Inleiding - ICT Stage ROC van Twente by J7G2UPN

VIEWS: 0 PAGES: 17

									     BPV
Afdeling ICT Hengelo
ICT-beheer / Netwerkbeheer
Niveau 4
November 2011
            Student gegevens     Naam:        ………………………………………………………………………….

     Adres:        ………………………………………………………………………….

     PC + Woonplaats:   ………………       ………………………………………………..
           Crebo nummer
          Studie onderdeel               BPV
             Versie                  1.1
          Datum samenstelling           12 november 2011
       Studiebelastinguren (SBU)              400
           Duur (in weken)               ca. 10
            Opleiding            ICT-beheer / Netwerkbeheer
        Module verantwoordelijke
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                pagina 1
             Inhoudsopgave

     1.      Inleiding ………………………………………………………….……..        pag. 3
     2.      Beoordeling student ..…………………………….…………….…….        3
     3.      Invulling van de praktijkperiode …………………....………………    4
     4.      In te leveren documenten ……………………………..…………….       4
     5.      Bezoek praktijkdocent …………….. .…………………………….…       5
     6.      Terminologie …………….……………………………………………..          5

     Bijlage A   Beschrijving profiel ICT- beheer…………….. …………………….     6
     Bijlage B   Beschrijving profiel Netwerkbeheer……………………………...     7
     Bijlage C   Opleidingsstructuur ICT/NB………………………………………….        8
     Bijlage D   Belangrijke adressen ...………………………………………………        9
     Bijlage E   Tijdsplanning ...…...……………………………………………………        10
     Bijlage F   Logboek ………………………………………………….....................     11
     Bijlage G   Beoordelingsformulier BPV ………...………………………………       15
     Bijlage H   Enquête en zelfevaluatieformulier …..…………………………….    16
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder            pagina 2
     1.       Inleiding
     De opleiding ICT-beheerder / netwerkbeheerder kent een looptijd van minimaal anderhalf
     jaar.
     In het eerste ‘theoretisch’ deel van 3/4 jaar wordt gewerkt aan vakkennis en algemene kennis,
     waarbij de student op school kennis opdoet en zich vaardigheden eigen maakt. Daarna
     wordt ¼ jaar BPV gedaan om kennis de maken met de praktijk en opgedane kennis en
     vaardigheden toe te passen..
     In het tweede leerjaar worden de eerste 9 weken gebruikt om op school de kennis te
     verdiepen en vaardigheden verder te ontwikkelen waarna de volgende 10 weken bestaan uit
     4 dagen BPV per week, en 1 dag op school. Deze dag op school wordt gebruikt om toe te
     werken naar de PVB. De student sluit zijn studie in de laatste 3 weken af met de PVB
     waarin bepaald wordt of de student zijn/haar kerntaken beheerst.
     De anderhalf jarige opleiding bestaat dus in het totaal uit een half jaar BPV..
     2.      Beoordeling Student

     a. Indien het bedrijf en de school aangeven dat de BPV met goed gevolg is doorlopen,
      wordt de BPV met een voldoende afgerond.

     b. Indien het bedrijf aangeeft dat de student, door zijn toedoen, de BPV met als
      eindbeoordeling een onvoldoende heeft, voldoet de student niet aan de normen van
      overgang, hetgeen inhoudt dat de student het semester volledig overnieuw moet doen
      (vertraging van de studie).

     De BPV wordt globaal beoordeeld op: beroepshouding, kennis en vaardigheden.
     In bijlage G is het ‘beoordelingsformulier BPV’ opgenomen.

