IS Programs by 08eMGGL

VIEWS: 0 PAGES: 50

									  Национална програма
 за ускорено развитие на
информационното общество
    в България

          Нели Стоянова
           директор на дирекция
   Информационно общество и информационни технологии
           София, 9 май 2007
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
    Обхват на презентацията


1.  Основни стратегически документи

2.  Финансов план

3.  Управление на програмата
   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
1. Основни стратегически документи
 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Лисабонската стратегия и i2010
 Ревизирана Лисабонска стратегия (2005 пролетната
 сесия на Съвета на ЕС):
  – Ново партньорство за растеж и заетост
  – Изграждане на приобщаващо Информационно
   общество
  – Широко използване на ИКТ в публичните услуги, МСП и
   домакинствата

 i2010: “Европейско Информационно общество за
 растеж и заетост”
  – Приета на 1 юни 2005 г.
  – Първа инициатива от Ревизираната Лисабонска
   стратегия
  – Насочена към най-обещаващия сектор в икономиката на
   ЕС: ИКТ дава 45% от растежа на производителността и
   25% от растежа на БВП
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
       Европейска политика за
         развитие на ИО
        i2010 приоритети      Изграждане на конкурентен
                     пазар на услугите на ИО в ЕС
        Общ европейски       Повишаване на инвестициите
        пазар
                     в ИКТ научни изследвания до
                     80%
       Иновации и НИРД
                 Цели
       за ИКТ            Насърчаване изграждането
                     единен модел на приобщаващо

       ИО достъпно за       ИО в ЕС
       всички


По-добро използване на възможностите, които предоставят ИКТ за създаване на
нови бизнес модели и работни места като предпоставка за по-висока
производителност и устойчив икономически растеж

    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
       Финансови инструменти

   Програма                Описание             Бюджет
7-ма Рамкова програма   Основен акцент в програмата е развитието на     52 млрд.
(7th Framework       икономика основана на знанието           евро 2007 -
Programme)                                    2013
Структурни и        Подкрепа на по-слабо развити региони със силен   308 млрд.
кохезионен фондове     фокус върху развитието на научно-         евро 2007-
(Structural and Cohesion  изследователския капацитет              2013
Funds)


Рамкова програма за    Нова програма насочена към повишаване на      3,6 млрд.
конкурентоспособност    европейския иновационен капацитет чрез подкрепа   евро
и иновации         на  иновативни  МСП,   иновативни  мрежи,  2007-2013
(Competitiveness and    разпространение на знание, технологичен трансфер
Innovation Framework    и финансиране на технологични иновации чрез
Programme)         алтернативни източници (рисково инвестиране)
    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
  Финансови инструменти
      на ЕС

                    Рамкова програма за
    7-ма рамкова
                   конкурентоспособност
     програма
                      и иновации
         Структурни фондове

• Взаимно подпомагане - допълняемост
• Различни инструменти и подходи – една цел: успех на
 Лисабонската стратегия

  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
                  ИКТ РП 2007-2008
                  Предизвикателства
                            Социално икономически цели

                        Цифрови               ИКТ за
                                   ИКТ за
                        библиотеки  ИКТ за
                                   мобилност и  независим
                        и      здраве
                                   устойчив   живот и
                        съдържание             приобщаване
                                   растеж
Технологични прегради
            Инфраструктури
            на мрежи и
                                                 нововъзникващи
            услуги
                                                  технологии
                                                  Бъдещи и
            Когнитивни системи,
            роботика и
            взаимодействие

