MANAGEMENT DE PROIECT - Facultatea de Inginerie Electrica by WT9OlU41

VIEWS: 15 PAGES: 23

									 MANAGEMENT DE PROIECT
CURS 4: Formularea proiectului
      partea II         Titular curs: prof. dr. ing. Mircea Covrig
                as. ing. Cristina Gheorghe
          An universitar 2007- 2008, Semestrul I
4. Fundamentarea temei proiectului
Presupune:
 stabilirea nucleului echipei proiectului

 stabilirea obiectivelor proiectului

 defalcarea preliminară a activităţilor

 estimarea timpilor de lucru

 estimarea costurilor

 studiul de marketing - confruntarea cu cerinţele
 pieţei
 finalizarea studiului de oportunitate pornit
4.1 Nucleul echipei proiectului
  Managerul proiectului (MP):
   - este numit înaintea studiilor de fundamentare
   - se ocupă de fundamentarea ideii proiectului
   - poate fi unul din autorii care au emis „idea” proiectului
   - cunoaşte în amănunt problemele pe care le ridică
  realizarea proiectului
   - analizează necesarul de resurse umane
   - alcătuieşte nucleul echipei de conducere

  Nucleul echipei
  - alcătuit din profesionişti cu flexibilitate de acţiune
  - fiecare acoperă mai multe sarcini, deseori diferite
  - responsabilităţile sunt împărţite
  - MP poate coordona uşor activităţile membrilor echipei
  - MP poate acorda atenţia cuvenită fiecăruia
Obligaţiile MP sunt clasificate în:
 - obligaţii majore: definirea obiectivelor, definirea
  preliminară a proiectului
 - obligaţie administrativă: pregătirea
  documentaţiei
 - obligaţie de fond: efectuarea studiului de
  oportunitate

O parte din timpul MP este folosită:
- pentru coordonarea unor activităţi desfăşurate
 în structurile organizaţiei
- la solicitarea unor informaţii sau servicii
4.2 Tema şi obiectivele proiectului
Tema proiectului
  indică rezultatul anticipat al proiectului
  trebuie formulată ca o finalitate nu ca un proces
  se enunţă concis şi la obiect
  permite diferenţierea faţă de alte teme similare
  face referire la „produsul” proiectului şi la calităţile principale
  care îl deosebesc de alte „produse” similare
  se obţine după mai multe iteraţii şi trebuie acceptată de toţi
  cei interesaţi
  are ataşată o abreviere şi câteva cuvinte cheie pentru
  întocmirea ulterioară a documentaţiei
  dacă proiectul este rezultatul unei comenzi primite de la un
  client, tema proiectului corespunde temei comenzii primite
Exemplul 1:
  Formularea „Casă de vacanţă” reprezintă mai degrabă
  un scop şi nu o temă de proiect
  Formularea „Construirea unei case de vacanţă” poate
  reprezenta un scop, dar mai degrabă reprezintă o
  acţiune şi nu o temă de proiect
  Formularea „Construirea unei case de vacanţă
  alcătuită din parter şi etaj” este mai adecvată dar nu
  permite diferenţierea proiectului de alte produse
  similare.
  Formularea „Construirea unei case de vacanţă
  formată din parter şi etaj, pe amplasamentul X”
  reprezintă o temă de proiect
Obiectivele proiectului
  Obiectivul = rezultat concret, măsurabil, limitat în timp care trebuie
  obţinut şi care marchează un progres în atingerea scopului
  proiectului
  trebuie să fie enunţat în termeni SMART:
  Specific = direct legat de scop
  Măsurabil = uşor de evaluat
  posibil de Atins = realizabil, prin faptul că sunt considerate toate resursele:
  umane, financiare, de mediul social, politic, economic, legislativ
  Realist = rezolvă o problemă cu utilitate practică pentru proiect
  determinare de Timp clară = posibil de atins într-o perioadă de timp stabilită
  trebuie ca fiecare obiectiv:
   - să fie clar definit
   - să fie exprimat în termeni precişi
   - să se refere la un singur comportament care trebuie specificat în termeni
  măsurabili
  - să fie formulat ca rezultat final, nu ca un proces
  - trebuie să se evite folosirea prepoziţiei “prin” în formularea obiectivelor, pentru
  a nu atrage astfel explicaţii referitoare la mijloacele de acţiune.
Tipuri de obiectivele în cadrul proiectului:
  Obiectivul general
  - obiectiv de dezvoltare sau obiectiv de impact
  - este obiectivul anticipat pe termen lung al proiectului
  - pentru proiecte propuse sau comandate de către o
  organizaţie obiectivul general se încadrează în
  strategia de dezvoltare a organizaţiei respective
  - pentru proiecte ale persoanelor fizice, obiectivul
  general corespunde cu politica de viaţă a acestora
Exemplul 2:
Pentru proiectul cu tema din exemplul anterior,
 obiectivul general poate fi formulat sub forma:

