Elektrotehnicki fakultet by 5v4CW8

VIEWS: 0 PAGES: 4

									               Mikrotalasna tehnika
   Poluprovodnički elementi za mikrotalase:MESFET tranzistori, HEMT
             tranzistori, HBT tranzistori
              Đurđević Gordana, Elektrotehnički fakultet Banjaluka

1. Uvod                          pokušaj primjene poluprovodničkih komponenti u
                             mikrotalasnoj tehnici je primjena tunel diode,
Minijaturizacija elektronskih uređaja pokrenuta je    komponenate koja na svojoj UI karakteristici ima
pojavom prvih poluprovodničkih komponenata i do      područje sa negativnim nagibom (tj. negativnom
danas je dostigla zavidan nivo razvoja u mnogim      otpornošću). Pošto se ova komponenta nije pokazala
oblastima elektrotehnike. Naravno to nije moglo      naročito dobrom, tražena su nova rješenja. Sljedeći su
mimoići ni mikrotalasnu tehniku iako u ovoj oblasti    bili tzv. parametarski pojačavači koji koriste
minijaturizacija nije još sveobuhvatna. U početku se   promjenu kapacitivnosti varaktor dioda i oscilatorsku
pokušalo    sa  primjenom    poluprovodničkih   pumpu, koji su se intenzivno koristili do
komponenti proizvedenim za niže frekvencije, što     sedamdesetih, a koriste se i danas na mjestima gdje je
nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Jedna od prvih    potrebno imati malošumni pojačavač. Nakon toga se
poluprovodničkih elemenata koji se mogao da koristi    zahvaljujući napretku tehnologije, pojavljuje npn
na ovim frekvencijama je bila tunel dioda, koju su    silicijumski bipolarni tranzistor sa graničnom
danas potpuno potisnuli elementi iz grupe TE-diode,    frekvencijom od 10 GHz.
bipolarni i MESFET tranzistori jer se pokazala kao    Kroz naredne dvije dekade dalji napredak tehnologije
temperaturno nestabilna, a i osjetljiva je na uticaj   dovodi do tranzistora sa efektom polja. Kako se
radioaktivnog      zračenja.     Mikrotalasne  GaAs (galijum arsenid), kao materijal za primjene u
poluprovodničke komponente počinju da se razvijaju    izradi poluprovodničkih komponenata za ovu
od ranih šezdesetih. Od tada pa do danas razvijeno je   frekvencijsku oblast pokazao bolji zbog povoljnijeg
mnogo poluprovodničkih komponenti za primjene u      vremena tranzita, to je on zamijenio silicijum, što je
mikrotalasnim    oscilatorima,    pojačavačima,  rezultiralo u pojavi GaAs MESFET tranzistora.
mikserima, detektorima.                  Međutim ni tu se nije stalo, već se nastojalo razviti
Godinama se radilo na poboljšanju performansi novih    takvu tehnologiju sa kojom bi bilo moguće
komponenata što je rezultiralo u viši stepen       realizovati komponente tako malih dimenzija da
pouzdanosti, fleksibilnosti, sve većoj snazi, a naravno  dimenzija gejta bude manja od jednog mikrometra,
sve većoj gornjoj graničnoj učestanosti. Budući da su   što se uspjelo molekularnom epitaksijalnom
se mikrotalasne mreže do tada sastojale od        tehnologijom (MBE) koja je omogućila realizaciju
elektronskih cijevi (koje za oblast mikrotalasa imaju   tranzistora visokopokretnim elektronima (HEMT)
relativno velike dimenzije) i pasivnih komponenti     koji mogu raditi i na frekvencijama do 100 GHz.
(koje su se realizovale od dijelova transmisionih
vodova i talasovoda), jasno je koliko je         2. Osobine GaAs kao materijala
minijaturizaciji mikrotalasnih sklopova doprinijela
pojava   poluprovodničkih    komponenata    za  GaAs je privukao pažnju istraživača kao perspektivan
mikrotalase. I ne samo minijaturizacija već i sniženje  materijal zahvaljujući nizu dobrih osobina.
cijene, a na neki način i pouzdanosti.          Najvažnija od njih je visoka pokretljivost elektrona
Iz iskustva se zna da više frekvencijsko područje traži  (oko 6 puta veća nego u silicijumu) u slabim
nove komponente i nove tehnologije. Upravo zbog      električnim poljima, što potencijalno omogućava
toga je ova oblast vrlo široka i nemoguće joj je     proizvodnju komponenata sa većim brzinama.
odrediti gornju granicu. Kao što je već rečeno, prvi   Takođe GaAs se odlikuje većom širinom zabranjene
zone što je neophodan uslov za rad na višim       107 do 109 cm na sobnoj temperaturi.
