?? DHF GuideLine ????????????????? ? by CdL3Ox

VIEWS: 450 PAGES: 29

									                                                     1

                  ้ ่
clinical Tracer Highlight: การดูแลผูปวย PIH / Pre eclampsia

บริ บท: มารดาตังครรภ์ทมภาวะความดันโลหิตสูง จะได้รบการรักษา
         ้  ่ี ี             ั
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีจะเกิดขึนตังแต่ในระยะตังครรภ์ถงหลังคลอด ยกเว้นกรณีทมารดา
                ่  ้ ้      ้     ึ          ่ี
    ั              ั             ิ      ่ ี
ไม่ได้รบการฝากครรภ์ภาวะนี้ จึงไม่ได้รบการคัดกรอง จากการเก็บสถิตพบว่า มารดาทีมภาวะ PIH ปี
                           ้ ่
2552 11 ราย ปี 2553 4 ราย ปี 2554 2 ราย มีการส่งต่อผูปวยไปโรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 100
              ้ ่              ้      ่ี ้
ไม่พบอัตราตาย แต่พบว่าผูปวยหญิงวัยรุ่นไม่ทราบว่าตนเองตังครรภ์ รับใหม่ทหอง ER
          ั                       ้
ด้วยอาการปวดท้อง ปสสาวะไม่ออก มีอาการชักก่อนถึงโรงพยาบาล 1 ครัง จึงมารพ.
จาการตรวจร่างกาย และประเมินอาการแรกรับทาให้ทราบว่า
     ้  ่
มารดาตังครรภ์รวมกับมีภาวะความดันโลหิตสูงและมีอาการชักขณะรับการรักษา 1 ครัง  ้

ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง: มารดาทีมภาวะ PIH เสียงต่อภาวะชักและได้รบยากันชักล่าช้า สาเหตุ คือ
                 ่ ี     ่         ั

              ้            ่ ี
  1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการดูแลมารดาทีมภาวะ PIH
    ้ ่       ่      ้       ี     ้ ่
  2. ผูปวยกลุ่มหญิงวัยรุนไม่ทราบการตังครรภ์ ทาให้มการประเมินผูปวยและวางแผนให้การดูแลล่าช้า
กระบวนกำร:

  1. ก าหนดแนวทางป้ องกั น การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจาก            PIH / Pre      eclampsia
                                      ้
โดยด าเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยฝากครรภ์ ใ นการให้ ค วามรู้ แ ก่ ห ญิ ง ตัง ครรภ์ เ กี่ ย วการดู แ ลตนเอง
และการปฏิบ ัติต น กรณี ร ับ ไว้ใ นโรงพยาบาลประสานกับ ห้อ งอุ บ ัติเ หตุ ฉุ ก เฉิ น เพื่อ ใช้      CPG
           ั ิ
การดูแลมารดาให้ปฏิบตตามแนวทางเดียวกับ
  2. ห น่ ว ย ง า น ห้ อ ง ค ล อ ด มี ก า ร ท บ ท ว น CPGเ รื่ อ ง แ น ว ท า ง ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย PIH
ก า ร ค ว บ คุ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้ ย า ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง อ า ก า ร
                    ั ั
และภาวะแทรกซ้อนจากการยาให้เป็ นปจจุบนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง    ้
                            ั
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่ วยงานและฟื้นฟูทกษะการใช้ยา การประเมินอาการอย่างน้อยปีละ
   ้
1 ครัง
        ่         ิ
  4. หญิงวัยรุนสอบถามประวัตประจาเดือน หากพบประจาเดือนผิดปกติตรวจการตังครรภ์ทุกราย    ้
ผลกำรพัฒนำที่สำคัญ

- มีการใช้ CPG ในการดูแลผูคลอดเพื่อป้องกันความเสียงเป็ นแนวทางเดียวกันทังโรงพยาบาล
             ้           ่           ้
- ไม่พบอุบตการณ์การเกิดภาวะชักในมารดา PIH ขณะรับการรักษา
      ั ิ
แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

- ทบทวนองค์ความรูการดูแลการดูแลมารดาทีมภาวะ PIH เป็นประจาทุกปี
         ้          ่ ี
                                               2
                  ้ ่
Clinical Tracer Highlight: การดูแลผูปวย Hyperbilirubinemia in new born

บริ บท: ให้บริการหลังคลอด 7 เตียง ทารกแรกเกิดเฉลีย 45 คน/เดือน
                          ่
                         ่     ่      ่
จานวนวันนอนมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดเฉลีย 2 วัน มีเครืองส่องไฟ 2 เครือง (หลอดไฟ 9 หลอด
สีฟ้า2 สีขาว 7) ตรวจเลือด MB ได้ในโรงพยาบาล พบทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง ร้อยละ 9.93
                ่
ระยะเวลาในการ On Photo เฉลีย 2.75/ วัน ในปีงบประมาณ 2551 (ต.ค.50-มิ.ย.51)
   ิ
สถิตภาวะทารกตัวเหลือง (MB>12) 40คน Refer 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สาเหตุของการส่งต่อ คือ MB
  ่ ้ ้                ั
เพิมขึน (ทัง 5 ราย) ผลการส่งต่อ ทารกได้รบการส่องไฟจนจาหน่าย

ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง การทาลายของเนื้อเยือสมองทารก สาเหตุ จากระดับ MB ในเลือดทีสงขึน
                      ่                   ู่ ้

กระบวนกำร:

   1. การดาเนินงาน นา Evidence base practice มาปรับใช้ พัฒนา สมรรถนะ ของเครื่องส่องไฟ
  ี
ให้มประสิทธิภาพดี เพื่อลดอัตราการ Refer
   2. กาหนดแนวทางการป้องกันภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
        ้
   - กระตุนการสร้างน้ านมโดยกระตุ้นการดูดนมอย่างมีประสิทธิภาพ ดูดเร็ว ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก 2 ชม.
ดูดนาน 15-20 นาที
      ่                        ่ ั ี
   - เพิมการให้ยา Domperidone ในมารดาหลังคลอด 24 ชม.ทียงไม่มน้านม
                            ่ ี
   - จัดทาแนวทางการตรวจประเมินและการรักษาทารกทีมภาวะตัวเหลือง
       ่          ่ี         ่
   - เพิมการให้นมผสมในกรณีทมารดาน้านมน้อยเพื่อเพิมประสิทธิภาพการขับ billirubin
ผลกำรพัฒนำที่สำคัญ:

   - ผลการดาเนินงานพบว่าทารกตัวเหลืองมีแนวโน้มลดลง อัตราทารก Refer จากตัวเหลืองมากดังนี้
อัต ราทารกตัว เหลือ งปี 2551-2555 คิดเป็ น ร้อ ยละ 13.69, 17.69, 25.56, 12.68 และ14.02ตามล าดับ
           ่ ้
อัตราทารกตัวเหลืองทีตอง Refer ปี 2551-2555 คิดเป็นร้อยละ 9.33, 4.49, 7.35, 2.9 และ 0 ตามลาดับ
   - จานวนวันนอนรพ.และค่า MB ทีลดลงของเครื่องส่องไฟเก่าเปรียบเทียบกับเครื่องใหม่ลดลงจาก 2.75
                   ่
        ่       ่
เป็น 1 วัน โดยทีค่า MB ลดลงเฉลียต่อวัน จากร้อยละ 1.49 เป็น 2.97
แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

   - สร้างเสริมนวตกรรมในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง
                                                          3


    - ส่งเสริมการเลียงลุกด้วยนมแม่ตงแต่แรกเกิด
            ้       ั้
Clinical Tracer Highlight: การดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด

บริ บท: ห้องคลอดให้บริการมารดาคลอด ในปี 2552–2554 คิดเป็น 508,533 และ545 ราย
          ั ิ      ่ ี
ตามลาดับ พบว่ามีอุบตการณ์ มารดาทีมภาวะตกเลือดหลังคลอด ปี 2552–2554 คิดเป็นร้อยละ 2.27,
3.94 และ 1.1 ไม่พบอัตราตายแต่เกิดภาวะ Shock จากการเสียเลือด ปี 2552 – 2554 คิดเป็น 6, 7
และ 5 ราย ตามลาดับ

ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง เกิดภาวะแทรกซ้อน Shock สาเหตุคอ
                            ื

             ี
   1. มดลูกหดรัดตัวไม่ดหลังคลอด
   2. การคลอดทารกระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาล
กระบวนกำร:

     1. ปี 2553 ได้นา evidence base practice /CPG มาปรับใช้ ได้แก่ การฝึ กทา control
                                       ั
cord traction และให้ oxytocin ทันทีหลังเด็กคลอด) แต่ยงไม่สามารถนามาใช้ได้เต็มรูปแบบ
                              ่
เนื่องจากโรงพยาบาลมี Stock ยา Methergin ทีใกล้หมดอายุในอีก 2 ปี ไม่สามารถเวียนยาได้
     2. กาหนดกลุ่มมารดาและ ฝึกทักษะ
        2.1. แบ่งกลุ่มมารดาเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ มารดาครรภ์แรกและ ครรภ์หลังโดยกลุ่มแรกใช้
Methergin                      เ ป็ น ตั ว เ ลื อ ก แ ร ก แ ล้ ว เ พิ่ ม ใ ช้ Oxytocin
เ มื่ อ ม ด ลู ก ยั ง ห ด รั ด ตั ว ไ ม่ มี ห รื อ มี เ ลื อ ด อ อ ก ม า ก ร่ ว ม กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม CGP
 ่        ้
ทีกาหนดรวมทังเกณฑ์การรายงานแพทย์ดวย         ้
        2.2. เก็บข้อมูลและเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอด
        2.3. ฝึกการทา control cord traction
     3. ก าหนดแนวทางปฏิบ ติใ นการป้ อ งกัน และช่ ว ยเหลือ ภาวะตกเลือ ดหลัง คลอด ได้แ ก่
                     ั
ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ใ น ม า ร ด า ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ( ม า ร ด า ที่ มี ภ า ว ะ ซี ด ม า ร ด า ค ร ร ภ์ ห ลั ง
      ่ ี    ิ
มารดาทีมประวัตตกเลือดหลังคลอด ทารกตัวใหญ่
                         ่
     4. ปรับการฉีด Oxytocin โดยเพิมการฉีดในมารดาครรภ์แรกที่ทารกน้ าหนักมากกว่า 3500
กรัม
ผลกำรดำเนิ นงำน
                                               4

