SMK INDAHPURA 1, KULAI

Document Sample
SMK INDAHPURA 1, KULAI Powered By Docstoc
					                       SEJARAH TINGKATAN 4
                   SEJARAH BAB 1 : PENINGKATAN TAMADUN
   1 Lengkapkan rajah di bawah.

                                     Peradaban
                                   (Bahasa Melayu)


                   Makna                Madana
                  Tamadun              (Bahasa Arab)


                                    Civilization
                                   (Bahasa Inggeris)

      Kemunculan
      Tamadun                           Petempatan
       Awal                             kekal
      Manusia

                                    Kehidupan
                                    berorganisasi


                  Ciri-ciri               Sistem
                  Tamadun              pemerintahan


                                    Agama dan
                                    kepercayaan


                                    Bahasa dan
                                    sistem tulisan


                                    Pengkhususan
                                     pekerjaan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      1
   2 Nyatakan ciri-ciri Zaman Prasejarah.


      Zaman Prasejarah                    Ciri-ciri

        Paleolitik dan           Manusia pada zaman ini tinggal di kawasan
                       (a) _______________________________________
         Mesolitik             tepi sungai, tepi tasik dan di dalam gua.
                         _______________________________________
                       (b) Mereka hidup secara nomad iaitu berpindah-
                          randah dalam kelompok keluarga atau secara
                          berkumpulan.
                          Mereka memungut hasil hutan, memburu
                       (c) _______________________________________
                          binatang dan menangkap ikan untuk menyara
                         _______________________________________
                          hidup.
                         ________
                       (d) Alat-alat yang dicipta lebih mementingkan
                          fungsi daripada nilai seni.
          Neolitik            Wujudnya kehidupan dalam kelompok yang
                       (a) _____________________________________
                         besar iaitu masyarakat.
                         _____________________________________
                       (b) Manusia zaman ini mula bercucuk tanam dan
                         menternak binatang.
                         Penciptaan alatan batu yang telah dilicinkan
                       (c) _____________________________________
                         dan mempunyai pelbagai fungsi.
                         _____________________________________
                       (d) Wujudnya pengkhususan kerja kerana
                         kehidupan bermasyarakat.
                       (a)  _______________________________________
                          Zaman Logam lahir setelah manusia berjaya
       Zaman Logam              _______________________________________
                          mencipta dan menghasilkan bahan daripada
                          _______________________________________
                          logam.
                       (b)  Manusia berjaya mencipta perahu yang penting
                          untuk meneroka lautan dan meningkatkan
                          kegiatan perdagangan maritim.
                       (c)  _______________________________________
                          Munculnya petempatan besar dan kota
                          pertahanan pada zaman ini.
                          _______________________________________
                       (d)  Kawasan-kawasan ini berkembang menjadi
                          bandar atau kota.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        2
   3 Namakan Zaman Prasejarah bagi setiap pernyataan di bawah.


      1 Neolitik


        Wujudnya kehidupan yang berkelompok besar.
        Mula bercucuk tanam dan menternak binatang.
        Alatan yang dicipta mempunyai banyak fungsi.
        Wujudnya pengkhususan kerja.      2 Paleotik dan Mesolitik


         Manusia tinggal di kawasan tepi sungai, tepi tasik atau di dalam gua.
         Mereka hidup secara normad.
         Alatan yang dicipta lebih mementingkan fungsi daripada nilai.      3 Zaman Logam

         Manusia berjaya mencipta perahu untuk meneroka lautan dan meningkatkan
         kegiatan perdagangan maritim.
         Muncul petempatan besar dan kota pertahanan.
         Kawasan-kawasan ini berkembang menjadi bandar atau kota.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      3
   4 Padankan jawapan yang betul.


             Ciri-ciri                   Huraian

                       4    ● Kehidupan secara menetap.
       Kehidupan berorganisasi         ● Lahirnya kemajuan dalam bidang
   1
                            pertanian dan penternakan binatang hasil
                            inovasi manusia.


                       1    ● Organisasi sosial wujud sebagai sistem
                            keluarga pada awalnya.
   2   Pengkhususan pekerjaan
                           ● Lazimnya, sistem sosial tamadun awal
                            berbentuk piramid dan bersusun lapis.


                       5    ● Dibentuk bagi menjalankan pentadbiran
                             untuk mengendalikan masyarakat yang
       Bahasa dan sistem tulisan          lebih besar.
   3
                           ● Sistem perundangan penting dalam
                             menjaga keamanan dan kemakmuran
                             sesebuah tamadun.
                           bersusun lapis.
                       2    ● Produktiviti manusia yang semakin
                            meningkat menyebabkan pengkhususan
                            pekerjaan bertambah penting. Sistem
                            perundangan penting dalam menjaga
   4   Petempatan kekal              keamanan dan kemakmuran sesebuah
                            tamadun.
                           ● Pengkhususan membawa kepada sistem
                            barter.                       6    ● Manusia berpegang pada kepercayaan
      Sistem pemerintahan             animisme.
   5
                           ● Kepercayaan ini bertukar kepada agama
                            secara evolusi.


                       3    ● Contoh bahasa tertua ialah bahasa
       Agama dan kepercayaan           Yunani dan Sanskrit.
   6
                           ● Contoh tulisan awal pula ialah hieroglif,
                            cuneiform dan ideogram.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    4
   5 Isi tempat kosong dalam ruangan yang diberikan.


                          Proses Pembentukan
                             Tamadun         Tamadun Mesopotamia                    Tamadun Mesir Purba


     Tanah di antara _____________
              dua sungai                  Setiap Tuhan dikaitkan

     Terletak di antara ______________
               Sungai Tigris                    unsur alam
                                     dengan ______________

     dan Sungai Euphrates                     Firaun Menes

     Sistem pemerintahan ___________
                teokrasi                 Sistem tulisan ____________
                                             hieroglif              Tamadun Indus                     Tamadun Hwang Ho

        Tamadun terawal di _________
                  India               Kesuburan tanah di__________________
                                              Sungai Hwang Ho
        Terletak di _________________
               Lembah Indus               Menyembah tuhan syurga,
        Percaya pada _____________
               Tuhan Ibu                   tuhan bumi    roh nenek
                                     _____________ dan ____________
        Mempunyai amalan agama                 moyang
                                   __________
                                    Sistem tulisan ____________
                                            ideogram


   6 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

     1     Tamadun Mesir Purba       dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil.
     2     Tamadun Mesopotamia       merupakan tamadun terawal di dunia.
     3   Munculnya     tamadun Hwang Ho     kerana kesuburan tanah di Sungai Kuning atau Hwang Ho.
     4     Tamadun Indus       merupakan tamadun terawal di India.
     5   Delta subur yang dibentuk oleh       tanah lanar   adalah penting untuk pertanian dan petempatan
        manusia.
     6   Wilayah Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan       Sungai Euphrates  .
     7   Tamadun Indus turut dikenali sebagai      tamadun Harappa      sempena nama bandar utama dalam
        tamadun tersebut.
     8     Sungai Hwang Ho       mengalir dari kawasan tanah tinggi di sebelah barat ke Teluk Bo Hai di
        sebelah timur.
     9   Sistem tulisan tamadun Mesir Purba dipanggil       hieroglif  .


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           5
      10  Pada Zaman Logam, masyarakat di Lembah Nil mencapai tahap kebudayaan  gangsa  .


   7 Nyatakan proses pembentukan tamadun Indus.


                       Proses Pembentukan    1    Adanya penduduk yang mengamalkan kehidupan nomad di bahagian barat laut India.    2    Penduduk mula membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Ini kerana
        adanya sumber air yang penting untuk menyuburkan tanah.    3    Penduduk dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitar.    4    Ini membawa kepada penghasilan pertanian yang menjadi asas kepada pertambahan
        jumlah penduduk.    5    Pertambahan ini menyumbang kepada perkembangan bandar-bandar.    6    Mohenjo-Daro dan Harappa merupakan bandar utama manakala Lothal dan Sutkagen
        Dor ialah bandar pelabuhan yang penting.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      6
   8 Lengkapkan rajah di bawah.


                     Proses Pembentukan Tamadun Indus


                                Penduduk mula membentuk
           Adanya penduduk yang
           _______________________          petempatan kekal di
           mengamalkan kehidupan           sepanjang Sungai Indus. Ini
           _______________________
                                kerana adanya sumber air
           nomad di bahagian barat
           _______________________          yang penting untuk
           laut India.
           _______________________          menyuburkan tanah.           Ini membawa kepada
           penghasilan pertanian yang        Penduduk dapat
                                _______________________
           menjadi asas kepada
                                menyesuaikan diri dengan
                                _______________________
           pertambahan jumlah
           penduduk.                 alam sekitar
                                _______________________
                                Mohenjo-Daro dan Harappa
           Pertambahan ini
           _______________________          merupakan bandar utama
           menyumbang kepada
           _______________________          manakala Lothal dan
           perkembangan bandar-
           _______________________          Sutkagen Dor ialah bandar
                                pelabuhan yang penting.
           bandar.
           _______________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       7
   9 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                             Definisi Tamadun
             Pandangan Barat                      Pandangan Islam
     ● Tamadun berkaitan dengan                 ● Tamadun merangkumi pembangunan
              lahiriah
       pembangunan _______         dalam hal        lahiriah   rohaniah
                                    __________ dan ___________ .
        kebudayaan seperti penulisan,             ● Kedua-dua unsur ini penting sebagai
       undang-undang, kesenian dan
                                             ketamadunan
                                     pengukur tahap ______________
       pembandaran.
                                     sesebuah masyarakat.
     ● Menurut pandangan sarjana Barat:
                                   ● Menurut pandangan _____________
                                              Syed Naquib
           Gordon Childe
       (a) __________________
                                     al-Attas
                                    _________
           Pencapaian lahiriah ialah
                                     –   Tamadun merupakan pencapaian
          pengukur bagi kemajuan
          tamadun dalam sesebuah                –   tahap tatasusila yang tinggi dan

          masyarakat.                     –   kebudayaan yang luhur oleh
       (b) _______________________
          Darcy Riberio dan R. A                –   sesebuah masyarakat.
          ___________
          Buchanan                     ● Pandangan beliau disokong oleh
           Menekankan kepentingan dan                        Richard
                                     sarjana Barat seperti ___________
            pembangunan lahiriah dalam            Sullivan .
                                    _______________
            proses perkembangan
            tamadun.  10 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                        Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia

     1   Salah satu unsur ketamadunan yang penting ialah kewujudan        negara kota  dan
          bandar    .
     2   Setiap negara kota terbahagi kepada kawasan-kawasan utama iaitu        pusat kota ,
           tembok kota     ,  luar kota   dan  pelabuhan  .
     3   Di dalam kota terdapat     istana ,   rumah kediaman   , rumah ibadat,  rumah kedai
        dan pasar dengan jalannya yang lurus dan lebar.


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang            8
     4   Masyarakatnya terbahagi kepada dua golongan, iaitu     golongan pemerintah   dan
          golongan rakyat      .
     5   Tamadun Mesopotamia diperintah oleh sistem raja yang berbentuk      teokrasi  .
     6   Raja telah dianggap sebagai     wakil tuhan  dan pemilik  negara kota  .
     7   Zigurat berfungsi sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan
          khazanah negara      .
     8   Hasil lebihan pertanian telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian kegiatan      ekonomi
        atau   pengkhususan pekerjaan    .


  11 Lengkapkan rajah di bawah.
                       Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
            Politik                Sosial            Ekonomi


         Pentadbiran
       ________________               Pendidikan           Pertanian


       Perundangan kuasa              Falsafah
                           ________________          Perdagangan
                                           ________________

        Perluasan kuasa
       ________________            Sains dan teknologi        Perusahaan
                                           ________________

                           Seni dan seni bina
                           ________________           Kewangan


                             Bahasa
                           ________________

                            Kesusasteraan


                            Sistem sosial
                           ________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          9
  12 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang salah.

     1   Bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan di Athens ialah aristokrasi, oligarki
        dan tirani.                                           
     2   Dinasti Maurya telah mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan
        Maharaja Asoka. Zaman tersebut dikatakan zaman kegemilangan Dinasti
        Maurya kerana kejayaan Asoka mengadakan hubungan dengan kerajaan Rom.

     3   Augustus Caesar adalah pemimpin yang menjalankan pemerintahan berbentuk
        diktator.                                            
     4   Penggunaan kolar kuda dalam tamadun China adalah untuk menarik tenggala
        kayu, kereta kuda dan kereta sorong beroda.                           
     5   Tamadun Yunani telah melahirkan ramai tokoh ilmuan yang terbilang.
        Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Chales dan Socrates.

     6   Pemerintah Yunani telah menganggap ajaran Socrates sebagai keterlaluan
        dan telah merosakkan pemikiran golongan muda kerana beliau telah
        mempersoalkan kewujudan dewa-dewa.                                
     7   Tamadun China amat terkenal kerana dipercayai orang yang pertama
        menghasilkan kertas. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan
        kertas ialah buluh, sayur-sayuran dan pokok papyrus.

     8   Pencipta karya-karya yang berbentuk epik dan puisi dari tamadun Yunani ialah
        Homer dan Trojen.


  13 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

     1   Peningkatan tamadun dapat dilihat menerusi kemajuan yang telah dicapai dalam tiga aspek
        utama iaitu      ,  ekonomi   dan sosial.


     2   Sistem demokrasi di Athens mempunyai         Dewan Perhimpunan    dan  Majlis  .


     3   Setiap keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis yang ahlinya terdiri daripada
        Ahli Majlis    ,    Majistret  , dan juri yang dilantik oleh Dewan.


     4   Masyarakat Latin dipimpin oleh golongan bangsawan yang dikenal sebagai
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           10
     telah bangun memberontak dan hasilnya lahirlah pemerintahan bercorak republik pada tahun 509
        S. M..


     5   Dalam tamadun Rom,       dua orang konsul         telah dilantik oleh Dewan Senat untuk
        memerintah negara dalam tempoh tertentu.


     6   Fungsi Dewan Perhimpunan hanya untuk           meluluskan   atau    mengesahkan  undang-
        undang yang diputuskan oleh Dewan Senat.


     7   Golongan     Brahmin    merupakan golongan yang menguasai undang-undang kerana mereka
        mahir tentang hukum-hakam terutamanya yang berkaitan dengan agama.


     8     Shih Huang Ti        ialah seorang pemerintah China yang terkenal dan telah berjaya
        menyatukan seluruh empayar China yang berpecah belah.


  14 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


                  Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia

     1   Agama Hindu
           Percaya Tuhan mempunyai        tiga  fungsi.
             Hukum Karma     dan Moksya.


     2   Agama Buddha
             Siddharta Gautama
           Emapat kebenaran mulia yang dapat dicapai melalui       lapan jalan


     3   Agama Kristian
           Diasaskan oleh     Jesus Christ
           Kitab   Bible


     4   Agama Islam
           Diwahyukan kepada      Nabi Muhammad s. a. w.
           Akidah dan     syariah


     5   Agama Confucianisme


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang             11
           Diasaskan oleh     Confucius
           Menekankan prinsip     ren  ,  li  dan   xiao


     6   Agama Taoisme
           Diasaskan oleh     Lau Tze
           Buku    Tao Te Ching    mengandungi idea falsafah Taoisme


  15 Nyatakan empat kebenaran mulia yang mesti dilalui oleh penganut agama Buddha melalui lapan
   jalan.


                                  1 Dukka atau penderitaan


                                  2 Samudaya atau sebab
                                     penderitaan
             Empat Kebenaran
               Mulia
                                  3 Nirodha, iaitu nafsu yang
                                     membawa penderitaan


                                  4 Marga, iaitu cara
                                     memadamkan nafsu dan
                                     keinginan


  16 Lengkapkan Rukun Iman yang berikut.


                       1 Percaya kepada Allah s. w. t.

                        Percaya kepada malaikat
                       2 ___________________________

                       3 Percaya kepada kitab-kitab suci

                        Percaya kepada nabi dan rasul
                       4 ___________________________

                       5 Percaya kepada hari kiamat

                        Percaya kepada qadak dan qadar
                       6 ___________________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang            12
  17 Jawab soalan-soalan yang berikut.


            Agama merupakan keperluan utama dalam pembentukan dan
            peningkatan tamadun. Agama juga merupakan pedoman untuk
            membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna.

     1   Penganut agama Hindu percaya bahawa Tuhan mempunyai tiga fungsi utama.
        Apakah fungsi-fungsi itu?
        (a)  Mencipta (Brahman)
        (b) Memelihara (Vishnu)
        (c)  Membinasa (Siva)


     2   Terdapat dua teras dalam agama Islam. Apakah teras-teras itu?
        (a)  Akidah
        (b) Syariah


     3   Apakah yang dimaksudkan dengan teras akidah?
        Keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah.


     4   Mengapakah agama Buddha dikatakan mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan
        Asoka?
        Kerana pada zaman ini agama Buddha bukan sahaja menjadi agama rasmi, malah kerajaan Maurya
        telah mengalami perkembangan yang pesat kesan daripada dasar penghantaran mubaligh ke luar
        negara.

  18 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

             Tamadun                   Huraian
                        Tokoh-tokoh dan Sumbangan
                        ● Hippocrates
                         (a) Bapa Perubatan.
                         (b) Dikenang kerana kaitannya dengan profesion
                           moden, iaitu Sumpah Hippocrates.
           Tamadun Yunani
                         (c) Pakar dalam bidang anatomi.

                        ● Archimedes
                         (a) Ahli matematik dan fizik yang terkenal di
                           Yunani.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       13
                        (b) Menyumbang teori berhubung dengan isi padu air
                          dan graviti.

                       ● Ptolemy
                        (a) Pakar dalam bidang astronomi.
                       ● Ilmu pelayaran meningkat.
                       ● Penciptaan layar yang lebih kuat.
                       Ciri-ciri
                       ● Tidak digerakkan secara langsung.

                       Tokoh-tokoh dan Sumbangan
                       ● Boethius
            Tamadun Rom       (a) Ahli matematik.
                        (b) Asas matematik Boethius diambil daripada
                          tamadun Yunani yang mengaitkan dengan muzik,
                          geometri dan astronomi.
                       ● Ilmu pelayaran turut menyumbang dalam bidang
                        penciptaan layar.
                       Ciri-ciri
                       ● Cabang kepada pengetahuan Vedik kerana
                         pengetahuan astronomi dapat dipetik daripada Rig
                         Veda.

