933 Presentation4 by 65Y2XA4

VIEWS: 5 PAGES: 55

									‫מיזוגים ורכישות – ההיבט של‬
   ‫הגנת התחרות‬

  ‫הממונה על ההגבלים העסקיים‬
      ‫דרור שטרום‬
 ‫חוק ההגבלים העסקיים – הייחוד‬
  ‫החוק הוא מארג סמכויות רחב היקף: פלילי, אזרחי‬   ‫•‬
 ‫ומנהלי – שניתנו בידי רשות מינהלית הנתונה לפיקוח‬
                   ‫שיפוטי נרחב‬
 ‫התכלית בהענקתן: אכיפה ציבורית של נורמת מינימום‬   ‫•‬
          ‫– מניעת מונופוליזציה של המשק !‬
‫הייחוד בסמכויות: חייבות להיות מופעלות באורח דינמי‬  ‫•‬
  ‫מאד – להדביק את קצב התנהלות העסקית במשק‬
   ‫הייחוד ב"תנאי הארץ ותושביה": משק קטן וריכוזי‬  ‫•‬
    ‫מאד, מועד לבעיות תחרות קשות ומצריך אכיפה‬
         ‫נחושה, מהירה ובחזית רחבה מאד.‬
‫חוק ההגבלים העסקיים - כללי‬

          ‫- החוק בא -‬
    ‫• לפתוח לתחרות שווקים משותקי-תחרות‬
                  ‫וריכוזיים‬
         ‫• לשמר תחרות חופשית קיימת.‬
        ‫-הנחת היסוד בחוק-‬
   ‫• תחרות במשק היא ערך מוגן (ציבורי, חברתי‬
                   ‫ופרטי)‬
   ‫– הש' חשין ב ‪ :Samedan‬התחרות - דוקטרינת תשתית‬
    ‫– הנשיא ברק בע"א 59/7422 תנובה: דיני התחרות הם‬
              ‫המגנא כרטא של זכויות הצרכן‬
   ‫• המקור הראשי לפגיעה בתחרות - שליטה‬
‫מהו נזקה של "שליטה בשוק"?‬


        ‫ביקוש‬      ‫היצע‬
‫מחיר מונופול‬            ‫בשיווי משקל‬
 ‫מחיר תחרותי‬           ‫תחרותי המחיר‬
   ‫עלות‬            ‫ישאף לעלות השולית‬
 ‫למונופול‬
                ‫של המתחרה היעיל‬
         ‫כמות כמות‬      ‫ביותר‬
        ‫תחרות במונופו‬
           ‫ל‬      ‫במצב של מונופולין‬
                 ‫תשווק כמות קטנה‬
  ‫התכלית החקיקתית - מניעת "כוח‬
              ‫שוק"‬
 ‫• הנחת היסוד בחוק: שליטה בשוק מגלמת כוח להזיק לצרכן,‬
               ‫למתחרים ולמשק בכללותו‬
  ‫• חבירה בין עסקים עשויה להניב כוח שוק ולכן יש למונעה!‬
‫• מסקנה: כל עניינו של חוק ההגבלים הוא מניעת כוח – שליטה‬
                         ‫בשוק‬
     ‫• המשפט הוא כלי לריסון כוח גם בתחומים אחרים:‬
     ‫• דיני חברות - כוחו של הרוב בחברה כלפי המיעוט‬
       ‫• דיני חוזים אחידים - כוחו של ספק מול הצרכן‬
     ‫• דיני הגנת הצרכן - כוחו של יצרן וספק מול הצרכן‬
 ‫• חוק ההגבלים העסקיים בא למנוע מראש היווצרות הכוח‬
    ‫מהי מתכונת האכיפה לפי החוק?‬
‫האמצעים למניעת כוח שוק -‬     ‫חוק ההגבלים בא למנוע‬
        ‫מגוונים :‬         ‫כוח שוק ב:‬