            Компоненти, системи,
            инженеринг
     ИКТ РП 2007-2008 Бюджет

Пр. 1: Инфраструктури на мрежи и услуги        585 M€

Пр. 2: Когнитивни системи, роботика и взаимодействие  193 M€
Пр. 3: Компоненти, системи, инженеринг         434 M€
Пр. 4: Цифрови библиотеки и съдържание         203 M€
Пр. 5: Устойчиво и персонализирано здравеопазване   174 M€
Пр. 6: Мобилност, околна среда, енергия        159 M€
Пр. 7: ИКТ за независим живот и приобщаване       73 M€
FET (open и pro-active):                185 M€
Хоризонтални дейности:                 14 M€
                     ОБЩО:    2020 M€
   Рамкова програма за
конкурентоспособност и иновации
Период: 1 януари 2007 – 31 декември 2013
Цели:
• Повишаване на конкурентността и иновативния капацитет на
 Общността
• Преодоляване на разстоянието между научни изследвания и
 иновации
Бюджет: 3 млрд. и 621 млн. €
Специфични програми:
• Програма „Предприемачество и иновации” – 2 млрд. и 170 млн. €,
 вкл. 430 млн. € за еко иновации
• Програма „Подкрепа за ИКТ политики” - 728 млн. €
• Програма „Интелигинтни енергийни източници” - 727 млн. €
        Програма
    „Подкрепа за ИКТ политики”
Основна цел: Да даде тласък на иновационния процес чрез подкрепа на
 широкото внедряване и най-добро използване на ИКТ
Бюджет: 728 М€ за седем години (за 2007 г. се планират 55 М€)
Тематични области за 2007:
• Ефективни и оперативно съвместими услуги на е-правителство (24 М€)
• ИКТ за достъпност и социална интеграция (е-приобщаване) (15 М€)
• ИКТ за устойчиви съвместими електронни здравни услуги
 (е-здравеопазване) (12 М€)
Хоризонтални направления (14 М€):
• Подкрепа на МСП
• Сравнителни проучвания относно развитието на информационното
 общество и обмен на информация
• Изграждане на консенсус по ключови политики
Основните инструменти: пилотни проекти, тематични мрежи,
 политически анализи и координационни дейности, както и дейности,
 свързани с обмен и разпространение на информация
        Структурни фондове
 Основни цели:
• Подпомагане на региони, изоставащи в своето развитие
• Подпомагане на икономическото и социално сближаване в
 области изпитващи структурни трудности
• Модернизиране на системата за обучение и насърчаване на
 заетостта

  Подпомагане на инвестициите в научно-изследователската
  дейност:
•  Научноизследователската инфраструктура и оборудване
•  Насърчаване прилагане на средно- и дългосрочни инвестиционни
  стратегии за научно-изследователска дейност и иновации
•  Създаване на подходяща рамка за насърчаване на научно-
  изследователската дейности и иновациите особено при свързване
  на образователните институции с индустрията
•  Изграждане на технологични клъстери включващи МСП

    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   Стратегически документи
       2007 - 2013
Политика на реално сближаване:
 Реалното сближаване не е автоматичен процес – то зависи
 от добре изградената и провеждана държавна политика
 Фондовете на ЕС могат да ускорят процеса на сближаване,
 само ако предпоставките за това са правилно определени
 Ключови предизвикателства:
  • реформа в публичния сектор
  • реформа на пазара на труда
  • създаване на гъвкава бизнес среда
Национални стратегически документи 2007-2013:
 Национална програма за реформи
 Национален план за развитие
 Национална стратегическа референтна рамка
 Оперативни програми
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Национална програма за реформи
     2006 - 2009
  Стратегически документ, даващ средносрочната рамка от
  мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото
  развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал
  НПР представлява продължение на Предприсъединителната
  икономическа програма на България с акцент върху структурните
  реформи, насочени към постигането на целите на обновената
  Лисабонска стратегия
  Съдържание
  1. Макроикономически предизвикателства
  2. Политики за повишаване потенциала за растеж
  3. Заетост и образование
   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
 Национален план за развитие
     2007 - 2013

“Национален стратегически документ, който дефинира
визията, стратегическите цели и националните
приоритети на развитие, а също и необходимите
финансови ресурси и институционална рамка за
тяхното достигане.“
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
    Национална стратегическа
    референтна рамка (НСРР)
  Представя общите разпоредби относно Европейския
  фонд за регионално развитие, Европейския социален
  фонд и Кохезионния фонд


  Съдържа описание на Стратегията за развитие на
  България в подкрепа на основните области за
  повишаване на конкурентноспособността   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
 Национални приоритети
     в НСРР

 Подобряване на физическата инфраструктура

 Повишаване качеството на човешкия капитал с фокус

 върху заетостта

 Насърчаване на предприемачеството, благоприятната

 бизнес среда и доброто управление

 Подкрепа за балансирано териториално развитие Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
    Оперативни програми
      2007-2013
1. Развитие на конкурентноспособността на българската
  икономика
2. Регионално развитие
3. Развитие на човешките ресурси
4. Административен капацитет
5. Транспорт
6. Околна среда
7. Техническа помощ
8. Програма за развитие на селските райони
9. Национален стратегически план за рибарство и ОП
  “Рибарство”

