Docstoc

FILLET E GAZETARISË

Document Sample
FILLET E GAZETARISË Powered By Docstoc
					DEGA E LETËRSISË SHQIPE LËNDA: FILLET E GAZETARISË Niveli: Bachelor/ me zgjedhje Semestri parë Vlera: 4 ECTS Mësimdhënësi: Prof.dr. Agim Deva, zyra nr. 127, konsultimet – të hënën 10 - 12

QËLLIMET E KURSIT - Programi i lëndës ka për qëllim që, ashtu siç parashihet edhe me Sistemin e Bolonjës,t’u mundësojë studentëve të vitit të parë t[ njihen dhe t’i thellojnë më tej njohuritë lidhur me fillet e gazetarisë, kështu që pas realizimit të programit të aftësohen për punë në ndonjërën nga mediat tona – të shkruara apo elektronike. - Të jetë në gjendje t’i perceptojë dukuritë thelbësore në shoqëri, t’isendërtojë në mënyrë origjinale logjikimet për to dhe të gjejë mënyat adekuate të të shprehurit gazetaresk. - Të ndërtojë vetëdijen kritike por edhe objective për fenomenet që ndodhin në shoqëri, e të cilat gjithsesi duhet t’i absorbojë aktiviteti ynë medial. - Duke u njohur në mënyrë complete mevlerat esenciale të programit të lendës, duke filluar nga nocioni i gazetarisë e deri te mënyrat e komunikimit medial, studentët do t’i zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale për të gjitha zhanret gazetareske (si ato:faktografike, analitike beletristike etj.) - Studentët duhet të aftëhen që të zhvillojnë punë të pavarur kërkimore, të zhvillojnë shkathtësitë e tyreindividuale për punëkërkimore, por edhe të jenë në gjendje që njohuritë e përfituara t’i përcjellin te të tjerët.

PROGRAMI I LËNDËS

LLOJET DHE MËNYRAT E TË SHPREHURIT GAZETARESK Java e parë Zhanri faktografik, zhanri analitik dhe zhanri beletristik

Java e dytë Gazetaria faktografike dhe nocionet themelore të gazetarisë 1.Java e tretë Të informuarit dhe faktografia gazetareske

Java e katërt Lajmi, veçoritë dhe struktura kompozicionale e tij Java e pestë Llojet e lajmeve Java e gjashtë Raporti, specifikat dhe struktura e tij Java e shtatë Llojet e raportit Java e tetë Intervista (Organizimi, përmbajta, struktura dhe roli i saj në media) Java e nëntë Gazetaria analitike dhe nuancimet shprehëse të saj Java e dhjetë Artikulli, komenti, polemika Java e njëmbëdhjetë Kronika shoqërore, portreti, eseja, recensioni, intervista komentuese Java e dymbëdhjetë Beletristika gazetareske dhe llojet e saj Java e trembëdhjetë Llojet letrare në fushën e mediave Java e katërmbëdhjetë Struktura organizuese e mediave dhe prakticizmi i tyre Java e pesëmbëdhjetë Etika e gazetarit; praktika e të menduarit kritik në gazetari, procesi i të gjykuarit në sistem dhe zhvillimi historik i gazetarisë në botë dhe te ne

2.-

POLITIKAT AKADEMIKE DHE RREGULLAT E MIRËSJELLJES

(Kriter themelor është vijimi i rregullt i ligjëratave dhe ushtrimeve, mbajtja e rendit dhe qetësisë në mësim, shkyçja e telefonave celularë, hyrja në sallë me kohë, etj.)

LITERATURA Edmund B. Lambeth, GAZETARIA ME PËRKUSHTIM, Tiranë 1998 Blendi Fevziu, Para e pas kamerave, Tiranë 2002 Blendi Fevziu, Histori e thtypit shqiptar, Tiranë 1996 Dr. Hamit Boriqi, Gazetaria dhe publicistika, Tiranë 1990 Manual për gazetarët e Evropës Qendrore dhe Lindore, Tiranë 1997 Grup autorësh (Hamit Boriçi etj.) GAZETARIA ( I dhe II ), Tiranë 2000 Shaqir Foniqi, Albumi i një gazetari, Prishtinë 2003

Pas zhvillimit të çdo njësie mësimore studentëve u caktohet edhe literature tjetër përkatëse, porui jipet mundësia që ata edhe vetë të kërkojnë në mënyrë të pavarur burime të ndryshmetë literatureës që kanë të bëjnë me lëndën e spjeguar. PROGRAMI I LËNDËS zhvillohet në forma të ndryshme mësimi: - në formë të ligjëratave, - në formë të ushtrimeve, - të ushtrimeve me shkrim, - të seminareve, - të debateve, - të konsultimeve etj. METODAT E VLERËSIMIT: Studenti vlerësohet me test por edhe me një punim me shkrim nga një lloj i caktuar gazetaresk (psh. të shkruhet një koment, raport, ese, artikull etj. Vlerësimi nga testi: 40% Vlerësimi nga punimi i shkruar: 30% Vlerësimi për deturat e shtëpisë apo ushtrimet tjera: 20% Vlerësimi për vijim të regull të mësimit: 10% TOTALI: 100% 3.-

Njësia akademike:

Fakulteti i Filologjisë Filozofi Bachelor/zgjedhore I dytë – semestri III

Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Niveli dhe lloji i kursit: Viti i studimeve dhe semestri: Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS :

3

Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla) E mërkure, 10-12h, 76 Mësimdhënësi i kursit: Xhafer XHAFERI Kabineti-619, tel.044/141 033

Orari i konsultimeve: E marte, Ora 13-15; E enjte, 10-12; Qëllimet e kursit (modulit): Njoftimi i studentëve me lëndën, disiplinat dhe drejtimet filozofike. Nxitja e interesimit dhe e dashurisë së studentëve ndaj vlerave dhe të arriturave filozofike; Kuptimi më i thellë i tërësisë së njëmendësisë, zhvillimi i mendimit kritik dhe mundësia më e mirë për t’a kuptuar, për të caktuar vendin e njeriut në gjithësi si dhe mundësia për ta ndryshuar atë; Rritja e ndjeshmërisë morale e estetike dhe mundësia më e madhe për të ndryshuar kushtet dhe cilësinë e jetës.

Rezultatet e pritura të nxënies

•

Dituritë - Studentët do të dijnë nocionet themelore dhe më të rëndësishme filozofike, siç janë: Lënda, disiplinat dhe drejtimet filozofike; Zhvillimi i mendimit filozofik, shkollat filozofike dhe përfaqësuesit më të rëndësishëm (nga filozofia antike deri te ajo bashkëkohore); Drejtimet më të rëndësishme filozofike bashkëkohore.; Shkathtësitë – Studenti do të dijë të të përzgjedhë, të lexojë, të mbajë mend dhe të shfrytëzoj literaturën filozofike, në të mirë të avancimit të mendimit kritik dhe të veprimtarisë kërkimore-shkencore dhe të veprimit e planifikimit të veprimtarisë jetësore;

•

•

Qëndrimet – Te studentët do të nxitet interesimi ndaj filozofisës; Ata do të aftësohen për vlerësim objektiv e kritik të njëmendësisë dhe përmirësim të kushteve jetësore.

Metodologjia e mësimdhënjes:

•

Kursi realizohet në semestrin e tretë, të vitit të dytë, të studimeve, me fondin prej dy (2) orë ligjëratash në javë. Mësimi realizohet kryesisht në grupe, nëpërmjet ligjëratave hyrëse të arsimtarit, të studentit ose të ligjëruesve të tjerë, nëpërmjet të leximit dhe komentimit të literaturës, të punimeve dhe të eseve seminarike, të debateve dhe të diskutimeve në grupe. Kursi shquhet me angazhimin e vazhdueshëm të studentëve.

Literatura bazë : 1. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 2. S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 3. GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.292-297

Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:

Java e parë (titulli i ligjëratës) : Prejardhja, domethënia dhe koncepti i filozofisë. Literatura:
1. 2. 3. 4. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 Fung Ju-LAN, Historia e filozofisë kineze, Rilindja, Prishtinë, 1987, fq.7-23 Gjuzepe TUÇI, Historia e filozofisë indiane, Rilindja, Prishtinë, 1989, fq.5-20

Java e dytë: Literatura:
1. 2. 3.

Çështjet, disiplinat dhe drejtimet filozofike

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 PAVIQEVIQI, Bazat e etikës, Rilindja, Prishtinë, 1981,fq.fq.7-21

Java e tretë: Literatura:
1. 2. 3.