  „Realizarea unei staţiuni de odihnă în zona Y”,
  dacă beneficiarul proiectului este guvernul
  „Realizarea unui nou sat de vacanţă”, dacă
  beneficiarul este un consiiliu judeţean
  „Îmbunătăţirea condiţiilor de odihnă şi recuperare
  în cadrul familiei”, dacă beneficiarul este o
  persoană particulară
  Obiectivul imediat
  - cuprinde efectele imediate ale proiectului, dorite pentru
  beneficiarii acestuia, cu o formulare precisă a condiţiilor viitoare
  - caracteristica principală = existenţa unui singur obiectiv
  imediat, el cuprinzând efectele dorite de proiect şi explicând
  raţiunea existenţei proiectului
  - atingerea obiectivului imediat va duce la încheierea proiectului

  - formularea obiectivului imediat trebuie să considere priorităţiile
   impuse de beneficiarul proiectului sau de organizaţia care
   propune şi execută proiectul

  - obiectivul imediat al proiectului trebuie să conţină şi informaţii,
   unde este cazul, despre cantitatea de produse ce urmează a fi
   realizate, calitatea produselor, tehnologia utilizată, timpul de
   realizare al proiectului etc.
Exemplul 3:
   Pentru proiectul a cărei temă şi obiectiv general au
  fost precizate în exemplele anterioare, se poate
  defini ca obiectiv imediat:

  „Casă de vacanţă cu finisaje deosebite şi foarte
  bune performanţe termice şi acustice, amplasată în
  zona turistică Z”.

  obiectivul imediat precizează priorităţile proiectului
  în zona obţinerii unor performanţe ridicate, evident
  cu un cost corespunzător.
  Obiectivele intermediare preliminare
  - oferă detalii privind modul de realizare a obiectivului imediat
   - stabilite în termeni lipsiţi de ambiguitate, astfel încât să poată fi
  înţelese şi interpretate similar de către toţi cei interesaţi

  - precizează condiţiile de performanţă – cost – timp impuse,
  condiţii ce sunt interdependente; dacă una din condiţii este
  prioritară, atunci celelalte sunt neglijate
  - permit o analiză preliminară a mijloacelor necesare pentru
  realizarea proiectului
Observaţie:
  Lista definitivă a obiectivelor proiectului va fi întocmită în etapa
  de planificare a acestuia. Această listă poate să conţină în parte
  sau în totalitate obiectivele precizate în etapa actuală de
  fundamentare a proiectului
4.3 Definirea preliminară a proiectului
  reprezintă totalitatea acţiunilor care conduc la obţinerea
  datelor preliminare necesare aprecierii proiectului
  presupune cunoaşterea temei şi obiectivelor proiectului
  presupune estimarea timpului de execuţie şi costului
  estimările se efectuează fără a avea o documentaţie
  tehnică, folosind eventual părţi din documentaţii existente
  estimarea este îngreunată de faptul că timpul alocat
  acesteia este relativ scurt şi nu se poate face o evaluare
  a costului fără a se cunoaşte timpul de execuţie impus
  pentru proiect
  pot fi făcute două tipuri de estimări:
        estimări aproximative bazate pe experienţă; pot
        atinge o acurateţe de ±20%
        estimări comparative bazate pe experienţă şi
        pe compararea cu eforturile depuse la alte
        activităţi similare; pot atinge o acurateţe de ±5%
  estimarea costului/timpului de lucru nu este o ştiinţă exactă
  comportamentul decizional al experţilor poate fi cunoscut
  pe baza rezultatelor anterior obţinute
  eroarea absolută de decizie, x p , făcută de un decident are
  expresia:
           x p  VP  E P

EP = valoarea obţinută după terminarea proiectului
VP = este valoarea evaluată
  valoarea medie a erorilor de decizie este:
                    n

                _   x     pi
                xp   i 1

                       n
n = numărul de proiecte evaluate
  abaterea medie pătratică este:
                      n
                         _
                           
                      xi  x p 
                    i 1     
                p 
                        n

  Caracterul decizional al expertului se stabileşte prin compararea
                _
  valorii medii determinate, x p, cu zero :
  _
  xp
  _  = 0, decidentul echilibrat
  xp> 0, decidentul supra-evaluează, este un decident optimist şi poate
  aduce minusuri la venit
  _
  xp < 0, decidentul sub-evaluează, este un decident pesimist şi poate
  produce plusuri, plusuri care nu sunt planificabile
  pentru a o estimare mai bună se poate utiliza o
  variantă a metodei Delphi:
  pasul I – fiecare specialist face evaluarea independent
  pasul II – se analizează rezultatele iar specialiştii care au
  propus voturile extreme le argumentează în faţa celorlalţi
  pasul III – se reiau paşii I şi II

