rakevet04 by J7G2UPN

VIEWS: 13 PAGES: 42

									‫כנס טכנולוגיית המידע כמנוף לחדשנות‬
 ‫בניהול משאבי אנוש והדרכה ‪HR‬‬
      ‫נושא ההרצאה :‬

 ‫הובלת תהליכי שינוי במערכת‬
   ‫ציבורית ,רכבת ישראל‬
      ‫מרצה: סרי יצחק‬
    ‫משבר‬
         ‫‪‬שינוי חריף.‬
          ‫‪‬מפנה חד.‬
‫‪‬מעבר מכריע ממצב למצב שונה.‬
      ‫2‬        ‫מצגת כנס משאנ‬
   ‫מאפייני השינוי בעולם העסקים המודרני‬

 ‫‪ ‬נשברים “כללי משחק” בין חברות מתחרות: תחרותיות ושיתוף‬
                      ‫פעולה בו זמניים.‬
  ‫‪ ‬שינויים בהרכב ובמבנה חברות: יעוד, בעלויות, בעלי עניין,‬
                         ‫אינטרסים.‬
‫‪ ‬תמורות דרמטיות בטכנולוגיות עבודה, מערכות מידע ותקשורת.‬
‫‪ ‬דינמיות של שוק העבודה: הצע/ביקוש כוח אדם, רמות השכלה,‬
                ‫ציפיות עובדים ממקום העבודה.‬
 ‫‪ ‬מורכבות של שוק הלקוחות: מתוחכמים יותר, תובעניים יותר,‬
                       ‫מחויבים פחות.‬
               ‫3‬               ‫מצגת כנס משאנ‬
      ‫גישת המערכות‬
            ‫המערכת‬‫תפוקות‬                      ‫תשומות‬
     ‫היזון חוזר‬
             ‫הסביבה‬
      ‫התמודדות עם סביבה פוליטית - כלכלית:‬
           ‫משרדי ממשלה‬
            ‫רשויות שונות‬
           ‫ציבור הלקוחות‬
              ‫4‬            ‫מצגת כנס משאנ‬
             ‫רקע - אבני דרך היסטוריות‬
       ‫2981הקמת הרכבת ( התורכים הקימו ,האנגלים הרחיבו)‬
  ‫9891 - 8491יח’ סמך ממשלתית במשרד התחבורה( הישראלים הקפיאו )‬
                    ‫9891מיזוג ברשות הנמלים‬
      ‫6991העברה לאחריות מיניסטריאלית של משרד התשתיות‬
‫7991החלטת ממשלה על הקמת הרכבת כישות ארגונית - חב’ ממשלתית‬
   ‫8991גיבוש אסטרטגיה , תחילת השינוי הארגוני והקמת החטיבות‬


              ‫השינוי הארגוני שבוצע במהלך 4 השנים האחרונות‬
                     ‫‪ ‬העיר את הרכבת מתרדמה עמוקה‬
                        ‫‪ ‬יצר שפה ארגונית חדשה‬
 ‫‪ ‬הניח תשתית ארגונית ניהולית לתנופת הפיתוח של הרכבת הממשיכה בימים אלה‬

                 ‫5‬                 ‫מצגת כנס משאנ‬
  ‫התפתחות הרכבת והגידול בנפח הפעילות‬
  ‫‪ ‬בשנים באחרונות ביצעה רכבת ישראל שינוי במבנה‬
   ‫בע‬
  ‫הארגוני שסיומו ,הקמת חברת רכבת ישראל "מ .‬

 ‫‪ ‬מטרת השינוי הארגוני הייתה ליצור הלימה בין המבנה‬
‫הארגוני ככלי ,להתפתחות הרכבת והגדלת נפח פעילותה‬
             ‫במתן שירות לנוסע/לקוח.‬

