Rett tiltak til rett tid

Document Sample
Rett tiltak til rett tid Powered By Docstoc
					  God kommunikasjon med små barnMarte meo metoden – en praktisk anvendelse av nyere
   forskning om små barns dialogkompetanse


        Verdensdagen for psykisk helse
          Bergen 3. oktober 2009
            Dag Skilbred                         1
    Marte meo – en kommunikasjonsbasert
        veiledningsmodell


–  Maria Aarts
–  Ikke utledet fra spesifikk teori
–  Systematiske observasjoner og kliniske erfaringer
–  ”Naturens egen oppskrift”
–  Teorier fra spedbarnsforskning kan forklare og
  utdype prinsippene som ligger til grunn for Marte
  meo metoden (Trevarthen, Stern, Smith og Ulvund)


                          2
Effektstudie
        3
    Syv prinsipper for en utviklingsstøttende
          kommunikasjon


To første kontaktetablering – fem siste hva den voksne gjør med
          den kontakten som er etablert

   Kommunikasjon er utrolig nyansert - forenklinger!

      Unngå å bli ”kommunikasjonsparanoid”!

          Våg å stol på dere selv!

      Dere er eksperter på egne barn!
                               4
        ”Krig””Førkrigstid”      ”Etterkrigstid”
                      5
(1) Den voksne søker informasjon om hvor
  barnet har sitt oppmerksomhetsfokus

– Barnets oppmerksomhet kan være rettet mot andre personer,
 mot objekter eller forhold i barnet selv
– Observasjon fra den voksne vil registreres av barnet
– Basis for utviklingsstøtte
– Tydelige og mer utydelige signaler
– ”Kelnerblikk”
– Den voksnes iver og nysgjerrighet etter å oppfatte hva barnet
 er opptatt kan utløse gjensidighet

Blir barnet sett i sitt fokus slik at omsorgspersonen får
 informasjon om hva barnet trenger?


                               6
7
   (2) Den voksne bekrefter barnets
      oppmerksomhetsfokus
– Bekreftelse gir barnet opplevelse av å bli sett og
 hørt
– Barnet får opplevelse av å være betydningsfull
– ”Den som reagerer på meg er interessert i meg, og
 blir interessant for meg”
– Verbalt/nonverbalt
– Barn som ikke blir bekreftet?

– Kan barnet oppdage at den voksne har oppfattet
 dets fokus slik at barnet opplever seg sett?
                            8
(3) Den voksne avventer barnets reaksjoner på
         sin aksjon


 - Gi barnet den tida det trenger – tilpasning av tempo
 – Ikke vær for ambisiøs, la barnet ”omsette” sine
  inntrykk
 – Når barnet får oppleve at svaret det har er
  interessant, påvirkes det bildet det får av seg selv i
  forhold til andre

     Får barnet tid og rom til å reagere?

                            9
(4) Den voksne benevner det som skjer og skal skje, og
  benevner det som oppleves og det som skal kunne
           oppleves
 - Gjennom tilpasset stemme, toneleie og et ”godt” ansikt
  legger barnet merke til at vi er tilstede
 – Benevningen støtter barnet til selvregistrering, og språklig
  ved at det får ord for sine opplevelser og handlinger
 – Ledelse til mestring
   » Skrittvis fortelle barnet hva du ønsker det skal gjøre
   » Unngå å si hva barnet ikke skal gjøre
   » Unngå å stille spørsmål i situasjoner du selv bør ta styring
 – Aktiv benevning virker vitaliserende på barnet og forsterker
  barnets konsentrasjon
 – Kan bidra til aktiv turtaking

                                   10
    En liten dialogsekvens rundt forkostbordet

Barnet (4): Bruker du dette reisevekkeruret, mamma?
Mor:    Ikke akkurat nå, men vi bruker den når vi skal ut å
      reise, når vi skal til Italia f. eks. er den lur å ha med
Barnet: Hvorfor det?
Mor:    Hvis vi skal stå tidlig opp om morgenen tar den
      vekkerklokka så liten plass
(Pause)
Mor:   Hvis vi trenger vekkerklokke om morgenen (latter),
     men det er ikke så sikkert
Barnet: Jeg har i hvert fall lyst til å sove lenge om morgenen
Mor:   Ja (nikker)

                                    11
Benevning forts……


 Får barnet hjelp til konsentrasjon/selvbevissthet og
 språk ved at den voksne snakker om det barnet gjør
            og opplever?

 Får barnet hjelp til struktur ved å vite hva som skjer,
        har skjedd og skal skje?
                            12
(5) Den voksne gir anerkjennende bekreftelse på
         ønsket atferd

 – Barnet får tilbakemelding på at det er en positiv
  sammenheng mellom voksnes forventning og barnets
  handling
 – Barnet blir sett og anerkjent i det som det gjør
 – Ulike former for bekrefting av ønsket atferd
 – Anerkjennende markering av ønsket atferd bør være tydelig,
  men ikke overdrevet

  Får barnet vite at det er på rett vei ved at den voksne gir
  anerkjennende signaler når barnet gjør som ønsket, slik at
    barnet kan oppleve mestring og positivt selvbilde

                              13
(6) Den voksne triangulerer barnet til ”verden” ved å
presentere personer, objekter og fenomener for barnet

  – Det første triangelet mor, far og barn
    » Mor: Se, der kommer pappa med håndkleet ditt, så godt
        det er når han tørker deg
  – Med basis i relasjonen til barnet kan den voksne presentere andre
   personer, fokus og opplevelser
    » Far: Der kommer Anne, hun skal begynne i barnehagen
       din
  – Barnet kan få hjelp til å presentere seg selv
    » Far: Hørte du Ola, Per har vært i England, kan du ikke spørre han
     hva de gjorde på
  – Barnets evne til sosial interaksjon utvikles

 Får barnet støtte til å reagere på andre og presentere seg selv adekvat


                                       14
(7) Den voksne tar ansvar for en tilpasset og gjensidig
       markering av avslutninger

 – Den voksne er oppmerksom på stoppsignaler
   » Mor: Åh, så søvnig du ble nå, jeg tror det er på tide at du
     legger fra deg tegnesakene i esken der, så ...
 – Den voksne markerer at avslutning nærmer seg
   » Far: Nå skal vi snart i barnehagen, du kan sette boken
      opp i hyllen…. Fint! Og så kan du hente støvlene
      dine… sånn ja! Da er vi klar!

   - Gode avslutninger gir barnet mestringsopplevelser

      Får barnet støtte til fullføring og derved
              mestring?
                                   15
       Typologi (Mossige)

     Modne  Umodne  Pseudomodne

Voksen
Barn
                     16
         Litteraturtips


– Skilbred, D. (2005): Marte meo metoden. I:
 Schelderup, L., Omre, C., Marthinsen, E. (red.):
 Nye metoder i et moderne barnevern. Bergen:
 Fagbokforlaget
– Hedenbro, M. & Wirtberg, I. (2002): Samspillets
 kraft. Oslo: Kommuneforlaget
– Hafstad, R. & Øvreeide, H. (2004): Marte meo – en
 veilednings og behandlingsmetode. Tidsskrift for
 Norsk Psykologforening, 41, s. 447-456

                         17
TAKK FOR MEG!
        18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:10/4/2012
language:Norwegian
pages:18