1. dia - V�degylet Egyes�let | Protect the future

Document Sample
1. dia - V�degylet Egyes�let | Protect the future Powered By Docstoc
					Az állam és a gazdasági
    fejlődés

   Gedeon Péter
            Tartalom
• A nemzetek gazdagsága
 – Adatok
 – Intézmények
 – Az állami szerepvállalás paradoxona
• A modern kapitalizmus változatai
 – Iparpolitika
   • A modern kapitalizmus három típusa
   • A globalizáció hatása az állam gazdasági szerepére
 – Jóléti állam
   • A jóléti állam három típusa
   • A globalizáció hatása a jóléti állam típusaira
• Konklúzió helyett: néhány tanulság
Világgazdasági növekedés (GDP/fő)
Forrás: Charles I. Jones, Growth and Ideas. 2004
                       Levels of Per-Capita GDP 1000-2001


30000
25000                                                       Western Europe
20000                                                    Western offshoots
                                                       Japan
                                                       West
                                                       Asia (excluding Japan)
15000
                                                       Latin America
                                                       E. Europe & f. USSR
                                                       Africa
10000                                                    Rest
                                                       World5000
  0
    1000    1500     1820    1870     1913     1950    1973    2001
    Forrás:Maddison, Angus, Growth and interaction in the world economy: the roots of modernity. 2005, p. 7
    Gazdag versus szegény nemzetek


• "...in a zero transaction cost world, increases in
 the stock of knowledge and its application (both
 physical and human capital) provide a key to the
 potential well-being of human beings in
 societies. What was left out of the analysis was
 why the potential was not realized, and why
 there is such an enormous gap between the rich
 countries and the poor countries when the
 technology is, for the most part, available to
 everyone.„ Douglass C. North
   A nemzetek gazdagságának feltétele: a kapitalista gazdasági
         intézmények létrejötte és védelme

•  A nemzetek gazdagságának alapja:
   – Az árucsere személytelen mechanizmusának létrejötte
     • Ez a feltétele a specializációból és munkamegosztásból származó hasznok
      kiaknázásának
   – A magántulajdon kialakulása
     • A tulajdonjogok másokat kizáró jellege teremti meg azokat a közvetlen személyes
      ösztönzőket, amelyek a tulajdonosokat a hatékonyság és termelékenység fokozásában
      teszik érdekeltté
   – A magántulajdon és az árucsere intézményeinek működését az állam garantálja
     • Az állam a fizikai erőszak monopóliuma révén képes kikényszeríteni a szerződések
      betartását és a tulajdonjogok sérthetetlenségét
        – E feladatok magán, nem-állami ellátásának tranzakciós költségei igen magasak lennének
        – Az állam méretgazdaságossági előnnyel rendelkezik minden más megoldással szemben
   – A gazdasági fejlődés dilemmája: „If we cannot do without the state, we cannot do
    with it either. How does one get the state to behave like an impartial third party?”
    (North)
     • Az a nemzet lesz gazdaságilag sikeres, amely képes az államra támaszkodni a
      növekedést megalapozó gazdasági intézmények védelmében, és egyúttal képes
      megakadályozni az államot abban, hogy ezen túlmenően is beavatkozzon a gazdasági
      folyamatokba
 A sikeres gazdasági fejlődés feltétele az éjjeliőr
           állam?

• A gazdasági fejlődés politikai feltétele:
  – Erős állam, amely visszahúzódik a gazdaságból és megteremti a
   magántulajdon és a piaci koordináció működéséhez szükséges
   magánszférát
    • Az állam védi a magántulajdont és kikényszeríti a szerződések betartását,
     de nem avatkozik be a gazdaság folyamataiba
• Az elmélet jól magyarázza a kapitalista és a tradicionális
 társadalmak gazdasági dinamikájának különbségét, de kérdés, hogy
 alkalmazható-e a kapitalizmuson belüli gazdasági fejlődési
 különbségek magyarázatára
  – Az a kapitalista gazdaság lehet-e csak sikeres, amelyben az állam
   szerepe a gazdasági tevékenység játékszabályainak betartására
   korlátozódik?
    • Ha igen, akkor azoknak az országoknak kell fejlődniük a leggyorsabban,
     amelyekben az állam beavatkozása a legkisebb, és a piac szerepe a
     legnagyobb
    • „France and Germany were not just catching up in spite of having very
     different institutions from the USA but because of them.” (Amable)
  Average annual percentage increase in domestic production (constant
  prices), 1954-1981

