mail Interactive Advertising Internet News Release Search

Document Sample
mail Interactive Advertising Internet News Release Search Powered By Docstoc
					   บทที่ 3
หลักการตลาดออนไลน์    1
        กลุ่มผูใ้ ช้อนเทอร์เน็ตในประเทศไทย
              ิ

-          ้
  ส่ วนใหญ่เป็ นผูชาย
-  ส่ วนใหญ่เป็ นคนโสด และวัยศึกษา หรื อวัยทางานตอนต้น
-  มีการศึกษาดี ร้อยละ 89 กาลังศึกษาหรื อจบปริ ญญาตรี แล้ว
-  มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
-  ไม่ถึงร้อยละ 20 เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านอินเทอร์เน็ต


     สารวจโดย Nectec ในพ.ศ. 2549
                2
                    ิ
         วัตถุประสงค์ของการใช้อนเทอร์เน็ต
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
• เพือการติดต่ อสื่ อสาร
   ่
         ์
     ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด และการสนทนาในห้องสนทนา
(Chat Room) ได้รับความนิยมมากที่สุด


• เพือการค้ นหาข้ อมูลข่ าวสาร
   ่
    ถูกใช้มากในการติดตามข่าว และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพลง
 และเกมส์
                 3
กิจกรรม                                   ร้อยละ
ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
    ์                                  94.1
ค้นหาข้อมูล                                91.1
ติดตามข่าว                                 71.3
เว็บบอร์ด                           64.5
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์                             56.9
ชมสินค้า                           52.3
สนทนา                                   50.5
ดาวน์โหลดเพลง                               41.5
 ่                ่   ิ
ทีมา: หนังสือรายงานผลการสารวจกลุมผูใ้ ช้อนเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2549, สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

                          4
                    ้
          แบบจาลองพฤติกรรมของผูบริโภค
                คุณลักษณะของของสินค้า
       ้ื ่
คุณลักษณะของผูซ้ อทัวไป                        สภาพแวดล้อม
                   และบริการ เป้ าหมายในการซื้อ      ขันตอนในการซื้อ
                 ้                    ้   ้
                                 การซื้อซาของผูบริโถคคุณลักษณะของผูซ้ อที้เป็ น
       ้ื               ระบบ e-commerce
    องค์กร           ่
               ระบบทีสนับสนุน   คุณลักษณธของเว็บไซต์    บริการลูกค้า
                    5
      ่ ีิ          ้
  ตัวแปรทีมอทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบริโภค

1. ตัวแปรอิสระ
2.ตัวแปรแทรกซ้อน
3.กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
              ้
4.ตัวแปรตาม
           6
     บทบาทในการซื้อ(Buying roles)
 Initiator
 Influencer
 Decider
 Buyer
 User
Problem/Need  Information    Evaluation of   Purchase
 Recognition   Search     Alternatives   Decision
                         Post Purchase
               7           Behavior
      ้
ประเภทของผูบริโภค
    8
             การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 เครืองมือทีสาคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
   ่   ่
   1.  Digital marketing
   2.  Display marketing
   3.  E-mail
   4.  Interactive Advertising
   5.  Internet News Release
   6.  Search Engine Management
   7.  Pay Per Click
   8.  Search Engine Optimization
   9.  Social Media Marketing9
     องค์ประกอบของการตลาดออนไลน์

6P
 1.  Product
 2.  Price
 3.  Place
 4.  Promotion
 5.  Personalization
 6.  Privacy    10
       หลักการตลาดของ EC


1. Product หมายถึง สิ นค้าและบริ การต่าง ๆ โดยผูจดทา
                          ้ั
 เว็บไซต์จะต้องพยายามให้รายละเอียดของตัวสิ นค้ามาก
 ที่สุด โดยเนื้อความไม่เกินเลยความจริ ง และให้เกิดความ
 น่าสนใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น


             11
                                        Product

 การแนะนาสิ นค้ าที่จับต้ องได้
   1. รู ปภาพสิ นค้ า ต้องชัดเจน ไม่มืด การวางวัตถุตองมีความสมดุลกัน โดยควรจัดให้มี 2 ขนาด
                           ้
   คือ ขนาด Preview และขนาด Full
            รูปขนาด Preview               รูปขนาด Full
                       12
                              Product

 2. ชื่อไฟล์ ควรเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพของสิ นค้าเป็ นรหัสแทน เผือว่า
                               ่
 ลูกค้าสนใจแล้วเซฟรู ป จะได้ทราบว่ารู ปนี้สินค้าอะไร รหัสอะไร
                  ั
 เข้ามาครั้งต่อไปสามารถสังซื้อได้ทนที
               ่

                       สิ นค้ ารหัส V012
                       ชื่อไฟล์ ควรจะเป็ น V012.jpg


                 13
                               Product
 3. การเขียนข้ อความบรรยายสิ นค้ า กระชับได้ใจความ ครบถ้วน
 ไม่เกินจริ ง ถ้ามียหอหรื อรุ่ นต้องบอกให้ชดเจน
           ี่ ้          ั
              ตัวอย่ าง
              แผ่นระบายความร้อนโน๊ตบุ๊ค * ขนาด 30x25x4
              ซม. * ยาว 75 ซม. * ใช้สายต่อ USB เสี ยบเข้ากับ
              UUSB ของโน๊คบุ๊ค พัดลม 2 ตัวช่วยระบายความ
              ร้อนขณะใช้ NOOT BOOK ยืดอายุการใช้งาน *
              เนื้อวัสดุ ANTI-SLID PMMA ดีไซน์สวยงาม
              ออกแบบยกระดับเพื่อให้ทางานได้สะดวกยิงขึ้น ่
              ไม่เมื่อยนิ้ว มีช่องต่อ USB 2 ช่อง พร้อม USB
              POWER CARD
               14
                          Product
 4. รูปภาพการบริการ จะต้องถ่ายให้เห็นส่ วนสาคัญของขั้นตอน
 การบริ การ พยายามให้ทุกภาพมีความชัดเจนมากที่สุด
              15
                                       Price

