PowerPoint bemutat� by d0gft8v5

VIEWS: 0 PAGES: 45

									Logisztikai menedzsment - 642
1-3. előadás


 Készítette: Piricz Noémi

              1
Kiindulási pont
 Érték fogalma: a vevők azokat a
 szolgáltatás-csomagokat veszik meg,
 részesítik előnyben, amelyek értéket
 jelentenek a számukra /Gröngoos 2000./
 A kettős értékteremtés, azaz, hogy
 egyaránt értékes legyen a kínált
 szolgáltatás-csomag az eladó és a
 megrendelő számára, manapság valós
 igény az ellátási lánc résztvevői felé is.
                      2
A vállalkozásoknak el kell mozdulniuk a
termék,- vagy funkció-központú
gondolkodásmódból a folyamatokra
fókuszált látásmódra
                     3
Az értéklánc
 A Porter féle értéklánc koncepció
 (value chain concept) az 1980-as évek
 közepén jelent meg mint elméleti háttér
 és azon a felismerésen alapul, hogy a
 vállalkozások sikerét döntően az
 befolyásolja, milyen hatékonyan képes
 mozgósítani erőforrásait a termékei,
 szolgáltatásai értékének növelésére.
                    4
A Porter féle értéklánc
             5
Ismernünk kell:
 a vevőnk erőforrás-szükségleteit,
 prioritásait,
 beszerzési folyamatát,
 a beszerzésben érintett döntéshozók körét
 – pl. a beszerzési osztály, az érintett
 termelési részleg és a pénzügyi osztály
 illetékeseinek céljait és érdekeit -,
 az együttműködés tervezett szorosságát
 stb.
                    6
A logisztikai folyamatokat
minél harmonikusabban kell
integrálnunk
 A) a saját vállalkozásukon belül,
 B) a közvetlen üzleti partner folyamataiba,
 C) az egész ellátási lánc folyamataiba


                     7
Távolsági járat – Európába tartó török buszmárka
„A franciák több ülőhelyet akarnak, a németek inkább a
kényelmet szeretik” – magyarázták a HVG-nek a Temsa
buszokat gyártó délkelet-törökországi Adanában lévő
gyárban. A Sabanci cégcsoporthoz tartozó üzem vezetői
ugyanis a vevői igényekre való rugalmas reagálással
indokolták a márka minapi sikerét: a Temsa nyerte az Év
Gyártója, 2008 díjat a belgiumi Kortrijkben októberben
tartott nemzetközi Busworld kiállításon. Az 1968-ban
alapított cég kezdetben klímaberendezéseket készített és
acélt gyártott, 1984-ben látott hozzá buszok
összeszereléséhez a japán Mitsubishivel együttműködve.
Hat éve vezette be a saját Temsa márkát, és az akkori két
modell után ma már 11-félét kínál, elsősorban távolsági,
városközi és midibuszokat, melyek többségükben
Mitsubishi, MAN, illetve DAF motorral futnak.
(HVG, 2007. november 24.)
                           8
Az ellátási lánc meghatározása
 Három, vagy több egységségből
 (szervezet, vagy egyén) álló csoport, mely
 tagjai közvetlenül részt vesznek
 meghatározott termék- és
 szolgáltatáscsomag kapcsán szükségessé
 váló, a forrástól a végső felhasználás felé
 irányuló termék-, szolgáltatás-, információ
 és pénz- és értékáramlás biztosításában
 (Mentzer és szerzőtársai, 2001)
                      9
Az ellátási lánc főbb jellemzői
  1. Cél: az elsődleges cél a fogyasztói
  igények kiszolgálása, ezt kell
  egyensúlyba hozni a költségekkel és az
  eszközök megtérülésével
  2. Kiterjedés: a teljes folyamatot
  átfogja, a termék vagy szolgáltatás
  előállításától a végső fogyasztóhoz
  történő eljutásig
                      10
3. Rendszerszemlélet: az összes szereplőt
és folyamatot egységes rendszerbe
integrálja
4. Együttműködés: szervezeti határokon
ível át, mind a szervezeten belüli, mind a
szervezetek közötti kapcsolatok
kiemelkedően fontosak
5. Megvalósítás eszköze: a kooperációt és
koordinációt olyan információs rendszeren
keresztül valósítja meg, amelyben a tagok
addig titkosan kezelt információikat
osztják meg.
                    11
Az ellátási láncról
Az irodalom gyakran nem ellátási láncokról,
hanem ellátási hálókról beszél, hiszen a
valóságos vállalati kapcsolatrendszerek sokkal
inkább hálókhoz semmint láncokhoz
hasonlítanak.
Az ellátási lánc szemléletváltást eredményezett:
a beszerzés ma már nem befelé orientált,
hanem főként kifelé orientált tevékenység A
beszerzés kifelé orientált szerepénél a beszerzés
régi, befelé orientált szerepe a beszerző
munkaidejét kitevő feladatok között
mindösszesen a munkaidő 30 százalékát teszik
ki.                      12
Az ellátási lánc szereplői nem
versenytársak, hanem
együttműködő partnerek
 Ha az ellátási lánc, amelynek ők is részei,
 hatékonyan, sikeresen működik, az
 számukra közvetlen és közvetett előnyöket
 jelent!
 A hétköznapokban nehéz a bizalom fokát
 jelentősen javítani
                     13
Gyakran az információs rendszert is
módosítani kell
A menedzsereknek ki kell alakítaniuk az
együttműködés kereteit
Mindez magában foglalja a kockázatok, az
előnyök és a károk megoszlását, viselését
is.
Az értéket teremtő ellátási láncok
érzékenyek a változásokra, különösen az
együttműködést blokkoló fejleményekre
                    14
Nem csak egy eladóra, vagy vevőre
koncentrál a vállalkozás, hanem a
kapcsolatháló többi tagja számára is
értéket próbál teremteni.
Ezt úgy tudja megvalósítani, ha szélesebb
látásmóddal és az ellátási lánc szintjén
megfogalmazott célrendszerrel működik,
valamint beszerezte az ehhez szükséges
információkat.

