CIS 736 (Computer Graphics) Lecture 10 of 30 - PowerPoint

Document Sample
CIS 736 (Computer Graphics) Lecture 10 of 30 - PowerPoint Powered By Docstoc
					Krivulje
                    Uvod

•  “Gladke” krivulje so uporabne na mnogih področjih:
   –  Modeliranje realnih objektov
   –  Računalniško podprto načrtovanje (CAD)
   –  Fonti
   –  Predstavitve podatkov, grafi
   –  Risbe, skice
            Problem #1

Tvoriti hočemo krivuljo (ploskev), ki poteka skozi množico točk
            Problem #2
Radi bi predstavili krivuljo (ploskev) za modeliranje objektov
  – kompaktna oblika
  – preprosto rokovanje
  – ni nujno, da poteka skozi točke
       Tipi algebraičnih krivulj


• Interpolacije
 – krivulja poteka skozi točke
 – primerno za znanstveno vizualizacijo in
  analizo podatkov
• Aproksimacije
 – Točke nadzirajo obliko krivulje
 – primerno za geometrično modeliranje
         Predstavitve krivulj

• eksplicitne
 eno spremenljivko izrazimo z drugo.
    2D:  y = cos(x)
    3D:  y = cos(x) in z = sin(x)

• Implicitne
 funkcija vseh spremenljivk je enaka nič.
    2D:   F(x,y) = x2+y3+6 = 0
    3D:   F(x,y,z) = x4+y3 +16 = 0 and y5+z+10 = 0

• Parametrične
 x,y in z so funkcije parametra, ki se spreminja vzdolž nekega
 intervala.
     2D:   P(t) = (x(t), y(t))
     3D:   Q(t) = (x(t),y(t),z(t))
     Eksplicitne predstavitve

Eno spremenljivko izrazimo z drugo.
   2D:  y = cos(x)
   3D:  y = cos(x) in z = sin(x)


 • Deluje le za funkcije z enkratnimi vrednostmi
 • Z lahkoto ugotovimo, ali točka leži na krivulji
 • Odvisnost od koordinatnega sistema
        Implicitne predstavitve

  Funkcija vseh spremenljivk je enaka nič.
    2D:   x2+y3+6 = 0
    3D:   x4+y3 +16 = 0 and y5+z+10 = 0


•  Deluje tudi za funkcije z večkratnimi vrednostmi
•  Z lahkoto ugotovimo ali točka leži na krivulji
•  Odvisnost od koordinatnega sistema
•  Delne krivulje terjajo dodatne omejitve
•  Z lahkoto ugotovimo notranjost/zunanjost krivulje:
     • če F(x,y,z) < 0, tedaj je (x,y,z) znotraj krivulje
     • če F(x,y,z) > 0, tedaj je (x,y,z) izven krivulje
     Ta lastnost je uporabna pri trdnih modelirnikih.
      Parametrične predstavitve

  x,y in z so vse funkcije parametra, ki se spreminja vzdolž
  intervala.
     2D:   P(t) = (x(t), y(t))
     3D:   Q(t) = (x(t),y(t),z(t))


•  Deluje s funkcijami z večkratnimi vrednostmi, ki se križajo
•  Neodvisno od koordinatnega sistema – enostavno za risanje
•  Na področjih z veliko ukrivljenostjo lahko postavimo več točk
•  Enostavno risanje delnih krivulj
•  Težko ugotovimo, ali točka leži na krivulji

  Ta predstavitev je primerna za geometrično modeliranje
      Parametrične predstavitve
• Premica
  x(t) = Ax+(Bx-Ax)t  in  y(t) = Ay+(By-Ay)t

• Krog
  x(t) = cos(t)    in  y(t) = sin(t)

• Elipsa
   x(t) = W cos(t)   in  y(t) = H sin(t)

• Hiperbola
  x(t) = a sec(t)   in  y(t) = b tan(t)

