Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

??????? 1 - .:: GEOCITIES.ws :: by bnWs0X

VIEWS: 27 PAGES: 1

									          ผูแทนของรัฐลงนาม
           ้
                            ่
                         ตารางทีมาของกฎหมายมหาชน                          ตัวแทน
                            - ทฤษฎีการแยกอานาจจากตัวบุคคลมาให้รัฐ เทวาธิปไตย พระเจ้า (อไควนัส)
  รัฐ                         - ทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็ นของรัฐ สมบูรณญาสิ ทธิราชย์ กษัตริ ย ์ (โบแดง,ฮอบส์)
          สนธิสญญา ั
องค์การ ข้อตกลงระหว่างประเทศ                         (ชาติ : ซิเอเย่ส์)     ประชาธิปไตย ประชาชน(ลอค,รุ สโซ)- - หลัก
ระหว่าง
                    รัฐ       นิติรัฐ                               รัฐสภา(อังกฤษ)
ประเทศ                         - หลักความชอบด้วยกฎหมาย
                            - ทฤษฎีอานาจในการจัดตั้งองค์กรสูงสุด/อานาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
       ควบคุมกากับ                      ั
                            - ทฤษฎีสญญาประชาคม
             สายบังคับบัญชา        - ความเป็ นนิติบุคคลของรัฐ
การตีความโดย                      - ทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจ(มองเตสกิเออร์)
องค์กรระดับ              กระทรวง,ทบวง,กรม (ไม่เป็ นนิติบุคคล)        การบริ หารส่วนกลาง (รวมศูนย์อานาจทางปกครอง)
ล่างมีการควบคุม            จังหวัด (ไม่เป็ นนิติบุคคล)             การบริ หารส่วนภูมิภาค (กระจายรวมศูนย์อานาจทางปกครอง)
แบบแนวตั้ง              อบต., อบจ., เทศบาล (เป็ นนิติบุคคล)         การบริ หารส่วนท้องถิ่น (กระจายอานาจทางปกครอง)
                                                        กฎหมายท้องถิ่น
                       ทวินิยม              1. คาปรารภรัฐธรรมนูญมีการรับรองสิทธิเสรี ภาพ
                          ั
                       มีอนุวติการ   เอกนิยม      2. การรับรองสิทธิเสรี ภาพในตัวรัฐธรรมนูญ
                                                                  ั
                                        3. จารี ตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ /ธรรมเนียมปฏิบติทางรัฐธรรมนูญ
 ศาลปกครอง    ตีความกฎเกณฑ์แห่งกม.
                                         แนวคิดที่กาหนดให้ฝ่ายบริ หารตรากฎเกณฑ์
                         ั
                       ที่ขดต่อ                    ั
                                         1. ทฤษฎีบงคับตามกฎหมายแต่ละฉบับ สะท้อนแบบของไทย
ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความกฎหมาย             รัฐธรรมนูญ                 ั
                                         2. ทฤษฎีบงคับตามกฎหมายทั้งหลาย สะท้อนแบบของฝรั่งเศส
                                                   ั่     ั
                                         3. ทฤษฎีกฎเกณฑ์ทวไปที่ใช้บงคับกับประชาชนและกฎเกณฑ์
                                            ภายในของฝ่ ายบริ หาร สะท้อนแบบเยอรมัน
   แนวความคิด
  -ตัวแทนประชาชน
                 นิติบัญญัติ ระบบรัฐสภา - อานาจเดี่ยว บริหาร ปัจจัยที่ทาให้ฝ่ายบริ หาร                   ศาล
  -ทฤษฎีแบ่งแยกอานาจ
                              - อานาจคู่              ตรากฎเกณฑ์ - เทคนิค
                                          ฝ่ ายปกครอง      - สถานการณ์
   ั
ให้สตยาบัน      พระราชบัญญัติ                  จารี ตประเพณีทางกฎหมายปกครอง
           1. ทัวไปไม่ระบุตวบุคคล
             ่        ั                                           ้
                                                           • เป็ นผูใช้กฎหมาย จึงตีความ
    ั
สนธิสญญา                                                        ตามกฎหมาย
           2. การจากัดสิ ทธิเสรี ภาพ               กฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
ข้อตกลง                                                        • หลักความเป็ นอิสระของศาล
                                      - พระราชกาหนด
ระหว่างประเทศ. ต้องตราเป็ นกฎหมาย                                           • หลักแบ่งแยกอานาจ
            2.1 จากัดไม่ได้เลย                 - พระราชกฤษฎีกา
              2.2 จากัดได้โดยมีเงื่อนไข            - กฎกระทรวง , ประกาศกระทรวง        • การตีความกฎหมาย
              2.3 เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย - ข้อบังคับ, กฎ                     -ค้นหาความหมายของกฎหมาย
                                      - มติคณะรัฐมนตรี             -ควบคุมตามลาดับชั้น
     การตีความโดยนิติบัญญัติ                       การตีความโดยฝ่ ายบริ หาร        -รวมศูนย์อานาจในการตีความ
                การตีความโดยองค์กรทางการเมืองระดับสูง                         -หลักทัวไปของกฎหมาย
                                                                 ่
                การควบคุมแบบแนวนอน
      ฎีกาที่ 1/2489                                                   - ค้นเอง
      ฎีกาที่ 766/2505       สะท้อน หลักทัวไปของกฎหมาย = ออกกฎหมายย้อนหลังเป็ นโทษทาไม่ได้ - สร้างขึ้น
                             ่
      ฎีกาที่ 921/2536                       = ถ้าไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้อานาจองค์กรใด
                                     ในการวินิจฉัยกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ให้เป็ นอานาจของศาลยุติธรรม

                        ประชาชน/ทุกคนของรัฐ/องค์กรของรัฐ                ่
                                                  ทุกๆคนต้องอยูภายใต้
                                                หลักแห่งความชอบด้วยกฎหมาย

								
To top