    ปี 2555   มีแ นวโน้ ม ลดลง คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.13   พบการเกิด ภาวะช็อ ก 1 ราย
ไ ม่ มี ผู้ ค ล อ ด ที่ ต้ อ ง ตั ด ม ด ลู ก เ นื่ อ ง จ า ก ต ก เ ลื อ ด ห ลั ง ค ล อ ด
แต่ยงต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อปรับเปลียนการดูแลจนกว่าข้อจากัดเรือการใช้ยาMethergin จะหมดไป
   ั               ่            ่แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

  - พัฒนาระบบประเมินเพื่อป้องกันความเสียงมารดาตกเลือดหลังคลอด
                     ่
                   ้ ่
  - มีการทบทวนเหตุการณ์สาคัญ case ผูปวย
   นามาปรับปรุงแนวทางการดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด                  ้ ่
Clinical Tracer Highlight: การดูแลผูปวย มารดาเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
                                         ั
บริ บท: อัตราทารกคลอดก่อนกาหนดพบว่า เกิดภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด ต้อง Refer เกิดปญหา
                 ่
RDS โดยเฉพาะในปี 2553-2554 ทารกทีส่งต่อน้ าหนักน้อยมากๆ คือ 800 และ1,000 กรัม ตามลาดับ
    ่      ิ
ทารกทีส่งต่อ เสียชีวตด้วยภาวะ RDS

ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง : ทารกคลอดก่อนกาหนดเสียชีวตด้วยภาวะ RDS สาเหตุจาก
                          ิ
ทารกเกิดภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด ต้อง Refer
กระบวนกำร:

   1. กาหนดแนวทางป้องกันการคลอดทารกก่อนกาหนด
โดยดาเนินงานร่วมกับหน่ วยฝากครรภ์ในการให้ความรูแก่หญิงตังครรภ์เกี่ยวการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการ
                         ้    ้
เจ็บครรภ์ การประเมินอาการเจ็บครรภ์ก่อนกาหนด
       ั ิ  ่               ั
และการปฏิบตตนเมือมีอาการเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดกรณีรบไว้ในโรงพยาบาลประสานกับห้องอุบตเหตุ ั ิ
                              ั ิ
ฉุกเฉิน เพื่อใช้ CPG การดูแลมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดให้ปฏิบตตามแนวทางเดียวกับ

   2. หน่วยงานห้องคลอดโดยมี CPG ในการดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกาหนด (premature
                            ้
contraction management) ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้ยายับยังคลอดก่อนกาหนด โดยดูแลให้
 ้     ั   ้                      ้
ผูคลอดได้รบยายับยังคลอดภายใน 30 นาทีหลังรับไว้ในห้องคลอดและยับยังได้นานกว่า 48
  ่
ชัวโมงโดยการใช้ infusion pump ในการควบคุมการไหล
                                                5

     1. กาหนดแนวทางในการปรับลดขนาดยาและการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
    ้
รวมทังการวางแผนจาหน่ายโดย เน้นการดูแลตนเองหลังการจาหน่าย
                           ่
การประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและการมาพบแพทย์เมือมดลูกหดรัดตัวทุก 10 นาที
ผลกำรดำเนิ นงำน
          ่       ่           ั              ่ี
ผลการดาเนินงานทีผ่านมาทารกทีคลอดก่อนกาหนดจะได้รบการส่งต่อไปรับการรักษาในกรณีทไม่สามารถ
   ้         ่ ่
ยับยังการคลอดได้ เมือเริมปรับใช้ CPG ใหม่พบว่าทารกคลอดก่อนกาหนดลดลง โดยปี 2552 - 2555
คิดเป็นร้อยละ 0.38, 1.28, 0.36 ตามลาดับ สาเหตุประการหนึ่งคือ ปากมดลูกเปิดมากกว่า 3 ซม.
       ่
ถุงน้าคร่ารัวหรือแตกก่อนกาหนด
แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
1.ประสานหน่ วยฝากครรภ์ในการให้ความรูแก่หญิงตังครรภ์เกียวการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์ค
                    ้    ้     ่
ลอดก่อนกาหนด
2.การส่งเสริมความรูแก่หญิงตังครรภ์ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
           ้    ้Clinical Tracer Highlight: การดูแลมารดาตังครรภ์ทมภาวะซีด
                     ้   ่ี ี

บริ บท: มารดาทีมภาวะซีดจะพบภาวะซีดจากการตรวจคัดกรองในครังแรก น้อยกว่าครังที่ 2 ในปี 2553
         ่ ี                     ้         ้
                   ้                      ้
มีจานวน 81ราย จากมารดาเจาะเลือดครังแรก 572 รายและ 66 ราย จากมารดาเจาะเลือดครังที่ 2 จานวน
412 ราย คิดเป็ นร้อยละ 14.16 และ 16.01 ตามลาดับ
          ้      ่ ี    ่ ้
จากการวิเคราะห์ขอมูลมารดาทีมภาวะซีดเพิมขึนพบว่า มีมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน25 คน
เฉพาะในเขตอาเภอวังจันทร์จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.18 และพบภาวะ BMI ต่าร่วมด้วย เป็ นพาหะ
                       ้      ่
Thalassemia มารดาขาดธาตุเหล็ก ขาดความรูความเข้าใจในเรืองการรับประทานอาหารและยา
(อาชีพรับจ้างกีดยางรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา/รับประทานวันละ 2 มือ้
               ้          ่              ้
จึงหยุดการรับประทานยาบางมือ, ไม่ให้ความสาคัญเรืองการรับประทานอาหารในหญิงตังครรภ์)
    ั
และมีปญหาเศรษฐกิจ (รายได้ของครอบครัว 5,000-7,000 บาท/เดือน) ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53-
                    ้    ้  ั
มี.ค. 54) มารดาคลอดมีภาวะซีดระหว่างตังครรภ์ตองได้รบเลือด 4 รายคิดเป็นร้อยละ1.56
           ้
(ของมารดาคลอดทังหมด 257 ราย) ดังนี้ ก่อนคลอด 1 ราย ระหว่างเจ็บครรภ์คลอด 1 ราย และ
       ่
ต้องให้เลือดเมือหลังคลอด 2 ราย (ซีดก่อนคลอดประเมินซ้าหลังคลอดซีด < 27%)

ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง: มารดาตังครรภ์ทมภาวะซีด ส่งผลต่อสุขภาวะทีดของตนเองและบุตรในครรภ์
                 ้   ่ี ี           ่ ี
                                                  6


กระบวนกำร:

   1. รณรงค์การฝากครรภ์เร็วก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ผ่านโปสเตอร์เชิญชวนร่วมสร้างคนคุณภาพ
ซึ่ ง มี ติ ด ไ ว้ ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ ส อ . ทุ ก แ ห่ ง
                ้
สร้างความตระหนักในหญิงตังครรภ์ผ่านกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่
   2. แ น ะ น า ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง โ ภ ช น า ก า ร
การรับประทานอาหารปริมาณมากพอและได้คุณค่าทางสารอาหารครบ 5 หมู่ ควรดื่มนมก่อนอาหาร 1
ชัวโมง ดูแ ลให้มน้ าหนักเพิมขึ้นในปริมาณเหมาะสม เฝ้ าระวัง ภาวะโภชนาการทุ กครังที่มาฝากครรภ์
  ่        ี       ่                            ้
โดยใช้เส้นทางลูกรักและ Vallop curve
                    ่ ี       ่    ้
   3. แนะนาการรับประทานอาหารทีมธาตุเหล็กสูงเพิมมากขึนร่วมกับรับประทานอาหารทีมวตามินซีสูงใ ่ ีิ
นมื้อ เดีย วกัน เพื่อ ให้ร่า งกายสามารถดู ด ซึม ธาตุ เ หล็ก ได้ดีข้ึน และควรหลีก เลี่ย งรับ ประทานนม /
ยาแคลเซียม พร้อมกับยาเสริมธาตุเหล็ก
   4. ปรับแผนการรักษา
                  ้
   4.1. มารดามาฝากครรภ์ครังแรก ( ANC1), ถ้า Hct < 27% ให้ส่งพบแพทย์ทุก Case
                      ั
   4.2. มารดา ANC 2 ถ้า Hct <30% ให้นด 2 wks. ถ้ายัง < 30% ให้ส่งพบแพทย์
   4.3. มารดา GA > 36 wks. ถ้า Hct < 30 F/U ทุก 1 wks.
   4.4. มารดา Admit ห้องคลอด ถ้า Hct < 30% ให้รายงานแพทย์
                         ้
   4.5. ปรับปรุงการให้ยาเสริมธาตุเหล็กกับหญิงตังครรภ์ดงนี้ั
         4.5.1. Hct > 33 % ให้ Triferdine 1x OD และ MTV 1x OD หรือ Obimine AZ 1x OD
         4.5.2. Hct < 33 % : DCIP/ OF ปกติ ให้ Triferdine 1x OD และ MTV 1x OD
                   ่
   Obimine AZ 1x OD และเพิม FeSo4 1xOD ถ้า Hct < 32 % FeSo4 1x2 pc ถ้า Hct < 30% :
                                     ่
   DCIP/ OF ผิดปกติ ให้ Obimine AZ 1x OD หรือ Iodine GPO และ เพิม Folic 1x OD

ผลกำรพัฒนำที่สำคัญ

   มารดารายใหม่ทเี่ จาะเลือดมีจานวน 203 ราย มีภาวะซีด 29 ราย (ขาดธาตุเหล็ก 23 ราย)
         ้             ่ ี
ติดตามตรวจเลือดครังที่ 2 พบว่า ในกลุ่มเดิมทีซดหลังรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กตรวจ Hct > 33 %
มีจานวน 15 รายคิดเป็ นร้อยละ 65.22 คงมีภาวะซีด 8 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.78
            ่
และตรวจพบรายใหม่เพิมอีก 9 ราย

แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

 พัฒนาชมรมสายใยรักและ อสม. นมแม่ในการสารวจมารดาตังครรภ์ให้ฝากครรภ์เร็วไว
                         ้
                                                             7


 พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ        อ ส ม .    อ า ส า น ม แ ม่
                         ้ ่ั
 ในการให้คาแนะนาการรับประทานอาหารของมารดาในเขตพืนทีรบผิดชอบ
 ตรวจสอบการรับประทานยาทุกครังทีมา ANC
               ้ ่
                  ้ ่
Clinical Tracer Highlight: การดูแลผูปวย วัณโรค