• Parabola
  x(t) = at2      in  y(t) = 2at
    Parametrične polinomske krivulje
Parametrično polinomsko krivuljo opišemo z
 Prednosti polinomskih krivulj:
  •  Enostavno računanje
  •  Neskončno diferenciabilno
             Stopnja krivulje

• Stopnja določa, kakšna je lahko oblika krivulje
  – Stopnja 1 (linearne) - črta

  – Stopnja 2 (kvadrične) – lahko en zavoj

  – Stopnja 3 (kubične) – lahko dva zavoja


• Število kontrolnih točk je vedno stopnja + 1.
      Parametrične kubične krivulje
Običajno uporabljamo kubične parametrične polinome
  – enostavna uporaba
  – dobre lastnosti zveznosti
    p(u )  c0  c1u  c2u 2  c3u 3
         3
         ci u  i

         i 0
  Parametrične kubične krivulje

Splošna oblika:


    x(t )  a x t 3  bx t 2  c x t  d x
    y (t )  a y t 3  by t 2  c y t  d y
    z (t )  a z t 3  bz t 2  c z t  d z
       ax a y az 
       b b b 
    C
              z
                  T  [t 3 t 2 t 1]
        x   y

        cx c y cz 
               
       
        dx d y dz   
    Q(t )  [ x(t ) y (t ) z (t )]  T  C  T  M  G
  Parametrične kubične krivulje

Zakaj kubične krivulje?
 – Polinomi nizkih redov omogočajo malo fleksibilnosti pri
  oblikovanju krivulje
 – Polinomi višjih redov lahko povzročijo nezaželene
  napake v krivulji in so računsko zahtevnejši
 – So najnižji red formul, ki omogočajo specifikacijo
  končnih točk in njihovih odvodov
 – Najnižji red, ki ni planaren v 3D
    Mešalne funkcije (Blending Functions)

• Računanje statičnih koeficientov je v redu, radi pa bi bolj
 splošen pristop
• Problem iskanja preprostih polinomov, ki bi jih lahko uporabili
 kot koeficiente
                 3
           p(u )   bi (u ) pi
                i 0
        Mešalne funkcije ( nadaljevanje )

Primer mešalnih funkcij za interpolacijo krivulje

     3
p(u )   bi (u ) pi
    i 0             b0 (u )  1  5.5u  9u  4.5u
                          2    3


              b1 (u )  9u  22.5u  13.5u
                        2      3


             b2 (u )  4.5u  18u 2  13.5u 3
              b3 (u )  1u  4.5u 2  4.5u 3
Mešalne funkcije ( nadaljevanje )

 Mešalne funkcije za primer interpolacije

1.25
  1
0.75                                            b0(u)
 0.5                                            b1(u)
0.25                                            b2(u)
  0                                            b3(u)
-0.25
 -0.5
    0.00
        0.09
           0.18
               0.27
                  0.36
                      0.45
                         0.54
                             0.63
                                0.72
                                    0.81
                                       0.90
                                           0.99
       Aproksimacijske krivulje

• Obliko krivulje nadziramo s pozicioniranjem kontrolnih
 točk
• Na voljo so različni tipi
  – Bezier
  – B-Splines
  – NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)
• Na voljo tudi pri ploskvah
      Linearna interpolacija
Linearna interpolacija, trikotniška osnova
          Kubične krivulje
Kubične krivulje imajo štiri koeficiente.
Če rišemo kubično krivuljo med dvema končnima točkama, nam
ostaneta še dve točki, ki jih lahko poljubno spreminjamo. Z
določanjem položaja in odvoda krivulje (določenega s
puščicami) na teh dveh končnih točkah lahko povsem opišemo
kubično krivuljo, ki zadošča tem pogojem.
Kubična Hermitova interpolacija
Hermitova bazna matrika
Hermitove bazne funkcije
          Bezierove krivulje

• Podobne Hermitovim, vendar bolj intuitivna definicija odvodov v
 končnih točkah
• Štiri kontrolne točke, od teh sta dve vozla (knots)
Bezierove krivulje (2)   Po Bezieru je dodatna informacija o krivulji
   skrita v ostalih dveh točkah. Te štiri točke
   vsebujejo kontrolni poligon za Bezierovo
   krivuljo. Seveda pa so odvodi v končnih točkah
   funkcije teh točk.
                      Demo
     Bezierove krivulje (3)

• Vrednosti odvodov Bezierove krivulje v vozlih so odvisne
 od sosednjih točk.