‫‪ ‬הגידול במצבת המשאב האנושי הינו נגזרת של הגידול‬
 ‫בנפח הפעילות בנוסף לטיוב ולהצערת גיל העובדים .‬            ‫6‬            ‫מצגת כנס משאנ‬
                       ‫היקפים מצומצמים בהסעת‬   ‫‪‬‬
  ‫השליחות: צריך רכבת!‬           ‫ובהובלת מטענים‬   ‫נוסעים‬
                ‫מיצוב‬
  ‫‪ ‬הרכבת - המוביל הלאומי‬                ‫תחרות גוברת‬  ‫‪‬‬
   ‫הראשון בהסעת נוסעים‬   ‫הרכבת כ-מותג‬        ‫ניהול מסורבל.‬  ‫‪‬‬
‫המונית, במהירות, באמינות,‬
                ‫רק רכבת‬      ‫סמכות - בהנהלת רנ”ר‬
     ‫בבטיחות ובנוחות.‬
                        ‫אחריות - בהנהלת הרכבת‬
  ‫‪ ‬הרכבת - המוביל הלאומי‬
                         ‫ארגון בעל אוריינטציה‬  ‫‪‬‬
  ‫הראשון בהובלת מטענים‬                    ‫תפעולית‬
 ‫בהיקף גדול מאוד ולטווחים‬
                         ‫איום ממשי על הישרדות‬  ‫‪‬‬
          ‫ארוכים.‬
                                ‫הרכבת‬
       ‫- ‪SWOT‬הבסיס להמלצות האסטרטגיות‬

  ‫התמודדות עם איומים‬                                  ‫ניצול הזדמנויות‬
 ‫‪ ‬מתן שירותים ברי תחרות‬      ‫איומים‬            ‫הזדמנויות‬
                                          ‫‪ ‬נקיטת גישה שיווקית -‬
  ‫‪ ‬הסעה והובלה משלימה‬      ‫‪ ‬מתחרים בעלי יתרון‬    ‫הדגשת עוצמות הרכבת ‪ ‬מצוקת תנועה בכבישים‬
  ‫כמענה לחוסר גמישות‬        ‫גמישות, עלויות‬        ‫‪ ‬תמיכה ציבורית‬  ‫אל מול ההזדמנויות‬
 ‫‪ ‬התייעלות והשקעה חוזרת‬   ‫‪ ‬תלות בתקציבים ציבוריים‬    ‫‪ ‬מודעות גוברת לאיכות‬
  ‫של הישגי ההתייעלות‬       ‫והשקעות בתשתית‬             ‫הסביבה‬                   ‫חולשות‬            ‫עוצמות‬
                 ‫‪ ‬תשתית מוגבלת, לא‬     ‫‪ ‬יכולת הסעת המונים‬
                       ‫גמישה‬        ‫‪ ‬אי תלות בתשתית‬
   ‫חיזוק החולשות‬
                ‫‪ ‬רמת שירות לא מספקת‬           ‫כבישים‬
 ‫‪ ‬פעילות חטיבתית ממוקדת‬
      ‫בפיתוח תשתית‬   ‫‪ ‬ביורוקרטיה, דגש תפעולי‬     ‫‪ ‬זכויות דרך בלעדיות‬
 ‫‪ ‬פעילות חטיבתית ממוקדת‬
‫בפלחי לקוחות ורמת שירות‬                                ‫‪Benchmark‬‬
   ‫‪ ‬שינוי תרבות ארגונית‬                          ‫שינויים במערך הארגוני‬
                                          ‫של חברות רכבות‬
                                             ‫באירופה‬

                            ‫8‬                      ‫מצגת כנס משאנ‬
         ‫תגובות אופייניות לשינוי‬                    ‫בלבול‬
     ‫חרדה‬


             ‫כעס‬
‫התלהבות‬                    ‫אדישות‬
                ‫9‬            ‫מצגת כנס משאנ‬
      ‫הפיכת החזון למציאות - כיצד?‬
‫הובלת תהליך של שינוי‬            ‫תכנון ויישום שינויים במערך‬
                          ‫הארגוני‬

                          ‫תכנון אסטרטגי‬


                       ‫תרגום התוכנית האסטרטגית‬
                        ‫למערך ארגוני אופרטיבי‬
             ‫יצירת סינרגיזם‬
                          ‫אישור והתנעה‬
    ‫טיפול‬
   ‫בהתנגדויות‬
                       ‫בניית מערכות‬     ‫הדרכה‬
                        ‫תומכות‬
     ‫פיתוח מובילות‬
     ‫חדשה ותרבות‬
     ‫ארגונית תומכת‬                ‫הטמעה‬

                 ‫01‬                  ‫מצגת כנס משאנ‬
                    ‫רכבת ישראל - מבנה ארגוני ישן‬
                                   ‫מנהל כללי‬