‫מניעה - דיווח: חובה לקבל‬  ‫•‬  ‫• היווצרות "קרטל " – תיאום‬
 ‫אישור להסדר כובל ולמיזוג‬      ‫בין עסקים הפועל לרעת‬
 ‫העמדה לדין (פלילי) – עד‬  ‫•‬            ‫הצרכן‬
     ‫חמש שנות מאסר‬       ‫• מיזוג – איחוד מבני בין‬
 ‫תביעות אזרחיות: סמכות‬   ‫•‬  ‫פירמות אם הוא יוצר פירמה‬
                      ‫דומיננטית בשוק‬
‫להוצאת צווים כנגד מפרים‬
                 ‫• ניצול לרעה מצד מונופול –‬
   ‫קביעות מנהליות: ערך‬  ‫•‬   ‫כאשר זה קיים כבר בשוק‬
 ‫ראייתי להחלטות מנהליות‬     ‫(חברת חשמל, בזק, אגד,‬
 ‫סמכויות השיפוט בהגבלים עסקיים‬
              ‫• בית-הדין להגבלים עסקיים:‬
                 ‫– פיצול מונופולים ומיזוגים‬
   ‫– דן בבקשות לאשר הסדרים כובלים ולתת להם היתר זמני‬
               ‫– דן בערר על החלטות הממונה‬
               ‫• בית המשפט המחוזי בי-ם:‬
             ‫– ערכאת דיון בכל ההליכים הפליליים‬
                   ‫• בית המשפט העליון:‬
‫– ערכאת ערעור עליונה על הממונה ועל בית הדין להגבלים עסקיים‬
‫– ערכאת הערעור על פסקי הדין של בית המשפט המחוזי - בפלילי‬
                 ‫– בג”צ כנגד פעולות הממונה‬
‫כיצד מזהים פוטנציאל לכוח שוק?‬
‫או: מהי העילה למניעת עסקאות?‬
     ‫כלי העבודה המרכזי – "חזקת‬
              ‫הגודל"‬
 ‫• החוק קובע חזקה: אדם המחזיק במעל מחצית מהיקף‬
  ‫אספקת נכס מסוג מסויים – הוא בעל שליטה בשוק.‬

                       ‫על כן –‬  ‫•‬
  ‫אדם שחולש על ריכוז שמעל %05 מאספקת מוצר –‬     ‫•‬
         ‫יוכרז כבעל מונופולין (סעיף 62 לחוק)‬
‫חזקה שמיזוג של שחקנים שביחד יהיה בידם מעל %05‬     ‫•‬
  ‫- יצור כוח שוק ועל כן יש להתנגד לו (סעיף 12 לחוק)‬
 ‫הסדר כובל בין מתחרים שחלקם ביחד בשוק מעל %05‬     ‫•‬
‫- חזקה כי יוליד כוח שוק והנטייה תהא לא לאשרו ( סעיף‬
                       ‫41,01)‬
     ‫השאלה – %05 ממה?‬
  ‫מאותו מוצר בדיוק? סכיני גילוח חד פעמיים וקבועים‬   ‫•‬
‫ממוצר ומוצר הדומה לו? ג 'ינס לויס ומכנסי ג 'ינס אחרים‬  ‫•‬
 ‫ממוצרים שנחשבים לעיתים כתחליפיים? פרקר ופיילוט‬     ‫•‬
         ‫ממוצרים שכולם מחשיבים לתחליפים?‬    ‫•‬
           ‫– קולה ופפסי?קולה ומוגזים אחרים?‬
            ‫– קולה ומיצים? קולה וחלב? תה?‬


     ‫• השאלה: האם קיימת תחרות בין המוצרים, או –‬
  ‫• האם ספק הקולה מאוים תחרותית על ידי ספק המיץ ?‬
 ‫התחרות בישראל –‬
‫היסטוריה וקשיים יחודיים‬
        ‫קשיי תחרות במשק הישראלי -‬
‫• המשק קטן ועתיר בעלויות צולבות – מעט מחזיקים הרבה:‬
    ‫– %56 משווי כל החברות הנסחרות מוחזקות בידי 4 קונגלומרטים‬
 ‫– %37 מהחברות הנסחרות בבעלות עד 5 בעלי מניות (%52-02 בעולם)‬
    ‫• משק אוליגולפולי מובהק: אנרגיה, בנקאות ואשראי‬
   ‫• מעורבות ממשלתית יתירה - בעלות (עדיין), רשיונות,‬
              ‫זיכיונות, תקינה, פיקוח מחירים;‬
‫• עבר של טולרנטיות לקרטליזציה: ממשלה וחקיקה המעודדת‬
                         ‫קרטול‬
          ‫מה קרה מ- 9591?‬

