PowerPoint Presentation by WT9OlU41

VIEWS: 5 PAGES: 16

									CERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE
   MARKETING



Tema 6
An univ.2010-2011
Sem.2, MKS+BBMK M

   Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI  1
                    Motto: Nicio companie n-ar trebui să ia
                 decizii importante dacă nu deţine informaţii
              despre clienţi, concurenţă şi canalele de distribuţie.
                                    Ph. Kotler


Tema 6: Ancheta şi sondajul în marketing
  1. Particularităţile anchetei şi sondajului
  2. Prezentarea principalelor anchete şi sondaje
     A)Sondaje faţă în faţă (personale)
     B) Sondaje prin telefon
     C) Sondaje prin poştă
     D) Sondaje asistate de calculator
     E) Sondaje prin Internet




            Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI               2
1. Particularităţile anchetei şi sondajului
  Ancheta - o metodă complexă utilizată în culegerea informaţiilor în
  cercetările de marketing direct de la purtătorii lor
     anchete exhaustive (globale) în care sunt abordaţi toţi subiecţii
     vizaţi, sunt realizabile când numărul acestora este mic
     anchete selective bazate pe eşantioane reprezentative de
     subiecţi, la care se face apel când colectivităţile din care sunt
     extrase sunt mai mari, sunt majoritatea cercetărilor de marketing
  Ancheta selectivă sau sondajul - o metodă de culegere a datelor
  primare, pe baza unui chestionar, administrat unui eşantion
  reprezentativ de respondenţi




            Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI           3
       Caracteristicile anchetei
  se realizează cu tehnici standardizate (numărul, ordinea şi formularea
  întrebărilor sunt stabilite foarte clar de la începutul cercetării şi nu sunt
  permise abateri de la schema de realizare a anchetei);
  utilizează ca instrument chestionarul;
  se aplică pe un eşantion reprezentativ, în comparaţie cu o populaţie mare;
  colectarea informaţiilor vizează informaţii relativ simple, deoarece
  standardizarea instrumentului presupune o formă simplă;
  prelucrarea datelor anchetei se face prin proceduri statistice standard,
  bazate pe calculul frecvenţelor cu care apar diferitele variante de răspuns ale
  fiecărei întrebări;
  se realizează strângând informaţia de la persoane luate în mod individual;
  se realizează cu ajutorul operatorilor de anchetă, numiţi mai des operatori de
  interviu;
  este o metodă cantitativă de abordare a realităţii.


             Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI               4
               Terminologie
  Termenul de sondaj este, în general, utilizat în statistică ca sinonim pentru cercetare
   selectivă.
  În domeniul investigaţiilor sociale, se utilizează frecvent expresia de sondaje de opinie
   pentru a desemna un tip de anchetă, cea efectuată pe diferite probleme de interes public
   şi care urmăreşte să surprindă părerile, atitudinile, evaluările oamenilor legate de
   aceste probleme.

În marketing, sondajul este o metodă de cercetare care se deosebeşte de celelalte metode
  de culegere a datelor pe care le au la dispoziţie cercetătorii de marketing:
 comunicarea cu respondentul are loc verbal, în scris sau prin intermediul
  calculatorului, deosebindu-se de investigarea surselor secundare şi de observare;
 reprezentativitatea eşantionului – informaţiile pot fi astfel extinse la nivelul populaţiei
  ţintă
 caracterul preponderent cantitativ – majoritatea obiectivelor sondajului vizează
  cuantificarea datelor, în vederea proiectării lor la nivelul populaţiei cercetate.


               Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI                  5
      2. Principalele tipuri de
        anchete / sondaje
  În funcţie de modul   de comunicare cu
  respondenţii, există categoriile de cercetări
  selective:
     sondaje faţă în faţă(personale)
     sondaje prin telefon

     sondaje prin poştă

     sondaje asistate de calculator

     sondaje online pe Internet




         Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI  6
A. Sondajele faţă în faţă (personale)

Sondajul la domiciliu     Sondajul prin          Sondajele în rândul
               interceptare în locuri      organizaţiilor
               publice cu trafic intens
-mediul    comod    de - costurile mai mici,       - la sediul sau la o unitate
desfăşurare a respondentului, - eficienţa sporită,       componentă a organizaţiei
- durata chestionarului mai -culegerea rapidă a datelor,    din care face parte
mare,                             respondentul potenţial
               - organizarea      unor
-lungimea şi complexitatea demonstraţii,            pentru a comunica faţă în
chestionarului mai mari                    faţă cu acesta (manageri
               --monitorizarea operatorilor.  sau specialişti-ingineri,
                                economişti, arhitecţi,
                                profesori, arhitecţi,
                                doctori, jurişti )




              Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI                 7
       Avantaje-dezavantaje ale
        sondajelor personale
  feedback –ul operatorului          lipsa caracterului anonim –
  clarificarea   şi   detalierea      reticenţa faţă de întrebările
  răspunsurilor                 sensibile sau aspectele legate de
                         informaţii   confidenţiale,  se
  gradul   de   completare   a     impune ca operatorul de interviu
  chestionarelor este influenţat de       să folosească tehnica persoanei a
  prezenţa operatorului,            treia.
  rata de răspuns cea mai mare         erori   sistematice   datorate
  (70-80%) şi cele mai puţine erori       operatorului – lipsa abilităţilor
  utilizarea de mostre şi ajutoare       necesare, precum şi distorsionarea
                         deliberată de operator.
  vizuale
                          costul – distanţa spaţială faţă de
  permit o diversitate de întrebări      respondenţi,     complexitatea
  permit realizarea unor sondaje        chestionarului,       numărul
  de lungă durată (30-90 minute)        nonrespondenţilor etc.


             Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI                8
        B. Sondajele prin telefon

  Se realizează prin adresarea întrebărilor de către operatorul de interviu şi
  primirea răspunsurilor de la persoanele chestionate prin intermediul
  telefonului
  Iniţial a fost folosit sondajul telefonic realizat de la domiciliul operatorului
  de interviu, astăzi există sondajul telefonic realizat de la un amplasament
  central, care face posibilă realizarea unui număr mare de interviuri într-un
  timp scurt ( se pot realiza 500- 1000 de interviuri într-o singură seară).
  Comunicarea prin telefon solicită din partea operatorului de interviu o bună
  stăpânire a tehnicilor de comunicare
  Este necesar ca:
      operatorul să aibă o voce prietenoasă,
     să se prezinte şi
     să ofere informaţii care să răspundă la întrebările pe care şi le pune
     interlocutorul în privinţa apelului telefonic (de ce a telefonat, ce anume doreşte,
     cât va dura apelul, de ce este necesar interviul, care este organizaţia pentru
     care lucrează operatorul).

              Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI                   9
       Avantajele-dezavantajele
       sondajelor prin telefon
  natura imperativă a telefonului –     eroarea datorată cadrului de
  costurile relativ mai mici –        eşantionare – orice listă a
                        abonaţilor   telefonici  dintr-o
  rapiditatea culegerii datelor –       localitate este afectată de erori
  rata finală de răspuns (80%) –       sistematice,
  răspunsuri la întrebări jenante –      durata limitată a interviului
                        (max 10-15 minute),
  absenţa influenţei înfăţişării
  operatorului                 imposibilitatea      utilizării
                        mijloacelor vizuale
                         reticenţa de a furniza anumite
                        informaţii privind veniturile şi
                        situaţia financiară a respondenţilor
                         dificultăţi legate de înregistrarea
                        completă a răspunsurilor
                         necesitatea recontactării


            Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI              10
        C. Sondajele prin poştă
  constă în expedierea poştală a exemplarelor de chestionar unui eşantion de
  respondenţi preselectaţi, care le completează şi le returnează echipei de
  cercetare tot prin intermediul poştei.
  Pe lângă chestionar, respondenţii primesc prin poştă:
     o scrisoare referitoare la cercetare pentru explicarea necesităţii completării
     chestionarului;
     un plic autoadresat şi cu taxe poştale preplătite sau plătibile la destinaţie, în care
     se va returna chestionarul la adresa solicitată de cercetători
     o recompensă pentru completarea chestionarului (creioane, pixuri, brelocuri,
     tichete de loterie, sume simbolice, premii acordate unui număr prestabilit de
     persoane care trimit primele chestionarul, înscrierea la o tragere la sorţi cu
     premii atractive etc.).




              Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI                    11
        Avantajele-dezavantajele
         sondajelor prin poştă
  flexibilitatea geografică          erorile datorate cadrului de
  contactarea respondenţilor          eşantionare
  inaccesibili prin alte metode        rata mică de răspuns –
  comoditatea pentru respondent        lipsa   de  control   asupra
  costul comparativ mai mic          completării chestionarului;
  gama largă a informaţiilor care       imposibilitatea clarificării sau
  se obţin
                         detalierii –
  utilizarea de mijloace vizuale –
  pliante, broşuri, cataloage,        răspunsuri   oferite de   alţi
  fotografii                  respondenţi –
  lungimea chestionarului           durata cercetării
  administrarea centralizată a
  chestionarelor
  lipsa erorilor datorate
  operatorului de interviu

             Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI             12
      Sondajele bazate pe chestionare
         autoadministrate
  se caracterizează prin lipsa operatorului de interviu.
  Exemple de chestionare autoadministrate:
     sunt cele plasate de hoteluri în camere pentru a cunoaşte părerea
     clienţilor despre calitatea serviciilor oferite. Clientul are la dispoziţie
     un plic adresat directorului hotelului.
     Alt exemplu îl oferă companiile de transport aerian de călători.
     Revistele efectuează sondaje în rândul cititorilor pentru a afla opinia
     acestora despre calitatea articolelor sau pentru cunoaşterea profilului de
     cititori ai revistei respective.
     Detailiştii realizează sondaje în magazine.




             Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI             13
   D. Sondaje asistate de calculator
  1.Sondajele personale asistate de calculator CAPI (Computer Assisted
  Personal Interviewing- sistem de intervievare personală asistată de computer)
  - denumite şi sondaje interactive.
     Respondentul îşi autoadministrează chestionarul care este prezentat pe
     monitorul unui PC, în prezenţa unui operator. Sondajul este realizat în zone
     publice, în spaţii special amenajate din centre comerciale, în locuri unde se
     desfăşoară conferinţe şi în spaţii expoziţionale. Respondentul aşezat în faţa
     calculatorului utilizează tastatura şi îşi înregistrează răspunsurile, fiind asistat
     de un operator care doar prezintă instrucţiunile de folosire a PC.
  2. Sondajele telefonice asistate de calculator CATI (Computer Assisted
  Telephone Interviewing- intervievare telefonică asistată de computer) sunt
  efectuate de la un amplasament central şi sunt asistate de calculator.
  Operatorul de interviu este aşezat în faţa PC şi, prin intermediul unor căşti
  telefonice echipate cu microfon, adresează întrebările afişate pe ecran.
  Variantele de răspuns posibile sunt precodificate şi introduse direct în
  calculator prin intermediul tastaturii.


              Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI                   14
   E. Sondajele online prin Internet
  prezintă ca forme:
     poşta electronică (e-mail text),
     pagină web simplă (html),
     pagină web interactivă,
     chestionar încărcabil pe calculatorul respondentului.

  costuri de culegere a datelor sensibil mai mici
  timp mai redus de transmitere a chestionarului şi obţinere a răspunsului
  posibilitatea de a utiliza elemente multimedia
  automatizarea chestionarului privind rotirea întrebărilor şi variantelor de
  răspuns
  prelucrarea şi elaborarea de rapoarte se poate face în timp real
  posibilitatea de a lucra pe eşantioane foarte mari de respondenţi
  posibilitatea de a efectua cercetări multinaţionale la costuri naţionale
  rată de răspuns destul de ridicată.
             Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI           15
         Bibliografie selectivă
  Asandei M., Ciochină I., Enache E., Gangone A., Manole S., Cercetări şi
  modelări de marketing. Concepte de bază şi aplicaţii, Ed. Independenţa
  economică, Piteşti, 2010, pp.106- 120
  Cătoiu I.(coord.), Cercetări de marketing. Tratat, Ed. Uranus, Bucureşti,
  2009, pp. 275- 322
  Gherasim T; Gherasim A., Cercetări de marketing, Ed. Economică,
  Bucureşti 2003, pp. 13-18
  Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principiile marketingului,
  Ed. Teora, Bucureşti, 1998, pp. 267-335
  Prutianu, Ş.Anastasiei B., Jijie T., Cercetarea de marketing – Studiul pieţei
  pur şi simplu, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, pp.35- 53
  Stoica Cristina Maria, Alexa Elena Lidia, Cercetări de marketing. Teorie şi
  aplicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, pp. 26-44


             Conf.univ.dr. Mihaela V. ASANDEI            16

								
To top