En ny punkt f�rs upp p� dagordningen under �vrigt by J7G2UPN

VIEWS: 9 PAGES: 24

									                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                       Sammanträdesdatum                                    Sida

      Miljönämnden           2009-09-23                                   108 (131)


      Plats och tid           Miljökontoret, Ishallen, Drottninggatan 45, kl 14.00-17.00

      Beslutande            Magnus Landberg (KD), ordförande
                       Mikael Sanfridson (S), vice ordförande
                       Magnus Redin (M)
                       Birgitta Unéus (M)
                       Patrik Bergenwald (FP) för Lennart Berggren (FP) § 65-74
                       Lussie Nyblaeus (M) för Patrik Bergenwald (FP) § 75-76
                       Kjell Wärn (M) för Lars Vikinge (C)
                       Lena Plyhm (S)
                       Annie Johansson (S)
                       Peter Hult (S)
      Övriga deltagande         se sid 109

      Utses att justera         Mikael Sanfridson

      Sekreterare            ..............................................................    Paragrafer 65-76
                       Ewa Johansson

      Ordförande            ..............................................................
                       Magnus Landberg

      Justerande            ..............................................................
                       Mikael Sanfridson

                       ANSLAG/BEVIS
                       Justeringen har tillkännagivits genom anslag

      Organ               Miljönämnden

      Sammanträdesdatum         2009-09-23

      Datum för anslags uppsättande   2009-10-02          Datum för anslags nedtagande    2009-11-02

      Förvaringsplats för protokollet  Miljökontoret, Drottninggatan 45, 3 tr

      Underskrift            ..............................................................
                       Ewa Johansson


Justerandes sign                          Utdragsbestyrkande
              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
              Sammanträdesdatum                   Sida

      Miljönämnden  2009-09-23                    109 (131)

              Övriga deltagande


              Ersättare:
              Lussi Nyblaeus (M) § 65-74
              Conny Öhman (S)
              Jenni Ignberg (S) § 65-73
              Mikael Rosenörn (S) § 65-70


              Övriga:
              Reidar Danielsson, miljöchef
              Anna Gustafsson, gruppchef miljö, § 65-66
              Annelie Hammarström, gruppchef hälsoskydd, § 65-73
              Roger Björk, miljöskyddssekreterare, § 65-73
              Per Linnér, miljöskyddsinspektör, § 65
              Ewa Johansson, sekreterare
Justerandes sign             Utdragsbestyrkande
                          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum                                    Sida

      Miljönämnden              2009-09-23                                   110 (131)
          Innehållsförteckning
          Information ............................................................................................................... 111
          Delegeringsbeslut ..................................................................................................... 112
          Tertialrapport ............................................................................................................ 113
          Beslutsattestant ......................................................................................................... 114
          Utbildningsplan för miljönämndens ledamöter ........................................................ 115
          Yttrande över detaljplaneprogram för Agraffen i Vasastaden ................................. 117
          Det är viktigt att fortsatt planarbete även bevakar skyddsavstånd till
          kraftvärmeverket. ..................................................................................................... 118
          Yttrande över detaljplaneprogram för Ullevileden i Tornby och Kallerstad, del av
          Skäggetorp 1:1 m fl, Linköping ............................................................................... 119
          Yttrande över detaljplan för Navringen 1 och del av Hackefors 5:1, Linköping ..... 125
          Yttrande över detaljplan för Nationaldagen 3, uppförande av bostadshus i Hjulsbro,
          Linköping ................................................................................................................. 127
          Kurser och konferenser ............................................................................................ 129
          Förrättningar ............................................................................................................. 130
          Handlingar för kännedom ......................................................................................... 131
Justerandes sign                            Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                     Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                      111 (131)
          Mn § 65.

          Information

             - Anna Lövsén, Bo-Göran Lindqvist och Joakim Persson från Tekniska
             Verken informerade om Linköpings kommuns vattenförsörjning.

             - miljöchefen informerade om det nya reglementet för strandskydd

             - Per Linnér, miljökontoret, redogjorde för den senaste informationen
             gällande deponin/soptippen nere vid småbåtshamnen

             - miljöchefen informerade om förslaget om tillsyn för vissa receptfria
             läkemedel som kan bli miljökontorets tillsynsansvar.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                    112 (131)
          Mn § 66.

          Delegeringsbeslut

          Miljönämnden beslutade att ta upp delegeringsbesluten mellan
          2009-08-26--2009-09-22 vid miljönämndens nästa sammanträde den 21 oktober.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       113 (131)
          Mn § 67.       Dnr. Mn 2008-833

          Tertialrapport


          ÄRENDE

          Miljönämndens tertialrapport visar på ett resultat i nivå med förra året och prognosen
          pekar mot ett mindre överskott samtidigt som verksamheten når ett bättre resultat än
          vad som budgeterats.

