Presentaci�n de PowerPoint - Water Voor Ontwikkeling by 7X3Yv6k4

VIEWS: 0 PAGES: 15

									     Vlaamse Alliantie
   Water voor Ontwikkeling


  STUDIE VAN BUITENLANDSE
INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING
 TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR
     ONTWIKKELING


       FASE 1
 INVENTARISATIE VAN BESTAANDE
  BUITENLANDSE INITIATIEVEN


                 1
                     1. AQUA FOR ALL
                  Nieuwegein, Nederland

Historiek
-100-jarig bestaan KVWN: “Water              Doelstellingen
Overbrugt Wereld Wijd” (1999)               *realisatie drinkwater-en sanitatievoorziening
-band met KVWN en NVA                    in het zuiden (ruraal en randstedelijk milieu)
-oprichting A4A in 2002                  *bemiddelen tussen de vraag (expertise, financiering
                              en aanbod (bedrijven met expertise en geld)
Leden
*stichting                           Financiële middelen
*waterbedrijven, waterschap-                  *financiële bijdragen watermaatschap-
pen, private sector, research,                 pijen (0,2 €cent/m³)
consultancybureaus,                       *contractuele bijdragen waterbedrijven,
ingenieursverenigingen                     waterschappen, privésponsors
                                *sponsorloop “Wandelen voor Water”
   Partnerschappen
   *voor fondsenwerving: watermaat-            Activiteiten
   schappijen en waterschappen              *projecten in drinkwater- en sanitatie-
   *Nederlandse NGOs                   infrastructuur in het zuiden
   *Nederlandse Vrouwen Raad               (20 à 25 projecten per jaar van
                               25 à 100.000 euro)

                                                 2
             2. AUSTRALIAN WATER ASSOCIATION
              Artarmon (Sydney), NSW, Australië

           Historiek
           *1962                  Doelstellingen
           *private sector             *referentiepunt voor waterindustrie
                               *advies overheid ivm waterbeleid
                               *promotie duurzaam waterbeheer
                               op gemeenschapsniveau
Leden
*vereniging zonder winstoogmerk
                      Missie
*4000 leden (inviduen, organisaties)
uit private sector
                    Promotie duurzaam        Financiële middelen
                                    *bijdragen leden
                     waterbeheer          *organisatie workshops
                                    *publicaties
                         Activiteiten
     Partnerschappen             *educatiewerk in Australië
     *Australian Water Partnership      *workshops, seminaries
     *American Water Works Association    *Australian WaterAid
     (AWW)                  *informatienetwerk
                         *awards voor studenten, professionals

                                              3
                 3. DANISH WATER FORUM
                  Horsholm, Denemarken
                                 Doelstellingen
                                 *toegang tot kennis en expertise
                                 in de watersector voor leden
Historiek                             *stimuleren samenwerking Deense
*2002                               overheid, bedrijven en andere
*intiatiefname private sector                   *zichtbaar maken Deense waterex-
                                 pertise                       Missie
                    Versterking Deense       Financiële middelen
Leden                                 *bijdragen leden
*non-profit organisatie         Watersector op         *DANIDA
*40 leden (private sector, overheid,
consultancybureaus, NGO’s,        Internationaal
kenniscentra
                       niveau
                            Activiteiten
      Partnerschappen              *landenspecifieke informatie en onderzoek
      *GWP                    *informatie verspreiding
      *WWC                    *coördineren gezamenlijk onderzoek
      *IWA                    *thematische vergaderingen en workshops
      *andere nationale partnerschappen:     *deelname internationale conferenties in
      JWF, NWP, AWA,...             naam Deense watersector
                            *linken verwante sectoren (gezondheid,
                            milieu, landbouw,...)
                                               4
                  4. JAPAN WATER FORUM
                       Tokyo, Japan
                                   Doelstellingen
                                   *ondersteuning internationale activiteiten
                                   Japanse watersector
Historiek                              *opzetten noord-noord uitwisseling tussen
*2004                                partnerschappen
*vervolg 3eWWF                            en coördinatie van het noord-noordnetwerk
                     Missie           *infouitwisselingmet zuid-zuid netwerken

                   Bijdragen globale
                   Waterthema’s,
Leden               Internationale vrede,      Financiële middelen
                                  *?
*non-profit organisatie     Industriële ontwikkeling     *via noord-noordpartnerschappen
*leden (nog op te bouwen)
                                  *via gemeenschappelijke fondsenwerving
Uit: private sector, overheid,
NGO’s, academische wereld                            Activiteiten
                            *opzetten nationale/internationale informatienetwerk
    Partnerschappen                *ondersteuning Japanse actoren in water in internationale
    *GWP                      activiteiten
    *WWC                      *monitoring vervolg 3e WWF
    *andere nationale partnerschappen:       *ondersteuning andere WWF
    DWF, NWP, AWA,...               *formuleren strategische aanbevelingen voor sector
                            *bewustmaking rond water