• Skalar 3 je uporabljen le za dano krivuljo
       Primerjava: Bézier : Hermite

•  Beziera lahko izrazimo s Hermitom
   – Opomba: to je le matrična oblika predhodnjih enačb
             Bézier : Hermite

•  Zamenjajmo to za prejšnji Hermite
        Bézier in matrična oblika

• Matrična oblika
• Toda zakaj je MBezier dobra bazna matrika?
       Bezierove mešalne funkcije

• Poglejmo mešalne funkcije

• Tej družini polinomov
 pravimo Bernsteinovi polinomi
 3. reda  – C(3, k) tk (1-t)3-k; 0<= k <= 3
  – Vsi so pozitivni v intervalu [0,1]
  – Njihova vsota je enaka 1
        Primer kode za 2D prostor
t = 0.0;
 delta = 1.0/CURVEMAX;

 for (i=0; i< CURVEMAX+1; i++) {
  vvv = (1.0-t)*(1.0-t)*(1.0-t);
  vvu = 3*(1.0-t)*(1.0-t)*t;
  vuu = 3*(1.0-t)*t*t;
  uuu = t*t*t;           Koeficienti so
                  Bernsteinovi polinomi
   allCurve[i].x = P[0].x*vvv +  in se jih da izračunati iz
        P[1].x*vvu +    binomske vrste (t + (1-
        P[2].x*vuu +    t)) na potenco n.
        P[3].x*uuu;

   allCurve[i].y = P[0].y*vvv +
         P[1].y*vvu +
         P[2].y*vuu +
         P[3].y*uuu;
   t += delta;
 }
         Bernsteinovi polinomi

• Bezierove mešalne funkcije so posebna množica Bernsteinovih
 polinomov
                          n    n!
                           
                           k  k!(n  k )!
                           
       Bezierove mešalne funkcije
• Zato je vsaka točka na krivulji
 linearna kombinacija kontrolnih
 točk
• Uteži kombinacije so vse
 pozitivne
• Vsota uteži je enaka 1
• Zato je krivulja konveksna
 kombinacija kontrolnih točk
                Bezierove krivulje

•  Vedno hočemo ostati znotraj omejenega področja, ki je določeno s kontrolnimi
  točkami   Primeri 2
   dimenzionalnih
   Bezierovih krivulj,
   definiranih z dvema,
   tremi, štirimi in petimi
   kontrolnimi točkami.

   Kontrolne točke so
   povezane črtkano.
Bezierjeve krivulje: Freehand
       Lastnosti Bezierovih krivulj

• Razvili so ga projektanti pri Renault
• Prednosti
  – krivulja, ki jo vsebuje konveksna lupina
  – Lahko rokovanje
  – Lahko upodabljanje
• Slabosti
  – Slaba zveznost v končnih točkah
   • mišljeno pri povezovanju več Bezierovih zlepkov
Segmentne parametrične polinomske krivulje


Zamisel:
Uporabimo različne polinomske funkcije na različnih
delih krivulje

Prednost:
Fleksibilnost
Nadzor

Problem:
“Mehkost” (zveznost) na stikih
               Zveznost
Zveznost Ck pomeni, da imata sosednji krivulji enak k-ti odvod v stičišču
           Zveznost C0
Sosednji krivulji imata skupni končni točki
           Zveznost C1

Sosednji krivulji imata skupno:

Skupni končni točki
Enaka odvoda
             Zveznost C2

Sosednji krivulji imata:

  • Enaki končni točki
  • Enaka odvoda 1. reda
  • Enaka odvoda 2. reda
         Zlepki (splines)


