konferencia EUA Credit transfer and accumulation n�klady hrad� RZS TU doc

Document Sample
konferencia EUA Credit transfer and accumulation n�klady hrad� RZS TU doc Powered By Docstoc
					       Ú l o h y z vedenia TU v Košiciach zo dňa 19.8.2002 o 9.00 h


Aug. 1/2002
    Žiadam prorektorov TU, predsedu AS TU, kvestora TU a vedúceho referátu pre styk
    s verejnosťou o účasť na I. zasadnutí Správnej rady TU v Košiciach, ktoré sa uskutoční
    dňa 23. 8. 2002 o 9.00 h v zasadačke FEI TU v Košiciach.
                             Z: v texte
                             T: v texte
Aug. 2/2002
    Pripraviť návrh jednotnej obsahovej stránky www TU v Košiciach a jej fakúlt.
                             Z: prof. Čižmár
                             T: 30.9.2002
Aug. 3/2002
    Spracovať návrh študentského preukazu v tlačenej forme a navrhnúť jeho realizáciu
    v podobe čipovej karty. V tejto súvislosti spracovať i register študentov TU v Košiciach.
                             Z: doc. Penjak, prof. Čižmár
                             T: 30.9.2002
Aug. 4/2002
    Žiadam prorektorov TU o preštudovanie všetkých novovydaných vnútorných predpisov TU
    v Košiciach a spracovanie návrhu potrieb ďalších realizačných predpisov na TU
    v Košiciach (smernice, nariadenia, príkazy...)
                             Z: prorektori TU
                             T: 30.9.2002
Aug. 5/2002
    Žiadam kvestora TU o spracovanie prehľadu čerpania finančných prostriedkov rozpočtu TU
    oddeleniami priamo riadenými kvestorom TU.
                             Z: Ing. Fischer
                             T: 31.8.2002
Aug. 6/2002
    Žiadam kvestora TU o zabezpečenie kontroly aktuálneho stavu posluchární TU a prípadnú
    údržbu a opravu nedostatkov.
                             Z: Ing. Fischer
                             T: 31.8.2002
Aug. 7/2002
    V rámci osláv 50. výročia TU v Košiciach zorganizovať stretnutie členov vedenia TU
    s najlepšími športovcami – študentmi TU v Košiciach.
                             Z: doc. Penjak
                             T: 16.10.2002

Aug. 8/2002
    Iniciovať na MŠ SR potrebu pridelenia finančných prostriedkov do plánu pre rok 2003 pre
    potreby rekonštrukcie atletického štadióna TU a športových zariadení TU v Košiciach.
                            Z: Ing. Fischer
                            T: priebežne
Aug. 9/2002
    Vedenie TU poveruje Dr.h.c. Ing. Jozefa Uhríka, CSc. zastupovaním TU v Košiciach ako
    člena Správnej rady TU v Košiciach v rokovaniach o založení Priemyselného inštitútu
    v Bratislave.                                               1
Aug. 10/2002
    Žiadam prorektora Malindžáka a p. Polyácska o prerokovanie žiadosti AHOLD RETAIL
    SLOVAKIA, k.s. OSC OPTIMA o využitie priestorov internátov na Jedlíkovej ul. č. 5 so
    žiadateľom. Vecnú stránku otázky prerokuje pán Polyácsko, ekonomickú stránku prof.
    Malindžák.
                            Z: prof. Malindžák, p. Polyácsko
                            T: 26.8.2002
Aug. 11/2002
    Vedenie TU súhlasí so žiadosťou dekana HF o vybudovanie internetového centra HF vo
    vestibule hlavnej budovy TU na 4. poschodí a poveruje prof. Čižmára z hľadiska
    odborného a Ing. Fischera z hľadiska stavebného rokovať s dekanom HF prof. Mihokom vo
    veci realizácie centra.
                            Z: prof. Čižmár, Ing. Fischer
                            T: priebežne
Aug. 12/2002
    Vedenie TU poveruje Ing. G. Fischera, kvestora TU v Košiciach zastupovaním TU
    v Košiciach na oslavách 60. výročia vzniku Slovenských elektrární a.s. Bratislava.
                           Z: Ing. Fischer
                           T: 6.9.2002
Aug. 13/2002
    Žiadam prof. Malindžáka o zorganizovanie pracovného stretnutia rektora TU a kvestora TU
    s riaditeľom SMZ Jelšava pánom Ing. Šeševičkom.
                           Z: prof. Malindžák
                           T: do 31.8.2002
Aug. 14/2002
    Vedenie TU poveruje prof. Ing. A. Čižmára, CSc. za kontaktnú osobu na spoluprácu so
    Slovenskými telekomunikáciami a.s. Bratislava.

