Quy trinh XQ-NA by nbthanh2001

VIEWS: 180 PAGES: 17

									QUY TRÌNH KYÛ THUAÄT CHUÏP XQUANG THÖÔØNG QUY
I. Caùc chieàu theá chuïp cô baûn:
1-Tö theá chuïp laø vò trí töông quang giöõa boùng x-quang, beänh nhaân vaø cassettes ñöïng phim. Ñoái vôùi moãi vuøng caàn thaêm khaùm, coù moät soá tö theá chính xaùc. 2-Tia chính hay tia trung taâm laø moät ñöôøng thaúng töôûng töôïng ñi qua trung taâm cuûa chuøm tia x. Noù phaûi chieáu vaøo trung taâm cuûa phim. Boä phaïn ngaém gaén vaøo boùng thöôøng coù moät ñeøn phaùt moät chuøm tia saùng nhoû töôïng tröng cho tia chính cuûa chuøm tia x, cho pheùp ngaém chính xaùc. 3-Hình aûnh giaû (Artefact) laø nhöõng thay ñoåi treân phim khoâng phaûi do bieán ñoåi giaûi phaåu, hoaëc beänh lyù ôû vuøng chuïp, maø do loãi kyû thuaät. 4-Caùc tö theá chuïp: -Tö theá tröôùc sau: Ngöôøi ñöôïc chuïp aùp löng vaøo cassettes. -Tö theá sau tröôùc: Ngöôøi ñöôïc chuïp aùp buïng vaøo cassettes. -Tö theá nghieâng (P) hoaëc (T): Ngöôøi ñöôïc chuïp aùp aùp phía (P) hoaëc phía (T) vaøo cassettes. -Tö theá naèm goàm coù naèm ngöõa (löng aùp phim), naèm saáp(buïng aùp phim), naèm nghieâng (P) hoaëc nghieâng (T). -Tö theá cheách tröôùc(P)(OAD) hay cheách sau(OAG): Goùc cheách thöôøng laø 45, maët tröôùc cuûa vai (P) hay vai (T) aùp vaøo phim.

II. Quy trình thaêm khaùm caùc boä phaän thaàn kinh:
1-Caùc tö theá cô baûn vuøng soï maët: a)Tö theá soï thaúng: Tieâu chuaån chuïp 75KV- 65mAs -1meùt – coù loïc. -Tö theá sau tröôùc: Beänh nhaân naèm saáp, ngöïc cheâm cao, ñaët phim beân döôùi, traùn muõi saùt phim, côû phim phaûi laáy ñöôïc toaøn boä soï. Höôùng chuïp tia chính ñi qua ñöôøng loã tai ñuoâi maét, cassettes ñaët song song maët thaúng cuûa maët. -Tö theá tröôùc sau: Beänh nhaân naèm ngöõa, ñaët phim phía döôùi vaø côõ phim laáy toaøn boä soï. Höôùng chuïp tia chính ñi qua ñuoâi maét, cassettes ñaët song song maët thaúng cuûa maët. b)Tö theá nghieâng: Tieâu chuaån chuïp 70KV- 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaït beänh nhaân naèm leân baøn, ñaët cassetts phía döôùi hoäp soï vaø hoäp soï cuûa beänh nhaân phaûi hoaøn toaøn nghieâng (chuù yù ñöôøng ngang töø khôùp Bregma qua soáng muõi vaø caèm phaûi song song vôùi

1

phim). Höôùng tia chính phaûi vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñöùng doïc giöõa. c)Tö theá thaúng cao: Tieâu chuaån chuïp 75KV- 65mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Höôùng chuïp: Hình chieáu cuûa xöông ñaù ôû döôùi hai hoá maét. Tia chính cheách khoaõng 15 veà phía treân. d)Tö theá Worms: Tieâu chuaån chuïp 75KV- 65mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Höôùng chuïp: Hình chieáu cuûa xöông ñaù naèm treân hoá maét. Tia chính cheách khoaûng 30 xuoáng phía döôùi. e)Tö theá Blondeau: Tieâu chuaån chuïp 70KV - 65mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Hình chieáu cuûa xöông ñaù ôû döôùi xoang haøm. Tia chính cheách leân treân khoaûng 25. f)Tö theá Hirtf: Tieâu chuaån chuïp 75KV - 70mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính vuoâng goùc vôùi ñöôøng loã tai – ñuoâi maét. g)Tö theá Schuller Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính tieáp tuyeán vôùi ñöôøng loã tai – ñuoâi maét. 2- Chuïp maïch naõo: -Chuaån bò beänh nhaân tröôùc chuïp: +Beänh nhaân nhòn aên tröôùc 4h – 6h. +Tieàn söû beänh nhaân coù dò öùng thuoác coù chöùa Ido khoâng. +Thaän troïng ôû beänh nhaân suy thaän, cao HA, … -Ñaët beänh nhaân leân baøn, boû cassettes vaøo döôùi soï naõo. Sau ñoù laøm thuû thuaät ñaët catete vaøo ÑM caûnh beân caàn chuïp vaø bôm thuoác caûn quang. 2