                       Tokoh-tokoh dan Sumbangan
                       ● Ilmu matematik telah lama wujud dan berkembang
                        pesat pada Zaman Gupta.
            Tamadun India
                       ● Konsep geometri telah diketahui.
                       ● Memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmin
                        dan angka Kharosti.
                       ● Ilmu perubatan berkembang dsebabkan oleh
                        kecenderungan masyarakat dalam fisiologi kerana ada
                        kaitannya dengan yoga.
                       ● Bidang penciptaan layar berkembang selaras dengan
                        peningkatan ilmu pelayaran.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      14
  19 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

       Sistem demokrasi di Athens     Aspek     Sistem demokrasi di Malaysia
      ● Tiga badan utama:                ● Tiga komponen penting:
       (a) Dewan Perhimpunan               (a) Eksekutif
        (b) Majlis                    (b) Perundangan
        (c) Majistret dan Juri              (c) Kehakiman
      ● Mesyuarat diadakan di Dewan   Badan Utama
       Perhimpunan      untuk          ● Bahagian Perundangan terdiri
       membincangkan     dasar            daripada:
       kerajaan.                     (a) Yang di-Pertuan Agong
                                (b) Dewan Rakyat
                                (c) Dewan Negara

      ● Tiada pilihan raya umum.            ● Pilihan raya umum dikendalikan
                                oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.
                               ● Ahli Dewan Rakyat dipilih
                       Pilihan raya   setiap lima tahun sekali.
                         umum     ● Semua warganegara lelaki dan
                                perempuan yang berumur 21
                                tahun ke atas boleh menjadi
                                calon pilihan raya.
      ● Semua warganegara lelaki            ● Penyertaan tidak langsung.
       dewasa   Athens menjadi           ● Rakyat memilih wakil mereka
       anggota Dewan Perhimpunan             melalui pilihan raya untuk
                       Keanggotaan
       antara enam bulan hingga             menyertai Dewan Rakyat.
                        Dewan
       setahun.                    ● Wakil ini tidak kira sama ada
      ● Wanita tidak mempunyai hak            lelaki atau wanita.
       dalam politik.
      ● Tiada parti-parti politik.           ● Wujud banyak parti politik yang
      ● Warganegara lelaki terlibat            bertanding dalam pilihan raya.
                        Parti-parti
       dalam membentuk kerajaan            ● Parti politik yang menang dalam
                         politik
       melalui undian.                  pilihan raya akan membentuk
                                kerajaan.
      ● Ketua kerajaan ialah raja.           ● Ketua kerajaan ialah Yang di-
                                Pertuan Agong.
                       Ciri kerajaan
                               ● Ketua pentadbiran ialah Perdana
                                Menteri.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    15
20. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

       Taoisme                 Huraian
       Pengasas                ● Lao-Tze
                           ● Lao-Tze lahir di negeri Chu pada 604 S. M.
       Latar belakang
                           ● Beliau pernah bekerja di negeri Chou.
       Kitab                  ● Tao Te Ching
                           ● Muncul agak lewat berbanding dengan ajaran
                            Confucius.
                           ● Menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan.
                           ● Setiap tindakan ditentukan oleh Tao.
       Ajaran
                           ● Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa
                            yang berlaku kerana tindakan yang diambil
                            adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei.
                           ● Wu-wei dikatakan boleh merosakkan dunia.
                           ● Berbentuk falsafah pada mulanya.
       Perkembangan/Penyebaran         ● Berubah   menjadi   bentuk    keagamaan
                            kemudiannya.

  21 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                       Bentuk-bentuk Kerajaan Awal
             Kerajaan Agraria                   Kerajaan Maritim
       Ciri-ciri:                     Ciri-ciri:
       ● Pertanian ___________
              sara diri              ● ________________
                                   Perdagangan
       ● Pengumpulan _____________
               hasil hutan            ● Pengumpulan ____________
                                         hasil laut
       ● _______________
          Perdagangan                  ● Ahli _____________
                                     pelayaran
                                 ● Peranan _________________
                                       pelabuhan awal
                                 ● Peranan ___________________
                                       Brahmin/Pendeta
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        16
  22 Isikan tempat kosong dengan menyusun semula perkataan yang diberi.

          A   N   I   A   N   R  E  P    T

     1   Kerajaan agraria menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan        pertanian   seperti kegiatan
        penternakan dan pemungutan hasil hutan.          N   U   N   A   F

     2   Kerajaan agraria yang berkembang menjadi kerajaan maritim adalah kerajaan        Funan  .          N   A   G   N   A   G  P  A    D  E  R

     3   Kegiatan mencari sarang burung juga dijalankan di kawasan gua bertujuan untuk kegiatan
          perdagangan     .         R   A   Y   A    B

     4      Baray   merupakan tempat takungan air buatan manusia. Pada musim hujan, air ditakungkan
        untuk disalirkan ke sawah padi dan sebagai sumber minuman pada musim kemarau.          T   E   R   P   E   N  T  O

     5   Pelabuhan Kedah Tua dan Srivijaya telah menjadi sebuah pelabuhan          entrepot     apabila
        menjalin hubungan dagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India.          L   A   U   G     I  N    N    A  R  C  A  F

     6   Masyarakat maritim telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau
           lingua franca     di Asia Tenggara sejak dahulu lagi.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang            17
  23 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang salah.

     1   Padi merupakan tanaman utama penduduk di Asia Tenggara. Tanaman lain
        yang ditanam selain daripada padi ialah tanaman ubi dan keladi.        
     2   Raja yang bertanggungjawab membina sistem pengairan bagi kerajaan Angkor.   
     3   Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera telah terkenal sebagai Bumi
        Emas. Berdasarkan catatan Yunani, nama yang diberikan kepada Bumi Emas
        ini ialah Suvarnadipa.

     4   Gunung Jerai menjadi panduan bagi kapal pedagang yang keluar masuk
        pada waktu malam di Kedah Tua.                         
     5   Bukti yang menunjukkan Lembah Bujang menjadi tumpuan pedagang dari
        Timur dan Barat ialah bahan seramik, gelas dan kaca.

     6   Arca Amaravati merupakan sumber arkeologi yang dapat membuktikan
        kewujudan tamadun awal di Asia Tenggara.

     7   Kedah Tua ialah kerajaan paling tua di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu
        dan merupakan sebuah pelabuhan entrepot.                    
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      18
  24 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                           Cara kedatangan pengaruh Hindu dan
                           Buddha
                           ● Penaklukan
                           ● Perdagangan
                           ● Keagamaan
                           ● Pengambilan terus oleh pemerintah                           Pengaruh Hindu dan Buddha dalam
         Pengaruh Agama            pemerintahan
        Hindu dan Buddha           ● Institusi beraja
        dalam Kerajaan Awal          ● Konsep dewa-raja


                           Pengaruh Hindu dan Buddha dalam
                           kesenian dan kesusasteraan
                           ● Seni bina
                           ● Candi
                           ● Patung/arca
                           ● Sastera
                           ● Bahasa
                           ● Tulisan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang   19
  25 Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit.


                       Kepentingan bahasa Sanskrit           1 Bahasa sarjana             5 Catatkan keagungan
           2 Pengaruh hasil sastera         6 Bahasa komunikasi
             tempatan           3 Pengaruh sastera Jawa kuno       7 Bahasa agama masyarakat
                                 lampau           4 Penyerapan ke dalam bahasa       8 Penggunaan dalam bidang
             Melayu                 ilmu  26 Nyatakan cara kemasukan pengaruh India.


              Ksyatria/Tentera               Pedagang/Vaisya                          Cara Kemasukan
                          Pengaruh India              Pengambilan aspek               Brahmin/Pendeta
               kebudayaan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        20
  27 Isi tempat kosong dalam jadual di bawah.

             Perkara                   Huraian
            Kedudukan       ● Di Lembah Bujang
             Tempoh       ● Abad kelima Masihi hingga abad ke-13 Masihi
                       ● Abad kelima Masihi – ke-11 Masihi – Sungai Mas.
           Lokasi kerajaan     ● Abad ke-11 Masihi – ke-13 Masihi – Lembah Sungai
                        Bujang.
                       ● Kemunculan Kedah Tua berkaitan dengan kerajaan
                        Srivijaya.
            Kemunculan       ● Srivijaya dan Kedah Tua pernah disebut secara
                        bersamaan dengan nama Shih-li-fo-shi/Kataha pada
                        zaman kebangkitan Kedah Tua.
                       ● Penduduk memeluk agama Buddha pada abad ke-5
                        hingga abad ke-10 Masihi.
             Agama        ● Pada abad ke-11 Masihi mereka memeluk agama Hindu.
                       ● Buktinya ialah tinggalan candi pengaruh agama Hindu
                        dan Buddha.
                       ● Kedah Tua ialah kerajaan yang paling tua di pantai barat
                         Semenanjung Tanah Melayu.
                       ● Kedah Tua merupakan pelabuhan entrepot.
                       ● Bukti Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot:
                        (a) Tinggalan sejarah seperti tembikar China yang
           Perkembangan          dicipta pada zaman Dinasti Tang, Dinasti Song dan
                          Dinasti Yuan.
                        (b) Jumpaan pelita tembaga dan tembikar dari Timur
                          Tengah.
                        (c) Jumpan pelbagai jenis manik yang merupakan
                          barang dagangan dari India, Sri Lanka dan Burma.
                       ● Gunung Jerai sebagai panduan bagi kapal pedagang
                        keluar masuk pada waktu malam di Lembah Bujang. Di
                        sana terdapat Sungai Merbok dan Sungai Muda yang
                        menjadi asas kepada perhubungan pelabuhan Lembah
       Sebab-sebab perkembangan
                        Bujang.
           Kedah Tua
                       ● Terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya
                        dan timur laut.
                       ● Kemudahan menyimpan barangan.
                       ● Kekayaan hasil hutan dan sumber lain.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      21
  28 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


     ● Lokasi – Di lembah Sungai Mekong
     ● Bentuk – Kerajaan agraria yang kuat dan agung
     ● Sebab perkembangan – Kedudukan         yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap

     (a)  Air Tasik Tonle Sap datang dari Sungai Mekong.
     (b)  Kesuburan tanah di sekitar.
     (c)  Iklim panas lembap sepanjang tahun yang sangat sesuai untuk penanaman padi.
     (d)  Sumber ikan air tawar dari Tasik Tonle Sap.
     (e)  Air untuk mengairi sawah dengan menggunakan terusan dan sistem pengairan serta sebagai punca
        bekalan air minuman.
     (f)  Kawasan Tonle Sap dapat menampung keperluan makanan penduduk yang besar.


  29 Jawab soalan-soalan yang berikut.

     1   Nyatakan dua ciri kerajaan agraria.
        (a)  Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan dan pengumpulan hasil
            hutan dan sungai.
        (b) Terbentuk di kawasan sungai yang subur seperti di lembah sungai.


     2   Nyatakan dua ciri kerajaan maritim.
        (a)  Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan.
        (b) Berfungsi sebagai pelabuhan.


     3   Mengapakah saling bergantung penting bagi kedua-dua kerajaan agraria dan kerajaan maritim?
        Untuk kemajuan pertanian dan perdagangan.


     4   Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada kerajaan Angkor?
        (a)  Menyediakan bekalan beras yang mencukupi.
        (b) Mengembangkan peranan kerajaan Angkor.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       22
  30 Isikan silang kata di bawah berdasarkan pembayang yang diberi.             A   A   E    B  R   1  S  Z  S  5  B  A  H    3  E


             4                                      I
             T   T   H    E  Y     O  T  A     P  N  I      E
             A   A   N    D  F     S  H  E    M A    T      B
             C   C   A    A  U     S  I  H  A   T  H  U      M
             N   N   I                A  Y   J  A  Y      N
             H   H   2                C  K  R  K  U      N
             L   L   U    V  U   S  O  U M   U  U  C  H      O
             O   O W A       B   O  U  T  U  L  M  E  R      H
             P   P   E    U  A   L  S  O  C  A   P  N  G      M     1     Monumen     merupakan bangunan batu atau tinggalan kerajaan awal di Asia Tenggara.
     2     Candi    merupakan monumen keagamaan Hindu dan Buddha.
     3   Candi Borobudur dan Angkor Wat melambangkan          orde kosmos  .
     4   Patung    Avalokitesvara      merupakan patung agama Buddha.
     5   Candi berperanan sebagai tempat menyimpan patung        dewa  utama bagi kerajaan awal.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           23
NAMA: ____________________________________________________ TARIKH:__________
SEJARAH TINGKATAN 4 : BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI
MAKKAH
  1. Lengkapkan jadual di bawah.


                       Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah


              Aspek Politik
              ● Hidup _______________ .
                   berpuak-puak
              ● Mengamalkan ________________ yang
                      Sistem Kabilah
                diketuai oleh syeikh.
              ● __________ dilantik atas persetujuan ramai.
                Syeikh


                              Aspek Ekonomi
                              ● Mengamalkan _______ dan penindasan.
                                      riba
                              ● Mengutamakan ____________ .
                                      kekayaan
                              ● Mengamalkan kegiatan ___________ dan
                                          mencuri
                               merompak.

  Aspek Sosial
  ● __________ dipandang hina.
     Wanita
  ● Wanita tidak layak ___________ harta keluarga.
              mewarisi
  ● Bayi _____________ ditanam hidup-hidup.
       perempuan


                              Aspek Agama
                              ● Terdapat empat bentuk kepercayaan agama iaitu
                                 wathani         samawi
                               ___________ , animisme, __________ dan
                               kepercayaan seperti menilik nasib dan sihir.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang         24
   2 Tuliskan jawapan yang sesuai dan isikan jawapan pada silang kata berikut.                                 6          2
                                 J          R
                       4  1   W    A      N     I   T    A
                       M          H          B
             3     B     E  R   H    A      L    A
                       R          L
                       O          A
                       M
                       P
                       A
                  5     K  H   U    R      A    F   A    T


     Melintang
     1     Wanita    dipandang hina dalam masyarakat Arab Jahiliah.
     3   Masyarakat Arab Jahiliah menyembah      berhala   .
     5   Kepercayaan karut atau tahyul dikenali sebagai     khurafat    .


     Menegak
     2   Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai amalan       riba    dalam urusan perniagaan hutang-piutang.
     4     Merompak       dan merampas barangan merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab
        Jahiliah.
     6   Perkataan jahiliah berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab iaitu       jahala  .
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang         25
   3 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.       Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum Menjadi Rasul


          Kerasulan Nabi Muhamad s.a.w.

          (a) Wahyu Pertama
         (a) Wahyu Pertama
            ●●  Surah al-Alaq , Ayat 1-5.
              Surah____________, Ayat 1-5.
            ●●  Mengutamakan pengetahuan
              Mengutamakan ______________. .

            ●●  Menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun
              Menjadi titik tolak dalam perkembangan ___________ masyarakat
               Arab Jahiliah.
              Arab Jahiliah.
            ●●  Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang dapat membina
              Ilmu yang dituntut mestilah ilmu yang dapat membina
                masyarakat
              ______________ .

          (b) Wahyu Kedua
         (b) Wahyu Kedua
            ●●  Surah al-Muddasir, Ayat 1-7
              Surah al-Muddasir, ____________ .
            ●●  Mengutamakan agama Islam
              Mengutamakan _______________. .
            ●●  Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai
              Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai
                Rasulullah
              ______________ atau pesuruh Allah yang mewajibkan baginda
               menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.
              menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.
          Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.

          (a) Empat sifat terpuji
         (a) Empat sifat terpuji
           ●●   Siddiq (berkata benar)
              _____________________
           ●●   Amanah (dipercayai)
              _____________________
           ●●   Tabliq (menyampaikan)
              _____________________
           ●●   Fatanah (bijaksana)
              _____________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      26
   4 Nyatakan bukti-bukti peristiwa kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. sebelum dilantik menjadi rasul
    berdasarkan pernyataan yang diberi.


                         ● Ditunjukkan semasa memeterai Perjanjian Hudaibiyah
                          dengan orang Arab Quraisy Makkah.
          Bijaksana           ● Mengutamakan keuntungan yang dibawa kepada umat Islam
                          untuk jangka masa panjang.


      ● Berlaku pertelingkahan antara kabilah Arab Quraisy.
      ● Diselesaikan dengan menggunakan sehelai rentangan kain                Peletakan semula
       serban.                                         Hajar Aswad
                          ● Sentiasa membantu isteri memasak, melayan anak dan
        Ketua keluarga            membersihkan rumah.
          contoh             ● Memastikan anak-anak mendapat pendidikan agama yang
                           mencukupi.


      ● Sikap bergaul dengan semua lapisan masyarakat.
      ● Menunjukkan sikap pemaaf apabila orang Arab Quraisy
       menyerah diri.                                    Sikap rendah diri
   5 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                         Penyebaran Islam di Makkah


       Secara Rahsia
     ●   Dijalankan selama       tiga tahun   .
     ●   Melibatkan ahli keluarga Nabi Muhammad s.a.w., sahabat yang rapat dan             kaum kerabat
        baginda.
     ●     Khadijah binti Khuwailid        , Ali bin Abu Talib, Zaid bin Harithah dan  Abu Bakar al-Siddiq
        merupakan orang yang awal memeluk Islam.


       Secara Terbuka
     ●   Dijalankan selama       sepuluh tahun    .
     ●   Menyebarkan agama Islam secara          terang-terangan  selepas menerima perintah Allah.


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang              27
     ●     Abu Lahab     iaitu bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. amat menentang dakwah Islamiah.

   6 Nyatakan sama ada pernyataan di bawah Betul atau Salah.

     1   Penyebaran Islam di Makkah telah dijalankan secara rahsia selama 10 tahun
        dan 3 tahun secara terbuka.                               Salah
     2   Penyebaran secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad
        s.a.w., sahabat dan kaum kerabat baginda.                        Betul

     3   Penyebaran Islam dijalankan secara rahsia untuk mengelakkan penentangan
        terhadap Islam.                                     Betul

     4   Nabi Muhammad s.a.w. mengadakan majlis ceramah di rumah Abdul Muttalib
        selepas bermusyawarah dengan rakan-rakannya.                      Salah

     5   Bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. iaitu Abu Lahab amat menentang
        penyebaran Islam.                                    Betul

     6   Bantahan Abu Lahab terhadap penyebaran Islam tidak memberi sebarang
        kesan terhadap dakwah Islamiah.                             Salah

     7   Al-Arqam telah menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang
        pertama di Makkah.                                   Betul

     8   Mereka yang awal memeluk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin
        Harithah, al-Arqam bin Abu Arqam dan Zubir bin Awam.                  Betul
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang         28
   7 Lengkapkan jadual di bawah.


                    Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam


  Penerimaan Terhadap Islam                 Penentangan Terhadap Islam
  ● Tertarik kepada ajaran Islam yang            ● Perbezaan dari segi _______________dan
                                           kepercayaan
                 sama
    memberikan layanan yang _________            amalan.
    kepada semua manusia.                 ● Prinsip persamaan ________ sesama
                                          taraf
  ● Berdakwah secara _______________ dan
            lemah lembut              manusia.
   _____________ .
    berhikmah                       ● Konsep____________.
                                    assabiah
  ● Tidak ____________ orang ramai
       memaksa                     ● Tanggapan yang _________terhadap tugas
                                         salah
    memeluk Islam.                      nabi.
  ● Memberikan penerangan dan menunjukkan          ● ______________ekonomi orang Arab
                                 Menggugat
    teladan
   __________ yang baik.                   Quraisy.
  ● Membandingkan ______________
           nilai akhlak
    masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai
    akhlak yang disarankan oleh Islam.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       29
    8 Cari perkataan yang tersembunyi berdasarkan pembayang yang diberi berkaitan cara
     penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam.