Periudha kosmologjike e filozofisë greke

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 HERAKLITI, Mbi natyrën, Rilindja, Prishtinë, 1980,fq.5-21

Java e katërt: Literatura:
1. 2. 3.

Periudha antropologjike e filozofisë greke; Sofistët dhe Sokrati

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 PAVIQEVIQI, Bazat e etikës, Rilindja, Prishtinë, 1981,fq.322-334

Java e pestë: Literatura:
1. 2. 3. 4. 5.

Platoni dhe Aristoteli

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 PLATONI, Mbrojtja e Sokratit; Kritoni; Fedoni, Rilindja, Prishtinë, 1986,fq.5-17 PAVIQEVIQI, Bazat e etikës, Rilindja, Prishtinë, 1981,fq.340-363 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.18-22, 354-358

Java e gjashtë:

Periudha heleniste e filozofisë greke (Shkolla stoike, Shkolla e Epikurit dhe skepticizmi

Literatura:
1. 2. 3. 4. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 SENEKA, Letra Lucilit, Rilindja, Prishtinë, 1982, fq.5-19 PAVIQEVIQI, Bazat e etikës, Rilindja, Prishtinë, 1981,fq.375-383

Java e shtatë: Literatura:
1. 2.

Filozofia mesjetare

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974

Vlerësimi i parë intermediar Java e tetë: Literatura:
1. 2. 3. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 ROTERDAMI, Lavdërim marrisë, Rilindja, Prishtinë, 1982,fq.7-25

Filozofia e kohës së re (Renesansa; Filozofia empiriste angleze)

Java e nëntë

Filozofia racionaliste eshek.VII; Filozofia iluministe dhe materialiste frenge e shek.VIII;

Literatura:

1. 2. 3.

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 VOLTERI, Letrat filozofike, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.5-19

Java e dhjetë: Literatura:
1. 2. 3. 4.

Filozofia klasike gjermane (Kanti, Fihte dhe Shelingu)

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 PAVIQEVIQI, Bazat e etikës, Rilindja, Prishtinë, 1981,fq.418-433 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.208-213

Java e njëmbëdhjëtë:: Hegeli Literatura:
1. 2. 3. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.170-175

Java e dymbëdhjetë:

Filozofia e Marksit-burimet teorike dhe karakteristikat e materializmit të tij

Literatura:
1. 2. 3. 4. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 PETROVIQI, Filozofia e marksizmi, Rilindja, Prishtinë, 1983, fq.11-76 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.292-297

Java e trembëdhjetë: Literatura:
1. 2. 3. 4.

Pikëpamjet e Marksit për njeriun dhe tjetërsimin

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 PETROVIQI, Filozofia e marksizmi, Rilindja, Prishtinë, 1983, fq.77-177 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.292-297

Java e katërmbdhjetë: Literatura:
1. 2. 3.

Llukaçi dhe Bllohu; Pozitivizmi

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, 52-54, 231-233, 278-281

Java e pesëmbëdhjetë: Literatura:
1. 2. 3. 4.

Pragmatizmi; Fenomenologjia; Ekzistencializmi

Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 SARTRI, Ekzistencializmi është humanizëm, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.5-81 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986, fq.93-95, 395-398,

Vlerësimi i dytë intermediar Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: Vlerësimi i dytë: Literatura e lexuar dhe seminaret: Pjesëmarrja aktive në ligjërata, debate dhe vijimi i rregullt: Vlerësimi i përgjithshëm dhe përfundimtar Total Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Me studenta përcaktohen rregullat e normat e mirësjelljes, si: mbajtja e qetësisë në ligjërata, shkyqja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë, vijimi i rregulltë,etj. Litaratura shtesë dhe bibliografia:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ekrem MURTEZAI, Filozofia, Libri Shkollor”, Prishtinë,1999 S.PËLLUMBI, F.SPAHIU, Fjalori i filozofisë, Tiranë, 1974 Fung Ju-LAN, Historia e filozofisë kineze, Rilindja, Prishtinë, 1987 Gjuzepe TUÇI, Historia e filozofisë indiane, Rilindja, Prishtinë, 1989 GËRLIQI, Leksikon i filozofëve, Rilindja, Prishtinë, 1986 PAVIQEVIQI, Bazat e etikës, Rilindja, Prishtinë, 1981 HERAKLITI, Mbi natyrën, Rilindja, Prishtinë, 1980 PLATONI, Mbrojtja e Sokratit; Kritoni; Fedoni, Rilindja, Prishtinë, 1986 SENEKA, Letra Lucilit, Rilindja, Prishtinë, 1983 ROTERDAMI, Lavdërim marrisë, Rilindja, Prishtinë, 1982 PETROVIQI, Filozofia e marksizmi, Rilindja, Prishtinë, 1983 SARTRI, Ekzistencializmi është humanizëm, Rilindja, Prishtinë, 1986

35% 35% 10% 10% 10% 100%

Prishtinë. 10 Tetor 2006-11-27

Arsimtari i lëndës Xhafer XHAFERI

Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë/ Në të gjitha degët e tjera të Fakultetit të Filologjisë, përveç Degës së Germanistikës Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Gjuhë gjermane II Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/ e obliguar Viti i studimeve dhe semestri: 2006/2007, semestri i parë Numri i orëve në javë: 2 + 1 Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS : Koha/lokacioni : E Martë, 14-16, S. 39 Mësimdhënësi i kursit: Flutura Mehmeti, Asistente e autorizuar, tel: 044-186 309, email: flutura_m77@yahoo.com

Qëllimet e kursit(modulit): - Përfitimi i njhurive të nevojshme për komunikim në gjuhën gjermane - Njohja solide e sistemit gramatikor të gjermanishtes

Rezultatet e pritura të nxënies : - Nxënie solide e gjuhës gjermane - Njohja solide e sistemit gramatikor të gjuhës gjermane - Zotërimi i gjermanishtes në masë të duhur për studime dhe hulumtimin e literaturës në degët amë të Fakultetit të Filologjisë

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: 1. Të flasë e të shkruajë drejtë dhe pa gabime gjuhën gjermane 2. Të njohë sistemin gramatikor të gjermanishtes

Metodologjia e mësimdhënjes: - Ligjëratë - Ushtrime

-

Diskutime Konsultime

Literatura bazë e lëndës Gjuhë gjermane II: 1. Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Themen neu 2, Kursbuch, Donauwörth, 2002 2. Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock,Jutta Müller, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Themen neu 2, Arbeitsbuch, Donauwörth, 2002 3. Dreyer / Schmitt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik München, 1996 Plani i detajizuar i mësimit për një semestër: Java e parë : Adjektiv, Themen neu 2, f.7 Java e dytë: Adjektive mit bestimmte und unbestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ Themen neu 2, f.10 Java e tretë: Artikelwörter, Themen neu 2, f.16 Java e katërt: Nebensatz mit ,, weil” im Präsens, Themen neu 2, f.23 Java e pestë: Präteritum von Modalverben, Themen neu 2, f.25 Java e gjashtë: Nebensatz und Hauptsatz, Themen neu 2, f.28 Vlerësimi i parë intermediar Test nga materiali i shpjeguar Java e shtatë: Reflexive Verben, Themen neu 2, f.39

Java e tetë: Konjunktiv mit ,, würde”, Themen neu 2, f.40 Java e nëntë: Indikativ und Konjunktiv , Themen neu 2, f.41 Java e dhjetë: Konjunktiv in den Konditionalsätzen mit ,,wenn” , Themen neu 2, f.42 Java e njëmbëdhjëtë: Superlativ, Komparativ , Themen neu2, f.48 Vlerësimi i dytë intermedier Test nga materiali i shpjeguar

Java e dymbëdhjetë: Aktiv und Passiv, Themen neu 2, f.52 Java e trembëdhjetë: Infinitiv mit ,, zu”, Themen neu2, f.60 Java e katërmbdhjetë: Nebensatz mit ,, dass”, Themen neu 2, f.64 Java e pesëmbëdhjetë: Präteritum von schwache und starke Verben, Themen neu 2, f.70

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: Testi provues 30% Vlerësimi i dytë: Puna në grupe 25% Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10% Vijimi i rregullt 5% Provimi final 30% Total 100%