 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   Структурните фондове и ИКТ
    Хоризонтален приоритет –
    Информационно общество
  Изграждане на ИКТ инфраструктура, която да гарантира
  сигурен, високоскоростен Интернет
  Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на е-
  бизнес от страна на частния сектор
  Осигуряване на качествено цифрово съдържание за
  образованието
  Осигуряване на възможности и стимули за продължаващо
  обучение на работещите и гъвкави форми на заетост
  Модернизиране на публичния сектор – въвеждане на добри
  практики на електронно управление
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
               ОП “Развитие на конкурентноспособността
               на българската икономика 2007-2013”
Развитие на икономика     Повишаване       Финансови      Укрепване на
базирана на знанието и    ефективността на     ресурси за    международните   Техническа
  иновационните      предприятията и     развитие на    пазарни позиции на   помощ
    дейности     развитие на бизнес среда  предприятията     българската
                                      икономика
   Подкрепа за      Проекти за МСП за     Подкрепа за     Подкрепа за    Подкрепа за
   технологични    технологично развитие и   гаранционни    привличане на   изпълнението
 стартиращи фирми      модернизация       фондове      инвеститори      на ОП
  Повишаване на       Създаване на      Подкрепа за     Подкрепа за    Подкрепа за
иновативния потенциал   консултантска мрежа в   фондове за дялов  популяризиране и  мониторинг и
  на предприятията    подкрепа на бизнеса   (рисков) капитал   увеличаване на   оценка на ОП
                                       износа
             Подкрепа за въвеждане    Подкрепа за     Подкрепа за    Публичнот и
 Подобряване на про-                           развитието на
              на енергоспестяващи    фондове за              информацион
  иновационната                            инфраструктура по
                технологии и     микрокредитиране   качеството    ни кампанни
 инфраструктура в
              използването на ВЕИ                         за ОП
 подкрепа на бизнеса
              Подкрепа за бизнес
                коопериране
    ОП “Регионално развитие”
Приоритетни оси

  Устойчиво и интегрирано градско      800 637 379 М€
  развитие

  Регионална и местна достъпност      400 318 690 М€
  Устойчиво развитие на туризма       208 165 719 М€
  Създаване на регионални и местни
                       128 101 981 М€
  мрежи; сътрудничество и изграждане

  на капацитет

  Техническа помощ
                       64 050 990 М€
                       1 601 274 758 М€
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
     5.1.1. Операция 1.1:
   Социална инфраструктура
Специфична цел: Да се осигури подходяща и рентабилна социална,
  културна, образователна, здравна инфраструктура и
  информационни услуги, съвместими с бъдещите изисквания на
  населението в градските центрове и техните прилежащи
  територии
Видове дейности:
  – Въвеждане и поощряване на модерни методи за обучение на
   базата на ИКТ, осигуряване на достъп до Интернет в
   образователните институции
  – Изграждане и развитие на мрежата от обществени
   телецентрове за социални и икономически нужди, осигуряване
   на достъпни услуги на местните общности включително
   хората с увреждания, възрастните хора и малцинствата
  – Осигуряване на онлайн услуги за публичния сектор (социални,
   културни и здравни институции)
  – Въвеждане на съвременни информационни и образователни
   технологии за е-Включване и интеграция на малцинствата,
   хората с увреждания, старите хора
    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
      5.2.2 Операция 2.2:
      ИКТ мрежи и услуги
Специфична цел: Да се осигури широколентов достъп до
  електронни услуги в контекста на прехода към информационно
  общество

Видове дейности (предложение на ДАИТС):
  –  Развитие на сигурна инфраструктура – публична
    собственост, изградена на широколентова свързаност до
    градските центрове с техните прилежащи територии и слабо
    населените райони
  –  Развитие на обществени информационни системи –
    обществени сървъри
  –  Въвеждане на мерки и системи които да осигурят
    сигурността на съобщенията и информацията, отговарящи
    на европейските изисквания и нуждите на бизнеса

    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
     ОП “Административен
       капацитет”
1.  Добро управление

2.  Управление на човешките ресурси в държавната
   администрация и структурите на гражданското общество

3.  Качествено административно обслужване и развитие на
   електронното управление

4.  Техническа помощ
   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
          Приоритет 3
Операция 3.1. Подобряване на обслужването за гражданите и
  бизнеса, в това число чрез развитие на електронното
  управление
  Дейност 5: Развитие на е-услуги
Операция 3.2. Стандартна информационно-комуникационна среда
  и оперативна съвместимост
  Дейност 1: Стандартна информационно-комуникационна среда
  Дейност 2: Оперативна съвместимост
  Дейност 3: Обучение за принципи на е-управление
Операция 3.3. Въвеждане на информационни технологии в
  съдебната система
  Дейност 1: Стандартна среда за ИКТ
  Дейност 2: Оперативна съвместимост в съдебната система
  Дейност 3: Регистри на съдебната система
  Дейност 4: Е-правосъдие
    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   ОП “Развитие на човешки
       ресурси”
1.  Насърчаване на устойчива заетост и развитие на приобщаващ
   пазар на труда
2.  Повишаване на производителността и адаптивността на
   работната сила
3.  Повишаване качеството на образованието и обучението в
   съответствие с нуждите на пазара на труда за изграждане на
   икономика базирана на знание
4.  Подобряване на условията за достъп до образование и обучение
5.  Социално приобщаване и подобряване на социалната икономика
6.  Подобряване на ефективността на институциите на пазара на
   труда и социалните и здравни услуги
7.  Транснационално сътрудничество
8.  Техническа помощ


