HIERONYMUS BOSCH by 0FGe9ais

VIEWS: 35 PAGES: 56

									    HIERONYMUS BOSCH

S'Hertogenbosch, 1450 k. - S'Hertogenbosch, 1516
Németalföldi festő. Életét szülőhelyén, a békés holland városban,
s'Hertogenboschban töltötte. 1474-tő1 jegyezték fel nevét a városi levéltárban
és a Miasszonyunk Testvériség irataiban; 1486-tól 1516-ig e közösség tagja
volt. A fentieken kívül szórványos adatok maradtak fenn róla, nem ismerjük
mesterét, utazásait, nincsenek datált vagy datálható festményei, ikonográfiája
szokatlan, sőt gyakran érthetetlen. Témái csakúgy, mint a Van Eyck-féle
hagyomány aprólékos, ragyogó ékszerszerű felületkidolgozásával ellentétes,
szabad, festői ecsetkezelése elválasztja a flamand festészet fővonalától
Bosch képeit mélységes pesszimizmus hatja át, ami híven fejezi ki a végéhez
közeledő középkor emberének kétségbeesését. Megszállottan foglalkoztatta a
bűn és a romlottság, az ördög csapdái az óvatlan emberi lélek veszélyes
életútján, a pokol tüzének kínjai. Hatalmas fantáziával ábrázolta a kísérteties
világot, a jó és a rossz örökös harcának színterét. Képeit furcsa szörnyetegek
és gonosz gyümölcsöket termő, förtelmes növények népesítik be,
fantasztikus építmények és különös ásványi formák lepik be a lángokban álló
tájakat. Bármily nehéz is művészetét értelmezni, képeit kora ortodox vallási
hiedelmeinek összefüggésében kell megvizsgálni. Ikonográfiájának számos
forrása fellelhető a korabeli nyelvben, a közmondásokban, népi
hiedelmekben, a késő középkori prédikációkban és látomásos költészetben
                                     2
Műveinek időrendje erősen vitatott, általában a korai alkotásokhoz sorolják
néhány bibliai tárgyú és didaktikus jellegű zsánerképét, amelyekre a merev,
ügyetlenül elhelyezett alakok és a kemény ecsetvonások jellemzők. A
zsánerképek témáit - A bolondok hajója (1485-1505, Párizs, Louvre), a
Kőoperáció (1490 k., Madrid, Prado) és A hét főbűn (1480 k., Madrid, Prado)
- a korabeli gúnyiratokból merítette. A kuruzslók, a szélhámosok, a
gazdagok, a buja szerzetesek és apácák vétkeit állítja pellengérre
                                    3
         A szemfényvesztő
Olaj, fa, 53 x 65 cm. Musée Muncipal, Saint-Germain-en-Laye
                               4
   A kőoperáció

   (A kőmetszés
     vagy
 A balgaság gyógyítása)

A sarlatán orvos fején ott a
     tölcsér

     olaj, fa
    48 x 35 cm
   Prado, Madrid
           5
A bolondok hajója

   olaj, fa
 57,8 x 32,5 cm
 Louvre, Párizs
          6
 A paráznaság és a
falánkság allegóriája    olaj, fa
  35,8 x 32 cm
Yale University Art
Gallery, New Haven
            7
Háromkirályok  olaj, fa
 74 x 54 cm
 Philadelphia
 Museum of
   Art,
 Philadelphia
        8
Ecce homo

  olaj, fa
 75 x 61 cm
 Stadtische
 Galerie,
Frankfurt am
  Main
        9
 Ecce homo  olaj, fa
 52 x 53,9 cm
 Philadelphia
Museum of Art,
 Philadelphia
         10
            Töviskoronázás
Olaj, fa, 165 x 195 cm Monasterio de San Lorenzo, El Escorial
                                11
Töviskoronázás   olaj, fa
  73 x 59 cm
National Gallery,
  London
          12
 Keresztet vivő
  Krisztus


   olaj, fa
 57,2 x 32 cm
Kunsthistorisches
 Museum, Bécs
          13
Keresztvitel olaj, fa
150 x 94 cm
Palacio Real
de Madrid,
 Madrid
        14
Krisztus a kereszten    olaj, fa
  73,5 x 61,3 cm
Musées Royaux des
Beaux-Arts, Brüsszel
            15
 A házaló


