RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU - Copy

Document Sample
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU - Copy Powered By Docstoc
					 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Tahun       :        4 Bestari

Tarikh/ Masa    :        28 Ogos 2012 / 8.10 – 9.10 pagi

Bilangan Murid   :        32 orang

Mata Pelajaran   :        Bahasa Melayu

Tajuk         :        Demi Malaysia

Fokus Utama      :        7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks

                    yang tersurat dan tersirat

Aras            :      Aras 2

                    ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan

Fokus Sampingan      :      1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara

                    secara bertatasusila

Aras            :      Aras 1

                    ii. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang

                    dikemukakan

Objektif            :    Pada akhir pelajaran, murid dapat:

                    i Membaca dan menjelaskan maksud ayat dalam petikan

                    ii. Menjawab soalan berkaitan petikan

                    iii. Membina lima ayat daripada perkataan berimbuhan

                     dengan betul

Kemahiran Bahasa          :   Lisan, bacaan dan tulisan

Sistem bahasa           :   Kosa kata
Pengisian Kurikulum  : i. Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

             ii. Nilai Murni : Semangat patriotik

             iii. Peraturan Sosiobudaya : Kesantunan bahasa dalam

               pertuturan

Kemahiran Bernilai  :  Kecerdasan Pelbagai, Kemahiran Belajar Cara Belajar,
Tambah           Kemahiran Berfikir, Kontekstual

Bahan Bantu Mengajar :   Keratan teks, Komputer riba, grafik

Pengetahuan Sedia Ada:   Murid pernah melihat bendera Malaysia
 Langkah/     Isi Kandungan       Aktiviti Pengajaran dan     Catatan
  Masa                       Pembelajaran
Set Induksi  Grafik bendera Malaysia.  a Murid ditunjukkan gambar    Grafik
(5 minit)                   bendera Malaysia.


       Contoh soalan:       b.Guru bersoal jawab dengan   Kontekstual
         a. Apakah nama      murid tentang bendera     Menghubung
           bendera        Malaysia            kait isi
           Malaysia?                      pelajaran
         b. Siapakah yang                     dengan
           menamakan                      pengalaman
           bendera                       sedia ada
           Malaysia?                      murid
         c. Bilakah tarikh
           kemerdekaan
           Negara kita?


Langkah 1   Petikan teks “Demi     a, Guru membaca petikan teks   Petikan
(10 minit)  Malaysia”.          “Demi Malaysia” di hadapan  KBCB:
                      Kelas.            mendengar
                     b. Murid bersoal jawab tentang  dengan cekap
                      petikan teks.


Langkah 2   Petikan teks “Demi     a, Guru mengedarkan teks     Petikan teks
(20 minit)  Malaysia”,          kepada murid.
                     b. Murid dikehendaki membaca   KBCB:
                      petikan teks secara bacaan  Bacaan
                      mekanis.           mekanis
       Tanda baca:        c Murid dikehendaki membetul   TKP:
       . (noktah)          dan meletakkan tanda baca   Interpersonal
       , (koma)           yang sesuai pada petikan.   Intrapersonal
       Huruf besar        d Murid bersoal jawab tentang  Penilaian
                      hasil kerja.          Formatif:
                     e Guru menayangkan jawapan    Penilaian
                      sebenar menerusi slaid.    secara
                                     pemerhatian
Langkah/     Isi Kandungan      Aktiviti Pengajaran dan       Catatan
 Masa                      Pembelajaran
Langkah 3  Aktiviti Kotak Beracun  a Guru mengadakan aktiviti
(10 minit)                Kotak Beracun kepada murid.
       Perkataan-perkataan:   b Murid dikehendaki         Kemahiran
       Kegiatan     – giat   memberikan kata dasar       Berfikir
       Memusnahkan - musnah    kepada perkataan yang
       Menjadikan    - jadi   dicabut.
       Mengelakkan - elak    c Guru mempamerkan
       Meletakkan   - letak   perkataan-perkataan yang
       Mempertahankan– tahan    dicabut
       Berkorban   - korban
       Kedaulatan   - daulat
       Membebaskan - bebas
Langkah 4  Perkataan-perkataan:   a Murid dikehendaki mengeja
(10 minit)  Kegiatan          perkataan-perkataan yang
       Memusnahkan         dipamerkan.
       Menjadikan        b. Murid dikehendaki membina 5
       Mengelakkan         ayat daripada perkataan-
       Meletakkan         perkataan yang dipamerkan.
       Mempertahankan      c Murid menulis ayat yang dibina TKP:
       Berkorban          di dalam buku tulis masing-    kinestetik
       Kedaulatan         masing.
       Membebaskan
Penutup   Penutup kognitif:     a Guru dan murid bersoal jawab    Kontekstual:
 (5 minit)  Contoh soalan:       tentang apa yang telah       -menghubung
       a Apakah yang kamu     dipelajari dan nilai-nilai murni  Kait
       pelajari pada hari ini?   yang terdapat dalam petikan


       Nilai murni:       b Murid menyanyikan lagu       TKP:
        a. Semangat       “Setia”               - kinestetik
          patriotism                       - muzik


       Penutup social:
       Nyanyian lagu “Setia”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:119
posted:10/7/2012
language:Malay
pages:5