-Tieán haønh chuïp caùc tö theá soï thaúng vaø töông töï ôû tö theá soï nghieâng ñuùng tuyø bôm thuoác.

III. Quy trình thaêm khaùm caùc boä phaän chi treân:
1-Vai: a)Höôùng thaúng: Tieâu chuaån chuïp 50KV - 30mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. Treân phim chuïp tö theá naøy ñoä xoay cuûa caùnh tay khoâng quang troïng. b)Höôùng nghieâng: Ñoù laø hình chieáu cuûa caùnh tay ôû tö theá giaïng treân maët phaúng naèm ngang. Tieâu chuaån chuïp 50KV - 30mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm ôû treân vai sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c)Höôùng nghieâng xuyeân ngöïc: Tö theá naøy duøng khi caùnh tay khoâng giaïng ñöôïc. Ñoù laø hình chieáu cuûa vuøng vai caùnh tai treân maët phaúng ñöùng doïc giöõa. Tieâu chuaån chuïp 50KV - 30mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm ôû beân ngoaøi khôùp vai sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 2-Caùnh tay: Thöôøng duøng hai tö theá thaúng vaø nghieâng. a)Höôùng thaúng: Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 3-Khuyûu tay: a)Höôùng thaúng: Hình chieáu cuûa khuyûu treân maët phaúng traùn ôû traïng thaùi duoãi vaø ngöõa. Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc.

3

Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu cuûa khuyû gaáp 90 treân maët phaúng ñöùng doïc giöõa, caúng tay ôû tö theá ngöõa. Truïc cuûa ñaàu döôùi xöông caùnh tay ôû höôùng nghieâng laøm thaønh moät goùc khoaûng 135 vôùi truïc xöông caùnh tay. Truïc xöông quay ñi qua loài caàu. Tieâu chuaån chuïp 50KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng cheách: Ñoâi khi höõu ích ñeå taùch caùc phaàn choàng leân nhau. Ñoái vôùi treû em caân duøng nhöõng phim chuïp so saùnh hai beân. Tieâu chuaån chuïp 50KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 4-Caúng tay: Thöôøng duøng hai tö theá thaúng vaø nghieâng. a)Höôùng thaúng: Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 5-Coå tay: Thöôøng duøng hai tö theá thaúng vaø nghieâng. Coù nhöõng tö theá phuï ñaëc bieät ñeå nghieân cöùu nhöõng xöông coå tay nhö xöông thuyeàn(tö theá Schreck) a)Höôùng thaúng: Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: 4

Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 6-Xöông baøn tay: Thöôøng duøng hai tö theá thaúng vaø nghieâng. Coù nhöõng tö theá phuï ñaëc bieät höôùng cheách hoaëc chuïp töøng ngoùn rieâng bieät. a)Höôùng thaúng: Caùc xöông baøn tay vaø ngoùn tay taùch rôøi nhau ôû höôùng thaúng, nhöng ngoùn caùi laïi ôû höôùng nghieâng. Tieâu chuaån chuïp 40KV - 15mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Caùc xöông baøn tay vaø caùc ngoùn tay choàng leân nhau, ngoùn caùi ñöôïc taùch ra naèm ôû phía tröôùc. Tieâu chuaån chuïp 45KV - 20mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

IV. Quy trình thaêm khaùm caùc boä phaän chi döôùi:
1-Xöông chaäu vaø khôùp haùng: a)Xöông chaäu chuïp höôùng thaúng: Hình ñaàu treân xöông ñuøi thay ñoåi theo ñoäi xoay chi treân vaøo trong hoaëc ra ngoaøi. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Khôùp haùng höôùng nghieâng: Coù theå chuïp theo nhieàu caùch. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c)Nhöõng tö theá chuïp ñaëc bieät: Höôùng cheách xöông chaäu 45 hoaëc xoay caùnh chaäu beân chuïp(3/4 caùnh) hoaëc xoay loã bòt beân ñoái dieän(3/4 bòt). Tieâu chuaån chuïp 65KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc.

