Stedsnavn341 by FyY11D7p

VIEWS: 5 PAGES: 54

									SOSI standard - versjon 3.41 20041027

                            1
      Databeskrivelse :
        Stedsnavn
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027        2
                 Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                                   3
Innholdsfortegnelse


Databeskrivelse :      Stedsnavn .................................................................................................................... 1

 1   Historikk og status ........................................................................................................................... 5

   1.1 Endringslogg fra versjon 2003 ..................................................................................................... 6

 2   Innledning........................................................................................................................................ 8

   2.1 Spesifikasjonen omfatter ............................................................................................................ 8

   2.2 Formål ......................................................................................................................................... 8

   2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige utvidelser ................................................................................... 10

 3   Definisjoner og presisering av begrep .......................................................................................... 11

   3.1 Informasjonstyper ..................................................................................................................... 11

     3.1.1 Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten må gi opplysninger om, og
     som skal kunne brukes ved utvalg. ............................................................................................... 12

     3.1.2 Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (Statens kartverk) legger
     inn. 15

     3.1.3 Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten kan gi opplysning om. ......... 19

 4   Datamodell .................................................................................................................................... 20

 5   SOSI-basisnavn definisjoner .......................................................................................................... 22

   5.1 NAVNETYPE ............................................................................................................................... 22

   5.2 SSR Stedsnavnsinformasjon ...................................................................................................... 42

 6   Objektbeskrivelse .......................................................................................................................... 45

   6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene ...................................................................... 45

   6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene............................................................................. 46

   SOSI-gruppe definisjoner .................................................................................................................. 48

 Eksempler .............................................................................................................................................. 50

   6.3 Eksempel 1 ................................................................................................................................ 50


                               Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                                4


  6.4 Eksempel 2 ................................................................................................................................ 52
                             Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                  51 Historikk og status


   Spesifikasjon av STEDSNAVN ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten 1991. Den videre
   behandling framgår av tabellen nedenfor:   Kapittel-  Dato     Utført av      Grunnlag for endringen
   versjon

   1      1992-01-28  G. Langerak     Diverse FKB/Geovekst høringsseminarer

                          Innspill fra stedsnavnansvarlig i Kartverket

   2      1993-03-15  M. Borrebæk     Produktspesifikasjon PS-6-SKLD Versjon 1.0,
                          1992-12-23.
                IT-Tjenesten

   2.1     1993-11-13  M. Borrebæk     Implementering av objekt-id for å knytte sammen
                          flere navneenheter til samme navneobjekt.
                IT-Tjenesten

   2.2     1995-04-01  SOSI-gr. 9      Generell gjennomgang av SOSI-standarden med
                          oppdatering i henhold til spesifikasjonsendringer
                          av 1994-12-14 og 1994-01-30

   2.21    1996-06-20  SOSI-gr. 9      Feilrettinger.

   3.0     1997-07-31  Kent Jonsrud     Små justeringer
                SOSI-sekretariatet

   3.1(uoff.) 1998-04-22  Johnny Andersen   Små justeringer; suppleringer
                Oppdr.ansv. SSR

   3.1.1    1998-06-08  Johnny Andersen   Små justeringer
                Oppdr.ansv. SSR
   (uoff.)

   3.1.2    1998-06-29  Johnny Andersen   Små justeringer; suppleringer
                Oppdr.ansv. SSR
   (uoff.)

   3.1.3    1998-08-28  Johnny Andersen   Små  suppleringer
                Oppdr.ansv. SSR
   (uoff.)

   3.1.4    1999-02-23  Johnny Andersen   Små  suppleringer
                Oppdr.ansv. SSR
   (uoff.)

   3.1.5    1999-05-25  Johnny Andersen   Generell gjennomgang av SOSI-standarden med
                Oppdr.ansv. SSR   oppdatering i henhold til spesifikasjonsendringer
   (uoff.)                    av 1999-05-04                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                    6


   3.1     1999-10-23  SOSI-sekretariatet  Gitt offisiell versjon 3.1 som resten av standarden.

   3.2.1    2000-05-25  Johnny Andersen   Generell gjennomgang av SOSI-standarden.
   (uoff.)          Oppdr.ansv. SSR
                           Suppleringer til ny versjon av 3.1

   3.41    2004-09-27  SOSI-gr. 8      Gjennomgang av SOSI-standarden og supplering
                           og oppdatering.
   Forvaltnings-  Nils Jørgen Gaasvik        SOSI-ansvarlig    SOSI-sekretariatet
   ansvarlig for  Statens kartverk
           Landdivisjonen                      Statens kartverk
   stedsnavn
           Tlf  73 19 95 23                    IT-tjenesten
                                        Tlf 32 11 81 00
           Fax 73 19 95 21
                                        Fax 32 11 81 01
   Oppdragsansv  Johnny Andersen
   arlig for    Statens kartverk

   SSR       Landdivisjonen

           Tlf  32 11 81 00

           Fax 32 11 81 01
1.1 Endringslogg fra versjon 2003   Oppdatert p.r. 26.10.2004.   Sidetall gjelder DETTE kapitlet og IKKE sidenummereringen i den generelle
   SOSI-standarden..   1. Gjort små generelle suppleringer/rettelser i hele dokumentet


   2. Lagt til 11 nye navnetyper på sidene 13 til 20 fra navnetypekode 260 til og med 271


   3. Endret og supplert forklaringer for NAVNTYPE på sidene 13 til 20                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               7


   4. Lagt til ny skrivemåtestatus H  for Historisk for stedsnavn som tas ut av bruk i sin nåværende
     funksjon.


   5. Utvidet datafelt for Kilde og Merknad
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                82 Innledning2.1 Spesifikasjonen omfatter

   Spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR.   Denne beskrivelsen baserer seg på den informasjonen en finner i Statens kartverks Håndbok for
   navnebehandling kapittel 1: Innledning (dat. 2003-10-08) og produktspesifikasjon for SSR (PS-6-SKLD) v.
   1.0 (dat. 1993-01-15) med senere endringer (dat. 1994-12-14 og 1995-01-30). I tillegg er det kommet
   innspill fra Statens kartverk (IT-tjenesten, Sjøkartverket og Landdivisjonen).   Lov om stadnamn fastsetter at det skal opprettes et sentralt stedsnavnregister. Dette er lagt til Statens
   kartverk (SK) og kalles Sentralt stedsnavnregister (SSR).
   SSR bygger opprinnelig på navnedatabasen over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50
   000 i 1989, men er senere oppdatert med navn også fra andre kartserier (Økonomisk kartverk, sjøkart
   etc). Registeret oppdateres kontinuerlig i hovedsak av SK med alle navnevedtak som gjøres i henhold til
   lov om stadnamn - av f.eks. vegvesenet, kommunene, SK og andre vedtaksinstanser.   Forhold som knytter seg til stedsnavns plassering på kart med begreper som font, dimensjon, sperring og
   tekstmessig plassering er ikke omhandlet i dette kapitlet. Dette er begreper som omhandles under
   SOSI-standardens del 1 : PRAKTISK BRUK / punkt Geometrimodell / underpunkt Grafisk element: TEKST


2.2 Formål   Spesifikasjonen for registeret:   Spesifikasjonen skal dekke forhold vedrørende utveksling av navneinformasjon mellom SSR og brukere av
   dataene.   Spesifikasjonen skal dekke massivregistrering til og ajourhold av SSR.   Sentralt stedsnavnregister:
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                9


   SSR skal benyttes i navneforvaltningen, både innad i Kartverket for egen saksbehandling og produksjon,
   og utad for allmennheten. Utad gjelder det i særlig grad offentlig virksomhet som er pålagt å bruke
   vedtatte skrivemåter. Videre skal registeret kunne benyttes i forskningsøyemed, både i offentlig og privat
   virksomhet.   SSR skal inneholde alle stedsnavn som er innmeldt til registeret, hvor skrivemåten er vedtatt etter lov om
   stadnamn (se loven §10 og forskriftene til loven kap VII).   I tillegg kan registeret inneholde andre navn som var i offentlig bruk før lov om stadnamn trådte i kraft
   01.07.91.   Det skal leveres data fra registeret på SOSI-format, etter angitte utvalgsregler.
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                10
2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige utvidelser   Skrivemåter fra arbeidet med kartserien Norge 1:50 000 er det første utgangspunktet for offisielle
   skrivemåter av stedsnavn. Det vil kunne bli en langvarig prosess å få alle andre navn registrert og tilpasset
   hverandre. En må derfor forvente en del uensartet klassifisering, ulik detaljeringsgrad og ulik framdrift i
   oppfølgingsfasen.   I kommende år vil registeret utvides fortløpende med alle vedtak etter lov om stadnamn.