บริ บท: คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลวังจันทร์ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกระบบ มีผู้ป่วยรับบริการ 40.คน/ปี
จั ด ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค แ บ บ         one          stop        service
โ ด ย ที ม ส ห วิ ช า ชี พ มี ก า ร ดู แ ล ติ ด ต า ม ก า ร รั ก ษ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง          มี ก า ร ท า DOTS
ตามแนวทางการด าเนิ น งานควบคุ ม วั ณ โรคแห่ ง ชาติ                 มี พ่ี เ ลี้ ย งก ากั บ การกิ น ยาของผู้ ป่ ว ย
การประสานงานกับเครือข่ายชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่ายและใกล้เคียง มูลนิธ ิ
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น           โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ การป้ องกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ในชุ ม ชน
            ่        ั
ผลการดาเนินงานทีผ่านมาพบปญหาเรื่องอัตราความสาเร็จในการรักษาวัณโรค ปี 2553 เท่ากับ 79.32 %และ
90% ในปี 2554 เนื่อ งจากอัต ราการตายในผู้ป่ว ยวัณโรคสูงขึ้น ซึ่ง พบในกลุ่มผู้ป่ว ยสูง อายุ (อายุมากกว่า
70ปี ขึ้ น ไ ป          ) แ ล ะ ผู้ ป่ ว ย ที่ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี
  ่ ู ิ้                                  ู้ ่
ซึงมีภมตานทานต่ าและความทนต่อผลข้างเคียงของยาน้อยทาให้ผปวยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง

  1. อัตราความสาเร็จในการรักษาวัณโรค
         ้ ่      ู้      ้
  2. การค้นหาผูปวยใหม่ในกลุ่มผูสงอายุ / โรคเรือรัง
สาเหตุ
     ้ ่         ี
  1. ผูปวยกลุ่มสูงอายุทาให้มความต้านทานต่อผลข้างเคียงของยาได้น้อย
  2. การเข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า
     ้ ่  ู ิ้
  3. ผูปวยมีภมคุมกันต่ า (HIV)
กระบวนกำร:

                                   ้ ่
1. พัฒนาเรืองการเร่งค้นหาผูป่วยวัณโรครายใหม่ในผูสงอายุทวไปและในกลุ่มผูปวยโรคเรือรัง
      ่       ้          ู้   ั่           ้
      ้ ่           ้ ่
2. Admit ผูปวยทุกราย 2 สัปดาห์ ในผูปวยเสมหะบวก
                                                 8

             ้ ่                        ่
   และมีการเตรียมผูปวยและญาติให้ทราบแนวทางการรักษาและการดูแลตัวเองทีเหมาะสม
3.            ่ ่ ้
   จัดระบบติดตามเยียมทีบานอย่างสม่าเสมอเพื่อประเมินอาการข้างเคียงของยาตลอดการรักษา
4.                   ้         ู้ ่ ่ ิ ้
   ให้การปรึกษาเพื่อเจาะตรวจหาเชือเอชไอวีทุกราย เพื่อให้ผปวยทีตดเชือเอชไอวี ได้เข้าถึงยา ARV
   ให้เร็วทีสุด เพื่อป้องกันการเกิดโรคฉวยโอกาสอื่นๆ
       ่
5.   ่
   เพิมช่องทางด่วนในการรับยาวัณโรคให้สามารถรับยาได้ทุกวัน
6.                                 ้ ่
   บรรจุยา 1 ซองรวมยาทุกตัวทีตองรับประทานใน 1 มือ เพื่อป้องกันผูปวยรับประทานยาไม่ครบ
                  ่ ้        ้
ผลกำรพัฒนำที่สำคัญ:


              ตัวชีวด
                 ้ั               เป้าหมาย   2552 2553 2554
                                            (ไตมาส
                                              2)
               ้ ่
 อัตราความสาเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค             มากว่าร้อยละ 95.45 79.31 90
                                  90

            ้ ่             ้
 อัตราการขาดการรักษาในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ      < ร้อยละ 5   0  0      0
        ้ ่             ้
 อัตราการตายในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ          < ร้อยละ5   4.54 17.24    10แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

   1. มีนวัตกรรม “ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อการหย่าขาดจากบุหรี่ ”
      ิ        ้ ่   ้ ่   ้
   2. มีกจกรรมการค้นหาผูปวยในผูปวยโรคเรือรังและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
                                               9
Clinical Tracer Highlight: Stroke

บริ บท: รพ .วังจันทร์ เป็ นโรงพยาบาลทุติยภู มระดับต้น ไม่มแพทย์เ ฉพาะทางไม่มเ ครื่อ งCT Scan
                          ิ     ี           ี
และอยู่ห่างจาก รพ ศูนย์ประจาจังหวัด 60 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทาง 45 นาที ทาให้ผู้ป่วยต้องมาถึง
รพ.วังจันทร์ ภายหลัง Onset time ไม่เกิน 2.30 ชม. ในปี ๒๕๕๓ มีผูป่วย Stroke รับการรักษาจานวน ๓๙
                                ้
คน และในปี ๒๕๕๔ จ านวน ๕๙       คน มีผู้ ป่ ว ย  Stroke รายใหม่ เ พิ่ม ขึ้น ๑๕-๒๐  คน /ปี
เริ่มพัฒนาระบบการดูแ ลผู้ป่ ว ย Stroke โดยเข้า ร่ว มดาเนิน งานเครือ ข่า ย Stroke track กับ
รพศ.ระยองในปี เดือนตุล าคม 2553 ในปี ๒๕๕๔ มีผู้ป่วย Ischemic stroke ทังหมด ๓๑ คน   ้
สามารถส่งต่อเข้าระบบ fast tract จานวน ๑๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๑.๖๑ โดยมีผูป่วยทีได้รบการรักษาด้วยยา
                                     ้    ่ ั
rt-PA ๑ ราย ผูป่วยส่วนใหญ่มาหลังจาก Onset timeมากกว่า 3 ชม ทาให้ไม่สามารถเข้าระบบ Stroke fast
       ้
tract ได้

               ้ ่
ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง : ผูปวยมีความพิการ / เสียชีวต
                           ิ

    ื
สาเหตุคอ

    ้ ่    ่          ่          ่
  1. ผูปวยกลุ่มเสียงไม่ทราบอาการแรกเริมของ stroke alert ทีควรมาพบแพทย์

    ้ ่     ่    ั      ่     ่
  2. ผูปวย/กลุ่มเสียงไม่ได้รบการคัดกรองเรืองความเสียง stroke

        ่        ี
  3. การคมนาคมทีไม่สะดวก / ไม่มพาหนะ ทาให้มาโรงพยาบาลล่าช้า

กระบวนกำร:

               ้ ่   ้
  1. ประสานการคัดกรองกลุ่มผูปวยโรคเรือรัง DM HT
                                                10

  ่ ่
 ทีอยูในคลินิกในโรงพยาบาลและในรพ.สต.ให้ครอบคลุม
           ่               ้ึ
  2. คัดกรองกลุ่มเสียงต่อ stroke ในกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขนไปในเขตความรับผิดชอบ
       ้                ่
 และให้ความรูในการดูแลตนเองเพื่อลดความเสียงในการเป็น stroke
        ้ ่         ่ ู้ ่
  3. ให้ความรูเรือง Stroke alert ทีผปวยต้องมาพบแพทย์เมื่อมีอาการ โดยการจัดกลุ่มและแจกเอกสาร
 เสียงตามสาย
  4. ประชาสัมพันธ์บริการรถฉุกเฉิน ๑๖๖๙
                        ้
  5. พัฒนาทีมStroke fast tract อย่างต่อเนื่องตังแต่ปี 2553 ร่วมกับแม่ข่ายโรงพยาบาลระยอง
ผลกำรดำเนิ นงำน

           ้
 จากการพัฒนาพบว่า ตังแต่ปี 2554 สามารถ Refer เข้า stroke fast tract ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที
  ้
ได้รอยละ 50. 61

แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

         ้ ่          ้ ่   ้                  ้ ่
  - การให้ความรูเรือง Stroke alert กับผูปวยโรคเรือรังเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในผูปวยทุกราย
       ้ ่
   และทุกครังทีมาโรงพยาบาล
                ู้ ่
  - พัฒนาระบบ EMS เพื่อให้ผปวยสามารถเข้าถึง ระบบ stroke fast tract
                    ่
   ดาเนินการฟื้นฟูสภาพพิการให้เร็วทีสุด โดยนักกายภาพบาบัดและการแพทย์แผนไทย
Clinical Tracer Highlight: HT

     ้ ่
บริ บท ผูปวยโรคดันโลหิตสูงรับการบริการในแผนกผูป่วยนอก ตังแต่ปี 2552 -2554 จานวน 534,506 และ726 รายตามล
                       ้     ้
การควบคุมระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (< 140/90 mmHg)คิดเป็นร้อยละ 68.35 ,57.5 และ 68.73 ย
                 ั   ้ ่
1.99, 9.71 และ 5.95 และนอกจากนี้ยงพบว่าผูปวยมีภาวะแทรกซ้อนเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง ในปี 2552-2554 ร้อยละ 0
ประเด็นสำคัญ/ ควำมเสี่ยง : เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมอง ( CVA ) สาเหตุจาก

    ้ ่           ั ิ                ่
  1. ผูปวยขาดความรู้ การปฏิบตตนในการควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยูในเกณฑ์มาตรฐาน
  2. รับการรักษาไม่ต่อเนื่องจากการขาดนัด
     ้ ่       ่
  3. ผูปวยมีพฤติกรรมเสียง ในการบริโภคอาหาร ขาดการออกกาลังกาย และ สูบบุหรี่
กระบวนกำร:
                                               11

           ่     ่     ้ ่       ่ ่
  1. คัดกรองกลุ่มเสียง /กลุ่มปวยเพื่อหาผูปวยHTN รายใหม่ ทีอยูในโรงพยาบาล ในรพ.สต. และในชุมชน
            ่       ้ ่       ้              ่
  2. คัดกรองกลุ่มเสียงต่อ CVA ในผูปวย HT และให้ความรูในการดูแลตนเองเพื่อลดความเสียงในการเป็น CVA
      ้                      ้
  3. จัดตังคลินิกความดันโลหิตสูงและพยาบาลประจาคลินิกตังแต่ปี 2554 และให้การดูแลตาม Guideline HTN ของสม
        ้ ้ ่                         ้
  4. ให้ความรูแก่ผูปวยและญาติในการสังเกตอาการของโรค การดูแลตนเองเบืองต้น อาการของภาวะแทรกซ้อนทางห
                      ้   ี ีิ  ้ ่     ้ ่   ั
  5. พัฒนาระบบนัดและติดตามการรักษาให้เอือกับวิถชวตของผูปวย เช่น บ้านผูปวยใกล้กนนัดวันเดียวกันเพื่อความส
       ่       ิ
   ในรายทีขาดนัดโทรศัพท์ตดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต .ในเขตรับผิดชอบ
                                           ้ ่
  6. การตรวจสอบยาเก่าทีเหลือเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความสม่าเสมอของการรับประทานยาในผูปวย
             ่
                         ่         ้ ่              ้   ู้
  7. จัดกิจกรรม KM, กิจกรรม 3อ.2ส. เพื่อปรับเปลียนพฤติกรรมในกลุ่มผูปวยความดันโลหิตสูง จัดมุมความรูให้แก่ผป