  ‫חוק הגבלים עסקיים - קיים 14 שנה - מ 9591‬         ‫•‬
‫החוק - חזק, מכיל סנקציה פלילית, חיפוש ללא צו‬        ‫•‬
    ‫החוק והפטורים שבו - לא השתנו מהותית‬         ‫•‬
                 ‫ובכל זאת -‬        ‫•‬
             ‫53 שנה - לא הוטל עונש מאסר !‬  ‫–‬
‫04 שנה - חברת חשמל, אגד, בזק לא הוכרזו כמונופולים !‬   ‫–‬
 ‫6891 - קרטל הבנקים: מתאמים ריבית, המנהלים יוצאים‬    ‫–‬
           ‫בלא כלום והבנקים בקנסות סמליים‬
 ‫הנחיית יועמ”ש: אם תאגיד מודה - המנהל לא עומד לדין‬   ‫–‬
 ‫הגישה הבסיסית לנושא השתנתה‬
   ‫• הממונה ב-4891:‬    ‫• ינואר 1691 - שר‬
    ‫“השתרש הנוהג‬          ‫האוצר :‬
 ‫שהממונה על הגבלים‬   ‫“כידוע החוק אינו חוק‬
 ‫עסקיים מציע למועצה‬     ‫נגד קרטלים אלא‬
   ‫תנאים לפיקוח על‬    ‫מטרתו היא פיקוח‬
        ‫פעילות‬    ‫עליהם. במקרים‬
  ‫הקרטלים…הנסיון‬     ‫מסוימים אף תומך‬
    ‫המצטבר מראה‬      ‫משרדי בהקמת‬
   ‫שאמצעי זה הפך‬    ‫הסדרים בעלי אופי‬
‫למכשיר רב צדדי ויעיל‬      ‫קרטלי, אם הם‬
‫של פיקוח על התנהגות‬   ‫מתנהלים לפי הנחיות‬
      ‫הקרטלים”‬  ‫של רשות ממשלתית”‬
 ‫הפתרונות לקשיי התחרות‬
  ‫• סמכויות אכיפה נרחבות – הרתעה פלילית‬
  ‫בפסיקת בתי המשפט, פעילות עניפה של‬
              ‫רשות האכיפה‬
  ‫• פיקוח המדינה – בית המשפט העליון קבע‬
   ‫החלטית כי "פיקוח אינו תחליף לתחרות‬
                ‫חופשית"‬
 ‫• התחשבות ב"קוטן המשק" – רשות האכיפה‬
‫מגלה גישה ליברלית גם למיזוגים גדולים: עץ‬
  ‫לבוד, אמפא תדיראן, כפוף לביטול חסמים‬
       ‫השפעת התחרות‬

       ‫מדד מחירי שיחות בין-לאומיות (ריאלי)‬

‫001‬
‫09‬
‫08‬
‫07‬
‫06‬
‫05‬
‫04‬
‫03‬
‫02‬
‫01‬
 ‫0‬
   ‫4991‬  ‫5991‬   ‫6991‬   ‫7991‬    ‫8991‬  ‫9991‬
‫פעילות הרשות בענף כרטיסי אשראי‬
  ‫ינואר 89 – נובמבר 1002‬  ‫עמלות בית עסק ממוצעות בשוקי ויזה - מאסטרקארד‬


           ‫%05.2‬           ‫%00.2‬
     ‫שעור העמלה‬
           ‫%05.1‬
 ‫‪VISA‬‬
 ‫‪MC‬‬
           ‫%00.1‬           ‫%05.0‬           ‫%00.0‬
           ‫89 -‬
            ‫89 -‬

           ‫89 -‬


           ‫99 -‬
            ‫99 -‬

           ‫99 -‬


           ‫00 -‬
            ‫00 -‬

           ‫00 -‬


           ‫10 -‬

           ‫1 ‪O‬‬
           ‫10 -‬
           ‫89 -‬
           ‫99 -‬
           ‫00 -‬
           ‫10 -‬            ‫0 -‬
            ‫‪ct‬‬
            ‫‪ct‬‬
            ‫‪ct‬‬
            ‫‪ct‬‬
             ‫‪l‬‬
             ‫‪l‬‬
             ‫‪l‬‬
             ‫‪l‬‬
             ‫‪r‬‬
             ‫‪r‬‬
             ‫‪r‬‬
             ‫‪r‬‬
            ‫‪n‬‬
            ‫‪n‬‬
            ‫‪n‬‬
            ‫‪n‬‬
            ‫‪Ju‬‬
            ‫‪Ju‬‬
            ‫‪Ju‬‬
            ‫‪Ju‬‬
           ‫‪Ap‬‬
           ‫‪Ap‬‬
           ‫‪Ap‬‬
           ‫‪Ap‬‬
           ‫‪Ja‬‬
           ‫‪Ja‬‬
           ‫‪Ja‬‬
           ‫‪Ja‬‬
           ‫‪O‬‬
           ‫‪O‬‬
           ‫‪O‬‬