Dega e Letërsisë Shqipe GJUHË E SOTME SHQIPE I Bachelor- obligative Viti II, sem. III-IV Vlera në kredi: 3 kredi Mbajtja e ligjëratave: E hënë 12-14 salla nr. 76 Mësimdhënësi: Prof.dr. Fadil Raka Zyra nr . 81 tel. 044-225-042 Konsultimet: e hënë, 10-12 e enjte 10-12 Qëllimet e kursit Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në gjendje: 1. Të përvetësojë gramatikën e gjuhës shqipe 2. Të flasë e të shkruajë pa gabime në fushë të morfologjisë e të drejtshkrimit të gjuhës standarde shqipe 3. Të thellojë edhe më tej njohuritë për gjuhën standarde duke përvetësuar një varg konceptesh e termash nga lëmi i morfologjisë 4. Të hulumtojë më tejë njohuritë nga disiplinat e tjera gjuhësore me të cilat lidhet morfologjia e fonetika – me morfologjinë e fonetikën historike, leksikologjinë etj. Metodologjia e mësimdhënies: ligjërata, seminare, ushtrime në grupe. Literatura: Akademia e Shkencave e Shqipërisë:Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002 Anastas Dodi, Fonetika e gjuhës shqipe, Tiranë 2005 Grup autorësh, Çështje të gramatikës së gjuhës shqipe, Tiranë 1972 e 1975 Eqrem Çabej, Shumësi i singularizuar, Studime gjuhësore III, Tiranë 1976 Selman Riza, Sistemi foljor i shqipes bashkëkohore, Tiranë 1996 Xhuvani-Çabej, Parashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë 1980 Xhuvani-Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë 1980

Plani i detalizuar mësimor për një semestër Java I: Objekti i morfologjisë;kuptimet gramatikore dhe format gramatikore Literatura:ASHSH; Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 5-39

Sh. Demiraj, Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe, Prishtinë 1971 Java II: Struktura morfologjike e fjalës dhe tipat e fjalëformimit Literatura:ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f.43-58 Xhuvani-Çabej, Parashtesat e gjuhës shqipe, vepra I, Tiranë 1980 Xhuvani-Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë 1980 Java III: Mënyrat dhe tipat e fjalëformimit Literatura:ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë 2002, f. 59-79 Xhuvani-Çabej, Parashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë 1980 Xhuvani-Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë 1980 A. Kostallari, Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe, BUSHT 1961,3 Java IV: Emri – njohuri të përgjithshme Literatura:ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 81-88 Sh. Demiraj, Çështje të sistemit emëror të gjuhës shqipe, Tiranë 1972 Java V: Kategoria gramatikore e gjinisë së emrit Literatura, ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 88-93 Sh. Demiraj, Morfologjia historike e gjuhës shqipe, Prishtinë 1989 Java VI: Kategoria gramatikore e numrit të emrave Literatura, ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë 2002, f. 94-104 Eqren Çabej, Shumësi i singularizuar, Studime gjuhësore III, Prishtinë 1976 Java VII: Kategoria gramatikore e rasës së emrit Literatura: ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 105-111 F. Agalliu, A ka lakim të gjymtë të emrave të palakueshëm, SF 1974, nr. 2 Vlerësimi i parë intermedier Java VIII: Tipat e lakimit; Kategoria e shquarësisë dhe e pashquarësisë Literatura:ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 111-131 M. Çeliku, Shquarja e emrave të përvetshëm në gjuhën shqipe, SF 1982, nr. 2 Java IX: Formimi i emrave Literatura, ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f.132-152 Xhuvani-Çabej, Parashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I,Tiranë 1980 Xhuvani - Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Vepra I, Tiranë 1980 Java X: Mbiemrat, njohuri të përgjithshme; klasifikimi i mbiemrave Literatura:ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f.153-165 Sh. Demiraj, Rreth vendit të përcaktorëve në gjuhën shqipe, SF 1981, nr. 2 Java XI: Kategoritë gramatikore të mbiemrave Literatura, ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 166-201

A. Dhrimo, Kategoritë gramatikore të mbiemrave, SF 1970, nr. 3 Java XII: Numërori - njohuri të përgjithshme; Veçoritë strukturore e morfologjike Literatura: ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f.203-211 F. Agalliu, Numërorët e paranyjëzuar, vlera dhe përdorimi, SF 1976, nr. 4 Java XIII:Përemrat;klasifikimi;përemrat vetorë, dëftorë e vetvetorë Literatura:ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f.215-231 S. Riza, Pronorët e shqipes, BUSHT 1959, nr. 2 dhe 3 Vlerësimi i dytë intermedier Literatura shtesë dhe bibliografia Kostaq Cipo, Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë 1949 Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër 2001 Çeliku-Karapinjalli-Stringa, Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë 2002 Shaban Demiraj, Morfologjia e gjuhës së sotme shqipe, Prishtinë 1971 Instituti Albanologjik, Rregullat e drejtshkrimit të shqipes, Prishtinë 1974 Jup Kastrati, Histori e gramatologjisë shqiptare, Prishtinë 1980

Prishtinë, më 20 tetor 2006

Mësimdhëmësi Prof. dr. Fadil Raka

DEPARTAMENTI I GJUHES FRENGE Lënda: Gjuhë frënge II Niveli : Bachelor/ obligativ Viti – II semestri III Shifra e lëndës: Vlera në kredi : 2 Koha: Gr. I e marte 12-14 salla 39, Gr. II e merkure 11e 30- 13 e 30 salla 39 Mësimëdhënësi: Dr. Valbona Gashi Berisha, Valbonagb@hotmail.com, Zyre nr. 39, konsulltimet të marteve prej ores 10 -12 • Qëllimet e kursit për gjuhë frënge janë që studetët gjatë kësaj kohe të perfeksionojnë gjuhën, të komunikojnë rrjedhshëm dhe të ken njohuri gramatikore të gjuhës frënge. • 1. 2. 3. Pas përfundimit të këtij kursi studenti do te jet ne gjendje të komunikoj në gjuhën frënge shkruaj lexoj

Metodologjia e punës: ligjerata, ushtrime, teste
Teksti: Accord metodë e frengjishtes për dy nivele. Dy nivelet kanë nga katër kapituj. Kjo metodë ka një tekst për secilin nivel me 3 kaseta dhe nje CD. Niveli i parë ka katër kapituj dhe secili kapitull ka tre nënkapituj. Java e parë: Literatura: Java e dytë: Literatura: Java e tretë: Literatura: Java e katërtë: Gramatikë-mbiemrat cilësor, shumësi i tyre Accord, nr. 73, 74 Komunikim- shkalla krahasuese Accord, nr. 75, 76 Komunikim, përshkrimi i personit, objektit Accord, nr. 77, 78 Gramatikë - mbiemrat cilësor, përemrat lidhor, Civilizim: gjestet

1

Literatura: Java e pestë : Literatura: Java e gjashtë: Literatura: Java e shtatë: Literatura: Java e tetë: Vlerësimi : Java e nëntë : Literatura: Java e dhjetë : Literatura: Java e njëmbëdhjetë : Literatura: Java e dymbëdhjetë : Literatura: Java e trembëdhjetë : Literatura: Java e katërmbëdhjetë: Literatura:

Accord, nr. 79, 80 Fonetikë: tingujt [Ε][Ē] Komunikim: ftesa Accord, nr.80, 81 Gramatikë: koha e ardhme, foljet (marr dhe pres) Komunikim: bisenda për ardhmëri Accord, nr.82, 83, 84 Komunikim: pranimi dhe refuzimi i thirrjeve me shkrim Gramatikë : përemrat e theksuar [on], Accord, nr. 86,87 test DELF gojor dhe me shkrim 25% Gramatikë : përemri i theksuar [on] Civilizim: festat në Francë Accord, nr. 88, 89 Fonetikë: tingujt [a] [ã] Komunikim: të shprehurit me telefon, Accord, nr.90, 91, 92 Komunikim: marrja dhe refuzimi i një takimi Gramatikë: folja pouvoir Accord, nr. 93, 94, 95 Gramatikë: “shprehjet kohore”1 Accord, nr. 96, 97, 98, 99 Civilizim: telefoni nëFrancë, Fonetikë: tingujt [o], [õ] Accord, nr. 100 Gramatikë: Parafjala per shtete Komunikim: të shprehurit në grupe, biseda rreth klimës Accord, nr. 107, 108, 109

Java e pesëmbëdhjetë: test DELF gojor dhe me shkrim Vlerësimi : 25% Vlerësimi i parë : 25% 2

Vlerësimi i dytë : Detyrat e shtëpisë : Ushtrime: Provimi final: Total:

25% 10% 10% 30% 100%

Literatura shtesë:

Reflet metodë e frengjishtës dhe Café crème metodë e frengjishtës

3

Gjuhësi e përgjithshme Degët: Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe Letërsi Gjermane, Gjuhë dhe Letërsi Frenge Niveli i kursit: bachelor, e detyrueshme Lënda: Gjuhësi e përgjithshme, Semestri: III-IV, viti akademik 2006/2007 Fondi i orëve: 2, ligjërata Kodi: Vlera në kredite ETCS: Koha dhe vendi i ligjëratave: e mërkurë, ora 10,00-11,30, salla 51, e enjte 10,00-11,30,salla 5 Mësimdhënësi: dr. Sedat Kuçi, profesor asistent Zyra 132, tel. 038/ 222 970; e-mail: sedat.kuqi@ yahoo.com Konsultime: e martë 12,00-13,00; e mërkurë 12,00-13,00; e enjte 12,00-13,00

Qëllimi i Kursit: Kursi Gjuhësi e përgjithshme për studentët e vitit II të Degëve: Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe Letërsi Gjermane, Gjuhë dhe Letërsi Frenge hyn ndër kurset themelore. Ka karakter formues, teorik. Qëllimi kryesor i tij: t’ua bëjë të mundshme studentëve ta njohin objektin e studimit të disiplinës teorike Gjuhësi e përgjithshme (Linguistikë e përgjithshme, General Linguistics), përkatësisht ligjësitë e përgjithshme të funksionimit të gjuhëve njerëzore, mënyrat e studimit të tyre, metodat themelore të studimit në gjuhësi, teoritë më të përhapura në këto studime dhe një ide të përgjithshme për historinë e ideve në këto studime. Njohja dhe familjarizimi me konceptet themelore në këto studime është një nga synimet kryesore të kursit. Synohet që pas këtij kursi studenti të jetë në gjendje të krijojë një ide më të saktë për vendosjen e dijeve që mund të marrë gjatë studimit të gjuhës shqipe, gjermane,frenge në kuadër të dijes më të përgjithshme mbi gjuhët njerëzore, t’i vendosë ato në kuadër të aparaturës njohëse teorike të përgjithshme dhe t’i bëjë të krahasueshme me dijet për gjuhët e tjera, të arritura mbi bazë të të njëjtave koncepte.

-

Literatura: Barthes, R.: Elemente të semiologjisë, Aventura semiologjike, përk. R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1987. Ducrot, O.–Todorov, Tz.: Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, përkth. R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1984. Hudson, Grover: Essential Introductory lingusitics, Blackwell Publishers, Massachussets dhe London, 2000. Hudson, R. A.: Sociolinguistika, përkth. M. Ymeri, Dituria, Tiranë, 2003. Ismajli, R.: Shenjë e ide, Rilindja, Prishtinë, 1974. Iviq, M.: Drejtimet në linguistikë, përkth. S. Drini, Rilindja, Prishtinë, 1974. Linke, A./ Nussbaumer, M./ Portmann, P. R.: Studienbuch Linguistik, Niemeyer, Tuebingen, 1996. Lyons, J.: Hyrje në gjuhësinë teorike, përkth. E. Lika, Dituria, Tiranë, 2001. Martinet, A.: Elemente të gjuhësisë së përgjithshme, përkth. R. Ismajli, bot. III, Dituria, Tiranë, 2002. Nuhiu, V.: Ndërndikimet gjuhësore, Rilindja, Prishtinë, 1985.

1

Sapir, E.: Gjuha, përkth. V. Nuhiu, Rilindja, Prishtinë, 1986. Saussure, F. de: Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, përk. R. Ismajli, b. II, Dituria, Tiranë, 2002. Trubeckoi, N. S.: Parime të fonologjisë, përkth. M. Bejta, Rilindja, Prishtinë, 1985. Format dhe metodat e realizimit të programit: Ligjërata, seminare, konsultime. Vlerësimi i njohurive: Kontroll i punës së studentëve në vijimësi. Test kontrollues pas semestrit III, eventualisht në mes të semestrit IV. Provimi përfundimtar: test. Plani i detajizuar: Java 1: Objekti i studimit të gjuhësisë. Gjuha – fenomen shoqëror. Funksionet e gjuhës. Gjuha dhe mendimi. Gjuha dhe komunikimi njerëzor. Gjuhësia – shkencë shoqërore.
Literatura : Ducrot, Oswald – Todorov, Tzvetan, 1984; Ismajli, Rexhep, 1974; Iviq, Milka, 1974; Lyons, John, 2001 dhe literatura plotësuese në klasë.

Java 2: Historia e mendimit mbi gjuhën. Fillimet e gjuhësisë. Greqia dhe Roma e lashtë. India. Mesjeta. Humanizmi dhe Renesanca. Racionalizmi. Shekulli 18. Gjuhësia si shkencë e pavarur – sh. 19. Gjuhësia krahasimtare-historike. Biologjizmi në gjuhësi. Gramatikanët e rinj. Gjeografia gjuhësore.
Literatura : Ducrot, Oswald – Todorov, Tzvetan, 1984; Ismajli, Rexhep, 1974; Iviq, Milka, 1974; Lyons, John, 2001 dhe literatura plotësuese në klasë.

Java 3: F. de Saussure dhe strukturalizmi. Shkolla e Pragës dhe fonologjia. Gjuhësia funksionale e A. Martinet-së. Binarizmi i Jakobsonit. Glosematika daneze. Gjuhësia amerikane – Bloomfield dhe bllumfildianistët. Gjuhësia gjenerative-transformacionale. Sociolinguistika. Pragmatika. Gjuhësia tekstore.
Literatura : Ducrot, Oswald – Todorov, Tzvetan, 1984; Ismajli, Rexhep, 1974; Iviq, Milka, 1974; Lyons, John, 2001 dhe literatura plotësuese në klasë.

Java 4: Procesi i komunikimit: Emetimi i mesazhit; Bartja e mesazhit; Receptimi i mesazhit; Termat e komunikimit.
Literatura: Barthes, 1987; Ducrot – Todorov, 1984; Ismajli, 1974; Lyons, 2001; Saussure, 2002.

Java 5: Shenja gjuhësore. Tre tipa shenjash: indicie; ikona; simbole. Shenja gjuhësore dhe shenja jogjuhësore. Struktura e shenjës gjuhësore: shenjuesi dhe i shenjuari; shprehja dhe përmbajtja; arbitrariteti dhe motivimi; konvencionaliteti; asociativiteti. Vlera e shenjës gjuhësore.
Literatura: Barthes, 1987; Ducrot – Todorov, 1984; Ismajli, 1974; Lyons, 2001; Saussure, 2002.

2

Java 6: Ligjërim, gjuhë dhe të folur; kompetencë dhe performancë. Nyjëtimi i dyfishtë i gjuhës. Raporte sintagmatike dhe raporte paradigmatike. Kundërvënie (opozicion) dhe kundërshti (kontrast). Sinkroni dhe diakroni. Relevancë dhe redundancë.
Literatura: Barthes, 1987; Ducrot–Todorov, 1984; Ismajli, 1974; Lyons, 2001; Martinet, 2002; Saussure, 2002.

Java 7: Aparati i të folurit, lëvizja e ajrit dhe prodhimi i tingujve. Nyjëtimi i tingujve. Përshkrimi akustik i tingujve.
Literatura: lyons, 2001; Martinet, 2002; Trubeckoi, 1985.

Java 8: Analiza fonologjike. Tingull (fon) dhe fonemë. Tipare dalluese të fonemave. Variante të fonemave. Neutralizim dhe kryefonemë. Ndërlidhni (korrelacione). Theks dhe tone.
Literatura: Ducrot–Todorov, 1984; Lyons, 2001; Martinet, 2002; Trubeckoi, 1985.

Java 9: Inventari i fonemave të shqipes.
Literatura: Martinet, 2002 dhe literatura që do të jepet në klasë.

Java 10: Fjala, fjala sintaksore, leksema. Morfema dhe tipet e morfemave. Alomorfi.
Literatura: Ducrot–Todorov, 1984; Lyons, 2001; Martinet, 2002.

Java 11: Monema. Llojet e monemave.
Literatura: Martinet, 2002.

Java 12: Fleksioni.
Literatura: Ducrot–Todorov, 1984; Lyons, 2001.

Java 13: Derivacioni: rrënja, tema, shtesat (para-, prapa-, ndër-shtesat). Kompozicioni.
Literatura: Ducrot–Todorov, 1984; Lyons, 2001; Martinet, 2002.

Java 14: Analiza e përbërësve të pandërmjetmë.
Literatura: Lyons, 2001.

Vlerësimi i ndërmjetmë: test në fund të semestrit III. Test në mes të semestrit IV. Provimi përfundimtar: test në fund të semestrit IV.