ผลกำรดำเนิ นงำน


 ลำดับ                      ั
                     ตัวชี้วด                 เป้ ำหมำย    2552

  1      ้ ่         ่
     อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงทีขาดนัดลดลง                    <3%      1.99

  2      ้ ่         ่             ่
     อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงทีควบคุมระดับความดันโลหิตอยูในเกณฑ์ < 140/90    >80%     68.35
     มม.ปรอท
  3       ้ ่         ่ ี
     อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงทีมภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง (CVA)         <0.5%      5
                                                  ราย(0.93)

  6               ั                ั ิ
     อัตราความดันโลหิตสูงได้รบการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบตการประจาปี     > 80%     47.56

  7      ้ ่         ู่   ่ ่ึ ั
     อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงทีสบบุหรีซงได้รบคาแนะนาปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่    >80%      NA

แผนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

                ้ ่
  1. ปรับปรุงระบบการคัดกรองผูปวยความดันโลหิตสูง / กลุ่มเสียงได้รบการคัดกรอง / วินิจฉัยตังแต่ระยะแรกและป้อง
                              ่   ั             ้
             ้ ่
  2. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง เชื่อมระหว่าง
                               ั ิ  ่
หน่วยงานในโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพและนาลงสู่การปฏิบตอย่างทัวถึงพร้อมประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาม
                        ้ ่              ี    ั ิ ั   ู้ ่   ่
  3. ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพจัดอบรม ให้ความรูเกียวกับโรคความดันโลหิตสูง วิธการปฏิบตตวแก่ผปวย / กลุ่มเสียง
        ่
สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
                   ้ ่
  4. พัฒนาระบบการวางแผนจาหน่ ายผูปวย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและดูแลต่อเนื่องให้ครอบคลุมทังชุมชน ้
                                                         12

Clinical Tracer Highlight: ดูแลหัวใจ STEMI

บ ริ บ ท : ร พ . วั ง จั น ท ร์ เ ป็ น โ ร ง พ ย า บ า ล ทุ ติ ย ภู มิ ร ะ ดั บ ต้ น ไ ม่ มี แ พ ท ย์ เ ฉ พ า ะ ท า ง
อยู่ห่ างจากรพ.ศูนย์ประจาจังหวัด 60 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทาง 45 นาที มีเ ครื่อ งตรวจ EKG
พยาบาลสามารถตรวจ EKG โดยไม่ต้องรอคาสังแพทย์ในกลุ่มผูป่วยทีมอาการเจ็บหน้าอก ตรวจ Trop -T
                          ่          ้    ่ ี
ได้ ต ลอด 24   ชม.มีผู้ ร ับ บริก ารในกลุ่ ม อาการเจ็บ หน้ า อก ในปี 2553         จ านวน 78     คน
      ั                               ู้ ั
พบว่าได้รบการวินิจฉัยเป็ น STEMI และส่งต่อ16 คน ในปี 2554 มีผรบบริการในกลุ่มอาการเจ็บหน้าอก 98
     ั
คนได้รบการวินิจฉัยเป็นSTEMI และส่งต่อ 14 ราย

ควำมเสี่ ย งที่ ส ำคัญ ทำงคลิ นิ ก : ผู้ร บ บริก ารที่ว ินิ จ ฉั ย STEMIเสีย ชีว ิต หรือ ได้ก ารรัก ษาด้ว ยยา
                      ั
           ี
Steptokinate หรือวิธการอื่นล่าช้า สาเหตุ คือ

                         ้ ่        ่ ้
  - ระบบบริการการดูแลช่วยเหลือล่าช้า เนื่องจากผูปวยไม่ทราบอาการนาทีตองมาพบแพทย์
           ้            ้ ่ ่ิ
  - บุคลากรขาดความรูและทักษะในการดูแลผูปวยทีวนิจฉัย STEMI และการใช้ยา Steptokinate
  - การคมนาคม ไม่สะดวก
กระบวนกำร:

  1. วางระบบ early diagnosis ในผูป่วย STEMI ตังแต่แรกรับ โดยจัดทาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
                  ้      ้
         ่                   ้
STEMI ร่วมกับแม่ขายโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลชลบุร ี ตังแต่ปี 2553

                ่        ั ิ      ่
    2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีภายในหน่วย งานอุบตเหตุ-ฉุกเฉินเรืองการทาและอ่านผล EKG

    3. พัฒนาศักยภาพห้องLab ให้สามารถตรวจ Trop –T ตลอด 24 ชม.

   4. พัฒ นาศัก ยภาพเจ้า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานอุ บ ัติเ หตุ -ฉุ ก เฉิ น และเจ้า หน้ า ที่ข องโรงพยาบาลที่
 ่                   ้
เกียวข้องเช่น แพทย์ เภสัช อบรมความรูและการใช้ยา 100% และมีการฟื้นฟูอย่างน้อยปีละ 1 ครัง       ้

                   ่             ั ั           ้
    5. ทบทวนแนวทางกับโรงพยาบาลแม่ขายและแพทย์เฉพาะทางให้เป็ นปจจุบนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

   6. ใช้เครือข่าย FB ติดต่อประสานกับอายุรแพทย์โรคหัวใจประจาจังหวัดในการช่วยอ่านผล EKG
    ่   ั
ในรายทีผลไม่ชดเจน

    7. ประชาสัมพันธ์งาน EMS กับเครือข่ายและทุกคลินิกบริการ

    8. ให้ ค วามรู้ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม เสี่ย งเช่ น ผู้ ป่ ว ยเรื้อ รัง เบาหวาน ความดัน โลหิต สู ง ไขมัน ในเลือ ดสู ง
                                            13

 ่       ่ ้             ้
เรืองอาการสาคัญทีตองมาพบแพทย์ประชาสัมพันธ์ ทังในโรงพยาบาลและในชุมชน
ผลกำรพัฒนำที่สำคัญ:


           ตัวชีวด
             ้ั         เป้าหมาย     ผลการดาเนินงาน

                             2552     2553    2554

      ้ ่ ่ ี         ั
 ร้อยละของผูปวยทีมอาการเจ็บหน้าอกได้รบการทา   100    N/A     76     100
 EKG ภายใน 10 นาที (Door-EKG)

      ้ ่      ั
 ร้อยละของผูปวยSTEMI ได้รบยาSK/Refer      100    N/A     100    100
 ภายใน 30นาที (Door-Drug / Refer)

  ั ิ
 อุบตการณ์ Miss Dx                0     2      0     0

 ร้อยละความถูกต้องในการวินิจฉัยSTEMI      80    N/A     37.5    50

  ั ิ  ู้ ่   ิ
 อุบตการณ์ผปวยเสียชีวต              0    N/A     0     0

แผนกำรพัฒนำต่อเนื่ อง:

   - พัฒนาเครือข่ายการดูแลผูป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
                ้
                             ่       ี ั    ้
   - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานและเจ้าหน้าทีสาธารณสุขชุมชนให้มทกษะและความรูในการ
      ้ ่           ่
 ประเมินผูปวยกลุ่มอาการเจ็บหน้าอกทีเข้าข่าย STEMI
   - พัฒนาศักยภาพทีมบริการ
             ่
 ให้สามารถให้ยาละลายลิมเลือดในสถานบริการได้อย่างปลอดภัยและสาเร็จ
                                                          14
Clinical Tracer Highlight: Asthma

บ ริ บ ท : เ ป็ น ร พ . ใ น เ ข ต พื้ น ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ท า ส ว น ผ ล ไ ม้ แ ล ะ ย า ง พ า ร า
และมีโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็กเช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ 2-3 อยู่ห่างจากรพ.ศูนย์ประจาจังหวัด 60 กม.
ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง 45         น า ที ไ ม่ มี เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย ห า ย ใ จ ไ ม่ มี แ พ ท ย์ อ า ยุ ร ก ร ร ม
            ่
โดยให้การดูแลผู้ปวยโรคหืดในเขตโรงพยาบาลและรพสต.เครือข่าย ผู้ป่วยทีเข้ารับบริการในคลินิก asthma
                                            ่
ในปี 2552 จานวน 103 รายปี 255 จานวน 160 ราย ปี 2554 จานวน 207 ราย เริมเปิ ดให้บริการclinic     ่
Asthma        ใน 2553       พบว่ า ผู้ ป่ ว ย asthma       มี อ าการ Asthmatic         attack
ต้อ งมาพ่ น ยาที่ห้อ งฉุ ก เฉิ น เป็ น จ านวนมาก มีผู้ป่ ว ย Visit ER จ านวน 407 ครัง ในปี 2552       ้
และมี ผู้ ป่ ว ยต้ อ งใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจและส่ ง ต่ อ จ านวน 2         คน ไม่ พ บผู้ เ สี ย ชีว ิ ต ในปี 2553
มีจานวนผูป่วยโรคหืด Visit ER จานวน 496 ครัง ไม่มส่งต่อ พบว่าผูป่วยส่วยใหญ่ยงอยู่ในกลุ่ม poor control
       ้                     ้   ี        ้        ั
คือ 89.3% ,76.98 % และ 69.5 % ตามลาดับ

ประเด็นสำคัญ/ควำมเสี่ยงสำคัญ : ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ สาเหตุเนื่องมาจาก

       ั
  1. ไม่ได้รบยา ในกลุ่ม Control Medications

     ้ ่       ่
  2. ผูปวยไม่เข้าใจถึงเรืองแผนการรักษา ระหว่าง การใช้ยาในกลุ่ม Control Medications กับ Relief
    Medications จึงไม่ใช้ยาตามแผนการรักษา

  3. พ่นยาไม่ถูกต้อง

กำรพัฒนำ

       ้
   1. จัดตัง Easy asthma Clinic มีพยาบาลจัดการรายโรคคัดกรองและประเมินความรุนแรงของโรค
                          ้            ้
มีแพทย์และเภสัชกรร่วมเป็ นสหวิชาชีพในการรักษา และขึนทะเบียนส่งผลให้จานวนครังของการ Re-visit และ
         ่ ้ึ
Re-Admit ในกลุ่มทีขนทะเบียนลดลงอย่างมาก
                ้ ่
    2. จัดทาแนวทางการดูแลผูปวย Asthma ของโรงพยาบาล ในคลินิกโรคหอบหืด เน้นการใช้ยากลุ่ม
                                            15