                               ‫חודש‬
‫מניעת הסדרים כובלים (קרטלים)‬
                       ‫טמבורפלקס יסוד‬                             ‫אמולזין‬                             ‫אמולזין‬                       ‫0002‬

                        ‫סופרקריל‬

                       ‫0002‬

                        ‫סופרקריל‬

                            ‫סופרקריל‬                         ‫פוליסיד סופר‬                         ‫פוליסיד סופר‬
                                                       ‫הום סנטר‬
                             ‫פוליסיד‬                             ‫פוליסיד‬                          ‫אלסטוקריל‬                         ‫בונדרול סופר‬                         ‫בונדרול סופר‬                         ‫בונדרול סופר‬                         ‫בונדרול סופר‬                             ‫בונדרול‬                             ‫בונדרול‬
                                                       ‫אייס קנה ובנה‬
                    ‫צבע לסימון דרכים צהוב‬                    ‫צבע לסימון דרכים צהוב‬
                                                               ‫טמבור – שבירת הקרטל‬


                                        ‫מחיר טמבור המוכתב‬
                     ‫צבע לסימון דרכים לבן‬
                                ‫%00.0‬
                                    ‫%00.5‬
                        ‫%00.5-‬
                                                  ‫%00.01‬
‫%00.52-‬
     ‫%00.02-‬
          ‫%00.51-‬
               ‫%00.01-‬
    ‫דוגמא לתוצאת חקירה בתחום ההסדרים הכובלים :‬
        ‫חשדות לחברות בקרטל -מדד כמויות‬

‫00007‬
      ‫יום החיפוש‬
‫00006‬

‫00005‬

‫00004‬

‫00003‬

‫00002‬

‫00001‬

  ‫0‬
              ‫תיאומי מכרז‬
        éðù æ ëî
          ø                        ø î
                              ï åùàø æ ë

                    140.00                     140.00

                    138.00                     138.00

                    136.00                     136.00

                    134.00                     134.00

                    132.00                     132.00

                    130.00                     130.00

                    128.00                     128.00

                    126.00                     126.00

                    124.00                     124.00

                    122.00                     122.00

                    120.00                     120.00
 èå
ïå á   éîò
    í éø     ñå é
           ì ô  øã øâøååî
              éé  è       èå
                        ïå á   éîò
                            í éø   ñå é
                                 ì ô   éé  è
                                     øã øâøååî
        Car Insurance Premiums - monthly growth rates
            (Percent change, 1992 - 1998)
2.0%


1.8%


1.6%


1.4%


1.2%


1.0%


0.8%


0.6%


0.4%


0.2%


0.0%
    01-92    01-93  01-94  01-95  01-96  01-97   01-98
‫הפיקוח על מיזוגים‬
‫הפיקוח על מיזוגים בדיני התחרות‬
   ‫• הפיקוח על מיזוגים בישראל נולד בשלב‬
   ‫מאוחר – 03 שנה לאחר לידתו של חוק‬
           ‫ההגבלים העסקיים‬

  ‫• בניגוד לקרטל – המיזוג אינו נתפס כמזיק‬
‫בהכרח. חוקי התחרות מכירים ביעילות דפוס‬
               ‫התנהגות זה‬

‫• המטרה: לסנן את אותן העסקאות בהן החבירה‬
     ‫בין עסקים מקימה פוטנציאל לפגיעה‬
       ‫מיזוגי חברות‬
                ‫• מהו "מיזוג חברות":‬
           ‫– רכישת השפעה מהותית על תאגיד‬
‫– מתי? רכישת יותר מ-%52 מזכות כלשהי בחברה: מניות,‬
          ‫זכות לרווחים, זכות הצבעה, וכיו”ב‬
                     ‫• פרוצדורה:‬
               ‫– משלוח הודעת מיזוג‬
            ‫– החלטה בתוך 03 יום בלבד‬
    ‫– מיזוגים שנמצאו בעייתים – מתבקשות ארכות!‬
  ‫מבנה הפיקוח על המיזוגים לפי‬
             ‫החוק‬
   ‫• הפיקוח בנוי משלוש מדרגות נפרדות:‬

‫– האם העסקה מהווה מיזוג חברות? (סעיף 1 לחוק )‬
 ‫– האם המיזוג הוא בגודל משמעותי דיו המצריך‬
   ‫בחינה על ידי הרשות ( מבחני סעיף 71 לחוק)‬
  ‫– הבחינה התחרותית: האם המיזוג עלול לפגוע‬
 ‫בתחרות באופן משמעותי (סעיפים 12 ו- 52 לחוק)‬

