Produkty Microsoft pre podporu riadenia projektov

Document Sample
Produkty Microsoft pre podporu riadenia projektov Powered By Docstoc
					Produkty Microsoft pre podporu riadenia projektov
Riešenie spoločnosti Microsoft pre riadenie               Aplikácia Office Project Standard 2007 vám pomôže
projektov na podnikovej úrovni je ideálne pre              lepšie si zorganizovať prácu a zaistiť tak, že projekty
organizácie, ktoré potrebujú účinnú koordináciu             budú dodané včas a v rámci rozpočtu.
a štandardizáciu projektov a projektových                Proces vedenia projektu rýchlo zvládnete vďaka
manažérov, centrálne riadenie prostriedkov a               integrovaným sprievodcom projektu. Sprievodca
vyššiu úroveň vykazovania stavu projektov                predstavuje podrobný interaktívny návod, ktorý vám
a prostriedkov.                             pomôže nastaviť projekty, riadiť úlohy a zdroje,
Rozsah riešenia EPM 2007:                        sledovať stav a vykazovať projektové informácie.
• Multiprojektové zobrazenie                       Získajte pomoc, keď ju potrebujete
• Riadenie progresu                           Využite on-line pomocníka aplikácie Access. Slúži
• Riadenie dokumentov                          na získanie najnovšieho školenia, článkov, šablón a
• Riadenie procesov                           zdrojov informácií. Pri práci získate včasnú a
• Riadenie zdrojov                            relevantnú pomoc vďaka inteligentným značkám,
• Rozhrania                               ktoré vás upozornia na alternatívy v prípade, že
• Ad Hoc zostavy                             vykonávate zmeny plánu.
• Riadenie portfólia
                                     Úspora času vďaka šablónam
Microsoft Enterprise Project                      Dopredu vyplnené šablóny vám pomôžu ušetriť čas
Management 2007 (EPM 2007)                        pri začatí práce na projekte. Môžete vytvoriť vlastnú
 je skupinou produktov vytvorených s cieľom               šablónu, použiť niektorú z mnohých nových
uspokojiť požiadavky dnešných organizácií,                preddefinovaných šablón aplikácie Office Project
súvisiace s riadením ľudských zdrojov a práce v             Standard 2007 alebo si šablóny prevziať na lokalite
organizáciách. Do tejto skupiny patria produkty             Microsoft Office On-line.
Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft            Časové a finančné riadenie projektov
Office Project Professional 2007, Microsoft Office
Project Server 2007 a Microsoft Office Project Web
                                     v aplikácii Project
Access 2007, . Microsoft Office Portfolio Server             Máte možnosť účinne sledovať a analyzovať
2007                                   projekty vďaka lepšiemu porozumeniu plánu a
                                     dopadu zmien. Prínosom je lepšia kontrola financií a
                                     bohatšie možnosti analýzy.
                                     Sledovanie zdrojov problémov
                                     Môžete rýchlo určiť faktory ovplyvňujúce dáta úloh
                                     a ľahko sledovať zdroj problémov, aby sa zvýšila
                                     zodpovednosť a kvalita. Ovládače úloh vám pomôžu
                                     určiť faktor (napríklad závislosť úloh, obmedzenia
                                     kalendára, dátum plánovania alebo voľný čas), a
                                     stanoviť tak dátum začatia úlohy, takže môžete
                                     spätne sledovať rad faktorov a zistiť tak hlavnú
                                     príčinu konkrétneho oneskorenia.
                                     Sledovanie dopadu zmeny
Obr. 1 Microsoft EPM architektúra a príklad procesov riadenia
projektov
                                     Aplikácia Office Project Standard 2007 automaticky
                                     zvýrazní všetky položky, ktoré sa odsúvajú v
Office Project Standard 2007                       dôsledku naposledy vykonanej zmeny. Vďaka
                                     zvýrazneniu zmien môžete teraz lepšie porozumieť
Aplikácia Office Project Standard 2007 ponúka
                                     dopadom zmien.
celý rad nástrojov pre riadenie projektov s
výhodným pomerom využiteľnosti, účinnosti a               Experimentovanie   so              scenármi
flexibility, ktorý zaisťuje efektívnejšie a účinnejšie
vedenie projektov. Zaistí vám stálu informovanosť a
                                     citlivostných analýz
kontrolu nad prácou na projekte, časové a finančné            Pomocou funkcie viacúrovňového vrátenia späť
riadenie projektu, pomôže zachovať informovanosť             máte možnosť vrátiť späť jednu alebo niekoľko
a vyššiu produktivitu projektových tímov vďaka              zmien zobrazení, dát a možností. Môžete vrátiť späť
integrácii so známymi aplikáciami systému                akcie alebo skupiny akcií vrátane makier, a vyskúšať
produktov Microsoft Office. Ponúka účinné                tak niekoľko scenárov citlivostných analýz, aby ste
možnosti vytvárania zostáv a plánovania.                 plne porozumeli dopadu jednotlivých zmien pri
                                     vykonávaní väčšej celkovej zmeny. AITEN, a.s. Sibírska 1, 917 00 Trnava Slovenská republika,  e-mail: aiten@aiten.sk,  tel.: +421 33 599 1801,  fax : +421 33 599 18 Stana 1 z 4
Ľahká kontrola financií                         Project Server 2007 a zdieľať a sledovať projektové
                                     plány na jednom centrálnom mieste.
Vytváranie rozpočtov zhora dole umožňuje
priraďovanie rozpočtov k projektom a programom.
Nový   typ  nákladového   zdroja   vylepšuje
odhadovanie a sledovanie nákladov. Medzi ďalšie
vylepšenia nákladov patrí viac preddefinovaných
polí, ktoré sa mapujú na finančné polia sledované v
účtovných systémoch projektu.
Flexibilné      sledovanie       a   analýzy
projektov
Definovaním vlastných polí založených na vzorcoch
môžete vypočítať a sledovať základné meradlá
jedinečné pre váš projekt. Grafické indikátory vás
môžu upozorniť na splnenie konkrétnych
podmienok. Informácie o projekte môžete
usporiadať a zoradiť pomocou preddefinovaného
alebo vlastného zoskupovania.
Použitie grafov a diagramov
Funkcia Vizuálne zostavy využíva aplikácie
Microsoft Office Excel a Microsoft Office Visio
Professional na vytváranie kontingenčných tabuliek,
grafov, diagramov a prehľadov založených na
dátach aplikácie Project. Môžete ľahko definovať
vlastné šablóny zostáv a zdieľať ich s ostatnými
používateľmi aplikácie Project.
Pridanie zvýraznení
Farbu pozadia bunky alebo riadku je možné zmeniť
pomocou funkcie Zvýraznenie bunky na pozadí.
Ďalší význam môžete projektu dodať vytieňovaním
buniek, ktoré funguje podobne ako v aplikácii Excel.
Použitie vylepšeného zobrazenia
Vďaka novým vylepšeniam rozhrania kalendára a
pridaním 3D Ganttových diagramov môžete
vytvárať ešte pôsobivejšie zostavy.
Zdieľanie informácií
Na zdieľanie a správu dokumentov súvisiacich s
projektmi slúžia pracovné priestory Microsoft
Windows SharePoint Services (vyžadujú použitie
servera Microsoft Windows Server 2003 alebo
novšej verzie) integrované v podobe úloh sprievodcu
projektom.

