Kapitulli 6 Analiza dhe zgjedhja e strategjis� by gioAqGh

VIEWS: 0 PAGES: 18

									       Kapitulli 6
  Analiza dhe zgjedhja e strategjisë


Strategic Management:
  Concepts & Cases
   12th Edition
   Fred David
 Analiza dhe zgjedhja e strategjisë

Natyra e analizës dhe zgjedhjes së strategjisë

 Krijimi i objektivave afatgjate
 Gjenerimi i strategjive alternative
 Përzgjedhja e strategjive për vazhdim
 Alternativa më e mirë – realizon misionin dhe objektivat
Korniza e përgjithshme e formulimit të strategjisë


             Faza 1:
            Faza hyrëse
    Faza 2:              Faza 3:
  Faza e zgjedhjes         Faza e vendosjes
Korniza analitike e formulimit të strategjisë

                 Matrica e vlerësimit të faktorëve
                      të brendshëm
                        (IFE)
       Faza 1:       Matrica e vlerësimit të faktorëve
                       të jashtëm
      Faza hyrëse
                        (EFE)
                 Matrica e profilit konkurrues
                       (CPM)
Korniza analitike e formulimit të strategjisë
                     Matrica SWOT                    Matrica SPACE


       Faza 2:           Matrica BCG
     Faza e zgjedhjes


                      Matrica IE                 Matrica e strategjisë kryesore
        Matrica SWOT

Katër lloje të strategjive

Forcat-Mundësitë (FM) (SO)
Dobësitë-Mundësitë (DM) (WO)
Forcat-Rreziqet (FRR) (ST)
Dobësitë-Rreziqet (DRR) (WT)
      TOWS Matrica
      Strategjia SO (FM)


 Forcat
Dobësitë             Shfrytëzon forcat
                  e brendshme
Mundësitë
                   të firmës
 Rreziqet    Strategjia
                 që të arrijë përfitim
         SO (FM)     në shanset jashtë
 SWOT
      Strategjia WO (DM)


 Forcat
Dobësitë             Duke përmirësuar
Mundësitë                dobësitë
                   e brendshme
 Rreziqet              arrin përfitim
        Strategjia    në shanset e jashtme
 SWOT       WO
         (DM)
      Strategjia ST (FRR) Forcat
Dobësitë                Shfrytëzon
                  forcat e firmës që
Mundësitë
                   t’iu shmanget
 Rreziqet    Strategjia     apo t’i zvogëlojë
         ST (FRR)     rreziqet nga jashtë
 SWOT
      Strategjia WT (DRR) Forcat             Taktika të arsyeshme
Dobësitë              për zvogëlimin e
                    dobësive të
Mundësitë
                    brendshme
 Rreziqet    Strategjia     dhe shamgies se
                 rreziqeve të mjedisit
         WT (DRR)
 SWOT
             Matrica TOWS
       Faktorët e  Forcat – S (F)       Dobësitë – W
       brendshëm                  (D)
Faktorët e
jashtëm


 Mundësitë – O       Strategjia SO       Strategjia WO
   (M)            (maxi-maxi)        (mini-max)
              Shfrytëzo forcat për të  Kapërce dobësitë duke
               përfituar shanset    shfrytëzuar shansetRreziqet – T (RR)      Strategjia ST       Strategjia WT
                              (mini-mini)
                (maxi-min)
                           Minimizojë dobësitë dhe
              Shfrytëzo forcat për
                            shmangiu rreziqeve
               t’iu shmangur
                 rreziqeve
   Faktorët e analizës së pozitës strategjike SPACE

 Pozita e brendshme strategjike          Pozita e jashtme strategjike
Fuqia financiare (FS)            Stabiliteti i mjedisit (SM)

Kthimi i investimeve             Ndryshimet teknologjike
Likuiditeti                 Shkalla e inflacionit
Kapitali punues               Ndryshimi i kërkesave në treg
Rrjedha e parasë               Niveli i çmimeve të produkteve konkurrente
                       Pengesat hyrëse
                       Presioni i konkurrencës
                       Elasticiteti i çmimeve të kërkesës


Përparësia konkurruese PK            Fuqia në degë (FD)
Pjesëmarrja në treg
Cilësia e produktit               Potenciali i rritjes në degë
Cikli jetësor i produkteve            Potenciali i profitit
Lojaliteti i blerësve              Stabiliteti financiar
Know-how teknologjik               Know-how teknologjik
Kontrolli i furnitorëve dhe distributorëve    Produktiviteti            12
    Faktorët e analizës së pozitës strategjike SPACE
    Konzervatizimi            FS  Strategjitë:
                                 Agresiviteti
                    +6     Depërtimi në treg
   Strategjitë:
                    +5
    Depërtimi në treg              Zhvillimi i tregut
                    +4
    Zhvillimi i tregut        +3     Zhvillimi i produktit