temperaturama. Osim toga, malo vrijeme života      Poluizolatorska   podloga  obezbjeđuje  dobru
sporednih nosilaca i veća širina zabranjene zone čine  samoizolaciju elemenata u integrisanom kolu i male
GaAs perspektivnim materijalom za proizvodnju      parazitne kapacitivnosti elemenata prema podlozi.
integrisanih kola otpornoh na radijaciju. Pločice
GaAs mogu imati veoma visoke vrijednosti         3. Osnovne komponente       GaAs    monolitnih
specifične otpornosti. To omogućava korištenje ovog   integrisanih kola
materijala u svojstvu dielektrika u integrisanim
kolima namijenjenim za rad u centimetarskom i      Osnovna komponenta u GaAs tehnologiji je
milimetarskom opsegu talasnih dužina, a takođe i za   tranzistor sa efektom polja čiju strukturu čine metal-
izolaciju struktura u digitalnim integrisanim kolima.  poluprovodnik. Otuda potiče naziv MESFET (Metal
Suštinski prednost GaAs nad Si potiče od razlike u    Semiconductor Field Effect Transistor). Takođe se
energiji energetskog procjepa. Efektivna masa      koristi JFET (Junction FET) kod koga je upravljačka
elektrona je obrnuto proporcionalna zakrivljenosti    elektroda izolovana inverzno polarizovanim pn
provodne zone koja je proporcionalna energetskom     spojem. Ovaj tip tranzistora je poljima ekvivalentan
procjepu. Stoga je efektivna masa elektrona manja u   Si JFET-u. Najnovija istraživanja GaAs i njegovih
GaAs nego u Si. Za GaAs ona iznosi 0.068m0, dok je    legura nagovještavaju proizvodnju komponenti sa
za Si 0,198m0, gdje je m0 masa slobodnog elektrona    strukturom metal-izolator-poluprovodnik. I danas
koji miruje u vakuumu. Brzina elektrona v0 je      GaAs   tehnologija  posjeduje   više  aktivnih
obrnuto proporcionalna njegovoj masi. Zato je ona    poluprovodničkih komponenata koje nemaju
mnogo veća u GaAs nego u Si pri istoj jačini       analogiju u Si tehnologiji. Najpoznatiji od njih su
električnog polja. Uočljivo je da v0 u Si monotono    HEMT (High Electrin Mobility Transistor) i HBT
raste, dok u GaAs ima maksimum koji iznosi oko      (Heterostructure Bipolar Transistor).
2x107 cm/s pri jačini električnog polja od 3.2 kV/cm.
Zasićenje brzine elektrona u oba materijala nastupa   4. MESFET tranzistor
pri električnom polju od oko 104 V/cm. Brzina
zasićenja u GaAs je nešto veća ali se smatra da su    Glavni aktivni element GaAs monolitnih integrisanih
približno jednake i iznosi 107 cm/s. Pri standardnim   kola je tranzistor sa efektom polja i Šotkijevim
nivoima dopiranja pokretljivost elektrona je u GaAs   spojem ili metal-poluprovodnik FET odnosno
oko 6 puta veća nego u Si. Međutim, pokretljivost    MESFET tranzistor. Postoje 2 tipa ovog tranzistora a
elektrona u GaAs pri manjim koncentracijama       to su osiromašenog tipa DFET i obogaćenog tipa
primjesa može dostići 8 000 do 9 000 cm2/Vs na      EFET. Poprečni presjek je prikazan na slijedećoj slici
sobnoj temperaturi (300 K), odnosno 50 000 do 100    :
000 cm2/Vs na temperaturi 77 K. Specijalna vrsta
tranzistora kao što su HEMT (High Electron Mobility
Transistor) su projektovani tako da koriste ovu                  G
                                   S            D
prednost. Uočljivo je da je pokretljivost šupljina u
GaAs mnogo manja nego u Si. Pored navedenog
GaAs je vrlo krt materijal i podložan je razaranju pri        n+             n+
tehnološkoj obradi. Zbog toga se u GaAs tehnologiji
koristi pločica znatno manjeg prečnika nego u Si                            kanal
tehnologiji. Velika gustina površinskih stanja ne             poluizolatorska GaAs
dozvoljava izradu GaAs kao MOS struktura. Većina                 podloga
                              Tn
GaAs kola su MESFET (Metal Semiconductor Field
Effect Transistor). Za razliku od Si podloge koja je         Slika 1. Struktura MESFET-a
poluprovodnik, GaAs podloga je poluizolator s
visokom specifičnom otpornošću koja je u opsegu od    Sastoji se od n-provodnog površinskog kanala
                             debljine Tn smještenog između dva n+ omska
kontakta sorsa i drejna. Podloga je poluizolatorska    K=(SWg) / (2TnefLg) konstanta tranzistora, gdje je 
GaAs. Metalna upravljačka elektroda ili Šotkijev gejt   pokretljivost elektrona u n provodnom sloju,
je legura titan-paladijum-zlato (Ti/Pa/Au) u kojoj     S=12.90 dielektrična konstanta, Wg i Lg respektivno
titan formira Šotkijevu barijeru. Titan u kombinaciji   dužina i širina gejta, a Tnef je efektivna širina
sa nekim drugim materijalima kao što su molibden i     provodnog sloja koja zavisi od osiromašenog
volfram, predstavljaju relativno inertne spojeve sa    područja.