           E   A   L   A    M  S  E   K  O   L  A  H  R   D  E
           G   E   K   O    S  P  R   O  D   U  K  T  U   E  S
           A   B   E   E    W  E  D   F  R   I  Y  A  D   J  H
           E   U   A   S    S  K  T   Q  T   T  D  M  W   E  Y
           T   H   A   N    Q  E  Y   E  U   U  A  E   T  R  U
           A   I   H     J  T  S  S   F  P   I  R  N   J  M  I
           E   K   T   U    D  U  H   A  N   A  B  G  N   T  U
           L   I   N     I  Y  L  A   N  A   K  J  E  W   Q  Q
            I  M    A   K    R  A  O   N  E   I  A  J   J  U  W
           P   E   N   A    E  M  P   S  R   A  A  E  Q   K  S
           O   M    A     I  S  M  E   M  U   J  U  K  H   E  A
           Q   U   H   L    T  T  S   O  O   B  N  M  B   M  I
           A   L   I   E    U  A   I  P  T   E  W  U   I  A  K
           F   A   F   G    E  N  U   G  I   Q  T  R  W   S  H
           G   U   E   R    A  T  E   R  I   A  L  E  R   A  Q


     1   Nabi dikenakan pelbagai tohmahan dan       tuduhan   .
     2   Tidak memberikan sebarang        bantuan  kepada keluarga Nabi.
     3   Puisi yang dikarang oleh penyair Arab Quraisy       mengejek  ajaran Islam.
     4   Menawarkan harta, kedudukan dan wanita kepada Nabi supaya dapat         memujuk
        baginda meninggalkan dakwah Islamiah.
     5   Orang Arab Quraisy        memulau  keluarga Nabi Muhammad s.a.w.


   9 Jawab soalan-soalan yang berikut.

     1   Terangkan sebab-sebab keruntuhan Empangan Maarib.
        (a)  Berlaku banjir besar
        (b) Kelalaian pemimpin Sabak untuk membaikinya semula


     2   Mengapakah bayi perempuan ditanam hidup-hidup semasa Zaman Jahiliah?
        Anggapan bahawa anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga.


     3   Mengapakah penyebaran Islam dilakukan secara rahsia pada mulanya?
        (a)  Islam baru dikenali


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang            30
        (b) Bilangan penganut masih sedikit
        (c)  Mengelakkan penentangan yang memungkinkan asas Islam itu dihancurkan


     4   Mengapakah golongan hamba tertarik dengan ajaran Islam?
        Memberi layanan yang sama kepada semua manusia.


  40 Lengkapkan carta di bawah.


                       Cara Penentangan Terhadap Islam
           Pelbagai tohmahan       Penyair Arab Quraisy     Memujuk Nabi
           dan tuduhan          mengejek ajaran        Muhammad s.a.w.
           dikenakan kepada        Islam melalui puisi      meninggalkan
           Nabi.             mereka.            dakwah Islamiah
                                          dengan menawarkan
                                          kedudukan, wanita

                Melakukan pemulauan dengan             cantik dan harta.

                menulis pernyataan tentang
                pemulauan itu dan
                menggantungkannya di Kaabah.
        Mereka tidak           Orang Arab         Mereka tidak
        berkahwin dengan         Quraisy tidak       memberikan
        anggota keluarga         menjalankan        sebarang bentuk
        Nabi.              urusan jual beli      pertolongan
                        dengan keluarga      kepada keluarga
                        Nabi Muhammad       Nabi.
                        s.a.w..
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          31
  10 Lengkapkan jadual di bawah.


                       Perjanjian Aqabah Pertama

         ● Melibatkan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang _________________
                                Arab Madinah
           (suku Aus dan Khazraj).
         ● Suku Aus dan Khazraj hendak beriman kepada ________ dan _________.
                                Allah    Rasul
         ● Mereka harus berjanji membantu _____________ Nabi Muhammad s.a.w..
                          perjuangan
         ● ___________________ dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam.
           Mus'ab bin Umair                       Perjanjian Aqabah Kedua

         ● Melibatkan _______________________ dan suku Aus dan Khazraj.
                Nabi Muhammad s.a.w.
         ● Syarat perjanjian ialah suku Aus dan Khazraj harus ________________ ,
                                    memeluk Islam
                                        berhijrah
           taat kepada Nabi Muhammad s. a. w. dan menjemput baginda ___________
           ke Madinah.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       32
  11 Padankan syarat-syarat perjanjian dengan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah
   Kedua.
                       1  Beriman kepada Allah dan Rasul
                          2  Menganut Islam


         1    Perjanjian Aqabah
                Pertama            Mengukuhkan taat setia kepada
                             2
                               Nabi Muhammad s.a.w.                               Membantu  perjuangan    Nabi
                             1
                               Muhammad s.a.w.
        2    Perjanjian Aqabah
                Kedua

                             Dilarang  melakukan   amalan
                           1
                             jahiliah                         Menyediakan tempat tinggal dan
                       2  menjamin  keselamatan  Nabi
                         Muhammad s.a.w.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       33
  12 Lengkapkan rajah di bawah.


               Perjanjian Aqabah
                                 Perjanjian Aqabah
                  Pertama
                                    Kedua
                                   Perintah Allah
               Perintah Hijrah
                                  menerusi Wahyu
              Tindakan Berhijrah           Singgah di Quba’                                  Tiba di Madinah
                                (12 September 622 M.)


  13 Jawab soalan-soalan yang berikut.

     1   Apakah maksud hijrah?
        Hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.


     2   Nabi Muhammad s.a.w. bersembunyi di sebuah gua sebelum berhijrah ke Madinah. Apakah nama
        gua tersebut?
        Gua Thur


     3   Siapakah yang menghantar makanan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan Abu Bakar   al-Siddiq
        semasa bersembunyi di Gua Thur?
        Asma' binti Abu Bakar


     4   Nyatakan faktor-faktor penghijrahan.
        (a)  Perintah menerusi wahyu Allah
        (b) Ancaman orang Quraisy Makkah
        (c)  Mengubah strategi penyebaran Islam
        (d) Jemputan penduduk Madinah
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       34
     5   Mengapakah peristiwa hijrah dianggap penting bagi umat Islam?
        Merupakan titik permulaan bagi perkembangan Islam ke seluruh dunia.


   4 Lengkapkan rajah berikut.


                            Piagam Madinah
              Piagam Madinah                  Sosial
          Nabi    Muhammad      s.a.w.     Satu   ummah    yang
          menjadi     pemimpin     dan      mempunyai tanggungjawab
          hakim di Madinah.               terhadap negara Madinah.


               Ekonomi                     Agama
          Amalan riba dan penipuan            Setiap  individu  bebas
          dilarang, kerjasama semua
          masyarakat digalakkan.             mengamalkan     agama
                                  masing-masing asalkan tidak
                                  bertentangan dengan ajaran
                                  Islam.


           Kedudukan Kaum Yahudi                 Pertahanan
          Hak     dan      keselamatan     Semua anggota masyarakat
                                  diwajibkan mempertahankan
          terjamin    selagi    mematuhi      Madinah daripada musuh.
          Piagam Madinah.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang         35
  46 Lengkapkan jadual di bawah.


            Perkara                        Rumusan

                             ● Nabi Muhammad s.a.w. merupakan pemimpin
             Politik              Madinah.
                             ● Nabi Muhammad s.a.w. ialah hakim yang
                              menyelesaikan masalah.


                             ● Tiada diskriminasi.
                             ___________________________________________
            Ekonomi              ● Amalan riba dan penindasan dilarang dalam
                             ___________________________________________
                              urusan ekonomi.
                             ___________________________________________                             ● Setiap individu bebas mengamalkan agama
                             ____________________________________________
                               masing-masing.
                             ____________________________________________
            Agama
                             ● Setiap individu harus menghormati agama
                             ____________________________________________
                               individu yang lain.
                             ____________________________________________                             ● Masyarakat Madinah dikenali sebagai ummah.
             Sosial             ● Masyarakat Madinah perlu bersatu padu dan tidak
                              bermusuhan sesama sendiri.


  47 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                          Perjanjian Hudaibiyah


     Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
     ● Umat Islam menunaikan         haji  pada tahun 629 M..
     ● Suku Arab      bebas     menganut sebarang agama.
     ● Dakwah      Islamiah     dijalankan ke seluruh Semenanjung Tanah Arab.
     ● Sebagai perintis kepada pembukaan semula          kota Makkah  .     Pembukaan Semula Kota Makkah


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang            36
     ● Sebagai strategi      jangka panjang   untuk menjalankan dakwah Islamiah.
     ● Pihak Arab Quraisy Makkah melanggar            Perjanjian Hudaibiyah  apabila berperang dengan
      Bani Khuzaah .


     Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah
     ●    Kaabah    terpelihara daripada amalan dan unsur jahiliah.
     ● Makkah menjadi       kota suci  umat Islam.
     ● Madinah tetap sebagai pusat       pentadbiran    Islam.

  48 Isikan ruang-ruang kosong yang menunjukkan peristiwa ke arah Perjanjian Hudaibiyah.

                                    Penganut Islam boleh ke Makkah
         Perjanjian Hudaibiyah
                                    untuk menunaikan umrah.
                                    Uthman bin Affan dihantar untuk
         Khabar angin                      menerangkan tujuan kedatangan
         mengatakan Uthman
                                    penganut Islam.
         telah dibunuh.
         Orang Islam bersumpah setia
                                    Orang Quraisy menghantar wakil
         untuk    membela     kematian
                                    untuk berunding.
         Uthman.
                                    Nabi    Muhammad    s.a.w.
                                    menandatangani     Perjanjian
                                    Hudaibiyah dengan orang Quraisy.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           37
49    Jawab semua soalan di bawah.

     1   Apakah nama lain bagi Piagam Madinah?
        Sahifah Madinah


     2   Apakah tujuan diadakan Piagam Madinah?
        Untuk mentadbir negara Islam di Madinah.


     3   Pihak manakah yang terlibat dalam Piagam Madinah?
        (a)  Orang Islam (Muhajirin dan Ansar)
        (b) Orang bukan Islam (Yahudi dan suku Arab lain)


     4   Terangkan ciri-ciri Piagam Madinah.
        (a)  Perlembagaan bertulis
        (b) Berpandukan wahyu Allah
        (c)  Dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w.
        (d) Merupakan asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah
        (e)  Merupakan asas kepada sebuah negara yang berdaulat


     5   Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Perlembagaan Madinah?
        (a)  Orang Yahudi diakui sebagai rakyat Madinah
        (b) Kedudukan orang Yahudi terjamin selagi mereka tidak melanggar Perlembagaan Madinah
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        38
  50 Lengkapkan rajah di bawah.


                     Rentetan Peristiwa Hijrah Rasulullah s.a.w.


                            Perjanjian Aqabah 1
                  Nabi Muhammad s.a.w. telah menandatangani Perjanjian
                       Aqabah Pertama dengan penduduk Madinah.                            Perjanjian Aqabah 2
                  Nabi Muhammad s.a.w. telah menandatangani Perjanjian
                       Aqabah Kedua dengan penduduk Madinah.                  Nabi Muhamad mendapat tahu tentang rancangan untuk
                 ________________________________________________
                     membunuhnya daripada wahyu Allah.
                 ________________________________________________


                 Nabi Muhamad s.a.w. telah menemui Abu Bakar al-Siddiq
                 ________________________________________________
                 dan menyatakan tentang wahyu Allah supaya berhijrah ke
                 ________________________________________________
                           Madinah.
                 ________________________________________________


                  Nabi Muhamad s.a.w. dan Abu Bakar al-Siddiq telah
                 ________________________________________________
                    bersembunyi di Gua Thur selama tiga malam.
                 ________________________________________________


                  Nabi Muhamad s.a.w. dan Abu Bakar al-Siddiq telah
                 ________________________________________________
                   sampai ke Quba’ dan mendirikan masjid di Quba’.
                 ________________________________________________
                 ________________________________________________
                    Nabi Muhamad s.a.w. telah sampai di Madinah dan
                    mendirikan Masjid al-Nabawi, mempersaudarakan
                  golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam
                               Madinah.  51 Lengkapkan rajah di bawah.


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          39
                 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya
                         Kerajaan Khulafa al-Rasyidin


                Konsep Khalifah
                ● Pengganti     yang  melaksanakan  tanggungjawab
                   pemerintahan dan pentadbiran yang sebelum ini
                   dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
                  Syarat dan Cara Pemilihan Khalifah
                  ● _______________________________________
                   Musyawarah atau syura.
                  ● _______________________________________
                   Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah
                    terdahulu.
                    _______________________________________
                  ● _______________________________________
                   Pemilihan daripada beberapa orang calon.
                  ● _______________________________________
                   Pencalonan oleh sekelompok masyarakat.
            Khulafa al-Rasyidin
                                      Tugas Khalifah
            ● Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
                                      ● ______________
                                        Aspek politik
            ● Khalifah Umar bin al-Khattab
                                      ● Aspek sosial
            ● Khalifah Uthman bin Affan
                                      ● ______________
                                        Aspek ekonomi
            ● Khalifah Ali bin Abu Talib  52 Isikan tempat kosong di bawah berdasarkan jawapan yang diberi.


                       khalifah  musyawarah  pencalonan

     1     Khalifah    ialah orang yang akan melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran
        kerajaan setelah kewafatan Nabi Muhammad s.a.w..
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          40
     2   Pelantikan khalifah mempunyai empat kaedah, iaitu melalui             musyawarah  atau syura, melalui
        cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu, melalui pemilihan daripada beberapa
        orang calon dan melalui         pencalonan    oleh sekelompok masyarakat.                   kelicinan      kebajikan    musuh    perbendaharaan

     3   Tugas khalifah:
        (a)   Memastikan      kelicinan     pentadbiran negara.
        (b) Mempertahankan negara daripada ancaman             musuh   .
        (c)   Menjaga    kebajikan       rakyat.
        (d) Menguruskan hal ehwal kewangan dan             perbendaharaan   negara.


  53 Cari perkataan yang tersembunyi berdasarkan pembayang yang diberi.

                L    E     L   A    K   I  Z  S  A   B  A   H  P
                H    U M       A    N   S  C  H  I   W  E   A  E
                T    C     E   L    E   L  B  A  P   A  N   U  N
                T    H     E   Y    N   A  K  H  L   A  K   I  G
                A    N   D     R    I   M  H  E  R   M  A   T  E
                C    A   A     U    D   S  I  H  A   T  H   U  T
                N    A     L   O    P   A  N  D  A   I  A   Y  A
                H    A     L   A    S   E  S  C  K   R  K   U  H
                L    U   V     L    S   O  U M   U   U  T   H  U
                O W A          B    A   D  I  L  L   M  U   R  A
                P    E   U     A    L   H  O  C  A   P  B   G  N
                A    C   H     A    N   C  E  I  W A    U   L  L
                H    U   K     U M      R  G  A  N   I  H   E  I


     Syarat pemilihan khalifah:
     1      Lelaki  yang merdeka.
     2   Beragama     Islam     .
     3   Mematuhi perintah       Allah     .
     4   Bersifat    adil   .
     5   Mempunyai       akhlak      yang baik.
     6   Berfikiran    cerdas      .


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang                41
     7      Pandai   mentadbir kerajaan.
     8   Mempunyai     tubuh   yang sihat.
     9   Sanggup melaksanakan      hukum    Allah.
     10   Memiliki    pengetahuan    tentang Islam.


  54 Jawab semua soalan di bawah.

     1   Siapakah tokoh-tokoh yang memegang jawatan sebagai khalifah?
        (a)  Saidina Abu Bakar al-Siddiq
        (b) Saidina Umar bin al-Khattab
        (c)  Saidina Uthman bin Affan
        (d) Saidina Ali bin Abu Talib


     2   Nyatakan empat kaedah pemilihan khalifah dalam Islam.
        (a)  Melalui musyawarah atau syura.
        (b) Melalui cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu.
        (c)  Melalui pemilihan daripada beberapa orang calon.
        (d) Melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat.


     3   Terangkan empat tugas khalifah.
        (a)  Memastikan kelicinan pentadbiran negara.
        (b) Mempertahankan negara daripada ancaman musuh.
        (c)  Memantapkan sistem perundangan Islam.
        (d) Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan dan
            perbendaharaan negara termasuk baitulmal.


  55 Padankan yang berikut.


                Cukai hasil tanah yang dikenakan
             1                         3    Zakat
                kepada orang bukan muslim.                Cukai yang dikenakan kepada
             2   individu bukan Islam yang          1    Kharaj
                berlindung di negara Islam.


                Pengeluaran sebahagian harta dan
             3                         2    Jizyah
                tanaman oleh orang Islam.


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           42
  56 Tuliskan Betul pada pernyataan yang betul dan Salah pada pernyataan yang salah.

     1   Khalifah Abu Bakar al-Siddiq digelar sebagai Penyelamat Umat Islam.             Betul


     2   Khalifah Umar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah melalui majlis syura.         Salah


     3   Tahun Hijrah menjadi titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam.             Betul


     4   Cukai jizyah dikenakan ke atas golongan zimmi.                        Betul


     5   Khalifah Ali bin Abu Talib berketurunan Bani Umaiyah.                    Salah


  57 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

     1   Kerajaan Bani     Umaiyah    memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam ke Eropah.
     2   Kumpulan       Janissari    merupakan kumpulan elit yang sangat terlatih dalam selok-belok
        peperangan.
     3   Tentera Islam Uthmaniyah mempunyai semangat        ghazi  iaitu semangat kepahlawanan yang
        sanggup berkorban.
     4   Dasar    toleransi     dan  diplomasi  telah digunakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah dalam
        penyebaran Islam di Eropah.
     5   Kelemahan dan kejatuhan kerajaan      Byzantine  telah memberi laluan mudah kepada penyebaran
        agama Islam terutamanya dalam kalangan masyarakat Balkan.
     6   Tentera Islam mempunyai tentera      berkuda  dan kumpulan  infantri  yang kuat.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           43
  58 Lengkapkan rajah di bawah.


                         Memperkenalkan bayaran
                         gaji untuk tentera

           Mempertahankan       Madinah
                                  Mengumpulkan tulisan ayat
           daripada ancaman Rom dan
                                  al-Quran
           Parsi                  Membahagikan Tanah
                  Arab    kepada   10
                  wilayah


                       Sumbangan Khalifah Abu Bakar


        Mengambil tindakan terhadap gerakan al-Riddah dan orang Islam yang murtad


  59 Lengkapkan peta minda berikut.


                          Melalui perdagangan
                          dan perniagaan

          Melalui hubungan                      Melalui penaklukan
          diplomatik                         dan ketenteraan


                         Cara-cara pertembungan
                         tamadun Islam dengan
                         tamadun lain di dunia


            Melalui pertembungan               Pertembungan
            kebudayaan                    intelektual
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          44
  60 Suaikan tokoh dengan bidang yang diceburi.


                            4   al-Kindi                            4   Ibn Rushd
              1   Perubatan

                            1  Zakaria al-Razi
                 Matematik dan
              2   astronomi
                            3   al-Farabi


                 Politik dan      2  al-Khawarizmi
              3   undang-undang

                            1  Al-Zahrawi
                 Ilmu mantik
              4   dan falsafah
                            2   al-Battani                            3  al-Mawardi
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    45
  61 Lengkapkan rajah di bawah.