 olaj, fa
 71,5 cm
 Museum
Boymans-van
 Beuningen,
 Rotterdam
       16
Működésének középső szakaszára teszik két jelentős szárnyasoltárát:
Az utolsó ítélet (Bécs, Gemáldegalerie der Akademie der bildenden
Künste) és A szénásszekér (Madrid, Prado) címűt, mindkettő 1485-1500
között készült. Az utolsó ítélet középső táblája fantasztikus pokolbéli tájat
ábrázol, amelyet elárasztanak az ördögök és egyéb ijesztő tárgyak és
lények: a tüzes verem és kemence, egy bizarr építmény és kínzóeszköz, a
félig állat, félig ember szörnyalak. Állati formák és élettelen tárgyak
egyesülnek különös szörnyalakokká; az irtóztató hatást fokozza az
arányok megdöbbentő egymásmellettisége: egy nyíllal keresztüldöfött
tojás csizmás lábakon siet el. Némelyik ábrázolása hagyományos,
középkori szimbólumokból alakult ki, és a középkori kéziratok groteszk
illusztrációi is inspirálták, Bosch termékeny fantáziája azonban
előzményekhez nem köthető
                                     17
             Utolsó ítélet
        triptychon, olaj, fa 167 x 247 cm
Gemaldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien, Bécs
                                 18
19
20
21
22
  Földi
 paradicsom Fölszállás az
   égi
Paradicsomba

  olaj, fa
86,5 x 79 cm
  Palazzo
  Ducale,
  Velence
         23
 A pokol

   Az
elkárhozottak
  bukása

  olaj, fa
86,5 x 79 cm
 Palazzo
 Ducale,
 Velence
        24
A szénásszekér belső és külső szárnyán a Teremtés és a Kiűzetés látható
belül, a Pokol pedig kívül. A középső táblán seregnyi démon húzza a pokol
felé a szénásszekeret, amelynek tetején szerelmespárok vannak. A szekér
mögött egyházi és állami méltóságok lovagolnak, mellette rakoncátlan
csőcselék küzd maroknyi szénacsomókért. A festmény tárgya az emberi
kapzsiság és romlottság, a témát feltehetőleg egy korabeli közmondásból
merítette: a széna az élet anyagi javainak értéktelenségét jelképezi
                                     25
   A szénásszekér diadalútja
       triptychon
Olaj, fa 147 x 232 cm, Prado, Madrid
                    26
27
28
             A szénásszekér
         Egy triptichon középső táblája
Olaj, fa, 135 x 100 cm, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial
                                 29
 A házaló


A szénásszekér
 triptychon
 külső oldala


  olaj, fa
 135 x 90 cm
Monasterio de
San Lorenzo,
 El Escorial
         30
Bosch egyik legtalányosabb triptychonja a Gyönyörök kertje (1500-1505 k.,
Madrid, Prado). Valószínűleg 1500 után készült, és tárgya csaknem
biztosan a testi vágy, mint halálos vétek. A középső táblát ismét az ember
teremtése, illetve a pokol veszi közre. A kép centrumában az elbűvölően
finom tájkép gyöngyházfényű vörös és kék színekben pompázik. A kicsi,
ruhátlan alakok szinte dekoratív mintát alkotnak, különféle szexuális
tevékenységekben merülnek el, faliszőnyegek mintáira emlékeztető a
zsúfoltság. Állatokon lovagolnak, kis tavakban és patakokban
fickándoznak, ízes gyümölcsöket majszolnak, és óriási madarakon
üldögélnek. A részletek csaknem kizárólag a korabeli folklórból vett
erotikus jelképek, amelyek egészen bizonyosan a romlottságot és nem az
ártatlanságot fejezik ki. A szépség a bűn csábító és megtévesztő
gyönyöreit hangsúlyozza, a finom gyümölcsök pedig az érzéki öröm
múlandóságát jelképezik
                                    31
              A gyönyörök kertje
Triptychon, olaj, fa 220 x 389 cm
Prado, Madrid                  32
33
34
35
36
37
 A teremtés