   Det vil også komme inn navn fra Økonomisk kartverk (1:5 000), fra sjøkart og navn som brukes på
   småskalakart og som dekker større områder. Det legges også inn navnedata fra andre offentlige etater
   som Statens vegvesen, Kystverket etc.
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               113 Definisjoner og presisering av begrep


   I dette kapittel definerer vi begreper som benyttes for stedsnavn. SOSI-definisjonen for uttrykket er angitt
   i parentes etter begrepet.   Informasjonen deles i 3 klasser.   1.  Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten (f.eks. Statens kartverk) må gi opplysninger
      om.   2.  Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (f.eks. Statens kartverk) legger inn.   3.  Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten     kan gi opplysning om.
3.1 Informasjonstyper   Den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten. Navneenheten(e) er knyttet til et
   navneobjekt (geografisk objekt/fysisk objekt). Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme
   navneobjekt, regnes som samme navneenhet. F.eks. er Glomma og Glåma samme navneenhet når de står
   til samme navneobjekt.   Forskjellige navn på samme navneobjekt regnes som forskjellige navneenheter. F.eks. er Glåma og
   Storelva brukt om samme elv, to forskjellige navneenheter til samme navneobjekt. Dette gjelder kun
   når de dekker samme totale elvestrekning.

   Navn på forskjellige språk på samme navneobjekt regnes også som forskjellige navneenheter.   NB! Se merknad under illustrasjonen i kap 3.1.2 for forklaring på begrepet “samme navneobjekt”.   Eks.1: Porsangerfjorden (norsk), Leavdnjavuotna (samisk) og Lemmivuono (finsk) er tre forskjellige
   navneenheter men dekker samme objekt.
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                              12


   Eks.2: Kautokeino (norsk), Guovdageaidnu (samisk) og Koutokeino (finsk) er tre forskjellige
   navneenheter, selv om en som i dette eksemplet har å gjøre med lån fra ett språk til et annet språk.   Følgende informasjon knyttes til hver navneenhet og skal samtidig kunne brukes ved utvalg av
   informasjon, evt. i kombinasjon med hverandre:
   3.1.1 Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten må gi
   opplysninger om, og som skal kunne brukes ved utvalg.   1. Ved vedtak av vedtaksmyndighet og ved utvalg.
   1.1 Myndighet: (SNMYND)                 Vedtaksmyndighet for navneenheten.

                 ~ Statens kartverk
                 ~ Statens vegvesen

                 ~ Postdirektoratet

                 ~ Kommune
                 ~ Privat eier
                 ~ etc.   1.2 Statusdato: (SNDATO) Dato for vedtak om skrivemåte. Endres status, så endres dato.   1.3 Administrativ tilhørighet: (KOMM, KSOGN) Sokn, kommune(r), fylke(r)   1.4 Skrivemåter (navneformer) på navneenheten: (SNAVN). Ren tekst   1.5 Språk/språkform:  (SNSPRÅK) Norsk, finsk, nord-, sør- og lulesamisk
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               13


   1.6 Navneobjekttype:  (TTEMA + NAVNTYPE)   Hva slags navneobjekt navneenheten står til. Hovedinndelingen (TTEMA) har som utgangspunkt vært den
   vanlige SOSI inndelingen. I tillegg er det en underinndeling (NAVNTYPE) som baserer seg på objekttyper
   som har kommet frem etter innspill fra forskjellige fagmiljøer. Kun objekttyper som står nevnt i SOSI
   hovedkapitel STEDSNAVN, kan brukes. Hvis disse ikke dekker begrepet en ønsker å forklare, skal nye
   forslag legges frem for oppdragsansvarlig for stedsnavn for godkjenning før de brukes i registeret (se
   innledning).   Navneobjekttypen er en “filologisk” klassifisering, ikke sammenlignbar med vanlige temakoder på fysiske
   objekter. F.eks. vil navnetypene hei (4), høyde (5), ås (6), rygg (7) og haug (8) ikke eksistere som
   enkeltstående begreper i henhold til temakoder generelt i SOSI-manualen. Der vil de være spesielle
   objektbegreper under EN temakode i SOSI hovedkapittel HØYDEINFORMASJON.   1.7 Typestatus: (SNTYSTAT) Hoved-, side- eller undernavn.   Begrepene side- eller undernavn kan brukes hvis to eller flere navn på samme språk er i bruk på samme
   navneobjekt, f.eks. en fjelltopp med forskjellige navn fra to dalfører. Et sidenavn er like mye brukt som et
   hovednavn, men av presentasjonshensyn på kartet, har man har valgt ett navn som hovednavn. Begrepet
   undernavn brukes hvor navnet er i mindre bruk enn hoved-/sidenavn.   Hvis det er i bruk ett eller flere navn på et annet språk på samme navneobjekt, skal disse registreres som
   egne navneenheter med begrepene hovednavn, sidenavn og undernavn. Dette gjelder også når
   navneenheten er lånt fra et språk til et annet språk. Eks Kautokeino (norsk) og Guovdageaidnu (samisk).
   (se også avsnitt 3.1 “Informasjonstyper” ).

   Hvis det er to navn fra to forskjellige språk, skal begge registreres som hovednavn.
   1.8 Navneobjektkoordinat:   Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes, har en navneobjektkoordinat. Koordinaten angir
   det geografiske punktet, linjen eller området navnet er knyttet til. Begrepet navneobjektkoordinat brukes
   når navnet (navneenheten) registreres i SSR første gang. Koordinaten vil da være hovedkoordinaten for
   navnet.
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                14


   Ved etablering av SSR har navneobjektkoordinaten automatisk fått koordinatverdien til den første
   innleste forekomsten. For objekter med flere forekomster og stor utstrekning vil derfor
   navneobjektkoordinaten være tilfeldig plassert i forhold til et representativt punkt for objektet. Over tid
   vil den oppgraderes til å representere den mest representative forekomsten, f.eks. våningshuset på et
   gårdsbruk, munningen på en elv eller bekk, ”tyngdepunktet” på et flateobjekt, osv.   1.9 Skrivemåtekoordinat:   Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes, kan ha flere skrivemåter som hver vil få en
   skrivemåtekoordinat. Hvis navneobjektet er registrert kun en gang, vil skrivemåtekoordinaten også være
   identisk med navneobjektkoordinaten og forekomstkoordinaten. Hvis navneobjektet har en stor
   utstrekning, vil navnet kunne ha flere skrivemåter som representeres av flere forekomster hvor
   koordinatene er forskjellige. Ved store elver, vil elva ved hver ny skrivemåte; f.eks. av typen Glomma eller
   Glåma; få en ny skrivemåtekoordinat. (Se avsnitt 5.2 som ved tegning viser forholdet.)   1.10 Forekomstkoordinat:   Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes kan ha flere forekomster av samme skrivemåte
   som hver gis en forekomstkoordinat. Hvis navneobjektet er registrert kun en gang, vil
   forekomstkoordinaten være identisk med navneobjektkoordinaten og skrivemåtekoordinaten.   Et navn (navneenhet) kan ha flere forekomster av samme skrivemåte for samme navneobjektet. Dette
   betyr at et kart kan ha et navn (skrivemåte) flere steder på kartet. Samtidig kan samme navnet opptre
   på flere kart. Dette vil særlig gjelde når navneobjektet har stor/lang utstrekning f.eks. Hardangervidda,
   Mjøsa eller Glomma / Glåma. Navnet kan da være koordinatfestet to eller flere ganger innenfor samme
   kartserie. (Se avsnitt 5.2 som ved tegning viser forholdet). Alle kart/kartdataserier eks. 1:500, 1:1 000, N5
   KARTDATA, N50 KARTDATA, N250 KARTDATA, sjøkart etc. skal digitaliseres med forekomstkoordinater.   1.11 GAB-identifikasjonsnummer: (SNGAB)   Alle navneenheter som også ligger i GAB-registeret, skal ”over tid” gis et GAB-identifikasjonsnummer.
   Vedtaksmeldinger til SSR skal inneholde dette nummeret. Det vil gjelde for alle typer eiendommer (bruk
   (gard), bolig (villa), hytte, tomt, skogeiendom etc), adresser og gater/veger.   Hvis det ligger en bygning på eiendommen, og navneenheten naturlig også står til denne,    skal navnet
   legges til bygningskoordinaten.                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               15
   Eks. For en gård skal navnet legges til hovedvåningshuset, for en villaeiendom skal navnet legges til
   boenheten. Det unike bygningsnummeret skal brukes.   Id-nummeret vil sammen med SSR-nummeret brukes ved overføring av opplysninger om vedtatt
   skrivemåte for navneenheten fra SSR registeret til GAB registeret. Det opprettes en forbindelse mellom
   SSR og GAB for overføring av data.