          BESLUT

          Miljönämnden beslutade

          att godkänna tertialrapporten.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                      Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                      114 (131)
          Mn § 68.       Dnr. Mn 2009-2039

          Beslutsattestant

          Ytterligare ersättare för miljöchef Reidar Danielsson som beslutsattestant för
          miljönämndens verksamhetsområde 140 enligt gällande kodplan behöver utses.

          BESLUT

          Miljönämnden beslutar

          att för tiden 2009-09-23 -- 2010-12-31 utse Anna Gustafsson och Anneli
            Hammarström som ersättare för miljöchef Reidar Danielsson till beslutsattestant
            för miljönämndens verksamhetsområde 140 enligt gällande kodplan.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                     Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                      115 (131)
          Mn § 69.

          Utbildningsplan för miljönämndens ledamöter

          Ny ledamot under mandatperiod.

          Genomgång av miljönämnden och kontorets verksamhet, samt genomgång av
          webben och hänvisning till viktiga dokument.
          Ansvarig: Miljöchefen
          Tid 1,5-2 tim.

          Introduktionsmapp.
          En mapp med följande information lämnas till ledamoten.
          Verksamhetsplan, Telefonlista för miljökontoret och nämnden, Personalens
          ansvarsområde, Reglementet, Delegationsordning , Arvodesregler
          Ansvarig: Sekreteraren

          Fördjupningsområde.
          Ledamot väljer ett av tre fördjupningsområden som intresseområde:
          Hälsoskydd, Miljöskydd, Livsmedel
          Ansvarig: Ledamot

          Verksamhetsbesök
          Varje år erbjuds minst ett verksamhetsbesök tillsamman med handläggare för
          information om hur kontoret arbetar.
          Ansvarig: Ledamot - Gruppchef
          Tid 3-5 tim/år.

          Kurser/ Konferenser
          Ledamot deltar i första hand på de utbildningar som finns inom fördjupningsområdet.
          Målsättning bör vara minst ett tillfälle per år.
          FAH:s årsmöte på våren är i första hand för ordförande och vice ordförande,
          höstmötet är i första hand för de nyaste ledamöterna.
          Redovisning av kurs/konferens görs på nästa nämnd möte
          Ansvarig: Ledamot
          Tid 1-2 dgr/år

          Nämndsammanträden
          Olika teman tas upp på nämndens sammanträden för ytterligare utbildning och
          information.
          En ny punkt förs upp på dagordningen under övrigt ”Vad som är på gång – aktuella
          frågor”

          Kommunövergripande politikerutbildningJusterandes sign                   Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                      116 (131)
          Undersöks vidare av miljöchefen, gäller arvodesregler, jäv, sekretess och andra
          aktuella riktlinjer

          Studieresa
          En studieresa görs i början av varje mandatperiod för nämnden och kontoret
          gemensamt för att förbättra kommunikationen inom nämnden och med kontoret.

          Uppföljning
          Ett dokument skapas för varje ledamot, där ovanstående aktiviteter prickas av och
          bokförs.
          Ansvarig: Sekreteraren

          BESLUT

          Miljönämnden beslutar

          att godkänna utbildningsplanen för miljönämndens ledamöter.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                        Sida

      Miljönämnden          2009-09-23                        117 (131)
          Mn § 70.        Dnr. Mn 2009-3043

          Yttrande över detaljplaneprogram för Agraffen i Vasastaden


          ÄRENDE

          Nuvarande byggnation på kvarteret Agraffen (PRISO-tomten) tillkom 1952. Här
          fanns tidigare Linköpings strumpfabrik (Ulla-strumpan). ÖP-98 anger att kvarteret
          ska användas för i huvudsak bostäder. Detaljplaneprogrammet är framtaget för att
          pröva en användning för bostäder, kontor och handel.

          Området gränsar i söder till bostadskvarter men i övrigt till gator som Östgötagatan i
          väster med ca 9000 fordon/dygn och Industrigatan i norr med ca 18 000 fordon/dygn.
          En ny trafikstrategi kommer i en framtid att ge halvering av trafikföringen på
          Industrigatan öster om Steningekorsningen. Sveagatan i söder kommer att fungera
          som lokalgata för all trafik till och från kvarteret Agraffen.

          Befintliga byggnader utom tegelskorstenen kommer att rivas för att ge plats för tre
          nya kvarter för bostäder, kontor och handel samt ett mindre torg mot
          Steningekorsningen. Det finns önskemål om att även inrymma en förskola i området.

          YRKANDE

          Annie Johansson (S) yrkar på ett tillägg till beslutet ”Det är viktigt att fortsatt
          planarbete även bevakar skyddsavstånd till kraftvärmeverket”.