Controller( Inhaler Corticosteroid ) ในการรักษา
    3. ใช้ peak flow ในการประเมินสมรรถปอดเพื่อช่วยวินิจฉัยละติดตามผลการรักษา
    4. เภสัชกรสอนการใช้ยาพ่นสูดและยารับประทาน พยาบาลจัดการรายโรค
     ้           ้ ่                 ่ ้
ให้ความรูในการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ โดยเฉพาะอาการเฉียบพลันทีตองนาส่งโรงพยาบาล
                              ้ ่
    5. ใช้โปรแกรม Easy Asthma Clinic ในการเก็บข้อมูลผูปวย และประเมินผลการรักษา
                         ่
    6. ปรับระบบการติดตามทางโทรศัพท์ในกลุ่มเสียงต่อการขาดนัด

                ่    ่         ั ิ    ่ ่    ้
    7. ให้สุขศึกษารายกลุ่มเกียวกับเรืองโรคหืดและการปฏิบตตนเพื่อเลียงสิงกระตุน

              ั ิ ่
    8. ประสานกลุ่มเวชปฏิบตลงเยียมบ้านผลกำรดำเนิ นงำน

        ้ ่
   - จานวนผูปวย total contral มีแนวโน้มเพิมมากขึน เนื่องจากผูป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคได้
                      ่   ้      ้
           ่
ปี 2552 จาก 7.81% เพิมเป็น 10.15% ในปี 2553 และ 16.75 % ใน ปี 2555

    ้ ่
  - ผูปวยมีอตราการ Re-admit ลดลงจาก 0.13 % ในปี 2553 เหลือ 0.08% ใน 2554ปี
       ั

  - จานวนครังของการ Visit ER ลดลงจาก 324 ครังในปี 2553 เหลือ 100 ครังใน ปี 2554
       ้                ้            ้

  แผนพัฒนำต่อเนื่ อง

  -              ้ ่
     พัฒนาเครือข่ายการดูแลผูปวย asthma ให้ครอบคลุมถึง รพ.สต.ทุกแห่ง

  -                  ้ ่           ้ ่ี ั  ่
     พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผูปวย asthma โดยอบรมความรูททนสมัยอยูเสมอ

  - ทากิจกรรมกลุ่มแลกเปลียนเรียนรูแบบกลุ่ม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาต่อเนื่อง
             ่    ้

                ่                     ้ ่
พัฒนาการประเมินศักยภาพเจ้าหน้าทีในการประเมินสมรรถภาพปอดด้วยPEAK Flow ทุกครังทีมารับบริการ
                                                                 16
Clinical Tracer Highlight: DM

บ ริ บ ท :                    โ ร ง พ ย า บ า ล วั ง จั น ท ร์ ตั ้ ง ใ น พื้ น ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม พื้ น ที่ ส่ ว น ใ ห ญ่ ท า ส ว
                ่ี                             ี
และประชากรส่วนใหญ่ทเป็ นเบาหวานมีอายุมากกว่า 50 ปี ทาให้ไม่มการใช้พลังงานในการทางานน้อย และไม่ได้ออก
BMI เกินมาตรฐาน จากสถิตผู้ป่วยเบาหวานตังแต่ปี 2552-2554 มีผู้ป่วยจานวน 602, 643 ราย และ 659ราย ต
                    ิ           ้
พบว่ า ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยมี ร ะดั บ HbA1C<7           ตั ้ง แต่ ปี      2552-2554        มี ค่ า 36.39, 42.1 และ 42 ต
พ บ ว่ า มี อ ั ต ร า ก า ร ผิ ด นั ด ปี เ ฉ ลี่ ย 100-120          ค รั ้ง ค รั ้ง / เ ดื อ น มี ต ร ว จ ค้ น ห า ค ว า ม เ สี่ ย ง เ รื่ อ
เท้าและการตรวจทางห้องปฏิบตการประจาปี ได้ครอบคลุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 พบว่ามี ภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นปญห
                     ั ิ                                                    ั
hypoglycemia – hyperglycemia ทีทาให้ผูป่วยต้องเข้ารับการAdmit ในปี 2552 ร้อยละ 15.54 ปี 2553 ร้อยละ 12.13 ปี
                       ่     ้
ร้อยละ 10.17

ประเด็นควำมเสี่ยง :เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน hypoglycemia – hyperglycemia สาเหตุจาก

     ้ ่         ั ิ               ่
  1. ผูปวยขาดความรู้ การปฏิบตตนในการควบคุมระดับน้ าตาลให้อยูในเกณฑ์มาตรฐาน
           ั
  2. การขาดนัดทาให้รกษาไม่ต่อเนื่อง
    ้ ่       ่
  3. ผูปวยมีพฤติกรรมเสียง ในการบริโภคอาหาร ขาดการออกกาลังกาย
กระบวนกำร:
                                              17


             ้ ู้ ่     ่      ั ิ             ้
 1. ทีมสหวิชาชีพให้ความรูแก่ผปวยและญาติเกียวกับการปฏิบตตนเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลทังรายกลุ่มและรายบุคคล
             ่ ู้ ่   ั
 2. คานวณปริมาณอาหารทีผปวยควรได้รบในแต่ละวัน
  3. สอนและสนับสนุนการตรวจSMBG เพื่อช่วยในการประเมินระดับน้าตาล
                              ่
  4. พัฒนาระบบนัดและติดตามการรักษาให้เอื้อกับวิถชวตของผู้ปวย เช่น บ้านผูป่วยใกล้กนนัดวันเดียวกันเพื่อคว
                          ี ีิ         ้     ั
    ่       ิ
ในรายทีขาดนัดโทรศัพท์ตดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
                                       ู้ ่
  5. ประชาสัมพันธ์สรร้างความตระหนักในการมาตรวจรักษาตามนัด และเปิดช่องทางให้ผปวยสามารถเลื่อนนัดได้
 6. การตรวจสอบยาเก่าทีเหลือเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความสม่าเสมอของการรับประทานยาในผูปวย
             ่                               ้ ่
                        ่         ้ ่           ้   ู้ ่
 7. จัดกิจกรรม KM, กิจกรรม 3อ.2ส. เพื่อปรับเปลียนพฤติกรรมในกลุ่มผูปวยเบาหวาน จัดมุมความรูให้แก่ผปวยและญ
 8. ส่ ง เจ้ า หน้ าที่ ไ ปอบรมเรื่ อ ง Case  management      for    Chronic    Disease
เ พื่ อ ใ ห้ ค า แ น ะ น า ผู้ ป่ ว ย ใ น ร า ย ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม น้ า ต
    ้ ่           ั    ่  ่
โดยนาผูปวยมาพูดคุยให้ทราบถึงปญหาทีแท้จริงทีไม่สามารถควบคุมน้ าตาลได้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

    ั
 ตัวชี้วดที่สำคัญ


                ตัวชีวดทีสาคัญ
                   ้ั ่                     เป้า   ปี2552 ปี2553


      ้ ่ ่ ี
 ร้อยละของผูปวยทีมค่า HbA1C<7                           40    36.39 42.87

 อัตราการขาดนัดลดลง                               ร้อยละ 3  N/A  2.38


      ้ ่ ่ ี       ่
 ร้อยละของผูปวยทีมระดับน้ าตาลทีเหมาะสม(>80<130 mg/dl)             ร้อยละ50 41.52   46.5

 ร้อยละของการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน     <5    16.27 12.13แผนพัฒนำต่อเนื่ อง

                                              ้ ่
  - พัฒนาเครือข่ายการดูแลผูป่วยเบาหวานให้ต่อเนื่องและครอบคลุมถึงชุมชน โดยเน้นหลักการดูแลผูปวยตาม CPG
              ้
                             ู้ ่
  - เน้นการดูแลใกล้บานใกล้ใจโดยระบบส่งต่อทีรพ.สต.ในกรณีผปวยควบคุมน้ าตาลได้ด ี
           ้           ่
                                                          18


                                             ้ ่
  - ปรับเปลียนพฤติกรรมประชาชนในกลุ่มเสียงต่อโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดจานวนผูปวยรายใหม่
       ่             ่
Clinical Tracer Highlight: COPD
                    ั
บริ บท: โรค COPD เป็ นโรคทีเป็ นปญหาสาคัญโรงพยาบาลปากวังจันทร์ มีจานวนผูป่วยเพิมขึนในปี 2553
                  ่                                ้    ่ ้
และ 2554 เป็ น จ านวน 59, 81 ราย และใน 2 ปี ท่ีผ่ า นมามีผู้ ป่ ว ยเสีย ชีว ิต จ านวน 5 ราย
 ั
ปญ หาที่พ บส่ ว นหนึ่ ง เกิด จากการสู บ บุ ห รี่ข องผู้ป่ ว ย ผู้ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ม ีอ ายุ ค่ อ นข้างสู ง ในช่ ว ง 60-79 ปี
และมีอาการในระยะค่อนข้างรุนแรง moderate-severe เนื่องสมรรถภาพปอดไม่ดี พบว่าผู้ป่วยมีอาการ
Exacerbation ต้องมาพ่นยาทีหองฉุ กเฉินในปี 2553 ,2554 จานวน 120 ,113 ครังตามลาดับ มีผูป่วย admitted
                ่ ้                              ้         ้
จ านวน 32 ราย/ ปี ใน 2553 และ จ านวน 52 ราย/ปี ใน2554 ท าให้ผู้ป่ ว ยมีคุ ณ ภาพชีว ิต น้ อ ย และ
     ่ ี   ่      ้               ้ ่
เป็ นโรคทีมค่าใช้จายสูง ดังนันจึงต้องพัฒนาการดูแลผูปวยเพื่อเพิมคุณภาพชีวตผูปวย
                                     ่       ิ ้ ่

ประเด็นสำคัญ/ควำมเสี่ยงสำคัญ : อาการของโรคดาเนินไปมากขึน จากสมรรถภาพปอดลดลง เนื่องจาก
                               ้
     1. การดาเนินไปของโรคตามอายุ
         ่ ่    ้         ่   ่   ้
     2. ไม่เลียงสิงกระตุน เช่นไม่เลิกบุหรีหรือสิงกระตุนจากควันไฟ
กำรพัฒนำ