   Det forutsettes at navneobjektkoordinaten som ligger i GAB, etterhvert brukes for å oppdatere SSR slik at
   basen får en større nøyaktighet.
   3.1.2 Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (Statens
   kartverk) legger inn.   2.1 Status etter lov om stadnamn, skrivemåtestatus:  (SNSKRSTAT)       Godkjent etter gammel ordning                 G       Foreslått                           F       Vedtatt etter lov om stadnamn (vedtak på enkeltnavn)      V       Vedtatt etter lov on stadnamn (samlevedtak)          S       Vedtak påklaget                        K       Avslått                            A       Uvurdert                            U       Privat navn                          P                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                 16
        Internasjonalt område                      I        Historisk navn                         H   Uttrykket “Vedtatt etter lov om stadnamn (samlevedtak) med forkortelse S brukes i forbindelse med
   fellesvedtak for et bestemt navneledd innenfor en kommune, et fylke, kartblad etc. Endringen kan være
   f.eks.
        ~Alle flertallsendinger -ane endres til -an.
        ~Alle -sæter/-sætra endres til -seter/ -setra

   Status S viser at bare dette ene navneleddet, ikke resten av navnet,  er behandlet  etter  lov om
   stadnamn.   Status “ Privat navn” P brukes for navn på private anlegg, virksomheter osv., som ikke omfattes
   av reglene i lov om stadnamn for eksempel navn på hotell, turisthytter, industri, fritidsanlegg etc.   Status “Internasjonalt område” brukes når navneobjektet ligger utenfor norsk territorialgrense, dvs.
   12 nautiske mil 22224 m utenfor grunnlinjen i saltvann, og dermed IKKE omfattes av reglene i lov om
   stadnamn. (Utvidelsen ble iverksatt fra 01.01.2004)   Status “Historisk navn” brukes på tidligere stedsnavn når navneobjektet som stedsnavnet står til, har
   endret navn, og det gamle navnet er helt ute av bruk til dette objektet. Denne statuskoden kan også
   benyttes når objektet er slettet fullstendig men navnet likevel ønskes registrert av kulturminnehensyn.
   Dette kan f.eks. gjelde en hytte, et gardsbruk, en vei eller andre kulturobjekter. I de fleste tilfellene kan
   stedsnavnet fortsatt være i bruk men da til et annet objekt.
   2.2 Navneidentifikasjon, navneenhetens id-nummer: (SSR-ID)   Et unikt nummer som ikke kan benyttes om igjen.   2.3 Navneobjektidentifikasjon, navneobjektets id-nummer (SSR-OBJID)
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                17


    Denne identifiserer tilknytning mellom ulike navneenheter på samme navneobjekt. Ulike navneenheter
    kan knyttes til samme geografiske plassering.    I eksemplet under kalles en del av elva Glomma for Storelva. I tillegg er det en sideelv som kalles Nitelva.
    Denne har geografisk representasjonspunkt i dele mellom Glomma og Nitelva.
Geografisk
representasjonspunkt for
                 1.1.Randselva
1.2 Storelva

                 1.1.Randselva
                 Randselva,
                 Storelva

                 Randselva
                 Storelva             2.1 Nitelva

Geografisk
representasjonspunkt
for 1.1 Glomma
                         Geografisk
                         representasjonspunkt for
                         2.1 Nitelva
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                 18


MRK !!

Samme elva kan ha to forskjellige navn. Dette resulterer i to navneenheter til samme fysisk objekt.

Dette gjelder KUN når de to navnene dekker eksakt samme utstrekning !!

Hvis området for det ene navnet dekker bare deler av det andre navnet, er det to forskjellige fysiske objekter!!
Den samme vurderingen gjelder også for andre elementer med en utstrekning, f.eks. for fjellområder eller
sjøområder, og f. eks. for entallsnavn på innsjøer (Nordre Vælsvannet, Søndre Vælsvannet) kontra
flertallsnavn på begge/alle (Vælsvanna).
2.4 Registreringsdato: (SNREGDATO)Dato for første registrering av en skrivemåte knyttet til navneenheten i SSR-registeret.
Dato for første gang en forekomst er registrert i SSR-registeret.
2.5 Endringsdato: (DATO)

Dato for rettelse av generelle ”navnedata”.    Endres ”navnedata”, så     endres dato.

(Rettelse av denne dato skjer i dag under oppdatering av navnedataene automatisk av klientprogrammet SSRSak.)2.6 Forekomst: (SNFOREK)Hvor navneenheten eller skrivemåten er i bruk              - Kartserie, kartblad, om det er i bruk på gjeldende (siste) versjon
              - Vegskilt fra Statens vegvesen

             - Fyrliste fra Kystverket.

             etc.NB Ved innlegging av nye navnevedtak skal det som ”minimum” alltid være en forekomst registrert med begrepet
”Uspesifisert”                          Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               19


Eks. 1
Navnet vil være vurdert og statusen (SNSKRSTAT) kan f.eks. være G (godkjent) eller V (vedtatt etter ny lov ), men
av redaksjonelle grunner har det ennå ikke vært aktuelt å plassere navnet på kart eller andre
presentasjonsformer.Eks.2
Hvis skrivemåten ikke er godkjent etter navnebehandling etter lov om stadnamn, vil skrivemåtestatusen
(SNSKRSTAT) være F (Foreslått) eller A (Avslått). (Feltet (KARTID) kan for eldre data være blankt.)2.7 Arkivnummer: (SNARKIV)Alle navnevedtak gis et arkivnummer lik navnesakens arkivnummer. Arkivnummeret refererer til kommune og
år. Arkivnummersystemet utarbeides og vedlikeholdes i samarbeid med forvaltningsansvarlig for stedsnavn.

Arkivnummeret består av året navnesaken ble startet, saksnummer innenfor kommunen og løpenummer innenfor
saksnummeret.
3.1.3 Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten kan gi opplysning om.3.1 Kildeangivelse:  (SNKILDE)

F.eks. referanse til brev, informanter, offentlig oppslagsverk, offentlig register etc.
    3.2 Merknad: (SNMERK)

     F.eks. opplysning om brukerkrets og brukerfrekvens, historisk opprinnelse, tidligere former, uttale,
     flertallsform, andre registeridentifikasjonsnummer, henvisning mellom entallsnavn og flertallsnavn som
     hører sammen, eks. Nordre Vælsvannet, Søndre Vælsvannet, Vælsvanna, henvisning til masseregistrert
     innleggelse, opplysning om rettelser, o.a. signerte kommentarer.
                        Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               204 Datamodell


          FYSISK OBJEKT


                   1
                   1,M

          NAVNEENHET


                  1
                   1,M


           SKRIVEMÅTE

                  1
                   1,M


           FOREKOMST
    Tilleggsinformasjon:    Alle stedsnavn lagres med det grafiske SOSI-elementet ” .TEKST ”. Rent syntaktisk vil det derfor
    være lovlig å ha flere egenskaper og koordinater liggende til et stedsnavn, uten at dette anses å være
    en del av SSR. Eksempler på dette er kartografisk informasjon som f.eks ..DIM (Dimensjon), ..TSKYV
    (tekstpunkt), (Grafisk standard) m.m.For nærmere bruk av stedsnavn i kartproduksjonssammenheng, se eget kapittel i SOSI-standarden i  del 1
PRAKTISK BRUK underpunkt TEKST
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027        21
                 Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                225 SOSI-basisnavn definisjoner


    Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SOSI-basisnavn som er spesielle for stedsnavn (Sentralt
    stedsnavnregister), og som ikke finnes i den generelle SOSI beskrivelsen.
5.1 NAVNETYPE    Navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding.
.DEF

..NAVNTYPE   H4
    Denne forteller hva slags begrep navneenheten står til. Kun typer som er beskrevet nedenfor kan
    benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper.    NB !! Hvis Navnetype ikke passer ”perfekt”, brukes merknadsfeltet aktivt. Det er ikke gjort noe forsøk på å
    lage en miniversjon av den fulle SOSI-standarden i kodingen av Navnetype .     Gruppe   Navneobjekttype        TTEMA   NAVNTYPE    Merknad

     1.     Terrengformer                      Både konkave og
                                       konvekse former samt
                                       detaljer.