                       Teori Kedatangan Islam ke
                          Asia Tenggara
           Teori dari          Teori dari India dan  Teori dari China dan
       Semenanjung Tanah              Bukti          Bukti
         Arab dan Bukti         1   Teori dikemukakan  1  Teori dikemukakan
      1 Teori dikemukakan            oleh Snouck
                           _________________     oleh Emanuel
                                        _________________
            John
         oleh _____________          Hurgronje
                           _________________     Gadinho Eredia dan
                                        _________________
         Crawford
         _________________       2   Hubungan         S.Q. Fatimi.
                                        _________________
      2 Teori disokong oleh           perdagangan antara    Canton
                                      2 ___________ telah
         Profesor Syed
        _________________           India dengan       menjadi pusat
         Muhammad Naquib
        _________________           Asia Tenggara
                           _________________     perniagaan terkenal
         al-Attas
        _________________                        dalam kalangan
      3 Bukti yang                            peniaga Arab yang
         digunakan ialah                        beragama Islam.
         bukti catatan
         China
        _________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang         46
  62 Padankan pernyataan dalam ruang yang bersesuaian.


        Islam datang dari           A  Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan
        Arab                    disokong oleh Prof. Syed Muhammad Naquib
                              al-Attas.
           A      E          B  Penemuan Batu Bersurat Terengganu di Sungai
                              Tersat, Kuala Berang, Terengganu.
            I                C  Teori   ini dikemukakan   oleh  Snouck
                              Hurgronje.
                            D  Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Gadinho
                              Eredia.
        Islam datang dari           E  Adat resam dan kebudayaan Melayu
        China                   terpengaruh dengan budaya Arab.
                            F  Batu marmar pada batu nisan Malik al-Salih di
           B      D            Pasai mempunyai ciri buatan India.
                            G  Wujudnya hubungan perdagangan antara India
           H      J            dengan Asia Tenggara.
                            H  Canton menjadi pusat perdagangan terkenal
                              dalam kalangan pedagang Arab.
                            I  Persamaan     bahan   penulisan  dan
        Islam datang dari             kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang
        India                   terdapat di Arab.
                            J  Ramai pedagang Islam dari Canton berpindah
           C      F            ke Asia Tenggara pada tahun 876 M.

           G  63 Isikan tempat kosong dengan menyusun semula perkataan yang diberi.


                         Cara Penyebaran Islam di Asia
                              Tenggara
     1   Melalui    perdagangan     .


              G     G   N    A  N   A   P   A  E  R   D


     2   Melalui    perkahwinan     .


              W     N   I    A  N   P   H   E  A  R   K


     3   Melalui    pengislaman     raja dan golongan bangsawan.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           47
              E    P    N    G      A    S    I    L    N    A    M


     4   Melalui    kerajaan    Islam.


                     A    R      E    K    N    A    A    J


     5   Melalui pusat    kebudayaan      .


                D    Y    A    A      N    A    K    E    U    B


     6   Melalui    mubaligh    .


                     B    U    M      L    A    I    H    G


     7     Keistimewaan     Islam.


            A    A    N    S      I    K    E    T    I    W    M    E
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang                48
  64 Lengkapkan rajah di bawah.
                           Islam di Asia Tenggara                       Penyebaran Islam di Asia Tenggara
                               Tenggara


         Kelahiran     kerajaan                      Peranan mubaligh
         Islam                    Perdagangan               Keistimewaan
                                        agama Islam                        Perkahwinan      Pusat kebudayaan


                            Pengislaman raja dan
                            golongan bangsawan


  65 Lengkapkan rajah di bawah.


                       Pengaruh Islam di Asia Tenggara


           1 Sistem Pendidikan
             ●   Institusi pendidikan formal diwujudkan di     istana  , pondok,
                pesantren,    madrasah   atau  surau  .           2 Kesenian
             ●   Seni khat,    seni bina  dan seni ukir.           3  Ekonomi
             ●     Baitulmal     diperkenalkan.

             ●   Amalan     riba  dilarang.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           49
           4 Bahasa
             ●   Wujud tulisan     jawi    .
             ●   Lahirnya sasterawan seperti        Tun Sri Lanang     .


           5 Gaya Hidup
             ●   Cara     berpakaian   .
             ●   Konsep persaudaraan dan persamaan           taraf  .


           6 Pemerintahan dan Pentadbiran
             ●   Institusi    kesultanan    diperkenalkan.


  66 Isikan tempat kosong di bawah.

     1   Sistem pentadbiran Islam meletakkan sultan sebagai        ketua negara     dan dibantu oleh mufti.
     2   Raja-raja Melaka digelar      Zillulah fil’Alam    yang bermaksud bayangan Allah di dalam alam.
     3   Islam mewajibkan penganutnya menuntut ilmu, oleh itu istana, pondok, serta                madrasah
        diwujudkan.


              Zillulah fil’Alam             ketua negara         madrasah

     4   Istilah bahasa    Arab    seperti sultan digunakan dalam bahasa Melayu.
     5   Unsur-unsur gaya dan       tatabahasa    Arab telah banyak mempengaruhi kesusasteraan Melayu.
     6   Melalui tulisan Jawi, bahasa Melayu dikembangkan sehingga menjadi bahasa            lingua
          franca   .


              Arab            tatabahasa Arab             lingua franca

     7   Agama Islam lebih menekankan konsep          persaudaraan   dan persamaan taraf sesama
        manusia.
     8     Hadis   dan ayat-ayat suci al-Quran telah menjadikan tulisan dalam bentuk seni khat.


                          persaudaraan        Hadis


  67 Jawab soalan-soalan yang berikut.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang              50
     1   Apakah agama yang dianuti oleh masyarakat di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam?
        Agama Hindu dan Buddha


     2   Siapakah yang menyokong teori John Crawford tentang Islam datang dari Semenanjung Tanah
        Arab?
        Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas


     3   Nyatakan satu contoh hikayat yang terpengaruh dengan bahasa dan gaya penulisan Arab.
        Hikayat Nabi Bercukur


     4   Mengapakah masyarakat dan pedagang tempatan berminat dengan Islam kerana pedagang Islam?
        (a)  Berhemah tinggi
        (b) Jujur semasa menjalankan perniagaan
        (c)  Mempunyai sifat mementingkan kebersihan


     5   Nyatakan tiga contoh adat resam dan kebudayaan orang Melayu yang dipengaruhi oleh budaya
        Arab.
        (a)  Amalan menghormati tetamu
        (b) Muzik Melayu seperti dabus
        (c)  Tarian zapin
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      51
  68 Isikan silang kata di bawah berdasarkan pembayang diberi.                  3
                  W
                  A                            4
                  L                            P
                  I        2                    E
                          J                    S
               5   S   E  R   A M   B    I    M   E  K  A  H
                  O        W                    N
                  N   1  S   I  A  S    A  H         T
                  G                            R
                  O                            E
                                              N


     1   Perkahwinan     siasah  berlaku dalam kalangan kerabat diraja.
     2   Pengaruh Islam dapat dikenal pasti melalui tulisan      jawi  .
     3     Wali Songo     telah menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah.
     4   Institusi pendidikan awal berkembang menjadi pusat pendidikan seperti pondok atau
          pesantren    .
     5   Kerajaan Acheh digelar      Serambi Mekah   .
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           52
  69 Suaikan jadual di bawah.


      Pendakwah/ulama/ahli sufi                   Sumbangan

     ● Syeikh Ismail                      Pendakwah terawal berdakwah
                          1      1
     ● Fakir Muhammad                      di Asia Tenggara.


     ● Syarif Amir Sayyid al-Syirazi              Menjalankan kegiatan dakwah
                          2      3
     ● Tajuddin al-Asfahani                   Islamiah di Melaka.


     ● Syeikh Abdul Aziz                    Menyebarkan dakwah Islamiah
     ● Maulana Abu Bakar                  2  di Pasai.
                          3
     ● Maulana Yusuf


  70 Lengkapkan rajah yang berikut.


                       Cara Wali Songo Berdakwah


          1   Membangkitkan kesedaran
            ________________________________________________________
          2   Menanamkan semangat dalam masyarakat tentang maksud bekerja
            ________________________________________________________
          3   Beramal dalam erti kata sebenar
            ________________________________________________________
          4   Menghapuskan pengangguran dengan ________________________
            ________________________________mengikis sifat malas
          5   Mengelakkan hidup secara mewah dan membazir
            ________________________________________________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       53
  71 Lengkapkan rajah di bawah.


                 Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia
                     Sebelum Kedatangan Barat                    Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik
             Pentadbiran                   Perundangan      ● _________________________
       Institusi kesultanan.              ● Undang-undang bertulis
      ● _________________________
       Raja mempunyai kuasa                –  Hukum Kanun Melaka
                                   _________________________
        tertinggi.
        _________________________             –  Undang-Undang Laut Melaka
                                   _________________________
      ● Konsep daulat mengukuhkan            ● Undang-undang tidak bertulis
        institusi kesultanan.               –  Adat Perpatih
                                   _________________________
                                 –  Adat Temenggung
                                   _________________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        54
  72 Cari perkataan yang tersembunyi berdasarkan pembayang yang diberi.


          D   A   U   T    A  U   D    A  U   L   A  T  S  A     T    E  M
          T   E   K   O    S  P   R    O  D   U   K  T  U  E     S    S  U
          E   E   E   E    W  E   D    F  R   I   Y  A  D   J    H    H  K
          R   U   R   S    S  K   T    Q  T   T   D M W    E     Y    Y M
          T   H   A   T    Q  E   Y    E  U   U   A  E  T  R     U    U  I
          A   I   H    J   I  S   S    F  P   I   R  N  J  M     I    I  N
          E   T   E M      E  N   G    G  U   N   G W G    T     U    U  I
          L   I   N   A    Y  L   G    N  A   K   J  E  W Q      Q    Q  N
          I  M   A   T    R  A   O    G  E   I   A  J  J  K W W W
          P   E   N   R    E  M   P    S  I   A   A  E  B  A     P    A  S
          O M     A    I   S  M   E    M  U   J   U  K  H  N     A    A  A
          Q   U   H   L    T  T   S    O  O   B   N M   B  U     I    I  I
          A   L   I   I   U  A   I   P  T   E  W U    I  N     K    K  K
          F   A   F   N    E  N   U    G  I   Q   T  R  W  S     H    H  H
          I  M   A   E    R  A   O M     E   L   A  K  A  U W W W
          G   U   E   A    A  T   E    R  I   A   L  E  R  A     Q    Q  Q
          Q   U   H   L    T  T   S    O  O   B   N M   B  M     I    I  I


     1   Sultan menduduki tempat        tertinggi   dalam sistem pemerintahan di negeri-negeri Melayu.
     2   Raja menggunakan gelaran Sultan Khalifatul           Mukminin  .
     3   Terdapat dua jenis adat, iaitu Adat Perpatih dan Adat         Temenggung       .
     4   Adat Perpatih adalah bersifat         matrilineal  .
     5   Adat Temenggung mementingkan jurai keturunan sebelah            bapa    .
     6   Konsep    daulat    ialah pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah.
     7   Hukum     Kanun    Melaka menjelaskan peranan tentang pemerintah dan rakyat.
     8   Undang-Undang Laut        Melaka    ialah peraturan khas berkaitan maritim dan perdagangan.


  73 Jawab semua soalan yang berikut.

     1   Senaraikan dua orang pemerintah yang menggunakan gelaran “Khalifatul Mukminin”.
        (a)  Sultan Mahmud Syah
        (b) Sultan Abdul Ghaffur MuhyidinFuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang              55
     2   Apakah makna daulat?
        Dalam bahasa Arab, daulat ialah daulah yang bermakna kuasa atau kerajaan.


     3   Nyatakan tiga kepentingan konsep daulat.
        (a)  Merupakan pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah.
        (b) Mengukuhkan kedudukan seorang raja.
        (c)  Mewujudkan penghormatan rakyat terhadap institusi kesultanan.


     4   Apakah ciri jurai keturunan dalam Adat Perpatih?
        Bersifat matrilineal, iaitu nasab keturunan yang lebih mengutamakan jurai keturunan ibu.


     5   Beri tiga contoh undang-undang bertulis.
        (a)  Hukum Kanun Melaka
        (b) Undang-Undang Perak
        (c)  Undang-Undang Laut Melaka


  74 Lengkapkan rajah di bawah.


                                Undang memilih Yamtuan atau
                                Yang Dipertuan Besar

                                Lembaga memilih Undang

                                Buapak memilih Lembaga


                                Anak Buah memilih Buapak

     Pemilihan ketua dalam Adat Perpatih yang berasaskan ketua di pelbagai peringkat dilantik oleh
     kumpulan ketua dari peringkat bawah ke atas.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        56
  75 Jawab soalan-soalan yang berikut.


      Nama Undang-        Fasa/Bab           Isi Kandungan
       undang
      Hukum Kaum         44 Fasal  ●  Tanggungjawab raja dan pembesar
         Melaka              ●  Pantang larang di kalangan anggota masyarakat
                         ●  Hukuman terhadap kesalahan jenayah
                         ●  Undang-undang keluarga
                         ●  Permasalahan ibadah
                         ●  Jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan
      Undang-undang        24 Fasal  ●  Hal-hal yang berkaitan perdagangan dan maritim
       Laut Melaka             ●  Tugas-tugas nakhoda yang diumpamakan
                           sebagai imam dan anak buah kapal dianggap
                           sebagai makmum  76 Jawab soalan-soalan yang berikut.


      Bentuk Cerita       Contoh Cerita/Pantun          Pengajaran
      Cerita teladan      Anjing dengan Bayang-   Tidak boleh terlalu tamak.
                   bayang
       Cerita Sang       Sang Kancil dengan     Kepandaian dan kebijaksanaan dapat
        Kancil        Buaya           selesaikan masalah.
        Pantun,       Siakap senohong gelama   Kanak-kanak diajar berkelakuan baik
      peribahasa dan      ikan  duri,  bercakap  dan tidak mencuri.
        teka-teki       bohong    lama-lama
                   mencuri  77 Padankan undang-undang di bawah dengan maklumat yang betul.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        57
        Hukum Kanun Melaka            ● Digubal semasa pemerintahan Sultan
     1                     3
                              Abdul Ghaffur Muhyidin (1592-1614)


        Undang-Undang       Laut
     2   Melaka               4   ● Juga dikenali sebagai Undang-undang 99        Undang-Undang               ● Terdapat 44 fasal
     3   Pahang               1   ● Mengandungi 46 naskhah salinan yang
                              disebut dengan pelbagai nama


                             ● Bertarikh 1789
     4   Undang-Undang Perak         5   ● Didasarkan pada Undang-Undang Laut
                              Melaka dan Hukum Kanun Melaka


                             ● Berkaitan dengan aktiviti maritim
     5   Undang-Undang Johor            ● Digubal kerana kerajaan-kerajaan
                           2
                              Melayu sangat aktif dalam aktiviti
                              maritim dan perdagangan


  78 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang salah.

     1   Sebelum kedatangan Islam, pendidikan formal berasaskan tradisi Hindu-Buddha.    

     2   Istana memainkan peranan penting sebagai institusi pendidikan sebelum
        dan setelah kedatangan Islam.                            

     3   Ghazal dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang.


     4   Tarian Mak Inang dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Ali.


     5   Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai kijang.                  

     6   Pendidikan pondok bermula sejak abad ke-12 M. di Pattani.              
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       58
  79 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                    Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi

     1   Akiviti   perdagangan    timur dan barat.
     2   Penggunaan mata wang      timah   .
     3   Mata wang timah Johor dikenali sebagai       wang katun    .
     4   Mata wang timah Kedah berbentuk seekor         ayam jantan    yang hinggap di atas beberapa cincin.
     5   Mata wang emas      Kelantan  dikenali sebagai kijang.
     6   Mata wang emas Johor digelar      kupang   .
     7   Cukai yang paling asas ialah     cukai tetap    .
     8   Amalan    riba   tidak dibenarkan.
     9   Kutipan zakat disimpan dalam      baitulmal    .


  80 Jawab semua soalan yang berikut.

     1   Mengapakah pendidikan tidak formal penting dalam masyarakat Melayu?
        Dapat menyerapkan nilai-nilai budaya yang murni.


     2   Apakah maksud perkataan pondok?
        Perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab iaitu al-Funduq yang bermaksud
        rumah tumpangan.


     3   Apakah persamaan yang terdapat antara institusi pendidikan seperti istana, pondok, masjid, surau
        dan madrasah?
        (a)  Sistem pendidikan formal
        (b) Penekanan terhadap ilmu keagamaan


     4   Apakah ciri kesenian selepas kedatangan Islam?
        Kesenian memaparkan suatu pernyataan tentang agama.


     5   Nyatakan dua jenis adat dalam masyarakat Melayu tradisional.
        (a)  Orang yang datang berziarah hendaklah memberikan salam.
        (b) Semasa bersalaman, kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang yang lebih tua.


  81 Lengkapkan rajah di bawah.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           59
                    Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah
       Zaman Gelap dan Ciri-cirinya                 Zaman Renaissance
       ● _________________________
        Bermula selepas kejatuhan              ● Penghargaan semula ilmu
        tamadun Rom.
        _________________________               yang telah dihasilkan oleh
       ● _________________________
        Mengalami zaman                    pejuang seni dan cendekiawan
        kemunduran.
        _________________________               dalam tamadun Yunani dan
       ● Tidak mempunyai pusat                 Rom.
        pentadbiran yang berkesan.             ● _________________________
                                   Bermula di Itali.
       ● _________________________
        Mengalami serangan orang              ● _________________________
                                   Contoh tokoh Renaissance
        gasar seperti Viking dan
        _________________________               ialah Francesco Petrarch
                                   _________________________
        Magyar.
        _________________________                dan Niccolo Machiavelli.
                                   _________________________
                          Gerakan Reformation
              ● Perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk
                menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk
                sesuatu yang baru.
              ● ____________________________________________________
               Mempunyai kaitan dengan agama Kristian.
              ● ____________________________________________________
               Bermula di Jerman.  82 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang salah.

     1   Zaman Gelap merujuk kepada zaman yang mana keadaan masyarakat Eropah
        yang kurang maju.                                  

     2   Zaman Gelap mempunyai pusat pemerintahan yang lemah.                 

     3   Renaissance merujuk kepada penghargaan semula tokoh.


     4   Di Itali telah muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice, Rom dan Milan.     Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        60
     5   Francesco Petrarch telah menghasilkan buku The Prince yang menyarankan
        seseorang raja atau pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak.


     6   Reformation bermaksud satu gerakan pembaharuan agama yang bermula di
        Eropah barat pada tahun 1510.                          

     7   Reformation telah menyebabkan negara Eropah berperang dan berpecah.       

     8   Asas zaman Reformatian ialah menonjolkan keupayaan manusia berfikir
        dan menyelesaikan masalahnya.  83 Lengkapkan rajah di bawah.


                   Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
          Perkembangan Bidang                Perkembangan Bidang
               Pertanian                   Perindustrian
       ● Pemilikan tanah persendirian
        _______________________               ● _______________________
                                   Pengkhususan pengeluaran
       ● Kaedah dan ciptaan baru
        _______________________               ● _______________________
                                   Penggunaan teknologi
         dalam pertanian
         _______________________
       ● Pertanian komersial
                 Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
            ● ________________________________________________
             Pertanian sebagai punca ekonomi
            ● ________________________________________________
             Peningkatan perdagangan antarabangsa
            ● ________________________________________________
             Kemajuan bidang pengangkutan
            ● Kemunculan golongan buruh dan majikan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       61
  84 Jawab soalan-soalan di bawah.