          Miljönämnden bifaller yrkandet.

          BESLUT

          Miljönämnden beslutar

          att avge följande yttrande:

          Omvandlingen av kv Agraffen från verksamheter och handel till ett
          bostadskvarter med inslag av verksamheter som handel och kontor kan ses som
          en naturlig följd av byggnationen på Bantorget och planerna för övre
          Wasastaden. Agraffen kommer därmed att bilda en del av den norra gränsen
          för tätortens bostadskvarter utmed Industrigatan. En fortsatt omvandling av
          kvarteren söder om Industrigatan till tät stadsbebyggelse beskrivs bl a i
          remissförslaget till ÖP-staden.

          Bostadsbyggnationen i gränskvarteren kommer att synas väl och samtidigt
          utsättas för belastningar från omkringliggande verksamheter. Krav kommer


Justerandes sign                     Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                     118 (131)
          därför att ställas både på utseende, funktion och skydd från störningar och
          olycksrisker.

          Den historiska belastningen i form av ev. föroreningar i marken från tidigare
          verksamheter och i befintliga huskroppar behöver utredas vidare och åtgärdas
          så att minst kraven för känslig markanvändning kan uppfyllas som
          förutsättning för ny bostadsbyggnation. Även markradonhalter behöver
          klarläggas.
          Planområdet omges av gator och leder med stora trafikflöden. Fortsatt arbete
          bör klarlägga bullerförhållanden i det nya kvarteret och hur man ska kunna
          skapa goda boendemiljöer samt uppfylla gällande bullerkrav och riktvärden.
          Även buller från stambanan med person- och godstrafik bör ingå i utredningen.
          Sannolikt kommer godstrafiken att öka i framtiden samtidigt som vi planerar
          för att ostlänken ska passera drygt 100 meter från planområdet.

          Frågan om hur flygbullret över staden ska hanteras och hur riktvärdena bör
          tolkas diskuteras just nu. Regeringen och centrala myndigheter kommer
          förhoppningsvis med ett klarläggande inom en snar framtid. Miljönämnden har
          i remissyttrandet till ÖP-staden beslutat att man avstyrker byggande av
          bostäder, vårdlokaler och skolor i områden där flygbullernivåerna överstiger
          FBN 55 dBA eller 90 dBAmax .

          Det aktuella planområdet utsetts för maximala bullernivåer mellan 80 - 90 dBA
          från SAAB-fältet. I området bör därför bostädernas innemiljöer prioriteras så
          att gällande riktvärden uppfylls. För att kompensera höga bullernivåer och
          samtidigt öka boendekomforten bör ljudklass B uppfyllas. Miljönämnden anser
          att det är olämpligt att lokalisera förskolor i områden som utsetts för
          flygbullernivåer över 80 dBAmax eftersom verksamheten är beroende av att
          kunna nyttja utomhusmiljön dagligen.

          Nämnden instämmer i att även luftmiljöfrågor som partikelhalter och påverkan
          av emissioner från trafik och värmeverk bör utredas vidare.

          Den nuvarande markanvändningen innebär att en mycket stor del av ytan är
          hårdgjord vilket innebär att stora mängder dagvatten bildas vid nederbörd. I
          det fortsatta planarbetet bör inriktningen vara att begränsa
          dagvattenbildningen och möjliggöra en stor andel lokalt omhändertagande av
          dagvatten.

          Det är viktigt att fortsatt planarbete även bevakar skyddsavstånd till
          kraftvärmeverket.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       119 (131)
          Mn § 71.        Dnr. Mn 2009-2840

          Yttrande över detaljplaneprogram för Ullevileden i Tornby och
          Kallerstad, del av Skäggetorp 1:1 m fl, Linköping


          ÄRENDE

          Detaljplaneprogrammet syftar till att lägga fast sträckningen av Ulleviledens
          förlängning och möjliggöra en utbyggnad om drygt 3 km mellan Gottorpsgatan i väst
          och Mörtlösarondellen i öst. Härigenom färdigställs den nordöstra delen av stadens
          ”tredje Y-ring”. Området närmast öster om Stångån har hög
          översvämningsbenägenhet och ingår i ett invallningsföretag. Ullevileden förväntas
          medföra en avlastande effekt på Tornbyvägen, Kallerstadleden och
          Norrköpingsvägen.

          Alternativa brolägen och vägsträckor
          I programskedet undersöks tre alternativa brolägen över Stångån samt två
          utredningskorridorer mellan Åby Västergård och Mörtlösarondellen. Samtliga tre
          sträckor som beskriver olika brolägen börjar vid Gottorpsgatan och slutar vid Åby
          Västergård. I samband med vägbyggnationen kommer Åby Västergård sannolikt att
          behöva rivas. Varken i samrådshandlingen eller i miljökonsekvensbeskrivningen tar
          planförfattaren ställning för det ena eller andra alternativet.