 2. Price ส่ วนใหญ่ราคาสิ นค้าในอินเทอร์เน็ตมักมีราคาต่ากว่าท้องตลาดแต่พอมาคิดรวมกับ
 ค่าขนส่งทาให้มีราคาแพง ทางแก้ไขคือ
   ปรับราคาสิ นค้าให้ต่าลง โดยเผือคิดค่าขนส่ งไว้ดวย โดยให้ต่ากว่า
                  ่        ้
   ท้องตลาด
   หากไม่สามารถปรับราคาได้ ให้เน้นในเรื่ องการอานวยความ
   สะดวกในการสังซื้อทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
          ่

                     16
                                        Place

 3. Place คือ ช่องทางในการจัดจาหน่าย เนื่องจากช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าทาง
          ่
 อินเทอร์เน็ตมีอยูมากมาย ส่ วนใหญ่สาเหตุมาจากมีช่องทางการจาหน่ายไม่ตรงกับ
 กลุ่มเป้ าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสิ นค้ามีกลุ่มเป้ าหมายคือคนวัยทางานอายุ 35 ปี ขึ้นไป
 แต่หากไปประชาสัมพันธ์กลุ่มวัยรุ่ น เป้ าหมายจึงไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร
                      17
                                       Promotion


 4. Promotion คือ การส่ งเสริ มการขาย ถือว่าเป็ นจุดขายที่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ
 ซื้อสิ นค้า
 รายการส่ งเสริมการขายมีลกษณะดังนี้
              ั
   มีการเปลี่ยนแปลงประจา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์
   ลดราคาสิ นค้า โดยแนะนาให้ลูกค้าซื้ อจานวนมากขึ้นจะได้สินค้าในราคาถูกลง
   การให้สิทธิ พิเศษกับสมาชิก หรื อลูกค้าประจาที่เข้ามาติดต่อสั่งซื้ อเว็บไซต์ของคุณเป็ น
   ประจา                       18
      หลักการตลาดของ E-Commerce


 หลักการตลาดทางธุรกิจทัวไปจะใช้หลัก 4P แต่หากเป็ นหลักการตลาดของ E-
            ่
 Commerce จะมีหลักการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2P คือ
   Personalization การให้บริ การส่ วนบุคคล
   Privacy     รักษาความเป็ นส่ วนตัว                   19
                Personalization


Personalization การให้ บริการส่ วนบุคคล
                            ่
 เป็ นการบริ การแบบ interactive โดยแบ่งแยกระหว่างผูเ้ ยียมชมปกติและสมาชิกของเว็บไซต์
 โดยจะมีการแสดงผลต่างกันด้วย เช่นมีการทักทายหน้าเว็บไซต์เมื่อสมาชิกเข้าสู่ ระบบ
Privacy รักษาความเป็ นส่ วนตัว
 เช่น การรักษาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า จะต้องให้ลูกค้าเป็ นผูเ้ ข้าถึง และแก้ไขได้เพียงผูเ้ ดียว
 ขั้นตอนดังกล่าวจะกระทาในหน้าสมาชิกที่ลูกค้าเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้                        20
                     Assignment - วิเคราะห์ เว็บไซต์

 เลือกบริษัท dot com 1 บริษัท (ไทยหรือต่ างประเทศ)
 จัดทาเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีหัวข้ อต่ อไปนี้
            ่
 *1. รายละเอียดเกียวกับ Domain โดยนักศึกษาต้ องนาชื่อเว็บไปค้ นหาใน http://www.thairegister.org/
                       ่
   or www.thainic.net ซึงจะได้ ข้อมูลเกียวกับ
  ชื่อ Domain
  ปี ที่เริ่มจดทะเบียน และสิ้นสุ ด
  ผู้ที่เป็ นเจ้ าของ
  ที่อยู่ของบริษัท
 * 2. สิ นค้ าหรือบริการที่นาเสนอ
 * 3. กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
 * 4. รู ปแบบการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่ น แบบ B2C C2C หรือ B2B หรือผสม
                          21
                     Assignment - วิเคราะห์ เว็บไซต์


                               ่
* 5. พันธมิตรของเว็บไซต์ (นศ.สามารถสั งเกตจาก logo ของบริษัทอืนที่อยู่หน้ า
  เว็บไซต์ )
                     ั
* 6. รู ปแบบการสร้ างความสั มพันธ์ กบลูกค้ า เช่ น Web board, FAQ, Chat Room, E-
  mail
* 7. สถิติผ้ ูเข้ าชม (ดูจาก Visitor หรือ www.truehit.net)
8. ลักษณะการออกแบบเว็บไซต์
   หน้ า Home ของเว็บไซต์
   ลักษณะของเมนู เช่ น ความชัดเจนของภาพ คาอธิบาย ภาษาที่ใช้
9. กลยุทธ์ การตลาด 6P (price, product, promotion, place, personalization,
  privacy) (เช่ น ราคา , ลด แลก แจก แถม )
10. ความถี่ในการ update สิ นค้า
                         22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:66
posted:10/6/2012
language:Thai
pages:22