            Revolusi Pertanian adalah perubahan secara besar-besaran yang
            berlaku dalam bidang pertanian. Mereka telah mengubah teknik dan
            cara pengeluaran secara besar-besaran.

     1   Senaraikan dua sistem pemilikan tanah yang terdapat di England sebelum berlakunya revolusi.
        (a)   Tanah milik awam
        (b) Tanah milik persendirian


     2   Apakah akta yang diperkenalkan oleh Parlimen?
        Akta Pemagaran Tanah


     3   Senaraikan kaedah-kaedah baru yang terdapat dalam Revolusi Pertanian.
        (a)   Flying Shuttle
        (b) Spinning Jenny
        (c)   Tanaman Giliran


     4   Nyatakan dua kesan penting Revolusi Pertanian.
        (a)   Kegiatan pertanian telah dikomersialkan.
        (b) Peningkatan aktiviti perdagangan antarabangsa.
  85 Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang diberi.

     1   Penyediaan      modal  merupakan sumbangan terpenting Revolusi Pertanian kepada Revolusi
        Perindustrian.

     2   Revolusi Pertanian menyediakan       bahan makanan     untuk menampung permintaan dan
        keperluan pekerja kilang yang semakin meningkat.

     3      Industri desa   merupakan pengeluaran barangan secara kecil-kecilan.


     4   Revolusi Perindustrian merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran, skala pengeluaran yang
        bertambah dan     besar  serta aktiviti mengkomersialkan barangan yang dihasilkan.

     5   Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dan semangat       keusahawanan   telah memainkan
        peranan dalam perkembangan Revolusi Perindustrian.

     6   Lord Townshed telah mengubah kaedah perladangannya dengan mencuba sistem
           penggiliran tanaman   .


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang         62
                 modal    Industri desa      bahan makanan

                  besar   keusahawanan     penggiliran tanaman


  86 Padankan.


     1   Johann Sebastian Bach          2   Memberi sumbangan dalam seni ukiran.


                            5   Merupakan contoh terbaik masyarakat
     2   Ghilberti                   Renaissance yang ideal dalam pembinaan
                               bakat.


     3   Michelangelo              6   Penulis buku The Prince.


     4   Francesco Petrarch           1   Sumbangan dalam bidang muzik.


     5   Leonardo da Vinci            3   Memberi sumbangan dalam bidang lukisan.


     6   Niccolo Machiavelli           4   Digelar Bapa Humanisme.


  87 Jawab soalan-soalan yang berikut.

     1   Apakah ciri-ciri utama Zaman Gelap.
        (a)  Sebuah pusat pemerintahan yang lemah.
        (b) Mempunyai kegiatan ekonomi yang terhad.
        (c)  Perkembangan ilmu pengetahuan yang lembap.
        (d) Sifat gereja yang mengongkong.


     2   Bagaimanakah keadaan dunia Islam semasa Eropah mengalami Zaman Gelap?
        (a)  Dunia Islam telah mencapai kegemilangannya.
        (a)  Pada zaman Khulafa al-Rasyidin, Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah telah ada pusat
            pentadbiran yang mantap dan sistem ilmu pengetahuan yang unggul.
        (c)  Dunia Eropah banyak memperoleh ilmu daripada dunia Islam.


     3   Apakah maksud istilah Renaissance?
        Berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment yang bermaksud kelahiran semula.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        63
  88 Lengkapkan rajah di bawah.


             Pertanian sebagai punca         Peningkatan perdagangan
                  ekonomi               antarabangsa                        Kesan Revolusi Pertanian
                       dan Revolusi Perindustrian               Kemajuan bidang            Kemunculan golongan
                pengangkutan             buruh dan majikan  89 Jawab soalan-soalan yang berikut.


                  Rekaan Mesin dalam Industri Tekstil
     Tahun       Rekaan      Pencipta         Sumbangan
      1733     Flying Shuttle   John Kay   ● Mempercepatkan kerja menenun
                               kain.
                             ● Bekalan benang untuk kerja
                               tenunan perlu ditingkatkan.
                             ● Rekaan ini membawa kepada
                               penciptaan mesin pemintalan.
      1765     Spinning Jenny James Hargreaves ● Masih menggunakan tenaga
                               manusia.
                             ● Dapat memintal lapan jurai
                               benang dengan sekali jalan.
      1769      Water Frame    Sir Richard  ● Memintal benang dengan lebih
                       Artwright    banyak lagi kerana mesin ini
                               menggunakan kuasa wap.
      1790       Mule    Samuel Crompton ● Mempertingkatkan pengeluaran
                               tekstil sehingga sepuluh kali
                               ganda.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       64
  90 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                    Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

     Zaman Gelap
     ●   Kemerosotan dalam         ilmu pengetahuan   , perdagangan dan kehidupan      kebandaran  .
     ●   Tidak mempunyai pusat pentadbiran yang          berkesan    .
     ●   Petani terpaksa mencari perlindungan daripada          baron     .
     ●   Baron mendapat perlindungan daripada           golongan raja      dan dikehendaki memberi khidmat
        kepada raja.
     ●     Gereja   dianggap mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.


     Zaman Renaissance
     ●   Renaissance bermaksud        kelahiran semula    .
     ●   Keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan           masalah    .
     ●   Pedagang kaya telah mengindahkan bandar dan menjadikannya tumpuan              seniman  dan
          cendekiawan     dengan menggunakan kekayaan mereka.
     ●     Paus   di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan.
     ●   Kemunculan     monarki baru      di Portugal, Castile dan Aragon, England, Perancis dan Belanda.
     ●   Melahirkan sifat berani       meneroka   dan   inkuiri   .


     Gerakan Reformasi
     ●   Melaksanakan perubahan atau         pembaharuan      terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu
        yang    lebih baik     .
     ●   Agama    Kristian     dikaitkan.
     ●   Martin Luther menentang amalan         indulgences    dan mewujudkan mazhab
          Protestan    .
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang             65
  91 Lengkapkan rajah di bawah.


                            Ekonomi Tradisional                              Pengertian
              ● ________________________________________________
               Merujuk kepada aktiviti ekonomi yang tidak menghasilkan
                lebihan produk untuk tujuan pemasaran
                ________________________________________________
               Aktiviti                         Corak Kegiatan
       ● ________________________
        Bercucuk tanam                        ● Berbentuk sara diri
       ● ________________________
        Memungut hasil hutan                     ● _________________________
                                       Diusahakan secara kecil-
       ● Menternak binatang                        kecilan
                                         _________________________
                              Teknologi
                         ● _________________________
                          Penggunaan peralatan yang
                          mudah
                          _________________________
                         ● Contohnya tajak, cangkul,
                           tugal dan tenggala


  92 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

     1   Kegiatan ekonomi tradisional yang diamalkan oleh penduduk Tanah Melayu ialah sistem
        ekonomi    sara diri   .

     2   Aktiviti yang dijalankan dalam sistem ekonomi sara diri termasuklah bercucuk tanam,
        memungut hasil hutan dan menternak       binatang   .

     3   Kebanyakan aktiviti ekonomi tradisional yang diusahakan bertujuan untuk memenuhi
          keperluan    sendiri.

     4   Ciri-ciri kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan adalah modal yang      kecil  ,
        teknologi yang mudah dan jumlah buruh yang        sedikit  .Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           66
     5     Sistem pengairan       yang digunakan berasaskan sumber air dan sungai atau hujan bermusim.

     6   Penduduk yang tinggal berhampiran laut, sungai dan tasik menjalankan kegiatan
          menangkap ikan      .

     7   Tanaman yang ditanam oleh masyarakat Melayu ialah        ubi  , pisang dan kelapa.

     8   Alatan seperti    tajak    , cangkul dan tugal telah digunakan dalam kegiatan penanaman padi.


  93 Lengkapkan rajah di bawah.


                     Dasar British dan Kesannya Terhadap
                           Ekonomi Negara                        Ekonomi Dagangan
              ● Merujuk kepada kegiatan pertanian atau perlombongan
               yang melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan
               pemasaran.
       Sistem Pertanian Komersial                    Industri Perlombongan
       ● British memberi penekanan                  ● Perlombongan bijih timah
        terhadap sektor pertanian                   mula dikuasai oleh pelombong
        berasaskan eksport.                      Eropah pada awal abad ke-20.
       ● Contoh: ubi kayu, tebu, lada                 ● Perusahaan bijih timah
        hitam dan gambir.                       berubah daripada
       ● British mengusahakan getah                   berintensifkan buruh kepada
        untuk tujuan eksport.                     intensif modal.
                       Penggunaan Tenaga Buruh Luar
                       ● Kemasukan buruh dari China.
                       ● Kemasukan buruh dari India.
                       ● Institusi kewangan dan insurans.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang            67
  94 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang salah.

     1   Bijih timah digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang
        gangsa, alatan senjata dan alatan muzik.                   

     2   Kemasukan British ke Tanah Melayu telah menyebabkan perubahan ekonomi
        tradisional kepada ekonomi dagangan.                     

     3   Pertanian dagangan ialah pertanian yang dijalankan secara kecil-kecilan.


     4   H. N. Ridley merupakan tokoh yang menggalakkan penanaman padi di Tanah
        Melayu.


     5   Getah menjadi perusahaan yang terpenting kerana peningkatan
        permintaan dunia terhadapnya.                        

     6   Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan untuk menahan kejatuhan harga
        getah.                                    

     7   Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan
        kedatangan buruh-buruh asing.                        

     8   Bakal imigran dikumpul oleh seorang ketua kumpulan yang digelar Kheh-thau.
                                               
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        68
  95 Lengkapkan rajah di bawah.


                       Dasar British Terhadap Pertanian
               Tujuan                     Dasar-dasar British
       ● Mengaut keuntungan di                 ● Memperkenalkan tanaman
        Tanah Melayu.                      baru.
       ● Dasar-dasar baru yang secara             ● Mengkomersialkan tanaman
        tidak langsung meninggalkan               tradisional.
        kesan positif kepada                 ● Memperkenalkan undang-
        masyarakat Tanah Melayu.                undang pemilikan tanah.                       Undang-undang Berhubung Tanah
     Akta Tanah Simpanan           Undang-undang Tanah di    Undang-undang Tanah di
     Melayu                  Sarawak            Sabah
     (a) Tujuan:               (a) Land Order        (a) Proklamasi III
       Tanah milik orang          (b) Land Settlement Order    Perlindungan Hak
       Melayu dielakkan           (c) Land Order 1948       Peribumi (1889)
       daripada dipindahkan
       kepada orang asing.


  96 Padankan akta di bawah dengan tujuannya yang betul.

                                Kepentingan peribumi atas tanah simpanan
     1   Land Order                2  dan tanah pedalaman dapat dilindungi.


                               Hak milik tanah masyarakat peribumi dan
     2   Land Order 1948              1  milik komuniti   dilindungi  daripada
                               pencerobohan oleh pengusaha dari China.


                               Memberi perlindungan kepada tanah milik
     3   Land Settlement Order           3  masyarakat peribumi.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          69
  97 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

     1   Tanah Sarawak dibahagi kepada kawasan     tanah campuran  ,  tanah simpanan   dan
           tanah pedalaman     .

     2   Pembahagian tanah dilakukan oleh British mengikut kegunaan dan    nilai komersial  .

     3   Kadar cukai yang dikenakan ke atas tanah bergantung kepada     jenis tanah  yang dimiliki atau
        diusahakan.


  98 Jawab soalan-soalan yang berikut.

     1   Nyatakan dua ciri ekonomi tradisional.
        (a)   Berbentuk sara diri
        (b) Tiada pengkhususan pekerjaan


     2   Namakan sistem torehan yang diperkenalkan oleh H. N. Ridley.
        Sistem menoreh secara ibidem atau bentuk tulang ikan hering.


     3   Apakah tujuan Rancangan Sekatan Stevenson 1922?
        Menahan kejatuhan harga getah secara berterusan.


     4   Mengapakah pemodal British mula menguasai perlombongan biji timah pada abad ke-20?
        Perusahaan bijih timah berubah daripada berintensifkan buruh kepada intensif modal.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       70
  99 Lengkapkan rajah yang berikut.


                         Cara Kemasukan Buruh Asing
                 Buruh Cina                        Buruh India
       Sistem tiket           Sistem pengambilan        Sistem buruh      Sistem kontrak
       kredit              kakitangan            bebas     Sistem pengambilan         Secara berkumpulan                Sistem kangani
     rumah kongsi 100 Jawab soalan-soalan yang berikut.


                         Kesan Proses Pembandaran

     1   Pusat kehidupan bertumpu di      bandar   .

     2   Bandar berfungsi sebagai pusat     perniagaan    dan   pentadbiran   .

     3   Bandar-bandar baru dihuni oleh masyarakat        Cina   .

     4   Masyarakat Melayu hidup di kawasan        perkampungan     di persisiran pantai.

     5   Orang India bertumpu di      ladang getah    .

     6   Membawa ketidakseimbangan perkembangan antara kawasan di            pantai barat  Tanah
        Melayu dengan kawasan      pantai timur    Tanah Melayu.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           71
             TINGKATAN 5
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang  72
SEJARAH TINGKATAN 5 BAB 1:
KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
1.Lengkapkan rajah yang berikut.


            Faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara
  Revolusi Perindustrian            Persaingan antara
                       ____________________    Kekayaan bahan mentah
                          kuasa Barat
                       ____________________            Beban orang putih dan
            ____________________          Sistem pengangkutan
                              ____________________
             tugas menyebarkan
            ____________________          dan perhubungan
                              ____________________
               tamadun
            ____________________


   2 Lengkapkan rajah yang berikut.


            Faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara
  Revolusi Perindustrian            Persaingan antara
                       ____________________    Kekayaan bahan mentah
                                     ____________________
                          kuasa Barat
                       ____________________            Beban orang putih dan
           ____________________          Sistem pengangkutan
                              ____________________
            tugas menyebarkan
           ____________________           dan perhubungan
                              ____________________
               tamadun
           ____________________


   3 Jawab soalan yang berikut.

     1   Imperialisme moden di Asia Tenggara telah bermula sejak abad ke-15.
        (a)  Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme?Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      73
             Imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya
             dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.

        (b) Senaraikan tiga kuasa Barat yang terlibat dengan imperialisme.
              (i) Amerika Syarikat
             (ii) Britain
             (iii) Sepanyol

        (c)    Nyatakan sebab China dan India menjadi tumpuan utama kuasa imperialisme
        Barat.
             Untuk dijadikan pasaran yang luas bagi barangan Barat.


   4 Lengkapkan jadual di bawah.


               Kuasa Barat            Tanah Jajahan


           1    Portugal
              _____________          Melaka dan Timur-timur


           2     Belanda            Melaka/Indonesia
                               _________________


           3    Sepanyol
              _____________              Filipina


           4     Perancis              Vietnam
                               _________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      74
   5 Lengkapkan jadual di bawah.


               Kuasa Barat             Tanah Jajahan


          1     Portugal            Melaka dan Timur-timur
                               _____________________


          2    Belanda
             _____________             Melaka/Indonesia


          3     Sepanyol               Filipina
                                 _____________
                                 ____
          4    Perancis
             _____________               Vietnam


   6 Lengkapkan rajah di bawah.


                       Perubahan Sistem Politik                     Sistem Birokrasi Barat di
                     Negara-negara Asia Tenggara        ● __________________________________________________
         Pengenalan undang-undang Barat
        ● __________________________________________________
         Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro
        ● __________________________________________________
         Pelaksanaan pentadbiran melalui jabatan
        ● __________________________________________________
         Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
        ● Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       75
   7 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.         Sistem Pembesar Empat Lipatan      Pemerintah beraja
         Residen       undang-undang        Volksraad
         Belanda    Majlis Mesyuarat Tertinggi     Portugis
         encomiendero   Raja Chulalongkorn    Penasihat British


     1   Sebelum    kedatangan    imperialis  Barat,   negara-negara  di   Asia  Tenggara
        mengamalkan sistem       pemerintahan beraja    .
     2   Tugas utama     Residen    dan  Penasihat British   adalah untuk menasihati sultan
        dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu.
     3     Volksraad    ialah badan yang ditubuhkan oleh      Belanda    sebagai langkah ke
        arah kemerdekaan Indonesia.
     4     Sistem Pembesar Empat Lipatan            telah diamalkan oleh Melaka sebelum
        kedatangan Portugis.
     5     Raja Chulalongkorn       telah menubuhkan Majlis Penasihat Rendah dan Majlis
        Mesyuarat Tertinggi di Thailand.
     6   Tugas    encomiendero     di Sepanyol ialah mengutip cukai, menjaga keamanan dan
        mengkristiankan penduduk.
     7   Antara perubahan yang diperkenalkan oleh British di Burma ialah sistem
          undang-undang       Barat.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        76
   8 Lengkapkan rajah yang berikut.


                     ● Dasar kuasa Barat


                     ● _____________________________
                       Pengaruh agama

                      __
                     ● ____________________________
                       Karya kesusasteraan

                      ___
                     ● ____________________________
                       Kemunculan golongan intelektual

                       ___

                     Faktor-faktor Kemunculan
                        Nasionalisme               ● _____________________________
                 Pengaruh media massa

                __
               ● _____________________________
                 Sistem pendidikan

                __
               ● ____________________________
                 Pengaruh luar

                ___
               ● Perkembangan sistem
                pengangkutan/perhubungan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     77
   9 Lengkapkan rajah yang berikut.


                     ● _____________________________
                       Dasar kuasa Barat

                      __
                     ● _____________________________
                       Pengaruh agama

                      __
                     ● ____________________________
                       Karya kesusasteraan

                      ___
                     ● ____________________________
                       Kemunculan golongan intelektual

                       ___

                     Faktor-faktor Kemunculan
                        Nasionalisme               ● ____________________________
                Pengaruh media massa

                ___
               ● Sistem pendidikan


               ● ____________________________
                Pengaruh luar
                ___
               ● ____________________________
                Perkembangan sistem
                 pengangkutan/perhubungan
                 ____________________________
           ______
  10 Lengkapkan jadual di bawah.

                     Perkembangan Nasionalisme
           Tahap Pertama                   Tahap Kedua
  ● Secara   terbuka        tetapi   tidak
                              ● Lebih radikal dan berorganisasi.
   berorganisasi.
  ● Dipimpin oleh golongan pertengahan          ● Dipimpin   oleh  golongan  yang
   yang berpendidikan Barat dan Asia            berpendidikan dan berpengetahuan luas
   Barat.                         dalam ilmu pengetahuan Barat.
  ● Menekankan kesedaran politik.             ● Menuntut kemerdekaan.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       78
  11 Jawab soalan yang berikut.

     1   Pengaruh    agama     telah    memainkan  peranan  penting  dalam  mencetuskan
        nasionalisme di Asia Tenggara.
        (a)  Terangkan apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme.
            – Perasaan cinta akan bangsa dan negara.
            – Membebaskan tanah air daripada cengkaman ekonomi dan budaya asing.

        (b) Apakah peranan agama dalam mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara?
            Rakyat tempatan dapat disatukan untuk menghadapi penindasan kuasa Barat
             dan
            pengaruh kebudayaan.