 ‫• רק בהתקיים כל התנאים הללו – יתנגד הממונה‬
          ‫למיזוג ויעצור את העיסקה.‬
       ‫מדרגה ראשונה:‬
 ‫מהו "מיזוג" לפי חוק ההגבלים?‬
  ‫• "מיזוג" )‪ – (merger‬איחוד יציב בין שני‬
 ‫גופים או יותר, אשר קודם לכן פעלו בנפרד‬

‫• "מיזוג" – לא רק מרצון, גם השתלטות עוינת‬
              ‫ורכישת ני"ע.‬

‫• האיחוד יכול להיות חלקי – כניסה של תאגיד‬
   ‫א' ביותר מ %52 לתאגיד ב' – מספיק.‬
      ‫הרציונל בהגדרת המיזוג‬
‫• הבאה לבדיקה תחרותית של כל העסקאות המביאות‬
‫לאיחוד, מלא או חלקי, בתהליך קבלת ההחלטות בין‬
      ‫חברות תהא צורת העיסקה אשר תהא.‬
 ‫• השיטה שבה נוקט החוק – הגדרה פתוחה וחלופות‬
                  ‫מוגדרות:‬

              ‫רכישת עיקר נכסי חברה;‬  ‫–‬
             ‫למעלה מרבע מהון המניות‬  ‫–‬
    ‫למעלה מרבע מכוח ההצבעה/מינוי דיקרטורים‬   ‫–‬
     ‫היכולת לקבל למעלה מרבע מרווחי החברה‬   ‫–‬


‫• "במישרין או בעקיפין" – כל עסקה המביאה לתוצאה‬
 ‫נסיונות לעקוף את הגדרת המיזוג‬
 ‫• זלקינד – הגם שאדם פרטי אינו חברה, כרישה על‬
  ‫ידו תיחשב כמיזוג אם בבעלותו חברות. הסיבה:‬
 ‫מיזוג בעקיפין של הנרכשת עם החברות בבעלותו‬
   ‫• חברה זרה – תנובה/נסטלה: הגם שחברה זרה‬
    ‫שאינה רשומה אינה כלולה בהגדרת "חברה"‬
‫שבחוק, רכישה על ידה תהיה מיזוג אם היא מחזיקה‬
      ‫בעסקים נוספים ישראל. הסיבה – זהה‬
‫• חברה זרה שלה סוכן ישראלי – אורבונד: רכישה על‬
   ‫ידי חברה זרה הקובעת מחירים וכמויות לסוכן‬
    ‫ישראלי שלה תהווה מיזוג בין הסוכן לחברה‬
                ‫החדשה הנרכשת.‬
 ‫מדרגה שנייה – האם המיזוג גדול‬
   ‫דיו כדי ליצור איום תחרותי?‬
  ‫• הרציונל: רק מיזוגים משמעותיים צריכים‬
    ‫להגיע לממונה, אנו מחפשים כוח שוק‬
‫• המסננת לגודל: כסף (מחזור מכירות) או נתח‬
                   ‫שוק‬
     ‫– אם צד למיזוג הוא מונופול – חובה לדווח‬
 ‫– אם נתח השוק המצרפי מעל %05 - חובה לדווח‬
‫– אם מחזור המכירות השנתי המצרפי עולה על 051‬
 ‫מליון ₪ ובלבד שלכל חברה מחזור העולה על 01‬
                    ‫מליון ₪.‬
   ‫• רוב המיזוגים המגיעים לממונה – בגלל‬
           ‫מספר עסקאות המיזוגים 8991-9991‬


                                   ‫09‬                  ‫67‬                 ‫08‬

                     ‫07‬
                                   ‫07‬
               ‫26‬          ‫16‬
                                ‫75‬   ‫06‬
       ‫25‬                     ‫35‬

           ‫84‬
                                   ‫05‬
‫בפועל‬
‫ללא תיקון 71 (א) 2‬
                                   ‫04‬                                   ‫03‬                                   ‫02‬                                   ‫01‬                                   ‫0‬
        ‫4‬   ‫3‬   ‫2‬   ‫1‬   ‫4‬   ‫3‬   ‫2‬   ‫1‬

