Quản l� nh� nước by hoainamitpro

VIEWS: 45 PAGES: 2

More Info
									 Quản lý hành chính nhà nước -Chương trình chuyên viên chính 2011

1/ Vì sao nói quản lý nhà nước là trung tâm của quyền lực chính trị?
2/ Anh/chị hãy phân tích cấu trúc và mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ
thống quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay?
3/ Quan điểm của đồng chí về hệ thống tư pháp độc lập với hành pháp và lập
pháp trong điều kiện Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay là gì?
4/ Trình bày nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp? Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp năm 1992(sửa
đổi, bổ sung năm 2001) như thế nào?
5/ Điều 2 Hiến pháp năm 1992(sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: " Nhà nước
CHXHCN Việt Nam là nhà nước Pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân". Hãy lý giải:
- Thế nào là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân?
- Liên hệ thực tế địa phương, ngành nơi đồng chí đang công tác.
6/ Trình bày mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta theo quy định
của Hiến pháp năm 1992(sửa đổi, bổ sung năm 2001)?
Theo đồng chí, để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy
nhà nước cần có những giải pháp nào?
7/ Điều 2 Hiến pháp năm 1992(sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: " Nhà nước
CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân". Anh/chị
hãy lý giải:
- Nhà nước pháp quyền là gì?
- So sánh nhà nước pháp quyền nói chung với khái niệm nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam nói riêng?
- Tại sao phải xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN? Phương
hướng hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng pháp quyền là gì?
8/ Phân tích khái niệm, đặc điểm, chức năng của cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đồng chí để nâng cao năng lực của cơ quan hành chính nhà nước cần áp
dụng những giải pháp nào?
9/ Nhận xét về pháp luật tư sản, C. Mác viết: "Pháp luật của các ông chẵng qua
cũng là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật mà nội dung ý chí đó là
do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định".
Anh/chị hãy phân tích và liên hệ pháp luật Việt Nam để làm sáng tỏ nhận định
trên.
10/ Trình bày quan niệm về pháp luật và phân tích vai trò của pháp luật với hoạt
động quản lý nhà nước. Theo anh/chị để tăng cường hoạt động quản lý nhà nước
hệ thống pháp luật ở nước ta hoàn thiện theo hướng nào? Tại sao?
11/ Văn bản quy phạm pháp luật là gì?
Trình bày các hình thức thực hiện pháp luật? Tại sao nói áp dụng pháp luật là
hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt? Phân biệt văn bản áp dụng pháp luật với
văn bản quy phạm pháp luật.
12/ Điều 12 Hiến pháp năm 1992 quy định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp
luật, tăng cường pháp chế XHCN... ". Anh/chị hãy lý giải"
- Pháp chế là gì? Tại sao phải tăng cường pháp chế.
- Để tăng cường pháp chế đơn vị, ngành, lĩnh vực nơi anh/chị công tác cần tập
trung vào những biện pháp nào?
13/ Trình bày các biện pháp bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong tổ chức và hoạt
động của các cơ quan hành chính nhà nước.
14/ Hãy lý giải khẩu hiệu, tín hiệu, biển báo, biển cấm đỗ xe có được coi là quyết
định hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ không?

								
To top