        (c) Gerakan nasionalisme turut berlaku di negara Thailand walaupun negara itu
            tidak pernah dijajah oleh imperialis Barat. Jelaskan.
            – Penguasaan - Nasionalisme tahap pertama dikuasai oleh raja dan
             penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak.
            – Puas hati - Rakyat tidak berpuas hati dengan kelemahan sistem pentadbiran
             dan sikap boros Raja Vajiravudh.
            – Revolusi - Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932 tanpa
             pertumpahan darah yang menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.


  12 Isikan tempat kosong berikut berpandukan perkataan di dalam petak di bawah.
     1   Menubuhkan Parti       Nasional    Indonesia pada tahun 1927.
     2   Dipenjarakan oleh       Belanda    pada tahun 1929-1931.
     3   Dibuang ke     Flores    pada tahun 1934.
     4   Pejuang yang     radikal     .
     5   Menjadi Presiden Indonesia yang         pertama  pada tahun 1949.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          79
     1    Nasionalis yang menubuhkan Parti       Komunis    IndoChina.
     2    Mengisytiharkan kemerdekaan     Vietnam     pada 2 September 1945.
     3    Menjadi   Presiden    Vietnam Utara.       D   A   U   T   A    U  D  A    U  L   A  T  S   A  T  K
       T   E   K   O   S   P  R  O    A  U   K  T  D   E  S  O
       E   E   E   E   W    E  D  F    R  M   Y  N  D   J  H M
       R   L   R   S   S   V  I  E    T  N   A M W      E  Y  U
       T   A   A   T   Q    E  Y  E    U  L   S  T  T   R  U  N
       A   K   H   J   I   S  S  F    E  I   E  N  R   M  I  I
       E   I  E M     E   N  G  B    U  N   R  W G     E  U  S
       L   D   N   A   Y    L  N  A    S  I   O  N  A   L  P  Q
       I   A   A   T   R   A  O  G    E  I   L   J  J   K W W
       P   R   E   S   I   D  E  N    I  A   F  E  B   A  P  A
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        80
  15 Lengkapkan rajah yang berikut.


                          ● __________________________
                           Campur tangan British dalam
                           adat resam tempatan
                           __________________________


                          ● __________________________
                           Pembesar tempatan kehilangan
                           kuasa dan pengaruh
                           __________________________


      Sebab-sebab               ● __________________________
                           Kesulitan penduduk tempatan
      Penentangan
    Pemimpin Tempatan
     Terhadap British             ● __________________________
                           Dasar penaklukan British


                          ● Eksploitasi terhadap ekonomi
                           tempatan


                          ● Pelaksanaan pentadbiran Barat
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang  81
  16 Lengkapkan rajah yang berikut.


                            ● Campur tangan British dalam
                             adat resam tempatan


                            ● __________________________
                             Pembesar tempatan kehilangan
                             kuasa dan pengaruh
                             __________________________


      Sebab-sebab                 ● __________________________
                             Kesulitan penduduk tempatan
      Penentangan
    Pemimpin Tempatan
     Terhadap British               ● __________________________
                             Dasar penaklukan British


                            ● __________________________
                             Eksploitasi terhadap ekonomi
                             tempatan
                             __________________________


                            ● __________________________
                             Pelaksanaan pentadbiran Barat  17 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang
   salah.

     1   Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk
        mengukuhkan kedudukan politiknya.                     
     2   Kehadiran British tidak diterima di semua negeri Melayu kecuali Johor.


     3   Penguasaan ekonomi tempatan dilakukan melalui perjanjian dengan pemimpin
        tempatan.                                 
     4   Naning dipaksa membayar bunga emas.


     5   J.W.W. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu,
        iaitu orang suruhan.                            
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang   82
  18 Berdasarkan peta, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
     1   (a)  Pejuang:    Tok Janggut
        (b) Kawasan: Pasir Puteh


     2   (a)  Pejuang:    Dato’ Maharaja Lela
        (b) Kawasan: Pasir Salak


     3   (a)  Pejuang:    Yam Tuan Antah
        (b) Kawasan: Sungai Ujong


     4   (a)  Pejuang:    Penghulu Dol Said
        (b) Kawasan: Naning


     5   (a)  Pejuang:    Dato’ Bahaman
        (b) Kawasan: Lubuk Terua


     6   (a)  Pejuang:    Haji Abdul Rahman Limbong
        (b) Kawasan: Kuala TelemongFuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      83
  19 Jawab soalan yang berikut.

     1   (a)  Huraikan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajah
            British pada kurun ke-19.
            – Penaklukan - Dasar penaklukan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan
             politik menyebabkan kawasan dijajah terlibat dengan peraturan British.
            – Cukai - British memaksa penduduk tempatan dengan memperkenalkan cukai,
             undang-undang dan peraturan tanah.
            – Camput tangan - British campur tangan dalam adat resam tempatan.
            – Kehilangan - Pemimpin tempatan di daerah mereka kehilangan kuasa dan
             pengaruh pentadbiran.
            – Sokongan - Penentangan pemimpin tempatan mendapat sokongan anak buah
             mereka.
            – Sulit - Rakyat menentang pelaksanaan undang-undang British yang
             menyusahkan kehidupan.

  20 Jawab soalan yang berikut.

     1   (a)  Huraikan peristiwa penentangan Dol Said terhadap British di Naning.
            – Letak - Tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai
             sebahagian daripada wilayah takluknya.
            – Ingkar - Mengingkari arahan British supaya Naning menghantar satu per
             sepuluh hasilnya sebagai ufti.
            – Hantar - British telah menghantar tenteranya untuk menakluk Naning.
            – Bantuan - Dol Said mendapat bantuan.
            – Kalah - British mengalahkan Dol Said.
            – Serah - Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     84
  21 Lengkapkan rajah yang berikut.


                Faktor-faktor Pemangkin Nasionalisme

    Kesedaran politik
   __________________             Parti Komunis      Sistem politik
      serantau
   __________________              Malaya          Barat               Dasar British
             __________________         Pan-Islamisme
                              __________________


    Sistem pendidikan
   __________________             Mesin cetak
                       __________________    Pendudukan Jepun
                                   __________________


  22 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.


                        Gerakan Islah

     ●   Mendorong masyarakat Melayu untuk membetulkan pandangan mereka terhadap
        Islam
     ●   Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh al-Hadi, Dr. Burhanuddin al-Helmy
     ●   Kaum Muda
     ●   Al-Imam, Neracha, Idaran Zaman, Pengasuh                Gerakan Bawah Tanah Menentang Jepun

     ●   Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA)
     ●   Pasukan Bintang Tiga
     ●   Force 136
     ●   Pasukan Wataniah Pahang
     ●   Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      85
  23 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.


                       Gerakan Islah

     ●   Mendorong masyarakat Melayu untuk membetulkan pandangan mereka terhadap
        Islam
     ●   Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh al-Hadi, Dr. Burhanuddin al-Helmy
     ●   Kaum Muda
     ●   Al-Imam, Neracha, Idaran Zaman, Pengasuh                Gerakan Bawah Tanah Menentang Jepun

     ●   Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA)
     ●   Pasukan Bintang Tiga
     ●   Force 136
     ●   Pasukan Wataniah Pahang
     ●   Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob


  24 Jawab semua soalan yang berikut.


       Gerakan Islah telah memberi sumbangan yang penting dalam gerakan
       nasionalisme di Tanah Melayu. Ahlinya digelar Kaum Muda.

     1   Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan Islah?
        Gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan tanggapan dan pandangan
        masyarakat Melayu terhadap Islam.


     2   Berikan dua matlamat perjuangan gerakan di atas.
        (a)  Memajukan ekonomi, politik, pendidikan dan sosial orang Melayu.
        (b) Mengkritik raja Melayu dan pembesar yang tidak mengutamakan kemajuan
            orang Melayu.


     3   Senaraikan akhbar yang digunakan oleh Kaum Muda untuk menyalurkan idea
        perjuangan mereka.
        (a)  Idaran Zaman
        (b) Neracha


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    86
        (c)  Pengasuh


     4   Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Kaum Muda.
        (a)  Undang-undang negeri Melayu menyekat pengaruhnya.
        (b) Penentangan daripada Kaum Tua.


  25 Jawab soalan-soalan yang berikut.
         Ibrahim Haji Yaakob ialah pengasas kepada pertubuhan separa
         politik, iaitu Kesatuan Melayu Muda (KMM).

     1   (a)  Jelaskan objektif penubuhan KMM.
            – Menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu di seluruh
             Semenanjung.
            – Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu.

        (b) Terangkan tindakan yang dilakukan oleh beliau dalam KMM.
            – Pada tahun 1940, KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk
             menyingkirkan British dari Tanah Melayu.
            – Menjadikan KMM sebagai salah satu propaganda Jepun.
            – Menubuhkan tentera semut.
            – Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan.

        (c)  Nyatakan kesan perjuangan KMM di bawah Ibrahim Haji Yaakob.
            – British menangkap Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan lebih
             kurang 150 orang penyokong KMM.
            – Mereka dipenjarakan di Changi, Singapura.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    87
  26 Padankan pernyataan di bawah dengan menulis nombor dalam kotak yang disediakan.


     Sir Andrew Clarke telah memperkenalkan    Pan-Islamisme
  1                                      7
     pentadbiran Barat.


     Melahirkan golongan intelek Melayu yang    Mesin cetak
  2                                      6
     memikirkan nasib bangsanya.


     British menggalakkan sesiapa sahaja      Pendudukan Jepun
  3                                      4
     menetap di Tanah Melayu.


  4   Penjajahannya bersertakan slogan.       Sistem politik Barat   1


     PKM membunuh sesiapa sahaja yang       Kesedaran politik
  5                          serantau         2
     menyokong Jepun.


     Membolehkan idea nasionalisme         Sistem pendidikan
  6                                      3
     disebarluaskan.


     Gerakan ini membangkitkan semangat      Dasar British
  7                                      5
     menentang penjajah.


     Kesedaran politik yang berlaku di Indonesia  Parti Komunis Malaya
  8                                      8
     mendorong semangat antipenjajah.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang  88
MODUL SEJARAH TINGKATAN 5 ( BAB 3)
NAMA: __________________________________________ KELAS: _________
1. Lengkapkan maklumat-maklumat di bawah.


                     Ciri-ciri Negara dan Bangsa
     Makna Negara
     ●   Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa.
     ●   Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan.


     Makna Bangsa
     ●   Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah.
     ●   Mempunyai persamaan bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah.
     ●   Tujuan:   Melahirkan perasaan bersatu padu dalam kalangan rakyat yang berbilang
        kaum.


     Makna Kerajaan
     ●   Institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar
        negara.
     ●   Tujuan:   Sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat sesebuah
        negara.


     Makna Perlembagaan
     ●   Merupakan peraturan tertinggi sama ada bertulis atau tidak bertulis.
     ●   Menjadi rujukan dan panduan bagi pentadbiran dan pemerintahan negara.
     ●   Tujuan:   Memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat negara.


2. Jawab soalan-soalan di bawah.


           Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan
           negara bangsa moden di Eropah.

     1   Senaraikan peristiwa yang mencetuskan idea negara bangsa di Barat.
        (a)  Revolusi Perancis 1789
        (b) Revolusi Inggeris 1688
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     89
     2   Nyatakan prinsip yang dicadangkan dalam Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow
        Wilson.
        (a)  Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri.
        (b) Prinsip sempadan negara berasaskan bangsa.


    3.Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang
    salah.

     1   Konsep negara bangsa berpunca daripada idea tentang hak rakyat.         

     2   Kebangkitan semangat nasionalisme telah mengancam empayar Rusia sahaja.


     3   Count Camillo Benso di Cavour telah menyatukan wilayah Venetia dan
        Lombardy di bawah sebuah pemerintahan bangsa Itali.               
     4   Count Camillo Benso telah melancarkan tiga siri peperangan menentang musuh.4. Lengkapkan rajah yang berikut.


                     Ciri-ciri Negara dan
                    Bangsa dalam Kesultanan
                      Melayu Melaka       Rakyat
       _______                            Kedaulatan

       Kerajaan
       ________                        Wilayah pengaruh
                                   ________________

       Lambang-lambang
       ________________                Keunggulan undang-undang
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    90
5. Lengkapkan rajah yang berikut.


                   Susun Lapis Sistem Pembesar Empat Lipatan


        Pembesar Berempat
        ● Bendahara
        ● Penghulu Bendahari
        ● Temenggung
        ___________________
        ● Laksamana
        ___________________
                              Sultan/Raja


                           Pembesar Berempat


                           Pembesar Berlapan
                         _______________________

                           Pembesar Enam Belas
                         _______________________

                          Pembesar Tiga Puluh Dua
                         _______________________


6. Cari enam ciri negara dan bangsa di dalam petak.
       D   A   U   T   A   U  D  A    U  L  A  T  S  A  T  B
       T   E   K   O   S   P  R  O    L  U  K  A  P  E  S  P
       E   E   E  E   W    E  D  F    R  U  Y  Y  D  J  H  P

       R   L   R   S   S   V  I  E    T  L  H  K  W  E  Y  I
       T   O   A   K   E   D  A  U    L  A  T  A  N  R  U  I

       A   H   H   E   I   S  S  F    I  I  I  R  G  M  I  H
       E   H   E  R   E   N  G  B    U  U  S  W  G  O  U  S

       W   I   L  A   Y   A  H  P    E  N  G  A  R  U  H  Q

       I   K   A   J   R   A  O  G    E  D  G  J  J  K  W  W
       P   F   L  A   M    B  A  N    G  A  F  E  B  A  P  A

       R   L   R   A   S   V  I  E    T  N  H  M  W  E  Y  I

       T   O   A   N   Q   E  Y  E    U  G  W  G  T  R  U  I
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        91
7. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

     1     Wilayah       merujuk kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui
        pemerintahan raja.
     2   Raja dan sultan merupakan       pemerintah tertinggi  .
     3     Bahasa Melayu       menjadi bahasa kebangsaan.
     4     Kedaulatan      merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau
kerajaan.
     5   Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat         Hukum Kanun Melaka  dan
     Undang-undang Laut Melaka        .


8. Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.


                    Warisan Negeri-negeri Melayu

     Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
     ●   Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar.
     ●   Keturunan sultan sebagai pewaris takhta.
     ●   Diasaskan mengikut perlembagaan Barat.


     Sistem Jemaah Menteri
     ●   Diamalkan di Kelantan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I.
     ●   Melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pemerintahan.


     Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu
     ●   Berasaskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895.
     ●   Waris sultan atau menteri dilarang membelot terhadap pemerintah ataupun
        menyerahkan negeri kepada kuasa lain.


     Prinsip Demokrasi dan Konsep Persekutuan
     ●   Negeri Sembilan mengamalkan Adat Perpatih yang bersifat demokratik.
     ●   Mengagihkan kuasa kepada individu mengikut peringkat.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        92
9. Jawab soalan-soalan di bawah.


        Kesultanan Melayu Melaka meninggalkan kesan dalam bidang
        pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosiobudaya.

     1   Senaraikan ciri persamaan yang dimiliki oleh kerajaan Johor, Perak dan Pahang.
        (a)  Berasaskan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.
        (b) Mementingkan jurai keturunan sebelah bapa.

     2   Nyatakan perkara penting yang terkandung dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan
Johor.
        (a)  Raja hendaklah berbangsa Melayu.
        (b) Raja hendaklah beragama Islam.


     3   Nyatakan peranan pembesar yang bergelar Nik dan Wan dalam pentadbiran
Kelantan.
        Memberi ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada raja.


     4   Apakah tugas Lembaga?
        Berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang.


     5   Senaraikan tugas Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan di Terengganu.
        (a)  Menggubal undang-undang.
        (b) Menjaga kebajikan negeri.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    93
Lengkapkan rajah yang berikut.


                       Sebab-sebab Pengenalan
                         Malayan Union
   Mengawal kuasa politik                       Membentuk bangsa
   orang Melayu                            Malayan Union


     Menjimatkan kos                       Melahirkan pentadbiran
     pentadbiran                         yang licin


                       Persediaan membentuk
                       kerajaan sendiri


  39 Lengkapkan rajah yang berikut.


         Reaksi Terhadap                   Tindakan Menentang
         Malayan Union                      Malayan Union

 ● _______________________________
   Tindakan Sir Harold Mac Michael            Penentangan melalui:
 ● _______________________________
   Penghakisan kuasa raja-raja Melayu           ● Demonstrasi
 ● _______________________________
   Pemberian kerakyatan yang longgar           ● ______________________________
                               Akhbar-akhbar Melayu
   kepada orang dagang
   _______________________________            ● ______________________________
                               Persatuan
 ● Kehilangan warisan tamadun               ● ______________________________
                               Kongres Melayu dan UMNO
                              ● ______________________________
                               Pemulauan
                              ● ______________________________
                               Raja-raja Melayu
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      94
  40 Susun perkataan di dalam petak untuk melengkapkan ayat.


                    Faktor Pengenalan Malayan Union

     1   Persedian membentuk          kerajaan    sendiri.          J   E    A    A    N   K    R   A


     2   Membentuk       bangsa     Malayan Union.          S   B    G    A    A   N


     3   Melicinkan      pentadbiran    .          I   P    T    B    E   R    N   A     A   D  N


     4      Menjimatkan     kos pentadbiran.          E   M    T   M    N   A    K   J     I  A  N


     5   Mengawal kuasa       politik    orang Melayu.          L   P    I    O    I   T    K


  41 Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai.

     1   Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union ialah:
        (a)   Semua negeri di      Tanah Melayu         disatukan.
        (b) Diketuai oleh seorang          gabenor    .
        (c)    Majlis Eksekutif       dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk.
        (d)    Singapura     diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas.
        (e)   Prinsip    jus soli    diperkenalkan.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           95
        (f)  Raja-raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yang hanya
        membincangkan
            soal   agama Islam  dan adat  istiadat Melayu  .
        (g) Ketua pentadbir bagi setiap negeri ialah  Pesuruhjaya Negeri  .


  42 Jawab soalan-soalan di bawah.


   Terdapat golongan Melayu radikal yang menyokong pengenalan Malayan Union.

     1   Terangkan sebab kumpulan Melayu radikal menyokong Malayan Union.
        (a)  Penyatuan negeri-negeri Melayu akan melicinkan pentadbiran.
        (b) Prinsip jus soli akan menghapuskan hak-hak perlindungan orang Melayu.
        (c) Percaya bahawa perjanjian British akan memberikan kemerdekaan kepada
            Tanah Melayu.
        (d) Malayan Union bersifat Barat.
        (e)  Berharap konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan di Tanah Melayu.

  43 Jawab soalan-soalan di bawah.


          Orang Melayu telah membantah pelaksanaan Malayan Union.

     1   Bagaimanakah orang Melayu membantah?
        (a)  Orang Melayu membuat bantahan melalui akhbar seperti Utusan Melayu.
        (b) Demonstrasi diadakan secara besar-besaran.
        (c)  Beberapa persatuan Melayu dipulihkan.
        (d) Dato’ Onn telah menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan U.M.O.
        (e)  Raja-raja Melayu memulaukan majlis pelantikan Sir Edward Gent sebagai
        Gabenor
            Malayan Union.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    96
  44 Lengkapkan jadual di bawah.

