturile pe care functionarii publici le au corelativ cu obligatiile autoritatii sau

institutiei publice la care îsi exercita functia publica în care au fost numiti sunt
enumerate la
art.25 - 41 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, si anume:

- dreptul la opinie;

- dreptul de a fi informat;

- dreptul de asociere sindicala;

- dreptul la greva;

- dreptul la salariu;

- dreptul la uniforma gratuita;

- dreptul la protectie sociala;

- dreptul functionarilor publici de a beneficia de protectia legii;

- dreptul functionarului publici de a fi despagubit;

- dreptul functionarului public de a-si perfectiona pregatirea profesionala.

Îndatoririle functionarilor publici

Îndatoririle pe care functionarii publici le au sunt enumerate la art.42 - 49 din Statut:

- obligatia sa-si îndeplineasca atributiile si sarcinile de serviciu;

- obligatia sa se abtina de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice

sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici;

- obligatia functionarilor publici de conducere de a sprijini propunerile si initiativele

motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunatatirii activitatii;

- obligatia de a respecta normele de conduita profesionala si civica în relatiile de

serviciu;

- obligatia sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si

preferintelor politice în exercitarea atributiilor ce le revin si sa nu participe la
activitati

politice în timpul programului de lucru, precum si sa faca parte din organele de
conducere
ale partidelor politice;

- obligatia de a raspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atributiilor de serviciu ce le

revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate;
17

- obligatia de a se conforma dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici, având,

însa, dreptul sa refuze, în scris si motivat, dispozitiile pe care le considera nelegale,
cu

obligatia de a informa pe superiorul ierarhic celui care i-a dat dispozitia respectiva;

- obligatia de a pastra secretul de stat, secretul de serviciu, precum si

confidentialitatea în legatura cu faptele, documentele si informatiile de care iau
cunostinta

în exercitarea atributiilor de serviciu, cu exceptia celor de interes public;

- obligatia de a nu solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect,

pentru el sau pentru altii, în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;

- obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese, la numirea în

functia publica sau la încetarea raportului de serviciu, precum si de a le actualiza
anual,

potrivit legii;

- obligatia de a rezolva întocmai si la timp lucrarile repartizate de catre superiorii

ierarhici, functionarilor publici fiindu-le interzis sa primeasca direct cereri care intra
în

competenta lor sau sa intervina pentru solutionarea unor astfel de cereri;

- obligatia de a urma formele de perfectionare profesionala organizate de Institutul

National de Administratie sau de alte institutii abilitate, a caror durata cumulata este
de

minimum 7 zile pe an.

Modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu

Modificarea raportului de serviciu are loc prin: delegare; detasare; transfer;
mutarea în cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice; exercitarea
cu

caracter temporar a unei functii publice de conducere.

Delegarea reprezinta masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea

autoritatii sau institutiei publice si prin care functionarul subordonat are îndatorirea
de

îndeplinire a unor activitati în interesul, dar în afara, organului din care face parte.

Detasarea reprezinta masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat prin

care functionarul public subordonat are obligatia de a îndeplini functia publica în
interesul

unei alte autoritati sau institutii publice, unde urmeaza sa functioneze, de regula într-o
alta

localitate.

Transferul reprezinta o modalitate de modificare a raportului de serviciu si poate

avea loc între autoritatile sau institutiile publice, fie în interesul serviciului, fie la
cererea

functionarului public.

Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al

functionarului public transferat si numai într-o functie publica echivalenta cu functia
publica

detinuta.

Transferul la cerere se face într-o functie publica echivalenta, în urma aprobarii

cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se
solicita

transferul.

Mutarea în cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice
constituie, de asemenea, o modificare a raportului de serviciu prin schimbarea cel
putin a

atributiilor sau a unora dintre ele, masura ce poate fi definitiva sau temporara.

Mutarea definitiva în cadrul altui compartiment se aproba, cu acordul scris al

functionarului public, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice în care
îsi

desfasoara activitatea functionarul public.

Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se

realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care îndeplineste
conditiile

specifice pentru ocuparea functiei respective de conducere si reprezinta tot o
modificare a

raportului de serviciu.
18

Suspendarea raportului de serviciu reprezinta o situatie de întrerupere temporara a

executarii raportului de serviciu, prevazuta de lege si care ia sfârsit fie prin reluarea

exercitiului functiei publice, fie prin încetarea definitiva a raportului de serviciu.

Legea nr.188/1999, republicata, a prevazut la art.81 alin.(1) situatiile în care raportul

de serviciu se suspenda de drept.

Constatarea suspendarii raportului de serviciu sau aprobarea suspendarii acestuia,

precum si reluarea activitatii se dispun prin act administrativ al conducatorului
autoritatii

sau institutiei publice, care se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
în

termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.

Pe perioada suspendarii raportului de serviciu, autoritatea sau institutia publica este

obligata sa rezerve postul aferent functiei publice, care poate fi ocupat pe perioada

determinata de un functionar public din Corpul de rezerva. În cazul în care nu exista
un

functionar public care sa îndeplineasca cerintele specifice, postul poate fi ocupat în
baza

unui contract individual de munca pe perioada suspendarii raportului de serviciu.

Încetarea raportului de serviciu

Potrivit art.84 alin.(2) din Legea nr.188/1999, republicata, raportul de serviciu

înceteaza de drept:

- la data decesului functionarului public;

- la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii

functionarului public;

- daca functionarul public nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art.
50 lit. a), d) si f) din lege;

- la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard si a stagiului minim

de cotizare pentru pensionare sau, dupa caz, la data comunicarii deciziei de
pensionare

pentru limita de vârsta ori invaliditate a functionarului public, potrivit legii;

- ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire în functia

publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarâre judecatoreasca
definitiva;

- când functionarul public a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca

definitiva pentru o fapta prevazuta la art.50 lit.h) din lege sau prin care s-a dispus
aplicarea

unei sanctiuni privative de libertate, la data ramânerii definitive a hotarârii de
condamnare;

- ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei, ca masura de siguranta

ori ca pedeapsa complementara, de la data ramânerii definitive a hotarârii
judecatoresti prin

care s-a dispus interdictia;

- la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia

publica.

Raspunderea functionarilor publici

Raspunderea disciplinara

Raspunderea disciplinara intervine în cazul încalcarii de catre un functionarul public,

cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu si a normelor de conduita profesionala si
civila

prevazute de lege, fapte care constituie abateri disciplinare si atrag sanctionarea
disciplinara

a acestuia.
Raspunderea contraventionala a functionarilor publici

Raspunderea contraventionala a functionarilor publici este angajata în cazul în care

acestia au savârsit o contraventie în timpul si în legatura cu sarcinile de serviciu.

Raspunderea civila a functionarilor publici
19

Aceasta forma de raspundere stabilita în sarcina functionarilor publici este o forma

specifica a raspunderii delictuale prevazuta de art.998 din Codul civil, potrivit caruia
orice

fapta a omului, care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala
s-a

produs, sa-l repare.

Raspunderea penala a functionarului public pentru infractiunile savârsite în

timpul serviciului sau în legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se
angajeaza

potrivit legii penale.

Managementul functiilor publice si al functionarilor publici

Managementul functiilor publice si al functionarilor publici, problema specifica

stiintei administratiei, are consacrat Capitolul IV al Legii nr.188/1999, republicata,
care

cuprinde reglementari referitoare la Agentia Nationala a Functionarilor Publici si la
evidenta

functiilor publice si a functionarilor publici.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici este definita de lege, precum si de

H.G. nr.624/2003 ca fiind organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu

personalitate juridica, înfiintat în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor
pentru

crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial.

Rolul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este de a asigura aplicarea

strategiei si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei
publice si al

functionarilor publici.
Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a

functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritatile
si

institutiile publice.

Dosarul profesional al fiecarui functionar public va cuprinde actul administrativ de

numire în functie, documentul de atestare a depunerii juramântului, documentele de
studii,

documentele privind evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale,

documentele privind promovarea, avansarile, sanctiunile disciplinare, ordonate
cronologic si

fara discontinuitati.

La cererea functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici este

obligata sa-i elibereze copii de pe actele existente în dosarul sau profesional.

								
To top