                    15
Néhány tendencia ellátási
láncokkal kapcsolatban
 Az ellátási láncok különbözhetnek a
 gazdaság ágazatainak megfelelően, de
 időben sem állandók
 Korábban több vállalkozás úgy próbálta
 csökkenteni saját kapcsolathálójának
 kockázatait, hogy igyekezett saját
 tulajdonba vonni az érintett
 vállalkozásokat
                     16
Manapság a tőkeerős cégek sem ebben
látják a gondok megoldását,
egyre gyakrabban a virtuális integráció,
a széles körű, kifinomult
együttműködési hálók tudnak sikeresek
maradni
                    17
Az ellátási lánc tipikus szereplői
 Az ún. központi vállalat, az a szereplő, akinek a
 szempontjából az ellátási lánc működését,
 fejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk, s aki az egész
 változás motorja.
 További szereplők, az első, másod, stb. körös
 beszállítók, jellemzően alapanyag beszállítók;
 illetve a közvetlen, első körös, illetve a közvetett
 megrendelők, beleértve a végső fogyasztót.
 Az ellátási lánc jellegzetes szereplői a logisztikai
 szolgáltatók, illetve a termékfejlesztésben részt
 vevő kutatóintézetek is.
                          18
Az ellátási lánc felépítése és szereplői
                   19
Tehát az ellátási lánc szereplőire
hangsúlyt helyező ellátási lánc valójában
azonban nem láncszerű felépítést mutat,
sokkal inkább egy fa törzsére, gyökereire
és ágaira emlékeztet, ezért gyakorlatilag
az ellátási lánc fogalmával azonos
tartalommal szokás az ellátási háló
kifejezést is használni.


                      20
Az ellátási lánc másik meghatározása

  Ezért az ellátási láncot úgy is
  értelmezzük, mint adott termék- és
  szolgáltatáscsomag létrehozásához
  szükséges értékteremtő folyamatok
  együttműködő szervezeteken átívelő
  sorozata, mely vevői igények
  kielégítésére alkalmas terméket, illetve
  szolgáltatást hoz létre (Chikán, 1997)
                       21
  Az ellátási láncban végbemenő
   kulcsfontosságú folyamatok
-  vevőkapcsolat menedzsmentje (CRM),
-  vevői szolgáltatások menedzsmentje,
-  keresletmenedzsment,
-  komplex rendelésteljesítési folyamat,
-  termelési folyamatok átfogó menedzsmentje,
-  beszerzési folyamatok átfogó menedzsmentje,
-  komplex termékfejlesztés,
-  visszutas folyamatok menedzsmentje.
                       22
Az ellátási lánc kulcsfontosságú folyamatai
nemcsak úgy csoportosíthatók, hogy az adott
folyamat elemei az ellátási lánc mely szereplőihez,
mely konkrét szervezeti egységhez kerülnek, de
oly módon is, hogy melyek azok a folyamat-
elemek, melyek adott szervezet keretein belül, s
melyek azok, melyek a szervezetek között mennek
végbe.
Ezek a szervezeti határokon zajló, vagy szervezeti
határokat feszegető tevékenységek (boundary
spanning activities), folyamatok.