3

4

Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë/ Departamenti i Letërsisë

Shqipe
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Letërsi botërore 1 Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/obligative Viti i studimeve dhe semestri: viti II, semestri 3-4 Numri i orëve në javë: 2+1 Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS : 4 ECTS Koha/lokacioni: e premte, 12-14h, salla 86. Mësimdhënësi i kursit: Mr. Anton Berishaj – ligjërues, zyra 140, tel.: 044 610 729, email: daniber99@hotmail.com, bisedë me studentë: e martë/e mërkurë – 10h-12h. Qëllimet e kursit(modulit): Studimi dhe njohja me letërsinë botërore klasike dhe mesjetare, me veprat dhe autorët kryesorë të kësaj periudhe, të cilët përfaqësojnë vlerat kulminante jo vetëm të letërsisë botërore, por edhe të civilizimeve në përgjithësi. Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: 1.t’i interpretojë tekstet dhe veprat e këtij korpusi letrar; 2. të zhvillojë punë të pavarur analitike dhe studimore, sidomos në domenin e hulumtimeve komparative; 3.të ballafaqohet me programin e studimeve të mëtejshme, si të letërsisë së përgjithshme, ashtu edhe të letërsisë shqiptare; 4.t’i zbatojë njohuritë dhe shkathtësitë e fituara në procesin e mësimdhënies (në shkollën fillore ose të mesme).

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjëratë, ushtrime – eksplikim i teksteve, seminar, debat, shkrim i eseve etc. Literatura bazë : *** Historia e letërsisë botërore 1, 2, 3, 4, 5, 6, Prishtinë 1984. P.S. Kohan: Historia e letërsisë së vjetër greke, Shkup 1990. Albin Lesky: Geschichte der griechischen Literatur (Historia e letërsisë greke), Munchen 1999.

Muzafer Xhaxhiu: Letërsia antike greke, Tiranë 2001. Muzafer Xhaxhiu: Letërsia romake, Tiranë 2002. Alfred Uçi: Universi estetik i antikitetit, Tiranë 2003. Alfred Uçi: Universi estetik i mesjetës, Tiranë 2004. V. Zamorovski: Heronjtë e miteve greke, Prishtinë 1988. Barbara Colonna: Fjalor mitologjik, Tiranë 2005. Plani i detajizuar i mësimit për një semestër: Java e parë (titulli i ligjëratës) : Letërsia botërore (Weltliteratur)/letërsia e përgjithshme/letërsia komparative – konceptet teorike, metodat e studimit Literatura:( teksti dhe nr.i faqes) Yves Chevrel: Letërsia e krahasuar, fq. 9-76. Rene Uellek, Ostin Uoren: Teoria e letërsisë, fq. 31-46. Java e dytë: Letërsia klasike egjiptase – Libri i të vdekurve literatura *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 7-34. Java e tretë: Letërsia sumere, babilonase, asirase – Epi i gilgameshit Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 35-52. Java e katërt: Letërsia e lashtë hindase (Vedat, Brahmanet, Upanishadet) Literatura: *** Hitoria e letërsisë botërore 1, fq. 237-260. Zejnullah Rrahmani: Teoritë letrare klasike, fq. 9-64. Java e pestë: Letërsia epike hindase Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 261-323. Zejnullah Rrahmani: Teoritë letrare klasike, fq. 64-133. Java e gjashtë: Proza dhe drama klasike hindase Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 269-323. Vlerësimi i parë intermediar Java e shtatë: Letërsia e lashtë hebraike (Bibla dhe kanoni biblik, Talmudi ...) Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 53-89. Java e tetë: Letërsia e lashtë kineze Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 455-507. Java e nëntë: Letërsia e lashtë iraniane dhe persiane Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 90-98, 157-180.

Java e dhjetë: Letërsia e lashtë japoneze Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 630-656. Java e njëmbëdhjetë: Letërsia arabe Literatura: *** Historia e letërsisë botërore 1, fq. 99-128. Vlerësimi i dytë intermediar Java e dymbëdhjetë: Letërsia antike greke (Periodizimi, mitologjia greke, origjina dhe llojet e epit) Literatura: Muzafer Xhaxhiu: Letërsia antike greke, fq. 11-37. *** Historia e letërsisë botërore 2. Java e trembëdhjetë: Homeri dhe ‘çështja homerike’, Iliada, Odiseja Literatura: Muzafer Xhaxhiu, Letërsia antike greke, fq. 37-86. Homeri: Iliada, Odiseja. *** Historia e letërsisë botërore 2. Java e katërmbdhjetë: Epi didaktik: Hesiodi – “Teogonia”, “Punët dhe ditët” Literatura: Muzafer Xhaxhiu: Letërsia antike greke, fq. 87-92. *** Historia e letërsisë botërore 2. Java e pesëmbëdhjetë: Lirika antike greke Literatura: Muzafer Xhaxhiu: Letërsia antike greke, fq. 101-128. *** Historia e letërsisë botërore 2.

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 30% (test) Vlerësimi i dytë 25% (test) Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10% Vijimi i rregullt 5% Provimi final 30% (me shkrim dhe me gojë) Total 100% Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Studentët janë të obliguar që t’i vijojnë me rregull ligjëratat dhe ushtrimet, si dhe t’i përmbushin obligimet tjera nga procesi i studimit. Kërkohet respektimi i rregullave të mirësjelljes: ardhja në kohën e caktuar, qetësia në mësim. Është i ndaluar përdorimi i telefonave celularë. Litaratura shtesë dhe bibliografia:

1. The Egyptian Book of the Dead (Libri egjiptas i të vdekurve), London 1895 (dhe ribotime të mëvonshme). 2. Epi i gilgameshit, Prishtinë 1984. 3. Zejnullah Rrahmani: Teoritë letrare klasike, Prishtinë 2001. 4. Homeri: Iliada, Odiseja. 5. Platoni: Republika, Gostia, Kratili… 6. Aristoteli: Poetika, Retorika… 7. Safo: Poezi të zgjedhura. 8. ***Lirika antike greke, Tiranë 1997. 9. ***Proza antike greke, Tiranë 2001. 10.*** Pjesë të zgjedhura nga letërsia antike greke, Tiranë 1985. 11. Eskili: Vepra 1, 2, Tiranë 2005. 12. Sofokliu: Antigona, Edipi Mbret, Edipi në Kolon, Elektra… 13. Euripidi: Medea, Andromaka, Bakhet, Ifigjenia në Aulidë, Ifigjenia në Tauridë…, Prishrinë 1982. 14. Aristofani: Komedi të zgjedhura, Prishtinë 1980. 15. Muzafer Xhaxhiu: Letërsia romake, Tiranë 2002. 16. Plauti: Komedi të zgjedhura - Menehmët… 17. Virgjili: Eneida, Gjeorgjiket, Bukoliket… 18. Arshi Pipa: Lyrika latine, Tiranë 2000. 19. Horaci: Mbi Artin Poetik… 20. Mark Ndoja: Kritika klasike dhe leksione greko romake, Tiranë 2003. 21. Benedetto Kroçe: Poezia antike dhe moderne, Tiranë 1998. 22. Kënga e Rolandit 23. Dante Aligieri: Komedia Hyjnore 24. Françesko Petrarka: Kanconieri 25. Gjovani Bokaço: Dekameroni 27. James J. Murphy: Rhetoric in the Middle Ages, Berkeley, Los Angeles, London 1990. 28. A.J. Minnis & A.B. Scott…: Medieval Literary Theory and Criticism, Oxford 2003.

Dega e Letërsisë Shqipe Titulli i kursit (lëndës mësimore): Niveli dhe lloji i kursit: Viti i studimeve dhe semestrit: Numri i orëve në javë: Kodi ose shifra e lëndës : Vlera në kredi ECTS: Koha/lokacioni: Letërsi e Romantizmit Bachelor- obligative Viti II, semestri 3 , 4 2+2

6 e mërkurë, salla 5, ora 8

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.dr.asoc. Sali Bashota, salla 84/b; e-mail:salibashota@yahoo.com; Biseda me studentë: e enjte 10-12 Qëllimet e kursit: Kjo lëndë mësimore, objekt studimi i ka konceptet dhe fenomenet e formacionit stilistik të Romantizmit në letërsinë shqipe. Aspekti teoriko-kritik dhe analiza letrare përqendrohet tek autorët emblematikë dhe tek veprat e tyre. Rezultatet e pritura të nxënies: Pas mbarimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje që: 1. Të fitojë njohuri të duhura dhe sistematike për modelin kulturor të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. 2. Të ketë informacion për poetikën dhe strukturën e zhvillimit të formacionit stilistik të Romantizmit. 3. Të hartojë me kreativitet vështrimet dhe trajtesat e tij individuale që kanë të bëjnë me vepra të veçanta dhe fenomene të përgjithshme të romantizmit shqiptar. 4. Të bëjë krahasime në fushën e studimit ndërmjet romantizmit evropian dhe romantizmit shqiptar, duke u nisur nga idetë, temat, kodet, ligjërimet, figurat, stilet etj. 5. Të komunikojë qartë me autenticitetit e shkrimit romantik dhe mendimin kritik për të, për të fuqizuar konceptin dhe metodën e hulumtimit dhe të kërkimit të esencave në kuptimin letrar dhe në nivelin shkencor. Metodologjia e mësimdhënies: ligjërata, seminare, ese, studime, debate, punë në grupe.

