Corporate Tax Planning 8 by qLq9rW

VIEWS: 71 PAGES: 5

									                                  Promotion
                        สมาชิก MPI 6,000 บาท, บุคคลทัวไป 7,000 บาท
                                      ่

        Corporate Tax Planning
              การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ รุ่น 8
    สั มมนาวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมสวิสโซเทลนายเลิศ ปาร์ ค (ถ.วิทยุ)

              ี    ึ
  “ถ่ ายทอดโดยอาจารย์ ผู้มความรู้ ลกด้ านภาษี สามารถฟังเข้ าใจได้ ง่าย”
    หลักการและเหตุผล
     ภาษีถือเป็ นต้นทุนประเภทหนึ่งของกิจการ
  ู้
มีผบริ หารน้อยรายที่ตระหนักถึงความสาคัญในการวางแผนภาษีอากร ทั้งๆ ที่เป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารธุ รกิจ
และมีผลโดยตรงต่อกาไรหรื อขาดทุนของกิจการ อย่างไร
                ้
ก็ตามการวางแผนภาษีอากรที่ดีตองไม่กระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของกิจการและต้องไม่กระทบต่อบัญชีกร
ะแสเงินสดของกิจการอีกด้วย
   กิจการที่ไม่มีการวางแผนภาษีอากร
     ้
อาจทาให้ตองเสี ยภาษีมากเกินกว่าความเป็ นจริ งและยังส่ งผลต่อความแข็งแรงของบัญชี กระแสเงินสดด้วย
    วัตถุประสงค์
         ู้
    เพื่อให้ผบริ หารกิจการได้ตระหนักเรี ยนรู ้แนวทางและวิธีการวางแผนภาษีอากร
เพื่อนากลับไปใช้ในการบริ หารกิจการและธุ รกิจของตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

   วิธีการฝึ กอบรม
      บรรยาย
      กรณี ศึกษา (Case Study)
      อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   กลุ่มเปาหมาย
      ้
       ้                  ้ั
      ผูบริ หารระดับสู ง หรื อ ท่านกรรมการผูจดการ
         ้
      ผูประกอบการกิจการ
            ้
      CFO หรื อผูบริ หารทุกแผนก
        ้
      ผูที่สนใจด้านการวางแผนภาษีของธุ รกิจ
สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
 9.00 – 10.30 น.      รู ปแบบองค์กรธุรกิจเพื่อการภาษีอากร
              ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
              แนวคิด- ทฤษฎี และแนวทางกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์การวางแผนภาษีอากร
 10.45 – 12.00 น.     การวางแผนภาษีอากร ระดับ "Micro"
               การบริ หาร “รายรับ – รายจ่าย”
               การวางแผนภาษีหก ณ ที่จ่ายกับสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาซื้ อขาย
                        ั
               สัญญาบริ การ สัญญารับเหมา สัญญาเช่า สัญญาสิ ทธิ์ สัญญาร่ วมทุน
               สัญญาเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Contact)
 13.00 – 14.45 น.     การวางแผนภาษีอากร ระดับ "Macro"
                           ้
               การวางแผนภาษีอากรผูบริ หาร หรื อ เจ้าของกิจการ
               การวางแผนภาษี “ทางการเงิน และการควบรวมกิจการ”
               การจัดโครงสร้าง “กลุ่มบริ ษท บริ ษทในเครื อ”
                             ั   ั
               การวางแผนภาษี “ผลขาดทุนสะสม”
               การวางแผนภาษี “ค่าใช้จ่ายทางทางบัญชี และรายจ่ายต้องห้าม”
 15.00 – 16.30 น.     การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ (cross- border tax planning) และ
                         ั     ้
              บทบาทสาคัญของอนุสญญาภาษีซอนต่อการวางแผนภาษีอากร
                                 ้             ั
              หลักการร่ วมระหว่างอนุสัญญาภาษีซอนและประมวลรัษฎากร กรณี จดเก็บภาษี
                          ั
              จากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทต่างประเทศ
              การจัดเก็บภาษีกรณี ค่าสิ ทธิ และค่าบริ การ
                                            ั
              การใช้ประโยชน์จากกฎหมายภายใน (Royal Decree) และอนุสญญาภาษีซอน   ้
              การใช้ประโยชน์จากระบบภาษีของประเทศอื่น (lower/exempt tax country)
              Tax Haven Approach
              การจัดเตรี ยมเอกสาร

           Coffee Break 10.30 – 10.45, 14.30 – 14.45 น.  Lunch 12.00 – 13.15 น.

