NDA sample 1 by gioAqGh

VIEWS: 45 PAGES: 3

									        บันทึกข้ อตกลงว่ าด้ วยการไม่ เปิ ดเผยข้ อมูล (NON - DISCLOSURE AGREEMENT)
                                   ระหว่าง
        บริษัท ....................................... และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        เนื่องด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่ งของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ค วามคุ ้ม ครองถู กต้อ งตามกฎหมายของประเทศ ได้มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ให้แ ก่ อ าจารย์ นัก ศึ ก ษา
และบุ ค คลากร ตลอดจนผู ้ส นใจทั่ ว ไป ทั้ งนี้ ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดของงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อนวัต กรรม
ที่ ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บ า ง ส่ ว น นั้ น มี ค ว า ม ส า คั ญ ยิ่ ง
และเป็ นความลับที่มิอาจเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้

                                     ั
    ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและความมันใจของทั้ง 2 ฝ่ าย บริ ษท .............................. จึงต้องทาความเข้าใจ
                         ่
        ั                       ั
ยอมรับ และปฏิบติตามข้อตกลงต่างๆ ในการไม่เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งมีดงต่อไปนี้

1. ข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น (PROPRIETARY INFORMATION) ตามจุ ด ประสงค์ข องข้อ ตกลงนี้ “ข้อ มู ล ทรั พ ย์สิ น ”
ห ม า ย ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว กั บ ง า น วิ จั ย สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ / ห รื อ ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
ที่ อ า จ เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ด้ า น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ข อ ง อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อเจ้าของผลงาน ให้ถือว่าเป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยแก่บุคคลหรื อองค์กรที่ 3 โดยเด็ดขาด
โดยที่ ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วไม่ ว่ า จะเป็ นการได้ ม าโดยการเห็ น หรื อการพู ด คุ ย บอกกล่ า วอย่ า งชั ด เจนว่ า เป็ นความลับ
และหากทางอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์             มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ หรื อสมาชิ กอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ มิ ไ ด้มี ก ารแจ้ง อย่า งชัด เจนว่า เป็ นความลับ ในการให้ข ้อ มู ล หรื อ การเยี่ย มชมในครั้ งนี้
แต่ ห ากภายใน(สามสิ บ ) 30 วั น มี หนั ง สื อจาก อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์                มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์
แจ้ ง ว่ า ข้ อ มู ล ที่ บ อกกล่ า วหรื อเปิ ดเผยให้ ใ นครั้ งนี้ มี ข ้อ มู ล หนึ่ งข้ อ มู ล ใดเป็ นความลับ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นความลั บ
ห้ามเปิ ดเผยโดยเด็ดขาด
2. ส่ วนของข้ อตกลง (TERM OF AGREEMENT) ส่ วนของบันทึ กข้อตกลงนี้ เป็ นบันทึกข้อตกลงที่ ใช้ในปี พ.ศ.2554
ซึ่ ง ท า ง อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์                        ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความหรื อเนื้ อหาของบันทึ กข้อตกลงเป็ นลักษณะอื่น ได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
แ ม้ ว่ า จ ะ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข้ อ ค ว า ม ห รื อ เ นื้ อ ห า ข อ ง บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ขึ้ น ใ ห ม่ ห รื อ ไ ม่ ก็ ต า ม
ให้ถื อ ว่า บัน ทึ ก ข้อ ตกลงฉบับ นี้ ยัง มี ผ ลบัง คับ ให้ บ ริ ษ ัท ................................. ยึด ถื อ และปฏิ บัติ ต ามอย่า งเคร่ ง ครั ด
              ั
โดยจะมีผลบังคับใช้นบจากวันจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็ นเวลา 5 ปี
                                        ั
3. ข้ อจากัดในการใช้ ข้อมูล (LIMITATIONS ON USE) บริ ษท ......................................... สามารถใช้ “ข้อมูลทรัพย์สิน”
เพื่ อ การติ ด ต่ อ ร่ วมมื อ ด้ า นธุ ร กิ จ กั บ ผู ้ป ระดิ ษ ฐ์ ห รื อเจ้ า ของผลงานเท่ า นั้ น ห้ า มใช้ เ พื่ อ หาประโยชน์ ส่ ว นตั ว
หรื อเพื่อหาประโยชน์ในการร่ วมมือกับองค์กรอื่นใด อันอาจจะเป็ นการส่ งผลเสี ยแก่ทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ
       ้
โดยการใช้ขอมูลทรัพย์สินนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ าย
4. ความใส่ ใจในข้ อมู ลที่เจ้ าของทรั พย์ สินมอบให้ (CARE OF PROPRIETARY) บริ ษ ัท ...................................
จะต้ อ งตระหนั ก และระมั ด ระวัง ที่ จ ะไม่ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ นให้ แ ก่ บุ ค คลหรื อองค์ ก รที่ 3 อื่ น ใดได้ รั บ รู ้
ยกเว้นบุคคลหรื อองค์กรที่ 3 ที่ได้ตกลงเซ็นสัญญาไม่เปิ ดเผยข้อมูลกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เช่ น เดี ย วกัน หรื อมี ร ะเบี ย บอื่ น ใดที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ จากอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์
ใ ห้ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ไ ด้ โ ด ย ที่ บ ริ ษั ท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ต้ อ ง ย อ ม รั บ ข้ อ ต ก ล ง แ ล ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร ที่ จ ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