Aug. 15/2002
    Vedenie TU na základe žiadosti Vojenskej akadémie v L. Mikuláši navrhlo za člena
    Akreditačnej komisie na vykonávanie periodických atestácií vedeckých pracovníkov
    Vojenskej akadémie a pán prof. Ing. Antona Čižmára, CSc.

Aug. 16/2002
    Vedenie TU poveruje prof. Ing. D. Malindžáka, CSc. a prof. Ing. V. Čopa, DrSc. účasťou na
    workshope „Transfér technológií a 6. rámcový program EÚ“ v dňoch 27. – 28. 8. 2002 v
    Piesťanoch.

Aug. 17/2002
    Vedenie TU prerokovalo návrh „Kontraktu na zabezpečenie štúdia zahraničných študentov
    na TU v Košiciach na báze exkluzivity“ v počte 24 krajín od Students´Education
    Foundation, člen skupiny CIL so sídlom Agmont street Kingstown, St.Vincent, West Indies
    a na tomto základe:
    a) ustanovuje prorektora doc. RNDr. V. Penjaka, CSc. za koordinátora kontraktu s tým, že
     ekonomické otázky bude konzultovať s kvestorom TU a odbornými pracoviskami TU
    b) návrh kontraktu predložiť oficiálnym súdnym tlmočníkom do AJ
    c) návrh kontraktu pripomienkovať odbornými pracoviskami TU
                          Z: doc. Penjak, Ing. Fischer
                          T: 31.8.2002

                                               2
Aug. 18/2002
    Vedenie TU berie na vedomie informáciu o organizovaní 55. zjazdu chemických
    spoločností, ktorý sa uskutoční v dňoch 8.- - 12. 9. 2003 na TU v Košiciach. Vedenie TU
    poveruje garanciou príprav zjazdu pána prorektora prof. Ing. Karola Flóriána, DrSc.
    a súhlasí s organizačným zabezpečením zjazdu a požiadavkami, ktoré sú prílohou tohto
    zápisu.

Aug. 19/2002
    Vedenie TU odporúča prorektorovi doc. RNDr. V. Penjakovi, CSc. na základe návrhov
    dekanov fakúlt na udelenie Grand Prix Ľudovej banky vybrať v zmysle vnútorných kritérií
    TU jeden najlepší návrh a tento postúpiť predstaviteľom Ľudovej banky.
                            Z: doc. Penjak
                            T: podľa požiadavky ĽB
Aug. 20/2002
    Vedenie TU súhlasí so zahraničnou služobnou cestou:

    Meno a priezvisko                Štát – mesto      Termín SC
    prof. Ing. D. Malindžák, CSc. a M. Rumunsko – Cluj-Napoca       21.-23.11.2002
    Dopirák – vodič
     medzinárodný seminár „Podnikateľská univerzita“
     cestovné náklady a vreckové hradí RZSTU, ubytovanie a stravovanie pozývajúca univerzita
    prof. Ing. D. Malindžák, CSc.          Taliansko – Miláno   26.-27.9.2002
     workshop s cieľom stanovenia návrhov a projektov spolupráce medzi univerzitami a priemyslom
      v Západnej a Východnej Európe
     cestovné náklady a vreckové hradí RZS TU, pobytové náklady hradí pozývajúca strana
    doc. RNDr. V. Penjak, CSc.           Belgicko – Brusel   19.-22.9.2002
     konferencia organizovaná EUA k problematike pilotného programu Joint Master. Cestovné
      a ubytovacie náklady refunduje EUA, vreckové hradí RZS TU
    prof.Ing. Anton Čižmár, CSc.          Holandsko – Eindhoven 24.-27.8.2002
     pracovné stretnutie 3 MCM (Management Com.... Meeting) projektu COST 287
     náklady sú hradé z projektu COST
    prof. Ing. J. Sinay, DrSc., J. Poruban- ČR – Ostrava          2.-3.9.2002
    vodič
     konferencia a pracovné rokovanie s rektorom VŠB TU
     náklady hradí RZS TU
    prof. Ing. J. Sinay, DrSc.,           Nemecko – Wuppertal  5.-6.9.2002
     príprava jubilejných osláv a pracovné rokovanie s rektorom BUGH
     náklady hradí RZS TU
    prof. Ing. J. Sinay, DrSc., J. Poruban- Slovinsko – Rijeka       13.-14.9.2002
    vodič
     stretnutie prezidentov rektorských konferencií stredoeur. krajín
     náklady refunduje SRK
    prof. Ing. J. Sinay, DrSc., resp. prof. Ing. K. MR – Budapešť,     21.-23.11.2002
    Flórián, DrSc. a J. Poruban- vodič
     konferencia univerzít Baden – Württemberg a ich partnerských univerzít
     náklady hradí RZS TU
    Ing. Alena Galajdová          Rakúsko – Linz          14.-19.7.2002
     účasť na konferencii ICCHP 2002
     náklady hradí BBC
    PhDr. Mariana Račková         ČR - Hradec Králové
     konferencia „Socialia 2002“
     konferenčný poplatok 300 CZK
                                                3
    PhDr. E. Bröstlová, Mgr. K. Gyulaiová SRN – Freiburg         20.7.-4.8.2002
     seminár „Erlebte Landeskunde, dt. Sprache und Methodik“
     náklady hradí Bosch - Stittung
    doc. V. Penjak, CSc.            Švajčiarsko – Zürich   10.-13.10.2002
     konferencia EUA „Credit transfer and accumulation“
     náklady hradí RZS TU
    doc. V. Penjak, CSc.            Portugalsko – Porto    11.-14.9.2002
     konferencia EAIE
     náklady hradí RZS TU
    prof. Ing. K. Flórián, DrSc. a J. Poruban- MR – Miškolc       9.7.2002
    vodič
      zasadnutie doktorskej rady na TU Miškolc
      náklady hradí RZS TU
    prof. Ing. K. Flórián, DrSc.       MR – Nyiregyháza      28.-29.9.2002
     účasť na zasadnutí vedeckého grémia Maďarskej akadémie vied v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg
     náklady hradí RZS TU
    Beáta Czérová               Anglicko – E...      20.7.-3.8.2002
     účasť na kurze
     náklady hradí grant Comenius, Socrates


Aug. 21/2002
    Vedenie TU na základe výzvy OECD (Leed) súhlasí s poskytnutím informácií o TU
    a zavedením do databázy celosvetovej siete univerzít, výskumných inštitútov
    a vzdelávacích ustanovizní, ktoré udeľujú Mgr., PhD a poskytujú tréningové programy
    lokálneho rozvoja, sociálnej ekonomiky a podnikateľstva.
                           Z: prof. Flórián, Ing. Kladeková
                           T: podľa požiadavky OECD
Aug. 22/2002
    Vedenie TU súhlasí s nájmom nebytových priestorov pre:

  a) Ing. Gustáv Čop – EFEKTA, Fábryho 22, Košice
       Popradská 58/B – IV. kategória
       kancelária - 24 m2
       nájomné – 690,– Sk/m2/r.
       od 15.7.2002 – 30.6.2007

  b) Klub leteckých modelárov TU v Košiciach
        Urbánkova 2, suterén
        klubovňa – 22,16 m2
        nájomné – 1,40 Sk/m2/r.
        od 1.8.2002 – 31.7.2007

  c) dňom 31.3.2002 ukončený nájom dohodou so Združením ArS a na jeho mieste budú:
      Ing. arch. Jozef Fabian, Košice
       kpt. Nálepku 1 – III. kategória
       ateliér – 20 m2
       nájomné – 520,– Sk/m/r.
       od 1.4.2002 do 31.3.2007