9876543210
    Japan    West Germany  France    United States  United Kingdom


  Forrás: OECD
Average annual percentage increase in real GDP, 1989-1992

4,03,53,02,52,01,51,00,50,0
    Japan    Germany    France   United States  United Kingdom
Forrás: OECD
Average annual percentage increase in real GDP, 1993-2006

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
    Japan    Germany   France   United States  United Kingdom
Forrás: OECD
  A gazdasági fejlettség alternatív útjai

• A gazdasági fejlődés a kapitalizmus
 intézményeihez kötődik, de a kapitalizmus eltérő
 változatai egyaránt sikeres növekedési pályát
 futhatnak be
 – Nemcsak az a változat lehet sikeres, amelyben az
  állam szerepe viszonylag a legkisebb
• A lehetséges állami beavatkozás két fontos
 területe
 – Iparpolitika
 – Jóléti állam
A modern kapitalizmus változatai
    USA   Németország  Japán
    UK          Francaország
                       Iparpolitika
•  Mi az iparpolitika?
   –  Az állam szelektív beavatkozása a piaci erőforrás allokáció folyamataiba
      •  Az állam választja ki a verseny győzteseit és veszteseit
•  Érvek az állami iparpolitika ellen
   –  Információs probléma
      •  A szükséges és elégséges információval a piaci szereplők rendelkeznek, az állam csaka szétszórt
        információ aggregálása révén juthat tudáshoz a gazdaságról
   –  Járadékvadászat
      •  Az állam beavatkozása szükségképen eltorzul az erős gazadsági érdekcsoportok érdekérvényesítése
        nyomán
         –  Az elosztási koalícióként működő érdekcsoportok nem a termelés növelésében, hanem az állami döntések
           befolyásolásából szerzett többlet nyereségben érdekeltek, erőfeszítéseiket ez utóbbira összpontosítják
•  Érvek az állami iparpolitika mellett
   –  Információs probléma
      •  A piaci szereplők sem jól informáltak
         –  ‘”Most fundamentally, market prices cannot reveal the profitability of resource allocations that do not yet exist.”
           (Rodrik)
      •  Spillovers in self-discovery
         –  Az innovációk felfedezői nem sajátíthaják el a siker teljes hasznát, de állniuk kell a bukás összes költségét
      •  Az állam az élenjáró gazdaságokra tekintve megtanulhatja, melyek a jó iparpolitikai prioritások
   –  Járadékvadászat
      •  Az állam képes lehet arra, hogy a piaci szereplőknek juttatott járadékot e szereplők valós
        teljesítményhez kösse, és szükség esetén visszavonja
         –  „The trick for the government is not to pick winners, but to know when it has a loser.” (Rodrik)
     A sikeres iparpolitika intézményi feltételei
•  Beágyazott autonómia “embedded autonomy” (Evans)
   –  az állami bürokrácia és az üzleti világ közötti kapcsolatok hálója
     • Csökkenti az információs problémát
   – Az állam autonómiája
     • Csökkenti a járadékvadászat veszélyét
   – Kapcsolati háló autonómia nélkül: kiszolgáltatja az államot érdekcsoportoknak
   – Autonómia kapcsolati háló nélkül: elmélyíti az információs problémát
•  A beágyazott autonómia intézményi feltételei
   – Centralizált állam
     • Állami bürokrácia, amely képes autonóm prioritások megfogalmazására
   – Centralizált társadalom (centralizált üzleti érdekcsoportok)
     • Üzleti szereplők, akik partnerei lehetnek az államnak
•  Útfüggőség: a beágyazott autonómia történeti feltételei
   – Központosított állam (feudalizmus öröksége)
   – Megkésett iparosítás
   – Az állam által vezérelt gazdaság modellje nem másolható tetszés szerint
     • Angolszász országok: USA nem felel meg egyik történeti feltételnek sem, UK, nem felel
      meg a második történeti feltételnek
   – Megfordítva: a piac által vezérelt gazdaság modellje sem másolható tetszés
    szerint
     • Japán, Franciaország, Németország:a pénzügyi intézmények, az állam, az
      érdekcsoportok intézményesülési módjai eltérő variánsokat eredményeznek
    Az iparpolitika jövője
• Belső tényezők
 – Aláása-e a sikeres iparpolitika saját
  intézményi alapjait?
   • Az állami iparpolitika által vezérelt sikeres
    felzárkozás eredményeként megerősödnek azok a
    magángazdasági szereplők (vállalatok), amelyek
    képesek az önfinanszírozásra
• Külső tényezők
 – Aláássa-e a globalizáció az iparpolitika
  intézményi alapjait?
          A globalizáció hatása az állam gazdasági szerepére