Microsoft    Office               Project
Professional 2007
Aplikácia Microsoft Office Project Professional
2007 obsahuje všetky funkcie aplikácie Office
Project Standard 2007. Okrem toho ponúka
možnosti správy firemných projektov pri použití v
kombinácii so serverom Microsoft Office Project
Server 2007. Umožňuje tak modelovať a riadiť
portfólio, priraďovanie zdrojov na základe
kvalifikácie a spoluprácu na projektoch. Projektoví
manažéri môžu publikovať informácie z prostredia
aplikácie Project Professional 2007 na serveri
 AITEN, a.s. Sibírska 1, 917 00 Trnava Slovenská republika,  e-mail: aiten@aiten.sk,  tel.: +421 33 599 1801,  fax : +421 33 599 18 Stana 2 z 4
                                     projektmi. Používanie funkcií produktu Windows
Microsoft Office Project Server                     SharePoint Services, vrátane správy verzií súborov a
2007                                   možnosti vyhradenia si súborov na prácu a ich
                                     vracania po vykonaní zmien, je podmienené
Project Server 2007                           používaním servera Project Server 2007 spolu so
je platforma, ktorá v riešení EPM podporuje riadenie           serverom Windows Server 2003.
portfólia, zdrojov a funkcie spolupráce. Slúži na
centrálne a konzistentné ukladanie informácií o             Microsoft Portfólio Server 2007
zdrojoch a projektoch. Server tiež spolupracuje s            Novým prírastkom v rodine produktov zaradených
aplikáciou Microsoft Windows® SharePoint                 do balíka Microsoft EPM 2007 je Microsoft
Services, a zabezpečuje tak podporu funkcií               Portfólio Server 2007. Jedná sa o produkt UMT
spolupráce a správy súborov a členom tímov                Portfolio Manager 3.3 Server, ktorý pôvodne
umožňuje efektívnejšie spolupracovať. Používatelia            vyvinula firma UMT, a ktorý je jeden
sa môžu na pri ukladaní, získavaní a práci s údajmi           z najperspektívnejších produktov v oblasti riadenia
na serveri Project Server 2007 pripájať na server            projektového portfólia a optimalizácie projektov pre
pomocou aplikácie Project Professional 2007               strategické vedenie firmy. Microsoft po odkúpení
(aplikácia pre stolné počítače) alebo Project Web            spoločnosti UMT prevzal vývoj produktu a začlenil
Access (webový portál). Na preberanie pridelených            ho do svojho portfólia produktov na podporu
úloh zo servera Project Server 2007 a na                 projektového riadenia.
zobrazovanie a hlásenie stavu projektových úloh             Microsoft Portfólio Server 2007 je nástroj na
môžu používatelia použiť tiež aplikáciu Microsoft            riadenie portfólia prístupom top-down. Pomáha
Office Outlook®.                             organizácii efektívne identifikovať, vyberať a riadiť
Project Web Access                            projektové portfólio v závislosti na definovaných
                                     strategických cieľoch a prioritách firmy.
je webový portál, ktorý umožňuje používateľom
pripájať sa k projektovým informáciám a                 Produkt je určený pre riadenie projektových portfólií
informáciám o zdrojoch uloženým na serveri Project            v stredných a veľkých organizáciách, kde je nutné
Server a spolupracovať na projektoch. Členovia              efektívne riadiť viacero vzájomne si konkurujúcim
tímu, vedúci pracovníci a správcovia zdrojov, teda            projektov, kde je nutné vykonávať prioritizáciu
každý, kto potrebuje prístup k informáciám na              a selekciu projektov, kde je potrebné presne
serveri Project Server 2007, ale nevyžaduje               mapovať projekty na strategické ciele firmy, kde je
plánovacie funkcie aplikácie Project Professional,            potrebné podrobné vyhodnocovanie efektívnosti
môže pomocou webového prehliadača používať                riadeného portfólia. Projekt je podľa môjho názoru
portál Project Web Access na zobrazovanie,                vhodný pre Projektové kancelárie, či pre strategické
aktualizovanie a analyzovanie informácií. Project            vedenie Projektovo orientovaných organizácií.
Web Access nie je samostatným produktom. Do               Produkt je vhodný pre nasledovných užívateľov:
používania ho možno uviesť pomocou produktu               • Vedenie firmy a pracovníkov zodpovedných za
Project Server 2007 a v rámci riešenia EPM plní               obchodné rozhodnutia organizácie
funkciu webového portálu. Na používanie produktu             • Pre pracovníkov projektovej kancelárie
Project Web Access je potrebná licencia Project               a analytikov projektových portfólií
Server 2007 Client Access License (CAL).                 • Manažérov programov a projektov
Obrázok 2 Project server Web Access

