Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

LETS-KRING GEMERT-BAKEL E by un069L

VIEWS: 10 PAGES: 14

									  LETS-ruilkring

 Gemert-Bakel e.o.
INFORMATIEBROCHURE
                    Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ......................................................................................................... 2

Colofon .................................................................................................................... 3

LETS in het kort ...................................................................................................... 4

  Wat betekenen de letters ‘LETS’? ....................................................................... 4

  Waarom zo’n ruilkring? ....................................................................................... 4

  Hoe werkt het LETS-systeem? ............................................................................ 4

10 Redenen om LETS-deelnemer te worden ........................................................... 5

De tien stappen van het ruilen.................................................................................. 6

Vragen en antwoorden voor nieuwe LETS-deelnemers .......................................... 7

Reglement LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. ...................................................... 11

Invulinstructie nada-cheque ................................................................................... 12

Mogelijke activiteiten voor het ruilen van diensten -vervolg ................................ 14
                               2
                 Colofon
Informatiebrochure LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.
8e uitgave, mei 2011
Leden kerngroep
Marie-José van der Heijden (secretaris)
Molentiend 20, 5469EK Erp tel. 06-13950891

Bert Visser (voorzitter)
Heereveldseweg 66, 5423 VM Handel, tel. (0492) 326284

Informatie
Via de website en het e-mailadres van de LETS-ruilkring of bij een van de
kerngroepleden

Aanmelden
Schriftelijk (inschrijfformulier), inleveren bij een van de kerngroepleden

Nada-administratie en financiële administratie
Bert Visser

Handelsbevorderaar
Cathy Harrison

Internet en mail
Internetsite : www.ruilkring.nl
e-mailadres : lets.ruilkring@gmail.com

Banknummer
Het banknummer is 198435568, Stichting LETS-kring Gemert-Bakel e.o. te
Gemert

Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven onder nummer 17167893
                     3
              LETS in het kort
Wat betekenen de letters ‘LETS’?

Deze staan voor : Lokaal Economisch TransactieSysteem. Een LETS-kring is een
ruilkring, een moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. Op dit
moment zijn er in Nederland meer dan 100 LETS-kringen actief.


Waarom zo’n ruilkring?

Je zet je eigen hobby’s of kennis in om een ander te helpen en je verdient daar
punten mee. Zo krijg je de kans om van anderen “te kopen” waar je behoefte aan
hebt. Je bespaart tijd en energie, die je niet verspilt aan klussen die je niet goed
kunt of waar je een hekel aan hebt: een ander vindt die juist leuk. Zo maak je tijd
vrij om dingen te doen waar je zelf lol in hebt en waar je goed in bent.

Daarnaast ontmoet je andere mensen. Je hebt de kans om je kennissenkring uit te
breiden, om andere hobby’s uit te proberen of iets te leren.


Hoe werkt het LETS-systeem?

Als je deelnemer bent geworden, kun je gebruik maken van het LETS-systeem.
Als je zelf een dienst verricht, dan krijg je van de ander punten. Als je een ander
voor jou een dienst laat verrichten, dan betaal jij die ander punten. Deze punten
geef je door aan de administratie waar je totaal aantal punten wordt bijgewerkt.
De LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. noemt deze punten nada’s.
                     4
10 Redenen om LETS-deelnemer te worden
 1. Je hebt tijd en je vindt het leuk om iets voor anderen te doen.

 2. Je hebt weinig tijd en daarom wil je klussen uitbesteden.

 3. Je wilt op een ongedwongen manier meer mensen uit je omgeving leren
  kennen.

 4. Je hebt advies nodig over een bepaald onderwerp en je zoekt iemand die je
  daar iets over kan vertellen.

 5. Je hebt een hobby of een ludiek idee waar je meer mee wilt doen en je
  zoekt mensen om dit mee uit te proberen.

 6. Je wilt op een positieve manier iets aan de maatschappij veranderen.

 7. Je hebt weinig geld en je zoekt andere mogelijkheden om je problemen op
  te lossen.

 8. Je wilt meer gebruik maken van je talenten.

 9. Je kunt iets voor een ander doen wat je leuk vindt. Iemand anders kan dan
  iets voor jou doen waar je een hekel aan hebt.