                        23
Az ellátási lánc menedzsment
   két meghatározása
1.) Legáltalánosabban az üzleti hálózat, de
az ellátási lánc menedzsmentjét úgy
határozhatjuk meg, mint az abban részt
vevő szervezetek, illetve vállalatok tudatos,
a résztvevők versenyképességének javítását
célzó kezelését (Gelei, 2003 alapján)


                      24
2.) Az ellátási lánc menedzsment (Supply
Chain Management SCM) alapvető
feladata, hogy irányítsa, koordinálja az
alapanyagok forrásaitól a végső
fogyasztásig terjedő anyagáramlást,
valamint az anyagáramlást kísérő
infomáció- és pénz áramlásokat.
(Chikán Attila – Wimmer Ágnes 2003)


                    25
Az ellátási lánc menedzsment
kialakulása
  Az ellátási láncok léte egyidős a vállalatok, és
  ezzel együtt a vállalatközi együttműködések
  kialakulásával
  A fogyasztói igények kielégítése és a
  gazdasági munkamegosztás, valamint az
  ehhez kapcsolódó specializáció nagyon régi
  tendencia
  A környezeti változások azonban
  felgyorsították az együttműködések fejlődését
                         26
Az ellátási lánc menedzsment
kialakulásának környezeti elemei
 1. A gazdaságos, azaz költség-hatékony működés
 ma már az életben-maradás feltétele a vállalatok
 számára -> ez megindította a folyamatok
 koordinációját az értékteremtés szemléletmódjának
 megfelelően (integrált logisztikai koncepció
 kitágítása)
 2. A vállalatok rugalmas működésével szemben
 támasztott növekvő fogyasztói igények -> ún.
 válasz alapú működési (response-based) modell
                       27
3. Sem az integrált logisztikai rendszer,
sem a vállalatközi koordináció, sem a válasz
alapú működési modell nem képzelhető el
az információs,- és technológiai forradalom
eredményeinek felhasználása nélkül
4. Globalizáció
5. Az ellátási lánc menedzsment
elképzelhetetlen integratív menedzsment
szemlélet és a folyamatszemlélet vállalati
határokat átlépő elterjedése

                     28
Az ellátási lánc menedzsment
kialakulásához tartozó új szemlélet
 A vállalatok versenyképességét nem csupán
 a saját teljesítményük határozza meg
 Más vállalatok is hozzájárulnak
 Versenyképes szolgáltatási színvonal
 biztosításához                    29
Az ellátási lánc menedzsment fő
      problémái

 Munkamegosztás
 Gazdasági elkülönültség (érdekek)
 Koordináció
                   30
A lean gondolkodás lényege
A lean, angol szó eredeti jelentése:
sovány, vézna
Womack és Jones azt ajánlják, hogy az
ellátási láncok menedzserei tegyenek
lépéseket egy ún. „lean vállalkozás”
létrehozására, ez elméletükben „a
vállalkozásoknak egy olyan csoportja,
amelyek jogilag ugyan elkülönültek, de
működés szempontjából összehangoltak”
                   31
Az alapgondolat az 1950-es években a TOYOTA
Motorcompany-nál született meg, ahol
szükségessé vált az új termékcsaládra való átállás,
a szűk piac és a korlátozott erőforrások miatt,
azzal a céllal, hogy a lehető legkisebb erőforrás
felhasználásával minél több és minél jobb
minőségű terméket állítsanak elő.
Ez a filozófia főleg az erőforrásokkal való
takarékosságban realizálódott, az egyes dolgozók
magas szakképesítésében, valamint a szervezeti
struktúra egyidejű egyszerűsítésében támasztott
követelményekben
                        32
A lean gondolkodás céljai
 Jobb vevő- és piacorientáció
 Termelékenység növelése
 Önköltség csökkentése
 Hatékony információáramlás
 Egyszerűbb, áttekinthetőbb szervezet
 Rugalmasság fokozása
 Vertikalitás csökkentése
                    33
Lean managementben a változások
      fő irányai
Hagyományos munkamegosztás leépítése, funkciók
integrálása
Csoport-/projekt- munkavégzés erőteljes
alkalmazása
Módszertani megalapozottság és egységesítés
Vezetési és termelési struktúra egyszerűsítése
Nem értékteremtő tevékenységek és folyamatok
kiiktatása (outsourcing)
Hierarchikus lépcsők erőteljes csökkentése
                      34
      Előfeltételek:
1. Megbízható, széleskörű, hatékony beszállítói
  háttér (JIT-rendszerű)
2. A belső termelési folyamatok magas szintű
  automatizációja és magas megbízhatósági
  szintje
3. A termelő és funkcionális egységek magas
  szintű autonómiája, az erőteljes decentralizáció
  révén.
4. Erőteljesen motivált stáb.
5. Átfogó, integrált számítógépes információs
  rendszer.                  35
A karcsúsított
termelésszervezés alapelvei
 1. Határozzuk meg, mit tart értéknek a
 vevő.
 Itt nagyon lényeges, hogy a vevő
 szempontjából nézze az értéket a
 vállalkozás. Az érték magában foglalja a
 konkrét terméket, a kapcsolódó
 termékek és szolgáltatások körét, amely
 találkozik az üzleti partner adott időben
 felmerülő konkrét igényeivel
                       36
2. Állapítsuk meg az ellátási lánc feladatait
termékenként.
Ide tartozik a terméktervezés, és
fejlesztés, a zökkenőmentes
információáramlás, valamint a fizikai
szállítási feladatok megoldása.
3. Alakítsuk ki a termékkel kapcsolatos
folyamatokat.
Ekkor szintén az értékteremtésnek kell a
középpontban állnia, továbbá a
folyamatszemléletnek.
                      37
4. Azt kínáljuk, amit a vevő valóban
igényel.
Sajnos egyre kevésbé lehet az értékesítési
előrejelzésekre támaszkodni
5. Fejlesszünk a tökéletesség irányába.
Ha a vállalkozás eleget szeretne tenni
ennek a követelménynek, nagy előrelépést
jelent, ha az ellátási lánc minden szereplő
számára átlátható, így világosabb az is,
hogyan lehet további értéket teremteni
benne.
                    38
A karcsúsított vezetés veszélyei