     Na de eerstvolgende beoordelingsvergadering op school, krijgt de student zijn
     definitieve uitslag van de BPV.
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                    pagina 3
     3.       Invulling van de praktijkperiode

     Van studenten wordt verwacht dat ze zich gedurende hun BPV periode gedragen als
     werknemers van het bedrijf. Ze hebben dus in principe dezelfde rechten en plichten.
     Zie de BPV-gids (Bepalingen en voorwaarden bij de praktijkovereenkomst). Via de website
     www.ictstagerocvantwente.nl , downloads en BPV gids is de BPV Gids ROC te downloaden.
     Naast de werkzaamheden die de student vanuit het praktijkbedrijf krijgt opgedragen, zal
     hij/zij documentatie die voortvloeit uit deze werkzaamheden moeten overleggen aan het BPV
     bedrijf waar hij/zij de BPV doet. Indien deze documentatie geen bedrijfsgevoelige informatie
     bevat, dient ook een kopie ingeleverd te worden bij de praktijkdocent.
     Alle verplichte documenten die aan het eind van de BPV ingeleverd moeten zijn, bevinden
     zich in het volgende hoofdstuk.
     Verwacht wordt, dat de student in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens werktijd óók aan
     de documentatie te werken.
     4.       In te leveren documenten

     Op de aangegeven datum van de tijdsplanning (bijlage E) moet vóór 10.00 uur bij het OLC
     van de afdeling ICT op de 4e verdieping van school (t.a.v. de praktijkdocent) de volgende
     documentatie worden ingeleverd:
     Onderstaande documenten dienen door de praktijkopleider te zijn nagekeken en /of ingevuld
     en afgetekend, evt. voorzien van commentaar.
        Dit BPV werkboek;
        Logboek (zie bijlage F);
        Beoordelingsformulier (volledig ingevuld) (zie bijlage G);
        Enquête en zelfevaluatieformulier (zie bijlage H)
        Documentatie voortvloeiende uit de BPV werkzaamheden.


     De student plaatst zijn handtekening voor gezien op het beoordelingsformulier. Tevens dient
     de student gegevens in te vullen bij:
      -  Naam op het voorblad;
      -  Student gegevens (pagina 1);
      -  Beoordelingsformulier (zie bijlage G);


     Indien het praktijkwerkboek en / of overige documentatie bij inlevering niet afgetekend en / of
     volledig ingevuld zijn, zullen deze worden teruggestuurd.
     Indien het praktijkwerkboek en / of overige documentatie niet op tijd op school zijn
     ingeleverd, wordt de BPV met een onvoldoende beoordeeld.BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                      pagina 4
     5.       Bezoek praktijkdocent

     Tijdens de BPV vindt onder normale omstandigheden één gesprek (per BPV periode van 10
     weken) in het BPV bedrijf plaats met student, praktijkdocent en praktijkopleider. Naast het
     gesprek in het BPV bedrijf zal er tijdens de BPV periode ook een éénmalig telefonisch
     contact zijn met het BPV bedrijf.
     De praktijkdocent kan het beoordelingsformulier als leidraad gebruiken tijdens het gesprek
     (zie bijlage G).
     Mochten er tijdens de BPV onduidelijkheden, vragen of problemen zijn, dan kan uiteraard
     contact worden opgenomen met de praktijkdocent of het BPV bureau.
     6.       Terminologie

     De afkorting ‘BPV’ staat voor Beroeps Praktijk Vorming.
     De afkorting ‘BPV’ is bij de bedrijven bekend als het begrip ‘stage’ of ‘praktijktijd’.
     BPV is in dit document soms vervangen door het woord praktijk, praktijktijd of stage.

     Waar gesproken wordt over ‘praktijkopleider’ betreft het een vertegenwoordiger van het
     praktijkbedrijf die de student op de werkplek begeleidt.

     Met ‘praktijkdocent’ wordt de docent bedoeld, die vanuit het ROC van Twente de student
     begeleidt.

     Met ‘BPV bureau’ worden diegenen bedoeld die het gehele praktijkproces vanuit de school
     coördineren.

