F�rel�sning 1 - Department of Biochemistry & Biophysics by J7G2UPN

VIEWS: 15 PAGES: 17

									Christian Gräslund     Livets Molekyler, orienteringskurs vid Inst. för biokemi och
     biofysik, Stockholms Universitet, vårterminen 2009.

     Samlade nyckelord med förklaringar från föreläsningarna.


     Föreläsning 1

     Allt levande är byggt av celler
     Prokaryoter och eukaryoter

     Eukaryoter är organismer vars celler har en avgränsad kärna och olika organeller.
     Prokaryoters celler har inte en avgränsad kärna eller andra organeller.

     Bakterier och arkéer är prokaryoter
     Jästsvampar och alla högre organismer är eukaryoter.

     Cellorganeller: kärna, cytoplasma, cellmembran, mitokondrier, ribosomer,
     lysosomer

     I cellkärnan, som är avgränsad med ett tunt membran, finns den genetiska koden i
     form av DNA. Där sker DNA-replikation och syntes av RNA.

     Cytoplasma är det fluidum i cellerna, som organellerna sitter i.

     Cellmembranet är den tunna vägg, uppbyggd av proteiner och lipider, som
     innesluter cytoplasman och övriga organeller.

     Mitokondrierna är avgörande för energimetabolismen genom bildande av ATP,
     AdenosinTriFosfat.

     Ribosomer är organeller som svarar för proteiners uppbyggnad. De översätter
     budbärar-RNA till polypeptider dvs proteiner.

     Lysosomer är organeller som svarar för den intracellulära nedbrytningen av
     makromolekyler som utbrända organeller, matpartiklar och inneslutna virus eller
     bakterier (rester av fagocytos och programmerad celldöd).

     Biomolekyler: DNA, RNA, proteiner, kolhydrater, lipider, ATP

     DNA står för deoxyribonucleic acid. Den innehåller genetiskt material i form av en
     dubbelspiral. Den består av basparen adenin-tymin och guanin-cytosin.

     RNA står för ribonucleic acid. Den svarar för kodningen av proteiner. Jämfört med
     DNA är tymin utbytt mot uracil. Det finns bland annat transfer-RNA, budbärar-
     RNA och ribosomal RNA .                                               1
Christian Gräslund

     Proteiner är uppbyggda av aminosyror. De kan vara mycket stora.

     Kolhydrater har summaformeln Cm(H2O)n med m och n heltal. Dess främsta
     funktioner är som energibärare, energilager, kolkälla för syntes av andra
     biomolekyler samt som stöd- och strukturelement.

     Lipiders gemensamma egenskap är att de är olösliga eller svårlösliga i vatten och
     kan extraheras med organiska lösningsmedel. Förtvålningsbara lipider är estrar av
     fettsyror och glycerol. Exempel på icke-förtvålningsbara lipider är kolesterol.

     ATP, adenosintrifosfat, är en i sammanhanget liten molekyl. Hydrolyseringen är
     en exoterm reaktion som ger den nödvändiga energin som krävs för att driva
     biokemiska reaktioner.

     DNA-replikation, RNA- transkription, translation

     DNA-replikation innebär att den genetiska koden i en DNA-molekyl kopieras i
     cellen.

     RNA-transkription innebär att den genetiska koden överförs till budbärar-RNA i
     cellen.

     Translation innebär att RNA kodar för ett protein i ribosomen.
                                               2
Christian Gräslund

     Föreläsning 2

     Livets molekyler och reaktioner

     Makromolekyler

     Makromolekyler har molmassor från 4000 upp till flera miljoner (H2O har
     molmassan 18). De är uppbyggda av enkla byggstenar (sk monomerer).

     DNA består av långa kedjor av nukleotider, som kallas adenin, tymin, guanin,
     cytosin. (Jämför nyckelord från 070123).

     Proteiner består av långa kedjor av aminosyror. (Jämför nyckelord från 070123).