           ้
      1. จัดตัง Easy COPD clinic โดยใช้แนวทาง Gold Guideline
                     ่  ่
      2. ให้สุขศึกษารายกลุ่มเกียวกับเรือง โรคCOPD
      3. ออกกาลังกายด้วยการฝึกการหายใจ และการออกกาลังกายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
      4. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น six     minute      walk       ใ น ผู้ ป่ ว ย COPD
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของปอดและความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันของผูปวย   ้ ่
          ้ ่          ่       ่      ่       ้ ่    ู
      5. ส่งผูปวยเข้าคลินิกเลิกบุหรีและให้ตาแนะนาเรืองการหลีกเลียงควันต่างๆในผูปวยไม่สบบุหรี่
                  ้ ่
      6. มีระบบติดตามผูปวยให้เข้าคลินิกตามนัดโดยเน้นให้เห็นความสาคัญของการรักษาต่อเนื่อง
                                                19

      7. อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคCOPD   ตามแนวทาง        Gold
       ั     ่                  ้     ้    ั ั
Guidelineให้กบเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลและรพสต. ปีละ 1 ครัง เพื่อทบทวนความรูให้เป็ นปจจุบน

ผลกำรดำเนิ นงำน

  1. อัตราการ Re-admit จาก 0.48 %ในปี 2553 เหลือ 0.43% ,0.24% ในปี 2553.,2554 ตามลาดับ
         ้ ่ ู้ ่               ้           ้
  2. จานวนครังทีผปวย visit ER ลดลงจากเดิมจาก120 ครัง/ปี 2553 เหลือ 113 ครังในปี 2554

     ้ ่       ั            ่
  3. ผูปวยสูบบุหรี่ ได้รบการส่งเข้ารับคาปรึกษาเรืองเลิกบุหรี่ 100 %
แผนพัฒนำต่อเนื่ อง

              ้ ่
  - พัฒนาเครือข่ายการดูแลผูปวย COPD ให้ครอบคลุมถึง รพ.สต.ทุกแห่ง

                    ้ ่
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผูปวย COPD โดยอบรมความรูททนสมัยอยูเสมอ
                                  ้ ่ี ั   ่
           ่    ้
ทากิจกรรมกลุ่มแลกเปลียนเรียนรูแบบกลุ่มเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาต่อเนื่อง
Clinical Tracer Highlight: HIV/AIDS

บริ บท: จานวนผูรบบริการในคลินิกยาต้านไวรัสมีแนวโน้มสูงขึนทุกปี ในปี 2552-2554 มีจานวน 118,120 และ 132 คน/ป
         ้ั                    ้
ต่าทาให้เ กิดโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาสร่ว ม ในปี 2552พบ 4 คน ปี 2553 พบ 3 คนและปี 2554 พบ 3คน
     ้ ่
โดยมีผูปวยเอดส์ทตองติดตามการกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็ นซ้าและป้องกันการดือยาต้านไวรัส ปี 2552
           ่ี ้                                 ้
ราย เนื่ อ งจากพบผู้ป่ว ยมีภาวะ แทรกซ้อ นดื้อ ยาต้านไวรัส ปี 2552 ร้อ ยละ 4.5 ปี 2553 ร้อ ยละ 2.7และปี 2554 ร้อ
ประเด็นสำคัญ /ควำมเสี่ ย ง: ผู้ป่ว ยเอดส์เ กิด โรคแทรกซ้อ นติด เชื้อ ฉวยโอกาสและมีภาวะดื้อ ยาต้านไวรัส สาเหต
          ้ ิ ้
       1. ผูตดเชือเอชไอวี/เอดส์เข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า
          ้ ่
       2. ผูปวยเอดส์ขาดนัดรับยาและขาดความตระหนัก กินยาไม่สม่าเสมอ
           ้ ่ ้          ้ ั              ้
       3. ผูปวยเรือรังเอดส์ขาดความรูทกษะในการดูแลตนเองและมีความรูในการจัดการดูแลโรค
กำรพัฒนำ
                                                   20

     1.                          จั ด ตั ้ ง ที ม ส ห ส า ข า วิ ช า ชี พ
                  ั          ้ ่   ้   ้
ประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปญหาในการดูแลผูปวยเอดส์เรือรังทังในโรงพยาบาลและในชุมชนโดยประมินความต
             ้ ่                        ู้ ่
     2. ให้ความรูเรืองโรค การดูแลรักษา เสริมพลังในการดูแลตนเองแก่ผปวยและญาติทุกราย ร่วมกับทีมสหสาขาว
                  ้ ่    ้
     3. ทบทวนการดูแลรักษาผูปวยเอดส์ดวยยาต้านไวรัสตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาผูตดเชือ    ้ ิ ้
     4.     ประสานงานเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพได้ แ ก่ อ าสาสมัค รแกนน าผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี /เอดส์ ในการ
                                                   ่ ี ั
โดยติดตามเยียมผูป่วยรายใหม่สปดาห์ท่ี 1,2,4 จากนันทุก 1 เดือน ผูป่วยรายเก่าติดตามเยียมทุกรายทีมปญหาด้านกา
       ่ ้       ั           ้       ้          ่
บริการให้คาปรึกษาการดูแลสุขภาพ (Call Center)เพื่อความสะดวกของผูปวย  ้ ่
      5.   การสร้า งระบบเครือ ข่ า ยผู้ ดู แ ลโดยอบรมผู้ ดู แ ล สอนทัก ษะการดู แ ลด้ า นร่ า งกายและจิต ใจ
      ่    ้ ้              ้ ่
เพื่อแลกเปลียนเรียนรูขอมูลประสบการณ์ในการดูแลผูปวยเอดส์ การประสานการดูแลช่วยเหลือ
                   ้                            ่
      6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรูในสถานศึกษามัธยมในเขตอาเภอวังจันทร์และประชาชนทัวไปตามเทศกาลรณรงค

ผลกำรดำเนิ นงำน

          ตัวชีวด
            ้ั            เป้าหมาย         ผลการดาเนินงาน

                                   2552     2553    2554

    ้ ่   ้     ้
 จานวนผูปวยเอดส์ดวยโรคติดเชือฉวยโอกาส        ลดลง        4      3     3

 อัต ราการดื้อ ยาต้านไวรัส             ลดลง       4.5     2.7    1.9

     ิ   ้ ่
 คุณภาพชีวตของผูปวยเอดส์ในระดับดีมาก         80       76      86     86.2


แผนกำรพัฒนำต่อเนื่ อง
                ้ ่ ้              ่
    1. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเรือรังเอดส์อย่างต่อเนื่องและยังยืนเน้นการปรับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เฉพาะเนื่องจาก
           ่    ้                    ี      ้
ต้องการการสนับสนุนทีกว้างมากขึนมิใช่เฉพาะบริการด้านการแพทย์ แต่มความต้องการทังด้านสังคม และจิตใจ เน้นการด
                                       ่ ี
    2. สร้างทีมดูแลในลักษณะอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน (Self-Help Group) ทีมประสิทธิภาพเข้มแข็งมีการดาเนิน
ประเมินความต้องการด้านสุขภาพและให้คาปรึกษา ทังในโรงพยาบาลและทีบาน โดยใช้ประสบการณ์การเจ็บ ป่วยตนเอง
                         ้           ่ ้
                            ู้ ่ ้
    3. จัดรูปแบบ/ ขยายเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องสู่ผปวยเรือรังอื่นClinical Tracer Highlight :คุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยจิ ตเวช
                                                21


บริ บท:       โรงพยาบาลวั ง จั น ทร์ ไม่ ม ี แ พทย์ เ ฉพาะทางจิ ต เวช มี พ ยาบาลจิ ต เวช 1  คน
ทีตงอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ระยอง 60 กม.มีผู้รบป่วยทางจิตเวช 160 คน ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคจิต/จิตเภท,
  ่ ั้                       ั
                ั
โรควิตกกังวล ,โรคซึมเศร้า ,โรคปญญาอ่อน ,โรคลมชัก , ภาวะทางจิตจากการติดยา ,โรคทางสุขภาพจิตอื่นๆ
( Bipolar,Migraine,Dementia) พ บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ธ า ร ณ สุ ข ยั ง มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ไม่เพียงพอในการดูแลรักษาและติดตามผลผู้ป่วยจิตเวช ต้องส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลระยอง
 ้ ่                     ่
ผูปวยบางรายขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะอยูห่างไกล

ประเด็นสำคัญ/ควำมเสี่ยงสำคัญ

    ้ ่
  -ผูปวยจิตเภทมีอาการกลับเป็ นซ้าจากการขาดยา/รักษาไม่ต่อเนื่อง                   -
               ่ ้
  อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเพิมขึน                                    -
   ้ ี         ั
  ผูมภาวะซึมเศร้าไม่ได้รบการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ                  -
   ้ ่      ั
  ผูปวยจิตเวชไม่ได้รบการดูแลรักษาในคลินิก

สำเหตุ

    ้ ่       ั
  1. ผูปวยทางจิตเวชได้รบการค้นหาน้อย
     ้ ่
  2. ผูปวย/ครอบครัวขาดความตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาต่อเนื่อง
                  ่
  3. การเดินทางไม่สะดวก / ค่าใช้จายในการเดินทางของครอบครัว
       ้          ่
  4. ความรูและทักษะของเจ้าหน้าทีในการดูแลไม่เพียงพอ
กระบวนกำร

   1. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เ จ้ า ห น้ า ที่
    ั        ้  ้                      ้ ่
ให้ได้รบการอบรมความรูและชีแจงแนวการดาเนินงานตามมาตรฐานการดูแลผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวช
                 ้ ี ั        ้ ่       ้
   2. จัดทาแนวทางการดูแลผูมปญหาสุขภาพจิต ผูปวยซึมเศร้าและผูพยายามฆ่าตัวตาย
                                       ้
   3. ให้บริการคลินิกจิตเวชโดยจิตแพทย์ภายนอกให้บริการ2 เดือน/ครัง ด้วยระบบ one stop service
     ้
พร้อมทังจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง
                                         ั
   4. จัด ทีม บริก ารประเมิน คัด กรอง ดู แ ลรัก ษาพยาบาลและ ติ ด ตามผล ผู้ ม ีป ญ หาสุ ข ภาพจิต และจิต เวช
                          ่      ้ ่
ในคลินิกทุกวัน และบูรณาการคัดกรองร่วมกับทีมเยียมบ้านและผูปวยใน/นอก
                    ่      ้ ่ ่ ี ั              ้ ้
   5. จัดระบบและแนวทางการติดตามเยียมบ้าน ผูปวยทีมปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทังผูพยายามฆ่าตัวตาย
   6. ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ป ร ะ ช า ช น ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ด้ า น สุ ข ภ า พ จิ ต
      ้ ่ี ่       ้ ่ี      ้ ่ี
   (ผูทฆาตัวตายไม่สาเร็จ,ผูททาร้ายตนเอง,ผูทประเมินพบความผิดปกติจากแบบคัดกรองสุขภาพจิตชนิดต่างๆ)
                                           ้ ่
   7. จัดทาระบบและแนวทางการ รับ-ส่งต่อแบบ 2 ทาง มีการติดตามดูแลหลังการส่งต่อผูปวยจิตเวช
                    ้ ู้ ู ้ ่         ้ ี ั
   8. จัดทาเอกสารและเผยแพร่ความรูแก่ผดแลผูปวยจิตเวชและผูมปญหาสุขภาพจิต
                                              22