           Berg              2900   1        Mindre fjell

           Fjell             2900   2        Stort fjell

           Fjellside           2900   239       Vanligvis åpent
                                       skrånende terreng i
                                       fjellet
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                             23


    Gruppe  Navneobjekttype        TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Fjellområde          2900   3     Stort fjellområde:
                                  Rondane, Saltfjellet,
                                  Lyseheiane

                                  Se også SOSI kapitel:
                                  Landskap

                                  5.2.3 RSL_REG

                                  5.2.5 RSL_UREG

         Skogområde          2900   246    Stort skogområde:
                                  Nordmarka, Bymarka,
                                  Finnskogen

                                  Se også SOSI-kapittel:
                                  Landskap

                                  5.2.3 RSL_REG

                                  5.2.5 RSL_UREG

         Landskapsområde        2900   247    Stort
                                  landskapsområde:
                                  Dalane, Jæren,
                                  Romerike, Grenland,
                                  Salten, Varanger

                                  Se også SOSI-kapittel:
                                  Landskap

                                  5.2.3 RSL_REG

                                  5.2.5 RSL_UREG

         Hei              2900   4     Berglendt, høyere
                                  beliggende område
                                  med beitemark

         Høyde             2900   5     Mindre terrengform
                                  som ikke vurderes som
                                  fjell

         Ås              2900   6     Langstrakt, vanligvis
                                  skogkledt høydedrag.

         Rygg             2900   7     Langstrakt terrengform

         Haug             2900   8     Liten markant
                                  terrengform

         Topp (fjelltopp/tind)     2900   211    Øverste fjelltopp

         Hylle (hjell)         2900   212    Flatt område i fjellside                     Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          24


    Gruppe  Navneobjekttype      TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Fjellkant (aksel)     2900   245    Skulder, "nese”, "bryn"

         Bakke           2900   9     Skråning

         Li            2900   10     Vanligvis skogkledt
                                skrånende terreng

         Stup           2900   11     Loddrett eller svært
                                bratt, fallende terreng

         Vidde           2900   12     Høyere liggende større
                                område uten skog med
                                lave terrengvariasjoner
                                innenfor området.
                                F.eks. Valdresflyi

                                Se også SOSI kapitel:
                                Landskap

                                5.2.3 RSL_REG

                                5.2.5 RSL_UREG

         Slette          2900   13     Åpent, flatt, ikke
                                skogbevokst område

         Mo            2900   14     Flatt område, vanligvis
                                skogkledt

         Dalføre          2900   15     Stor dal:
                                Gudbrandsdalen,
                                Namdalen, Setesdal,
                                Valdres

                                Se også SOSI-kapittel:
                                Landskap

                                5.2.3 RSL_REG

                                5.2.5 RSL_UREG

         Dal            2900   16     Mellomstor eller liten
                                dal

         Botn           2900   17     Dalende

         Senkning         2900   244    Flat forsenkning,
                                dalsenkning

         Skar           2900   18     Markant senkning i fjell

         Juv            2900   19     Kløftlignende dal,
                                canyon
                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                         25


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Søkk          2900   20     Mindre markant,
                               begrenset fordypning

         Stein          2900   21     F.eks. flyttstein i fjellet

         Grotte         2900   260    Naturlig fjellgrotte
                               f.eks. Grønnligrotta
                               (Rana)

         Heller         2900   22     Steinhule, steinsatt
                               overnattingssted

         Terrengdetalj      2900   213    Alle typer små
                               naturdetaljer. f.eks.
                               sprekker, hulveier,
                               sand-/stein-/grusflater,
                               etc.
    2.    Vannkontur.                 Ferskvannsinformasjon
                               Se også SOSI kapitel:

                               Innsjøer og landskap

                               6.1 Definisjoner og
                               presiseringer av begrep

         Innsjø         3100   30     Stort vann: Altevatnet,
                               Femunden, Mjøsa,
                               Nisser

         Del av innsjø      3100   257    Mindre deler av store
                               innsjøer

                               F.eks. Steinsfjorden i
                               Tyrifjorden

         Gruppe av vann     3100   261    Flere middels store
                               vann

         Vann          3100   31     Middels stort vann
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                         26


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Gruppe av tjern     3100   262    Flere små vann

         Tjern          3100   32     Lite vann

         Pytt          3100   33     Liten dam, myrpytt

         Sund          3100   34     Innsnevret område i
                               vann eller vassdrag

         Vik           3100   35     Kil, bukt i vann eller
                               vassdrag.

         Elv           3200   36     Rennende vann i
                               naturlig vannvei.
                               Generelt ”bredere” enn
                               3 meter

         Bekk          3200   37     Rennende vann i
                               naturlig vannvei.
                               Generelt ”smalere” enn
                               3 meter

         Grøft          3200   38     Rennende vann der
                               forløpet er
                               menneskeskapt f.eks.
                               dreneringsgrøfter i myr

         Foss          3220   39     Vann i tilnærmet fritt
                               fall

         Stryk          3220   40     Parti der vannet går i
                               stryk og skiller seg
                               tydelig fra resten av elv
                               eller bekk

         Os           3200   41     Innløp eller utløp av elv
                               eller bekk i
                               innsjø/vann/tjern eller
                               sjø (saltvann)

         Høl           3200   42     Dyp elvebunn under
                               foss eller ved ende av
                               stryk

         Lone          3200   43     Nesten stillestående vik
                               i elv eller bekk
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          27


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Kilde          3200   243    Oppkomme, olle,
                               vannkilde.
                               Kildeutspring. Benyttes
                               for å angi stedet hvor
                               grunnvannet kommer i
                               dagen

         Øy           3100   44     Tørt landområde i
                               ferskvann atskilt fra
                               fastlandet

         Øygruppe        3100   214    2 eller flere øyer i
                               ferskvann

         Holme          3100   45     Liten øy i ferskvann

         Halvøy         3100   46     Større nes i ferskvann
                               med smalt eide mot
                               fastland

         Nes           3100   47     Landområde stikkende
                               ut i ferskvann

         Nes ved elver      3100   242    Landet mellom to
                               møtende elver.
                               Vanligvis kun brukt i
                               samiske områder.
                               Stedsnavnets
                               skrivemåte skal IKKE
                               avgjøre om navnet skal
                               gis denne koden, men
                               KUN lokalitetens
                               størrelse eller ”fasong”.

         Eid           3100   48     Lavt/smalt parti
                               mellom to vannkanter;
                               elver eller vann

         Strand         3100   49     Sand-, grus- eller
                               steindekket område i
                               vannkanten

         Isbre          3311   50     Større
                               sammenhengende snø-
                               eller isområde som
                               ikke smelter i løpet av
                               sommeren.

                               F.eks. Svartisen eller
                               Folgefonna

         Fonn          3311   51     Liten snø- eller isflate
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          28


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Skjær          3010   52     Stein i vannflaten

         Båe           3100   53     Stein under vannflaten

         Grunne         3100   54     Lite område under
                               vann

         Banke          3100   55     Flatt, større
                               undervannsområde

         Vanndetalj       3100   56     Alle typer : Notér
                               forklaring i
                               merknadsfeltet

         Elvemel         4200   238    Bratt sand- eller grus-
                               skråning langs en elv
                               (eller et vann)
    3.    Markslag.                  Arealtilstand

         Skog          4100   60     Alle typer fra stor
                               barskog til vierkratt i
                               Finnmark

         Myr           4100   61     Alle typer fra gressmyr
                               til våt moldjord

         Utmark         4100   62     Ikke inngjerdet
                               beitemark

         Sva           4100   63     Bart fjell-/steinparti

         Ur           4100   64     Steinområde, steinrøys

         Skred          4100   263    Rasområde: Alle typer
                               materiale (f.eks.
                               stein, jord, sand, leire,
                               o.l.)

         Øyr           4100   65     Sand-grusområde i
                               elvemunning, elvedelta
                               både mot innsjø/vann
                               og saltvann

         Sand          4100   66     Sand-grusområde over
                               vannkontur/kystkontur
                               .