             ‫:מקרא‬
              ‫- :מטה‬
               ‫-:קו‬
                                       ‫ביקורת‬      ‫דובר‬       ‫יועץ‬       ‫תכנון‬
                                        ‫פנים‬              ‫משפטי‬      ‫אסטרטגי‬
     ‫סמנכ"ל‬                     ‫סמנכ"ל תיפעול‬                      ‫סמנכ"ל כספים‬            ‫סמנכ"ל למינהל‬
      ‫טכני‬                                                                   ‫ומשאבי אנוש‬


 ‫אגף‬    ‫אגף‬    ‫אגף‬                                             ‫אגף‬     ‫אגף רכש‬  ‫אגף‬            ‫אגף‬
‫מכונאות‬   ‫הנדסה‬   ‫תקשורת‬                                           ‫כלכלה ומסחר‬   ‫ומחסנים‬  ‫כספים‬    ‫הדרכה‬    ‫כ"א ושכר‬
                               ‫אגף‬
                               ‫תנועה‬    ‫בטיחות‬
                                                                             ‫הנ"י‬
                                     ‫בטחון‬
                                                                             ‫רווחה‬
                                     ‫מיחשוב‬


                   ‫מרחב‬                            ‫מרחב‬
                    ‫צפון‬                            ‫דרום‬      ‫מח' הנדסה‬   ‫מח' תקשורת‬  ‫מח' מכונאות‬  ‫מח' תנועה‬           ‫מח' תנועה‬   ‫מח' מכונאות‬      ‫מח' תקשורת‬      ‫מח' הנדסה‬
                                      ‫11‬                                          ‫מצגת כנס משאנ‬
                           ‫השינוי..‬
     ‫גישה שירותית‬               ‫גישה תפעולית‬
         ‫הצבת הלקוח במרכז‬  ‫‪‬‬     ‫הצבת אמצעי הייצור במרכז‬    ‫‪‬‬


‫הצלחה = שביעות רצון לקוח, פיתוח‬        ‫הצלחה = יעילות, ניצולת‬
        ‫עסקי‬


     ‫מבנה חטיבתי עסקי‬           ‫מבנה פונקציונלי-גיאוגרפי‬
           ‫חטיבת נוסעים‬  ‫‪‬‬              ‫‪ ‬הנהלה‬
  ‫לקוח חיצוני‬   ‫חטיבת מטענים‬   ‫‪‬‬            ‫‪ ‬מרחב דרום‬
          ‫חטיבת תשתיות‬   ‫‪‬‬            ‫‪ ‬מרחב צפון‬
  ‫לקוח פנימי‬
            ‫חטיבת נייד‬  ‫‪‬‬    ‫אחריות‬    ‫מקבע פער בין :‬
 ‫מטה מצומצם‬         ‫הנהלה‬  ‫‪‬‬    ‫וסמכות בהנהלה‬   ‫במרחבים‬

                     ‫21‬               ‫מצגת כנס משאנ‬
           ‫רכבת ישראל - מבנה ארגוני חדש‬
  ‫מקרא:‬
‫דירקטוריון‬
   ‫מנכ"ל‬                  ‫יו"ר דירקטוריון‬
   ‫מטה‬                    ‫דירקטוריון‬
  ‫חטיבות‬

                         ‫מנכ"ל‬
                        ‫רכבת ישראל‬

             ‫כלכלה וכספים‬              ‫יעוץ משפטי‬
           ‫מינהל ומשאבי אנוש‬
                                 ‫ביקורת פנים‬
             ‫שיווק ודוברות‬
       ‫חטיבת נייד‬       ‫חטיבת תשתיות‬    ‫חטיבת מטענים‬      ‫חטיבת נוסעים‬                          ‫31‬                     ‫2140.‪ppt‬‬
              ‫אתגר של רתימת הנהלת הארגון לתהליך השינוי....‬
   ‫החלטה‬     ‫קואליציה דומיננטית‬     ‫“נייטרליים”‬      ‫“מתנגדים”‬