  Globalization Ratio: Comparative Growth in The Volume of World Trade and GDP, 1500–2001
  (annual average compound growth rates)
98765                                                        World Trade
                                                        World GDP
                                                        Col. 1/Col. 2
43210
  1500–1820    1820–70    1870–1913    1913–50     1950–73    1973–2001   1820–2001  Forrás: Maddison, Angus, Growth and interaction in the world economy: the roots of modernity. 2005, p. 22
        A globalizáció hatása az állam gazdasági szerepére
Forrás: Hines [2006] p. 332
          A globalizáció hatása az állam gazdasági szerepére
Forrás: Hines [2006] p. 337
  A globalizáció hatása az állam gazdasági szerepére

• Két ellentétes álláspont:
  – A globalizáció csökkenti a nemzetállamok mozgásterét és
   konvergenciát kényszerít ki a piac által vezérelt modellhez
    • A tőkemozgások előtti nemzeti korlátok leomlása megnöveli az
     üzleti élet szereplőinek alkuerejét
      – A tőke mobilitása nagyobb, mint a munkáé: felbomlik a korábbi
       modellek mögött álló társadalmi konszenzus
      – Az állam beavatkozását korlátozza az, hogy a tőke lábbal szavazhat
    • Következmény: az állam visszahúzódik a gazdaságból
  – A globalizáció változásra kényszeríti az állam által vezérelt
   gazdaság modelljét, de nem vezet konvergenciához
    • Az iparpolitika nem megszűnik, hanem átalakul
      – A közvetlen szektorális beavatkozást felváltja a keretfeltételek
       biztosítása
        » Kutatás-fejlesztés, vállalatok közötti kooperáció, új vállalkozások
         támogatása, versenypolitika, stb.
   A globalizáció hatása az állam gazdasági szerepére
Forrás: Schmidt [2003] p. 548
          Jóléti állam
• A jóléti állam az ipari társadalom piaci
 kockázatainak mérséklését szolgálja
  – a jóléti rendszer három pillére
   • a piac
   • a család
   • az állam
• A jóléti rendszerekben a három pillér szerepe és
 kapcsolata eltérő lehet
  – Ha valamelyik pillérrel kudarcot vallanak, a kezeletlen
   problémát
   • ráterhelik a két másik pillérre,
   • vagy ennek hiányában sokasodnak a megoldatlan szociális
    problémák.
                 A jóléti állam három típusa
Forrás: Esping-Andersen [1990]
              Social spending 1980-2001 ((% GDP )