   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
       Програма за развитие
       на селските райони
Мярка: Основни услуги за икономиката и населението на
 селските райони
  – Културни дейности
  – Услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта
  – Обучение
  – Социални услуги - грижи за деца, възрастни хора и хора с
   увреждания , специализирани транспортни услуги
  – Услуги за населението, свързани с използването на
   информационни и комуникационни технологии и центрове за
   бизнес, обучение и услуги на базата на информационните
   технологии
  – Инсталации/мощности за производство на топлинна и/или
   електрическа енергия за общината от възобновяеми
   източници; разпределителна мрежа за био-горива или
   топлина/електричество от биомаса
   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
      Нови документи

 Българска национална рамка за оперативна
 съвместимост на информационните системи в
 държавната администрация
 Държавна политика за ускорено развитие на
 информационното общество в Република
 България
 Проект на Национална програма за ускорено
 развитие на информационното общество Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
      Визия за
   ускорено развитие на ИО
Изграждане на икономика на знанието, чрез:

– осигуряване на равнопоставен достъп до съвременни,
  ефективни и качествени услуги на ИО и

– стимулиране   разработването   на  нови  услуги  и
  приложения

като основни движещи сили за устойчив икономически растеж,
за осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за
подобряване на социалния статус на населението


 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
      Стратегически цели
 Развитие на ИКТ инфраструктура за широк обществен достъп до
 електронни услуги
 Насърчаване на публично-частното партньорство за повече
 инвестиции в ИКТ сектора, както и иновации
 Изграждане на ефективна информационна среда и стандарти за
 взаимодействие
 Развитие на научно-изследователската инфраструктура и
 Националната иновационна система
 Насърчаване на пълен спектър от е-услуги за посрещане на
 икономическите и социални предизвикателства
 Информационно общество - достъпно за всички


   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
          Приоритети

1. Повишаване качеството на живот

2. Икономика и заетост

3. Образование и обучение

4. Oбщество и култура

5. Сигурност и доверие

  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   Приоритет 1: Повишаване
    качеството на живот

  Интензивно развитие на националната ИКТ
  инфраструктура


  Подобряване качеството на обществените услуги
       •  е-Управление
       •  e-Обучение
       •  е-Здравеопазване
       •  е-Бизнес


  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Национална държавна мрежа
Изграждане, поддръжка и управление на Националната
държавна мрежа (НДМ):
 Изграждане на високоскоростен оптичен пръстен с
  първоначален преносен капацитет около 2.5 Gbps и с
  възможност за последващо разширение до 10 Gbps
 Свързване на 27-те областни центрове и столицата в
  оптичния пръстен до края на 2007 г.
 Осъществяване на национална свързаност и интеграция на
  НДМ с другите, повече или по-малко развити мрежи на
  държавни институции след 2008 г.

 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   Приоритет 2: Икономика и
       заетост

  Насърчаване внедряването и използването на
  информационните технологии като ключов фактор за
  създаване на благоприятна бизнес среда  Подпомагане и развитие на конкурентоспособна ИКТ
  индустрия
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
  Приоритет 3: Образование и
      обучение

  Формиране на висококвалифицирани човешки ресурси за

  нуждите на ИКТ сектора и пазара на труда

  Модернизация и оптимизиране на информационна и

  комуникационна инфраструктура в

  научноизследователските институти, училища и

  университети
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   Приоритет 4: Oбщество и
       култура

  Осигуряване на предпоставки за широк достъп до услугите
  на информационното общество  Популяризиране и насърчаване използването на услугите
  на  информационното    общество  (разнообразие    на
  услугите)
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
 Разширяване на националната
мрежа от публични места за достъп
 120 действащи телецентрове в страната към момента, от
 които:
   66 телецентъра – изградени в помещения на “Български
  пощи” ЕООД
   14 асоциирани телецентъра – в студентски общежития и други
  институции
   1 мобилен телецентър
   1 телецентър, изграден съвместно с Корейското
  правителство в лицето на Агенция “KADO” (Korea Agency For
  Digital Opportunity & Promotion)
   38 телецентрове на други места
   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
    Приоритет 5: Сигурност и
       доверие