     Met ‘BPV bedrijf’ wordt het bedrijf bedoeld, waar de student zijn praktijktijd doorbrengt.
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                      pagina 5
     Bijlage A:
     Kwalificatieprofiel ICT- beheerder

     De ICT-beheerder werkt in uiteenlopende bedrijven. Veelal is hij werkzaam op een
     ICT-afdeling binnen een bedrijf. De ICT-beheerder werkt bij ICT-dienstverlenende
     bedrijven of op de ICT-afdeling van overige bedrijven. Ook komt het regelmatig voor
     dat de medewerker vanuit ICT-dienstverlenende bedrijven wordt gedetacheerd.
     Hij documenteert en registreert geïnstalleerde systemen. Op basis van verkregen informatie
     doet hij ook verbetervoorstellen voor de inrichting van de hard- en software binnen het
     netwerk.

     De ICT-beheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan
     goed samenwerken, communiceert met alle betrokkenen, werkt nauwkeurig, heeft
     doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Binnen gegeven kaders is
     hij in staat werkzaamheden aan te sturen en/of te delegeren. Daarnaast wordt van
     hem verwacht dat hij kan werken volgens kwaliteitscriteria en procedures en dat hij
     hier ook een bijdrage aan levert. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een
     voorbeeldfunctie heeft t.o.v. de eindgebruikers en zijn collega's.

     De ICT-beheerder heeft vooral een adviserende, controlerende, delegerende en
     uitvoerende rol. Hij werkt meestal samen met collega's, maar draagt tevens de
     verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk. Daarnaast is hij (mede)verantwoordelijk
     voor de uitvoering van (gedelegeerde) taken door anderen en daarmee vaak
     eindverantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid is behoorlijk hoog: het betreft
     namelijk het beheer en gebruik van het informatiesysteem en de zorg voor de
     continuïteit ervan. De servicedesk speelt daarbij een belangrijke rol. Bij al zijn
     werkzaamheden is communicatie met betrokkenen essentieel. De ICT-beheerder
     wordt beoordeeld op de resultaten.

     De ICT-beheerder heeft een diversiteit aan werkzaamheden. De complexiteit van de
     taken van een ICT-beheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals door de
     toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en (snelle) technische
     ontwikkeling van informatiesystemen, de steeds groter wordende overlap tussen
     telecom en informatietechnologie en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan
     de capaciteit en de beschikbaarheid van een informatiesysteem. Ook gebruikers die
     steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de
     ICT-beheerder. De ICT-beheerder moet daarom beschikken over specialistische
     kennis van vaardigheden voor het beroep, de bedrijfsvoering en daarnaast goed
     kunnen communiceren en samenwerken.
     Het werk van de ICT-beheerder ligt op het terrein van de geautomatiseerde
     informatievoorziening. Voor zijn taak als ondersteuner van systeemgebruikers is het
     noodzakelijk dat hij goed kan communiceren en werkzaamheden naar eigen inzicht
     uit kan voeren. Waar nodig bedenkt hij nieuwe standaarden of past standaarden aan,
     rekening houdend met alle nieuwe technische ontwikkelingen.
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                     pagina 6
     Bijlage B:
     Kwalificatieprofiel netwerk- beheerder

     De netwerkbeheerder werkt in uiteenlopende bedrijven. Veelal is hij werkzaam op
     een ICT-afdeling binnen een bedrijf. De netwerkbeheerder werkt bij ICT dienstverlenende
     bedrijven of op de ICT-afdeling van overige bedrijven. Ook komt het
     regelmatig voor dat de medewerker vanuit ICT dienstverlenende bedrijven wordt
     gedetacheerd.

     De netwerkbeheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan
     goed samenwerken, communiceert met alle betrokkenen, werkt nauwkeurig, heeft
     doorzettingsvermogen, neemt zijn verantwoordelijkheid en kan goed omgaan met
     tijdsdruk. Van hem wordt verwacht dat hij diepgaande kennis heeft van de technische
     kant van een netwerkinfrastructuur; hij vervult daarvoor ook een vraagbaakfunctie
     voor collega's. Tenslotte dient hij er zich van bewust te zijn dat hij een
     voorbeeldfunctie heeft t.o.v. eindgebruikers en collega's.