     Lipider är vanligen aggregat av fettsyror. (Jämför nyckelord från 070123).

     Kolhydrater (polysackarider) är vanligen långa kedjor av glukos. Kan även bestå
     av tex en glukosmolekyl (monosackarider) (Jämför nyckelord från 070123).

     Metabolism

     Metabolism, eller ämnesomsättning, omfattar två processer: katabolism och
     anabolism.

     Katabolism

     Katabolism innebär nedbrytning genom oxidering. Nedbrytning av energirika
     födoämnen som kolhydrater, fett och proteiner resulterar i koldioxid, vatten och
     urea som slutprodukter. Därmed frigörs energi.

     Anabolism

     Anabolism innebär att cellulära makromolekyler (se ovan) byggs upp med hjälp av
     aminosyror, socker och kväveföreningar. Därvid krävs energi.

     ATP energibärare

     Under nedbrytningen av födoämnen (katabolismen) bildas ATP
     (AdenosinTriFosfat) i mitokondrierna. ATP är energikälla för energikrävande
     reaktioner. ATP fungerar således som transportör av energi mellan katabolismen
     och anabolismen. (Jämför nyckelord från 070123). ATP krävs också för
     muskelarbete och transport mot koncentrationsgradienter.

     Reglering av metabolism

     Metabolismreglering sker med hjälp av aktivatorer och inhibatorer eller med hjälp
     av hormoner.
     Ett exempel på reglering är återföring (feed-back), vilket innebär att om slutpro-
     dukten finns i tillräcklig mängd i cellen, stängs det inledande steget i syntes-
     processen av.


                                               3
Christian Gräslund     Föreläsning 3

     Gener och nukleinsyror

     Nukleotid
     Byggstenarna i de bägge strängarna i DNA. En nukleotid i DNA består av
     deoxyribos (en socker-femhörning med fyra kolatomer och en syreatom i hörnen),
     en fosfatgrupp och en bas (adenin, guanin, tymin eller cytosin). Se sid 158 i
     läroboken.

     Deoxyribos - ribos
     En av kolatomerna i socker-femhörningen binder bara två väteatomer (H) i DNA. I
     RNA binder samma kolatom en hydroxylgrupp (OH) och en väteatom (H). Den
     senare föreningen kallas ribos. Då den reduceras genom att OH byts mot H uppstår
     deoxyribos. Se sid 158 i läroboken.

     Baser – baspar – AT - GC
     Baserna i DNA är av två principiella typer: adenin och guanin, som består av en
     sexring plus en femring, samt tymin och cytosin, som består av en sexring. I RNA
     är tymin ersatt med uracil. Tymin är alltid bundet till adenin och cytosin alltid till
     guanin och bildar därigenom baspar som håller ihop de bägge strängarna i DNA.
     Se sid 158 läroboken.

     Den genetiska koden
     Ordningen av basparen i DNA är den genetiska koden. Tre på varandra följande
     baspar ger upphov till någon aminosyra, som utgör byggstenar i proteinerna. Dessa
     består av en lång rad av olika aminosyror. (Detta har berörts kortfattat vid de två
     första föreläsningarna).

     Röntgendiffraktion
     ”Diffraktion” betyder ”spridning” eller ”avböjning”. Röntgenstrålar är av samma
     natur som ljus, men har en mycket kortare våglängd och är därmed osynliga. Den
     korta våglängden gör att de kan tränga in i materia som är ogenomskinlig för ljus.
     Röntgendiffraktion används för att bestämma strukturen hos kristaller, i detta
     sammanhang hos kristaller av makromolekyler. En inledande svårighet är att få
     makromolekylerna att kristallisera.

     När röntgenstrålningen faller in i kristallen kommer den att böjas av åt olika håll
     tack vare den ordning som (definitionsmässigt) råder i en kristall. Man får ett
     mönster på en fotografisk plåt. Genom avancerade matematiska manipulationer
     kan sedan strukturen bestämmas.