‫‪ ‬אימוץ ההמלצות.‬    ‫‪ ‬גיבוש קבוצה‬  ‫‪ ‬חוסר קבלה של השינוי, ‪ ‬עמדה לא חד משמעית‬
          ‫דומיננטית התומכת‬   ‫כלפי השינוי - תמיכה‬   ‫בטיעונים שאינו מתאים‬
‫‪ ‬החלטה ליילד את‬
            ‫בשינוי ונרתמת‬     ‫חלקית/התנגדות‬     ‫לרכבת ושאינו ישים.‬
  ‫השינוי מתוך‬
          ‫להובלתו, תוך רמה‬          ‫חלקית‬     ‫‪ ‬חוסר נכונות לשתף‬
 ‫המערכת, בגישה‬
          ‫גבוהה של מחויבות‬   ‫פעולה עם מהלך השינוי. ‪ ‬תגובה ופעילות על פי‬
  ‫אבולוציונית.‬
                      ‫עניין, ללא מחויבות‬  ‫‪ ‬ביצוע צעדים המפגינים‬
                            ‫כוללת‬          ‫התנגדות.‬
                     ‫41‬                   ‫מצגת כנס משאנ‬
     ‫בניית מערך ארגוני - תרגום החזון‬
                 ‫‪ ‬עבודה עם המנהלים לעיצוב המבנה -‬
             ‫‪ ‬גיבוש תפיסה ועקרונות של מבנה החטיבות‬
            ‫‪ ‬עיצוב עקרוני של יחסי הגומלין בין החטיבות‬
                               ‫‪ ‬אבחון‬
                        ‫‪ ‬אפיון המצב הקיים‬
           ‫‪ ‬בחינת עומק של סוגיות בממשקים בין החטיבות‬
            ‫‪ ‬ועדת ההיגוי - דיון ואישור התפיסה והעקרונות‬
‫‪ ‬תרגום התפיסה למבנה מפורט, הגדרות תפקידים, תהליכי העבודה וממשקים‬
                 ‫‪ ‬שינויים ראשונים בתרבות הארגונית-‬
                   ‫‪ ‬שינוי בתהליכי קבלת החלטות-‬
                ‫מתקבלות על בסיס שיקולים עסקיים,‬
                 ‫תוך צמצום בביורוקרטיה הפנימית.‬
                 ‫51‬              ‫מצגת כנס משאנ‬
           ‫המשאב האנושי - תמורות ושינויים‬
   ‫‪“ ‬ליילד” את השינוי מתוך הארגון והפיכתו לארגון שירותי -מכוון לקוח .‬
           ‫‪ ‬הדרכת העובדים והכשרתם לחשיבה עסקית ומקצועית .‬
                     ‫מנהלים הנוטלים אחריות אישית .‬    ‫‪‬‬
 ‫מגישה של‬   ‫‪ ‬עידוד יצירתיות , תחרותיות והשגיות ברמה אישית ויחידתית‬
                     ‫“אי אפשר” ל-”איך אפשר. ”‬
                  ‫מיפוי עיסוקים ופיתוח מסלולי קידום.‬     ‫‪‬‬
        ‫הצערת המשאב האנושי מחד, ועידוד תהליכי פרישה מאידך.‬       ‫‪‬‬
‫ניהול מערכת יחסי עבודה בשקיפות מלאה ודיאלוג שוטף עם נציגות העובדים .‬      ‫‪‬‬
                   ‫61‬                ‫מצגת כנס משאנ‬
            ‫אישור והתנעה, הדרכה‬
         ‫‪ ‬ועדת היגוי - השלמת אישור המערך הארגוני של החטיבות‬
                     ‫‪ ‬כנס הנהלה - אירוע התנעה:‬
‫‪ ‬המנהלים הופכים גורם מוביל בשינוי - כל מנהל מציג את השינוי בחטיבתו, נערכים‬
                      ‫דיונים על תפקיד המנהלים בתהליך‬
      ‫‪ ‬מחוזקת הלכידות - מתפתח ההווי המשותף, המיתוס של ותיקי הארגון‬
                  ‫‪ ‬הכנס מסתיים באווירת אופטימיות, לכידות‬
                       ‫‪ ‬כתיבה והפקה של “ספר הארגון”‬
                                 ‫‪ ‬הדרכה -‬
    ‫‪ ‬כנסים חטיבתיים ואגפיים, למנהלים ולעובדים, בניהול ובהנחיית מנהלי‬
                                ‫החטיבות.‬
             ‫‪ ‬מפגש עם סמנכ”לים, עבודה סדנאית בקבוצות לגבי‬
                  ‫תהליכי השינוי, ומפגש מסכם עם מנכ”ל‬
                    ‫71‬                ‫מצגת כנס משאנ‬
              ‫וברכבת...‬
‫תהליך ההדרכה מציף מחדש את הפער בין החזון למציאות - קושי של קבוצות‬
       ‫עובדים ומנהלים במתן אמון בהצלחת התהליך‬


