Sisobur Parbasuan

Document Sample
Sisobur Parbasuan Powered By Docstoc
					  1. Sisobur Parbasuan
Tung mansai las do roha molo nunga jumpa tambaru. Tingki sisongonon ma boi iba
pajumpa dohot angka sisolhot. Molo di halak batak, pesta tambaru dang holan pesta
hasomalan sambing songon naniulahon ni angka nadeba, markambang api,
mardalani, dll. Alai di tingki on ma nasida marsijalangan tangan, rap martangiang,
massisesaan dosa mamuji Tuhan i ala dilehon do hahipason mamolus taon naung
salpu i.

Di borngin parsirangan ni taoni, marpungu be do nasa ganup ripe ni halak batak,
dungi dibaen ma partangiangan ujung taon. Salpu partangiangan i, rampak
mangallang kambang loyang nang angka na asing ma muse, sonang rap mengkel be.
Nungnga gabe tradisi manang hasomalan di halak batak songoni. Gumodangan do
marpungu mamestahon ari tambaru sian na marnatal.

Songoni do tahe nang AmanTolopan. Ala mardomu ibana do sihahaan sian na lima
keluarga na martinodohon na adong di Jakarta on, jei tu jabu nasida do marpungu
molo masa tambaru. Ibotona, boru nasida, sude ma tahe laho martangiang, ima
partangiangan di ujung taon.

Ditonahon do siJatikkos,– apala anak ni abang ni AmanTolopan par- Pekan Baru–,
ala mardomu dang mulak ibana martambaru dihutana, ditonahon amanTolopan do
ibana asa dohot marpungu. Ido tutu ingkon rampak pungu do sude, laho
martangiang asa anggiat dilehon Tuhan I, taon na imbaru i gabe taon parasirohaaon
di keluarga i.

“Bah,…..nga ro ho hape, Anaha?” Ninna amanTolopan dung dibereng si Jatikkos ro,
jala songon na tabo gayana idaon. Sian pardompahan nian, songon na pos do roha
mida ibana, pamatang todas, rupa dang pola talu jala dang pola sangka rohani jolma
na holan supir tembak ibana.

Pinomat nian, molo binereng sian pangambe-ambena, partoru ma kepala bagian di
instansi pemerintah ibana. Jala sada hasurungan ni ibana, ima taringot tu
penampilan. Sai diatur ibana do penampilan nangpe so marhepeng. Sai dipatiop-tiop
do bungkus ni sigaret Malboro luar i. Hape molo ni sigat olo do sipata rumar. Ia so i,
dipamasuk sigaret Sampurna Mild tubagasan. Sude ma tahe dang adong na hurang.

Sude do mamboto, antar jolma na jugul do ibana. Saminggu na salpu nunga
ditonahon NaiTolopan, nangudana, asa tumibu ro.
“Hatop jo ho ro tu jabu anaha, asa urupi hami mangalompa lomok-lomok i, allangon
botari anon”
“Olo inanguda, sitau beres ma i, molo nga ro au…” ninna hatop.
Alai nian, nunga diboto NaiTolopan ise ibana. Parjanji koling, siramos hata. Ai
dinamasa pe parpunguan keluarga songon arisan, sai dipaleleng-leleng ibana do ro,
molo nunga di etong nunga naeng simpul mangan, ro. Jala tutu dah tor sude do
manuru ibana mangan.

Ai soholan i dope. Boi dohonon anggo si dua piring dohot tambuna habis do dang
mareba-eba. Ido alana sai dipaudi-pudi imana mangan, asa godang do di ibana.

Toho ma, dang marnamullop ibana, sahat tu nasidung dilompa nasida lomok-lomok
on. Sahat tu namar simpul marsipanganon, dang marnamullop bohina.

Dipungka ma nonang painte bot ari. Adong ma namarsuhutan, adong na marsatur,
dungi angka ianangkon marmeami dijolo ni alaman, songoni nang inanta pe
marsuhutan be. Sungkun-sungkun do rohanasida boasa dang marnamullop dope si
Jatikkos. Jala dung di telepon nasida, diboto ma na adong ninna kaerejona.
Nunga sude mangantusi i, holan sidalianna do i, asa unang dohot do ibana
marhobas-hobas.

Tepma, ro ma ibana mangambe lopas. Tor dijalangi ibana do sude angka tuturna
nadisi.
“Mangan ma ho, Anaha, holan ho nama nasomangan, buat ma disi…nga diboto ho
i..” ninna huhut dipadalan saturna.

Hatop ma ibana lao tu dapur, mambuat sandiri sipanganonna. Dang sanga dua hali
didok. Sahalaksa nama. Dibuat ma solomanna, saksang, ate-atena, hasahatanna,
dungi disonduk ibana ma hua-huana sian hudon na bolon na adong disi.
***

“Mantap lompa-lompaan i bah, Amanguda, tabo...” ninna ibana.
“Ido…nga loja inangudam mangaloppa I, holan rupe mangan do diboto ho….”
“Olo uda, na godang do ulaonku, Uda” ninna mangalusi.
“Gok ni hatami”
“Alai songon na hurang sira sup nai..” ninna si Jamordong.
“Sup nadia?” ninna NanTolopan manukkun.
Tung massai longang ibana umbegesa, ai tangkas do diboto nasida naung habis
supna. Jala so adong be be tading nanggo saotik.

“Ima neh…sup na dihudoni, hurang sira saotik, alai hutambai kessap asin asa tabo,
nion nai..” ninna ibana muse, huroa, dibuat ibana hua ni sup i, dipamasuk tu galas
jala        di       sobur        ibana        muse.
“Bah, ai sup nadia do nimmu” longang ma NanTolopan jala didulo tu dapur.
“Nion nanguda, na di dapur i..”
“Ai nungnga suda sup na sanangkining, haru hami hurangan, jala aek parbasuan
namai dohot aek panussian ni piring, holi-holi na pinambolokkon, dipamasuk
namboru tu hudon i naeng boanonna innon, allangon ni babina..”
“Hah!!…jei dang sup i??”
“Daong,…nga habis supna…jora ho dilat-dilat, ima asa jolo sungkun dungi allang,
taonton ma disi…inum ma parbasuan i”
Taotton!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:10/6/2012
language:
pages:3