GaAs i postojni su u termičkim procesima. MESFET      Na slici 2 su prikazane realne karakteristike
je takođe unipolarni tranzistor sa elektronima kao     MESFET-a. Uočljiva je zavisnost struje drejna od
osnovnim nosiocima naelektrisanja. Naravno i        napona Vds u zasićenoj oblasti. Do ovoga dolazi zbog
šupljine mogu da budu nosioci, kada imamo         modulacije dužine kanala, kao MOSFET tranzistora.
MESFET p-tipa, ali su karakteristike takvog
tranzistora znatno lošije zbog male pokretljivosti
šupljina. Kada se gejt i sors kratko spoje (Vgs=0)
ispod gejta će postojati osiromašena oblast kao
posljedica postojanja kontakt-potencijala metal-
poluprovodnik. Širina osiromašene obladti zavisi od
gustine primjesa i visine Šotkijeve barijere. Većinom
je ova debljina manja od debljine Tn n provodnog
kanala , tako da ispod osiromašene oblasti postoji
jedan dio kanala sa slobodnim nosiocima
naelektrisanja. Uz pozitivnu polarizaciju drejn-sors
proteći će struja drejna kroz kanal. Drugim riječima
tranzistor je provodan i pri nultoj polarizaciji dijela  Slika 2. Realna karakteristika MESFET-a, [4]
gejt-sors, pa se kaže da tranzistor ima ugrađen kanal
ili da je osiromašenog tipa. Do prekida kanala ili     Napon dodira Vp je veoma značajan parametar
proširenja osiromašene oblasti preko cijelog n       MESFET-a. On je u slučaju uniformno dopiranog n-
provodnog kanala, doći će do negativnog napona na     sloja približno određen sa
gejtu. Da bi došlo do formiranja (indukovanja) kanala        Vp =Vb – qNDTn2/(2S)        (5)
EFET na gejt se mora da dovede pozitivan napon. Taj    Vb je kontaktni potencijal Šotkijeve barijere.
napon je ograničen naponom praga Šotkijevog spoja.
Stoga je maksimali napon gejt-sors, DFET i EFET         gm=dId/dVgs|Vds=const =gn/(1+gnRs),      (6)
manji od 0.5 do 0.7 V. Ako je Vgs veće od 0.7 V,      gdje je gn strmina čistog tranzistora a Rs unosi efekat
između gejta i sorsa postoji struja Šotkijeve diode    sors degradacije. Strmina čistog tranzistora je, u
određena sa                        zasićenoj oblasti data sa :
         Ig =Is (eVg / n T -1) ,      (1)
gdje je n konstana i iznosi 1.15 do 1.20. Ovakav        gm=dId/dVgs|Id=const=(SWg)(Vgs-Vp)/(TnefLg), (7)
režim rada tranzistora treba izbjegavati. Statičke     što važi za dugi kanal. Za tranzistore sa kratkim
karakteristike MESFET-a Id= f (Vds) i Id = f (Vgs) su   kanalom brzina kretanja elektrona je u zasićenju i
veoma slične odgovarajućim karakteristikama MOS      iznosi   vs=(Vgs-Vp)/ Lg ,            (8)
tranzistora i mogu se izraziti u istom obliku. Koristeći  tako da je
najčešću aproksimaciju, prema kojoj je struja drejna            gms=vsSWg / Tnef          (9)
kvadratna funkcija napona Vds u linearnoj, odnosno     Ono što je bitno treba istaći da je na osnovu
napona Vgs u zasićenoj oblasti. U skladu s tim       visokofrekventnog modela MESFET-a dobija
proizilazi da je                      jedinična granična frekvencija u obliku
    Id = 0 , Vgs<Vp, Vp je napn dodira,     (2)        ft = gm / (2(Cgs+Cgd)) ,       (10)
                  2
    Id = K[2(Vgs-Vp)Vds-Vds ] , Vds < Vgs-Vp , (3)   gdje su Cgs i Cgd parazitne kapacitivnosti gejt-sors i
    Id = K(Vgs-Vp)2 , Vds > Vgs-Vp       (4)
                              gejt-drejn. Tipično je ft desetak GHz dok u
savremenim GaAs tehnologijama dostiže 100 GHz. tranzistor, unipolarni tranzistor sa efektom polja,
To je ono što nas interesuje.             MESFET tranzistor, TED elemente, avalanche
                            (lavinske) diode, pasivne mikrotalasne diode.