           Langkah-langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
  Lima tuntutan orang Melayu:
  – Tuntutan Raja-Raja Melayu dan UMNO
  ● Menolak semua prinsip dan struktur         ● Menuntut pengembalian kedudukan
   Malayan Union.                    raja-raja Melayu sebagai ketua negeri-
                              negeri Melayu.
  ● Inginkan sebuah persekutuan seperti
   konsep   Negeri-Negeri  Melayu         ● Meminta pemulihan semula dasar
   Bersekutu.                      perlindungan terhadap negeri-negeri
                              Melayu dan orang Melayu.
  ● Menolak kerakyatan terbuka Malayan
   Union.


  45 Lengkapkan carta di bawah.


                  Pesuruhjaya Tinggi            Majlis Raja-Raja
      Majlis Eksekutif             Majlis Undangan
   Persekutuan Tanah Melayu          Persekutuan Tanah Melayu
                    Menteri Besar             Sultan Negeri
     Majlis Eksekutif Negeri        Majlis Perundangan Negeri
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      97
  46 Isi tempat kosong di bawah.

           1
               Sokongan bekas                          7
                                     Perpaduan orang
               pegawai British                Melayu


   2                                                     6
     Bantahan orang               Faktor-faktor         Sikap sederhana politik
     Melayu terhadap              Pembentukan
                          Persekutuan Tanah          orang Melayu
     Malayan Union
                             Melayu


  3                                                   5
                       4                   Gesaan Piagam
     UMNO tidak menuntut            Sokongan pegawai
       kemerdekaan              tinggi British         Atlantik 1945  47 Isi tempat kosong di bawah.
                                              7
                                   Perpaduan orang
             1
                Sokongan bekas               Melayu
                pegawai British

  2
     Bantahan orang                                        6
                          Faktor-faktor         Sikap sederhana
     Melayu terhadap              Pembentukan           politik orang
     Malayan Union              Persekutuan Tanah          Melayu
                            Melayu


  3                                               5
                       4                Gesaan Piagam
     UMNO tidak menuntut           Sokongan pegawai
                                        Atlantik 1945
       kemerdekaan              tinggi British
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       98
  48 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan () pada pernyataan yang
   salah.

     1   Tujuh orang raja Melayu telah mengemukakan tuntutan untuk menjaga
        status dan keselamatan rakyat.

     2   Sarawak telah dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak setelah
        gagal menentang.                                 
     3   Dato’ Nik Ahmed Kamil telah terlibat dalam penubuhan UMNO.            
     4   Rukun Tiga Puluh telah ditubuhkan sebagai tindak balas terhadap tekanan politik
        British.

     5   Perlembagaan 1941 merupakan perlembagaan bertulis pertama di Sarawak.       
     6   Kesedaran politik Sabah lebih menonjol berbanding di Tanah Melayu.

     7   Perkembangan politik di Persekutuan Tanah Melayu turut mempengaruhi
        perkembangan politik di Sarawak dan Sabah.                    
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang   99
NAMA: _____________________________________________ TARIKH :
SEJARAH TINGKATAN 5 : BAB 5 :
1. Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.z
     Sistem Ahli
     ●   Sistem yang melatih penduduk Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri dan
        menerajui pentadbiran Tanah Melayu.


     Pencetus idea
     ●   Dato’ Onn Ja’afar telah mencetuskan idea ini dalam satu perbincangan dengan Sir
        Henry Gurney.


     Tujuan British melaksanakan Sistem Ahli
     ●   Selaras dengan dasar dekolonisasi.
     ●   Untuk mengurangkan ancaman Parti Komunis Malaya.


     Kepentingan Sistem Ahli
     ●   Asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri.
     ●   Permulaan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu.


   2 Padankan setiap pernyataan yang berikut.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang   100
       1  Konsep kabinet bayangan        Sembilan orang anggota      5


                            Dibuat oleh Pesuruhjaya
       2  Nama anggota              Tinggi British          3                            Terdiri daripada beberapa
       3  Sistem pentadbiran           pegawai tadbir dan tokoh     1
                            masyarakat


                            Di bawah kuasa
       4  Cara pelantikan Ahli          Pesuruhjaya Tinggi British    4       5  Jumlah Ahli              Dikenali sebagai Ahli       2

   3 Lengkapkan teka silang kata di bawah.

                                         3
                                         J
                                         A
                                         B
                          1               A
                          P               T
                          O               A
          2       H      A  R      I    A    N
                          T
                          F
                          O
                          L
                          I
                          O

     1    Setiap Ahli diberi tugas untuk menjaga satu  portfolio .
     2    Setiap Ahli bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran   harian    jabatan
         tersebut.
     3    Mereka bertugas mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan       jabatan
.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    101
   4 Lengkapkan rajah yang berikut.


  Pakatan murni: Usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan satu
  kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan.


                    Pakatan Murni Praperikatan


                 Langkah-langkah ke arah pakatan murni         ● _______________________________________________
          Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
         ● _______________________________________________
          Membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu
         ● _______________________________________________
          Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)
         ● _______________________________________________
          Penubuhan Persidangan Kebangsaan
           ____________
           Perikatan serta Pilihan Raya Bandaran, Negeri dan Majlis
                  Perundangan Persekutuan 1955


             Rundingan Kemerdekaan di London, Februari 1956
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    102
   5 Lengkapkan rajah yang berikut.


  Pakatan murni: Usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan satu
  kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan.


                    Pakatan Murni Praperikatan


                 Langkah-langkah ke arah pakatan murni         ● Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
         ● Membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu
         ● Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)
         ● Penubuhan Persidangan Kebangsaan           Perikatan serta Pilihan Raya Bandaran, Negeri dan Majlis
                    Perundangan Persekutuan 1955


             Rundingan Kemerdekaan di London, Februari 1956

  54 Jawab soalan-soalan di bawah.

     1   Nyatakan tujuan penubuhan Persidangan Kebangsaan.
        Untuk mencapai kerjasama politik.


     2   Apakah kepentingan Konvensyen Kebangsaan?
        Menjadi asas kepada pembentukan Parti Perikatan.


     3   Senaraikan kesan cadangan Dato’ Onn Ja’afar untuk membuka keahlian UMNO
        kepada kaum bukan Melayu.
        (a)  Beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu.
        (b) Beliau meninggalkan UMNO dan akhirnya menubuhkan IMP.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     103
  55 Jawab soalan-soalan di bawah.


       Rombongan rundingan kemerdekaan ke London telah berlaku pada
       bulan Februari 1956.

   1 Namakan wakil sultan yang menyertai rombongan tersebut.
    Dato’ Nik Ahmed Kamil, Dato’ Panglima Bukit Gantang, Encik Abdul Aziz Majid dan
    Dato’ Mohd. Seth.

   2 Apakah kesan rundingan tersebut?
    (a)   Sebuah suruhanjaya bebas dibentuk.
    (b)   Tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditetapkan pada 31 Ogos 1957.
    (a)   Pengisytiharan tarikh kemerdekaan dibuat oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar
    Hilir, Melaka.

  56 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.


               Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

     ●   Pembahagian kuasa
     ●   Institusi raja
     ●   Bahasa Melayu
     ●   Bentuk kerajaan
     ●   Kerakyatan
     ●   Agama Islam                       Kepentingan Perjanjian

     ●   Raja Berperlembagaan
     ●   Perpaduan
     ●   Pakatan murni
     ●   Hak mutlak
     ●   Identiti
     ●   Pemimpin                     Pemasyhuran Kemerdekaan

     ●   Negeri-negeri yang terlibatFuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      104
     ●   Kedudukan Pulau Pinang dan Melaka
     ●   Perjanjian dan kuasa Britain
     ●   Kuat kuasa Perjanjian 1957
     ●   Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957


  57 Lengkapkan mkalumat-maklumat yang berikut.


               Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

     ●   Pembahagian kuasa
     ●   Institusi raja
     ●   Bahasa Melayu
     ●   Bentuk kerajaan
     ●   Kerakyatan
     ●   Agama Islam                       Kepentingan Perjanjian

     ●   Raja Berperlembagaan
     ●   Perpaduan
     ●   Pakatan murni
     ●   Hak mutlak
     ●   Identiti
     ●   Pemimpin                     Pemasyhuran Kemerdekaan

     ●   Negeri-negeri yang terlibat
     ●   Kedudukan Pulau Pinang dan Melaka
     ●   Perjanjian dan kuasa Britain
     ●   Kuat kuasa Perjanjian 1957
     ●   Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      105
  58 Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai.

     1   Suruhanjaya Reid terdiri daripada       Lord Reid ,       Sir Ivor Jennings   ,
           Sir William McKell ,       Tuan B. Malik       dan  Tuan Abdul Hamid .
     2   Suruhanjaya ini bertanggungjawab merangka sebuah                perlembagaan      bagi
Persekutuan
        Tanah Melayu yang bakal        merdeka     .
     3   Isu yang menjadi panduan dalam suruhanjaya ialah:
        (a)  Pembentukan sebuah       kerajaan persekutuan      .
        (b) Kedudukan         raja-raja    Melayu dan hak keistimewaan orang Melayu
dikekalkan.
        (c)  Pemberian    kuasa autonomi      kepada negeri dalam bidang tertentu.
     4   Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah:
        (a)  Pembentukan sebuah kerajaan        persekutuan      .
        (b)    Agama Islam       sebagai agama rasmi persekutuan.
        (c)  Yang di-Pertuan Agong sebagai         ketua negara     .
        (d)    Tanah Simpanan Melayu       dikekalkan.
        (e)  Pentadbiran bersifat      demokrasi      .
     5   Laungan ‘merdeka’ sebanyak        7  kali telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman
        Putra.
     6   Pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan di
           Stadium Merdeka     ,   Kuala Lumpur        pada  31 Ogos 1957   .
     7   Tiga jenis kerakyatan yang diwujudkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu 1957
ialah
        secara   kuat kuasa undang-undang       ,      permohonan    dan  naturalisasi  .

  59 Isi tempat kosong berdasarkan tokoh di bawah.


                ● Merupakan __________________________ dan Timbalan
                        Timbalan Presiden UMNO
                 Perdana Menteri.
   1
                ● Menjadi Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan
                   1956
                 ________ .
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        106
                ● Menjadi ___________ UMNO selepas Dato’ Onn Ja’afar.
                      Presiden
   2             ● __________________ Malaysia yang pertama.
                   Perdana Menteri
                ● Dikenali sebagai ____________________ Malaysia.
                           Bapa Kemerdekaan
                ● Merupakan Presiden ________.
                            MIC
   3             ● Menyeru kaum India agar memberikan ___________ yang
                                    kesetiaan
                 sepenuhnya kepada negara Malaysia.
                 ● Merupakan tokoh _________yang memulakan kerjasama
                           MCA
                                 I
                   antara kaum dan mencetuskan idea penubuhan
  4                 ________________ .
                    Parti Perikatan
                 ● Merupakan ___________________ Persekutuan Tanah
                        Menteri Kewangan
                   Melayu yang pertama.
                  ● Presiden Dewan _____________ Cina Malaya.
                            Perniagaan
   5               ● Presiden MCA yang ___________.
                             pertama
                  ● Membantu British semasa __________.
                                darurat  60 Lengkapkan maklumat yang berikut.


               Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia

     Tarikh
     ●   27 Mei 1691 – Hotel Adelphi, Singapura.


     Tokoh
     ●   Tunku Abdul Rahman.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    107
     Huraian
     ●   Setuju dengan pembentukan gagasan Malaysia.
     ●   Sebab-sebab:
        (a)   Menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh.
        (b) Mewujudkan kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi.


  61 Lengkapkan rajah yang berikut.


                 Faktor-faktor Pembentukan Malaysia
           Politik          Ekonomi          Sosial


       ● Keselamatan          ● Kerjasama       ● Kependudukan
       ● Dekolonisasi           ekonomi
       ● Kemerdekaan


  62 Lengkapkan rajah yang berikut.


                 Faktor-faktor Pembentukan Malaysia
           Politik          Ekonomi          Sosial


       ● Keselamatan          ● Kerjasama       ● Kependudukan
       ● Dekolonisasi           ekonomi

       ● Kemerdekaan


  63 Jawab soalan-soalan di bawah.

     1   Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cadangan ke arah pembentukan Malaysia ialah:Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    108
        (a)  Lord Brassey
        (b) Sir Malcolm Mac Donald
        (c)  Dato’ Onn Ja’afar
        (d) Lee Kuan Yew


     2   Nyatakan cadangan yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1959.
        Beliau mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman supaya Singapura
        digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu sahaja.


     3   Berikan sebab-sebab Lee Kuan Yew berminat bergabung dengan Malaysia.
        (a)  Parti Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura.
        (b) Kekuatan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan kedudukan Parti
Tindakan
            Rakyat, parti pimpinan Lee Kuan Yew.
        (c)  Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis sebagai gerakan berhaluan kiri.


     4   Mengapakah British menyokong pembentukan gagasan Malaysia?
        (a)  Menghalang perkembangan pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-
wilayah
            Borneo.
        (b) Memastikan kepentingan British terus terkawal khasnya pangkalannya di
        Singapura.


     5   Nyatakan faktor pembentukan Malaysia dari segi ekonomi.
        (a)  Mewujudkan pasaran yang lebih luas.
        (b) Menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian.

  64 Lengkapkan rajah yang berikut.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    109
                Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia
          Reaksi dalam negeri              Reaksi negara luar


            ● Singapura                  ● Indonesia
            ● Sarawak                   ● Filipina
            ● Sabah
            ● Brunei


  65 Cari lapan perkataan yang tersembunyi di dalam petak.


        P   E   R   S  E   K  P  A  U  L  A  T M A     T  B
        T   E  K O     S   P  A O   R  U  K  U  P  H   S  P
        K   A W A       R   A  S  A  I  U  D  Y  S  J  H  P
        R   L   R   S  S   V  I  E  T  N  H  I  A  E   Y  I
        T  O   A K     E   D  A U   E  A  T  A  B  R   U  I
        A   H   H   E   I   S  S  R  P  I  I  R  A M    I  H
        E  H   E  R   E   N  E  B  R  U  S W H    O   O  S
        W   I   L  A   Y   F  H  B  E  N  G  A  R  U   N  Q
        B   R  U N     E   I  O G   E  D  G  J  J  K M W
        P   F   L  R M     B  A N   G  A  F  E  B  A   U  A
        R   L   R A    S   V  I  E  T  N  H M W E      Y  I
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      110
  66 Jawab soalan-soalan di bawah.

     1   Nyatakan anggota Parti Perikatan Sarawak yang menyokong pembentukan
Malaysia.
        (a)  PANAS
        (b) SNAP
        (c)  BERJASA


     2   Berikan sebab Barisan Sosialis menentang gagasan Malaysia.
        Barisan Sosialis berpendapat pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan
baru.


     3   Mengapakah A. M. Azahari menentang gagasan Malaysia?
        (a)  Beliau ingin menubuhkan Persekutuan Borneo.
        (b) Beliau menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme.


     4   Nyatakan tindakan Indonesia dalam dasar Ganyang Malaysia.
        (a)  Menghantar pengintip.
        (b) Menyerang kapal nelayan Tanah Melayu.


  67 Tandakan () pada pihak yang menyokong gagasan Malaysia dan tandakan () pada
   pihak yang menentang.           1 Brunei                 4 Indonesia


           2 Singapura               5 Filipina

           3 Sabah                 6 Sarawak     
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    111
  68 Lengkapkan rajah yang berikut.


               Langkah-langkah Pembentukan Malaysia
         Jawatankuasa Perunding             Jawatankuasa Antara
          Perpaduan Kaum                  Kerajaan


                       Suruhanjaya Cobbold


                     Perjanjian Malaysia 1963
            Akta Malaysia                  Perjanjian                       Penubuhan Malaysia
                        16 September 1963


  69 Lengkapkan rajah di bawah.


           Agama Islam
                                    Bahasa Inggeris
   Sabah dan Sarawak              Inti Pati Perjanjian           Bahasa Melayu
                          Malaysia 1963
    Perwakilan Parlimen            Rakyat bumiputera         Urusan hal ehwal luar

                         Sabah dan SarawakFuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     112
  70 Jawab soalan-soalan di bawah.

     1   Jelaskan usaha-usaha yang dijalankan oleh beberapa jawatankuasa untuk
        menubuhkan negara Malaysia.
        (a)  Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah dan
            Brunei untuk menerangkan matlamat penubuhan Malaysia.


        (b) Pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai
            British dari Sarawak, Sabah dan Brunei berunding.


        (c)  Satu Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ditubuhkan pada 23 Julai
            1961 yang dipengerusikan oleh Donald Stephen untuk menerangkan dengan
            lebih jelas tentang pembentukan Malaysia kepada penduduk Sarawak, Sabah
            dan Brunei.


        (d) Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan pada Januari 1962 untuk meninjau
            pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia.


        (e)  Pada tahun 1962, sebuah Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) telah
            ditubuhkan yang terdiri daripada wakil Persekutuan Tanah Melayu, Britain,
            Sabah dan Sarawak.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    113
  71 Lengkapkan rajah yang berikut.


           Kebebasan asasi                Parlimen
                                  _________
           _______________                       Ciri-ciri Demokrasi
                         Berparlimen
  Kuasa pemerintahan
 ___________________                            Pilihan raya
                                     __________________
 ● Badan perundangan
                                     ● Peranan SPR
 ● Badan pelaksana
                                     ● Proses pilihan raya
 ● Badan kehakiman
          Perlembagaan
       _____________________              Raja Berperlembagaan
                               _____________________
       ● Undang-undang tertinggi            ● Sistem pemerintahan
        – Keluhuran, kepentingan             beraja
         pindaan perlembagaan             ● Majlis Raja-Raja
                                 Melayu


  72 Susun huruf di dalam petak untuk membentuk perkataan yang tepat.


                   Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

     1     Perlembagaan


          M    A    P    B  E  A   G   R  E    L  A  N

     2      Parlimen


          M    I    E    R  A  P   L   N

     3     Pilihan raya


          H    P    R    L  A   I  A   Y  N    I  A

     4      Parti politikFuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      114
          P    T    R     L  T  I  A  O  K   I    P  I

  73 Berdasarkan gambar di bawah, namakan sultan yang berkenaan.

     1
                           Tuanku Syed Sirajuddin ibni
                           ________________________
                           Almarhum Tuanku Syed
                           ________________________
                           ________________________
                           Putra Jamallullail
     2
          Tuanku Jaafar ibni
          Almarhum Tuanku Abdul
          Rahman  74 Jawab soalan-soalan di bawah.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      115
     1   (a)  Apakah fungsi Parlimen?
            Parlimen berperanan menggubal undang-undang negara.


        (b) Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat.
            (i) Ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat Malaysia melalui pilihan raya.
            (ii) Tempoh jawatan ialah 5 tahun.


  75 Jawab soalan-soalan yang berikut.
     1   (a)  Nyatakan maksud Raja Berperlembagaan.
            Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan
Malaysia.


        (b) Berikan dua bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.
            (i) Menjadi ketua agama Islam bagi negeri sendiri, Melaka, Pulau Pinang,
               Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak.
            (ii) Menjadi Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata.