 10. Je wilt gewoon graag iets leuks doen.
                   5
     De tien stappen van het ruilen

Stap 1   Je ziet een passende vraag of een passend aanbod in het
      overzicht.

Stap 2   Je reageert op een vraag van een deelnemer. Je hebt datgene te
      bieden wat gevraagd wordt. (Dat kan ook als je dit aanbod niet
      vermeld hebt.)

      Of:

      Je reageert op een aanbod van een deelnemer. Je wilt gebruik
      maken van die dienst. (Dat kan ook als je deze vraag nog niet
      gesteld had.)

Stap 3   Je leest het nummer dat achter de betreffende vraag of het
      betreffende aanbod staat.

Stap 4   Je zoekt de voornaam en het telefoonnummer van die persoon
      op bij het nummer in de deelnemerslijst.

Stap 5   Je belt die persoon op en maakt een afspraak: hoe, wat en
      wanneer.

Stap 6   Je bepaalt samen voor hoeveel nada’s deze dienst wordt
      verricht. Je spreekt duidelijk af welke resultaat je verwacht.

Stap 7   De dienst wordt gedaan.

Stap 8   De opdrachtgever geeft aan of hij/zij tevreden is (waarom wel
      of waarom niet). Spreek als dit nodig is af dat er nog iets
      toegevoegd wordt, of dat er meer of minder nada’s worden
      betaald.

Stap 9   Betalen met nada’s. In de informatiebrochure bevindt zich een
      blad met voorbedrukte nada-cheques (zorg dat je voldoende
      blanco cheques hebt; kopieer ze zonodig). Vul samen één nada-
      cheque in en onderteken die cheque ook samen. Ieder bewaart
      zijn deel van de cheque, want dit is het ruilbewijs.

Stap 10   De aanbieder van de dienst (= de ontvanger van de nada’s) zorgt
      ervoor dat het middelste deel van de nada-cheque bij de nada-
      administratie komt. Dit moet binnen één maand na de datum
      van ondertekening van de cheque gebeuren. Cheques die te laat
      worden ingeleverd worden niet in behandeling genomen.
                  6
 Vragen en antwoorden voor nieuwe LETS-
        deelnemers

Wat betekent LETS?
De afkorting LETS staat voor Local Exchange Trading System (vrij vertaald:
Lokaal Ruilhandelsysteem). In Canada was er iemand die op het idee kwam om
onderling diensten en goederen te ruilen met een verzonnen ‘munteenheid’. Het
idee sloeg aan en inmiddels wordt het systeem overal ter wereld toegepast.

Zijn er meer LETS-kringen in Nederland?
Op dit moment zijn meer dan 100 LETS-kringen in Nederland actief.

Werken alle LETS-kringen hetzelfde?
Nee. Wanneer een kring wordt opgericht is het de kerngroep die bepaalt wat de
spelregels zijn. Als basis wordt een handboek gebruikt dat is uitgegeven door
Aktie Strohalm. Zij hebben in het verleden actief geholpen bij het oprichten van
LETS-kringen. Alle LETS-kringen kunnen lid worden van een landelijke
organisatie die de LETS-kringen ondersteunt.

Hoe heet de ‘munteenheid’ van de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.?
We hebben als naam ‘nada’ gekozen. Dat is Spaans voor ‘niets’. Iedere LETS-
kring heeft zijn eigen naam. In Amsterdam werkt men met ‘noppes’, in
Amersfoort met ‘keitjes’, in Tilburg spreekt men van ‘kruikjes’ en in een aantal
plaatsen, waaronder Eindhoven, heet de muntsoort ‘talenten’.