           ้
หรื อการเป็ นผูนาข้อมูลไปใช้ให้เป็ นผลเสี ยแก่ทรัพย์สิน หรื อเจ้าของทรัพย์สินเอง
        ห า ก ข้ อ มู ล ท รั พ ย์ สิ น ถู ก ป ร ะ ก า ศ ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ป็ น ค ว า ม ลั บ บ ริ ษั ท
...................................................จะต้องติดต่อเจ้าของทรัพย์สิน และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เพื่อยืนยันในคาประกาศ ก่อนดาเนินการนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผย
5 . ข้ อ มู ล ที่ ค ว า ม ลั บ ใ น ก ร ณี ที่ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด เ ผ ย ไ ด้ (INFORMATION              NOT        COVERED)
ข้อตกลงในส่วนของข้อมูลที่เป็ นความลับ สามารถเปิ ดเผยได้ประกอบด้วย
      (ก) เป็ นข้อ มู ล ที่ มี ก ารเปิ ดเผยแก่ ส าธารณะมานานแล้ว และเป็ นที่ รู้ กั น ทั่ ว ไป โดยไม่ ถื อ เป็ นความลับ
โดยมีการพูดคุยและเห็นพ้องต้องกันกับเจ้าของทรัพย์สิน และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เสี ยก่อน
หรื อ
      (ข) เป็ นข้อมูลที่ บริ ษท .............................................. รู ้ก่อนหน้าที่จะมาเข้าร่ วมรับฟั งการถ่ายทอดเทคโนโลยี
                   ั
โ ด ย ต้ อ ง มี ห ลั ก ฐ า น ยื น ยั น ถึ ง ก า ร ไ ม่ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ อ ย่ า ง แ น่ ชั ด แ ก่ เ จ้ า ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย
และเจ้าของทรัพย์สินยอมรับในหลักฐานดังกล่าว หรื อ
      ( ค ) เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล โ ด ย ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ผู ้ บ ริ ห า ร ข อ ง อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ หรื อผู ้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอย่ า งเป็ นทางการจากผู ้บ ริ หารของอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกษร หรื อ        ั
      (ง ) เ ป็ น การ เปิ ดเ ผ ยข้ อ มู ล โ ดย อุ ทยาน วิ ท ยาศ าสตร์              มห าวิ ท ยาลั ย สง ขลาน ค ริ น ทร์ เ อ ง
และมิได้จากัดว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเป็ นข้อมูลความลับอย่างแน่ชด หรื อ        ั
      (จ) เป็ นข้อ มู ล ในส่ ว นที่ บ ริ ษัท ………………………… มี ส่ ว นในการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น ทรั พ ย์สิ น นั้ นๆ
โดยมิได้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อทรัพย์สินของเจ้าของผลงาน
หรื อ
      (ฉ) มี ค าสั่งศาลให้บ ริ ษ ัท ……………………. น าข้อ มูล ที่ ได้จากการเข้า ร่ วมรั บ ฟั งการถ่า ยทอดเทคโนโลยี
ไปประกอบคดีความที่มีผลถึงความมันคงต่อประเทศชาติ หรื อความมันคงต่อระบบการปกครองในระบอบศาล โดยบริ ษท
                      ่                       ่                              ั
………………………………………. จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ห ม า ย ศ า ล แ ล ะ / ห รื อ ห ม า ย ค้ น
อย่ า งเป็ นทางการเพื่ อ ยื่ น เสนอต่ อ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ และเจ้ า ของผลงาน
โดยต้ อ งได้ รั บการเห็ นชอบจากผู ้ บ ริ หาร ของอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์                   มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์
    ้
หรื อผูที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นทางการ จึงจะมีการดาเนินการอนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
6 . ข้ อ ต ก ล ง ทั้ ง ห ม ด (ENTIRE                                             AGREEMENT)
ข้ อ ต กลง ทั้ ง หม ด นี้ หม าย รวม ถึ งการ ยอ ม รั บแ ล ะ เข้ า ใ จใ น ข้ อ ต กล งทุ กข้ อ ข อ ง บริ ษั ท .....................
แ ล ะ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต าม อ ย่ า ง เ ค า ร พ ใ น ทุ ก ข้ อ ต กล ง ห า กจ ะ มี ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม บั น ทึ ก ข้ อ ต กล ง ฉ บั บ นี้
จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ า ก ทั้ ง 2 ฝ่ า ย แ ล ะ มี ห ลั ก ฐ า น ยื น ยั น ถึ ง ผู ้ แ ก้ ไ ข ร ว ม ถึ ง
ลายเซ็นของพยานทั้งในส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และบริ ษท ................................  ั
                      ้                   ้
โดยบันทึกข้อตกลงนี้จะได้รับการคุมครองตามกฎหมายการไม่เผยแพร่ ขอมูลตามตัวบทกฎหมายของประเทศไทย
                           ่
ผู้ขอข้ อมูลการประดิษฐ์ / ผู้มาเยียมชมผลงานการประดิษฐ์
           ั
ข้าพเจ้า บริ ษท ...................................................
ทะเบียนเลขที่...................................เบอร์โทรติดต่อ.....................................โทรสาร......................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................................................................
      ยอมรับในข้อตกลงข้างต้น
      ไม่ยอมรับในข้อตกลงข้างต้น
                                                    ____________________________________
                                       (………………ชื่อ…………………)
                                       (………….....ตาแหน่ง.........................)
                                        _____/____________/_______

เจ้ าของข้ อมูล     อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      ั
ผลงานวิจย/สิ่งประดิษฐ์  .......................................................................
วัน / เดือน / ปี     .........................................................................

								
To top