     Restriktionsenzym
     Dessa molekyler har egenskapen att klippa av DNA-strängar på önskade ställen.
     Därigenom kan ta bort delar av DNA och sätta dit andra delar.

     Kloning
     Man börjar med en jämförelsevis liten ringformad DNA-molekyl, kallad plasmid,
     som finns naturligt i bakterier. Med hjälp av restriktionsenzym klipper man in i


                                                4
Christian Gräslund

     plasmiden en gen som kodar för ett visst protein. Man måste därefter få en bakterie
     att acceptera den modifierade plasmiden. När man sedan odlar bakterien kommer
     den att producera det önskade proteinet.

     Elektrofores

     Elektrofores innebär vandring av elektriskt laddade molekyler genom en vätska
     eller en gel under inverkan av ett elektriskt fält. Biomolekyler har en nettoladdning
     i lösning som bl a beror på lösningens pH. Gelelektrofores är en mycket vanlig
     molekylärbiologisk metod som framförallt används för separation av makromole-
     kyler, till exempel proteiner och nukleinsyror. Genom att de olika molekylerna rör
     sig längs samma linje med olika hastighet kommer de med tiden att befinna sig på
     olika platser i gelen. Se sid 171 i läoboken.


     Southern blotting

     Denna analysmetod uppfanns av Edward Southern. Den kallas också läskpappers-
     teknik. En elektroforesgel trycks mot ett filtrerpapper, som dränkts in med en
     lösning som innehåller en radioaktivt märkt DNA-sekvens (markören). Om det
     finns en komplementär sekvens bland DNA-fragmenten, som är enkelsträngade,
     fastnar den radioaktiva markören där och kan detekteras.

     Southern blotting kan användas för att detektera en speciell DNA-sekvens, t ex en
     viss gen, i en blandning av DNA-fragment. Se sid 171 i läoboken.


     DNA-sekvensering

     Sekvensering innebär att man bestämmer i vilken ordning basparen
     (nukleotiderna) A-T och G-C (samt T-A och C-G) kommer längs DNA-helixen.
     Frederick Sanger uppfann en metod varigenom enzymet DNA-polymeras med
     hjälp av en s k primer kunde komplettera en enkel DNA-sträng. Byggstenarna
     bestod av deoxynukleotider för A, T, G och C. I vardera av fyra provrör fanns en
     modifierad form, som gjorde att DNA-replikationen stannade av om DNA-
     polymeraset råkade välja den modifierade formen istället för den riktiga. Den
     mängd DNA-fragment som sedan fanns i de fyra provrören kunde separeras
     medelst elektrofores.


     PCR

     Polymerase Chain Reaction är en metod för att mångfaldiga DNA-sekvenser, när
     man har mycket lite utgångsmaterial. Metoden påminner om Sangers metod för
     sekvensning. Det speciella enzym som används är Taq-polymeras, som är
     verksamt upp till 95 oC.
                                               5
Christian Gräslund

     Föreläsning 4

     Proteiner – klonade, rekombinanta

     Aminosyrors egenskaper
     20 aminosyror bygger upp våra proteiner. De delas in i
        opolära, som är hydrofoba, dvs vattenfrånstötande
        polära oladdade, som kan bilda vätebindningar och är vattenlösliga
        polära laddade, som kan bilda vätebindningar och är vattenlösliga

     Proteinstrukturer på olika nivåer
     1  Kvarternärstruktur visar hur proteinet är sammansatt av underenheter
     2  Tertiärstruktur visar rymdstrukturen, dvs hur polypeptidkedjan är veckad
     3  Sekundärstruktur visar hur delar av polypeptiden är vridna som till exempel
        spiral (helix) eller flak
     4  Primärstruktur visar sekvensen av aminosyror

     Förklaring: polypeptid är en kedja av många aminosyror.
     Beskrivningen ovan förstås bäst genom att man betraktar sidorna 6 och 7 i Lenas
     hand-out.