1

Literatura bazë: Veprat e autorëve( përzgjedhje) 1. Frangjisk Anton Santori: Vepra 1, 2, Rilindja, Prishtinë, 1994 2. Filip Shiroka: Zani i zemrës, Tiranë, 1958; Prishtinë, 1978 3. Gavril Dara i Riu: Kënga e sprasme e Balës, Prishtinë, 1976; Tiranë, 1998; 2003 4. Hil Mosi: Vepra të zgjedhura 1-3, Rilindja, Prishtinë,1972 5. Jeronim de Rada:Vepra 1- 6, Rilindja, Prishtinë, 1980, 1988 6. Luigj Gurakuqi: Vepra 1- 3, Rilindja, Prishtinë, 1988 7. Naim Frashëri: Vepra 1-6, Rilindja, Prishtinë,1986 8. Ndre Mjedja: Vepra 1-3, Rilindja, Prishtinë, 1982 9. Pashko Vasa: Vepra letrare 1,2, Tiranë, 1987 10. Sami Frashëri: Vepra 1- 6, Rilindja, Prishtinë, 1974; 1984 11. Shtjefën Gjeçovi-Kryeziu: Vepra 1-4, Rilindja, Prishtinë, 1985 12. Zef Serembe: Vepra 1-4, Rilindja, Prishtinë, 1986 13. Zef Skiroi: Vepra 1-4, Faik Konica, Prishtinë, 2001

Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:

Java e parë: Formacioni stilistik i Romantizmit Java e dytë: Romantizmi në letërsinë evropiane dhe Romantizmi në letërsinë shqipe Java e tretë: Shkolla romantike shqipe Java e katërt: Kodet dhe diskurset e ligjërimit romantik shqiptar Java e pestë: Vepra letrare e Jeronim de Radës Java e gjashtë: Poetika e poemave të Jeronim de Radës Java e shtatë: Vepra e Jeronim de Radës dhe kritika letrare

Vlerësimi i parë intermediar Java e tetë: Vepra letrare e F.A.Santorit Java e nëntë: Drama “Emira” dhe poemthi “Këngëtorja shqipe” Java e dhjetë: Vepra letrare e Pashko Vasës Java e njëmbëdhjetë: Romani “Bardha e Temalit” dhe poezia e P. Vasës

2

Vlerësimi i dytë intermediar

Java e dymbëdhjetë: Poema “Kënga e sprasme e Balës”- Gavril Dara i Riu Java e trembëdhjetë: Vepra letrare e Zef Serembes Java e katërmbëdhjetë: Lirika e Serembes Java e pesëmbëdhjetë: Analiza krahasimtare e veprave të veçanta romantike

Vlerësimi final

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 30% Vlerësimi i dytë: 25% Detyrat e shtëpisë : 10% Vijimi i rregullt: 5% Provimi final: 30% Total: 100%

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Vijimi i rregullt i ligjëratave, përmbushja e detyrimeve sipas kritereve të mbarëvajtjes së procesit mësimor, qetësia etj.

Literatura shtesë dhe bibliografia(përzgjedhje) 1. Ali Xhiku: Romantizmi arbëresh, Tiranë,1980; Prishtinë,1982 2. Ali Xhiku: Prej romantizmit rrjedhave të realizmit, Tiranë, 1989 3. Grup autorësh: Historia e letërsisë shqipe I-II, Rilindja, Prishtinë, 1968 4. Eqrem Çabej: Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, MÇM, Tiranë, 1994 5. Klara Kodra: Poezia e De Radës, Rilindja, Prishtinë, 1990

3

6. Rexhep Qosja: Historia e letërsisë shqipe-Romantizmi I, II, III”, Rilindja, Prishtinë, 1984;1986 7. Rexhep Qosja: Porosia e madhe, Rilindja, Prishtinë, 1986 8. Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Pejë, 1997 9. Sabri Hamiti: Vetëdija letrare, Rilindja, Prishtinë, 1983 10. Sali Bashota: Domethënia e ideve letrare, Rilindja, Prishtinë, 2001 11. Zija Xholi: Mendimtarë të Rilindjes Kombëtare, Tiranë, 1987

4

Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë, Dega e Letërsisë Shqipe

Titulli i kursit (lëndës mësimore) :

Semiologji

Niveli dhe lloji i kursit: Viti i studimeve dhe semestri: Numri i orëve në javë: Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS : Koha/lokacioni :

Bachelor - me zgjedhje Viti II, semestri 3 2+0

4+ e martë, salla 78, ora 16

Mësimdhënësi i kursit: Prof. As. Basri Çapriqi, zyra 85, e-mail: bcapriqi@yahoo.com Biseda me studentë: e martë 10 - 12

Qëllimet e kursit(modulit): Me kursin Semiologji synohet t’u jipet studentëve një dije themelore mbi shkencën e përgjithshme të shenjave. Objekt studimi bëhen të gjitha sistemet e shenjave, cfarëdo qoftë substanca e tyre. Studentët aftësohen të njohin kodet semiologjike, funksionimin e tyre si dhe të interpretojnë shenjat semiotike.

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:

1. Të operojë drejt e me lehtësi me terminologjinë e shkencës së Semiologjisë. 2. Të interpretojë sistemet e domethënies të të gjitha niveleve si dhe të dëshifrojnë me lehtësi kuptimet që dalin ga strukturat e shenjave semiotike. 3. Të bëjë krahasime të sistemeve të ndryshme semiotike.

4. Të komunikojë me lehtësi me ato sisteme dhe t’i vërë ato në shërbim të punës së vet hulumtuese në fushën e gjerë të komunikimeve.

Metodologjia e mësimdhënjes: ligjërata, hartime tekstore,diskutim,punë në grupe.

Literatura bazë :

Rolan Bart, Aventura semiologjike, Rilindja, Prishtinë, 1987 Umberto Eco, Semiotics and the philosophy of language, Macmillan, 1993 Daniel Chandler, Semiotics – The Basics, Routledge, London 2002

Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:

Java e parë : Objekti i studimit Literatura: Rolan Bart, Aventura semiologjike f. 93 - 96 D. Chandler, Smiotics f. 1- 5 Java e dytë: Koncepti dukotomik: Gjuhë – të folur, i shenjuar – shenjues, sintagmë – sistem, denotacion - konotacion Literatura : Aventura semiologjike f. 95 - 96 Java e tretë: Gjuhë dhe të folur Literatura Aventura semiologjike f. 97 - 116 Java e katërt: Shenja Literatura, Aventura semiologjike f. 117 - 124 Java e pestë: I shenjuari Literatura, Aventura semiologjike f. 124 - 128 Java e gjashtë: Shenjuesi Literatura, Aventura semiologjike f. 128 - 138 Vlerësimi i parë intermediar

Java e shtatë: Sintagmë - sistem Literatura , Aventura semiologjike 139 - 143 Java e tetë: Rrafshi i sintagmës

Literatura , Aventura semiologjike 144 - 152 Java e nëntë rrafshi i shoqërimeve Literatura , Aventura semiologjike f. 152 - 168 Java e dhjetë: Denotacion - konotacion Literatura , Aventura semiologjike f. 169 - 173 Java e njëmbëdhjëtë:: Kodi Literatura D. Chandler, Semiotics, f 147 - 170

Vlerësimi i dytë intermedier

Java e dymbëdhjetë: Brodcast dhe narrowcast cod Literatura Chandler, Semiotics, f. 170 - 173 Java e trembëdhjetë: Simboli Literatura Eco, Semiotics ... f. 130 - 145 Java e katërmbdhjetë: Pasqyra Literatura Eco, Semiotics... f. 202 - 226 Java e pesëmbëdhjetë:Metafora Literatura: Eco, Semiotics f. 87 - 129

Vlerësimi final

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 25% Vlerësimi i dytë 25% Shkathtësi shkrimi 15% Vijimi i rregullt 5% Provimi final 30% Total 100%

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Wshtw i domosdoshwm vijimi i rregullt i ligjëratave, mbajtja e qetësisë në mësim,shkyqja e telefonave celular,hyrja në sallë me kohë. Litaratura shtesë dhe bibliografia:

1. Basri Çapriqi, Simboli dhe rivalwt e tij, PEN Qendra e Kosovws, 2005

Njësia akademike: Dega e Letërsisë Shqipe

Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Sociologji e letërsisë Niveli dhe lloji i kursit: (p.sh. Bachelor/zgjedhore) Viti i studimeve dhe semestri: Viti II, semestri III

Numri i orëve në javë: 2 Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS : 4 Koha/lokacioni E martë, 16-18 salla 76 Mësimdhënësi i kursit: Prof. Ass. Dr. Milazim Krasniqi, lokali 153, mob. 044 15 15 71, milazim_k@hotmail.com, e hënë 12-14

Qëllimet e kursit(modulit): Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që të përçojë te studentët e letërsisë informacionet, konceptet dhe metodat kryesore të studimit sociologjiko-letrar, me fokus të posaçëm në letërsinë shqipe.