35
30
25
20
                                                      1980
                                                      2001
15
10
5
0
    France      Germany      Japan      Sweden    United Kingdom  United States   Forrás: OECD Social Expenditure Database. Social expenditure includes health, social services, and
     unemployment and pension benefits, but not education
        Percentage of population in poverty, 2000 or late1990s
181614121086420
     USA       UK        Germany   France     Sweden
   Forrás: Gatti and Glyn [2006] p. 308
 A jóléti állam típusai és a gazdasági növekedés
• Neoliberális tétel: kevesebb jóléti állam nagyobb, több
 jóléti állam kisebb gazdasági növekedést jelent
  – ok: állami jóléti terhek növekedése, a piaci szereplők
   jövedelmeinek nagyobb arányú elvonása
    • csökkenti az ösztönzést a teljesítmény növelésére
    • meghamisítja a piaci árjelzéseket és ezzel rontja a hatékonyságot
  – Ez az összefüggés empirikusan nem bizonyított
• Elméleti ellenérv: a jóléti államnak nemcsak negatív,
 hanem pozitív – részben extern - gazdasági hatásai is
 vannak
  – Beruházás a humán tőkébe
  – Társadalmi stabilitás növelése, mint a gazdasági stabilitás
   feltétele
  – Anticiklikus gazdasági hatás – szociális transzferek csillapítják a
   kereslet-csökkenést
    A jóléti állam típusai és a gazdasági növekedés
Forrás: OECD [2002]
Az új jóléti kihívás
               Az új jóléti kihívás
Forrás: Mau [2004] p. 8


•  Következtetés:
   – A jóléti államnak zsugorodnia kell
   – Az univerzális és a korporatív jóléti állam konvergál a reziduális jóléti
    államhoz
                 Az új jóléti kihívás
Forrás: Adelantado and Cuevas [2006] p. 376
   Az új szociális kockázatok kezelésére javasolt programok
•  neoliberális
   – diagnózis:
     • a túlméretezett állam és a túlzott szabályozás felelős a társadalmi szegmentálódásért és a
      szegénység újratermelődéséért
   – terápia:
     • dereguláció
     • szolgáltatások piacosítása, privatizálása
     • Ha az államok hagyják szabadabban működni a piacokat, megszűnnek az egyéni
      kezdeményezés és a mobilitás útjában álló sorompók - növekszik a jólét
   – kritika:
     • duális társadalom fennmarad


•  szociáldemokrata “Harmadik út”
   – diagnózis:
     • a túlméretezett jóléti állam nem fenntartható
   – terápia:
     • az egyéni felelősség és a versenyképesebb jutalmazási rendszer vegyítése a közfelelősség
      hangsúlyozásával
     • ahelyett, hogy az emberi jólét biztosítása érdekében megszelídítjük, szabályozzuk, vagy
      marginalizáljuk a piacokat, az embereket kell képessé tenni arra, hogy a piacon jobban
      kielégíthessék a jóléttel kapcsolatos szükségleteiket
         – kínálatorientált politika, amely megpróbálja felruházni az állampolgárokat az egyéni sikerhez szükséges
          kellékekkel, így a harmadikutas politika középpontjában a képzés és az élethosszon át tartó tanulás áll
   – kritika:
     • a szegénység és a jövedelmi bizonytalanság minimalizálása előfeltétele a hatékony szociális
      beruházási stratégiának. Preventív beavatkozás szükséges
         Az új jóléti kihívás