Funkcije ki interpolirajo/ aproksimirajo
  Filtriranje in rekonstrukcija slik
  Ključne in vmesne slike za animacijo
  Krivulje in ploskve za modeliranje
           Zlepki - zgodovina

• Načrtovalci uporabljajo
 “race” in trakove lesa
 (plines) za risanje krivulj
• Leseni zlepki imajo
 zveznost drugega reda
 (second-order continuity)
• ..in potekajo skozi kontrolne   Raca (utež)
 točke
                 Z racami oblikujejo krivulje
           Tvorba zlepkov

•  C2 interpolirani zlepki   Mešalne funkcije
•  Hermite
•  Bezier
•  Catmull-Rom
•  B zlepki
      Zlepki z interpolacijo C2

Mešalne funkcije so izbrane tako da:
 •so kontrolne točke interpolirane
 •imajo sosednje krivulje zveznost C2
          B zlepki (b splines)?

• Bezierovi in Hermitovi zlepki imajo globalen vpliv
  – Delne Bezierove ali Hermitove funkcije ne vzpodbujajo
   zveznosti odvodov v stičnih točkah
  – Premik ene kontrolne točke vpliva na celotno krivuljo
• B- zlepki imajo segmente krivulj, katerih polinomski
 koeficienti so odvisni od le nekaj kontrolnih točk
  – Lokalen nadzor
                               Demo
           Krivulje z B-zlepki

• B-zlepki rešujejo dva glavna problema pri Bézierju:
  – Globalna kontrola kontrolnih točk
  – Odvisnost med stopnjo krivulje in številom kontrolnih točk
• Uporabnik poda število kontrolnih točk in sistem
 avtomatsko konstruira nabor kubičnih krivulj, za katere
 velja C2
  – To je podobno naboru združenih kubičnih Bézierovih krivulj
    • Združene kubične Bézier krivulje imajo lahko poljubno
     število kontrolnih točk in so še vedno kubične, vsaka
     kontrolna točka pa vpliva le lokalno
  – Vendar so B-zlepki C2 in nimajo omejitev na pozicijo kontrolnih
   točk, kot pri Bézier krivuljah
      Enakomerni kubični b-zlepki
• Prvi segment krivulje, Q3, je določen s prvimi 4 kontrolnimi
 točkami
• Zadnji segment krivulje, Qm, je določen z zadnjimi 4
 kontrolnimi točkami: Pm-3, Pm-2, Pm-1, Pm
• Vsaka kontrolna točka vpliva na 4 segmente krivulje
        p1    Q4  p2         p
                         6
                  Q5
           Q3         Q6
                p3
      p0               p
                       p
                     4
                       5
     Krivulja z B-zlepki (B-spline)

•Začnemo z zaporedjem kontrolnih točk
•Izberemo 4 iz sredine zaporedja (pi-2, pi-1, pi, pi+1)
 – Bezier in Hermite gresta med pi-2 in pi+1
 – B-zlepek ne interpolira (se ne dotika) nobene od teh, pač pa
  aproksimira potek skozi pi-1 in pi
     p1    Q4  p2          p
                        6
               Q5
        Q3         Q6
             p3
   p0               p
                      p
                  4
                      5
   Enakomerni kubični b-zlepki

Mešalne funkcije izberemo tako, da:
  • imamo kubične polinome
  • C2 zveznost
  • lokalni nadzor
  • točke niso nujno interpolirane
      Enakomerni kubični b-zlepki

V vsakem stičišču Ji trije pogoji zveznosti
  • Položaj dveh krivulj je pri Ji enak
  • Prvi odvodi obeh krivulj so enaki v Ji
  • Drugi odvodi so enaki v Ji

In veljati mora še lokalni nadzor
  • Na vsako stičišče vpliva majhna množica točk (4)
      Enakomerni kubični b-zlepki

• Aproksimacija z zlepki
• Aproksimiramo z n+1 kontrolnimi točkami
  – P0, P1, …, Pn, n ¸ 3
• Krivulja je predstavljena z n –2 kubičnimi polinomskimi segmenti
  – Q 3 , Q4 , … Qn