     Enzym – funktion
     Enzymer är biologiska katalysatorer bestående av proteiner, vilket innebär att de
     påskyndar reaktioner utan att själva konsumeras. De är mycket specifika avseende
     de reaktioner de påverkar. Enzymer kan regleras, dvs slås av och på.

     Ribosom
     I ribosomerna sker syntes av proteiner. Budbärar-RNA avläses med hjälp av
     transfer-RNA, som är specifikt för varje aminosyra. Ribosomerna är uppbyggda av
     proteiner och ribosomal RNA, som kopplar ihop de tillförda aminosyrorna så att
     en peptidkedja byggs upp.

     Kloning
     Beskrevs i tidigare föreläsning. Ett exempel är insulin som framställs genom
     kloning.
                                               6
Christian Gräslund

     Föreläsning 5

     Omik-världen – en totalbild

     Genom

     ”Genom” är hela arvsmassan i en organism (= en art). Ett annat sätt att definiera
     ”genom” är att det omfattar alla DNA-strängar i organismen. Observera att det
     inom en art finns variationer i arvsmassan mellan individer, annars skulle vi alla se
     lika ut.

     Proteom

     Genom transkription översätts genomet till mRNA som via translation översätter
     informationen till protein. ”Proteom” är mängden av alla protein som genomet
     därmed ger upphov till.

     Antal baspar

     I nyckelorden från DNA-föreläsning definieras baspar som adenin ihopkopplat
     med tymin respektive guanin ihopkopplat med cytosin. Det finns 3 miljarder
     baspar i det mänskliga genomet.

     Antal gener

     Basparen ger upphov till sekvenser som anger koden för olika proteiner. Dessa
     kallas gener och är fördelade på olika kromosomer. Det mänskliga genomet har
     25 000 gener.
                                               7
Christian Gräslund

     Föreläsning 6

     Biomembraner

     Lipid
     Lipider delas in i förtvålningsbara (fettsyraestrar) och icke-förtvålningsbara.
     Fettsyraestrar består av en polär huvudgrupp och opolära kolkedjor och bygger
     upp membran. Denna grupp av lipider kan bilda dubbelskikt spontant i vatten, så
     att de opolära kolkedjorna är riktade inåt och de polära huvudgrupperna utåt mot
     vattenmiljön. Se nyckelordsbeskrivningar från föreläsning ett och två.


     Membran
     Membran kan beskrivas som mattor av lipider i dubbelskikt och som håller isär
     olika miljöer. Lipidernas polära huvudgrupper växelverkar med vattenfasen och de
     opolära kolkedjorna riktas mot varandra. Cellerna omges av membran;
     organellerna, t ex kärnan och mitokondrierna omges också av membran. Proteiner
     med speciella uppgifter, tex ämnestransport, sitter genomgående i membranet eller
     är fästade vid det.


     Kolesterol
     Kolesterol tillhör de icke-förtvålningsbara lipiderna. Det har en mycket mer rigid
     struktur och gör membranet stelare.

     Cytoskelett
     Olika av proteiner uppbyggda nätverk (mikrotuber, aktinfilament och intermediära
     filament) i cellen bildar dess cytoskelett, varigenom cellens struktur organiseras.


     Cellkärna
     Cellkärnan omges av ett dubbelt membran med porer som är genomsläppliga för
     olika proteiner och mRNA. I cellkärnan finns organismens DNA och där sker
     replikationen och transkriptionen. Jämför föreläsning om cellen.
                                                8
Christian Gräslund

      Föreläsning 7

      Metallproteiner och fria radikaler

      Myoglobin
Proteinet innehåller en järnjon bundet till en heme-grupp och dess funktion är att lagra syre i
våra vävnader. Varje heme-grupp med sin järnjon kan binda en syremolekyl.

Hemoglobin
Proteinet består av fyra enheter som liknar myoglobinet. I varje enhet finns en heme-grupp
med järn som kan binda syre. Hemoglobin transporterar syre från lungorna där syret binds ut
till vävnaderna där syret frisätts. Hemoglobin ger blodet dess röda färg, eftersom
hemegruppen absorberar synligt ljus.