• a konvergens jóléti kihívások egymástól
 jelentősen különböző jóléti rendszerekben
 jelennek meg
 – az egyes rendszerek örökölt erősségeik és
  gyengeségeik függvényében eltérő képességekkel
  rendelkeznek az új kockázatokra adott hatékony
  válasz megadásához
   • A különböző jóléti rendszereknek a jóléti kihívásokra adott
    válasza különböző lesz
   • az univerzális és a korporatív jóléti állam nem konvergál a
    reziduális jóléti államhoz
    Univerzális jóléti állam
• A skandináv modellben a legnagyobb az állami
 bevételek és kiadások aránya
 – A modell sebezhetősége a magas adóteherben rejlik
   • De amit a skandinávok adókra költenek, azt az egyesült
    államokbeli állampolgároknak a saját zsebükből kell kifizetni
   • a széles körű középosztálybeli támogatásnak köszönhetően
    a modell fenn tudta tartani az adózási szintjét
 – a modell fennmaradása a gazdasági növekedéstől és
  a teljes foglalkoztatás megőrzésétől függ
   • Ha alacsony marad a gazdasági növekedés és tovább nőnek
    a piacra visszavezethető egyenlőtlenségek és dualizmusok,
    akkor az északi modell kemény próbának lesz kitéve
        Reziduális jóléti állam
•  A rászorultsági elv érvényesítése nem oldja meg a szegénység problémáját
   –  A juttatásokat nagy valószínűséggel alacsonyan állapítják meg
   –  számottevő lesz az ellátásból kimaradók aránya
   –  Fennmarad a jóléti függőség problémája
   –  A rugalmas munkaerőpiac felszívhatja a szabad munkaerő egy részét, de
     cserében nagyon alacsony béreket fizet
•  A magán jóléti programok ösztönzése jótékony hatással lehet a
  költségvetési egyensúlyra, de szociális dualizmushoz vezethet
   – az alacsonyabb jövedelmű háztartások tagjait e modell másodrendű jóléti
    állampolgárokká fokozza le
   – A családoknak nyújtott szolgáltatásokba irányított átfogó és nagyarányú
    befektetések nélkül nem szűnik meg a segélyezést elsősorban szükségessé tevő
    alacsony bérek csapdája
•  Az állampolgárok piaci megoldások felé fordulásával arányosan jelentősen
  csökken az állam bevételnövelő kapacitása és a hatékony állami
  szociálpolitika lehetősége
   – Ha a jóléti állam egyre kevesebb ellátást nyújt a középosztálynak, annak tagjai
    nem lesznek hajlandóak továbbra is magas adókat fizetni, egyszerűen már csak
    azért sem, mert többet kell magánbiztosításra költeniük. Így a modellnek
    korlátozott politikai lehetőségei vannak a jövő nyomasztó szociális problémáinak
    kezelésére.
         Korporatív jóléti állam
•  A társadalombiztosítási dominanciájú rendszer a munkaerőpiachoz gyenge szálakkal kötődők –
  például a nők, szezonális munkavállalók – számára nem nyújt megfelelő biztonságot
•  A társadalombiztosítás nem ad megfelelő választ az új demográfiai és foglalkoztatási szerkezetre
   –  Mivel egyre későbbi időre tolódik a stabil munkavállalás kezdete és egyre instabilabb a foglalkoztatás, sokan
     nem szereznek elégséges nyugdíjjogosultságot
   –  A növekvő nyugdíjkiadások finanszírozására nőnek a bérterhek, és ez hozzájárul a fiatalok és a kevésbé
     termelékeny álláskeresők kiszorításához a munkaerőpiacról
   –  A férfi kenyérkeresőknek nyújtott erős munkahely-garanciákkal kombinált passzív jövedelem-fenntartást
     aláássa az instabilabbá váló házasságok és a nem hagyományos háztartások számának növekedése is
   –  A stabil foglalkoztatottaknak nyújtott erős védelemből és bizonyos – a munkaerőpiacra belépni szándékozók
     elé állított – sorompókból álló kombináció szélesíti a szakadékot a privilegizált „bentiek” és a bizonytalan
     helyzetű „kintiek” között
   –  A család kiemelkedő jóléti szerepe kivédi a társadalmi kirekesztés sok kockázatát, de ugyanez negatívan
     hat a nők gazdasági függetlenedési törekvéseire
      •  Kimutatható, hogy a familiáris jóléti rendszer paradox módon az alacsony születésszám legfontosabb oka
•  A túlságosan transzferközpontú szociálpolitika nem hatékony válasz a társadalmi kirekesztésre
   –  A szolgáltatásoknak, ezen belül is elsősorban a kisgyerekeknek és gondozásra szoruló időseknek nyújtott
     szolgáltatásoknak kell sürgős elsőbbséget biztosítani
   –  A szűk adóbázis és a magas nyugdíjköltségek miatt viszont a modell országai korlátozott fiskális
     lehetőségekkel rendelkeznek
   –  A modellt nagyon sebezhetővé teszi a foglalkoztatás stagnálása és a magas inaktivitási ráta
   –  Ezért a hosszú távú fenntarthatóságának sine qua nonja a nők és az idősebb munkások
     foglalkoztatottságának növelése
•  A kontinentális európai jóléti államok a „jólét munka nélkül” helyzet csapdájába kerültek, amelyből
  nehéz a szabadulás
   –  Nehéz a munkahelyek számának növelése, a piacon a magas bérek és járulékok, a közszférában pedig a
     kemény költségvetési korlátok miatt
   –  Munkahelyek hiányában a megoldás a korai nyugdíjazás további járulékemelkedéshez vezető
     szubvencionálása
   –  Alig, vagy egyáltalán nem léteznek az embereket a „jólét munka nélkül” helyzet csapdájából kisegítő
     programok (például a nők helyzetét javító juttatások és szolgáltatások)
A jóléti államok dilemmái
         Konklúzió helyett: néhány tanulság