                          ่
  9. จัดทาแนวทางระบบการนาแบบคัดกรองด้านความเสียงต่อการฆ่าตัวตายและแบบประเมินสุขภาพจิตอื่นๆไปใช้
                     ่ ี ั
  10.ประสานกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนทีมปญหาสุขภาพจิต

    ั
ตัวชี้วดที่สำคัญ

              ตัวชีวด
                 ้ั         เป้าหมาย  ผลการดาเนินการ

                                2552 2553    2554

                 ้ ่
 อัตรากลับเป็ นซ้าจากการขาดยาในผูปวยจิตเภท       <5    N/A  2.7%   3.41

 อัตราฆ่าตัวตายสาเร็จ                6:100,000  7.99  3.99   11.9

      ้ ่     ั
 ร้อยละของผูปวยจิตเวชได้รบการรักษาดูแลในคลินิก     80   N/A  97.54   94.44

              ้ ่
 อัตราการเข้าถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศร้า       ่ ้
                          เพิมขึน>5% 22   27 คน 31คน
                                คน   (î22.72) (î19.23)แผนพัฒนำต่อเนื่ อง

              ้ ่
     - พัฒนาทีมดูแลผูปวยจิตเวชฉุ กเฉิน
                   ้ ่
     - พัฒนาระบบข้อมูลการดูแลผูปวยต่อเนื่อง การติดตามเยียมบ้าน โดยทีมสหวิชาชีพ
                              ่
     - พัฒนาระบบป้องกันความเสียงจากการใช้ยาจิตเวช
                  ่                              -
     จัดกิจกรรมกลุ่มบาบัดในผูป่วยจิตเวช
                 ้
                        ่           ้ ่
     - ร่วมกับเครือข่ายและองค์กรปกครองท้องถินพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยจิตเวชในชุมชน
Clinical Tracer Highlight : UGIB

                         ่ ั
บริ บท: โรงพยาบาลวังจันทร์ อยูในเขตภาคเกษตรกรรม ซึงมีปญหาผูใช้แรงงานนิยมซือยาชุดคลายกล้าม
               ่              ้       ้
                                               23

                     ่      ่     ่   ั
เนื้อมารับประทานเอง รวมถึงพฤติกรรมเรืองการสูบบุหรีและดื่มสุรา ซึงเป็ นปจจัยส่งเสริม
                      ั ิ
โดยโรงพยาบาลสามารถตรวจทางห้องปฏิบตการได้ 24 ชม แต่ไม่มเี ลือดลารองฉุกเฉินได้ในปริมาณทีมากๆ ่
   ี                   ่      ้ ่
ไม่มแพทย์เฉพาะทางอายุกรรม จะมีภาวะเสียงสาคัญถ้าผูปวยมีภาวะ Massive bleeding หรือ เสียเลือด > 1,500
            ู้ ั   ้                    ้       ้
ซีซ.ี จากข้อมูลพบว่ามีผรบบริการตังแต่ปี 2552-2554 จานวน 42 / 62 คน/ครัง ,36 / 53 คน/ครัง และ 48 / 55
    ้
คน/ครัง ตามลาดับ
ประเด็นควำมเสี่ยง : ภาวะ Shock ขันรุนแรง / เสียชีวตจากสภาวะของโรค สาเหตุจาก
                  ้        ิ

          ้ ่
  1. การวินิจฉัยผูปวยผิดพลาด

  2. การประเมินการรักษาซ้าล่าช้า

                 ่     ั
  3. ไม่สามารถชดเชยปริมาณเลือดทีสุญเสียได้ทนเวลา

กระบวนกำร:
                       ้ ่
  1. ประชุมร่วมและจัดทาแนวทางการดูแลผูปวย UGIB
                           ั ิ
  2. พัฒนาระบบบริการห้องห้องตรวจทางห้องปฏิบตการให้สามารถตรวจและเตรียมเลือดในกรณีให้ได้ตลอด 24
   ชม.
           ั้          ้ ่ ่ ้
  3. กาหนดเกณฑ์ขนต่ าของค่า HCT ในผูปวยทีตองเตรียมให้เลือดหรือเตรียมส่งต่อ
  4. จัดเตรียมสารน้ าชนิด Colloid ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ
  5. เพิมทักษะพยาบาล การเฝ้าระวัง Early warning sign
     ่
               ่         ่  ั        ้ ่
  6. ให้คาแนะนาการปรับเปลียนพฤติกรรมทีเป็ นปจจัยส่งเสริมในผูปวยแต่ละราย
  7.     ั
      ลดปจจัยเสียงด้วยการส่งผูป่วยเลิกบุหรี่ / สุราหรือส่งผูป่วยเข้ารับการให้คาปรึกษา
            ่      ้              ้

    ั
 ตัวชี้วดที่สำคัญ

        ตัวชีวดทีสาคัญ
          ้ั ่           เป้าหมาย    ปี2552    ปี2553    ปี 2554

  ั ิ        ้ ่
 อุบตการณ์การวินิจฉัยผูปวยผิดพลาด / ล่าช้า    0      0       0      1

         ้ ่
 อัตราการส่งต่อผูปวยโดยไม่ได้วางแผน       0      0       0      0

  ั ิ      ้ ่
 อุบตการณ์ตายของผูปวย UGIB            0      0       0      1

แผนพัฒนำต่อเนื่ อง
                                                    24

                  ่    ่   ั   ่
  1. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินรณรงค์เรืองลดปจจัยเสียง เช่น การดื่มสุรา,สูบบุหรี่

           ่
  2. ประชาสัมพันธ์เรืองอันตรายจากการใช้ยาในกลุ่ม NSAID แก่ประชาชน
Clinical Tracer Highlight :Diarrhea

บริ บท: โรคอุ จ จาระร่ ว ง                  ั
                      (Diarrhea) เป็ นป ญ หาส าคั ญ เนื่ องจากพบมากเป็ นอั น ดั บ 1 ใน 5อั น ดั บ โร
      ั       ่                   ู้ ่                ่
หากไม่ได้รบการดูแลทีถูกต้องเหมาะสมจะเป็ นสาเหตุทาให้ผปวยเกิดภาวะช็อคและภาวะแทรกซ้อนทีเป็ นอันตรายถึงชีวต        ิ
     ิ                   ู้ ่
จากสถิตโรงพยาบาลวังจันทร์ปี 2553, มีผปวยเข้ารับการรักษาด้วยโรคอุจจาระร่วงที่ OPDและIPD จานวน 1,430 : 152
ปี 2 5 5 4 มี ผู้ ป่ ว ย โ ร ค อุ จ จ า ร ะ ร่ ว ง ที่ OPDแ ล ะ IPD จ า น ว น 1 ,588       :          238
    ้ ่        ้ ่
พบว่าผูปวยในแผนกผูปวยนอกส่วนใหญ่เป็ นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

ประเด็นสำคัญ/ควำมเสี่ยงทำงคลิ นิก: มีภาวะShock / เสียชีวต สาเหตุมาจาก
                            ิ
      ้ ่     ้         ้
    1. ผูปวยขาดความรูในการดูแลตนเองเบืองต้น

    2. การประเมินและรักษาภาวะขาดสารน้ า และเกลือแร่ และภาวะช็อกช้า

       ้ ่    ู้             ิ้
    3. ผูปวยเป็ นผูสงอายุ มีโรคประจาตัว ภูมคุมกันบกพร่อง
กำรพัฒนำ
                  ้ ่                 ั ิ
    1. มี CPG การดูแลผูปวย Diarrhea ใน OPD,ER,IPD เป็นแนวทางปฏิบตแก่เจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษา
         ้       ู้ ่       ่            ้        ้
  2. ให้ความรูรายกลุ่มแก่ผปวยก่อนเข้าในช่วงทีการแพร่ระบาด หรือในช่วงฤดูรอน อย่างน้อย 1ครัง/ สัปดาห์
      ้
และให้ความรูจาก Exit nurse
                            ั ิ ั ่
  3. แจกเอกสารแผ่นพับความรู/้ คาแนะนาการปฏิบตตวเรืองอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ
                 ่                ้ ่
  4. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าทีในเรื่องการประเมิน Warning sing ผูปวย Shock
                                        ้
  5. ให้สุขศึกษาผ่านเสียงตามสาย/ วิทยุชุมชน ด้วยโรค diarrhea อย่างน้อย 1 ครัง /สัปดาห์
                ั ิ             ้ ่
  6. ประสานกลุ่มเวชปฏิบตและเครือข่ายสอบสวนโรคผูปวยDiarrhea หมู่ 5 Case ขึนไป้
               ั ิ     ่
  7. ประสานกลุ่มเวชปฏิบตรณรงค์เรืองการล้างมือใน โรงเรียน โรงงาน และในชุมขน
             ้       ้
  8. ประสานกลุ่มงานคุมครองผูบริโภคในการดาเนินโครงการ Clean Food Good Test ,ตรวจตลาดสดประเภท
    1และโครงการ Food Safety (สารปนเปื้อน)
        ่              ่          ่
  9. รณรงค์รวมกับเครือข่ายและชุมชนเรืองการดูแลอนามัยสิงแวดล้อมของชุมชน
          ั ิ  ู้ ่        ่ ี         ิ ิ
  10. ทบทวนอุบตการณ์ผปวยDiarrhea ทีมภาวะShock / เสียชิวตขณะรักษาตัวใน รพ.
ผลกำรดำเนิ นงำน
                                              25 เครื่องชี้วด
      ั                     เป้าหมาย    2552    2553    2554

      ้ ่
 อัตราตายผูปวย Diarrhea                  0      0     0    1.25

  ั ิ  ู้ ่
 อุบตการณ์ผปวย Diarrhea Shock ระหว่าง Admit        0     N/A     0     1

        ู้ ่                        ้ ่
หมำยเหตุ: มีผปวยเสียชีวตเนื่องจาก Diarrhea จานวน 2 ราย เนื่องจากผูปวยมีภาวะ Shock ก่อนมา รพ
             ิ
     ้ ่
ร่วมกับผูปวยสูงอายุและมีโรคร่วม
แผนพัฒนำต่อเนื่ อง