            Broläge 1 förläggs så nära E4 som möjligt. Placeringen förutsätter ett brostöd i
            vattnet som vid anläggandet kan orsaka tillfällig spridning av förorenat sediment.
            Anslutning till segelbåtshamnen kommer jämfört med dagsläget att ske via en
            framtida cirkulationsplats väster om dagvattenmagasinet. Passage till Stångåns
            mynning sker under Ullevileden och E4 som dagens passage. Anslutning till Åby
            Västergård sker med en sydöstlig sträckning. Störningar från Ullevileden bedöms
            med denna sträckning till stora delar sammanföras med störningar från E4.

            Broläge 2 förläggs i den norra delen av båtuppläggningsplatsen vars läge därmed
            måste flyttas. Härigenom blir sträckan Gottorpsgatan – Åby Västergård betydligt
            rakare än vid val av broläge 1. Tornbydiket och dagvattendammen påverkas
            starkt. Anslutning till segelbåtshamnen kan ske via en cirkulationsplats något
            söder om dagvattendammen.

            Broläge 3 förläggs närmast staden vilket förväntas ha en gynnsam effekt på det
            rörliga friluftslivet som härigenom får en nära anslutning till stångåns östra sida.
            Tornbydiket berörs men dagvattendammen påverkas inte alls. Placeringens
            avstånd från E4 medför att brons gestaltning inte behöver samverka med
            motorvägsbron över huvud taget. Anslutning till segelbåtshamnen kan ske via en
            cirkulationsplats närmare staden.Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       120 (131)
          Båda utredningskorridorerna, Norra respektive Södra Kallerstadleden, börjar vid Åby
          Västergård och slutar vid Mörtlösarondellen.

            Norra Kallerstadleden leds förbi Åby Västergård utmed motorvägen och ansluter
            till en cirkulationsplats på Ekängsvägen relativt nära E4. Leden passerar norr om
            lertäkterna och möjliggör därmed ett sammanhållet rörligt friluftsliv och en
            framtida vattenpark på Kallerstadområdet. Detta alternativ medför en mindre rak
            sträckning av leden än det södra ledalternativet. Med denna dragning samlas
            bullerpåverkan på människors hälsa och miljön från Ullevileden och E4 så långt
            möjligt.

            Södra Kallerstadleden kommer närmare bebyggelsen på Åby Västergård.
            Cirkulationsplats som planeras vid korsningen av Ekängsvägen hamnar längre
            från motorvägen än det norra alternativet. Genom att dra leden genom avslutade
            vattenfyllda lertäkter blir vägavsnittet så rakt som möjligt. Härigenom erhålls ett
            större sammanhängande område mellan Ullevileden och motorvägen, jämfört
            med det Norra alternativet, för möjlighet till etablering av handel.


          Allmänna förutsättningar
          Bil- och kollektivtrafik samt gc-vägar
          Ullevileden planeras för en hastighet om 70 km/h. Leden byggs med från början två
          körfält men med möjlighet till fyrfältighet genom utbyggnad norrut, mot E4. En
          korsningspunkt i olika plan ut mot segelbåtshamnen blir nödvändig vid Norra
          Oskarsgatan (båtuppläggningsplatsen).

          Cirkulationsplatser anläggs vid det nya handelsområdet i Mörtlösa, på sträckan
          mellan Mörtlösa och Ekängsvägen samt vid Gottorpsgatan väster om
          dagvattendammen.

          Kollektivtrafik ska gå på Ullevileden. Parallellt med och söder om leden ska en
          separat gång- och cykelväg byggas.

          Belägenhet, naturvärden och markanvändning
          Väster om Ulleviledens korsning över Stångån ligger Tornby handels- och
          industriområde med mestadels stora tämligen låga byggnader. Öster om ån finns
          exempelvis biogasfabriken och Nykvarns reningsverk, miljöpåverkande
          verksamheter tillhörande Tekniska Verken. Ytterligare en bit österut ligger ett 30
          hektar stort område som ianspråktagits för lertäkt och som avgränsar mot ett relativt
          opåverkat böljande jordbrukslandskap ner mot Kallerstad gård, Kallerstadleden och
          Mörtlösa handelsområde.