  d) Ing. arch. Štefan Zahatňanský, Košice
       kpt. Nálepku 1 – III. kategória
                                               4
        ateliér – 30 m2
        nájomné – 520,– Sk/m/r.
        od 1.4.2002 do 31.3.2007

  e) Ing. arch. Ivan Rozdobuďko, Košice
       kpt. Nálepku 1 – III. kategória
       ateliér – 11 m2
       nájomné – 520,– Sk/m/r.
       od 1.4.2002 do 31.3.2007

  f) Jozef Keresztesi – PETTRANS, Košice
        kpt. Nálepku 1 – III. kategória
        kancelária – 10,1 m2
        nájomné – 1 035,– Sk/m2/r.
        od 15.8.2002 – 31.7.2007
                           Z: prof. Malindžák, Dr. Ferenčíková
                           T: v texte
Aug. 23/2002
    Vedenie TU súhlasí s úpravou nájomných zmlúv pre:

      a) Mária Chomová - MAJA
       Popradská 58/A – IV. kategória
       rozšírenie výmery o 12 m2 - miestnosť č. 16 – sklad
       nájomné – 460,–Sk/m2/r.
       od 1.6.2002 – 30.11.2005

      b) ZO Združenie technických a športových činností Automotoklub TU Košice
       Popradská 58, Park Komenského 14
       zníženie výmery o 10 m2, t.j. zo 70 na 60 m2
       nájomné – 1,40 Sk/m2/r.
       od 1.8.2002 do 30.6.2006

      c) predĺženie nájmu do 31.12.2002:
       ca) u nájomníkov na Vysokoškolskej 11 (UNIMO):
           - JUDr. Lucia Lešková – LUCIA,
           - Vojtech Árvai – TECHNOMONT,
           - CASSMONT, s.r.o.,
           - ARTAX, s.r.o.,
           - EVYKO, s.r.o.,
           - Ladislav Saraka – MALEX,
           - Ing. Gabriel Súčik – CHEMAN,
           - Július Kuchár – EKOS,
           - AGENTÚRA PLUS, s.r.o.,
           - Občianske združenie ŠŤASTNEJŠÍ ČLOVEK,
           - Ing. Vincent Perún – Košický inžiniering Perún (KIP),
           - POWER DART Slovakia, s.r.o.,
           - Študentské centrum, s.r.o.,

        cb) u nájomníka na ul. Popradská 58:
           - Vladimír Haviar – ANDREA.
                           Z: prof. Malindžák, Dr. Ferenčíková
                           T: 1.6.2002
                                              5
Aug. 24/2002
    Žiadam kvestora TU zaslať dotačnú zmluvu medzi MŠ SR a TU v Košiciach na vedomie
    všetkým dekanom a prorektorom TU v Košiciach. Súčasne im zaslať notárom overený
    protokol ministra školstva SR p. P. Ponického o zaregistrovaní štatútu TU v Košiciach pre
    ich potreby.
                            Z: Ing. Fischer
                            T: ihneď