• A gazdasági fejlődés útfüggő, nincsen egy univerzális recept,
 nem lehet tetszés szerint másolni sikeres modelleket
  – A gazdasági fejlődés sikerének azonban vannak univerzális feltételei.
    • “the key challenge for most developing countries is to create the basic
     legal and institutional infrastructures that protect property rights, enforce
     private contracts and allow individuals to freely take advantage of market
     opportunities.” (Tabellini [2005] p. 283)
  – Ez önmagában még nem a neoliberális modell erőszakolása
    • az állam három lehetséges szerepéről esett szó
      – 1. tulajdon és szerződések, valamint a magánautonómiák védelme
      – 2. iparpolitika (fejlesztés)
      – 3. jóléti állami funkciók
    • Az 1. követelése a 2. előfeltétele
      – Az 1. feladat teljesítése nem jelenti azt, hogy 2. és 3. funkciót meg kell vonni
       az államtól
      – Ahol az állam nem képes az 1. funkció ellátására, ott nem képes a 2. funkció
       ellátására sem
        » Az állam ekkor gazdasági érdekcsoportok foglyává válik
    • Az 1. funkció nem feltétele a 3.-nak, de az 1. hiánya korlátozza 3. sikerét
      – 1. hiányában elosztható gazadsági források mennyisége korlátozott
        » Kivétel: az állam rendelkezik speciális gazdasági erőforrásokkal (p.
          olajtermelés monopóliuma)
       Konklúzió helyett: néhány tanulság
•  „If governments make no mistakes, it only means that they are not trying
  hard enough.” (Rodrik [2004] p. 25)
   – Az iparpolitika veszteségekkel jár, de sikereket is eredményezhet, ha intézményi
    feltételei adottak – beágyazott autonómia
     • Dél-Kelet-Ázsia versus Latin-Amerika
   – „Rich countries don’t just produce more per person. They also produced different
    kinds of goods.” (Hausmann and Rodrik [2006] p. 4)
     • Az új tevékenységek meglévő képességekre támaszkodnak: az állam segíthet az új
      képességek megszerzésében, de gátolhatja is ezt a folyamatot
       – A siker feltétele: állami beavatkozás és piaci verseny kiegészítik egymást
     • A globalizáció nem teszi feleslegessé az állam beavatkozását, de módosítja a
      beavatkozás eszköztárát
       – A transznacionális vállalatok akkor gyakorolnak pozitív hatást, ha segítik a hazai termelési
        képességek fejlődését
•  A jóléti állam segítheti a gazdasági fejlődést
   – Nemcsak költségei, hanem hasznai is vannak
   – Az átalakulás veszteseinek kompenzálásával hozzájárulhat az átalakulás
    sikeréhez
   – A jóléti beavatkozás gazdasági korlátja: a gyenge piacgazdaság és a gyenge
    állam kevés forrást biztosíthat a szociálpolitikai kiadásokra

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:10/4/2012
language:Hungarian
pages:39