Elektrontransportproteiner
Innehåller ofta metalljoner såsom järn eller koppar, som kan ta upp och avge enstaka
elektroner occh därmed skifta från t.ex. en tvåvärt till trefärt positivt laddad järnjon. Sådana
proteiner ingår i typiskt i cellprocesser som omsätter energi, t.ex. cellandning (när molekylärt
syre blir kemisk energi) eller i växternas fotosystem, där absorption av solljus leder till att
vatten sönderdelas så att molekylärt syre bildas.

Fria radikaler
Molekyler eller delar av molekyler som innehåller en oparad elektron. Oftast mycket reaktiva
och reagerar med andra molekyler i sin närhet. Fria radikaler utgör ibland mellanled som kan
ta upp och avge elektroner i biokemiska reaktioner. Då bildas de fria radikalerna antingen i
små molekyler eller som beståndsdelar i vissa proteiner och har väl definierade funktioner.

Syreradikaler
Uppstår i mellanled när molekylärt syre skall omvandlas till vatten i våra celler. Trots flera
skyddsmekanismer kan syreradikaler ge upphov till skador på sin omgivning, t.ex.
närliggande DNA-molekyler.
                                                 9
Christian Gräslund     Föreläsning 8

     Membranproteiner

     Membranproteiner
     Membranen består av dubbelskikt av lipider i vilka proteiner av en rad olika typer
     sitter inkorporerade ganska tätt. De genomgående delarna av membranproteinerna
     är oftast veckade i spiralform. De kan bestå av flera genomgående komponenter
     som är sammanbundna på membranets olika sidor.

     Jonkanal
     En typ av membranproteiner har förmågan att släppa igenom natrium- eller
     kaliumjoner, dvs atomer som har förlorat en elektron och därför har en positiv
     laddning. I sin ena ände har de centrala jonkanalerna i proteinerna ett filter som
     kan skilja på natrium- och kaliumjoner. I den andra änden finns en elektriskt styrd
     grind. Jonkanaler finns i alla celler; i nervceller medger de att elektriska impulser
     transporteras längs cellen genom att de öppnas och stängas i ett bestämt mönster.

     ATP-syntas
     Detta membranprotein har förmågan att bygga upp ATP från ADP och en
     fosfatgrupp. Energin för detta kommer från den protonpump som uppstår pga den
     olika koncentrationen av vätejoner på de bägge sidorna av mitokondriernas
     membran. Pumpen får axeln i proteinet att snurra, varigenom ATP bildas. Se
     nyckelordförklaringarna från föreläsning om metabolism.
                                               10
Christian Gräslund     Föreläsning 9

     Bioinformatik

     Mutation

     Mutationer är förändringar i sekvensen av baspar; en bokstav kan bytas ut,
     ordningen kan kastas om, en bokstav kan försvinna, en ny kan skjutas in. En
     basparssekvens kan ändras, men ändå koda för samma aminosyra. Då har man en
     synonym mutation.

     Homologi

     Homologi innebär att sekvenser i olika organismer är lika och således har sitt
     ursprung i en gemensam förfader.

     Upplinjering

     Om två proteiner har samma aminosyror på samma ställe i polypeptidkedjan är det
     sannolikt att de kommer från samma ursprung (är homologa).

     Människans ursprung

     Mitokondrie-DNA visar att det finns 5 distinkta subgrupper av människor i Afrika,
     varav en emigrerade till resten av världen, för mellan 60000 och 40000 år sedan.
     Neandertalsmänniskan är inte vår urfader.
                                              11
Christian Gräslund

     Föreläsning 10

     Proteintrafik

     Signalpeptider

     När ett protein bildas får det en extra peptidkedja, som har till uppgift att leda
     proteinet till rätt ställe i cellen. Dessa signalpeptider hjälper proteinet att hitta
     öppningar i organellernas membran för att komma in i organellen. Signalpeptiden
     följer med vid proteinets inpassage.