INFORMÁCIE:
Vedenie TU bolo informované o:
      oslavách 10. výročia vzniku PhF EU Bratislava so sídlom v Košiciach, ktoré sa
      uskutočnia dňa 11.9.2002. Osláv sa zúčastní rektor TU pán prof. Ing. J. Sinay, DrSc.
      resp. prorektor prof. Ing. A. Čižmár, CSc.;
      úspešnom priebehu festivalu speváckych zborov „Universitas Cantat 2002“, ktorý bol
      organizovaný TU v Košiciach;
      zapojení sa TU v Košiciach      do  projektov   organizovaných   Slovenskými
      Telekomunikácia a.s.;
      rozvojových projektoch a projektoch IT technológií z MŠ SR do ktorých je TU
      v Košiciach aktívne zapojená. Na tieto projekty už došli z MŠ SR aj finančné
      prostriedky;
      požiadavke MŠ SR na základe ktorej pán prorektor Florián a referát vedeckých
      činností R-TU v spolupráci s fakultami navrhli pracovníkov TU v Košiciach do
      jednotlivých podprogramov štátnych programov;
      potrebe navrhnúť spôsob realizácie resp. koordinácie udelenia čestného titulu Dr.h.c.
      pánovi akademikovi Jakubíkovi. Návrh spracuje pán doc. Penjak v spolupráci
      s katedrami matematiky na TU v Košiciach;
      potrebe spracovania organizačného zabezpečenia recepcie pri príležitosti 50. výročia
      TU. Organizačné zabezpečenie spracuje doc. Penjak a Ing. Fischer;
      pripravovanom článku o TU v Košiciach, ktorý bude uverejnený v časopise Trend
      v rozsahu cca 1 strany;
      potrebe organizovať pred začiatkom šk. roka 2002/2003 tlačovú besedu. Tlačovú
      besedu organizačne zabezpečí Mgr. Demko a v termíne september 2002;
      zriadení detašovaného pracoviska SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)
      v Košiciach. Toto pracovisko vzniklo v spolupráci SNAS v Bratislave a TU v Košiciach.
      Vedúcim tohto detašovaného pracoviska bol menovaný pán prof. Ing. Andrej Hrivňák,
      PhD. zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach;
      spracovaní právneho rozboru situácie majetku TU na Zemplínskej Šírave a o návrhoch
      na riešenie. Po preštudovaní rozboru príjme vedenie TU príslušné rozhodnutie;
    Na záver rokovania vedenia TU pán rektor prof. Ing. J. Sinay, poďakoval kvestorovi TU
  pánovi Ing. Fischerovi za mimoriadne pozitívnu prácu, ktorú vykonal na estetizácii pracovísk
  a areálu TU v Košiciach.


                                 prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
                                      rektor TU
                                                  6
                             Príloha zápisu zo dňa 19.8.2002


Návrh uznesenia V-TU ohľadne 55. zjazdu chemických spoločnostíHlavným organizátorom zjazdu (finančná zodpovednosť) je Slovenská chemická
spoločnosť pri SAV so sídlom v Bratislave

Hlavným usporiadateľom je TU v Košiciach, spoluusporiadateľom je Prírodovedecká
fakulta UPJŠ v Košiciach

Vedenie TU na základe prednesených zásad organizačného zabezpečenia súhlasí s :

         Umiestnením sekretariátu zjazdu na OVČaZS RTU
         Rezervovaním Aula Maxima na slávnostné otvorenie 8.septembra 2003
         Rezervovaním posluchární ZP- a P- na obdobie 8.-12.9.2003 s tým, že
       potrebný počet a doba využitia sa upresnia do 15.6.2003
         Poskytnutím autobusu a mikrobusu TU (za komerčných podmienok) na
       celé obdobie konania zjazdu
         Poskytnutím ubytovania a stravovania pre predpokladaný počet do 500
       účastníkov v zariadeniach ŠdaJ ( za komerčných podmienok),
      ubytovanie : hosťovské izby BN + Jedlíková
         strava – R- na mieste ubytovania, obedy na BN, večera podľa programu –
         upresní sa do 15.6.2003;
         občerstvenie cez prestávky 1x doobedu, 1x poobede : priesory ZP, P-
         úvodný koktail pre asi 400 ľudí – 8.9.2003 večer : Jedlíková
         záverečný banket 11.9.2003 – Jedlíková

Vedenie TU požaduje od hlavného organizátora :

      používanie loga TU na všetkých konferenčných materiáloch
      odmenu pre technický dozor z odboru Hospodárska správa pre využívané
      posluchárne
      jednorázovú odmenu pre upratovačky, zabezpečujúce priestory konferencie –
      podľa dohody
      zabezpečenie nákladov na informačné označenia (plagát, smerovky, mapky
      areálu)
      komerčnú dohodu na služby poskytované ŠdaJ (prostredníctvom organizačného
      výboru)
      poskytnutie konferenčných materiálov pre Univerzitnú knižnicu (2 exempláre)
                                            7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/4/2012
language:Slovak
pages:7