       ‫9991‬  ‫9991‬  ‫9991‬  ‫9991‬  ‫8991‬  ‫8991‬  ‫8991‬  ‫8991‬
‫תוצאות טיפול במיזוגים לפי בסיס‬
      ‫הדיווח‬
      ‫תוצאות הטיפול במיזוגים לפי חובת הגשה‬


                          ‫%001‬
                          ‫%09‬
 ‫התנגדות‬                      ‫%08‬
                          ‫%07‬
                          ‫%06‬
 ‫תנאים‬      ‫%09‬               ‫%05‬
                          ‫%04‬
                          ‫%03‬

 ‫אישור‬                       ‫%02‬
                          ‫%01‬

                ‫%95‬         ‫%0‬

          ‫מחזור‬    ‫אחת‬   ‫המיזוג‬
          ‫מכירות‬  ‫החברות‬   ‫%63 יצור‬
              ‫מונופולין היא בעלת‬
              ‫מונופולין‬
 ‫"חובת ההמתנה" – אין לשלב‬
 ‫חברות טרם אישור הממונה‬
   ‫• חובת הממונה היא להחליט בתוך 03 ימים.‬

 ‫• בתקופה זו חלה " חובת ההמתנה": ביצוע שילוב‬
‫כלשהו בין עסקי החברות לפני החלטת הממונה –‬
 ‫אינו חוקי והוא ביצוע בפועל של מיזוג ללא אישור‬
             ‫(החלטת צובר-גולקל)‬

                 ‫• מקרים נפוצים :‬
    ‫מינוי מנהלים מטעם הרוכש לחברת המטרה‬   ‫–‬
     ‫מינוי נאמן שהוא נושא משרה אצל הרוכש‬  ‫–‬
             ‫העברת מלוא התמורה‬   ‫–‬
          ‫איחוד מערכי השיווק/מנהלות‬  ‫–‬
‫מדרגה שלישית – הבדיקה‬
   ‫התחרותית‬
    ‫הבסיס לניתוח התחרותי:‬
    ‫הגדרת השוק הרלבנטי למיזוג ואפיון‬      ‫•‬
                ‫התחרות בו‬
   ‫מיפוי השחקנים הרלבנטיים בשוק אלה‬       ‫•‬
   ‫וכימות נתח השוק המצרפי של מבקשי‬
                  ‫המיזוג‬
  ‫נתח שוק מצרפי של המתמזגים עולה על‬       ‫•‬
   ‫%05: מסלול אדום – חזקה לכוח שוק!‬
 ‫אבל – "הכל תלוי במאפייני השוק והתחרות‬      ‫•‬
                    ‫בו":‬
‫• בשווקים מעטי שחקנים ועתירי חסמי כניסה – גם נתח‬
 ‫מקור המידע – סמכויות בחוק‬
  ‫הצדדים למיזוג: דו"חות, נתוני פעילות ,‬  ‫•‬
           ‫מדיניות וביצועי עבר‬
 ‫פנייה לשחקנים בשוק: מתחרים, ספקים,‬    ‫•‬
                  ‫צרכנים‬
‫משרד ממשלתי רלוונטי: ידע ומידע מצטבר‬    ‫•‬
‫ופרספקטיבה מן העבר על הדינמיקה בשוק‬
‫פנייה לגופים ציבוריים – מכון תקנים, למ"ס‬  ‫•‬
 ‫"נשמות טובות" – עובדים מן העבר ושאר‬    ‫•‬
       ‫דורשי טובתם של המתמזגים‬
   ‫סיווג בסיסי של סוג הסכנות‬
       ‫במיזוג‬
        ‫מיזוג אנכי :‬     ‫מיזוג אופקי:‬
    ‫• החשש העיקרי –‬       ‫• החשש לאיחוד‬
         ‫חסימה‬
                    ‫למונופולין‬
 ‫• חסימה של מוצר חיוני:‬
‫(ישראכרט רוכשת ויזה)‬      ‫• החשש ליצירת שוק‬
                 ‫ממועט מתחרים –‬
‫• חסימת תשומה חיונית:‬
  ‫"פז" רוכשת את בתי‬            ‫דואופול‬
         ‫הזיקוק)‬   ‫• החשש – רכישת עסק‬
 ‫• חסימה של אפיק שיווק‬      ‫"מחולל תחרות"‬
  ‫חיוני (תנובה רוכשת‬        ‫)‪(maverick‬‬
      ‫את שופרסל)‬
                ‫מיזוג אופקי‬
  ‫המיזוג הקלאסי ליצירת כוח שוק – מיזוג בין‬    ‫•‬
                  ‫מתחרים‬
 ‫"מתחרים" – כולל מי שעמד או יכול "להיכנס"‬     ‫•‬
                    ‫לשוק‬
 ‫התוצאה– פחות מתחרים; השאלה: האם פחות‬       ‫•‬
                  ‫תחרות?‬
              ‫חששות אפשריים:‬     ‫•‬
‫– העמדה החדשה של החברה המתמזגת תיתן לה כוח‬
      ‫שוק ( בנק הפועלים רוכש את בנק לאומי)‬
      ‫– חשש מפני העלאת מחירים ( אופיס דיפו)‬
  ‫מיזוגים אופקיים – אישור נתחי‬
           ‫שוק גדולים‬
 ‫• הכלל – מיזוג שבו נתח השוק המצרפי מעל %05 -‬
‫הנטל עובר למתמזגים להראות כי המיזוג אינו פוגע‬
                  ‫משמעותית‬
  ‫• עם זאת – אושרו כבר מיזוגים שיצרו נתחי שוק‬
                    ‫גדולים:‬
  ‫– עץ לבוד – נתח שוק למעלה מ %07 הסיבה: פתיחת‬
          ‫השוק ליבוא ונטרול חסמי הכניסה‬
    ‫– אמפא תדיראן – הפחתת חסמים ומיסי הקנייה‬
 ‫– האון והשרות – שינוי תקנות האוסרות על יבוא בידיעה‬
 ‫על מעוניינים לייבא - הביא למיזוג של %001 נתח שוק‬
‫התנגדות למיזוג‬