  76 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    116
                       Negara Persekutuan


            ● Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai
             sebuah Kerajaan Persekutuan dan beberapa buah
             Kerajaan Negeri.
            ● Pengagihan kuasa pentadbiran:
                Senarai Persekutuan
              (a) ___________________
                Senarai Negeri
              (b) ___________________
                Senarai Bersama
              (c) ___________________                       Kerajaan Persekutuan


           ● ____________________________________________
            Pentadbiran negara
           ● ____________________________________________
            Perkhidmatan sosial, ekonomi, pendidikan dan
             keselamatan
             ____________________________________________                          Kerajaan Negeri

           ● ____________________________________________
             Kuasa eksekutif terletak pada raja atau sultan atau
             Yang Dipertua Negeri
             ____________________________________________


  77 Berikut merupakan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
   Tuliskan (P) bagi Senarai Persekutuan, (N) bagi Senarai Negeri dan (B) bagi Senarai
   Bersama.


      1 Pertahanan            P         5 Pemulihan  B


      2 Hari cuti negeri         N         6 Kewangan  P


      3 Taman Negara           B         7 Tanah    N


      4 Biasiswa             B         8 Pelajaran  P


Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       117
  78 Isi tempat kosong berdasarkan perkataan yang diberi.


          Yang di-Pertuan Agong           Kabinet       Pelaksana

     1   Kuasa pentadbiran Kerajaan Persekutuan diletakkan di bawah Badan          Pelaksana
.

     2     Yang di-Pertuan Agong       mempunyai kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan
        Malaysia.

     3   Badan yang menjalankan kuasa eksekutif ialah       Kabinet   atau Jemaah Menteri.          Menteri Besar           sultan        Ketua Menteri

     4   Kuasa eksekutif bagi Kerajaan Negeri terletak pada raja atau      sultan  .

     5     Menteri Besar       atau  Ketua Menteri   dilantik oleh Yang Dipertua Negeri
        atau Raja daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       118
  79 Lengkapkan maklumat di bawah.


                     Lambang-lambang Negara

      ●   Melahirkan perasaan cinta akan negara
      ●   Supaya rakyat bersatu padu dan mempertahankan kedaulatan negara                         Jata Negara
                       Bendera Kebangsaan
                        (Jalur Gemilang)
                       __________________
                        Lagu Kebangsaan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     119
  80 Padankan jawapan yang betul.


                       A     B
                                   C
            J
                                       D
            I

                       H  G   F    E

     1   Melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor.  A

     2   Melambangkan negeri Sabah.                      H


     3   Melambangkan bunga kebangsaan negara.                 F

     4   Melambangkan negeri Pulau Pinang.                   J

     5   Melambangkan negeri Sarawak.                     E

     6   Membawa maksud semangat permuafakatan dapat mengeratkan lagi
        perpaduan antara negeri di Malaysia.                 G

     7   Melambangkan negeri Melaka.                      D

     8   Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia.        C

     9   Melambangkan gabungan empat belas buah negeri dalam persekutuan
        Malaysia.                               B


                                           I
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    120
     10    Memberi maksud keberanian.
  81 Padankan huruf di bawah dengan pernyataan yang betul.


                  F         G
       D


        E

                                             A
       C


       B


       1   Melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu.                D
       2   Agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia.                F
       3   Melambangkan keberanian.                        C
       4   Melambangkan gabungan negeri di Malaysia.                A
       5   Melambangkan kesucian.                         B
       6   Melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum.              E
       7   Melambangkan empat belas buah negeri di Malaysia.            G

  82 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.


                         NEGARAKU

                           Negaraku   ,
                     Tanah tumpahnya     darahku   ,
                  Rakyat   hidup   bersatu    dan  maju  ,
                         Rahmat    bahagia,
                         Tuhan    kurniakan,
                     Raja kita selamat   bertakhta   .
                         Rahmat    bahagia,
                       Tuhan   kurniakan     ,
                     Raja kita  selamat   bertakhta.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       121
NAMA: _____________________________________________ TARIKH :
SEJARAH TINGKATAN 5 : BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN
UNTUK KESEJAHTERAAN

1. Lengkapkan rajah yang berikut.


                     Rancangan Pembangunan
                       Lima Tahun            Tahap Pertama (1956 – 1970)
            ●   Rancangan Malaya Pertama
               _________________________ (1956-1960)
            ●   Rancangan Malaya Kedua
               _________________________ (1961-1965)
            ●   Rancangan Malaysia Pertama
               _________________________ (1966-1970)            Tahap Kedua (1971-1990) (Rangka Rancangan
            Jangka Panjang 1)
            ●   Rancangan Malaysia Kedua
               __________________________ (1971-1975)
            ●   Rancangan Malaysia Ketiga
               __________________________ (1976-1980)
            ●   Rancangan Malaysia Keempat
               __________________________ (1981-1985)
            ●   Rancangan Malaysia Kelima
               __________________________ (1986-1990)


  2. Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.


                     Dasar Pembangunan Negara

         ●   Dasar Pertanian Negara (DPN)
         ●   Dasar Penswastaan
         ●   Dasar Hala Tuju Cara Baru
         ●   Dasar Kependudukan
         ●   Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN)
         ●   Dasar Pensyarikatan Malaysia
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     122
   3 Jawab soalan-soalan di bawah.

     1   Nyatakan dua agensi yang ditubuhkan semasa Rancangan Malaya Pertama.
        (a)  Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
        (b) Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)


     2   Senaraikan dua dasar yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Keempat.
        (a)  Dasar Pertanian Negara (DPN)
        (b) Dasar Pensyarikatan Malaysia


     3   Nyatakan dua strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Dasar Hala Tuju
        Cara Baru.
        (a)  Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa
        (b) Menjadikan kelompok kampung sebagai petempatan besar


     4   Namakan syarikat yang terlibat dalam Dasar Penswastaan.
        (a)  Telekom Malaysia Berhad
        (b) Tenaga Nasional Berhad (TNB)


     5   Berikan matlamat Rancangan Malaya Pertama.
        (a)  Merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk bandar dan luar bandar
        (b) Mempelbagaikan aktiviti ekonomi


     6   Nyatakan kawasan Zon Perdagangan Bebas yang diperkenalkan dalam Rancangan
        Malaysia Keempat.
        (a)  Bayan Lepas, Pulau Pinang
        (b) Sungai Way, Selangor
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    123
   4 Cari perkataan di dalam petak yang disediakan berdasarkan Rukun Negara di bawah.         A   E   B   R    E  S    Z  S    A  B  A  H  I  E  R  P  E
         H   U M     A    N  C  N    H    I  W  E  A  R  E  N  E  S
          T   K   E   L    E  M    E  A    P  A  N  U  P  I  E  R  D
          T   H   E   Y    N  O  G    A    S  P  N  I  D  E  G  L  R
         K   E   P   E    R  C  A    Y    A  A  N  T  N  B  D  E  E
          C   A   A   U    S  S  R    H    A  T  H  U  A M   A M   A
         N   I   L   K    E  D  A    U    L  A  T  A  N  R  S  B  A
         H   A   H   A    S  E  A    C    K  R  K  U  A  N  A  A  I
          L   U   V   U    S  O  U M        U  U  C  H  L  O  Y  G  H
         O W A       B    O  U    T  U    L  M  E  R  I  H  T  A  O
          P   E   U   A    L  S  O    C    K  E  S  O  P  A  N  A  N
         A   C   H   A    N  C    E   I    W A   I  L  L  S  T  N  H

     1     Kepercayaan     kepada Tuhan.
     2   Kesetiaan kepada raja dan       negara     .
     3   Keluhuran     perlembagaan    .
     4     Kedaulatan    undang-undang.
     5     Kesopanan     dan kesusilaan.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          124
   5 Lengkapkan rajah yang berikut.


                        Wawasan 2020

                     ● Makna
                     ● Matlamat
                     ● Kemajuan bersepadu


                     Cabaran Wawasan 2020
             Cabaran 1                   Cabaran 2
     Membina bangsa Malaysia yang            Membina masyarakat   berjiwa
                               bebas,    tenteram    dan
     bersatu padu.                    berkeyakinan.


             Cabaran 3                  Cabaran 4
     Memupuk        dan      membina     Mewujudkan masyarakat yang
                               ____________________________
     masyarakat     demokratik     yang     bermoral dan beretika.
                               ____________________________
     matang.


             Cabaran 5                    Cabaran 6
      Mewujudkan masyarakat yang             Membina masyarakat yang maju
                               dan saintifik.
      matang, liberal dan bertoleransi.


             Cabaran 7                  Cabaran 8
     Mewujudkan masyarakat                Menjamin masyarakat yang adil
                               dan saksama ekonominya.
     berbudaya penyayang.                         Cabaran 9
                   Memupuk      dan   membina
                   masyarakat majmuk.Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       125
   6 Lengkapkan rajah yang berikut.

                        ● Makna
               Wawasan 2020   ● Matlamat
                        ● Kemajuan bersepadu       Cabaran Wawasan 2020

       Cabaran 1
       Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.

       Cabaran 2
       Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.
       ________________________________________________________

       Cabaran 3
       Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang.
       ________________________________________________________

       Cabaran 4
       Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika.
       ________________________________________________________

       Cabaran 5
       Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi.
       ________________________________________________________

       Cabaran 6
       Membina masyarakat yang maju dan saintifik.
       ________________________________________________________

       Cabaran 7
       Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang.
       ________________________________________________________

       Cabaran 8
       Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.

       Cabaran 9
       Memupuk dan membina masyarakat majmuk.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang  126
   7 Susun perkataan di dalam petak untuk melengkapkan ayat.


                           Wawasan 2020

     1   Membina bangsa Malaysia yang          bersatu padu     .


          A    B    T     P    E    U     A    R    D    S    U

     2   Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan             berkeyakinan     .


        I    B    K    R     N    E     A    K    N    E    A      Y

     3   Memupuk dan membina masyarakat           demokratik     yang matang.


            D    T    K     A    E     R    I    M    K    O

     4   Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan             beretika   .


                T    B     I    E     K    R    A    E

     5   Mewujudkan masyarakat yang matang,           liberal   dan bertoleransi.


                  R     L    A    I    B    L    E

     6   Membina masyarakat yang maju dan          saintifik    .


              S    T     I    A    F     I    N    I    K

     7   Mewujudkan masyarakat yang berbudaya            penyayang    .


              P    Y     A    E    N     N    Y    A    G

     8   Menjamin masyarakat yang adil dan          saksama     ekonominya.


                  S     S    A    A     K    M    A
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang          127
     9   Memupuk dan membina masyarakat        majmuk  .


                    M   K  A     U  M    J

8. Lengkapkan rajah yang berikut.


                       Dasar Pendidikan Kebangsaan
                    Tahun     Dasar Pendidikan Kebangsaan
                     1950   Laporan Barnes
                     1951   Laporan Fenn-Wu
                     1952   Ordinan Pelajaran
                     1956   Penyata Razak
                     1960   Penyata Rahman Talib
                     1965   Kajian Aminuddin Baki
                     1974   Jawatan Kabinet
                     1979   Laporan Jawatankuasa Kabinet   9 Lengkapkan rajah di bawah.


                   Prinsip-prinsip Rukun Negara


                   Kepercayaan kepada Tuhan
                  1 ____________________________
                   Kesetiaan kepada raja dan negara
                  2 ____________________________
                   Keluhuran Perlembagaan
                  3 ____________________________
                   Kedaulatan undang-undang
                  4 ____________________________
                   Kesopanan dan kesusilaan
                  5 ____________________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      128
  10 Jawab soalan-soalan yang berikut.

     1   Nyatakan peranan MAGERAN.
        Mengembalikan      keamanan,  melicinkan  pentadbiran  dan  mengembalikan
        keharmonian kaum.


     2   Mengapakah orang Cina menentang Laporan Barnes?
        Bahasa ibunda mereka akan tergugat.


     3   Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dijalankan?
        (a)  Tentangan masyarakat Cina dan India
        (b) Kekurangan kewangan
        (c)  Ancaman pengganas komunis


     4   Apakah tumpuan KBSR (1982) dan KBSM (1988)?
        Perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     129
  93 Lengkapkan rajah yang berikut.


                   Faktor-faktor Perang Dunia Pertama       Faktor politik             Faktor ekonomi        Faktor segera

  ●  Kemunculan              Persaingan kuasa-kuasa    Pembunuhan Archduke
     nasionalisme             besar merebut peluang     Franz Ferdinand
                                       (28 Jun 1914)
  ●  Imperialisme baru           ekonomi
  ●  Sistem Pakatan Negara
     Eropah


  94 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

     1   Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan konflik       antarabangsa
.
     2   Pada awal abad ke-20, terdapat dua pakatan yang besar iaitu       Perikatan Kuasa
Tengah
        dan   Pakatan Bertiga    .
     3   Perang Dunia Pertama telah menamatkan pemerintahan       beraja  di Eropah.
     4   Perjanjian Versailles telah membantu kepada pembentukan       Liga Bangsa   pada
        tahun 1919.
     5   Kemunculan     Vladimir Lenin    telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia.
     6     Adolf Hitler       telah berjaya menguasai Jerman melalui partinya National
Socialist.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang       130
  95 Jawab semua soalan di bawah.


       Konflik antarabangsa telah berlaku di Eropah. Konflik ini menyebabkan
       berlaku Perang Dunia Pertama.

     1   (a)  Berikan faktor penting yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama
            dari segi politik.
             (i) Kemunculan nasionalisme.
            (ii) Imperialisme baru.

        (b) Senaraikan pakatan ketenteraan yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama.
             (i) Pakatan Bertiga
            (ii) Perikatan Kuasa Tengah


        (c)  Nyatakan kesan Perang Dunia Pertama dari sudut politik.
             (i) Termeterai Perjanjian Versailles.
            (ii) Pembentukan Liga Bangsa.
            (iii) Pemerintahan beraja di Eropah ditamatkan.


    Kebuntuan mencari penyelesaian dalam Perang Dunia Kedua membawa
    kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.

     2   (a)  Berikan maksud blok dunia.
            Negara-negara yang sehaluan berusaha untuk bersatu dan bertindak bersama
            untuk menjaga kepentingan ahli.


        (b) Senaraikan sebab berlakunya Perang Dingin.
            Perbezaan ideologi dan fahaman politik.
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang     131
  96 Lengkapkan rajah yang berikut.


                       Perang Dunia Pertama              Kuasa Tengah              Perikatan Bertiga

         ● ____________________
           Jerman                 ● ____________________
                               Britain
         ● ____________________
           Australia – Hungary          ● ____________________
                               Perancis
         ● ____________________
           Itali                 ● ____________________
                               Rusia
         ● ____________________
           Turki                 ● ____________________
                               Itali
         ● ____________________
           Bulgaria                ● ____________________
                               Jepun


  97 Lengkapkan jadual di bawah.


                         Perbandingan Ideologi

         Blok Kapitalis             Aspek           Blok Komunis
     ●  Negara demokratik                       ● Negara komunis
     ●  Kerajaan menerusi            Politik       ● Pemerintahan diktator
       pilihan raya                          ● Parti komunis sahaja
     Peluang perniagaan dan                       Perniagaan dimiliki dan
     pemilikan harta               Ekonomi        diuruskan oleh kerajaan
     persendirian                            sahaja

                                       Kebebasan individu
     Kebebasan individu              Sosial
                                       dilindungi dan dikawal
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang      132
  98 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


                        Kesan Perang Dingin

     1   Perang Dingin telah menyebabkan wujudnya pembentukan blok dunia iaitu
        penubuhan
          NATO     ,    Pakatan Warsaw   dan    Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara
          (SEATO)     .
     2   NATO ialah pakatan tentera negara-negara          prodemokrasi   yang diketuai oleh
        Amerika Syarikat.
     3     Warsaw      pula adalah tindak balas daripada penubuhan NATO, iaitu negara-
        negara
          pro-komunis      yang diketuai oleh Soviet Union.
     4   SEATO adalah pertubuhan yang telah disusun oleh Amerika Syarikat untuk
        membendung        pengaruh komunis    di Asia Tenggara.
     5   Perang Dingin juga telah menyebabkan berlaku perlumbaan          senjata  di antara
        kuasa
          kapitalisme     dan  komunisme    .

  99 Lengkapkan rajah yang berikut.

       Kerjasama dalam bidang
                                  Penubuhan Pusat Pertukaran
       sains dan teknologi                  Data Pelaburan Perdagangan


                        Projek G15 yang
    Penubuhan      Sistem         dirancang          Penubuhan Mekanisme
    Keistimewaan                              Kewangan Pembiayaan
    Perdagangan Global                           Perdagangan


                      Penubuhan Kemudahan
                      Kredit
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang        133
 100 Susun huruf di dalam petak untuk melengkapkan ayat.


                  Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

     1   Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) ditubuhkan hasil cetusan idea                Tunku Abdul
        Rahman     .


          N    U      T    U    K          D    L    A    U  B


                      A    R    M     N    A    H

     2   Ibu pejabat OIC terletak di         Jeddah     , Arab Saudi.


                      A    H    D     D    E    J

     3   Semasa penubuhannya terdapat 57 buah negara menjadi ahlinya dengan tiga buah
        negara lagi sebagai       pemerhati     .


              M      E    H    R    T     A    P    I    E

     4   Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai                Setiausaha Agung     OIC yang
pertama.


          E    T      S    A    I    S     A    U    A    H    G   A  N   U  G

     5   Malaysia memberikan sokongan kepada rakyat                 Palestin  dalam perjuangan
        mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel.


                  P    E    A    N     L    I    S    T
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang           134
 101 Lengkapkan rajah yang berikut.


          Matlamat Penubuhan ASEAN:
          ●   Mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara.
          ●   Saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
          ●   Bekerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian
             __________________________________________________________
             untuk meningkatkan taraf hidup penduduk.
             __________________________________________________________
          ●   Saling membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan.
             __________________________________________________________
          ●   Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau dan
             __________________________________________________________
  A
  S           antarabangsa.
             __________________________________________________________
  E
  A
  N        Keanggotaan ASEAN:
           .
          ●   Pada mulanya, terdiri daripada 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia,
             Thailand, Filipina dan Singapura.
          ● ___________________________________________________________
           Akhirnya Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei dan Kampuchea menyertai
             ASEAN.
            ___________________________________________________________
          ● ___________________________________________________________
           Negara Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati kerana terletak
             bersempadan dengan Indonesia dan bukan dalam zon Asia Tenggara.
            ___________________________________________________________
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang   135
102.Lengkapkan rajah yang berikut.


               Persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN (setahun sekali)             Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (setahun dua kali)                  Sidang Kemuncak ASEAN (mengikut keperluan)
             Sekretariat Tetap ASEAN (beribu pejabat di Jakarta, Indonesia)                         Jawatankuasa Tetap                       Jawatankuasa Tetap Sosial
                   ● Jawatankuasa Kebudayaan dan Penerangan
                   ● Jawatankuasa Sains dan Teknologi
                   ● Jawatankuasa Pembangunan dan Sosial                       Jawatankuasa Tetap Ekonomi
                ●  Jawatankuasa Kewangan dan Urusan Bank
                ●  Jawatankuasa Perindustrian, Galian dan Tenaga
                ●  Jawatankuasa Makanan, Pertanian dan Perhutanan
                ●  Jawatankuasa Perhubungan dan Pengangkutan
Fuza 2012…semoga sejarah sentiasa cemerlang    136

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:121
posted:10/7/2012
language:Unknown
pages:136