• t se vzdolž B-zlepka spreminja kot Qi: ti <= t < ti+1
• ti (i = integer) so vozliščne točke (knot points), ki povezujejo
 segmente Qi-1 in Qi
• Krivulja je enakomerna (uniform ), ker so vozli razporejeni v
 enakomernih intervalih parametra t
       Bazna matrika b-zlepkov

• Imamo16 enačb za reševanje 16 neznank
• 16 enačb vsiljuje zveznosti C0, C1 in C2 med stikajočimi se segmenti Q
                1 3  3       1
                3 6 3        
                          0
              1
     M B  spline  
              6  3 0 3       0
                           
               1  4 1       0
         b - zlepki

• Najbolj popularni zlepki
• Zveznost C0, C1, in C2
      b – zlepki in lokalnost točk
Spreminjanje ene kontrolne točke (v a) tvori krivuljo (b), ki je
spremenjena le v bližini spremenjene kontrolne točke
  Računanje točk vzdolž B zlepka
Točke vzdolž B- zlepka računamo enako kot pri Bezierovih krivuljah
       Qi t   UM B  Spline P                1 3  3        1  pi 
                3 6 3          p 
     
Qi t   t 3 t 2    t 1
              1
                
              6  3 0 3
                            0  i 1 
                            0  pi  2 
                                 
               1  4 1        0  pi 3 
      Krivulje “Uniform B-Spline”
• Te krivulje so dobile ime po tem, ker so vse mešalne funckije
 enakomerne (uniform)
• Vsak segment krivulje, ki tvori poln B zlepek, potrebuje 4 kontrolne
 točke, ki jih spreminjajo 4 mešalne funkcije
• To pomeni, da lahko za definicijo krivulje uporabimo le rumeni segment
  – Na obeh koncih nimamo dovolj mešalnih funkcij
• To tudi pomeni, da krivulja ne bo šla čez nobeno od kontrolnih točk, tudi
 čez prvo in zadnjo ne (kot to velja na primer pri Bezieru)
  – Pri u=0 in u=1 imamo večkratne funkcije, različne od nič
     Krivulje “Uniform B-Spline”
• primer krivulje Uniform B-spline
  – M=8  9 kontrolnih točk, 6 segmentov krivulje
 Krivulje “Non-Uniform B-Spline”
• Največja razlika med “Uniform” in “Non-Uniform B-
 Splines” je v tem, da vse mešalne funkcije niso enake
• Imamo različne variacije mešalnih funkcij, ki mso vse
 nadzorovane z vrednostmi vozlov (knot values)
  – V podrobnosti vrednosti vozlov se ne bomo spuščali
• Mešalne funkcije lahko specificiramo tako kot silo na
 krivuljo, ki naj bi potekala med končnimi točkami, the
 blending function can be specified in such a way as
 force the (podobno Bézieru)
            Racionalne krivulje
• Racionalna krivulja (rational curve) je definirana v 4D prostoru in
 projicirana v 3D prostor
• Glavni razlog za uporabo racionalnih krivulj je ta, da lahko tako
 določimo uteži na kontrolne točke (weights on the control points)
  – Če damo kontrolni točki večjo utež, se bo krivulja bolj potisnila proti tej
   kontrolni točki
• Lahko bi imeli Rational Bézier krivulje ali Rational B-Spline krivulje
  – Ali pa kakšne druge (Hermite, itd.)
               NURBS
• NURBS pomeni Non-Uniform Rational B-Splines
• To je ena najbolj popularnih predstavitev krivulj, ki jo
 uporabljamo v CAD in grafiki, ker omogočajo:
  – Lokalni nadzor krivulje, če premikamo kontrolne točke (B-
   Spline)
  – Možnost prilagajanja mešalnih funkcij s premikanjem vrednosti
   vozlov ( “knot values”, Non-Uniform)
  – Možnost uteževanja kontrolnih točk (Rational)
  Nonuniform, Rational B-Splines (NURBS)