                                ่
              ..เก็บชั่ วโมงของผู้ทาบัญชี ได้ (อืนๆ) ได้ 5.30 ชั่วโมง..
   >> สามารถนาค่าอบรมไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการเสี ยภาษีได้ถึง 200% ช่วยให้บริ ษทเสี ยภาษีลดน้อยลงมาก <<
                                           ั
วิทยากรโดย อาจารย์ ชนก ช่ างเรียน
      Managing Partner, สานักกฎหมาย Channel Law & Advisory และ บริ ษทที่ปรึ กษาการลงทุน Strategic Legal
                                     ั
      Resources Limited
      เคยเป็ นที่ปรึ กษาของสานักกฎหมายระหว่างประเทศ
      อาจารย์พเิ ศษบรรยายวิชากฎหมาย และภาษีอากร มหาวิทยาลัยชั้นนาต่าง ๆ
      อาจารย์ผบรรยายวิชาการวางแผนภาษีอากรในหลักสูตร The Boss และ Finance for the Boss ของ MPI
           ู้
ประสบการณ์
      Executive Vice President บริ ษทเงินทุน เอส จี สิ นเอเซีย จากัด (มหาชน)
                     ั
      ที่ปรึ กษาธนาคาร Sociate Generale, และกลุ่มสถาบันการเงินฝรั่งเศส
      ที่ปรึ กษาบริ ษทหลักทรัพย์ และบริ ษทข้ามชาติหลายแห่ง
              ั          ั


                    นานาทัศนะของผูผ่านการสัมมนา
                           ้
                   ั
คุณทิวาพร นิลนนท์ กรรมการผู้จดการ บริษัท วอท อัพ จากัด
   ก า ร ว า ง แ ผ น ภ า ษี อ า ก ร             เ ป็ น ค ว า ม รู ้ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง
    การที่ มี ผู ้เ ชี่ ย วชาญอย่ า งอาจารย์ ช นกได้ ก รุ ณามาถ่ า ยทอดมุ ม มองด้ า นกฎหมายและธุ ร กิ จ -ภาษี อ ากร-บั ญ ชี
                  ั
    ทาให้เห็นภาพรวมได้ชดเจนมากยิงขึ้น  ่

คุณสมปอง พุ่มโพธิ์งาม Finance & Admin Manager บริษัท ชู เซ็น (ประเทศไทย) จากัด
   วิทยากรมีความรู ้และถ่ายทอดการสัมมนาเป็ นอย่างดี เข้าใจง่าย
    ตอบคาถามได้ตรงประเด็นและทาให้ผูร่วมสัมมนามองเห็นภาพได้ชดเจนมากยิงขึ้น
                       ้              ั    ่
   หลักสูตรนี้ดีมาก เพราะได้ความรู ้เพิ่มเติมที่จะนาไปใช้ในบริ ษท ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทประหยัดภาษีได้มากทีเดียว
                                  ั          ั
     อาจารย์อธิบายได้ดีทาให้เข้าใจได้ง่าย เพราะเป็ นการยกตัวอย่างไม่ยากเกินไป
                        ่
             สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที่... คุณกรรณิกา , คุณศิริภรณ์
       โทร. 0-2992-2122 ต่ อ 11 หรือ 081-497-7746 E-mail: Kannika@trainingmpi.com
Corporate Tax Planning รุ่น 8
  อัตราค่าสัมมนา    7,000 บาท           ่
                            ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………………………
      ู   ่
  + ภาษีมลค่าเพิม 7 %   490 บาท            ่
                            ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………..……
          ่่
  - ภาษี หัก ณ ทีจาย 3% 210 บาท           เลขที่บตรประชาชน ……………………………..………………
                               ั
  ยอดสุทธิ       7,280 บาท          ตาแหน่ง ………………………………………….…………….
                                    ่ ู้
                           อายุ ……………………เลขทีผทาบัญชี...................................
สามารถนาค่ าอบรมไปหักเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเสี ยภาษีไ บริษท ……………………………………………………………
                             ั
            ด้ ถึง 200%           ธุรกิจ / สินค้า …………………………………………………….
                            …………………………………..…………………………………ที่
  ราคานี้ รวมแฟ้ ม เอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
                             ้
                            ตัง…………………………………………………………..……
            ั
       และวุฒิบตร เรี ยบร้อยแล้ว
                            …………………………………….………………………………
                            โทรศัพท์ …………………………………………………………
ชาระค่ าสั มมนาโดย
                            แฟกซ์ ……………...……………………………………………
1. โอนเช็คสังจ่าย ในนาม
       ่
                            มือถือ ……………………………………………………………
บริษัท แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จากัด หรื อ
MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY CO., LTD. E-mail : ………………..……….……………………………
                            Facebook Email / Url ………………………………………..

2. ชาระค่าสัมมนาผ่านทางธนาคาร ได้ดงนี้ั        Website : ………………….………………………………
  ธนาคารกรุ งเทพ สาขารังสิ ต             ทราบจาก …………………………..………………………
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 165-3-05629-9         ้
                            ผูประสานงาน …………………………..……………………
   ธนาคารกสิ กรไทย สาขารังสิ ต
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 183-1-05634-3
                                      ่
                             สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที่ คุณกรรณิกา, คุณศิริภรณ์

    เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 3-18100-570-3           โทร. 0-2992-2122 ต่ อ 11 081-497-7746
     เลขที่ 300/209-210 หมู่ 13 ต.คูคต          หรือส่ งใบสมัครเพือสารองที่แฟกซ์ 0-2992-2204
                                        ่
      อ. ลาลูกกา จ. ปทุมธานี 12130                Email:Kannika@trainingmpi.com

								
To top