Zijn alle diensten evenveel waard?
Ja, in Gemert-Bakel gaan wij er van uit dat de tijd van iedereen in principe
evenveel waard is. Een jurist bijvoorbeeld ontvangt evenveel nada’s voor een uur
werk dan iemand die helpt bij het snoeien of bij klussen in huis. Dat is dus anders
dan we in de ‘normale’ maatschappij gewend zijn. Wel is het zo dat transacties
onderhandelbaar zijn. Zie ook onder ‘onderhandelen’.

Hoe is de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. georganiseerd?
Na de informatiebijeenkomst van 3 maart 2004 is er een kerngroep gevormd, die
zich heeft gebogen over hoe onze LETS-kring eruit zou moeten zien. Er is een
stichting gevormd, er is een huishoudelijk reglement opgesteld en er is een
systeem uitgedacht voor de administratie van de diensten.

Hoe weet ik wat mijn nada-stand is?
Met regelmaat, minimaal een keer per kwartaal ontvang je een overzicht van het
saldo per e-mail. Bewaar de strookjes van je nada-cheques zorgvuldig. Aan de
hand hiervan kun je zelf je saldo uitrekenen. Je kunt ook een persoonlijk
handelsoverzicht over een bepaalde periode opvragen bij de nada-administratie.
Hiervoor betaal je 2 nada’s per keer.

Hoe vaak wordt de stand van nieuwe en oude zaken bekend gemaakt?
We streven ernaar om maandelijks een (e-)mailing te versturen waarin informatie
over nieuwe deelnemers, de actuele vraag- en aanbodlijst, de deelnemerslijst en de
saldolijst.
De website wordt steeds bijgehouden met het laatste nieuws.
                     7
Hoe staat het met mijn privacy?
Daar gaan we zorgvuldig mee om. Op de deelnemerslijst staan alleen de
voornaam, het telefoonnummer, de woonplaats en desgewenst het e-mailadres
vermeld. We geven derden geen inzage in de adressenlijst en in de boekhouding,
behalve als een wettelijke verplichting geldt.

Naar wie moet ik mijn nada-cheques sturen?
De door aanbieder en vrager ingevulde en ondertekende nada-cheques moeten
binnen één maand na ondertekening ingeleverd zijn bij de nada-administratie (het
adres staat vermeld voor in deze informatiebrochure). De ‘spelregels’ worden op
bladzijde 11 in deze brochure uitgelegd.

Hoe vul ik de nada-cheques in?
De werkwijze vind je op bladzijde 12 in deze brochure.

Hoe kan ik zelf een dienst aanvragen of aanbieden?
Bij je inschrijving vul je jouw vraag en aanbod in op het inschrijfformulier. Je
krijgt een lijst met alle vraag en aanbod en een lijst met alle deelnemers. Als je
een nieuw aanbod of nieuwe vraag hebt, dan geef je dat door aan de nada-
administratie. Hij/zij zorgt dat de eerstvolgende lijsten compleet zijn. Via de
LETS-mail kun je een ‘gevraagd’- en/of ‘aanbod’- advertentie laten publiceren
van maximaal 100 woorden. Dit kost je twee nada’s. Het is de bedoeling dat je
zelf contact legt met een deelnemer die dat aanbiedt wat jij vraagt, of die dat
vraagt wat jij aanbiedt.

Kan ik onderhandelen over het aantal nada’s?
Jazeker. Hoewel we ervan uitgaan dat de ene dienst evenveel waard is als de
ander, kunnen we ons voorstellen dat er niet veel animo zal zijn om een trui te
laten breien wanneer alle daadwerkelijk gewerkte uren in rekening zouden worden
gebracht. Aan de andere kant: wanneer iemand vier uur zware lichamelijke arbeid
heeft verricht (het omspitten van een tuin bijvoorbeeld) en de rest van de dag
nodig heeft om bij te komen, zou het kunnen zijn dat hiervoor wat meer nada’s
worden overeengekomen. Maar nogmaals: daar moeten vrager en aanbieder zelf
uitkomen.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over een geleverde dienst?
Dat is heel vervelend. Praat er over met degene die het werk gedaan heeft.
Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je de kerngroep inschakelen, die eventueel
kan bemiddelen. De kerngroep kan zonodig een ombudsvrouw inschakelen van
buiten de ruilkring.