     De netwerkbeheerder is een specialist en heeft vooral een uitvoerende en
     controlerende rol. Vanuit zijn specialisme adviseert hij collega's en/of
     opdrachtgevers.
     De netwerkbeheerder werkt zelfstandig, maar ook samen met collega's. Hij is
     verantwoordelijk voor de technische inrichting van een netwerk en hij wordt
     beoordeeld op de resultaten. Omdat hij meestal zelfstandig werkt is hij vooral
     verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden, maar in geval van teamwerk kan
     de verantwoording gedeeld worden.

     De netwerkbeheerder heeft een diversiteit aan werkzaamheden, waarvoor
     specialistische kennis van vaardigheden voor de uitoefening van het beroep en de
     bedrijfsvoering noodzakelijk is. De complexiteit van de taken van een
     netwerkbeheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals door de toenemende
     groei van de informatiebehoefte, de globalisering en (snelle) technische ontwikkeling
     van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en
     informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de
     capaciteit, de beschikbaarheid en de beveiliging van een netwerk. Ook gebruikers
     die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan
     de netwerkbeheerder. De netwerkbeheerder moet derhalve van veel aspecten goed
     op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken en
     werkzaamheden naar eigen inzicht uit kunnen voeren. Er wordt van hem ook
     verwacht dat hij de technologische ontwikkelingen en innovaties kent én zich deze
     snel eigen maakt. Waar nodig bedenkt hij nieuwe standaarden of past standaarden
     aan, rekening houdend met alle nieuwe technische ontwikkelingen.
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                      pagina 7
     Bijlage C:     Opleidingsstructuur ICT/NB
     (Hgl)
       Leerjaar 1

     Periode 1,2 en 3 ICT-beheer (duur is 9 weken per periode)
     Vak              Uren per week
     Linux             3
     Windows            5
     Datacommunicatie        5
     Project Management       1
     Database Design        2

     Periode 1,2 en 3 Netwerkbeheer (duur is 9 weken per periode)
     Vak              Uren per week
     Linux             3
     Windows            5
     Datacommunicatie       5
     Project Management      1
     Security           2

     Zowel ICT-beheer als netwerkbeheer heeft in periode 4 BPV

       Leerjaar 2

     Periode 5 ICT-beheer (duur is 9 weken)
     Vak              Uren per week
     Database management      2
     Programmeren          2
     ITIL Foundation        2
     Virtualisatie         3
     Datacommunicatie        5
     Servicedesk          3

     Periode 5 Netwerkbeheer (duur is 9 weken)
     Vak             Uren per week
     Database management     2
     ITIL Foundation       2
     Virtualisatie        3
     Linux            2
     Scripting          3
     Datacommunicatie       5

     Periode 6 voor zowel ICT-beheer als netwerkbeheer bestaat voor 4 dagen per week uit BPV
     en 1 dag per week lessen op school gedurende 9 weken. In de laatste 3 weken wordt de PVB
     afgenomen.

     Opmerking: Naast technische vakken worden in de periodes op school ook algemene vakken
     gevolgd zoals Nederlands, Engels, Wiskunde en LLB.

BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                  pagina 8
      Belangrijke   Belangrijke
     Bijlage D: Schooladressen:           adressen


      School:

      Afdeling ICT          074-8525166  Gieterij 200
                            7553 VZ Hengelo


     BPV-bureau:

     Y. Potman            074-8525568  ypotman@rocvantwente.nl

     B. ten Kate           074-8525529  btenkate@rocvantwente.nl

     Algemeen emailadres              ict-bpv-hengelo@rocvantwente.nl


     Praktijkdocenten:

     A. Deniz                   adeniz@rocvantwente.nl
     R. Roelvink                  rroelvink@rocvantwente.nl
     W. Koekkoek                  wkoekkoek@rocvantwente.nl
     G. ten Buuren                 gtenbuuren@rocvantwente.nl