                         ‫‪‬בלבול כתוצאה מהמעבר‬
                          ‫מארגון היררכי לאווירה‬
                      ‫סדנאית פתוחה ודיאלוג חופשי‬
  ‫‪ ‬מסרים מסוג חדש של‬
                         ‫‪‬קושי עם עומסים הולכים‬
    ‫סמנכ”לים ומנכ”ל‬
                        ‫וגדלים בעבודה (עקב גידול‬
  ‫‪ ‬הצגת נתונים כמותיים‬   ‫הרחבת‬      ‫בתפוקות) ללא כיוון נראה‬
‫הממחישים הצלחה ועליה‬      ‫מעגל‬         ‫לעין בשינוי התגמול‬
         ‫על הגל‬    ‫השותפים‬
                          ‫‪“‬אנחנו לא גומרים את‬
  ‫‪ ‬מסרים חיוביים לעתיד,‬          ‫החודש” “אף אחד לא מקשיב‬
‫ברמה האישית והארגונית‬            ‫לשטח” “המטרות מילים יפות‬
                         ‫של בית מרקחת לא יעבוד‬
                                 ‫ברכבת”‬
                 ‫81‬              ‫מצגת כנס משאנ‬
‫ניהול תהליך שינוי בארגון בו פועל ועד עובדים‬
    ‫נקודה קריטית להצלחת שינוי בארגון היא תפישת ההנהלה את‬
    ‫הועד כשותף לגיטימי בהובלת תהליך השינוי, ולא כרע הכרחי‬
                           ‫באמצעות:‬
                      ‫א. שקיפות של התהליך‬
  ‫ב. הגעה להבנה משותפת, שהשינוי הינו מחויב המציאות וטוב לארגון‬
                           ‫ולעובדים‬
‫ג. שיתוף פעולה עם הועד בעיצוב השלכות השינוי על עובדי הרכבת, בצד‬
      ‫מו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי המעגן את תהליך השינוי‬
  ‫ד. מתן במה להתייחסות הועד במסגרת הפורומים והכנסים החטיבתיים‬         ‫יצירת מצב של.‪Win-Win‬‬
               ‫91‬              ‫מצגת כנס משאנ‬
             ‫תכנון מערכות תומכות‬
 ‫תקציב:‬  ‫מבנה‬
 ‫‪‬בניית תקציב חטיבתי‬    ‫הנעת המערך הארגוני‬   ‫:‬‫מערכת מדידה‬
 ‫‪‬הגדרת סמכויות ניהול‬               ‫‪‬בחינת ביצוע מול יעדים‬
   ‫וחתימה בחטיבות‬                 ‫‪‬יצירת תחרות בונה בין‬
    ‫‪‬תכנון רב שנתי‬                      ‫חטיבות‬

               ‫מערך ארגוני:‬      ‫מחירי העברה:‬
‫המידע:‬  ‫מערכות‬          ‫מבנה,‬      ‫תשלומים פנימים בין החטיבות‬
‫בנייה והכנסה של מערכות‬     ‫תפקידים,‬
  ‫מידע רוחביות במבנה‬     ‫תהליכים‬
        ‫חטיבתי.‬
                         ‫תמרוץ:‬   ‫מערכת‬
 ‫מיסוד תהליכי‬                  ‫‪‬הנעת עובדים להשגת יעדי‬
                                  ‫הארגון‬
 ‫קבלת החלטות‬                   ‫‪‬יצירת זהות אינטרסים בין‬
              ‫עדכון נהלים‬          ‫העובדים לארגון‬
                  ‫02‬                ‫מצגת כנס משאנ‬
 ‫זרימת מידע בין המערכות‬


