? 2739

Document Sample
? 2739 Powered By Docstoc
					ที่ ศธ 04184/ว 2739
     สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
                        อุบลรำชธำนี เขต 2
                    ถนนตระกำร-พนำ
                        อำเภอตระกำรพืชผล
                    จังหวัดอุบลรำชธำนี 34130

                    24 สิงหำคม 2555

เรื่อง    ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนฯ
(ตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบ)

       ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 2
ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิ
บัติงำนของผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัด       รอบที่ 2 (1
เมษำยน 2555 – 30 กันยำยน 2555)

      ในกำรนี้
   จึงขอเชิญ คณะกรรมกำรตำมรำยชื่อที่ส่งมำพร้อมนี้ เข้ำร่วมประชุมเพื่อ
   รับฟังคำชี้แจง
และแนวทำงในกำรประเมินในวันที่ 28 สิงหำคม 2555 เวลำ 13.30 น. ณ
ห้องสัตยำบัน 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 2

       จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ                  ขอแสดงควำมนับถือ
             (นำยโกวิท เพลินจิตต์)
     ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลร
              ำชธำนี เขต 2

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
โทร. 0-4548-2412 ต่อ 106
โทรสำร 0-4548-1210
       “นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งกำรพัฒนำ
           นครแห่งควำมฮักแพง
       ปี 2555 ปีแห่งกำรเร่งรัดพัฒนำอุบลรำชธำนี
     ปีแห่งกำรละเลิกเหล้ำและบุหรี่”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:10/6/2012
language:Thai
pages:2