Tekanan emosi dalam kalangan Murid dan Hak Asasi Kanak Kanak

Document Sample
Tekanan emosi dalam kalangan Murid dan Hak Asasi Kanak Kanak Powered By Docstoc
					Tekanan emosi dalam kalangan Murid :
    hak asasi kanak-kanak

   Pembentang :
Muhammad Fadzli bin Ismail
  Muhammad Fadzli Bin
    Hamzah
 Muhammad Ihzam bin Mohd
     Khairi
• Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak (CRC)
 telah dibentangkan dalam Perhimpunan
 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) ke-
 44 pada 1989 dan diterima pakai.
• Ianya memberikan perlindungan terhadap
 kanak-kanak dari segi
 – PENGABAIAN
 – PENDERAAN
 – EKSPLOITASI
 – JAMINAN MENDAPATKAN HAKNYA
             Tidak ada
           perundangan di
           dalam sesebuah
             negara
Kanak-kanak tidak
berhak mengundi
           Mengapa       Menjamin
                    perkembangan
 dan tidak ada
 pengaruh politik
          konvensyen      sihat untuk
 dan ekonomi    ini perlu?     kanak-kanak
            Kanak-kanak
           lemah berbanding
            orang dewasa
        3 PRINSIP UTAMA
        Konvensyen Hak Kanak-kanak             Semua hak
           meliputi semua
          kanak-kanak tanpa    Semua tindakan
           pengecualian dan   yang diambil mesti
Kanak-kanak ialah
           tiada diskriminasi    berdasarkan
 seseorang yang
                       kepentingan
berumur di bawah
                     terbaik bagi kanak-
  18 tahun
                      kanak. (the best
                      interest of child)
          Hak Kehidupan
   KANAK-KANAK

          Hak Perlindungan
HAK
             Hak
          Perkembangan

          Hak Penyertaan
1. HAK KEHIDUPAN
 Makanan, tempat tinggal, air
 minuman bersih dan jagaan
 kesihatan.
 Hak untuk hidup

 Hak untuk mendapat standard
 kesihatan dan perubatan yang tinggi.
2. HAK PERLINDUNGAN
 Penderaan dan pengabaian
 Perlindungan untuk kanak-kanak
 tanpa keluarga
 Perlindungan kepada kanak-kanak
 pelarian
 Penderitaan seksual
 Fizikal dan esploitasi
 Pengabaian
 Penyalahgunaan dadah
 Diskriminasi
3. HAK PERKEMBANGAN
  Semua jenis pendidikan (formal dan
  nonformal)
  ‘Standard of living’ (fizikal. mental,
  rohani, moral dan sosial)
  Penjagaan kesihatan yang baik
  Peluang untuk turut serta
  Persekitaran yang selamat
4. HAK PENYERTAAN
  Berjumpa dengan kanak-kanak lain dan
  berkawan
  Menyertai kelab atau persatuan
  Memberikan pandangan mereka
  Konvensyen ini mengiktiraf kanak-kanak
  sebagai individu dengan hak untuk
  berkembang secara mental, fizikal dan
  sosial.
                         Dalam seksyen 2 Akta
              Kanak-kanak
Akta untuk memulihara               Perlindungan Kanak-
              memerlukan
   dan memberi                 kanak 1991 terdapat
             perlindungan serta
perlindungan terhadap               beberapa ciri kanak-
            perkara-perkaran yang
   kanak-kanak.                kanak yang memerlukan
            berkaitan dengannya.
                           perlindungan.
• Memperuntukan berkaitan dengan
 pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan
 Taman Asuhan Kanak-kanak.
• Bertujuan memberikan perlindungan kepada
 kanak-kanak yang berusia di bawah 4 tahun.
• Pihak Berkuasa boleh masuk dan memeriksa
 premis tmn asuhan dari semasa ke semasa.
• Bertujuan mengawal selia kes-kes
 permohonan mengambil anak angkat.
• Peruntukan undang-undang ini sebagaimana
 dikanunkan di dalam Ordinan Mengangkat
 Anak 1960 (Adoption Ordinan) dan Peraturan-
 peraturan Mengangkat Anak 1961 (Adoption
 Rules 1961)
• Undang-undang ini bagi memastikan kebajikan
 anak angkat terjamin.
Akta ini menyatukan tiga undang-undang iaitu
Akta perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta
Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta
Mahkamah Juvenil.
Bertujuan memberikan perlindungan,
pemuliharaan dan pembangunan diberi
perhatian serius oleh kerajaan bagi menjaga
kebajikan kanak-kanak.
Mengambil kira prinsip Konvensyen Hak
Kanak-kanak.
  Akta ini membahagikan kanak-kanak kepada
 beberapa kategori iaitu :
1) kanak-kanak yang memerlukan jagaan dan
  perlindungan.
2) Kanak-kanak yang dilarikan atau dijual
3) Kanak-kanak melakukan kesalahan jenayah
4) Kanak-kanak yang tidak dapat dikawal
5) Kanak-kanak yang mengemis.
  Seksyen 33 akta ini memperuntukan bahawa adalah
 menjadi kesalahan ibu bapa meninggalkan kanak-
 kanak tanpa pengawasan yang munasabah.
              Kanak-kanak telah
              dilibatkan penilaian
               Pelan Tindakan
                Negara (NPA)
                pertama dan     Pasukan Pelindung
               merangka Pelan     Kanak-kanak dan
               Tindakan Negara   Pusat Aktiviti Kanak-
    Akta Pusat Jagaan     Kedua.      kanak ditubuhkan
    Kanak-kanak 1984               pada peringkat
    dikuatkuasakan.              negeri dan daerah.                Usaha-             Pasukan untuk
                 usaha              Mengesan
                               Penderaan Kanak-
Tabung kanak-kanak       dalam             kanak dan Kanak-
  PBB UNICEF         melindungi            kanak Terabai
                               (SCAN) ditubuhkan
                kanak-            di hospital-hospital
                               daerah dan negeri.
                 kanak

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:10/7/2012
language:Malay
pages:18