research report

Document Sample
research report Powered By Docstoc
					                                      ิ
                         โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสู ตรที่ 3
                         “การเขียนรายงานประเมินโครงการ”
                                     จัดโดย
                          Center for Statistics and Research
                                                     ั
          ระหว่ าง วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2552 ณ ห้ องประชุมบอลรู ม B โรงแรมมารวย การ์ เด้ น จตุจกร กรุงเทพฯ


1. หลักการและเหตุผล
       ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ใ น ปั จ จุ บั น
ผู ้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ า ย ต่ า ง ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร ที่ ต น เ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ
หรื อได้รับมอบหมายให้ทาการประเมินแต่ก็ยงประสบปั ญหาหลายประการ โดยเฉพาะปั ญหาด้านความรู ้ ทักษะ
                            ั
และ ประสบการณ์ ที่ จ ะน าไปใช้ ป ระเมิ น โครงการ แม้ ว่ า บางคนจะพยายามศึ ก ษาหาความรู ้ ต่ า ง ๆ
เท่าที่จะทาได้แล้วก็ตาม
                 ั
       ศูนย์สถิติและวิจยได้เล็งเห็นความสาคัญของการประเมินโครงซึ่ งมีประโยชน์มากในการปรับปรุ งแก้ไข
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาโครงการให้ ดี ขึ้ นและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ไป หลั ก สู ตร
“การเขียนรายงานประเมิ นโครงการ” นี้ จะจัดขึ้ นโดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการประเมิ น คื อ ผูช่วยศาสตราจารย์     ้
ด       ร     .     พิ     ส     ณุ               ฟ      อ     ง    ศ    รี
ผูเ้ ขียนหนังสื อและเป็ นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ในด้านการประเมินโครงการได้ในระดับแนวหน้าของ
ประ เทศไทย ศู น ย์ ส ถิ ติ แล ะ วิ จ ั ย จึ งได้ จ ั ด ท าหลั ก สู ตรดั ง ก ล่ า วขึ้ นโดย แบ่ ง เป็ น 2 ภาค คื อ 1)
ฟั งบรรยายเนื้ อหาเข้มข้นโดยสรุ ปสาระสาคัญของการเขียนประเมินโครงการโดยรับไม่จากัดจานวน และ 2)
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร จ ริ ง แ ล ะ ต ร ว จ ล ะ เ อี ย ด โ ด ย วิ ท ย า ก ร ผู้ บ ร ร ย า ย รั บ จ า น ว น 3 0 ค น
                                      ั
และต้องผ่านการฟังบรรยายก่อนจึงจะสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบติการเขียนประเมินโครงการ ได้

2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อเพิมพูนความรู ้เกี่ยวกับการทาผลงานทางวิชาการ
           ่
     2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนประเมินโครงการ
     2.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการ.
     2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับ 111 ข้อบกพร่ อง : แนวทางปรับปรุ งการเขียนรายงานประเมินโครงการ
     2.5 เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถเขียนรายงานประเมินโครงการได้อย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้

     ้
3. กลุ่มเปาหมาย
                         ั                   ้     ั
     จานวน 100 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ตองการทาวิจย

4. วัน เวลา และสถานที่ และ รู ปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการจัดอบรมในลักษณะการบรรยาย และฝึ กปฏิบติ ั
                      ้          ้
ตอบข้อซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผูสนใจด้วยกันเอง และผูสนใจกับวิทยากรโดยแบ่งเป็ น 2
ภาคดังนี้
                                                     8
    1) ฟังบรรยาย ถาม-ตอบ 2 วัน ไม่จากัดจานวนคน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 ณ
                        ั
ห้องประชุมบอลรู ม บี โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ จตุจกร กรุ งเทพฯ
          ั
    2) ฝึ กปฏิบติการเขียนหัวข้อสาคัญของการเขียนรายงานการประเมินโครงการตรวจแก้ไข 2 วัน
รับจานวนประมาณ 30 คน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมบอลรู ม บี โรงแรมมารวย
        ั
การ์เด้นท์ จตุจกร กรุ งเทพฯ

5. วิทยากร
    ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสณุ ฟองศรี ผูช่วยศาสตราจารย์ สาขาประเมินผลและวิจยทางการศึกษา
     ้                 ้                 ั
               ั
และสอนวิชาประเมินผลและวิจยในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก

6. ผู้รับผิดชอบ
             ั
     ศูนย์สถิติและวิจย (Center for Statistics and Research) เลขที่ 1/100 ชั้น 1 (1004) ซ.พหลโยธิน 40
                    ั
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกร กรุ งเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-8745,0-2579-8343 โทรสาร 0-2579-
8745

    ่
7. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
      ้่                        ั
     ผูผานการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการทางานวิจยอย่างมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน

8. งบประมาณ ค่ าใช้ จ่าย / ค่ าลงทะเบียน
     ผูเ้ ข้ารั บการอบรมชาระค่าลงทะเบี ยน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร (หนังสื อเล่ มละ 140
บาท) ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ค่าห้องประชุม ค่าบริ การและอื่น ๆ ดังนี้
     1) ฟั งบรรยายไม่จากัดจานวนคน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 จานวน 2 วัน ท่านละ 2,000
บาท (2 วัน x 1,000 บาท)
            ั
     2) ฝึ กปฏิบติการรับจานวนประมาณ 30 คน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552 จานวน 3 วัน ท่านละ
4,500 บาท (3 วัน x 1,500 บาท)
                                   ้
 ทั้งนี้ ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ ายค่ าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมนีได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

9. การรับสมัครภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 (การชาระค่าลงทะเบียนแล้วจึงถือว่าเป็ นการสมัครที่สมบูรณ์)
     9.1 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเข้า รั บ การฝึ กอบรมสามารถส่ ง ใบสมัค รเข้า รั บ การฝึ กอบรม ฯ ทางไปรษณี ย ์
                         ์ ั
พร้ อมชาระค่าลงทะเบียนโดยสั่งจ่ายไปรษณี ยจตุจกร ในนาม “Center for Statistics and Research” หรื อ
“ศูนย์สถิติและวิจย ” ที่ อยู่ เลขที่ 1/100 ชั้น 1 (1004) ซ.พหลโยธิ น 40 ถนนพหลโยธิ น แขวงเสนานิ คม
           ั
    ั
เขตจตุจกร กรุ งเทพฯ 10900
     9.2 ชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบางบัว ประเภทออมทรัพย์ ชื่ อบัญชี ศูนย์สถิ ติและวิจย  ั
เลขที่ 053-422421-5 และส่ ง ใบสมัค รตัว จริ ง ทางไปรษณี ย ์ และ แฟกซ์ 02-5798745 หรื อ E-mail :
csresearches@gmail.com
               สอบถามได้ ที่ โทร. 0-2579-8745, 0-2579-8343 หรือ
                 คุณธนิตฐา สั นโดษ โทร. 08-6549-9941
                       โทรสาร 0-2579-8745
                                                           9
                   ตารางกาหนดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ หลักสู ตรที่ 3
                 ตารางกาหนดการฝึ กอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสู ตรที่ 3
                     “การเขียนรายงานประเมินโครงการ”
                   จัดโดย Center for Statistics and Research
        ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ณ ห้ องประชุมบอลรู ม บี โรงแรมมารวย การ์ เด้ น จตุจกร กรุงเทพฯ
                                                    ั

1) ฟังบรรยาย วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 จานวน 2 วัน รับ 100 คน (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
 วัน/เดือน/
        เวลา                 ้
                     กิจกรรม/เนือหา                หมายเหตุ
    ปี
 วันจันทร์ ที่ 8.00- ลงทะเบียน รับเอกสาร                หลักสู ตร 2 วัน
   25    9.00                          เน้นการบรรยายรับผูเ้ ข้าอบรมไม่จากัดจานว
 พฤษภาคม น.                              น
   2552   9.00- บรรยายเรื่ อง “ผลงานทางวิชาการ”
        9.30
        น.
        9.30- บรรยายเรื่ อง “หลักการประเมินโครงการ”
        10.30
        น.
        10.45 บรรยายเรื่ อง “หลักการประเมินโครงการ” (ต่อ)
         -
        12.00
        น.
        13.00 บรรยายเรื่ อง “วิธีการประเมินโครงการ”
         -
        14.30
        น.
        14.45 บรรยายเรื่ อง “วิธีการประเมินโครงการ” (ต่อ)
         -
        16.30
        น.
 วันอังคาร 9.00- บรรยายเรื่ อง “การเขียนรายงานประเมินโครงการ”
                                                         10
 ที่ 26 10.30
พฤษภาคม น.
 2552  10.45 บรรยายเรื่ อง “การเขียนรายงานประเมินโครงการ”
      - (ต่อ)
     12.00
     น.
     13.00 บรรยายเรื่ อง “การเขียนรายงานประเมินโครงการ”
      - (ต่อ)
     14.30
     น.
     14.45 บรรยายเรื่ อง “111 ข้อบกพร่ อง :
      - แนวทางปรับปรุ งการเขียนรายงานประเมินโครงการ
     16.30 ”
     น.

       ั
2) ฝึ กปฏิบติการเขียนหัวข้อสาคัญของรายงานการประเมินโครงการและตรวจแก้ไข 2 วัน รับจานวนประมาณ 30 คน วันที่
27-29 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมบอลรู ม บี โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุ งเทพฯ (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท)
 วัน/เดือน/
        เวลา                 ้
                    กิจกรรม/เนือหา                    หมายเหตุ
   ปี
             ั
 วันพุธ ที่ 9.00 ปฏิบติการเขียนหัวข้อสาคัญของรายงานประเมินโครงการ/ตร 1) ห ลั ก สู ต ร 4 วั น
   27     - วจ/ปรับแก้                          เป็ นการเพิ่มเติมจากหลักสู ตร 2 วัน
 พฤษภาคม 16.3                                          ั
                                         เน้นการปฏิบติเขียนหัวข้อสาคัญ ๆ
  2552    0 น.                               รับผูเ้ ข้าอบรมต่อเนื่ องจากหลักสู ตร
 วันพฤหัส 9.00 ปฏิบติการเขียนหัวข้อสาคัญของรายงานประเมินโครงการ/ตร
              ั                          2 วัน ประมาณ 30 คน
 บดี ที่ 28   - วจ/ปรับแก้                         2)
 พฤษภาคม 16.3                                  ผูเ้ ข้าอบรมควรนาโครงการที่จะปร
  2552    0 น.                               ะเมินมาด้วย
               ั
 วันศุกร์ที่ 9.00 ปฏิบติการเขียนหัวข้อสาคัญของรายงานประเมินโครงการ/ตร
 29พฤษภา - วจ/ปรับแก้
 คม 2552 16.3
        0 น.
  หมายเหตุ: วิทยากรบรรยาย ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสณุ ฟองศรี
                 ้
         แจกฟรี ตาราประกอบการบรรยาย “การเขียนประเมินโครงการ” ราคา 140 บาท เขียนโดย วิทยากรผูบรรยาย  ้
        พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น.
                  สอบถามได้ ที่ โทร. 0-2579-8745, 0-2579-8343 หรือ
                     คุณธนิตฐา สั นโดษ โทร. 08-6549-9941
11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:10/5/2012
language:Thai
pages:5