        ้      ้ ู              ้                ี   ้ ่
  1. ให้ความรูความเข้าใจผูดแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ครูและผูประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ให้มความรูเรืองความ
                             ่     ่
   การเตรียมอาหาร นมเด็ก สุขาภิบาลอาหารและ อนามัยสิงแวดล้อมทีถูกสุขลักษณะ
                           ้      ่        ่          ้
  2. ร่วมกับโรงงานและกลุ่มแรงงานรับจ้าง โดยให้ความรูความเข้าใจเรืองการกินอาหารทีสุก สะอาด การเลือกซืออาห
              ิ   ่ ่ ้
   การทาน้ าตาลเกลือแร่กนเองเมือปวยเบืองต้น
  3. ดาเนินการ Clean Food Good Test , Food Safety อย่างต่อเนื่อง
  4. อบรม อย.น้อย ในโรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถมอย่างต่อเนื่อง
Clinical Tracer Highlight :Dyspepsia
                                                                  26


บริ บ ท:        โรค Dyspepsia เป็ น โรคที่พ บได้ บ่ อ ยเป็ น อัน ดับ 5              ของโรงพยาบาลวัง จัน ทร์
ผู้ป่ว ยส่ ว นใหญ่ มาด้ว ยอาการปวดจุก แน่ น และปวดแสบท้อ ง พบในกลุ่ มอายุเ ป็ นวัยท างานและสู ง อายุ
จากสถิตโรงพยาบาลวังจันทร์ปี 2553 มีผูป่วยเข้ารับการรักษาที่ OPD จานวน 1,731 ราย โดยในปี 2554
      ิ                      ้
มี แ น ว โ น้ ม สู ง ขึ้ น                           จ า น ว น               1,857ร า ย
ป ัจ จั ย ส่ ง เ ส ริ ม ที่ ท า ใ ห้ อ า ก า ร ก า เ ริ บ ไ ด้ แ ก่ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ ป่ ว ย ใ น ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ผู้ ป่ ว ย ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น สู ง อ า ยุ ก า ร สู บ บุ ห รี่ ดื่ ม สุ ร า ภ า ว ะ เ ค รี ย ด
                               ู้ ่
และการรับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา ทาให้ผปวยส่วนใหญ่มอาการเรือรัง         ี    ้

ประเด็นสำคัญ/ควำมเสี่ยงสำคัญ : เสียงต่อภาวะเลือดออกเนื่องจากมีแผลในระบบทางเดินอาหาร สาเหตุ
                 ่

        ้
   1. กลุ่มผูใช้ยา NSAID
              ่
   2. มีการกระตุ้นในการหลังของกรดสูงเช่น การสูบบุหรี่ ภาวะเครียด
   3. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานอาหารรสจัด ไม่เป็นเวลา หรือดื่มสุรา
   4. รักษาไม่ครบตามแผนการรักษา
กระบวนกำร

               ่      ้ ่
     1. มี CPG เรืองการดูแลรักษาผูปวย Dyspepsia และแนวทางการในการส่งต่อ
                  ่
     2. ให้คาแนะนาเน้นเรืองการมารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย4- 6 สัปดาห์
            ้ ่
     3. ให้ความรูเรืองผลข้างเคียงจากการใช้ยา NSAID
     4. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค
     5. ให้บริการแพทย์ทางเลือกหัตถบาบัด / ประคบสมุนไพร
      ั
     /ฝงเข็มเพื่อบรรเทาอาการของโรคแทนการใช้ยา NSAID
             ้      ่       ่   ั
     6. ให้ความรูในการปรับเปลียนพฤติกรรมทีเป็ นปจจัยส่งเสริมการเกิดโรค
     7. ให้ความรู/้ คาแนะนาการปฏิบตตวเพื่อป้องกันการกลับเป็ นซ้า
                     ั ิ ั
          ั                     ้ ่
     8. ลดปจจัยเสียงด้วยการส่งผูป่วยเลิกบุหรี่ หรือส่งผูปวยเข้ารับการให้คาปรึกษา
                ่    ้
                 ้ ่     ้              ่
     9. ประเมิน 2Q ในผูปวยทุกรายตังแต่อายุ 15 เพื่อลดโอกาสเสียงในการเกิดโรค
                                 ้ ่ ่ ้
     10. สหวิชาชีพร่วมทบทวนความเหมาะสมการใช้ยาในผูปวยทีตองใช้ยากลุ่ม NSAID
              ่                ้
     11. รณรณค์เรืองการใช้ยา NSAID / 3อ2ส ในกลุ่มผูใช้แรงงาน
                                           27
    ั
ตัวชี้วดที่สำคัญ


              ตัวชีวด
                ้ั          เป้าหมาย  2552  2553  2554

    ้ ่
 จานวนผูปวย Dyspepsia                  < 20   32   36   48
  ่ ี
 ทีมภาวะเลือดออกเนื่องจากมีแผลในระบบทางเดินอาหาร

    ้ ่ ่
 อัตราผูปวยทีมารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง         <20   N/A  28.32  22.82

       ้ ่
 ร้อยละของผูปวย Dyspepsia                >50   N/A  N/A   62.12
  ู่   ่ ั    ่ ั
 ทีสบบุหรีได้รบการทีได้รบส่งต่อเข้าคลินิกเลิกบุหรี่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง

        ้            ้
  1. ให้ความรูเชิงรุกในกลุ่มโรงงานและผูใช้แรงงานภาคเกษตรกรรม
  2. การใช้แพทย์ทางเลือกในการรักษา
                                                                 28
Clinical Tracer Highlight : DHF

บริ บท: โรงพยาบาลวังจัน ทร์ต ง อยู่ใ นพื้นที่เ กษตรกรรมมีส วนผลไม้และสวนยางพาราจานวนมาก
                       ั้
ซึ่ ง ป ก ติ ก ร ะ ถ า ง น้ า ย า ง จ ะ ไ ม่ มี ก า ร ค ว่ า จึ ง ใ ห้ เ ป็ น ที่ ขั ง ข อ ง น้ า แ ล ะ เ กิ ด ยุ ง ล า ย ไ ด้ ง่ า ย
      ้                                ่
รวมทังใบยางพาราหรือใบของผลไม้บางชนิดมีขนาดใหญ่พอทีจะเป็ นแหล่งขังน้ าจึงเป็ นแหล่งเพาะพันธ์ยุงได้
ส่ ว นใหญ่ ป ระชาชนมี อ าชี พ รั บ จ้ า งตั ด ยางจะพั ก อาศั ย ใ นสวนยาง อี ก ทั ้ง ทั ้ง สถานศึ ก ษา วั ด
มีทตงใกล้กบสวนยางพารา ในปี 2551 มีผูป่วยเสียชีวตจากไข้เลือดออกช็อก 1 ราย จากสถิตการป่วยด้วย
   ่ี ั ้  ั                   ้       ิ                         ิ
DHF พบว่ามีอตราป่วย:ประชากรเพิมขึน ในปี 2552 - 2554 โดยมีอตรา 96.44:100,000,184.84 :100,000
          ั            ่ ้                    ั
                     ้ ่
และ 148.67: 100,000 พบจานวนผูปวย 57 ,111 และ 75 ตามลาดับ ไม่พบผูปวยเสียชีวต           ้ ่      ิ

ประเด็นควำมเสี่ยง : ภาวะ Shock ขันรุนแรง / เสียชีวตจากสภาวะของโรค
                 ้        ิ
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเช่น ภาวะน้ าเกิน สาเหตุจาก :

              ้ ่
     1. การวินิจฉัยผูปวยโรคไข้เลือดออกผิดพลาด / ล่าช้า
     2. การประเมินการรักษาซ้าล่าช้าและประเมินระยะของโรคผิดพลาด
     3. การเลือกชนิดของสารน้า/ปริมาณไม่เหมาะสม
กระบวนกำร:
     1. ใช้ DHF      GuideLine    ของกระทรวงสาธารณสุ ข     ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
         ่
โดยให้เจ้าหน้าทีตระหนักการ Early Diagnosis
     2. ใช้ Dengue Chart ประเมินอาการและคานวณปริมาณสารน้าทีใช้  ่
                    ่       ่      ู้ ่
     3. มีการทบทวน CPG เรืองสารน้าColloid ทีเหมาะสมกรณีผปวยShock กับเภสัชกร
เพื่อจัดหาให้เพียงพอพร้อมใช้
                   ่ ้         ่       ้
     4. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าทีดวยการประชุมวิชาการเรืองไข้เลือดออก 1 ครัง/ปี
     5. เพิมทักษะการเฝ้าระวัง Early warning sign
          ่
                 ้ ่         ่
     6. ทบทวนการรักษาผูปวยไข้เลือดออกทุกรายทีพบภาวะแทรกซ้อน
     7. กลุ่ ม เวชออกปฏิบ ัติก ารสอบสวนและควบคุ ม โรคออกสอบสวนโรคทุ ก รายภายใน 24
      ั               ู้ ่      ้
ชมหลังได้รบรายงาน.และการให้คาแนะนาแก่ผปวยและญาติ ตังแต่แรกรับและการวางแผนจาหน่ าย
                ้         ั ์ุ
     8. รณรงค์ให้ความรูและกาจัดแหล่งแพร่พนธุยงลายร่วมกับชุมชนในโรงเรียน , โรงงาน และวัด
                                               29

และบ้านพักคนงานในสวนยาง ก่อนการระบาด
    9. เฝ้าระวังโดยแผนทีและกราฟเฝ้าระวังจากงานระบาดวิทยาเพื่อนาวางแผนป้องกัน รักษาโรค
              ่
    ั
 ตัวชี้วดที่สำคัญ


           ตัวชีวดทีสาคัญ
             ้ั ่             เป้า   ปี2552   ปี2553  ปี 2554

    ้ ่
 อัตราผูปวย DHF Missed diagnosis             0     0     0     0

       ้ ่
 อัตราตายของผูปวยเนื่องจากไข้เลือดออก          0     0     0     0

 อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเช่นภาวะน้ าเกิน    0     0     0     0

แผนพัฒนำต่อเนื่ อง

   1. สร้างเครือข่ายในการป้องกัน ดูแล รักษาโรคไข้เลือดออก
กับหน่ วยงานองค์กรปกครองท้องถินทุกภาคส่วน โดยทาเป็ นแผนประจาปีในการป้องกันและกาจัดยุงลาย
                ่
                             ั
สร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันโรค โดยให้ชุมชนสามารถคิดและแก้ปญหาไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง
                       ์ู
   2. จัดกิจกรรมรณรงค์กาจัดแหล่งเพาะพันธุลกน้ ายุงลายทุก 3 เดือน ร่วมกับโรงเรียน, อปท. และชุมชน

								
To top