Er zijn LETS-kringen die ook goederen verhandelen. Doet de LETS-
ruilkring Gemert-Bakel e.o. dat ook?
Ja, dat kan ook. Je vraagt je in dat geval af hoelang je je zou willen inzetten om
het artikel “van jou” te maken. Reken die tijd om in nada’s en doe een bod aan de
huidige bezitter. Als deze jouw bod accepteert, vul dan samen de nada-cheque in
voor het overeengekomen aantal nada’s.
                     8
Hoeveel is een nada waard?
Bij sommige LETS-groepen gaat men uit van een tegenwaarde in euro’s. Wij
hebben als basis een uur verdeeld in acht eenheden. Elke eenheid is één nada
waard. Een uur is in principe acht nada’s waard.

Wordt er contributie geheven?
Ja, een bijdrage in euro’s en in nada’s: per jaar € 10,00 en per maand 2 nada’s.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de nada-bijdrage?
Van het saldo van iedere deelnemer wordt maandelijks 2 nada’s afgeschreven. Uit
deze pot worden allerlei diensten betaald die voor het systeem gedaan worden,
zoals werkzaamheden van de kerngroep, het verzorgen van de flyers en andere
uitgaven die met nada’s voldaan kunnen worden.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Eenmaal per
jaar zal een verantwoording van de nada-administratie gepubliceerd worden.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de euro-bijdrage?
Per jaar wordt door middel van een automatische incasso € 10,- afgeschreven.
Van de opbrengst betalen we de kosten die niet in nada’s voldaan kunnen worden,
zoals de aanschaf van papier, postzegels, advertenties, huur ontmoetingsruimte,
etc.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Een maal per
jaar zal een verantwoording van de euro-administratie gepubliceerd worden.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Dat hangt ervan af wat voor soort vraag je hebt. Voor een vraag over je nada-
saldo kun je het beste contact opnemen met de nada-administratie. Heb je een
vraag over “handelen in brede zin”, bel dan een van de kerngroepleden.

Hoeveel nada’s mag ik positief of negatief staan?
De afspraak is dat je maximaal 500 nada’s in de plus of in de min mag staan. Je
kunt dus niet onbeperkt diensten afnemen zonder er iets voor terug te doen. Aan
de andere kant moeten mensen die veel nada’s hebben ‘verdiend’ deze ook weer
uitgeven. Zo werkt het systeem.

Hoe kan ik mijn deelnemerschap opzeggen?
Dat kan schriftelijk gebeuren bij de kerngroep. Let op: je kunt niet met een
negatief saldo vertrekken. Wanneer je je deelnemerschap wilt beëindigen en je
hebt een negatief saldo, dan moet je contact opnemen met de kerngroep om te
bezien hoe de schuld afbetaald kan worden.
Wanneer je je deelnemerschap wilt beëindigen en je hebt een positief saldo, dan
vervalt dat saldo aan de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.

Wanneer mijn partner/huisgenoot mee wil doen, moet die dan ook deelnemer
worden?
Dat hangt ervan af. Wanneer er sprake is van een gezamenlijk deelnemerschap
onder één deelnemernummer, zijn er geen consequenties. Wil die partner echter
een eigen deelnemersnummer hebben, dan moet hij/zij ook deelnemer worden van
de LETS-ruilkring en wordt voor hem/haar een eigen administratie bijgehouden.
Hiervoor is nada-contributie verschuldigd. De euro-contributie blijft ongewijzigd
zolang de partners op één adres wonen.
                     9
Ik wil mijn keuken laten verbouwen. Mag ik meer dan 500 nada’s sparen
voor een klus van deze omvang?
Dat kan alleen in overleg met de nada-administratie. Hiervan wordt dan een aparte
aantekening gemaakt.