        ‫שכר‬


‫אחזקה‬            ‫תפעול‬
       ‫‪EIS‬‬  ‫פיננסית‬     ‫רכש ומלאי‬
       ‫12‬          ‫מצגת כנס משאנ‬
                ‫זרימת מידע בין המערכות‬
  ‫פרמיות‬      ‫שיקמה‬      ‫נוכחות‬
   ‫אמ"ן‬
                              ‫פרמיות‬
                              ‫נהגים‬                    ‫דואר‬
                                                   ‫אלקטרוני‬
                                      ‫סטטיסטיקה‬
       ‫הדר‬
                ‫עיבוד‬
                                 ‫תפעול‬
                ‫שכר‬                             ‫תכנון‬
                                                     ‫סימולציה‬
                                              ‫רכבות‬
   ‫דיווח‬
                             ‫הכנסות‬      ‫ארועים‬
   ‫מנהלים‬
                             ‫ממטענים‬     ‫ושימוטים‬
                ‫שיבוץ‬
                                                    ‫אתר‬
                ‫עובדים‬
                                                   ‫אינטרנט‬
                                      ‫כירטוס‬
       ‫רקורד‬                                   ‫מכרזומט‬
        ‫כ"א‬

                                                        ‫מודיעין‬
  ‫הדרכה‬
                                     ‫תמחיר ארגוני‬
                        ‫מלאי ורכש‬
                               ‫פיננסית‬
                                                     ‫חוזי‬
            ‫אחזקת‬
                                                    ‫מקרקעין‬
            ‫נייד‬
                  ‫תמחיר‬                          ‫ארכיון‬
                  ‫ציוד‬                          ‫שרטוטים‬
‫שידור לוג‬    ‫מצאי‬                              ‫ניהול‬                ‫‪GIS‬‬
 ‫בנסיעה‬                                     ‫אתרים‬
                         ‫תכנון‬
                                 ‫אוטוקד‬
             ‫אחזקת‬         ‫הנדסי‬
             ‫תשתיות‬

                              ‫22‬
      ‫הטמעה, תוך תפיסת הארגון כמערכת פתוחה‬
    ‫שילוב נורמות, תפישות ניהול, כלי עבודה ושיטות מדידה חדשות בחיי היום יום בניהול הרכבת‬

                         ‫המערכת‬
                         ‫פיתוח מערכות מידע:‬     ‫איוש בעלי‬
                        ‫מדידה ‪, EIS‬משאבי אנוש‬    ‫תפקידים בהתאם‬
 ‫התמודדות עם‬    ‫תשומות‬               ‫תחזוקה‬        ‫למבנה החדש‬
‫סביבה פוליטית -‬
  ‫כלכלית:‬
 ‫משרדי ממשלה‬                       ‫פיתוח תרבות‬
              ‫יצירת הסכמים עם‬       ‫ארגונית חדשה‬     ‫הטמעת מערך‬
 ‫רשויות שונות‬          ‫ועדים‬                      ‫תגמול‬
         ‫תפוקות‬
‫ציבור הלקוחות‬
                            ‫הטמעת מערך‬      ‫הדרכות בשרות‬
              ‫קורס פיתוח מנהלים‬       ‫מדדים‬         ‫לקוחות‬


          ‫הצלחת ההטמעה: מנהלים בכירים ומנהלי ביניים מנהלים חטיבות ויחידות עסקיות תוך‬
           ‫השגת יעדים מוגדרים, מדידת תפוקות, שימוש במידע כבסיס לקבלת החלטות, תגמול‬
                    ‫מנהלים ועובדים בהתאם לתפוקות מוגדרות‬
                         ‫32‬                     ‫מצגת כנס משאנ‬
        ‫4002-8991(במיליונים)‬  ‫התפלגות מספר הנוסעים לשנים‬
           ‫42‬
                                  ‫52‬
               ‫02‬
                    ‫81‬
‫מליוני נוסעים‬
                                  ‫02‬
                      ‫51‬
                           ‫31‬      ‫51‬
                              ‫9‬
                                ‫6‬  ‫01‬
                                  ‫5‬

                                  ‫0‬
           ‫8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002‬
                         ‫42‬           ‫מצגת כנס משאנ‬
‫מספר רכבות נוסעים ליום לשנים 3002-5991‬


   ‫152 062‬                     ‫003‬
        ‫832‬
           ‫102‬               ‫052‬
              ‫361‬            ‫002‬
                 ‫311 511‬       ‫051‬
                      ‫88‬  ‫08‬  ‫001‬
                           ‫05‬
                           ‫0‬
   ‫5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002‬
               ‫52‬              ‫מצגת כנס משאנ‬
        ù å ( áë  ì î øá  ñ  å çú
      ) äð ó ñ ú øä úå éñ úù í é òåð ú ð
40
                              38
38


