ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM by D5D29A5

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
                                   ECTS – Európsky systém prenosu a získania kreditov
                                           LEARNING AGREEMENT
                                                 Dohoda o obsahu štúdia

   ACADEMIC YEAR 20....../20...... ,                            FIELD OF STUDY: .........................................
   školský rok                                       študijný odbor
Name of student:
meno študenta              .................................................................................................................................................................................
Sending institution:
vysielajúca inštitúcia          .................................................................................................................................................................................
Country:
Krajina                 ..............................................................................................


Erasmus Code:     ........................................................
Receiving institution:
prjímajúca inštitúcia         .........................................................................................................................................................................................
Country:
Krajina                .........................................................................................................................................................................................


Erasmus Code:             ..................................................
                         DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/
                                         LEARNING AGREEMENT
                                                      podrobný obsah štúdia
Course unit code (if any) and page no.                        Course unit title (as indicated in the                                  Number of ECTS credits
   of the information package                               information package)                                               počet kreditov
            číslo predmetu                                     názov predmetu
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................             ..............................................................
.................................................................      ...........................................................................                .....................................................


    if necessary, continue the list on a separate sheet /ak je to potrebné, pokračujte v tomto zozname na ďalšom samostatnom liste papiera
Student’s signature
podpis študenta
…....................................................................................... Date: ….......................................................
                                                     dátum
SENDING INSTITUTION / vysielajúca inštitúcia
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved.
Potvrdzujeme že navrhovaný program štúdia / dohoda o obsahu štúdia je schválený / schválená

Departmental coordinator’s name, signature                                              Institutional coordinator’s name, signature
Meno, podpis katedrového koordinátora                                                 Meno, podpis inštitucionálneho koordinátora

……………………………………………………..                                                        ……………………………………………………..
Date: ……………………………………….                                                       Date: ……………………………………….
dátum                                                               dátum
RECEIVING INSTITUTION / prijímajúca inštitúcia
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved for the study period (including exam period) /
Potvrdzujeme že navrhovaný program štúdia / dohoda o obsahu štúdia je schválený / schválená (vrátane skúškového obdobia):
From / od: ………………… Till / do: ...……..………..
please, fill in the date correctly! / prosím vyplniť správne dátumy!
Departmental coordinator’s name, signature                                              Institutional coordinator’s name, signature
Meno, podpis katedrového koordinátora                                                 Meno, podpis inštitucionálneho koordinátora

……………………………………………………..                                                        ……………………………………………………..
Date: ……………………………………….                                                       Date: ……………………………………….
dátum                                                               dátum
                          CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/
                                LEARNING AGREEMENT
                              zmeny pôvodne navrhovaného študijného programu / dohody o obsahu štúdia
Name of student:
meno študenta        ............................................................................................................................................................................
Sending institution:
vysielajúca inštitúcia   ...........................................................................................................................................................................
Country:
Krajina           ............................................................................

  (to be filled in ONLY if appropriate) / (vyplniť LEN ak je to vhodné)
 Course unit code (if any)
                  Course unit title (as indicated in the                                     Deleted              Added          Number of
  and page no. of the
                       information package)                                         course              course         ECTS credits
  information package               názov predmetu
      číslo predmetu                                                             unit               unit           počet kreditov
                                                                       zrušená jednotka           pridaná
                                                                          kurzu             jednotka kurzu       ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................                                                                                     ….....................
                                …............................................                                      
   …............................

   if necessary, continue this list on a separate sheet / ak je to potrebné, pokračujte v tomto zozname na ďalšom samostatnom liste papiera
 Student’s signature
 podpis študenta ……………………………………………………                                      Date: ….......................................................
                                                 dátum


 SENDING INSTITUTION
 vysielajúca inštitúcia

 We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. /
 Potvrdzujeme, že hore uvedené zmeny pôvodne schváleného študijného programu / dohody o obsahu štúdia sú schválené.

 Departmental coordinator’s name, signature                                              Institutional coordinator’s name, signature
 Meno, podpis katedrového koordinátora                                                Meno, podpis inštitucionálneho koordinátora

 ……………………………………………………..                                                       ……………………………………………………..
 Date: ……………………………………….                                                       Date: ……………………………………….
 dátum                                                               dátum
 RECEIVING INSTITUTION
 prijímajúca inštitúcia

 We confirm bye the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. /
 Potvrdzujeme, že hore uvedené zmeny pôvodne schváleného študijného programu / dohody o obsahu štúdia sú schválené.


 Departmental coordinator’s name, signature                                              Institutional coordinator’s name, signature
 Meno, podpis katedrového koordinátora                                                Meno, podpis inštitucionálneho koordinátora

 ……………………………………………………..                                                       ……………………………………………………..
 Date: ……………………………………….                                                       Date: ……………………………………….
 dátum                                                               dátum

								
To top