          Ett större dike, Tornbydiket, som avvattnar Skäggetorp och stora delar av Tornby,
          mynnar i dagvattendammen väster om Stångån. I kommunens Naturvårdsprogram
          har dagvattendammen indelats i naturvärdesklass 2 men bedöms inte hysa några
          särskilt hänsynskrävande eller sällsynta arter. Stångån har på sträckan mellan Roxen
          och det första dämmet indelats i naturvärdesklass 1. Även vattensamlingen i lertäkten


Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                        Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       121 (131)
          har klassats högt, naturvärde 2, till stor del beroende på förekomst av spetsnate.
          Sammantaget med åmynningen hyser Stångån mycket höga ornitologiska värden.


          Den vegetationsbård som söder om E4 skuggar Stångån kommer åtminstone delvis
          att försvinna oavsett val av broläge. Det tredje broläget medför sannolikt minst
          intrång i den befintliga vegetationen. Oavsett val av plats för passage av ån bedöms
          borttagen vegetation kunna kompenseras med nyplantering.

          Ullevileden bedöms som en förutsättning för att den i översiktsplanen föreslagna
          markanvändningen, handelsverksamhet, ska kunna utvecklas i området. Med den
          norra Kallerstadsleden försvinner till stor del möjligheten att utnyttja stråket mellan
          Ullevileden och E4 för bebyggelse (handel) samtidigt som möjligheten att i
          framtiden utveckla en sammanhängande vattenpark bevaras. Planförfattaren söker
          finna en vägdragning med så litet intrång som möjligt på den pågående
          markanvändningen, jordbruk, och med ambitionen att lämna kvar så få obrukbara
          restytor som möjligt.

          Bullerpåverkan
          Bullerpåverkan på människors hälsa och miljön inom området sker huvudsakligen
          från motorvägens trafik och genom att området ligger innanför gränsen för
          flygbullervärden över 70 respektive 80 dBA. I och med närheten till E4 är stora delar
          av området bullerutsatt. En sträckning av Ullevileden nära motorvägen, Norra
          Kallerstadsleden, skulle samla bullerkällorna mer än det södra alternativet. Framtida
          bebyggelses söder om Kallerstadleden kommer att avskärma viss del av
          ljudpåverkan.

          En sydlig sträckning av Kallerstadleden kommer att påverka ett tidigare relativt
          ostört område mellan lertäkten och Kallerstad park. Samtidigt bör
          rekreationsområdenas, liksom de få bostädernas, bullersituation beaktas inom
          planområdet.

          Risker
          Stora delar av Kallerstad ligger inom översvämningsbenägna områden. För
          närvarande arbetar Kallerstad invallningsföretag med restaurering och förstärkning
          (+3 meter) av den invallning som är tänkt att klara mycket höga flöden. Ullevileden
          bedöms inte vara i riskzonen med hänvisning till översvämningsrisk. Transport av
          farligt gods kommer att hänvisas till Ullevileden för att avlasta mer centrala vägar.

          Dagvattennät
          Planprogrammet förväntas medföra ökad risk och belastning på Roxen av dagvatten.
          Hur detta ska hanteras behandlas i kommande detaljplanestudier.

          Landskapsbild
          Broläge 1 och den västliga delen av Kallerstad norra innebär störst påverkan på
          landskapsbilden, sett från motorvägen. Hur stor den visuella bilden blir avgörs till
          stor del av broutformningen.
          Samstämmighet tidigare beslut och behovsbedömning av Miljöbedömning


Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       122 (131)
          Enligt planförfattaren är programmet samstämmigt med tidigare beslut om
          inriktningen av områdets utveckling. Inriktningen är tydlig vad gäller att i första hand
          komplettera befintlig bebyggelse och bygga vidare på stadens särprägel.
          Sammantaget bedöms planprogrammet överensstämma med det nationella målet God
          bebyggd miljö och med kommunens mål i Lokal Agenda 21.

          Den ökade biltrafiken bedöms inte riskera att Miljökvalitetsnormer för luft
          överskrids. De positiva effekterna av genomförandet består i ett bättre utnyttjande av
          innerstadens service och det totalt sett minskade bilberoendet. Planförfattaren
          bedömer inte att genomförandet av programmets förslag kan ge upphov till
          betydande miljöpåverkan.

          Föroreningar i mark och vatten
          Med kännedom om stadens historia kan förorenat sediment i Stångån förväntas.
          Utsläpp till Stångån från ett stort antal lokala och regionala industriprocesser,
          dagvatten och samhällsfunktioner bidrar och har bidragit till belastning av
          vattendraget.

          Dokumenterade deponier finns strax söder och sydväst om programområdet. Inga
          kända miljöstörande verksamheter har bedrivits inom programområdet. (Efter att
          samrådshandlingarna färdigställts har en tidigare okänd större kommunal deponi
          hittats, deponin berör broläge 2 och 3).

          På båtuppläggningsplatsen kan rester av båtbottenfärger medföra lokal
          markförorening.