Windows SharePoint Services                       Obrázok 3 Metodológia optimalizácie portfólia projektov
                                     Project portfólio server         2007   sa  skladá
je aplikačnou technológiou, ktorá je súčasťou
                                     z nasledovných modulov:
servera Windows Server 2003, a ktorá umožňuje
používateľom vytvárať webové lokality na podporu             Portfolio Builder
zdieľania informácií a spolupráce na súboroch.              Konsoliduje obchodné       a IT     investície  do
Spolupráca servera Project Server 2007 a produktu            centrálneho repository.
Windows SharePoint Services umožňuje spravovať
súbory a sledovať problémy a riziká súvisiace s


 AITEN, a.s. Sibírska 1, 917 00 Trnava Slovenská republika,  e-mail: aiten@aiten.sk,  tel.: +421 33 599 1801,  fax : +421 33 599 18 Stana 3 z 4
• Automatizuje a zabezpečuje uplatňovanie                Portfolio Dashboard
 riadiaceho procesu , pomáha zabezpečiť, aby na
 každý projekt boli uplatňované business pravidlá            Poskytuje prehľadnú formu zobrazenia kľúčových
                                     ukazovateľov formou textu či grafických
 organizácie.
                                     indikátorov.
• Používa vstavané šablóny pre efektívne riadenie
 programov a projektov v organizácií.
• Zabezpečuje štandardizáciu projektov
 a programov v organizácií
                                     Obrázok 6 Príklad dashboardu so grafickými indikátormi stavu
                                     projektov
Obrázok 4 Členenie portfólia projektov podľa organizačnej
štruktúry

Portfolio Optimizer
Pomáha    organizáciám      preorientovať  sa
z emocionálneho na racionálny prístup prioritizácie,
selekcie a scoringu projektov či programov.
• ponúka nástroje a techniky na racionálne
  a objektívne hodnotenie projektov z hľadiska
  priorít a obchodných cieľov organizácie
• Umožňuje hierarchicky zobrazovať skóre
  programov, projektov či aplikácií. ( Napr.
  automaticky definovať strategic value, financial
  value, risk či iné identifikátory pre scoring
  projektov a program)
• Vytváranie investičných máp ( Bublinových
  diagramov) pre efektívne selektovanie
  konkurenčných investícií.
• Používa sofistikovaný algoritmus pre vypočítanie
  optimálneho portfólia v závislosti na zadaných
  obmedzeniach (Napr. rozpočtové obmedzenia či
  obmedzenia v dostupnosti zdrojov). Odpovedá na
  otázky typu: Ktoré z 30 projektov je potrebné
  realizovať, ak mám len 1 000 000 Sk, z hľadiska
  najvyššej hodnoty prínosu pre organizáciu ?
  a podobne.
Obrázok 5 Optimalizácia prostredníctvom definovania obmedzení
 AITEN, a.s. Sibírska 1, 917 00 Trnava Slovenská republika,  e-mail: aiten@aiten.sk,  tel.: +421 33 599 1801,  fax : +421 33 599 18 Stana 4 z 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:10/4/2012
language:Slovak
pages:4