                               Morenemateriale
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          29


    Gruppe  Navneobjekttype      TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Eng            4100   67     Kultivert
                                slåtte/gressmark

         Jorde           4100   68     Kultivert dyrknings-
                                mark

         Havnehage         4100   69     Inngjerdet beitemark

         Torvtak          4100   70     Sted for uttak av
                                myrtorv / brenntorv /
                                veksttorv.

         Setervoll         4100   71     Ryddet, gressbevokst
                                område på ei seter,
                                med   eller uten hus

         Park            4100   72     Kultivert område med
                                eller uten trær.
                                Kolonihage (i by eller
                                tettbygd strøk)

         Fyllplass         6006   264    Plass for deponering av
                                masse


         Grustak/Steinbrudd     4101   226    Uttaksplass, område,
                                drevet i dagen for
                                sand, grus, pukk, skifer
                                eller stein

         Tømmervelte        4111   227    Midlertidig
                                lagringsplass for
                                tømmer
    4.    Kystdata                    ”Saltvannsinfo”.

                                Se også SOSI-kapittel:
                                Kyst og sjø

         Fjord           3000   80     Arm av havet inn i
                                fastlandet

         Fjordmunning        3000   241    Område "ytterst" i en
                                fjord

         Havområde         3000   81     Store områder:
                                Barentshavet
                                Nordsjøen,
                                Atlanterhavet
                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          30


    Gruppe  Navneobjekttype      TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Sjøstykke         3000   255    Del av sjøen, vanligvis
                                innaskjærs eller i
                                kystnære farvann

                                f.eks. Folda, Hustadvika

         Sund i sjø        3000   82     Innsnevret område
                                mellom øyer eller
                                fastland

         Vik i sjø         3000   83     Kil, bukt

         Våg            3000   215    Fjordarm, større vik

         Øy i sjø         3000   84     Tørt landområde i
                                saltvann atskilt fra
                                fastlandet

         Øygruppe i sjø      3000   216    2 eller flere øyer i
                                saltvann f.eks. Hvaler
                                og Lofoten

         Holme i sjø        3000   85     Liten øy/skjær i sjø

         Holmegruppe i sjø     3000   265    Flere små skjær i sjø

         Halvøy i sjø       3000   86     Større nes med smalt
                                eid mot fastland

         Nes i sjø         3000   87     Landområde stikkende
                                ut i saltvann

         Eid i sjø         3000   88     Lavt parti i terrenget
                                mellom to sjøkanter

         Strand i sjø       3000   89     Sand-, grus- eller
                                steindekket område i
                                sjøkanten

         Skjær i sjø        3000   90     Stein i vannflaten.

         Båe i sjø         3000   91     Stein under
                                vannflaten.

         Grunne i sjø       3000   92     Forhøyning på bunnen
                                som skiller seg
                                vesentlig fra høyden på
                                bunnen omkring

         Renne           3000   93     Undersjøisk dal

         Banke i sjø        3000   94     Flatt, større
                                undervannsområde
                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          31


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Bakke i sjø       3000   95     Skrånende sjøbunn

         Søkk i sjø       3000   96     Stor eller liten grop på
                               sjøbunnen

         Dyp (havdyp)      3000   97     Område mer enn
                               200-300 meter under
                               havflaten

         Rygg i sjø       3000   98     Undersjøisk ”ås”

         Egg           3000   99     Undersjøisk kant mot
                               havdyp

         Klakk          3000   217    Spiss grunne.
                               (Trøndersk/Nordnorsk
                               uttrykk)

         Fiskeplass       3000   256    Fiskested, fiskeméd i
                               sjø.
    5.    Bebyggelse

         By           5200   100    Tettsted med handels-
                               og servicefunksjoner.
                               Bymessig med mer
                               eller mindre
                               sammenhengende,
                               kvartalsbebyggelse
                               (bykjerne). Bygninger
                               med 2 eller flere
                               etasjer.

                               (Se også ”Adm. by”
                               268).

         Bydel          5200   132    Kulturmessig del av by.
                               F.eks Gamlebyen,
                               Vålerenga, Posebyen,
                               Nordnes, Lade,
                               Tromsdalen, Fagernes.
                               (Se også ”Adm. bydel”
                               269)

         Tettsted        5200   101    Mindre "bymessig"
                               bebygd område av
                               sentrumskarakter
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               32


    Gruppe  Navneobjekttype           TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Tettsteddel             5200  266    Kulturmessig del av
                                    tettsted. Se også

         Tettbebyggelse           5200  102    Mindre bebygd område
                                    uten sentrumskarakter
                                    f.eks. boligområde

         Bygdelag (bygd)           5200  103    Stort uregulert
                                    gårdsbruk- og
                                    boligområde

         Grend                5200  104    Mindre uregulert
                                    gårdsbruk-, seterfelt-
                                    og boligområde

         Boligfelt              5200  105    Regulert boligområde

         Hyttefelt              4154  228    Offentlig eller privat
                                    hyttefelt. Område som
                                    har høy
                                    utnyttelsesgrad med
                                    tanke på hytter.

         Borettslag             5200  106    Bofellesskap; vanligvis
                                    blokkbebyggelse

         Industriområde           5200  107    Større
                                    sammenhengende
                                    område benyttet for
                                    industriformål

         Bruk (gardsbruk)          5000  108    Landbruksbebyggelse
                                    som er eller har vært
                                    knyttet til jord- og/eller
                                    skogbruksdrift.
                                    (Vanligvis dss. bruks-
                                    navn. Som referanse
                                    brukes våningshuset.)

         Enebolig/mindre boligbygg (villa)  5000  109    Enebolig eller
                                    tomannsbolig Hus for
                                    fast bosetting, utenom
                                    våningshus, jf. 108.
                                    (Vanligvis dss. bruks-
                                    navn.)

         Boligblokk             5000  259    Stort boligbygg med 2
                                    eller flere etasjer hvor
                                    det er 5 eller flere
                                    boligenheter
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               33


    Gruppe  Navneobjekttype           TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Fritidsbolig (hytte, sommerhus)   5000  110    Hus som ikke er ment
                                     for fast bosetting.
                                     (Vanligvis dss bruks-
                                     navn.)

         Seter (sel, støl)          5000  111    Enklere landbruksbe-
                                     byggelse. Kan ha
                                     periodisk ”fast”
                                     bosetting, vanligvis
                                     sommerstid.

         Bygg for jordbruk, fiske og fangst  5000  112    Bu, naust, uthus, fjøs,
                                     gamme

         Fabrikk               5000  113    Større
                                     industrivirksomhet

         Kraftstasjon             5000  114    Alle størrelser for
                                     energi produksjon, (el.
                                     og varme)

         Bergverk (underjord./dagbrudd)    5000  218    Gruve, skjerp

         Verksted               5000  115    Mindre
                                     industrivirksomhet

         Forretningsbygg           5000  116    Hus for kontor- og
                                     servicevirksomhet

         Hotell                5000  117    Offentlig godkjent
                                     overnattingssted

         Pensjonat              5000  118    Offentlig godkjent
                                     overnattingssted

         Turisthytte             5000  119    Overnattingssted

         Serveringssted            5000  267    Serveringssted utenfor
                                     tettbygd område

         Campingplass             4132  191    Alle typer både for
                                     campinghytter,
                                     campingvogner og telt

         Skole                5000  120    Offentlig og privat
                                     skole

         Universitet/høgskole         5000  248    Offentlig og privat
                                     høyskole og universitet

         Sykehus               5000  121    Offentlig og privat
                                     sykehus
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                               34


    Gruppe  Navneobjekttype           TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Helseinstitusjon          5000   122    Aldershjem,
                                     rekreasjonshjem o.l.

         Kirke                5000   123    Kirke / Kapell /
                                     Arbeidskirke knyttet til
                                     Den norske kirke

         Annen bygning for religiøse     5000   249    Synagoge, moske,
         aktiviteter.                      frikirke, menighetshus,
                                     kloster, gravkapell,
                                     bårehus, krematorium.
                                     Noter i merknadsfelt
                                     hvilken type + dato for
                                     merknaden.

         Forsamlingshus/Kulturhus      5000   125    Teater, kino, samf.hus,
                                     grendehus, etc.

         Vaktstasjon/Beredsskapsbygning   5000   126    Bygning for
                                     Politi/Brann/Los/Toll/A
                                     mbulanse/Fly- og
                                     skipsovervåkning

         Militært bygg/Anlegg        5000   127    Militærleir, militært
                                     bygg

         Idrettshall             5000   128    Alle typer
                                     innendørsanlegg
                                     Ishall/svømmehall
                                     idrettshall.