  valoarea utilizată = valoarea medie a rezultatelor
  obţinute
  dacă se consideră pentru experţi numai experienţa
  proprie, atunci medierea se face prin folosirea
  directă a rezultatelor oferite de aceştia
4.4 Defalcarea preliminară a activităţilor
  Activitatea = un ansamblu de acte fizice, intelectuale, şi morale făcute
  în scopul obţinerii unui anumit rezultat
  Defalcarea activităţilor:
  - este o cale tipică de abordare a problemei de timp şi cost
  - reprezintă o modalitate de reducere a riscului de a omite ceva
  - în faza de fundamentare a proiectului nu pot fi prevăzute decât activităţi
  generale - multe din detalii vor fi cunoscute abia în faza de planificare şi
  implementare a proiectului
  - lista cu activităţiile preliminare va fi completată şi detaliată ulterior
  - activităţiile mari care pot fi luate în considerare sunt: proiectare, realizare
  modele, procurare de echipamente şi materiale, utilizarea unor
  subansamble, testări, asamblare finală, montaj şi verificări, elaborarea
  manualelor de utilizare, aplicaţii software etc.

  activităţile trebuie să ilustreze părţile identificabile şi concrete ale proiectului,
  putând astfel uşura munca de estimare şi formând o bază solidă pentru
  planificarea proiectului.
4.5 Estimarea timpilor de lucru
  stă la baza determinării timpului de execuţie
  permite determinarea costurilor prin cunoaşterea cheltuielilor salariale
  se face pentru fiecare activitate din „lista preliminară de activităţi”
  se efectuează în om x ore, om x săptămână sau om x lună
  nu rezolvă problema determinării timpului de execuţie a activităţii
  respective
  estimarea se bazează pe experienţa proprie, compararea cu rezultate
  anterioare şi depinde şi de caracterul experţilor
  fiecare departament trebuie să menţioneze cu ce activităţi poate fi
  desfaşurată în paralel activitatea evaluată, precum şi ce activităţi o
  preced sau o urmează în mod obligatoriu
  dacă se doreşte considerarea caracterului decizional al experţilor,
  atunci se utilizează valorile medii, Tm, ale timpilor estimaţi de către
  experţi
Exemplul 4:
  pentru o activitate evaluată cu timpul de execuţie de 10
  oameni/lună trebuie precizat numărul minim de oameni
  care poate desfăşura acesta activitate

  dacă numărul minim de oameni este 1, atunci activitatea se
  va desfăşura de către un om timp de 10 luni

  dacă numărul minim este de 5, atunci activitatea va fi
  desfăşurată de 5 oameni timp de 2 luni

  este evident ca la nevoie activitatea va fi terminată şi de 10
  oameni timp de o lună dacă numărul maxim de oameni ce
  pot lucra simultan este mai mare sau egal cu 10
Exemplul 5:
  4.6 Estimarea costurilor
Precizări generale:
  valorile costurilor pe articole sunt determinate pe baza costurilor la
   momentul efectuării calculelor în departamentele interesate
  cheltuielile de personal sunt afectate de coeficienţi care conţin creşteri
   salariale preconizate
  cheltuielile cu procurarea echipamentelor, a materiilor prime şi
   materialelor cu coeficientul de creştere al preţurilor
  costul materialelor trebuie să reprezinte costul la poarta întreprinderii,
   incluzând cheltuielile de transport, manipulare, asigurare şi taxele
   vamale
  capitolul 8 „alocaţii, taxe etc.” sunt introduse şi costurile suplimentare
   datorate inflaţiei prognozate, care afectează costul de bază estimat,
   precum şi costurile adiţionale
  Responsabilitatea pentru estimările efectuate cade în seama
   specialiştilor care le-au întocmit, respectiv al departamentului,
   dar răspunderea pentru valoarea globală a estimării o are
   managerul de proiect
4.7 Studiul de piaţă
  Studiul de piaţă oferă informaţii ce precizează dacă
  rezultatul proiectului (produsul) este cerut, dacă
  foloseşte cuiva şi cât
  pentru proiectele de mai mică anvergură, etapa de
  fundamentare se încheie cu acest studiu de piaţă

  pentru proiectele complexe studiul se foloseşte în cadrul
  studiului de oportunitate
  în cazul în care studiul de piaţă va dovedi necesitatea
  produsului, atunci se va fixa şi numărul de produse pe an
  care vor fi fabricate
4.8 Studiul de oportunitate
  este un document tehnico-ştiinţific
  oferă, pe baza elementelor cunoscute, o analiza a „ideii” proiectului
  din punct de vedere: tehnic, economic, comercial şi organizatoric
  rolul lui este de a clarifica un număr de aspecte cheie:
   - asigură selecţia preliminară şi oferă argumente pro sau contra
    realizării proiectului
   - verifică şi validează principalele ipoteze
   - explorează abordările posibile
   - sugerează strategia adecvată
   - apreciază riscurile
  este făcut de ofertantul proiectului sau de o firmă de consultanţă din
  domeniul respectiv
  echipa care realizează studiul trebuie să fie externă echipei
  proiectului pentru a se păstra obiectivitatea
  nu angajează fonduri importante

								
To top