 Gyönyörök
kertje-triptych
on külső oldala


  olaj, fa
 220 x 195 cm
Prado, Madrid
         38
Különösen késői művein Boscht erősen foglalkoztatták a remetéket és
szent életű embereket kísértő és gyötrő dolgok, akik életüket
elmélkedéssel és testük sanyargatásával töltötték, hogy majdan Istennel
egyesüljenek. Ilyen tárgyú festményeinek csúcspontja a ragyogó színű,
szignált Szent Antal megkísértése, (1500 k., Lisszabon, Museu Nacional
de Arte Antiga). A történet részleteit a Szentek élete és a Legenda Aurea
szolgáltatta. Az oldalszárnyak hagyományos jeleneteket mutatnak: a
szentet démonok támadják meg, barátai eszméletlen állapotban,
kiszabadítják, meztelen ördög-királynő csábítja. A középső tábla viszont
jóval összetettebb, és részleteit sokféle módon értelmezték. Szent Antal
áldásra emelt kézzel térdel egy romos sír előtt, a pusztában történt
megkísértéseket jelképező ördöghad veszi körül. Ijesztően szorongatják,
és sok emberi, állati formákból és élettelen elemekbő1 összetett alak
között látható


                                    39
            Szent Antal megkísértése
Triptychon, olaj, fa, 130,5 x 225 cm
                          40
Museo Nacional de Arte Antigna, Lisszabon
41
42
43
44
Szent Antal
megkísértése

A triptychon
külső oldala

  olaj, fa
 131 x 53 cm
  Museo
Nacional de
Arte Antigna,
 Lisszabon
        45
Bosch hagyományos, vallásos tárgyú képeket is festett, például Jézus
életét, főleg passiójeleneteket. Egyik legrejtélyesebb műve A királyok
imádása szárnyasoltár (1510 k., Madrid, Prado). Roskadozó kunyhó előtt
játszódik le az esemény, és az építményben fenyegető arcú, bizarr
öltözetet viselő férfiak leselkednek. Jelenlétükre nincs kielégítő
magyarázat, de a jó és a rossz örök harcára utalnak. A három szárnyat
összekapcsoló, pompás panorámatájképen is visszatérnek a mindent
elárasztó rossz jelképei.
                                  46
 A királyok
 imádása

 triptychon

  olaj, fa
138 x 138 cm
Prado, Madrid
        47
A feltehetően késői, félalakos passiósorozatok jelentése jóval
világosabb, ezeken a képeken Bosch a Jézus alázatossága és
üldözőinek durvasága közötti ellentétet aknázza ki. Az utolsó a
Keresztvitel (1515-16 k., Gent, Museum voor Schone Kunsten),
ahol a csőcselékben groteszk, visszataszító, torz és gonosz arcok
tűnnek fel, közöttük Jézus zárkózott és nyugodt marad. A gonosz
legyőzését ígéri vállán a kereszttel, és ez talán Bosch üzenete is
                                   48
 Keresztvitel


  olaj, fa
76,7 x 83,5 cm
 Musée des
 Beaux-Arts,
  Gent
         49
Szent Jeromos


A triptychon
 középső
  táblája

  olaj, fa
 86 x 60 cm
 Palazzo
 Ducale,
 Velence
        50
 Imádkozó
Szent Jeromos

 (Bűnbánó
Szent Jeromos)

  olaj, fa
 77 x 59 cm
 Musée des
 Beaux-Arts,
  Gent
         51
Keresztelő Szent János
   a pusztában


    olaj, fa
   48,5 x 40 cm
Museo Lázaro Galdiano,
    Madrid
             52
   Szent János
 Patmosz szigetén


    olaj, fa
   63 x 43,3 cm
Gemaldegalerie, Berlin
             53
Szent Kristóf


  olaj, fa
113 x 71,5 cm
  Museo
Boymans-van
 Beuningen,
 Rotterdam
        54
Szent Antal
megkísértése


  olaj, fa
 70 x 51 cm
Prado, Madrid
        55
<SpL> 2010  56

								
To top