         Fyr(Fyrstasjon)           6701   129    Offisielt fyr og
                                     fyrstasjon langs kysten.

         Lykt (Fyrlykt)           6702   130    Offisiell og privat
                                     lykt/fyrlykt langs
                                     kysten og i innlandet.

         TV/Radio-mast            8604   131    TV/Radio –tårn

                                     Alle typer bakkebasert
                                     telekommunikasjon

         Barnehage              5000   229    Offentlig eller privat
                                     barnehage

         Poststed (Postkontor)        5000   230    Offisielt poststed

         Adressenavn             7450   231    Omfatter et område,
                                     ev. som supplement til
                                     gate-/veiadresse.
                                     (Kommunalt
                                     adresseområde)                        Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                              35


    Gruppe  Navneobjekttype          TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Rådhus (komm, fylke, stat)     5000   237    Adm.senteret (-huset) i
                                    adm. enheten.

         Fengsel              5000   250    Fengsel, arbeidskoloni

         Museum/ Galleri/Bibliotek     5000   251    Alle typer museum,
                                    galleri og bibliotek

         Garasje/hangarbygg         5000   252    Parkeringshus/
                                    trikkestall/
                                    bussgarasje/flyhangar/
                                    lokomotivstall
    6.    Samferdsel

         Veg (Gate)             7000   140    ”Formelle”
                                    veg/gatenavn ellers
                                    kode 240

         Traktorveg             7400   142    Driftsveger for
                                    kjøretøyer hvor vegen
                                    ikke kan kjøres med
                                    vanlig bil.

         Sti                7400   143    Stistrekning, sleper
                                    (gamle drifteveger),
                                    reindriftsveger

         Farled/Skipslei          7200   144    Normal strekning for
                                    skip f.eks.
                                    Trondheimsleia

         Ferjestrekning           7200   145    Eksisterende
                                    ferjesamband som
                                    inngår i områdets
                                    samferdselsnett

         Jernbanestrekning         7101   219    Lang
                                    jernbanestrekning.
                                    F.eks. Ofotbanen;
                                    Bergensbanen

         Vegstrekning            7000   240    Fjellovergang,
                                    turiststrekning, f.eks.
                                    Kvænangsfjellet, Gamle
                                    Bynesveg, Friisvegen
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                         36


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Bru           7500   146    Både for veg og
                               jernbane. Angi ett
                               punkt i hver ende for
                               store bruer og ett midt
                               på for små bruer.

         Klopp          7500   147    Gangbru over sjø og
                               ferskvann

         Vad           7400   220    ”Vassested” i elv, bekk
                               vann eller sjø.

         Tunnel          7500   148    Vanlig tunnel,
                               rasoverbygg,
                               undergang.

                               Både gangveg, veg og
                               jernbane.

                               Angi ett punkt i hver
                               ende for lange og ett
                               punkt midt på for korte
                               tunneler.

         Kryss (Veg/Gate)     7000   149    (For alle type veger)

         Vegbom          7500   150    Mindre bomanlegg på
                               privat veg

         Bomstasjon        7500   151    Større bomanlegg på
                               offentlig veg

         Grind          7500   152    Port i gjerde

         Parkeringsplass     7000   153    Offentlig og privat

         Kai           6600   154    Større, fast
                               bryggeanlegg

         Brygge          6600   155    Mindre, fast
                               bryggeanlegg

         Ferjelem         6600   156    Ferjelem på kai  for
                               vegtrafikk

         Utstikker        6600   157    Flytende bryggeanlegg

         Molo           6604   236    Fast byggverk,
                               utstikkende voll i sjøen

         Sluse          6600   158    Kunstig løfteanretning
                               for båter i vassdrag
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                          37


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Kanal          3200   159    Utgravd ”vannveg”    i
                               sjø og ferskvann

         Ankringsplass      6600   160    F.eks. opplagsplass for
                               store båter/skip

         Havn          4602   221    Sted der fartøy kan
                               laste, losse eller søke ly
                               for vær og sjø.

         Stasjon         7500   161    Betjent stoppested for
                               jernbane og trikk

         Holdeplass       7500   162    Ubetjent stoppested
                               for jernbane og trikk

         Busstopp        7500   163    Stoppested for
                               rutegående vegtrafikk

         Flyplass        7900   164    Landingsplass for
                               rutegående flytrafikk
                               og regulert privat
                               flygning

         Landingsstripe     7911   165    Landingsplass for privat
                               flygning

         Plass/torg       7000   232    (I tettsted eller by)
    7.    Eiendommer

         Eiendommer       4011   170    Matrikulert eiendom
    8.    Adm. områder

         Nasjon         4001   180    Selvstendig land
                               (Offisielt navn)

         Fylke          4002   181    (Offisielt navn)

         Kommune         4003   182    (Offisielt navn)

         Adm. by         4007   268    Alle steder hvor
                               kommunen har vedtatt
                               bystatus

         Adm. bydel       4045   269    (Offisielt navn på
                               bydelsforvaltningen).
                               Se også ”Bydel” 266.                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                             38


    Gruppe  Navneobjekttype        TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Adm. tettsted         4007   270    Statistisk sentralbyrås
                                  spesifikasjon.

         Sogn              4043   183    Kirkesogn Knyttet til
                                  Den norske kirke

         Grunnkrets           4005   184    Se også 253 annen
                                  adm. inndeling

         Allmenning           4020   185    Område hvor
                                  rettighetene er
                                  regulert. (Alle typer.
                                  Notér i merknadsfelt)

         Skytefelt           4025   186    Militære skytefelt.

         Verneområder          4027   187    (Alle typer både sjø og
                                  land. Notér type f.eks.
                                  ”Nasjonalpark” i
                                  merknadsfelt)

         Soneinndeling til havs     4000   188    Fiskerisone,
                                  havrettssone, etc.
                                  (Notér type i
                                  merknadsfelt)

         Annen adm. Inndeling      4000   253    Landsdel,
                                  havnedistrikt,
                                  politidistrikt
                                  bispedømme,
                                  prestegjeld, skolekrets,
                                  valgkrets, postområde,
                                  etc. (Notér type i
                                  merknadsfelt)

         Grensemerke          4000   258     Off. godkjent
                                  grensemerke
                                  (generelt): Varde, tre,
                                  stein, bolt, kors etc
    9.    Andre

         Idrettsanlegg         6000   190    (Alle typer utendørsanl.
                                  Notér type i
                                  merknadsfelt, f.eks.
                                  ridebane, fotballbane)

         Skytebane           6000   210    Pistol- eller geværbane
                                  (o.l. våpen)
                     Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                             39


    Gruppe  Navneobjekttype        TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Gravplass           4121   235    Alle typer gravlunder,
                                  gravplasser.

         Skiheis            7312   192    Skitrekk og stolheis i
                                  skianlegg.

         Fjellheis           7313   193    Gondolbane.

         Slalåm- og utforbakke     6000   194    Alle typer regulerte
                                  alpinanlegg.

         Småbåthavn           6600   195    Regulerte havneanlegg
                                  for småbåter

         Badeplass           6000   222    Offentlige og private
                                  badeplasser

         Fornøyelsespark        6000   223    (Store, regulerte
                                  anlegg)

         Rørledning           8000   196    Alle typer rørledninger:
                                  Olje, gass, vann, etc.

         Oljeinstallasjon (Sjø)     6800   197    Stasjonære
                                  oljeinstallasjoner (faste
                                  og flytende)

         Kraftledning          8000   198    Vanligvis store
                                  overføringsledninger

         Kraftgate (Rørgate)      6521   199    Store tilførselsrør for
                                  kraftanlegg

         Kabel             8000   200    Alle typer kabler i både
                                  sjø og ferskvann.

         Dam              6500   201    Store
                                  reguleringsdammer og
                                  små fløtningsdammer

         Tømmerrenne          6500   202    Kunstig tømmeranlegg

         Taubane            7000   203    Uten persontrafikk

                                  Se også 193

         Fløtningsannlegg        6500   204    Kunstig fløtningsanlegg

         Fiskeoppdrettsanlegg      6600   205    På land, i sjø og i
                                  ferskvann
                     Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                            40


    Gruppe  Navneobjekttype        TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Gammel bosettingsplass     6200   206    Nedlagt bruk, seter,
                                  boplass, gamme.

                                  MRK !! Hus borte eller
                                  kun ruin.