5

Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 2-Xöông ñuøi: Thöôøng chuïp ôû hai tö theá thaúng vaø nghieâng. a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 4-Khôùp goái: a)Höôùng thaúng: Ñöôøng khe khôùp ñuøi-chaøy song song, gioáng heät nhau töø trong ra ngoaøi. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Xöông baùnh cheø ôû tröôùc maët roøng roïc. Khoaûng caùch giöõa ñaàu döôùi xöôing baùnh cheø vaø loài caàu chaøy tröôùc khoâng thay ñoåi, nhöng tuyø theo ñoä gaáp ñaàu goái maø vò trí ñaàu goái thay ñoåi so vôùi roøng roïc. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c)Khe phôùp ñuøi – xöông baùnh cheø: Roäng khoaûng 6mm. Khe naøy luùc naøo caân ñoái treân caùc phim chuïp ñaàu goái gaáp 30 ñoä, 60 ñoä vaø 90 ñoä. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

6

d)Khuyeát treân loài caàu: Thaáy roû khi ñaàu goái gaáp 45 ñoä vaø coù hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 5-Caúng chaân: Thöôøng chuïp ôû hai tö theá thaúng vaø nghieâng. a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 6-Maét caù: a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Phoâ baøy roû xöông seân vaø xöông maùc. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c)Höôùng cheách: Xoay vaøo trong 45 ñoä, ñeå nghieân cöùu maét caù xöông maùc. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

7

d)Phim chuïp ôû tö theá cöôõng eùp: Kheùp vaøo hoaëc kheùp ra coù theå cho thaáy roû nhöõng thöông toån cuûa daây chaèng. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. f)Phi m chuïp ôû tö theá ñöùng:Höôùng thaúng vôùi daây kim loaïi ñaùnh daáu phaàn meàm cuûa sau baøn chaân seõ phaùt hieän ñöôïc goùt xoay vaøo trong hoaëc ra ngoaøi. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 7-Baøn chaân: a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng cheách: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Phoâ baøy roû xöông seân vaø xöông maùc. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c)Höôùng ñaëc bieät: Baøn chaân höôùng nghieâng ôû tö theá ñöùng vaø phaàn tröôùc chaân höôùng maët ôû tö theá ñöùng. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

V.Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm caùc boä phaän coät soáng:
1-Coät soáng coå: a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 55KV –50mAs -1meùt – coù loïc.

8

Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c) Cheách ¾ (P) hoaëc (T):Tieán haønh baèng caùch chieáu coät soáng coå treân maët phaúng ñöùng laøm thaønh moät goùc 55 ñoä so vôùi maët phaúng ñöùng ngang. Caùc loã lieân hôïp seõ thaáy roõ Tieâu chuaån chuïp 55KV –50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. d) Khôùp loã chaåm: Chuïp nhö höôùng thaúng, cho beänh nhaân haù roäng moàm. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 30mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 2-Coät soáng ngöïc: Thöôøng chuïp ôû hai tö theá thaúng vaø nghieâng. a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 63KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 68KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 3-Coät soáng thaét löng – cuøng cuït: a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc.

9

Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 73KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. ÔÛ khoái xöông cuøng cuït tieâu chuaån chuïp 78KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. c)Höôùng cheách:Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng cheách laøm vôùi maët phaúng traùn moät goác 45 ñoä (taïo neân hình nhöõng con choù ñoái xöùng), coå choù laø hình chieáu cuûa eo cung sau. Tieâu chuaån chuïp 70KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. d)Khôùp thaét löng-cuøng: Caàn ñöôïc nghieân cöùu ñaëc bieät vì ñóa thaét löng cuøng coù ñoä cheách raát lôùn theo ñöôøng chaân trôøi töø 30 ñeán 40 ñoä, thaäm chí coù khi hôn vì ñoä daøy cuûa khung chaäu ôû höôùng nghieâng. Tia x caàn coù ñoä cheách thích hôïp. -Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. -Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 70KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

VI.Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm caùc xöông söôøn vaø xöông öùc:
a)Höôùng thaúng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng ngang. Tieâu chuaån chuïp 60KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. 10

Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng nghieâng: Hình chieáu treân maët phaúng ñöùng doïc. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. c)Höôùng cheách: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