• To je v modelirnikih, kot je na primer Maya, naravni
 geometrijski element
• Modele tvorimo s ploskvami, ki so definirane s krivuljami
 NURBS in ne s poligoni
• NURBS so mehke
• NURBS so težavne za tvorbo ostrih oblik
          NURBS – kontrolne točke
Ena ključnih lastnosti krivulj NURBS je, da njihovo obliko določa položaj kontrolnih točk, kot tiste na sliki,
imenovane Bi. Za večjo razpoznavnost smo jih črtkano povezali. Tem povezavam pravimo tudi kontrolni
poligon.
                   Izračun
Funkcijo Ni,p(u), ki določa, kako močno vpliva kontrolna točka Bi na krivuljo v času u,
imenujemo bazna funkcija kontrolne točke Pi (Zato B v B-zlepkih pomeni bazni).
                            Slika prikazuje tipičen primer bazne
                            funkcije. Ob določenem času ima
                            maksimum, prej in kasneje pa gladko
                            narašča oz. pada.
               Bazne funkcije
Ker ima vsaka kontrolna točka svojo bazno funkcijo, ima krivulja NURBS z recimo petimi kontrolnimi
točkami pet takih krivulj, ki vsaka zase pokrivajo svoj del krivulje (torej nek interval časa)
        NURBS – vozli (knots)

Opazimo, da imajo vse bazne funkcije enako obliko in da pokrivajo
enake intervale časa. Želeli pa bi, da bi kakšna točka vplivala dalj časa
kot druga in bolj močno kot kakšna druga. In prav to je pomen črk NU v
NURBS, ki pomenijo "non-uniform" (ne-enakomerno).

Problem rešimo tako, da definiramo množico točk, ki razdelijo čas na
intervale, ki jih nato uporabimo pri baznih funkcijah, da dosežemo
želen učinek.
S spreminjanjem relativne dolžine intervalov lahko spreminjamo čas
vpliva kontrolne točke. Točkam, ki označujejo intervale pravimo vozli
(knots).
NURBS – neenakomerne bazne funkcije
          Definicija baznih funkcij

Sedaj smo pripravljeni, da definicijo krivulj NURBS izpopolnimo z bolj podrobno
definicijo baznih funkcij:
kjer je ui oznaka za i-ti vozel v vektorju vozlov.
Opazimo, da so funkcije pri večjih indeksih k (ki jim pravimo tudi red bazne funkcije)
zgrajene rekurzivno iz tistih nižjega reda. Če je k najvisji red bazne funkcije, ki sestavlja
krivuljo NURBS, pravimo, da je to krivulja NURBS reda k oziroma stopnje p-1. Na dnu
te hieararhije imamo funkcije reda 1, ki so enake 1, če je u med i-tim in (i+1) vozlom,
sicer pa enak 0.
                       Rekurzija

•  Higher degree basis can be constructed
  from lower degree bases


           t  ti           ti  d 1  t
  N i ,d (t )        N i ,d 1 (t )           N i 1,d 1 (t )
         ti  d  ti         ti  d 1  ti 1
                                            Ni,3(t)
•  Ni,0(t) =
   1 if ti t < ti+1
   0 otherwise                                  Ni,2(t) Ni+1,2(t)

•  Non-uniform B-splines constructed using a               Ni,1(t) Ni+1,1(t) Ni+2,1(t)
  systolic array

                                  Ni,0(t) Ni+1,0(t) Ni+2,0(t) Ni+3,0(t)
                    Konvolucija

•  Let Ni,k = Nk(t – i)
   – Uniform case
   – Translates of the same basis
•  Then
   – Nk(t) = (Nk-1 * N1)(t)
   – N1(t) = {   1 if 0 t < 1,
           0 otherwise}
•  N2(t) is piecewise quadratic
  Gaussian approximation
  consisting of three parabola
  segments
•  One more yields cubic B-spline basis
      NURBS - Racionalne funkcije

Spoznali smo pomen kontrolnih točk, vozlov in baznih funkcij in razumemo krivulje NUB
(nonuniform B-spline). Kaj pa pomeni tisti R v NURB? Čas je, da spregovorimo o
racionalnih krivuljah.