         Offersted           6200   207    Samisk, norsk eller
                                  finsk offersted

         Severdighet          6200   208    Notér forklaring i
                                  merknadsfeltet, f.eks.
                                  minnesmerke

         Utsiktspunkt          6200   209    Både i tårn og på
                                  bakken f.eks. Kongens
                                  utsikt

         Melkeplass           6200   224    Seterplass uten hus.
                                  Vanligvis i bratte
                                  områder på Vestlandet

         Annen kulturdetalj       6200   225    Alle typer
                                  kulturdetaljer f.eks.
                                  lekeplass, tårn,
                                  fiskeplass, etc.

                                  Notér forklaring med
                                  dato i merknadsfeltet

         Gjerde             6012   233    Steingjerde, tregjerde
                                  etc.

         Stø              6600   234    Båtstø, båtplass i
                                  vannkanten uten naust

         Varde             6200   254    F.eks. merkerøys,
                                  steinrøys. Langs kysten
                                  og i innlandet

         Lanterne            6703   272    Offisiell og privat
                                  lanterne langs kysten
                                  og i innlandet, fast

         Stang             3023   273    Offisiell og privat
                                  jernstang langs kysten
                                  og i innlandet, fast

         Stake             3023   274    Offisiell og privat stake
                                  langs kysten og i
                                  innlandet, flytende
                     Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                        41


    Gruppe  Navneobjekttype     TTEMA  NAVNTYPE  Merknad

         Lysbøye         3030   275    Offisiell og privat
                               lysbøye langs kysten og
                               i innlandet, flytende

         Båke          3023   276    Offisiell og privat båke
                               langs kysten og i
                               innlandet, fast.

         Overett         3023   277    Offisiell og privat. To
                               stenger med/uten lys
                               overett langs kysten og
                               i innlandet, faste.
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                       42


5.2 SSR Stedsnavnsinformasjon   Definisjon     Kode   Forklaring

   .DEF

   ..SSR *

   ...SNAVN T50    <tekst>  Navneenhetens skrivemåte uten forkortinger.

   ...SNSPRÅK T2         Språk.

             FI    Finsk

             NO    Norsk

             SL    Lulesamisk

             SN    Nordsamisk

             SS    Sørsamisk

   ...SSR-ID H8    <tall>  Navneenhetens ID-nummer.

   ...SSR-OBJID H8   <tall>  Navneobjektets ID-nummer.

   ...SNTYSTAT T1        Typestatus.

             H     Hovednavn

             S     Sidenavn

             U     Undernavn

   ...SNSKRSTAT T1        Skrivemåtestatus.

             A     Avslått

             F     Forslag

             G     Godkjent

             K     Vedtak påklaget

             S     Vedtatt (samlevedtak)

             U     Navn uvurdert

             V     Vedtak (på enkeltnavn)

             P     Privat

             I     Internasjonalt område

             H     Historisk
                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                43


   ...SNMYND T5    <tekst>  Vedtaksmyndighet for navneenheten

   ...SNDATO DATO   <dato>  Dato for status (vedtatt o.l.)

   ...SNREGDATO DATO  <dato>  Dato for første registrering

   ...SNFOREK *         Forekommer i kartblad og på produkt. Eks.: ...SNFOREK N50
                  1815-3 Eks.: ...SNFOREK NVDB_TUNNEL 1324

   ....PRODUKT T15        Produktkode.

   ....KARTID T35        Idnr, Reg.nr, Kartbladnr. Offisielt nr. på side, enhet, kart etc.

   ...SNKILDE T150   <tekst>  Eventuell kildeangivelser (brev nr. etc .)

   ...SNMERK T150   <tekst>  Annen merknad, brukerkrets etc.

   ...SNARKIV *         Navnesakens arkivnummer

   ....ÅR H4           Årstall

   ....SNSAKSNR H3        Navnesakens saksnummer innen kommunen

   ....SNLØPENR H2        Navnesakens løpenummer innenfor saksnummeret i kommunen

   ...SNGAB *          GAB tilknytning

   ....GID *           Gårds- og bruksnummer. Tilhører DEK. For mer info, se
                  originaldefinisjon

   .....GNR H5     <tall>  Gårdsnummer

   .....BNR H4     <tall>  Bruksnummer

   .....FNR H4     <tall>  Festenummer

   ....GATE H5     <tall>  Gatekode. Tilhører VBASE. For mer info, se originaldefinisjon
                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027             44


   Dette elementet skal kompaktifiseres slik:

   ..SSR

   ...SNAVN <SNAVN>

   ...SNSPRÅK <SNSPRÅK>

   ...SSR-ID <SSR-ID>

   ...SSR-OBJID <SSR-OBJID>

   ...SNTYSTAT <SNTYSTAT>

   ...SNSKRSTAT <SNSKRSTAT>

   ...SNMYND <SNMYND>

   ...SNDATO <SNDATO>

   ...SNREGDATO <SNREGDATO>

   ...SNFOREK <PRODUKT> <KARTID>

   ...SNKILDE <SNKILDE>

   ...SNMERK <SNMERK>

   ...SNARKIV

   ....ÅR <ÅR>

   ....SNSAKSNR <SAKSNR>

   ....SNLØPENR <LØPENR>

   ...SNGAB

   ....GID <GNR> <BNR> <FNR>

   ....GATE <GATE>
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                456 Objektbeskrivelse

6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene   Navneenhet

   Den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten. En navneenhet er knyttet til kun ett
   navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett
   og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet. F.eks. er Glomma og Glåma,
   når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to
   forskjellige skrivemåter.   Skrivemåte

   Ulike skrivemåter av navneenheten, IKKE forskjellige navn.   SSR Forekomst

   Ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes.

   En forekomst kan være f.eks. på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB),  eller navnet kan

   foreløpig  ikke være tatt i bruk  (= produkt ’uspesifisert’).
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                              46


6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene   Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SOSI. Alle objekter skal være kodet med
   kvalitet og dato i henhold til SOSI del 1.   Objekttype     Aktuelle  Aktuelle      Verdi      std /  Merknad
             grafiske  SOSI-navn              opsj
             element/

             objekt

   Navneenhet     TEKST    OBJTYPE      Navneenhet     O

                   TTEMA       <2900- 8000>    S   Se tabell.

                   NAVNTYPE               S   Se tabell.

                   KOMM                 S

                   KSOGN                 O

                   SSR

                    SNAVN                S

                    SNSPRÅK               S

                    SSR-ID               S   Unik ID

                    SSR-OBJID              S   Unik ID

                    SNTYSTAT              S

                    SNMYND               S

                    SNGAB

                      GID               O   Kan forekomme

                       GNR              O

                       BNR              O

                       FNR              O

                      GATE              O   Avhengig av navnetypen

   Skrivemåte     TEKST    OBJTYPE      Skrivemåte     O

                   TTEMA       <2900-8000>    S   Se tabell.

                   NAVNTYPE               S   Se tabell.
                      Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                        47


               KOMM               S  Kommunenummer.

               KSOGN              O  Kirkesogn

               SSR

                SNAVN             S

                SSR-ID             S  Unik ID

                SNTYSTAT            S

                SNSKRSTAT           S

                SNDATO             S  Dato for endring av status

                SNREGDATO           S

                SNKILDE            O

                SNMERK             O

                SNARKIV

                  ÅR             O

                  SNSAKSNR          O

                  SNLØPENR          O

                SNGAB

                  GID            O  Kan forekomme

                   GNR           O

                   BNR           O

                   FNR           O

                  GATE            O  Avhengig av navnetypen

   SSRForekomst  TEKST  OBJTYPE      SSRForekomst  O

               TTEMA       <2900-8000>  S  Se tabell.

               NAVNTYPE             S  Se tabell.

               KOMM               S  Kommunenummer.