          Undersökningar visar att Stångåns sediment är förorenade vid utloppet mot Roxen.
          Provtagning norr om motorvägsbron visar på förhöjda metallhalter, bl.a. kvicksilver,
          samt på förhöjda halter av opolära kolväten.

          YRKANDE

          Magnus Redin (M) yrkar på ett tillägg till beslutet innan rubriken ”Förorenad mark”
          - ”Miljönämnden föredrar broläget närmast E4 eftersom den ger den långsiktiga
          nyttan att bullerstörningen av bebyggelsen blir mindre och stadsbebyggelseytan som
          får närhet till dagvattendammen och Stångån ökar”.

          Miljönämnden bifaller yrkandet.

          BESLUT

          Miljönämnden beslutar

          att avge följande yttrande:
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                    123 (131)
          Val av broläge

          Samrådshandlingen visar att Tornbydikets dagvattendamm påtagligt minskar i
          storlek vid val av broläge 1 men att dammen kan flyttas söderut och då ges
          minst lika stor yta och funktion. Broläge 1 medför även att muddring
          (vattenverksamhet) måste utföras vid byggande av en stödpelare i å- fåran.
          Vattenverksamhet är tillståndspliktigt och regleras av länsstyrelsen. Den
          aktuella stödpelarens utformning och val av försiktighetsmått avgör hur stor
          miljöpåverkan det bottensediment som rörs upp kommer att ha på recipienten
          nedströms broläget. Med hänvisning till kända föroreningar i Stångåns
          bottensediment är det viktigt att byggnationen sker med stor försiktighet.

          De störningar av naturvärden (klass 2) som är oundvikliga kan kompenseras
          och dammen kan utökas på sådant sätt att naturlivet gynnas. Vid detta val av
          broläge korsas Stångån närmast E4 där omgivningarna redan är bullerstörda
          och trafikpåverkade. Den vegetation som måste tas bort bedöms som
          naturvärde klass 3 och bedöms till stora delar kunna återställas med
          nyplantering.

          Broläge 2 innebär störst intrång på dagvattendammen. På grund av
          utrymmesbrist medför brons placering även svårigheter att kompensera för
          bortfallet. Jämfört med broläge 1 medför avståndet från E4 att ett större
          område påverkas av buller.

          Broläge 3 innebär, jämfört med övriga brolägen, minst påverkan på den
          befintliga dagvattendammen. Samtidigt innebär placeringen störst spridning av
          trafikbuller och störst ianspråktagande av yta för vägdragningen. Broläget
          kommer nära men tangerar inte en sedan länge känd deponi.

          Miljönämnden föredrar broläget närmast E4 eftersom den ger den långsiktiga
          nyttan att bullerstörningen av bebyggelsen blir mindre och stadsbebyggelseytan
          som får närhet till dagvattendammen och Stångån ökar.

          Förorenad mark

          Planerade markarbeten i ovan nämnda brolägen berör platser som enligt
          kommunens och länsstyrelsens kartläggningar tidigare inte misstänkts vara
          förorenade.

          Utgrävningar har genomförts av Riksantikvarieämbetet för att säkerställa
          eventuella fornfynd vid platsen för alternativa vägdragningar (brolägen). Vid
          dessa utgrävningar påträffades en sannolikt stor kommunal deponi för hushålls
          och industriavfall. Den eventuella deponin kan medföra att de två sydligaste
          brolägena inte går att genomföra utan föregående sanering. En noggrann
          avgränsning, mark- och grundvattenundersökning planeras. Val av analyser vid
          provtagning ska ske i samråd med miljökontoret.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                    124 (131)
          Flygbuller

          Det aktuella planområdet är utöver påverkan från vägtrafikens buller även
          utsatt för visst flygbuller från SAAB:s verksamhet. Flygningar med JAS 39
          Gripen ger en högsta bullernivå som beräknas ligga mellan 70 till 80 dBA. I
          enlighet med samrådshandlingen kan dock all bebyggelse tillåtas med hänsyn
          till flygbuller.

          Trafikbuller

          Miljönämnden förutsätter att Ullevileden utformas på ett sätt som naturligt
          medför att leden inte inbjuder till trafikrytm överstigande 70 km/h.
          Vägsträckningen i det Norra ledalternativet har en utformning som inbjuder till
          mer återhållsam körning än vad som är fallet i det Södra ledalternativet som
          har mycket rak sträckning.

