Docstoc

Tekanan emosi dalam kalangan Murid dan Hak Asasi Kanak Kanak

Document Sample
Tekanan emosi dalam kalangan Murid dan Hak Asasi Kanak Kanak Powered By Docstoc
					Tekanan emosi dalam kalangan Murid :
    hak asasi kanak-kanak

   Pembentang :
Muhammad Fadzli bin Ismail
  Muhammad Fadzli Bin
    Hamzah
 Muhammad Ihzam bin Mohd
     Khairi
• Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak (CRC)
 telah dibentangkan dalam Perhimpunan
 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) ke-
 44 pada 1989 dan diterima pakai.
• Ianya memberikan perlindungan terhadap
 kanak-kanak dari segi
 – PENGABAIAN
 – PENDERAAN
 – EKSPLOITASI
 – JAMINAN MENDAPATKAN HAKNYA
             Tidak ada
           perundangan di
           dalam sesebuah
             negara
Kanak-kanak tidak
berhak mengundi
           Mengapa       Menjamin
                    perkembangan
 dan tidak ada
 pengaruh politik
          konvensyen      sihat untuk
 dan ekonomi    ini perlu?     kanak-kanak
            Kanak-kanak
           lemah berbanding
            orang dewasa
        3 PRINSIP UTAMA
        Konvensyen Hak Kanak-kanak             Semua hak
           meliputi semua
          kanak-kanak tanpa    Semua tindakan
           pengecualian dan   yang diambil mesti
Kanak-kanak ialah
           tiada diskriminasi    berdasarkan
 seseorang yang
                       kepentingan
berumur di bawah
                     terbaik bagi kanak-
  18 tahun
                      kanak. (the best
                      interest of child)
          Hak Kehidupan
   KANAK-KANAK

          Hak Perlindungan
HAK
             Hak
          Perkembangan

          Hak Penyertaan
1. HAK KEHIDUPAN
 Makanan, tempat tinggal, air
 minuman bersih dan jagaan
 kesihatan.
 Hak untuk hidup

 Hak untuk mendapat standard
 kesihatan dan perubatan yang tinggi.
2. HAK PERLINDUNGAN
 Penderaan dan pengabaian
 Perlindungan untuk kanak-kanak
 tanpa keluarga
 Perlindungan kepada kanak-kanak
 pelarian
 Penderitaan seksual
 Fizikal dan esploitasi
 Pengabaian
 Penyalahgunaan dadah
 Diskriminasi
3. HAK PERKEMBANGAN
  Semua jenis pendidikan (formal dan
  nonformal)
  ‘Standard of living’ (fizikal. mental,
  rohani, moral dan sosial)
  Penjagaan kesihatan yang baik
  Peluang untuk turut serta
  Persekitaran yang selamat
4. HAK PENYERTAAN
  Berjumpa dengan kanak-kanak lain dan
  berkawan
  Menyertai kelab atau persatuan
  Memberikan pandangan mereka
  Konvensyen ini mengiktiraf kanak-kanak
  sebagai individu dengan hak untuk
  berkembang secara mental, fizikal dan
  sosial.
                         Dalam seksyen 2 Akta
              Kanak-kanak
Akta untuk memulihara               Perlindungan Kanak-
              memerlukan
   dan memberi                 kanak 1991 terdapat
             perlindungan serta
perlindungan terhadap               beberapa ciri kanak-
            perkara-perkaran yang
   kanak-kanak.                kanak yang memerlukan
            berkaitan dengannya.
                           perlindungan.
• Memperuntukan berkaitan dengan
 pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan
 Taman Asuhan Kanak-kanak.
• Bertujuan memberikan perlindungan kepada
 kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun.
• Pihak Berkuasa boleh masuk dan memeriksa
 premis tmn asuhan dari semasa ke semasa.
• Bertujuan mengawal selia kes-kes
 permohonan mengambil anak angkat.
• Peruntukan undang-undang ini sebagaimana
 dikanunkan di dalam Ordinan Mengangkat
 Anak 1960 (Adoption Ordinan) dan Peraturan-
 peraturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption
 Rules 1961)
• Undang-undang ini bagi memastikan kebajikan
 anak angkat terjamin.
Akta ini menyatukan tiga undang-undang iaitu
Akta perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta
Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta
Mahkamah Juvenil.
Bertujuan memberikan perlindungan,
pemuliharaan dan pembangunan diberi
perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga
kebajikan kanak-kanak.
Mengambil kira prinsip Konvensyen Hak
Kanak-kanak.
  Akta ini membahagikan kanak-kanak kepada
 beberapa kategori iaitu :
1) kanak-kanak yang memerlukan jagaan dan
  perlindungan.
2) Kanak-kanak yang dilarikan atau dijual
3) Kanak-kanak melakukan kesalahan jenayah
4) Kanak-kanak yang tidak dapat dikawal
5) Kanak-kanak yang mengemis.
  Seksyen 33 akta ini memperuntukan bahawa adalah
 menjadi kesalahan ibu bapa meninggalkan kanak-
 kanak tanpa pengawasan yang munasabah.
              Kanak-kanak telah
              dilibatkan penilaian
               Pelan Tindakan
                Negara (NPA)
                pertama dan     Pasukan Pelindung
               merangka Pelan     Kanak-kanak dan
               Tindakan Negara   Pusat Aktiviti Kanak-
    Akta Pusat Jagaan     Kedua.      kanak ditubuhkan
    Kanak-kanak 1984               pada peringkat
    dikuatkuasakan.              negeri dan daerah.                Usaha-             Pasukan untuk
                 usaha              Mengesan
                               Penderaan Kanak-
Tabung kanak-kanak       dalam             kanak dan Kanak-
  PBB UNICEF         melindungi            kanak Terabai
                               (SCAN) ditubuhkan
                kanak-            di hospital-hospital
                               daerah dan negeri.
                 kanak

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:10/7/2012
language:Malay
pages:18