                                                    5
                5. NETHERLANDS WATER PARTNERSHIP
                         Delft, Nederland

                               Doelstellingen
                               *harmonisatie activiteiten van Nederland overzee
Historiek           nnn               *harmonisatie kenniscentra, civiele maatschappij, private
*1999                             sector en milieuorganisaties
*Waterforum Den Haag in 2000                 *bundelen en promotie Nederlandse waterexpertise
                               *verbeteren communicatie staat en private sector
                               *optimaal gebruik financiering
                               *contactpunt voor informatie
                           Missie         Financiële middelen
Leden                                     *bijdragen leden: 1.250/2.500 Euro
*non-profit organisatie            Promotie Nederlandse      *helft door Nederlandse overheid
*140 leden: ministeries, consultancybureaus,   Watersector op       *opdrachten voor overheid
consultants, watermaatschappijen, industrie,
gemeenten, provincies, NGO’s,…          internationaal
                           niveau

                               Activiteiten
 Partnerschappen                       *informeren leden ivm relevante ontwikkelingen in sector
 *GWP                            *informatiepunt voor Nederlandse partners
 *WWC                            *harmoniseren Nederlandse activiteiten op internationale
 * andere nationale partnerschappen:             fora, projecten, programma’s
 DWF, Bangladesh en Egyptisch Water Forum          *vergaderingen rond specifieke thema’s
                               *productmarktcombinaties (grondwater, water en ruimte,
                               water en de keten, water en voedsel)
                                                        6
           6. PARTNERS FOR WATER AND SANITATION
                           Londen, UK

      Historiek                       Doelstellingen
      *2001                         *aantonen effectiviteit tri-sector
      *initiatief eerste minister              initiatieven + “best practices”
      *tri-sector (overheid, private sector,        *promotie duurzaam waterbeheer
      civiele maatschappij)                 *scheppen klimaat voor investeringen
                                 *realisatie verbeteringen in water en
                                 sanitatie in het Zuiden                           Missie
Leden
*overheid, civiele maatschappij,       Bijdragen aan MDGs         Financiële middelen
                                        *actoren leveren expertise op
private sector
                        voor drinkwater         vrijwillige basis
                                        *overheid (DEFRA)
                         en sanitatie
                          in Afrika

                                   Activiteiten
   Partnerschappen                         *capaciteitsversterking binnen projecten
   -geen                              in drinkwater en sanitatie (Oeganda,
                                   Zuid-Afrika, Nigeria), voornamelijk
                                   met gemeenten
                                   *analyse van noden per land                                                     7
                7. PROGRAMME SOLIDARITE EAU
                    Parijs, Frankrijk


                               Doelstellingen
 Historiek                          *betere kennis en uitwisseling ivm:
 *1984                             -drinkwatervoorziening in het Zuiden
 *Europese Milieuministers                   -strategieën civiele maatschappij
 *Waterdecennium              Missie       -economische activiteiten van migranten
                  Bijdragen aan drink-    in hun land van origine

                   water en sanitatie-
                     voorziening
                                   Financiële middelen
  Leden              via lokale initiatieven      *ministerie van Milieu, Buitenlandse
  *associatie (NGO)
  *lokale overheid, NGO’s,    internationale samen-       Zaken
                                   *Franse lokale besturen, NGO’s, AFD,
  AFD, Ministeries, private
  sector
                      werking,          Multilaterale fondsen
                    N-Z utiwisseling,
                    coherentie acties
                              Activiteiten
Partnerschappen                      *onderzoek
*kenniscentra WEDC, SOK                  *pilootacties drinkwater en sanitatie
                              met synergie tussen actoren van noord en zuid
                              *workshops en restituties studies
                              *technologisch en methodologisch advies                                                  8
                  8. Secrétariat International de l’Eau (SIE)
                       Montreal, Canada

  Historiek                        Doelstellingen
  *Charte de Montréal” (1990)               *informeren publiek over waterproblematiek zuiden
  *1991                          *ondersteuning lokale initiatieven/versterken rol civiele
                              maatschappij
                              *ondersteuning en advies
                              *opkomen voor rechtvaardige toegang tot drinkwater
                              en sanitatieLeden
*”société sans capital-action”,
Internationale NGO                            Financiële middelen
*internationaal: private sector,                     *Canadese overheid (Nederlandse,
publieke sector, onderzoeks-                       Zwitserse), internationale NGO’s,
instituten, NGO’s,…                            multilaterale organisaties,
                                     private sector
                             Activiteiten
 Partnerschappen                    *pilootprojecten rond gemeenschapsbeheer ivm integraal
 *WSSCC                         waterbeheer, drinkwater en sanitatie
 *GWP                          *politieke beïnvloeding
 *Solidarité Eau Europe                 *deelname aan internationale seminaries, netwerking
                             *”Maison du citoyen et de l’eau”, “Assemblée mondiale
                             des Sages de l’eau”, jongerenparlement