          Dagvatten

          Nämnden förutsätter att dagvatten från Ullevileden kan omhändertas så att
          Stångån så långt möjligt skyddas från påverkan vid ett eventuellt utsläpp från
          väg- eller transporthaveri.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       125 (131)
          Mn § 72.       Dnr. Mn 2009-2953

          Yttrande över detaljplan för Navringen 1 och del av Hackefors 5:1,
          Linköping

          ÄRENDE

          Detaljplaneförslaget syftar till att exploatera kommunens fastighet Navringen 1,
          Sviestad gård, och att ändra fastighetens användningsområde. Sviestad gård används
          enligt gällande detaljplan för bostadsändamål. Planförslaget innebär en ändring till
          kontor, handel och service. Gården står för närvarande obebodd och är bullerstörd.
          Sviestad gård har en mycket gammal historia och huvudbyggnaden har ett högt
          kulturvärde varför planändringen inte får medföra någon förvanskning av
          byggnadens yttre form och allmänna karaktär.

          Allmänt
          Detaljplanen berör jordbruksfastigheten Sviestad gård som är omnämnd i skrifter så
          långt tillbaka som på 1200- talet. Omgivande markanvändning har övergått från
          jordbruk till industri vilket successivt medfört ökad bullerstörning. Tomten ligger i
          utkanten av Hackefors industriområde och under SAAB s flygbullerzon. En mindre
          del av omgivande industrimark, del av Hackefors 5.1 tillhörande Linköpings
          kommun (eg. parkområde), överförs till Navringen 1 för att göra fastigheten mer
          ändamålsenlig.

          Detaljplan, områdesbestämmelser
          Den gällande översiktsplanen från 1998 och den pågående samrådshandlingen
          ”Översiktsplan för staden Linköping” beskriver den aktuella delen av Hackefors som
          ett utbyggnadsområde ”för verksamheter, störande eller av andra skäl olämpliga att
          placera centralt”.

          Stadsplan 662 gäller för den mindre del av Hackefors 5:1 som utgörs av Sviestad
          gårds parkmiljö och som ska tillföras Navringen 1.

          Natur
          Till Sviestad gård hör ett parkområde med betydande värde som representant för sin
          typ av gårdsmiljö kring Linköping. Enligt planförslaget ingick en stor del av parkens
          träd i en trädinventering vars resultat ska ligga till grund för en kommande
          skötselplan med syfte att säkerställa parkmiljöns bevarande och karaktär.

          Buller
          Planområdet ligger inom ”blå zon” enligt den pågående samrådshandlingen för ny
          översiktsplan. Det innebär att flygbullret överskrider 60 FBN och att
          maximalbullernivå ligger över 100 dB. Detta innebär att gällande riktvärde för
          maximalnivå utomhus från flygtrafik överskrids men med hänvisning till planerat
          användningsändamål bedöms det inte utgöra hinder för förslaget till planändring.


Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                     Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                      126 (131)


          Förutom bullerstörningar som hör samman med flygbuller från verksamheten kring
          SAAB s flygplats störs planområdet av motorbuller från Linköpings motorstadion
          och industriområdet.

          Förorenad mark, risker och störningar
          Planområdet har en tidigare brukningshistoria som park och mangårdsbyggnad för
          jordbruk varför det saknas anledning att misstänka förorenad mark.

          Några konkreta olycksrisker bedöms inte finnas inom planområdet. Närmast området
          finns i dagsläget inga verksamheter med påtagliga störningar på omgivningen.

          YRKANDE

          Magnus Redin (M) yrkar på ett tillägg till beslutet:
          Materiel- och energieffektivitet
          Planeringen av bostäder i planområdet bör ske med hänsyn till största möjliga
          material- och energieffektivitet.

          Miljönämnden bifaller yrkandet.

          BESLUT

          Miljönämnden beslutar

          att avge följande yttrande:

          Miljönämnden har ingen erinran mot föreslagen ändring av detaljplan för
          Navringen 1 och del av Hackefors 5:1.

          ”Materiel- och energieffektivitet
          Planeringen av bostäder i planområdet bör ske med hänsyn till största möjliga
          material- och energieffektivitet”.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                       127 (131)
          Mn § 73.        Dnr. Mn 2009-2952

          Yttrande över detaljplan för Nationaldagen 3, uppförande av
          bostadshus i Hjulsbro, Linköping

          ÄRENDE

          Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av bostadshus på en fastighet i
          Hjulsbro som tidigare använts för industriändamål. Den aktuella tomten gränsar i
          öster och väster till lokalgator och i norr och söder till villabebyggelse. Anslutning
          till byggnaderna kommer att ske från Mjölnarevägen vilken är betydligt lugnare än
          Hjulsbrovägen som försörjer ett större område och som dessutom trafikeras av
          kollektivtrafik.

          Fastighetens historia
          De industribyggnader som tidigare funnits på tomten revs under 2007 efter att ha
          stått tomma en längre tid. Byggnaderna har bland annat hyst en kartongfabrik och
          lager för ett saneringsföretag. Det finns inga synliga rester ovan mark av den
          avslutade industriella verksamheten.