VII.Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm phoåi:
1-Tö theá thaúng sau tröôùc: Beänh nhaân hít vaøo heát söùc, nghóa laø beänh nhaân aùp maët tröôùc cuûa loàng ngöïc vaøo cassettes. (Chuù yù: Nhöõng phim chuïp taïi giöôøng hoaëc treân caùn ñöôïc thöïc hieän ôû tö theá löng aùp vaøo cassettes tö theá tröôùc sau, ôû tö theá naøy boùng tim to leân caùc xöông söôøn naèm ngang ra. Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 2-Tö theá nghieâng: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 3-Nhöõng tö theá boå xung: a) Tö theá cheách: Tieâu chuaån chuïp 60KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. b)Tö theá naèm nghieâng: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim. 11

c)Tö theá ñænh hay tö theá öôõn ngöïc(Lordotic): Tieâu chuaån chuïp 55KV - 50mAs -1meùt – khoâng loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp:Tia chính thaúng goùc vôùi phim.

VIII.Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm boä maùy tieâu hoa khoâng chuaån bòù:
1-Kyû thuaät chuïp buïng khoâng chuaån tö theá naèm: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng ñöùng, thaúng goùc vôùi phim. 2-Caùc tö theá chuïp buïng khoâng tröôøng hôïp caáp cöùu: a)Tö theá chuïp thaúng: Phaûi thaáy ñöôïc ñaùy phoåi treân phim. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. b)Höôùng thaúng ôû tö theá beänh nhaân naèm ngöõa tia ngang: Tieâu chuaån chuïp 75KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. c)Höôùng thaúng ôû tö theá beänh nhaân naèm nghieâng (T) hoaëc nghieâng (P) vôùi tia x ñi ngang: Cho beänh nhaân ngoài # 10 phuùt, roài naèm nghieâng (T) hoaëc (P) khoaõng 10 phuùc Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim song song vôùi maët baøn.

IX. Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm boä maùy tieâu hoaù coù duøng thuoác caûn quang:
1-Kyû thuaät chuïp thöïc quaûn: Cho beänh nhaân ngaäm ñaày barium sulfate pha vôùi nöôùc, cho beänh nhaân nuoát, ta tieán haønh chuïp tö theá thaúng vaø cheách. a)Tö theá thaúng:

12

Tieâu chuaån chuïp 60KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. b)Tö theá cheách: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. 2-Kyû thuaät chuïp daï daøy taù traøng: Cho beänh nhaân uoáng barium sulfate # 1goùi + 250ml nöôùc, sau ñoù tieán haønh chuïp caùc phim: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. -Phim thaúng 1/3 döôùi thöïc quaûn. Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs 1meùt – coù loïc. -Phim chuïp lôùp moõng khaûo saùt nieâm maïc. -Phim toaøn theå daï daøy, taù traøng, khung taù traøng, tö theá RAO. -Phim khu truù vuøng baát thöôøng. -Phim nghieâng (P) hoaëc nghieâng (T) khaûo saùt phuùc maïc, thuyø traùi gan -Phim thaúng ñöùng, RAO< LAO ñeå khaûo saùt sa daï daøy, doàn ñaåy töø ngoaøi daï daøy,… -Tö theá ñaàu doác khi nghi ngoà coù thoaùt vò. -Phim chuïp chaäm ñeå khaûo saùt söï ngheït cuûa oáng tieâu hoaù. -Thuoác caûn quang: +Barium sulfate +Iod tan trong nöôùc +Khoâng duøng cho beänh nhaân nghi ngôø coù doø thöïc quaûn-khí quaûn, lieät voøm haàu, noân oùi, nuoát saët… +Thay baèng Lipiodol. 3)Kyû thuaät chuïp ruoät non: Cho beänh nhaân uoáng barium sulfate # 2goùi + 350ml nöôùc. Sau 15-30 phuùt tieán haønh chuïp caùc phim: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 60mAs 1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. -Phim toaøn theå ñeán khi thuoác ngaám heát ruoät non . -Phim khu truù vuøng baát thöôøng. 13