     Afdelingshoofd:
     V. Blokhuis                  vblokhuis@rocvantwente.nl
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder              pagina 9
     Bijlage E:            Tijdsplanning

     Week       Datum                     Werkzaamheden
                ma  14 Start BPV en kennismaking met het bedrijf.
                di  15 Student start met het invullen van het logboek en bijhouden van de documentatie zoals
                     beschreven in hoofdstuk 4.
         november do    17 De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
     46 - 47     ma    21 Praktijkdocent neemt vanaf dit moment contact op met BPV begeleider voor een
                     afspraak.
             di    22  Praktijkdocent start met bezoeken BPV bedrijven
             do    24  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
             do    1  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
             do    8  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
             do    15  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
     48 - 52 december ma    19  Praktijkdocent start met telefonisch onderhoud met BPV bedrijven
               do  22  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
               do  29  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
               do  5  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
               do  12  De praktijkbegeleider tekent het Logboek af.
         mei     do  19 De praktijkbegeleider vult het beoordelingsformulier in en ondertekent dit samen met de
                    student tijdens een eindgesprek.
     1-5  januari   vr  20 De student zorgt ervoor dat de documenten zoals benoemt in hoofdstuk 4 voor 10.00
                    uur zijn ingeleverd op school
               do  26 Laatste BPV dag.
               ma  30 Eind van de dag krijgt de leerling bericht van de praktijkdocent omtrent het feit of de
                    BPV met een voldoende is afgesloten.
         mei
     Vrijdag 20 januari 2012 moet vóór 10.00 uur bij het OLC van de afdeling ICT op de 4e
         juni
     verdieping van school (t.a.v. de praktijkdocent) de documentatie zoals benoemd in hoofdstuk
     4 worden ingeleverd.
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                            pagina 10
     Bijlage F:
     Logboek
                     Het Logboek
     De student vult dagelijks de uitgevoerde werkzaamheden in dit schema in en laat de praktijkopleider
     wekelijks een paraaf zetten.


     Week     Datum               Werkzaamheden                Paraaf
            ma


             di


     46   nov  wo


            do


             vr


            ma


             di


     47  nov   wo


            do


             vr


            ma


             di


     48   dec  wo


            do


             vr
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                       pagina 11
     De student vult dagelijks de uitgevoerde werkzaamheden in dit schema in en laat de praktijkopleider
     wekelijks een paraaf zetten.


     Week     Datum               Werkzaamheden               Paraaf

            ma


            di


            wo
      49  dec

            do


            vr


            ma


            di


      50  dec  wo


            do


            vr


            ma


            di


      51  dec  wo


            do


            vr
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                       pagina 12
     De student vult dagelijks de uitgevoerde werkzaamheden in dit schema in en laat de praktijkopleider
     wekelijks een paraaf zetten.


     Week      Datum              Werkzaamheden               Paraaf

             ma


             di


      52  dec   wo


             do


             vr


             ma


             di


      1   jan  wo


             do


             vr


             ma


             di


      2   jan  wo


             do


             vr
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                       pagina 13
     De student vult dagelijks de uitgevoerde werkzaamheden in dit schema in en laat de praktijkopleider
     wekelijks een paraaf zetten.


     Week      Datum              Werkzaamheden               Paraaf

             ma


             di


      3   jan  wo


             do


             vr


             ma


             di


      4   jan  wo


             do


             vr
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                       pagina 14
  BIJLAGE G:        BEOORDELINGSFORMULIER BPV
                                          Beoordeling *
   Naam student: ______________________________________
                                                      Opmerkingen
   Naam bedrijf: ______________________________________