    Zhvillimi i produktit      +2     Integrimet para-prapavaj. horizontale
                          Diversifikimi konklom.koncent.horizontal
    Diversifikimi i koncentruar   +1
                          Ose strategjitë e kombinuara
PK                                               FD
   -6   -5   -4  -3  -2  -1  -1     +1  +2 +3    +4   +5  +6
       Defanzive         -2            Konkurruese
   Strategjitë:                 Strategjitë:
                    -3
    Shkurtimi                  Integrimet para-prapavaj. Horizontale
                    -4     Depërtimi në treg
    Shitja/Zhveshja
                    -5     Zhvillimi i tregut, zhvillimi i produktit
    Likuidimi
                    -6     Bashkimi i ndërmarrjeve
                     SM                           13
                                      Matrica BCG
                                   Pozita e pjesëmarrjes relative në treg
                          E lartë             Mesatare                 E ulët
Norma e rritjes së shitjeve në industri
                                Yjet - II               Pikëpyetjet - I
                     E lartë                        Pjesë e vogël e tregut
                                                Margjina të vogla të profitit
                            Rritje e madhe e tregut         Rreziku i madh që të kalohet në
                            Gjenerues i madh parash         “Qen”
                            Strategjia që duhet ndjekur:      Strategjia që duhet ndjekur:
                                                Ose investo që të e përfitosh
                            Investo profitin për rritje       një pjesë më të madhe të tregut,
                Mesatare                            ose konsidero likuidimin e
                                                mjeteve

                               Lopët mjelëse - III           Qentë - IV
                                              Pjesë e ulët e tregut
                                              Rritje e vogël e tregut
                            Rritje e vogël e tregut       Gjeneron profit të ulët
                            Gjeneron profit dhe sasi të     Strategjia që duhet ndjekur:
                            mëdha parash             Fokusim në vetëm nje segment
                     E ulët    Strategjia që duhet ndjekur:    Eliminimi i produktit
                            Shfrytëzo profitin për të      Likuidim i mjeteve
                            investuar në produkte të reja ose                 14
                                              Anashkalo projektet me risk të
                            fillo ngritjen diku tjetër      madh
   Matrica e strategjisë së madhe (GSM)
• Matrica e strategjisë së madhe është e pozicionuar në dy
 dimensione vlerësuese:
 Pozita konkurruese
 Rritja e tregut
 Në këtë model biznesi mund të pozicionet në një prej
 kuadrateve:
 Kuadrati I: Pozicion i fuqishëm konkurrues në një treg me
 rritje të shpejtë.
 Kuadrati II: Pozicion i dobët konkurrues në një treg me rritje të
 shpejtë.
 Kuadrati III: Pozicion i dobët konkurrues në një treg me rritje
 të ngadalshme.
 Pozicion i fuqishëm konkurrues në një treg me rritje të
 ngadalshme.
                 Rritja e shpejtë e tregut

                           Kuandranti I
           Kuandranti II
                       1.  Zhvillimi i tregut
      1.   Zhvillimi i tregut
                       2.  Depërtimi në treg
      2.   Depërtimi në treg
                       3.  Zhvillimi i produktit
      3.   Zhvillimi i produktit
                       4.  Integrimi paravajtës
      4.   Integrimi horizontal
                       5.  Integrimi prapavajtës
      5.   Divestiturë
                       6.  Integrimi horizontal
      6.   Likuidim
Pozitë e dobët                7.  Diversifikimi koncentrik
                                       Pozitë e fortë
 konkurruese                                 konkurruese
           Kuandranti III          Kuandranti IV
     1.   Pakësimi (Retrenchment)   1.  Diversifikimi koncentrik
     2.   Diversifikimi koncentrik  2.  Diversifikimi horizontal
     3.   Diversifikimi horizontal  3.  Diversifikimi konglomerat
     4.   Diversifikimi konglomerat  4.  Investime të përbashkëta
     5.   Likuidimi            (Joint ventures)
               Rritja e ngadalshme e tregut              16
Korniza analitike e formulimit të strategjisë
                   Matrica strategjike
      Faza 3:
                  e planifikimit cilësor
   Faza e vendosjes
                      (QSPM)
  QSPM                 Alternativat strategjike
Faktorët e jashtëm kyç     Rëndësia  Strategjia 1  Strategjia 2  Strategjia 3
Ekonomik
Politik, legal, qeveritar
Social, kulturor, demografik
Të mjedisit
Teknologjik
Konkurrues
Faktorët e brendshëm kyç
Menaxhmenti
Marketingu
Financat/Kontabiliteti
Prodhimi/Puna
Hulumtimi dhe zhvillimi
Sistemi informatik i
menaxhmentit


                                        18

								
To top