-Phim nghieâng (P) hoaëc nghieâng (T). c)Kyû thuaät chuïp ñaïi traøng: Bôm thuoác barium sulfate # 3goùi + 1lít nöôùc qua ñöôøng haäu moân, tieán haønh chuïp caùc phim: Tieâu chuaån chuïp thaúng 65KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Tieâu chuaån chuïp nghieâng, cheách 70KV - 60mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. -Phim thaúng ñaày thuoác laáy toaøn boä khung ñaïi traøng caû goùc gan vaø goùc laùch. -Cheách tröôùc (P), cheách tröôùc (T) khi caàn taùch ñeå xem theâm moät phaàn naøo ñoù cuûa ñaïi traøng. -Nghieâng (P)vaø nghieâng (T). -Chassard Lapine ñeå xem ñaïi traøng sigma. * Khoâng chuïp ñaïi traøng vôùi barium sulfate : +Vieâm ruoät thöøa +Nghi ngôø thuûng ñaïi traøng. +Thoâng ñaïi traøng phuùc maïc. +Doø ñaïi traøng baøng quang. +Doø ñaïi traøng töû cung.

X.Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm heä nieäu coù chuaån bò:
1-UIV: a)Chuaån bò beänh nhaân: -OÅ ñònh taâm lyù beänh nhaân -Ngöøa phaûn öùng dò öùng thuoác iode (Thöû phaûn öùng) -Suùt röõa ruoät beänh nhaân. Neân nhò aên tröôùc 8 h -Taïo ñieàu kieän ñeå thaän baøi tieát toát nöôùc tieåu, traùnh hoaø loaõng nöôùc tieåu thì neân haïn cheá uoáng nöôùc tröôùc khi laøm UIV -Tröôùc ñoù khoâng duøng chaát caûn quang khaùc. b)Kyû thuaät chuïp: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. -Phim chuïp 5 phuùt eùp (Hoaëc khoâng eùp tuyø beänh nhaân ta löïa choïn phöông phaùp eùp hay khoâng) -Phim chuïp 10 phuùt, 15 phuùt, 30 phuùt, 60 phuùc vaø 90 phuùc (Neáu caàn thieát phim chuïp 120 phuùt). 2-Kyû thuaät chuïp baøng quang - thaän ngöôïc doøng vaø suoâi doøng: Bôm thuoác caûn quang pha vôùi nöôùc bôùm vaøo baøng quang qua sonde môõ ra da hoaëc qua nieäu ñaïo. Tieán haønh chuïp töù theá thaúng vaø cheách. 14

a)Tö theá thaúng: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. b)Tö theá cheách: Tieâu chuaån chuïp 70KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. 3-Ky thuaät chuïp nieäu ñaïo ngöôïc doøng: Bôm thuoác caûn quang pha vôùi nöôùc qua sonde vaøo nieäu ñaïo. Tieán haønh chuïp töù theá thaúng vaø nghieâng. a)Tö theá thaúng: Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. b)Tö theá cheách: Tieâu chuaån chuïp 60KV - 40mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. XI. Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm töû cung – voøi tröùng: -Cho beänh nhaân naèm treân baøn, tieán haønh laøm thuû thuaät ñaët sonde ñaàu cuûa bôm aùp löïc vaøo coå töû cung vaø bôm thuoác caûn quang vaøo töû cung ñuùng thì vaø ñuû aùp löïc. Sau ñoù chuïp tö theá thaúng vaø phim chuïp sau 15 phuùt: Tieâu chuaån chuïp 65KV - 50mAs -1meùt – coù loïc. Ñaët cassettes naèm döôùi hoaëc sau boä phaän caàn chuïp sao cho boä phaän caàn khaûo saùt phaûi naèm hoaøn toaøn vaøo beân trong cuûa phim chuïp. Huôùng chuïp: Tia chính chieáu thaúng goùc vôùi phim. XII. Quy trình kyû thuaät thaêm khaùm nhuõ aûnh: 1- Tư thế chếch trong- ngoaøi: Phim vaø ñaàu ñeøn ñöôïc nghieâng vôùi muïc ñích ñaët cassettes naèm giöõa cô löng roäng vaø cô ngöïc lôùn cuûa beänh nhaân. Ñoä nghieâng cuûa ñaàu ñeøn thay ñoåi töø 30 ñoä-60ñoä tuyø theo giaûi phaåu cuûa beänh nhaân. Tia x ñi xuyeân qua vuù töø phaàn treân trong ñeán phaàn döôùi ngoaøi cuûa vuù vaø thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 2- Tö theá thaúng treân – döôùi: Kyû thuaät vieân voøng qua tröôùc ngöïc keùo phaàn sau vaø döôùi cuûa vuù ra tröôùc. Tia x ñi xuyeân qua vuù 15

thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 3- Tö theá nghieâng 90 ñoä trong- ngoaøi vaø ngoaøi –trong: Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 4- Tö theá treân döôùi leäch ngoaøi hoaëc leäch trong:Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 5- Tö theá tieáp tuyeán: Ñaët daáu chì leân da ngang vuøng toån thöông khoâng sôø thaáy. Söû duïng boä eùp coù khung ñaùnh daáu theo maãu töï, ñaët leân phaàn vuù gaàn vôùi baát thöôøng nhaát. Chuïp ôû vò trí naøy, sau ñoù di chuyeån daáu chì döïa theo moái töông quang giöõa toån thöông vôùi khung coù daáu maãu töï treân phim vöøa röõa xong. Hình aûnh vò trí cuoái cuøng cho theá tieáp tuyeán.Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 6- Tö theá taäp trung ñöôøng giöõa hai vuù: Boä phaän eùp leân caû hai vuù nhöng seõ troäi hôn ôû beân naøo caàn taäp trung. Chuøm tia x ñi töø treân höôùng xuoáng, phaûi ñieàu chænh baèng tay caùc thoâng soá chuïp. Vôùi 23KV - 10mAs . 7- Tö theá laên: Ñaët laïi vuù beänh nhaân ñuùng nhö ñaõ chuïp vaø ñaõ phaùt hieän toån thöông. KTV ñaët baøn tay ôû moät phía cuûa vuù trong khi laên moâ vuù theo chieàu ngöôïc laïi. Eùp vuù ôû vò trí vuù ñaõ laên, laên ra ngoaøi hay vaøo trong. Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 8- Tö theá eùp vuù khu truù: Boä phaän eùp kích thöôùc nhoû, eùp ñuùng vuøng quan taâm nhaát vaø trong tröôøng hôïp vuù daøy ñaëc. Khoâng caàn thieát chuaån tröïc chuøm tia ñuùng vuøng eùp khu truù. Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Caùnh tay beänh nhaân töïa leân bôø cassettes, thoaûi maùi. Vôùi 23KV - 10mAs . 9- Chuïp phoùng ñaïi: Söû duïng giaù ñôõ phoùng ñaïi laøm taêng khoaûng caùch giöõa vuù eùp vaø cassettes vôùi ñoä phoùng ñaïi x 1,5-2,0 vaø tieâu ñieåm nhoû cuûa ñaàu ñeøn tia x. nhaét nhôõ beänh nhaân giöõ nguyeân tö theá vì thôøi gian phaùt tia töông ñoái daøi hôn. 10-Tö theá ñuoâi naùch: Ñaàu ñeøn ñöôïc xoay sao cho phim song song vôùi ñuoâi naùch. Xoay beänh nhaân sao cho ñuoâi naùch tieáp xuùc vôùi cassettes. Caùnh tay beân vuù chuïp ñaët phía sau bôø treân cassettes vôùi khuyû gaäp vaø baøn tay ñaët treân tay caàm.Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Vôùi 23KV - 10mAs . 16

11- Tö theá chuïp vuù coù tuùi taïo hình: a)Tö theá thaúng treân döôùi (CC):Beänh nhaân cuùi ra tröôùc toái ña ñeå deå taùch rôøi moâ tuyeán phía tröôùc ra khoûi tuùi, nheï nhaøng keùo moâ tuyeán phía tröôùc ra tröôùc, trong khi ñaåy tuùi ra sau baèng caùc ngoùn tay. Khi ñaõ keùo ñöôïc moâ tuyeán ra tröôùc, cho beänh nhaân ñöùng thaúng daäy.Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes. Vôùi 27KV - 10mAs . b)Tö theá cheách trng-ngoaøi(MLO): Beänh nhaân cuùi ra tröôùc. Coá gaéng vuoát moâ tuyeán ra tröôùc trong khi ñaåy tuùi ra sau baèng caùc ngoùn tay, sau ñoù cho beänh nhaân ñöùng daäy. Yeâu caàu BN ñaët tay leân tay caàm vôùi goùc treân cuûa cassetts naèm sau naùch. Hoûi BN xem caûm giaùc cuûa bôø cassetts ñuïng vaøo vuù hay vaøo xöông söôøn. Neáu ñuïng vaøo xöông söôøn, phaûi ñaët laïi tö theá töø ñaàu vì tuùi taïo hình chöa ñöôïc ñaåy leäch ñaày ñuû. Sau ñoù eùp töø töø.Tia x ñi xuyeân qua vuù thaúng goùc vôùi beà maët cuûa cassettes.Vôùi 27KV 10mAs .

17


								
To top