  Защита интересите на потребителите (сигурност)  Осигуряване   на  тайната  и  неприкосновеността   на
  кореспонденцията (доверие)
  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
      Нови документи

 Българска национална рамка за оперативна
 съвместимост на информационните системи в
 държавната администрация
 Държавна политика за ускорено развитие на
 информационното общество в Република
 България
 Проект на Национална програма за ускорено
 развитие на информационното общество Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Национална програма за ускорено
  развитие на ИО (2007-2010)
     Направления         Въздействие

 ИКТ инфраструктура и сигурност
                  ИКТ свързаност и
 Общество и култура          достъпност
 Икономика и заетост

 Научни изследвания и иновации   Качество на живот и
                  конкурентоспособност
 Образование и обучение


                   Човешки капитал
 Популяризиране на ИО, брандинг
 на ИКТ сектора                     ИО за всички

 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
     2. Финансов план
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
     Индикативен финансов план
              Относи   Национално   Индикативно     Други   Общо разходи,
               телен  финансиране,   финансово   източници на    лв
    Направление      дял от    лв    разпределение  финансиране,
               общ          по програми и     лв
              бюджет          фондове на ЕС,
                на             лв
               НП,%

1. ИКТ инфраструктура и   30 %   62 000 000   97 500 000    5 000 000   164 500 000
сигурност

2. Общество и култура    21 %   43 000 000   68 500 000    5 500 000   117 000 000

3. Икономика и заетост    9%    19 500 000   26 000 000    3 000 000   48 500 000

4. Научни изследвания и   15%    27 000 000   41 000 000   12 000 000   80 000 000
иновации

5. Образование и обучение  20 %   41 500 000   58 000 000   10 500 000   110 000 000

6. Популяризиране на ИО,   2%     4 200 000    7 000 000    2 000 000   13 200 000
брандинг на ИКТ сектора

7. Администриране и
укрепване на         3%     6 000 000    7 000 000    3 000 000   16 000 000
административния
капацитет

Общо            100%   203 200 000   305 000 000   41 000 000  549 200 000
         КОНСОЛИДИРАН НАЦИОНАЛЕН БЮДЖЕТ


              РЕСОРНИ БЮДЖЕТИ


             ФУНКЦИИ

                     СРЕДСТВА НА   Целева
                             субсидия за
                    МИНИСТЕРСТВА,   общините
                                       Допълнителни източници
                     ДЪРЖАВНИ И
ИКТ инфраструктура и сигурност              Собствени
                    ИЗПЪЛНИТЕЛНИ
                    АГЕНЦИИ ЗА ИКТ  приходи на
Общество и култура                    общините

Икономика и заетост                   Фондове на ЕС +
                             кофинансиране
Научни изследвания и иновации
                             Програми на ЕС
Образование и обучение
                             Правителствени
Популяризиране на ИО,                  спогодби/договори
брандинг на ИКТ сектора
                             ППП, офсетни
                             програми, дарения

                                други
 Запланувани финансови средства
за ИТ проекти за периода 2006-2010 г.


     Неосигурени
      средства
     113 655 612
                     Осигурени
                      средства
                     429 593 255


  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Механизъм за ефективно използване
   на публичните разходи
              Предложения           Големи ИТ проекти

   От Структурните
   фондове на ЕС          От държавния бюджет


   Междинен орган                ДАИТС       КСИО

     Общи критерии
                    Специфични критерии за ИКТ проекти
    Специални критерии        Методика за оценка на ИКТ проекти
                 МФ               МС
              Методически указания
                            Оценка по целесъобразност
             за инвестиционни проекти


  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
       3. Управление
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
  Механизъм за управление и
     координация
             Координация
                              Министерски
                                съвет


                КСИО                  КЦИКУТ


          Съвет на
         директорите
           по ИКТ

ПРГ за утвържд.
          ПРГ за ИТ в             ПРГ за
 и позиц. на             ПРГ за ИО
         образованието          е-Правителство
ИКТ сектора ...                            ДАИТС    Министерства
   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
       Фактори за успех
        на програмата
 Политическа воля

 Наличие на институционален и административен капацитет

 Система за текущ мониторинг и оценка на ефективността на
 изпълнение на програмата

 Ефективни публично-частни партньорства на регионално и
 местно ниво

 Координация на дейностите с европейските и други
 международни програми за развитие на информационното
 общество

   Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
           Календар за 2007


          Проект            Изпълнение


              14 юни 2007 !

             Внасяне в МС
     Разглеждане
      от КСИОЯнуари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември     Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
         ДИСКУСИЯ

      nstoyanova@mtc.government.bg
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

								
To top