               KSOGN              O  Kirkesogn

               SSR

                SNAVN             S

                SSR-ID             S  Unik ID

                SNREGDATO           S                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                         48


                     SNFOREK              S

                       PRODUKT             S

                       KARTID             O
SOSI-gruppe definisjoner   Nedenfor følger eksempel på en vanlig    SOSI-datagruppe med navn fra SSR.   Stedsnavn som ligger i Sentralt stedsnavnregister.
                        Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                 49


   .TEKST <serier>:        .TEKST <serienr>:        .TEKST <serienr>:

   ..OBJTYPE   Navneenhet   ..OBJTYPE    Skrivemåte    ..OBJTYPE  SSRForekomst

   ..TTEMA <temakode>       ..TTEMA <temakode>        ..TTEMA <temakode>

   ..NAVNTYPE <navnetype>     ..NAVNTYPE <navnetype>      ..NAVNTYPE <navnetype>

   ..KOMM <kommunenr>       ..KOMM <kommunenr>        ..KOMM <kommunenr>

   ..KSOGN   <sokn>       ..KSOGN   <sokn>       ..KSOGN   <sokn>

   ..DATO <dato>         ..DATO <dato>          ..DATO <dato>

   ..SSR             ..SSR              ..SSR

   ...SSR-ID  <id-nummeret>   ...SSR-ID  <id-nummer>     ...SSR-ID  <id-nummer>

   ...SSR-OBJID  <id-nummer>  ...SNAVN <navnet i "   ">   ...SNAVN <navnet i "  ">

   ...SNAVN <navnet i "  ">   ...SNTYSTAT <kode>        ...SNREGDATO <dato>

   ...SNTYSTAT <typestatus>    ...SNSKRSTAT <kode>       ...SNFOREK <kartserie> <kart>

   ...SNSPRÅK <språkkode>     ...SNDATO <dato>         ..NØ

   ...SNMYND <vedtaksmyndighet>  ...SNREGDATO <dato>       <nord> <øst>

   ...SNGAB            ...SNKILDE <tekst i ” ” >

   ....GID <gnr> <bnr> <fnr>   ...SNMERK <tekst i ” ” >

   ....GATE <gatekode>      ...SNARKIV

   ..NØ              ....ÅR  <år>

   <nord> <øst>          ....SNSAKSNR   <saksnummer>

                   ....SNLØPENR <løpenummer>

                   ...SNGAB

                   ....GID <gnr> <bnr> <fnr>

                   ....GATE <gatekode>

                   ..NØ

                   <nord> <øst>
                       Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                                                          50Eksempler

6.3 Eksempel 1      Navneenhetsobjekt
      Skrivemåte
                                 1.2 Glåma
                    1.1.2 Glomma                    Skrivemåte
           1.1 Glomma                        5
                        3    4
           1      2
                            1.2.1 Glåma        1.2.2 Glåma
      1.1.1 Glomma         1.1.3 Glomma

                              Forekomster av skrivemåten 'Glåma'
                              av navneenhetsobjektet Glomma.
         Forekomster av skrivemåten 'Glomma'
         av navneenhetsobjektet Glomma

    1      (1.)        1     (1.1.)         1      (1.1.1.)    2   (1.1.2.)        3     (1.1.3.)
                    .TEKST 101:            .TEKST 102:            .TEKST 103:            .TEKST 104:
    .TEKST 100:
                    ..OBJTYPE Skrivemåte        ..OBJTYPE SSRForekomst      ..OBJTYPE SSRForekomst      ..OBJTYPE SSRForekomst
    .OBJTYPE Navneenhet
                    ..TTEMA 3200            ..TTEMA 3200           ..TTEMA 3200           ..TTEMA 3200
                    ..NAVNTYPE 29           ..NAVNTYPE 29           ..NAVNTYPE 29           ..NAVNTYPE 29
    ..TTEMA 3200
                    ..KOMM 0412            ..KOMM 0412            ..KOMM 0412            ..KOMM 0413
    ..NAVNTYPE 29
                    ..KSOGN 5             ..KSOGN 5             ..KSOGN 6             ..KSOGN 35
    ..KOMM 0412
                    ..DATO 19900323          ..DATO 19900323          ..DATO 19900412          ..DATO 19900413
    ..KSOGN 5
                    ..SSR               ..SSR               ..SSR               ..SSR
    ..DATO 19900323
                    ...SSR-ID 45765          ...SSR-ID 45765          ...SSR-ID 45765          ...SSR-ID 45765
    ..SSR
                    ...SNAVN "Glomma"         ...SNAVN "Glomma"         ...SNAVN "Glomma"         ...SNAVN "Glomma"
    ...SSR-ID 45765
                    ...SNTYSTAT H           ...SNREGDATO 19900624       ...SNREGDATO 19900814       ...SNREGDATO 19900814
    ...SSR-OBJID 34567
                    ...SNSKRSTAT G           ...SNFOREK N5 CG041-5-1      ...SNFOREK N5 CG041-5-2      ...SNFOREK N50 DG5916-1
    ...SNAVN "Glomma"
                    ...SNDATO 19900524         ..NØ               ..NØ               ..NØ
    ...SNTYSTAT H
                    ...SNREGDATO 19900624       123654 2365            123700 3490            123650 4570
    ...SNMYND SK
                    ...SNKILDE "brev 1234/91 etc"
    ...SNSPRÅK NO
                    ...SNMERK "Brukt i skriv 1772"
    ...SNGAB
                    ...SNARKIV
    ....GID 34 3
                    ....ÅR 1993
    ..NØ
                    ....SNSAKSNR 32
    123654 2365
                    ....SNLØPENR 12
                    ...SNGAB
                    ....GID 34 3
                    ..NØ
        (1.2.)                               (1.2.1)                     (1.2.2)
                    123654 2365
      4                           4                         5
         .TEKST 105:                    .TEKST 106:                 .TEKST 107:
         ..OBJTYPE Skrivemåte               ..OBJTYPE SSRForekomst            ..OBJTYPE SSRForekomst
         ..TTEMA 3200                   ..TTEMA 3200                 ..TTEMA 3200
         ..NAVNTYPE 29                   ..NAVNTYPE 29                ..NAVNTYPE 29
         ..KOMM 0414                    ..KOMM 0414                 ..KOMM 0415
         ..KSOGN 25                    ..KSOGN 2                  ..KSOGN 4
         ..DATO 19900621                  ..DATO 19900621               ..DATO 19900423
         ..SSR                       ..SSR                    ..SSR
         ...SSR-ID 45765                  ...SSR-ID 45765               ...SSR-ID 45765
         ...SNAVN "Glåma"                 ...SNAVN "Glåma"               ...SNAVN "Glåma"
         ...SNTYSTAT S                   ...SNREGDATO 19900910            ...SNREGDATO 199001010
         ...SNSKRSTAT G                  ...SNFOREK N5 CG041-5-2           ...SNFOREK N5 CG041-5-2
         ...SNDATO 19900520                ..NØ                     ..NØ
         ...SNREGDATO 19900910               123690 6000                 123690 7866
         ...SNKILDE "brev 1235/91 etc"
         ...SNMERK "Brukt i skriv 1792"
         ...SNARKIV
         ....ÅR 1993
         ....SNSAKSNR 48                        NB: Bruk av SNGAB hører selvsagt ikke hjemme for navn på   elver,
         ....SNLØPENR 11                        men benyttes her for å gi en generell presentasjon av
         ...SNGAB
                                        mekanismene.
         ....GATE 2345
         ..NØ
         123690 6000
                                   Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027             51                    1

            1.1           1.2

       1.1.1  1.1.2  1.1.3    1.2.1   1.2.2
                  Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027        52


6.4 Eksempel 2          Eksempel 2.
                 Statens kartverk
SOSI standard - versjon 3.41 20041027                   53


          .TEKST 1:

          ..OBJTYPE Navneenhet

          ..TTEMA 5000

          ..NAVNTYPE 108

          ..KOMM 0412

          ..KSOGN 5

          ..DATO 19950101

          ..KVALITET 55 200

          ..SSR

          ...SSR-ID  45765

          ...SSR-OBJID  34765

          ...SNAVN "Øvre Bjorbekken"

          ...SNTYSTAT   H

          ...SNMYND SK

          ...SNSPRÅK NO

          ...SNGAB            !Enten GID eller GATE

          ....GID 34 5

          ..NØ

          12345    12345

          .TEKST 2:

          ..OBJTYPE Skrivemåte

          ..TTEMA 5000

          ..NAVNTYPE 108

          ..KOMM 0412

          ..KSOGN 5

          ..DATO 19950101

          ..KVALITET 55 200

          ..SSR

          ...SSR-ID  45765

          ...SNAVN "Øvre Bjorbekken"

          ...SNTYSTAT H

          ...SNSKRSTAT G

          ...SNDATO 19911020
                      Statens kartverk
          ...SNREGDATO 19911020

          ...SNKILDE "brev 1234/91"

          ...SNMERK "gno bjórr m. 'bever'"
SOSI standard - versjon 3.41 20041027        54
                 Statens kartverk

								
To top