          Områdesbestämmelser
          Detaljplaneförslaget innebär att en sedan lång tid outnyttjat markområde i centrala
          Hjulsbros åter kommer till användning. Befintlig byggnadsplan för området,
          fastställd av länsstyrelsen 1948, anger planområdet som mark för bostads- och
          handelsändamål med restriktionen två våningars byggnadshöjd.

          Natur
          Det finns inga kända naturvärden inom området. Någon betydande miljöpåverkan
          bedöms inte uppstå till följd av planens genomförande.

          Buller
          Planområdet ligger innanför 70 dBA-kurvan för beräknat flygbuller, angivet som
          maximalnivå, från flygning med JAS 39 Gripen. Detta innebär ett överskridande av
          gällande riktvärde för maximalnivå utomhus från flygtrafik, men bedöms med
          hänvisning till planerat användningsändamål inte utgöra något hinder för den
          föreslagna planändringen. Enligt planförfattaren ligger planområdet inom ”grön zon”
          med hänvisning till flygbuller enligt karta tillhörande ”Översiktsplan för staden
          Linköping”.

          I samrådshandlingen ”Översiktsplan för staden Linköping” (april 2007) redovisas
          bullerberäkningar för området som visar att vägtrafikbuller från Vårdsbergsvägen
          inte är något påtagligt problem för de planerade bostäderna.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                     Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                      128 (131)
          Förorenad mark
          Undersökning av markens föroreningssituation pågår. Om förorenad mark påträffas
          kommer det att leda till en anmälan om sanering.

          Övriga risker och störningar
          Planområdet ligger i en villabebyggelse med ringa genomfartstrafik. Det finns inga
          miljöstörande verksamheter i närområdet. Luftkvaliteten bedöms som god med
          hänvisning till beräknade värden för en punkt närmare stadsdelens genomfartstrafik
          vid korsningen Hjulsbrovägen – Vårdsbergsvägen. Beräkningspunkten ligger cirka
          80 meter från planområdet.

          BESLUT

          Miljönämnden beslutar

          att avge följande yttrande:

          Förorenad mark
          Fastighetens tidigare användning för industriändamål motiverar en
          undersökning av markens status avseende förorenad mark. Om förorenad
          mark påträffas och om nivån överstigen gränsen för känslig markanvändning
          ska en saneringsanmälan inlämnas till miljönämnden. Sanering ska genomföras
          innan fastigheten får användas för bostadsändamål.

          Material- och energieffektivitet
          Planeringen av bostäder i planområdet bör ske med hänsyn till största möjliga
          material- och energieffektivitet.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

      Miljönämnden        2009-09-23                     129 (131)
          Mn § 74.

          Kurser och konferenser

          Lussie Nyblaeus redogjorde för Rikskonferensen Avlopp och Kretslopp i Linköping
          den 2-3 mars 2009.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum            Sida

      Miljönämnden        2009-09-23             130 (131)
          Mn § 75.

          Förrättningar

          Förrättningar redovisades på blankett för godkännande.

          Miljönämnden beslutar

          att godkänna förrättningarna.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

      Miljönämnden         2009-09-23                      131 (131)
          Mn § 76.

          Handlingar för kännedom


          Miljökontoret anmäler följande ärenden för kännedom

          1.  Länsstyrelsen, beslut 2009-08-26, avslag överklagande av beslut mot utsläpp av
            orenat avloppsvatten, XX i Linköpings kommun.

          2.  Växjö Tingsrätt, deldom 2009-08-31, i ansökan om tillstånd att driva befintlig
            och ändrad anläggning för tillverkning av lättklinker, AB Svensk Leca.

          3.  Länsstyrelsen, beslut 2009-08-26, avslag på överklagande av beslut om förbud
            mot utsläpp av orenat avloppsvatten, XX, Linköpings kommun.

          4.  Underrättelse till Naturvårdsverket om risk för överskridande av
            miljökvalitetsnorm.

          5. Länsstyrelsen, beslut 2009-08-26, ändring av villkor i tillstånd enl miljöbalken
           till krematoriedrift på fastigheten Åsdymlingen 5:3 i Linköpings kommun.

          6.  Länsstyrelsen, beslut 2009-08-17, anmälan enl 21§ förordningen om miljöfarlig
            verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gällande förbättringar i vissa processteg
            vid Nykvarnsverket, Linköpings kommun.

          7.  Länsstyrelsen, beslut 2009-08-17, anmälan enl 21§ förordningen om miljöfarlig
            verksamhet och hälsoskydd (1998:899) avseende nyttjande av tvättad sand från
            Nykvarnsverket i Linköpings kommun.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande

								
To top