‫בענף רשתות שיווק‬
    ‫שוק אוליגופולי: ריבוע כחול -‬
                ‫חביב‬
  ‫הרקע: שתי פירמות ענק מובילות את קמעונאות‬     ‫•‬
            ‫המזון: שופרסל וריבוע כחול‬
‫בידיהן כמעט חצי מכלל מכירות המזון; הצפי שלהן‬    ‫•‬
           ‫– להגיע עד %07 תוך 4 שנים‬
‫שופרסל וריבוע כחול רוכשות מינימרקטים עצמאיים‬    ‫•‬
              ‫האם זו תופעה חיובית ?‬  ‫•‬
     ‫אם הן מוזילות מחירים לצרכן – אולי כן...‬  ‫•‬
        ‫השאלה: איך נראה הענף לאורך זמן ?‬   ‫•‬
‫מיזוג: הריבוע הכחול - "חביב"‬
‫מחירי בשר, עופות ודגים‬
‫מחירי ממתקים ושוקולד‬
‫מחירי חלב ומוצרי חלב‬
  ‫התנגדות למיזוג‬
‫בענף העיתונות היומית בשפה‬
    ‫העברית‬
 ‫התנגדות למיזוג בענף העיתונות‬

 ‫האם יש לאפשר לבראון פישמן, בעלי "גלובס", לרכוש‬    ‫•‬
               ‫%83 בידיעות אחרונות ?‬
   ‫נתונים מקלים: זכות ההצבעה – רק %51, השליטה‬     ‫•‬
             ‫בידיעות ממילא אינה מושפעת‬
     ‫נתונים להחמרה: מעט מתחרים, האם די בזה ?‬    ‫•‬
 ‫לא! מהם מאפייני השוק? העיתונות – ענף ריכוזי, חסמי‬   ‫•‬
‫כניסה גבוהים, יציאות רבות מהענף, תיאומים, ו..לידיעות‬
                       ‫מונופול!‬
   ‫השאלה: האם יש מתח תחרותי בין גלובס לידיעות‬    ‫•‬
                      ‫אחרונות?‬
  ‫עיתונות יומית בעברית –‬
     ‫"כלכליזציה"‬
‫ממוצע עמודי כלכלה בעיתונים לאורך זמן‬
                                 ‫ממוצע עמודי כלכלה (בניכוי עמפרסום‬
                             ‫)ביום חול‬  ‫'‬   ‫נטו‬


                   ‫0. 06‬
                   ‫0. 05‬
                   ‫0. 04‬


   ‫ידיעות אחרונות‬
            ‫מספר עמודים‬
    ‫מעריב‬             ‫0. 03‬
    ‫הארץ‬
     ‫גלובס‬

                   ‫0. 02‬
                   ‫0. 01‬
                   ‫0. 0‬
                       ‫100200029991899179916991599149913991299119910991989188917891689158914891389128911891‬
                                             ‫שנה‬
  ‫מיזוג בענף העיתונות היומית(3)‬