Rezultatet e pritura të nxënies 1. ndërgjegjësohen për raportin që ekziston ndërmjet shoqërisë dhe letërsisë në kuptim të gjerë të fjalës dhe sidomos me qasjen e studimeve sociologjiko-letrare mbi objektin e letërsisë.__________________________________________________________ 2. mësojnë se cili është raporti ndërmjet jetës së shkrimtarit dhe veprës së tij, ndërmjet ambientit shoqëror e kulturor dhe formacioneve stilistike e rrymave të ndryshme letrare, të ndikimit të ndryshimeve sociale në transformimet stilistike dhe zhanrore.__________________________________________________________ 3._ informohen detajisht si funksionon veprimtaria botuese, si përgatitet vepra për botim, si funksionon tregu i librit, cilat janë format e popullarizimit dhe të vlerësimit të librit,_________________________________________________________ 4._ Kuptojnë se cili është roli i publikut në raport me letërsinë, dhe cili është ndikimi i letërsisë në shoqëri.

_________________________________________________________

Metodologjia e mësimdhënjes: Mësimi zhvillohet me anën e ligjëratave dhe përdoret metoda interaktive gjatë saj. Studentët obligohen me punime seminarike dhe me leximin e disa veprave letrare dhe si dhe prezentimin e tyre me debat.

Literatura bazë : 1. Antony Gidens, Sociologjia, Pjesa I ( kapitulli 1), Pjesa VI ( kapitujt 21, 22) 2. Bart Keunen, Bart Fechout, (2001) Literature and Society: The Function of Literary Sociology in Comparative Literature 3. Robert Eskarpi, Sociologjia e letërsisë 4. Jan Mukarzhovski, Shënime për sociologjinë e gjuhës poetike 5. Rene Velek/Ostin Uoren, Letërsia dhe shoqëria (kapitulli IX në veprën Teoria e Letërsisë)
Mësimi i detajizuar i mësimit për një semestër:

Java e parë (titulli i ligjëratës) : Informacionet themelore për shkencën e sociologjisë Literatura: Antony Gidens, Sociologjia. Java e dytë: Si studiohen grupet dhe shoqëritë njerëzore: drejtimet sociologjike Literatura: Gidens. Java e tretë: Metodat e kërkimit sociologjik Strategjia e studimit sociologjik literatura Gidens Java e katërt: Identifikimi i ndryshimeve sociale me ndihmën e letërsisë Literatura Autoriale Java e pestë: Gjendja sociale dhe tematika e letërsisë 1. Struktura fisnore dhe gjakmarrja. Besa Kanuni i Lekë Dukagjinit Besa Sami Frashëri

Gremina e dashunis, Gjaku Gjarpijt e gjakut Prilli i thyer Poezi të ndryshme Literatura Autoriale

Mustafa Greblleshi Ernest Koliqi Adem Demaçi Ismail Kadare

Java e gjashtë: 2. Struktura patriarkale dhe martesa me pahir në letërsinë shqiptare JeronimDe Rada, Këngët e Milosaut Sami Frashëri, Dashuria e Talatit me Fitneten Andon Zako Çajupi, Katrëmbëdhjetë vjeç dhëndërr Haki Stërmilli, Sikur t isha djalë Nazmi Rrahmani, Malsorja Martin Camaj, Rrungaja në mars Ismail Kadare, Kush e solli Doruntinën Literatura Autoriale

Vlerësimi i parë intermediar

Java e shtatë: ROLI I SHKRIMTARIT NË SHOQËRI (Nga filozofia e Platonit deri te praktika e Stalinit) Literatura 1..Platoni, Shteti, Libri X, Rilindja, 1980, fq.141 2. Tragjeditë e gjenive, fq. 4 (përkthim i lirë) 3.Sejfi Vllamasi, Ballafaqime politike në Shqipëri( 1897-1942) 4.Mario Vargas Ljosa:, “ Një luftë e vonuar”, te libri “Lufta kundër luftës, Ora, Tiranë, 2001, fq.15) Ligjëratë autoriale Java e tetë: KONTEKSTI SOCIAL (DHE HISTORIK) I LETËRSISË SHQIPE a) Librat fetarë katolikë të shekujve XVI e XVII në gjuhën shqipe Literatura

Robert Elsie, Historia e letërsisë shqiptare Gjergj Fishta, Estetikë dhe kritikë Java e nëntë b) Poezia shqipe alamiado Literatura Robert Elsie, Historia e letërsisë shqiptare Dr. Mahmud Hysa, Alamiada shqiptare Sabri Hamiti, Letërsia e vjetër (tekst shkollor)

Java e dhjetë:

Konteksti social i rizgjimit arbëresh
Robert Elsie, Historia e letrësisë shqiptare

Literatura Java e njëmbëdhjëtë:: NJË VËSHTRIM SOCIO-HISTORIK MBI PERIUDHËN E REALIZMIT SOCIALIST DHE TË DISIDENCËS Literatura Dr. Milazim Krasniqi, Soneti në poezinë shqipe, PEN Qendra e Kosoëvs, 2005

Vlerësimi i dytë intermedier

Java e dymbëdhjetë: Konteksti social dhe estetik i letërsisë shqipe në Kosovë në gjysmën e dytë të shekullit XX Literatura Dr. Milazim Krasniqi, Soneti në poezinë shqipe, PEN Qendra e Kosoëvs, 2005

Java e trembëdhjetë: VEPRA LETRARE DHE PUBLIKU Literatura Robert Eskapri, Sociologjia e letërsisë

Java e katërmbdhjetë: Format e prezentimit të veprave të botuara Literatura Robert Eskapri, Sociologjia e letërsisë

Java e pesëmbëdhjetë: FAKTORËT NATYRORË DHE KULTURORË QË NDIKOJNË NË SHKRIMTARIN DHE VEPRËN E TIJ Literatura: Arnold Hauzer, Sociologjia e artit Rene Velek, Ostin Uoren, kapitulli Letërsia dhe shoqëria te “Teoria e leëtrsisë”

Vërejtje: terminin e vlerësimeve intermediere e cakton mësimdhënësi sipas planifikimit të lëndës që e ligjëron. Metodat e vlerësimit: Vijimi i rregullt Pjesëmarrja korrekte në diskutime Testimi i parë (mesi i nëntorit) Testimi i dytë (fundi i dhjetorit Testi i fundit Pyetje me gojë 0-5 % e notës përfundimtare 0-10 % e notës përfundimtare 0-10% e notës përfundimtare 0-10% e notës përfundimtare 0-25% e notës përfundimtare 40 %

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Studentët duhet të vijnë me kohë në ligjërata, sepse vonesa e secilit shkakton ndërprerjen e ligjëratës, fut çrregullim dhe dekoncentrim, i cili është në dëm të studentëve. Studentët duhet të vijnë të përgatitur nga ligjërata paraprake, sepse do të praktikohet një diskutim në fillim të ligjëratës. Para dhe gjatë ligjëratës nuk lejohet pirja e duhanit në ambientet ku mbahen ligjëratat. Gjatë ligjëratave është korrekte të mbyllen telefonat celularë.