  Opleiding: ICT- beheerder/ netwerkbeheerder (niveau 4)
Nr. Beroepshouding, vaardigheden en kennis
1  Houding en omgang met collega’s (teamverband)
 2  Houding t.o.v. derden (vriendelijk / beleefd / ontvangst en afscheid)
 3  Houding t.o.v. het werk (plezier / interesse / vertrouwelijke informatie)
 4  Uitvoering opgedragen werk (zelfstandig / inzicht / nieuwe taken)
 5  Werktempo (effectief met beschikbare tijd / kwantiteit)
 6  Nauwkeurigheid (verzorgd werk / snelheid / volgens plan / netheid / routine)
 7  Eigen initiatief (denkt mee / werkzaamheden die niet direct zijn opgedragen)
 8  Incasseringsvermogen (omgaan met kritiek op eigen functioneren / luisteren)
 9  Verantwoordelijkheidsgevoel
10  Zegt “nee” wanneer nodig
11  Representatie (verzorgde indruk m.b.t. kleding / taalgebruik)
12  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
13  Kennis ICT algemeen
14  Vaardigheden ICT algemeen
15  Specifieke kennis en vaardigheden Windows**
16  Specifieke kennis en vaardigheden Linux**
17  Specifieke kennis en vaardigheden Datacommunicatie**
18  Servicedesk werkzaamheden**
19  Storingen zoeken en verhelpen**
20  Kennis en vaardigheden m.b.t. Databases**

* Gaarne normering 1 t/m 10 gebruiken
** Alleen invullen als dit tijdens de BPV aan de orde is geweest
Naam praktijkopleider:             Naam praktijkdocent:                Eindbeoordeling (cijfer 1 t/m 10):


Handtekening praktijkopleider:         Handtekening praktijkdocent:Datum:

Handtekening student (voor gezien):      Opmerkingen:
Datum:


BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                                 pagina 15
    Bijlage H:          ENQUÊTE EN
                   ZELFEVALUATIEFORMULIER

   De student vult aan het einde van de praktijktijd dit formulier in.

   ENQUETE

                                               Ja   Nee
    1 Had je voldoende afwisselende werkzaamheden ?
    2 Ben je bij aanvang van je praktijktijd voldoende ingewerkt ?
    3 Heb je gedurende je praktijktijd voldoende begeleiding gehad vanuit het
     bedrijf/instelling ?
    4 Heb je voldoende gelegenheid gekregen te werken aan je documentatie ?
    5 Sloten de werkzaamheden aan bij wat je geleerd hebt op school ?
    6 Heeft de begeleiding vanuit school voldaan aan je verwachtingen ?
    7 Is er voldoende contact geweest met je praktijkdocent ?
    8 Heeft de praktijktijd voldaan aan je verwachtingen ?
    9 Voldoet het bedrijf aan je verwachtingen ?
    10 Sluit het bedrijf/instelling ook aan bij je eigen interesse of belangstelling ?
    11 Is ICT voor jou de juiste keuze ?

   ZELFEVALUATIE

      Werk onderstaande vragen uit op een apart vel papier. Voorzie deze van jouw naam, de naam
      van het praktijkbedrijf en de naam van jouw praktijkdocent. Lever dit samen met de andere
      documentatie in.

      1  Welke werkzaamheden gingen je het beste af ?
      2  Welke werkzaamheden lukten minder goed en weet je ook waarom ?
      3  In welke disciplines binnen het vakgebied zou je je verder willen specialiseren ? Geef ook
        aan waarom.
      4  Hoe vind je zelf dat je tijdens de BPV gefunctioneerd hebt en waarom ?
      5  Benoem 4 goede en 4 minder goede eigenschappen van jezelf (dit kan zowel vaktechnisch
        als qua houding zijn).
      6  Formuleer 5 verbeterpunten en geef aan hoe je deze denkt te realiseren.
      7  Vind je jouw kennisniveau toereikend of denk je dat er nog dingen te leren zijn. Geef hierbij
        ook de zaken aan waarover je meer wilt weten.
      8  Beschrijf in het kort hoe je de BPV ervaren hebt.
   Opmerkingen/ Toelichting
BPV Praktijkwerkboek ICT-beheerder / Netwerkbeheerder                       pagina 16

								
To top