36
                           34
34


32
                       30
30


28      27   27
26  25                25
24             23
22


20
   1995  1996  1997  1998    1999  2000  2001  2002
                 26                ‫מצגת כנס משאנ‬
‫4002(במיליונים)‬  ‫1002 -‬  ‫התפלגות הובלת מטענים לשנים‬


                          ‫00051‬
    ‫23501‬
           ‫2738‬   ‫5018‬    ‫1808‬
                          ‫00001‬

                          ‫0005‬


                          ‫0‬
     ‫4002‬     ‫3002‬     ‫2002‬  ‫1002‬
                ‫72‬             ‫מצגת כנס משאנ‬
‫מינהל ומשאבי אנוש‬              ‫רכבת ישראל‬
          ‫40.1.13‬  ‫מצבת עובדים‬
‫סה”כ‬   ‫פיתוח‬   ‫קבלן‬   ‫קבוע+ארעי‬       ‫חטיבה‬
 ‫534‬    ‫67‬    ‫1‬      ‫853‬       ‫תשתיות‬
 ‫213‬     ‫1‬           ‫113‬           ‫נייד‬
 ‫363‬                ‫363‬         ‫נוסעים‬
  ‫783‬         ‫2‬       ‫583‬     ‫מטענים‬
  ‫06‬    ‫1‬    ‫1‬       ‫85‬      ‫כספים‬
  ‫39‬         ‫5‬       ‫הנהלה מינהל ומ”א 88‬
‫0561‬    ‫87‬     ‫9‬      ‫3651‬      ‫סה”כ‬
               ‫82‬                ‫מצגת כנס משאנ‬
       ‫התפלגות גיל עובדי הרכבת בשנת 3002‬
‫טווח גילאים‬  ‫43-02‬   ‫93-53‬   ‫44-04‬    ‫94-54‬    ‫45-05‬  ‫95-55‬   ‫+95‬  ‫סה"כ‬  ‫גיל ממוצע‬

‫מספר עובדים‬   ‫975‬      ‫752‬  ‫242‬     ‫981‬     ‫271‬   ‫231‬   ‫17‬  ‫2461‬   ‫04‬


            ‫40 )‬  ‫( גיל ממוצע:‬    ‫התפלגות גיל‬
           ‫95-55‬        ‫+95‬
            ‫%8‬         ‫%4‬
  ‫45-05‬                                        ‫43-02‬
  ‫%01‬                                         ‫%53‬
‫94-54‬
‫%21‬

           ‫44-04‬                       ‫93-53‬
           ‫%51‬                        ‫%61‬
                             ‫92‬                     ‫מצגת כנס משאנ‬
    ‫נתוני השכלה של עובדי הרכבת‬

               ‫נתוני השכלה‬
          ‫בעלי השכלה גבוהה‬    ‫יסודית‬
             ‫13%‬        ‫11%‬

‫טכנאי / הנדסאי‬
   ‫12%‬
                          ‫מקצועית‬
                           ‫35%‬

         ‫תיכונית‬
         ‫29%‬
                   ‫03‬           ‫מצגת כנס משאנ‬
‫0061‬
                ‫עובדים ותפוקה‬
             ‫מצבת מצבת עובדים ותפוקה לעובדלעובד‬
                                                      ‫394,1‬
‫0051‬
                                                       ‫854,1‬
                                                ‫054,1‬
‫0041‬   ‫514,1‬                                ‫304,1‬      ‫814,1‬
           ‫653,1‬                     ‫053,1‬
                ‫133,1‬
‫0031‬                    ‫013,1‬
                             ‫982,1‬
                                  ‫632,1‬
‫0021‬


‫0011‬
                             ‫911,1‬
                ‫780,1‬
           ‫460,1‬
                      ‫120,1‬      ‫תפוקה = נוסע*ק"מ + טון*ק"מ‬
‫0001‬   ‫399‬
                               ‫מספר עובדים‬
‫009‬
    ‫4991‬    ‫5991‬    ‫6991‬    ‫7991‬    ‫8991‬     ‫9991‬    ‫0002‬    ‫1002‬        ‫2002‬
                          ‫שנה‬
                                          ‫יח' תפוקה (באלפי יח')‬
                                          ‫מצבת כ"א (כולל קבלן ללא עובדי פיתוח)‬