     Proteintranslokaser

     Proteintranslokaser är proteiner i membran genom vilka proteinerna leds med hjälp
     av signalpeptiderna.

     Receptor

     Allmänt är receptorer proteiner som binder till andra proteiner på ett mycket
     specifikt sätt. I detta fall är det fråga om den del av organellens yttre translokas, till
     vilket signalpeptiden binder, så att proteinet ska kunna komma in i organellen.

     Translokationsvägar

     Det finns två vägar för proteiner i cellerna:
     Den sekretoriska vägen innebär att proteinerna alstras i det endoplasmatiska
     nätverket för att sedan transporteras flera olika tillsammans i en vesikel (”säck”)
     till slutdestinationen.
     Proteiner kan också alstras i cytoplasman för att sedan transporteras till sin
     destination ett i sänder.

     Processning

     När proteinet med sin signalpeptid har kommit in i organellen finns speciella
     enzym som klipper bort själva signalpeptiden och tillåter proteinet att vecka sig på
     ett korrekt sätt.
                                                 12
Christian Gräslund

     Föreläsning 11.

     Molekylära förkläden


     Molekylära chaperoner

     Det är en stor grupp av icke-relaterade proteinfamiljer vilkas roll är att stabilisera
     icke-veckade proteiner, vecka ut dem för translokering över membraner eller för
     degradering, och/eller assistera vid deras veckning och ihopsättning.


     Chaperonfamiljer

     Det finns 5 huvudfamiljer av chaperoner som har olika funktionssätt och olika
     struktur.


     Aggregering av proteiner

     Om proteiner klumpar ihop sig, t ex vid felveckning, talar man om aggregering.


     ”Heat shock proteiner”

     Dessa chaperoner uppstår vid förhöjd temperatur. Deras uppgift är att skydda
     andra proteiner.


     Proteosom

     Proteosomer svarar för degradering av felaktiga proteiner med hjälp av proteinet
     ubiquitin.
                                                13
Christian Gräslund

      Föreläsning 12 och 13

     Proteiners veckning och felveckning

     Lika löser lika

     Feta ämnen löser sig i fett och sockerarter löser sig i vatten.

     Allt eller intet

     Begreppet benämns också kooperativitet. Det innebär att ett protein är antingen
     veckat (nativt) eller oveckat (denaturerat). Några mellanformer existerar inte.

     Aggregering

     Om proteiner klumpar ihop sig, t ex vid felveckning, talar man om aggregering.

     Mutationer

     Mutationer är förändringar i arvsmassan, som gör att en gen kodar för ett felaktigt
     protein.

     Varför proteiner inte klibbar ihop

     De laddade delarna på proteinerna förhindrar att de klibbar ihop pga repulsionen.
                                              14
Christian Gräslund

      Föreläsning 14 + laboration

     DNA- kriminologi + laboration med DNA-sekvensering

     DNA/genom
     Se tidigare material

     Polymorfism

     Men polymorfism menas att individer skiljer sig från varandra genom olikheter i
     sitt DNA. Dessa olikheter finns i den icke-kodande delen av genomet.


     Organisation av mänskligt genom

     Nästan allt DNA finns i cellkärnan; en liten, men viktig andel finns i
     mitokondrierna.

     75% av DNA:t i cellkärnan tycks inte koda för något alls; här finns repetitiva
     sekvenser.

     Av återstående 25 %, tycks endast 10 % ha verklig betydelse och kodar för viktiga
     proteiner. Återstoden tycks inte koda för något av betydelse. Således kan man säga
     att bara cirka 2.5 % av allt DNA i det mänskliga genomet har någon verklig
     funktion.


     Repeterande sekvenser

     I den icke-kodande delen av genomet förekommer olika antal upprepningar av
     korta sekvenser, vilket ger upphov till polymorfism.