Wat is een mail-buddy?
Dat is iemand van de ruilkring die bij je in de buurt woont en die jou op de hoogte
houdt van de berichtgeving. Als je zelf geen e-mail hebt, kan je met zo iemand
een overeenkomst sluiten. Zo’n overeenkomst kost je één nada per maand. De
kerngroep betaalt aan de mailbuddy één nada per maand, zodat deze persoon 2
nada per maand voor zijn diensten ontvangt.
                    10
Reglement LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.

1. Een dienst wordt betaald met nada’s.
2. De deelnemer start met 0 nada’s.
3. De deelnemer beslist zelf over wat hij of zij aanbiedt of vraagt en aan wie.1
4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van uitgevoerde
  werkzaamheden en/of gemaakte afspraken.
5. Een deelnemer is niet verplicht een transactie aan te gaan.
6. De aanbieder en ontvanger bepalen in onderling overleg het ruiltarief.
7. Voor een dienst van 1 uur kunnen maximaal 8 nada’s worden vergoed.
  Deelnemers kunnen hier in onderling overleg van afwijken. Als bij aanvang van
  de dienstverlening geen afspraken over de beloning zijn gemaakt, dan geldt een
  tarief van 8 nada’s per uur.
8. De deelnemer wordt geacht actief deel te nemen.
9. De ontvanger van de nada’s geeft het aantal nada’s dat hij of zij heeft verdiend
  door aan de nada-administratie, door middel van een cheque, getekend door
  beide deelnemers.
  Degene die de dienst levert en de nada’s ontvangt, levert de cheque in.
10. Alleen ondertekende cheques die binnen één maand na ondertekening
  ingeleverd zijn, worden verwerkt.
11. Geconstateerde fouten op de saldolijst dienen binnen 14 dagen na publicatie
  gemeld te worden bij de administratie.
12. De kerngroep biedt binnen haar mogelijkheden de ondersteuning, die wenselijk
  is, om tot een geslaagde ruil te komen.
13. De kerngroep zorgt ervoor dat vraag en aanbod, de deelnemerslijst en het aantal
  nada’s per deelnemer worden bijgehouden.
14. De kerngroep bepaalt het aantal nada’s dat de deelnemer positief of negatief
  mag staan. (Momenteel 500 nada.)
15. Minimaal elk kwartaal ontvangt elke deelnemer een overzicht van zijn/haar
  nada-saldo.
16. Alle ‘schriftelijke’ communicatie gaat via e-mail. Deelnemers die geen
  beschikking hebben over e-mail kunnen een mail-buddy-overeenkomst aangaan.
17. De kerngroep is niet verantwoordelijk voor de tot stand gekomen afspraken die
  deelnemers onderling maken.
18. De kerngroep is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is bij de
  uitvoering van de diensten.
19. De kerngroep heeft de bevoegdheid deelnemers te weigeren of te royeren.
20. Deelname verplicht tot het betalen van een bijdrage in euro’s en nada’s. De
  euro-bijdrage wordt per automatische incasso geïnd. Afdracht van de nada-
  bijdrage vindt plaats via de nada-administratie.
21. Beëindiging van het deelnemerschap met een negatief saldo is slechts mogelijk
  in overleg met de kerngroep.
22. Bij beëindiging van het deelnemerschap vervalt een positieve nada-stand aan de
  LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.
23. Elk jaar vervalt vraag & aanbod van vóór 1 januari het jaar ervoor.
 1
   Binnen wettelijke kaders en maatschappelijke waarden en normen.
                         11
             Invulinstructie nada-cheque

Hieronder zie je een voorbeeld van een nada-cheque. De nummers in de vakjes
verwijzen naar de omschrijving die er onder staat.