Krivulje, ki so tako definirane z utežjo za vsako kontrolno točko imenujemo racionalne
krivulje.
         NURBS - pomen uteži
Nekateri programi zahtevajo za določanje krivulj NURB štiri-dimenzionalno
predstavitev tro-dimenzionalnih kontrolnih točk: {x, y, z, w} namesto {x, y, z}.
 Četrta koordinata w se obicajno nanaša na utež kontrolne točke. Navadno
 imajo vse točke utež 1.0, kar pomeni, da imajo vse enak vpliv na krivuljo.
 Če povečamo utež ene točke, ji tako damo večji vpliv na "vlečenje" krivulje
 proti tej točki.
         Primerjava kubičnih krivulj
•  Hermitske
   – Združujejo 4 krivulje; brez CP; polna interpolacija; C1 in G1 z omejitvami; hitre
•  Bézierjeve
   – Konveksni CP, interpolirajo 2 od štirih kontrolnih točk; C1 in G1 z omejitvami;
    najhitrejše
•  B-zlepki
   – Uniformni, neracionalni
    • Konveksni CP, 4 točke, brez interpolacije; C2 in G2; srednje hitri
   – Neuniformni, neracionalni
    • Konveksni CP, 5 točk, " brez interpolacije”; “zmorejo” C2 in G2; počasni
   – Neuniformni, racionalni (NURBS)
    • Konveksni CP, 5 točk, " brez interpolacije”; racionalni; “zmorejo” C2 in G2;
     počasni
•  Beta zlepki (-Splines)
   – Konveksni CP; 6 kontrolnih točk (4 lokalne, 2 globalni); C1 in G2; srednje hitri
•  Catmull-Rom zlepki
   – Konveksni CP; interpolirajo ali aproksimirajo 4 točke na CP; C1 in G1; srednje
•  Kochanek-Bartels zlepki
   – Konveksni CP; interpolira 7 točk na CP; C1 in G1; srednje
  Tvorba krivulj z delitvijo (subdivision)

Kako lahko še naredimo “mehko” krivuljo?
   Interpolacija krivulj: rekurzivna delitev
                P1            P2
           P0                      P3
•  Intguitivna zamisel
   – Podano imamo
     • Krivuljo (Bézier ali eakomerni B zlepek), ki je definirana s pomočjo kontrolnih točk
      oziroma poligonov
     • 4 kontrolne točke P0, P1, P2, P3
   – Problem: ne moremo dobiti prave oblike krivulje (ni dovolj kontrolnih točk)
   – Rešitev: povečamo stopnjo polinomskih segmentov ALI dodamo kontrolne točke
   – Tehnika: rekurzivni algoritem poddelitve (cursive subdivision)
     • Dodamo kontrolne točke z rekurzivnim deljenjem obstoječih kontrolnih točk
     • Računamo kontrolne točke (CP) za levo krivuljo L0, L1, L2, L3, desno krivuljo R0, R1,
      R2, R3
     • Sustavimo se, ko je sprememba (odmik krivulje od kontrolnih točk) dovolj majhna
     • Namen: prikaz krivulje ALI pridobivanje novih kontrolnih točk za manipulacijo
            algoritem deCasteljau
•  Rekurzivni poddelitveni algoritem za interpolacijo
•  Lastnosti
   – Poceni in hitra konvergenca
   – Primeren za vse zlepke s konveksnimi ovojnicami kontrolnih točk
•  Kdaj ga lahko uporabimo?
   – Pri enakomernih zlepkih (enakomerno razporejenih vozlih)
     • Vprašanje: Ali lahko podedelimo NURBS?       P1    P2
     • Odgovor: Da, z dodajanjem vozlov (drago)
   – Alternativni pristop: hierarhični B zlepki

                            P0          P3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:10/5/2012
language:Croatian
pages:77