 1.  A gyors termék- vagy technológia-
    váltás az átállás költségeit növeli, az
    automatizáció szintjét rontja.
 2.  Fejletlen háttéripar visszahúzó hatása
 3.  Nem kellően motiválható személyei
    állomány okozta ellehetetlenülés


                       39
   Hálózat és klaszter
Hálózatosodás
Alapvető kompetenciák
 Kommunikációs képesség
 Kooperációs kultúra
 Bizalom
 Stratégiai gondolkodás, egyedi és közös
 Rugalmas változtatási – alkalmazkodási
 készség
                    40
 Hálózatok kialakulásának lépései

                                          4. fázis: Érettség
Partnerség
  Integrált
  Fejlesztési
  Együttmuködo


                     2. fázis: Hálózatosodás  3. fázis: Ügynökség

Fejlettségi szint          1. fázis: Kezdeti projektek
 Programozás
  Különálló
  Védekezo
  Konfliktusos

                                                 41
 A hálózat fogalmának további fejlődése és
 finomodása hozta létre a klaszter fogalmát.
            Hálózatok          Klaszterek

  Tagság    Meghatározott (zárt tagság)   Nyílt szerveződés

Együttműködés
         Szerződéses kapcsolatok     Szociális értékek
  alapja

Együttműködés                  Együttműködésen és
        Együttműködésen alapulnak
  jellege                  rivalizáláson alapulnak

  Kohézió     Közös üzleti célok      Kollektív vízió

                       Vállalatok, intézmények,
 Résztvevők       Vállalatok
                        szakmai szervezetek
                                  42
Klaszter
 „egy adott iparághoz tartozó független
 vállalatok és hálózataik, valamint a hozzájuk
 kapcsolódó gazdasági szektorok és
 intézmények olyan halmaza, amelyek
 relatíve nagy arányban használják egymás
 termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon
 tudásbázisra és infrastruktúrára
 támaszkodnak, valamint hasonló
 innovációkat tudnak hasznosítani.”
                     43
A klaszterek általános jellemzői
a szereplők közötti tartós együttműködés,
egy értéklánc mentén jön létre,
a partnerek földrajzilag koncentrálódnak,
a klaszter tagjai készek az erőforrások és
kompetenciák különböző kombinációinak
kialakítására és egymással történő megosztására,
az együttműködés nem pusztán a hagyományos
értelembe vett szállító-vevő kapcsolatokra, hanem
más területekre is kiterjed, munkaerő képzés,
kutatás fejlesztés … stb.
intenzív kapcsolatokat épít a helyi oktatási, kutatási,
képzési önkormányzati intézményekkel.       44
   Iparági klaszter általános modellje

     Termelékenység      Innováció     Új vállalkozások


              Az iparági klaszter magja
   Tényező       Rivális vállalatok, hálózatok     Keresleti
   feltételek     Félkész-termékek beszállítói      feltételek
            Iparági intézmények, szervezetek                              Támogató (nem üzleti)
 Üzleti partnerek
               Kapcsolódó iparágak        intézmények
 Eszközöket szállítók
               Hasonló technológiák       Oktatás – képzés
Pénzügyi szolgáltatók
               Közös munkaerőbázis       K+F intézmények
 Üzleti tanácsadók
               Hasonló stratrégiák     Szabályozó intézmények
 K+F megbízások
                               Iparági szövetségek
                                       45

								
To top