     VNTR/RFLP DNA fingerprinting

     Metoden uttyds: Variable Number of Tandem Repeats/Restriction Fragment
     Length Polymorfism. Man kan jämföra olika DNA-prover och se vilka som
     överensstämmer ifråga om repeterande sekvenser. Därmed kan man utesluta
     personer, vars icke-kodande DNA skiljer sig från det kända provet ifråga om
     antalet repetitioner.


     STR - Short Tandem Repeats

     Detta är ett standardiserat förfaringssätt som innebär att man klipper ut sekvenser
     från 13 olika platser i kromosomerna (i den icke-kodande delen) och jämför antalet
     upprepningar.
                                              15
Christian Gräslund

     Föreläsning 15

     Molekylära maskiner

     Tillverkning av ATP

     Enzymet ATP-syntas, som sitter i mitokondriens inre membran, drivs av ett
     protonflöde genom enzymet. Därigenom kommer enzymet att rotera och ADP
     inuti mitokondrien sugs in i hålrum i enzymet. Där adderas en fosfatgrupp och
     ATP har bildats.

     ADP: adenosindifosfat har två fosfatgrupper; lägger man till ytterligare en
     fosfatgrupp får man ATP, adenosintrifosfat. Se figur på sid 188 i läroboken.


     Varför roterar enzymet?

     Det finns ett överskott av protoner utanför mitokondriens inre membran. De dras
     till platser i ATP-syntaset som är negativt laddade och neutraliserar dessa. Då vill
     molekylen vrida sig mot ett område som föredrar neutrala peptider.

     Enzymet kommer sålunda att fungera som en motor och driva ATP-syntesen. En
     liknande mekanism driver flagellerna hos bakterier.


     Analogin med bränslecell

     NADH (från citronsyracykeln) avger en elektron som leds genom olika enzymer i
     mitokondriens inre membran. Därigenom pumpas protoner ut från mitokondriens
     inre. I enzymet cytokrom c oxidas förenas elektroner med syre och protoner så att
     vatten bildas.


     DNA i mitokondrier

     Mitokondrier anses vara resterna av en urbakterie, som inkorporerats i cellen.
     Mitokondriernas DNA svarar mot ett antal grundläggande processer. Ett flertal av
     de viktigaste komponenterna i elektrontransportkedjan kodas av denna DNA.
                                               16
Christian Gräslund

     Föreläsning 16

     Cellers signalering

     Bakterierodopsin

     Bakterierodopsin finns t ex hos halobakterier (egentligen arkéer) och flyttar
     laddningar (vätejoner) från insidan av bakteriemembranet till dess utsida med hjälp
     av ljusenergi. Det är ett rött membranprotein.


     Fototaxis

     Bakterier rör sig mot eller från ljus.


     Sensorer för ljus, lukt, smak

     Den centrala kemiska föreningen i rodopsin är retinal. Den är ljuskänslig, och
     fungerar därför som receptor i ögat hos djur. Samma princip används i sensorer för
     lukt och smak.


     Aktionspotential

     En aktionspotential är en snabb förändring av spänningen över en nervcells
     membran. En nervcell som får en tillräckligt stor signal kommer ett producera en
     spänningspuls på 0.1 V och cirka 1 ms varaktighet.


     Na/K-pumpen

     Normalt har nervcellen en negativ potentialskillnad jämfört med miljön utanför
     cellen. Koncentrationen av kaliumjoner (K+) är betydligt högre inuti än utanför
     cellen samtidigt som koncentrationen av natriumjoner (Na+) är högre utanför
     cellen.

     Då nervcellen stimuleras strömmar natriumjoner in genom en jonkanal (jmfr
     föreläsning 070213). Därefter öppnas jonkanaler för kaliumjoner, som strömmar ut
     ur nervcellen.

     Det finns en speciell jonpump som sedan återställer balansen med överskott på
     kaliumjoner och underskott på natriumjoner inuti nervcellen.
                                              17

								
To top