Gegevens van de                                            Gegevens v.d. nada-
nada-gever            Nada-cheque LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.            ontvanger
Naam gever    1        Naam gever    1          Naam ontvanger  8      Naam ontvanger     8


LETS-no gever 2          LETS-no gever    2        LETS-no ontvanger   9    LETS-no ontvanger      9


Dienst    3          Dienst    3              datum  5        Dienst       3


Nada’s 4     datum  5    Nada’s 4     nada’s in letters    7             Nada’s 4     datum     5


Handtekening gever      6  Handtekening gever       6  Handtekening ontvanger  10  Handtekening ontvanger       10
Voor de nada-
ontvanger             Dit deel is voor de nada-administratie               Voor de nada-geverAlgemeen: De nada-cheque bestaat uit drie delen:
een deel (links) voor de persoon die de nada's ontvangt,
een deel voor de nada-adminisatratie (het middelste deel) én
een deel (rechts) voor de ontvanger van de dienst, de betaler of gever van de nada's.
In te vullen bij de cijfers:
  1. Hier vul je de naam in van degene die de dienst ontvangen heeft, de betaler van
    de nada's.
  2. Elke deelnemer heeft een eigen (uniek) LETS-nummer (zie namenlijst). Dát
    nummer vul je hier in.
  3. Hier schrijf je in één of twee woorden welke dienst verleend is.
  4. Bij 4 vul je het aantal nada's in dat je afgesproken hebt voor de dienst.
  5. Vul hier de datum in waarop de dienst verleend (of afgerond) is.
  6. De handtekening van de ontvanger van de dienst, de betaler/gever van de nada's.
  7. Om leesfouten bij de administratie te voorkomen, de hoeveelheid nada's in tekst,
    bijvoorbeeld: "vier".
  8. Hier vul je de naam in van degene die de dienst verleend heeft, de ontvanger van
    de nada's.
  9. Hetzelfde als bij 2, maar nu van de ontvanger van de nada's.
  10. De handtekening van degene die de dienst geleverd heeft, de ontvanger van de
    nada's.

Na volledige invulling van de cheque, knip je deze in drieën.
De ontvanger van de nada’s dient er voor te zorgen dat het middelste deel van de
cheque binnen een maand bij de nada-administratie terecht komt om verwerkt te kunnen
worden.

                               12
     Mogelijke activiteiten voor het ruilen van diensten

VERVOER              leggen vloerbedekking    haak-/breiles
                  tegelvloer leggen      veranderen van kleding
(uit)lenen
                  houten vloer         wassen van kleding
materieel/materiaal
                  (parket/laminaat) leggen   strijken van kleding
aanhanger
                  reparaties aan meubilair
auto (met of zonder                       tuin/planten
                  repareren van elektrische
chauffeur)                           gras maaien
                  apparaten
bestelauto                           tuinonderhoud
                  tegelzetten         snoeien (workshop)
les en onderhoud          behangen           bestraten
cursus fietsonderhoud       bouwkundige adviezen
                                ophogen tuin
kleine reparaties aan auto     bouwtekeningen maken     tuinontwerp/-advies
autorijles             (uit)lenen gereedschap    onderhoud van moestuin
plakken van (brom)
                  hulp in huis         siertuin workshop
-fietsbanden
                  boodschappen doen      moestuin workshop
onderhoud van fiets
                  planten verzorgen tijdens
repareren (brom)fiets                      UITERLIJK, INNERLIJK
                  vakantie
autowassen
                  opruimen           lichamelijke verzorging
vervoer              schoonmaken licht/zwaar   pedicure
mee-rijden             decoratie          manicure
hulp bij verhuizen         gordijnen naaien       schoonheidsbehandeling
vrachtvervoer           kussens maken        nek- en schoudermassage
bezorgen van folders/brieven    borduren           voetreflexzone-therapie
                  interieuradvies       haren knippen
IN EN OM HET HUIS
                  kleuradvies         hair extensions
baby’s/kinderen          bloemschikken, workshop   invlechten
oppas ’s avonds                         kunstharsnagels
oppas (overdag)          eten
                                tatoeages
planten water geven        catering
                                piercings
kookles voor kinderen       hartige taarten bakken
                  taart/gebak/koekjes     sport/fitness
organiseren kinderfeestjes
                  tapas            personal trainer
dieren               hulp bij organisatie feest  (uit)lenen fitnessapparatuur
honden uitlaten          zelfgemaakte jam/chutney   (uit)lenen zonnehemel
poezen verzorgen          biologisch groentepakket   sportmassage
hondenoppas            salades           zwemles
doe-het-zelf            honing            looptraining
klussen in huis          rijsttafels         tennisles
boren               ontbijtservice        yoga
schilderijen ophangen etc.     dieetadviezen        rollerskateles
timmerklussen                          schaatsles
                  kleding
loodgieterklussen                        nordic-walking(les)
                  ritsen inzetten
dakgoot reinigen/repareren     verstelwerk         diversen
repareren van           kleding maken        dieetadviezen
elektraleidingen          breien            goed gesprek/luisterend oor
schilderen binnenshuis       verven van kleding
schilderen buitenshuis       naailes
                         13
 Mogelijke activiteiten voor het ruilen van diensten -
            vervolg