                          ‫13‬                           ‫מצגת כנס משאנ‬
              ‫ההישגים...‬
         ‫‪ ‬הרכבת הינה כיום חלופה עיקרית במדיניות הסעת ההמונים.‬
‫‪ ‬השינויים שבוצעו ותהליך ההטמעה הביאו את הרכבת למצב שאין ממנו חזרה.‬
  ‫‪ ‬הפעילות השוטפת - תפעול, ניהול תקציבי, מערכות מידע, עובדים, קבלת‬
                   ‫החלטות - מנוהלת ברמה חטיבתית.‬
                 ‫‪ ‬התהוות תפיסה ארגונית ושפה חטיבתית.‬
         ‫‪ ‬התפתחות דפוס עבודה בין חטיבתי, באמצעות ועדת היגוי.‬
                    ‫‪ ‬התפתחות כלים ניהוליים חדשים.‬
  ‫‪ ‬החלה להיווצר תרבות עסקית, המתבטאת בשפה ובתהליכי קבלת החלטות.‬
   ‫‪ ‬השותפות של כל החטיבות בעשייה ובהצלחות, הבהירה את התרומה של‬
              ‫השינוי ושל האופן בו נעשה להשגת הצלחות אלו.‬                  ‫23‬               ‫מצגת כנס משאנ‬
          ‫מתי מסתיים השינוי?‬
‫‪‬עפ”י מעגל השינוי, השינוי הוא אין סופי - על הארגון לבחון עצמו באופן‬
           ‫מתמיד מול הסביבה ולאתר את השינויים הרצויים.‬
 ‫‪‬כארגון שעבר שינוי מקיף, ערוכה היום הרכבת להתמודדות עם שינויים‬
                     ‫נוספים הנדרשים מול השוק.‬
    ‫‪ ‬הרכבת הינה ארגון מוביל, מחדש ומתפתח, משפר שירות ללקוחות‬
    ‫‪ ‬הרכבת מצליחה למצב עצמה כאלטרנטיבה ממשית להסעת המונים‬
 ‫כאשר יש מנהיגות מובילה המאמינה בחזון ובדרך, ניתן להפוך ארגון‬
‫ציבורי ממשלתי המהווה מונופול לארגון הפועל בתפיסה עסקית ומתחרה‬
                         ‫בשווקים שונים‬                 ‫33‬              ‫מצגת כנס משאנ‬
               ‫כללי‬
‫בתאריך 20.21.71 התקבל בכנסת תיקון מס’ 11‬
 ‫לחוק רשות הנמלים והרכבות התשס”ג שאלו‬
                 ‫עיקריו:‬
       ‫‪ ‬הפרדת הרכבת מרנ”ר והעברתה לחברת רכבת ישראל בע”מ.‬
   ‫‪ ‬תחילת החוק מותנית בחתימה על הסכם קיבוצי שענינו העברת עובדים‬
                    ‫מרנ”ר לרכבת ישראל בע”מ.‬
                        ‫‪ ‬יום המעבר - 30.7.1‬
 ‫מופיע‬  ‫‪ “ ‬עובד עובר” - עובד יחידת רכבת ישראל שברשות אשר שמו‬
                     ‫בנספח א’ או ב’ להסכם זה.‬

                  ‫43‬              ‫מצגת כנס משאנ‬
             ‫כיוונים לעתיד‬

      ‫• מיצוב הרכבת כישות משפטית:‬
      ‫חברה ממשלתית בע”מ‬     ‫*‬
    ‫• מיצוב המבנה הארגוני ב-4 חטיבות‬
         ‫עסקיות ממוקדות לקוח‬
     ‫• כריתת אמנת שירות בין ההנהלה‬
          ‫לעובדים כלפי הלקוח‬
    ‫• הגדלת פלח השוק בנוסעים ומטענים‬
‫• העמקת הידע והמקצועיות של עובדי הרכבת‬


          ‫53‬           ‫מצגת כנס משאנ‬
‫פוטנציאל‬
  ‫63‬   ‫מצגת כנס משאנ‬
‫מהפקק יצאת‬     ‫לרכבת נכנסת‬
       ‫רק רכבת‬
  ‫תודה ולהתראות‬
        ‫24‬         ‫מצגת כנס משאנ‬

								
To top