                                                     9
       9

                  Straatsburg, Frankrijk
                                   Doelstellingen
                                   *verbeteren toegang drinkwater en sanitatie
Historiek                              kwetsbare bevolkingsgroepen Europa
*Water Forum Straatsburg (1998)                   *informeren en bewustmaken Europese bevolking
                                   ivm waterbeheer
                                   *promotie participatief, rationeel en democratisch
                                   waterbeheer
                      Missie
Leden
                  Uitdragen verklaring van
*associatie volgens Frans recht  Straatsburg: “L’eau, source
*SIE, leden Europese Raad,
NGO’s,               de citoyenneté, de paix et        Financiële middelen
                                       *bijdragen private sector
Franse watermaatschappijen,
UNESCO,…
                 de développement régional”         *projectsubsidies: AFD, CE
                         Activiteiten
  Partnerschappen                *projecten voor drinkwater en sanitatievoorziening Europa
  *SIE                      *implementatie burgerparticipatie aan duurzaam waterbeheer
                         (Rijnbekken)
                         *organisatie jongerenparlement
                         *deelname internationale conferenties en debatten


                                                     10
                   10. THE SWEDISH WATERHOUSE
                     Stockholm, Zweden


Historiek                    Doelstellingen
*initiatief Zweedse overheid (2003)       *promotie van netwerking tussen internationaal georiënteerde
*virtueel netwerk                actoren ivm water en ermee verwante sectoren
                     Missie
Leden               Genereren en delen         Financiële middelen
*universiteiten, onderzoeks-
instituten, overheid,…
                 waterkennis en expertise       *overheid: 700.000 Euro per jaar

                  onderling en met
                  de internationale
                   gemeenschap
                             Activiteiten
                             *deelname internationale congressen
                             *ondersteunen netwerken en EU Water Initiative
  Partnerschappen                    *stimuleren samenwerking actoren binnen projecten
  -                           *organisatie seminaries en workshops
                             *aantrekken consultants voor Zweedse Ontwikkelings-
                             samenwerking
                             *ondersteunig werkgroep rond water en conflictbeheer
                                                     11
                       11. WATERAID
                        Londen, UK

                            Doelstellingen
                            *ontwikkelen “best practice” modellen voor water, sanitatie
 Historiek                       en hygiëne in het Zuiden
 *initiatief drinkwaterindustrie (1981)        *analyse blokkeringsfactoren voor toegang drinkwater en
 *waterdecennium                   sanitatie door armen
                            *beïnvloeding andere actoren
                            *ondersteuning van lokale partnerorganisaties
                          Missie
Leden                   Bevorderen duurzame        Financiële middelen
                                       (18 miljoen Euro in 2003)
*NGO
*private drinkwatermaatschappijen,
                       drinkwater- en         *giften drinkwaterindustrie
                                       *fondsenwerving: payroll giving,
industrie, waterresearch, serviceclubs,   sanitatievoorziening       kredietkaarten, click to give,...
individuen
                        in het zuidenPartnerschappen
*GWP                            Activiteiten
*WASH                            *drinkwater en sanitatievoorziening,
*Streams of Knowlegde                    voornamelijk in stedelijk milieu,
*FAN                            15 landen in Afrika en Azië


                                                       12
       12.

                    Ontario, Canada

 Historiek
                                  Doelstellingen
 *1987
                                  *bijdragen aan drinkwater en sanitatie-
                                  voorziening door kleinschalige
                                  projecten in het zuiden
                      Missie
                    Bevorderen van
  Leden                 duurzame
  *NGO                water- en sanitatie-      Financiële middelen
                                   *giften van inviduen (via waterrekening)
  *Canadese gemeenten,
  consultancybureaus,        voorziening in het       *CIDA
  private sector
                      zuiden


                               Activiteiten
Partnerschappen                       *projecten voor drinkwatervoorziening en
*met lokale NGO’s                      sanitatie in het zuiden
*partnershipprogramma met gemeenten             *bewustmaking bevolking over het belang van
                               drinkwater en sanitatie in het zuiden
                                                  13
              BESLUITENpartnerschappen die dichtst aanleunen     bij  het  karakter  en  de
doelstellingen van het Vlaams Partnerschap:
          Netherlands Water Partnership (NWP)
          Danish Water Forum (DWF)
          Japanse Water Forum (JWF)
de meeste partnerschappen zijn van (zeer) recente datum
recente interesse voor de opstart van de nationale partnerschappen
de 3 voorgestelde functies van het Vlaams Partnerschap worden nergens
anders gelijktijdig opgenomen door de andere partnerschappen
de verankering van de partnerschappen gebeurt in een onafhankelijk
orgaan
overheidssteun voor werking
het GlobalWaterPartnership als referentie
informatie- en kennisuitwisseling als belangrijkste doelstelling
de partnerschappen tonen zich geïnteresseerd over het Vlaamse initiatief
                                        14
15

								
To top