‫הקרבה הנוכחית בין גלובס לידיעות מבחינת‬   ‫•‬
 ‫הצרכן (תחליפיות הביקוש) אינה הדוקה, אך‬
   ‫יש התקרבות משמעותית ומתמדת של‬
          ‫ידיעות – לתחום הכלכלי‬
‫בין עיתונאי גלובס לעיתונאי ידיעות – תחרות‬  ‫•‬
        ‫משמעותית על השגת מידע‬
 ‫שני העיתונים חולשים על תכנים כלכליים –‬  ‫•‬
‫סכנה להאחדת תכנים עקב שליטה משותפת‬
  ‫מסקנה – האיחוד יוצר כוח שולט משותף‬   ‫•‬
            ‫בעיתונות הכלכלית.‬
                  ‫מיזוג אנכי‬
  ‫• מיזוג בין חברות הפועלות בשלבים שונים של‬
         ‫שרשרת הייצור או השירות :‬
    ‫– בין ספק חומר גלם ליצרן מוצר המבוסס עליו‬
       ‫– בין יצרן לחברה המפיצה או לרשת שיווק‬
‫– בתקשורת: בין בעל תשתית לספק תוכן, יוצר או מפיק‬

              ‫• החששות האפשריים:‬
   ‫חסימה של מקורות אספקה או צינורות השיווק‬   ‫–‬
   ‫אפליה מצד מונופול כאשר יפעל בשתי החוליות‬   ‫–‬
             ‫קשירה של מוצר עם מוצר‬  ‫–‬
       ‫חיזוק הכוח המונופוליסטי (פרוטארום)‬  ‫–‬
        ‫בדיקת השוק הרלבנטי‬
           ‫והתחרותיות בו‬
   ‫• הגדרת השוק הרלבנטי – המבחן המרכזי הוא‬
             ‫גמישות הביקוש הצולבת‬
   ‫• בדיקת עוצמתן ועמידותן של הנפשות האחרות‬
‫הפועלות בשוק הרלבנטי: כיצד ישפיע עליהן המיזוג‬
    ‫• החיזוי/ ניבוי של אפשרות היווצרות כוח שוק:‬
           ‫– גמישות ההיצע של המתחרים‬
        ‫– חסמים לכניסה של מתחרים חדשים‬
                 ‫– חסמים ליבוא‬
          ‫התפלגות התנאים‬
             ‫צימצום תקופת אי‬
               ‫תחרות‬      ‫הפרדת מנהלים וחברי‬
   ‫אחר‬
                ‫%5‬         ‫דירקטוריון‬
   ‫%72‬                        ‫%51‬


                              ‫מכירת עסק חי‬
                                ‫%8‬
‫התניית מוצר במוצר‬              ‫איסור אפליה, סירוב‬
   ‫%32‬                  ‫בלתי סביר, בלעדיות‬
                          ‫%22‬
 ‫מיזוגים – המצב כיום‬

‫• ריכוזיות גבוהה בענף יוצרת הנחה‬
 ‫מוקדמת בדבר השפעה שלילית על‬
         ‫התחרות ותו לא.‬
‫• נתח שוק מצרפי גבוה (מעל %05)‬
    ‫עשוי להביא למניעת מיזוג‬
  ‫• חסמי כניסה: גם אם נתח השוק‬
 ‫גבוה יש להתחשב בחסמי הכניסה‬
          ‫וחסמי יבוא.‬
  ‫• גלובליזציה – הסרת חסמי כניסה‬
‫למעבר סחורות בין מדינות (עץ לבוד)‬
‫רשות ההגבלים העסקיים‬

    ‫-סוף-‬
            ‫מונופולים‬
     ‫הוא קיבל מונופול.‬       ‫הבתים עומדים – ואין בונה‬
‫אם אתה חקלאי רוץ-מהר, אל-תשובה,‬    ‫חומרים חסרים – אל מי תפנה ?‬
  ‫שווק עמלך אך ורק ב"תנובה"!‬   ‫כבר ישנו כאן מוסד, והכל הוא קונה,‬
  ‫ובכלל, נסה נא לשקול בשניה –‬    ‫כאן מסרו זכיון ל"סולל בונה ".‬
 ‫אם תוכל עוד לחיות ללא צרכניה.‬       ‫לך וצעק אל הקיר –‬
  ‫כי זה הבסיס האיתן, בל יפול :‬      ‫כאן ישנו "המשביר".‬
    ‫מונופול, מונופול, מונופול‬      ‫הוא משביר את הכל –‬

								
To top