5. Tranzistor sa velikom pokretljivošću elektrona Mikrotalasne poluprovodničke komponente možemo
(HEMT)                         svrstati u tri osnovne grupe :
                             mikrotalasni tranzistori
Tranzistor sa velikom pokretljivošću elektrona  TED elementi
(HEMT) počiva na činjenici da je pokretljivost  razne diode.
elektrona u GaAs obrnuto proporcionalna Pomoću Gunn diode mogu se realizovati oscilatori
koncentraciji primjesa. Tako je npr. pokretljivost izlazne snage 1.5 W na frekvenciji 8 do 12 GHz, od
elektrona u n tipu GaAs, koji se obično koristi u 0.5 W za frekvencije 12 do 18 GHz. Postoje i druge
oblasti kanala MESFET-a i iznosi oko 5 000 cm2/Vs vrste dioda koje se mogu svrstati u poluprovodničke
dok je pokretljivost elektrona u čistom GaAs 9 000 elemente u mikrotalasnoj tehnici tj. postoje aktivne i
cm2/Vs. Cilj je dakle napraviti sloj skoro čistog GaAs pasivne diode. Pasivne diode su : PIN diode, diode sa
kojim će se elektroni kretati između drejna i sorsa. tačkastim spojem i Šotkijeve diode, varaktor diode,
Ovo se ostvaruje formiranjem heterospoja od GaAs i aktivne mikrotalasne diode, INPATT diode,
materijala sa većom širinom zabranjene zone kao što TRAPATT diode, BARITT diode itd. U mikrotalasne
je Al0,3Ga0,7As. Ovaj materijal ima veći energetski komponente spadaju i maseri i laseri. Pojava
procjep (1.8 eV) nego GaAs (1.4 eV). Stoga će optičkog generatora je omogućila proširenje opsega
unošenjem donorskih primjesa u AlGaAs doći do prenosa informacija na oblast optičkih talasa a samim
prelaska elektrona iz njega u GaAs, koji ostavlja iza tim je omogućila vezu na neograničenim
sebe oblast pozitivnog naelektrisanja. Na graničnoj rastojanjima, sa relativno malim snagama, što je bio
površini između GaAs i AlGaAs, između osnov za razvoj jedne nove oblasti u
potencijalne barijere i dna provodne zone GaAs telekomunikacijama a to su optičke komunikacije.
pojavljuje se stojeći talas elektrona, zbog čega oni Svakog dana tehnologija napreduje, stvaraju se uslovi
gube sposobnost kretanja u pravcu okomitom na za proizvodnju poluprovodničkih komponenti sa
graničnu površinu.                   poboljšanim performansama na sve višim
6. Heterospojni bipolarni tranzistor (HBT)       frekvencijama.
                            Literatura
Heterospojevi se koriste i za izradu bipolarnih
tranzistora, HBT, veoma visoke granične frekvencije [1] Dr Radojka Praštalo : “Mikrotalasi u teoriji,
i jediničnog pojačanja (nekoliko desetaka do stotinjak praksi i mjerenjima” , Banjaluka, Narodna i
GHz). Heterospojevi GaAs i AlGaAs se dobijaju univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2001.
tehnikom epitaksijalnog narastanja i jonske [2]         Dr Branko L.Dokić : “ Integrisana kola” ,
implatacije. Osim proširenja frekvencijskog opsega, Elektrotehnički fakultet , Banjaluka, Glas Srpski,
HBT ima veći temperaturski opseg od Si tranzistora. Banjaluka
Prednosti struktura sa povećanom zabranjenom [3]        S. Lardizabal, A. Fernandez, L. Dunleavy :
zonom n područja poznate su još od izvornog “Temperature-dependent modeling of gallium-
Šotkijevog rada iz 1948 godine. Čekalo se više od 20 arsenide MESFET’s”, IEEE Trans. on Microwave
godina na mogućnost praktične realizacije. Theory Techniques, vol. MTT-44, pp.357-362, March
Objavljena su digitalna kola na bazi HBT sa 1996.
maksimalnom frekvencijom iznad 20 GHz.         [4]    A. Caddemi, A. Di Paola, M. Sannino :
7. Zaključak                      "Determination of HEMT's noise parameters vs.
                          temperature using two measurement methods ", IEEE
Poluprovodničke komponente koje se koriste u
                          Trans. on Instrumentation and Measurement , vol.IM-
mikrotalasnoj tehnici su mnogobrojne, a među njima
                          47 , pp.6-10, Feb. 1998.
svakako treba spomenuti mikrotalasni bipolarni

								
To top