ALTERNATIEVE         contact
                                vakantieaccommodatie
GENEESWIJZEN         eetgroep gezocht         buitenland
                                kampeeradressen
astrologie/tarot       uitgaanspartner
                                adviezen over
tarotconsult         dansen
                                vakantiebestemmingen
geboortehoroscoop maken    bioscoop/ theaterbezoek
reiki-behandeling       wandelen en/of fietsen      (ZAKELIJKE)
overige new age        feest              DIENSTVERLENING
bachremedie          organiseren van bruiloft,    computer
aura reading         vrijgezellenfeest, evenement,  hulp bij installeren van
handlezen           kinderpartijtje etc.       software
aardstralen          versieren            hulp bij installeren van
wateraders          opruimen na een feest      modem en
chakra reading        afwashulp            internetprogramma’s
handoplegging         bediening bij feest/partij    hulp bij maken van websites
healing            catering             scannen van foto’s
               disk-jockey           les in computerprogramma’s
diversen
               TAAL, TEKST EN          (Word, Excel, PowerPoint
homeopathie
                                etc.)
iriscopie           CONVERSATIE
                                hulp bij converteren van
hypnotherapie
               tekst en conversatie       bestanden
acupunctuur          conversatie moderne talen    hulp bij scannen van
meditatie           voorlezen            virussen/installeren
VRIJE TIJD EN         boeken (uit)lenen        virusscanner
CULTUUR            vertalen van teksten in en uit  computerles voor beginners
               moderne talen          computer helpdesk
vrije tijd/cultuur      hulp bij lezen en schrijven
voorlezen                           kantoorwerk
               inspreken cassettebandjes
museumbezoek                          typen van verslagen en
               corrigeren van teksten
activiteiten begeleiden                    brieven
               redigeren van teksten
boekenruil                           hulp bij het maken en
               opstellen en corrigeren van
                                verzenden van mailings
muziek            brieven
pianoles                            hulp bij het invullen van
               schrijven van (reclame)
blokfluitles                          belastingbiljetten
               teksten
gitaarles                           hulp bij administratie
               ontwerpen van visitekaartjes
(uit)lenen muziekinstrument                  hulp bij boekhouding
               ontwerpen van drukwerk
zangles                            opruimen/archiveren
               ontwerpen van brochures
pianostemmen                          notuleren
               les               telemarketing
muziek via computer
               bijles (wiskunde, taal,     voorbereiding presentatie
optreden           scheikunde, natuurkunde,     juridische adviezen
muziek bij feesten en     etc.)              hulp bij opstarten eigen
partijen           huiswerkbegeleiding       bedrijf
               stamboomonderzoek        hulp bij opstellen van
foto, film en video
opnemen van tv-        vakantie             curriculum vitae
programma’s          vakantieaccommodatie       sollicitatiebrieven
maken van videofilms     Nederland            hulp bij invullen formulieren
samenstellen van fotoboeken                  persberichten schrijven


                      14

								
To top