mpju gov - DOC by HC12100505359

VIEWS: 8 PAGES: 1

									 REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO
 DIREKTORAT ZA JAVNI SEKTOR

 Upravna akademija                                           T: 01 478 18 11
 Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana                                   www.mpju.gov.si                    PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE

  IZPOLNITE V CELOTI IN ČITLJIVO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI (obvezno je izpolniti vsa polja)
    Velja kot naročilnica. Kotizacijo poravnate na podlagi izstavitve računa v zakonskem roku. V kotizaciji ni vračunan DDV.


 NAZIV USPOSABLJANJA:
 DATUM IZVEDBE USPOSABLJANJA:                              KOTIZACIJA:
 

 NAZIV (mag., dr.,…):


 IME:


 PRIIMEK:

 KONTAKTNA TEL. ŠT.:                 E-POŠTA:


 NAZIV IN NASLOV ORGANA/ORGANIZACIJE:IZPOLNI PLAČNIK KOTIZACIJE
DAVČNI ZAVEZANEC PO ZAKONU             DAVČNA ŠTEVILKA:
O DAVKU NA DODANO VREDNOST
(OBKROŽITE):
       DA   NE

NAZIV ORGANA/ORGANIZACIJE ALI IME SAMOPLAČNIKA:


NASLOV IN POŠTNA ŠTEVILKA PLAČNIKA:


KONTAKTNA OSEBA:                  TEL. ŠT.:                E-POŠTA:



Potrjujemo, da je usposabljanje udeleženca v interesu organa/organizacije.

Podpisani/-a dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri obdelavi podatkov in za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za upravo,
v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov: gp.mpju@gov.si ali po faksu: 01 478 86 49 ali po navadni pošti.


_________________________                  M. P.              ________________________________
  PODPIS UDELEŽENCA                                      PODPIS ODGOVORNE OSEBE

V              , dne        

Odjavite se lahko le v pisni obliki najkasneje 3 delovne dni pred datumom usposabljanja.
Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške usposabljanja v višini polne
kotizacije.
Vabimo vas, da morebitna vprašanja v zvezi z vsebino usposabljanja pošljete na e-naslov
koordinatorja.

								
To top