Litaratura shtesë dhe bibliografia: 1. Arnold Hauzer, Sociologjia e artit

2. “Lufta kundër luftës, Ora, Tiranë, 2000 3.Platoni, Shteti, (Libri X) 4. Çesllav Millosh, Mendja e robëruar, Shtëpia e librit&Botimet Dritëro, Tiranë, 1998 Elsie Robert, Historia e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Pejë, 1997 Gjergj Fishta, Estetikë dhe kritikë, Hylli i Dritës&Shtëpia e Librit, Tiranë, (pa datë botimi) Hysa Mahmud, Alamiada shqiptare, I dhe II, Logos A, Shkup,2000 Rugova I., Hamiti S, Kritika letrare, Rilindja, Prishtinë, 1979 Si të lexohet Paund, Orvell, Vulf, Skot, Harvud, Almond (ese

angloamerikane), Art Club, Ulqin, 1996

Njësia akademike: Fakulteti i Filologjisë – Dega e Letërsisë Shqipe Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Niveli dhe lloji i kursit: Viti i studimeve dhe semestri: Numri i orëve në javë: Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS : Koha/lokacioni : 4 e hënë, salla 76, ora 10 Stilistika bachelor - obligative Viti II, semestri 3, 4 2+0

Mësimdhënësi i kursit: Prof. As. Basri Çapriqi, zyra 85, e-mail: bcapriqi@yahoo.com. Biseda me studentë: e martë 10- 12

Qëllimet e kursit(modulit): Me kursin Stilistika, synohet që t’u jepet studentëve një dije e gjithanshme teorike për disciplinën shkencore të stilistikës e cila është quajtur si shkencë e shprehjes dhe kritikë e stileve individuale. Në qendër të kursit është stili me gjithë spektrin e gjerë të shtrirjes si dhe organizimi gjuhësor dytësor si esencë e stilit. Kursi vë veprën letrare në qendër të studimit të stilistikës dhe stilin e autorit si shmangie nga gjuha e zakonshme. Në planin e komunikimit kursi synon të aftësojë studentët të dallojnë organizimin tërësor të lëndës gjuhësore si organizim parësor të gjuhës e që është i domosdoshëm për të përcjellë mendimin nga organizimi dytësor me të cilin bartet një informacion plotësues. Kursi përqendrohet në funksionin stilistik të gjuhës shikuar si të lidhur e të pashkëputur nga funksioni parësor komunikues. Studentët aftësohen të hetojnë e të vlerësojnë vlerat ekspresive e estetike të mjeteve shprehëse gjuhësore që dalin nga përbërja afektive ose niveli dytësor i gjuhës. Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: 1.Të dallojë organizimin parësor të gjuhës nga organizimi dytësor. Të njohë burimet e shprehësisë dhe mjetet gjuhësore të organizimit stilistik të gjuhës. 2. Të vlerësojë funksionin e mjeteve shprehëse gjuësore brenda një teksti konkret gjuhësor artistik të një stili individual të shkrimtarit.

3. Të krahasojë stilet individuale të shkrimtarëve të formacioneve të ndryshme stilistike dhe të dallojë formacionet përnga përdorimi dhe funksioni i figurës. 4. Të dallojë lidhjet gjuhësore ku përdorimi është bërë rregull i domosdoshëm nga lidhjet alternative të devijuara që prodhojnë shprehësi.

Metodologjia e mësimdhënjes: ligjërata, shkrim eseu,diskutim,punë në grupe.

Literatura bazë : Xhevat Lloshi, Stilistika dhe pragmatika, Toena, Tiranë, 1999 Pierre Guiraud, Stilistika, Prishtinë, 1997 O. Dykro- C. Todorov, Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, Rilindja, 1984 R . Velek O Voren, Teoria e letërsisë, Rilindja Geoffrey N. Leech & Michael H. Short, Style in Fiction, Longman, London – New York, 1986

Plani i detajizuar i mësimit për semestër:

Java e parë : Objekti i studimit dhe ndërtimi i Stilistikës si shkencë Literatura: Stilistika dhe pragmatika, f. 7 - 21 Java e dytë:Retorika dhe stilistika Literatura: Fjalor i shkencave të ligjërimit; Stilistika f. 9 – 14 ,18 – 27 , 29 - 42 Java e tretë: Stili dhe stilistika Literatura : Stilistika dhe pragmatika, f. 9 ; Stilistika, f. 15- 18 Java e katërt: Njësitë dhe nocionet fillestare Literatura: Stilistika dhe pragmatika, f. 22 - 37 Java e pestë: Stilistika e Bajisë Literatura : Stilistika, f. 51 - 58 Java e gjashtë: Stilistika idealiste – Leo Spitzer Literatura : Stilistika, f. 75 - 83

Java e shtatë: Organizimi stilistik (tipat e ligjërimit, toni, kategoritë e teksteve )

Literatura Stilistika dhe pragmatika, f. 38 - 42 Java e tetë: Organizimi stilistik ( ndërthurja dhe zgjedhja, rimarrja, parimi drejtues, ) Literatura Stilistika dhe pragmatika, f. 44 - 53

Vlerësimi i parë intermediar

Java e nëntë: Fonostilistika (burimet fonetike, organizimet fonetike) Literatura Stilistika dhe pragmatika f. 54 - 59 Java e dhjetë: Fonostilistika ( simbolizmi tingullor, grafematika) Literatura Stilistika dhe pragmatika f. 59 - 63 Java e njëmbëdhjëtë::Morfostilistika ( Emri, mbiemri) Literatura Stilistika dhe pragmatika f. 64 - 68

Java e dymbëdhjetë: Morfostilistika ( folja, pjesët e tjera të ligjëratës) Literatura Stilistika dhe pragmatika f. 71 - 80 Java e trembëdhjetë: Sintaksostilistika (gjymtyrët e fjalive, vendi i gjymtyrëve) Literatura Stilistika dhe pragmatika f. 81- 91 Java e katërmbdhjetë: Sintaksostilistika ( Mjetet lidhëse, Tipat e fjalive, Teksti) Literatura Stilistika dhe pragmatika f. 91 - 100 Java e pesëmbëdhjetë: Leksikostilistika (Shprehësia e leksikut) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 1001 - 1003

Vlerësimi i dytë intermediar

Semestri i dytë
Java e parë: Leksikostilistika ( shtresimi sipas normës, shtresimi historik) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 103 – 109) Java e dytë: Leksikostilistika ( Huazimet, përftesat me fjalëformimin, Neologjizmat, Frazeologjia) Literatura: f. 11 – 127 Java e tretë : Semantostilistika (Kuptimet, homonimia, Antonimia, sinonimia) Literatura: Stilistika dhe pragmatika, f. 128 – 136. Java e katërt: Semantostilistika ( Lidhjet e reja të fjalëve dhe figurat, Fushat tematike) Literatura: Stilistika dhe pragmatika , f. 136 – 144 Java e pestë: Ligjërimet e folura ( Tipat e të folurit dhe rrethanat e komunikimit, Vecoritë e ndërtimit të thënieve) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 159 – 166 Java e gjashtë: Ligjërimet e folura (Leksiku bisedor, Ligjërimi i shkujdesur) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 166 – 175 Java e shtatë: Ligjërimi i shkruar (Rrethanat e komunikimit,Vecoritë e ndërtimit të teksteve) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 176 – 181 Java e tetë: Ligjërimet e shkruara (Leksiku libror) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 182 – 186 Vlerësimi i tretë intermediar Java e nëntë: Gjuha e letërsisë artistike ( Sfera dhe funksioni dallues, Letërsia dhe gjuha letrare) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 236 – 246 Java e dhjetë: Gjuha e letërsisë artistike (Organizimi gjuhësor në prozë, Paraqitja e komunikimit gjuhësor) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 246 – 264 Java e njëmbëdhjetë: Gjuha e letërsisë artistike (Ligjërimi poetik, Analiza e tekstit letrar) Literatura: Stilistika dhe pragmatika f. 265 – 274) Java e dymbëdhjetë: Diskursi Literatura: Style in Fiction f. 257 – 235

Java e trembëdhjetë: Situata diskursive në letërsi Literatura: Style in Fiction f. 235 – 240 Java e katërmbëdhjetë: Pikëvështrimi dhe vlera gjuhësore Literatura: Style in Fiction f. 240 260 Java e pesëmbëdhjetë: Autori dhe lexuesi Literatura: Style in Fiction f. 260 287 Vlerësimi final Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 25% Vlerësimi i dytë 25% Shkathtësi shkrimi 15% Vijimi i rregullt 5% Provimi final 30% Total 100%

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: vijimi i rregullt në ligjëratave është i domosdoshëm dhe hyrja në sallë me kohë. Litaratura shtesë dhe bibliografia: Zh. Zhenet, Figura, Rilindja V. V. Vinogradov, Stilistika dhe poetika Aristoteli, Retorika I II III Basri Çapriqi, Simboli dhe rivalët e tij, PEN Qendra e Kosovës, Prishtinë, 2005


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Gazetari
Stats:
views:6365
posted:10/16/2009
language:Albanian
pages:45