Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Qui trinh chup bung_ khung chau

VIEWS: 69 PAGES: 2

									BVÑK TÆNH BÌNH ÑÒNH VIEÄT NAM KHOA X QUANG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC

QUY TRÌNH CHUÏP COÄNG HÖÔÛNG TÖØ BUÏNG-KHUNG CHAÄU
1. Chuaån bò beänh nhaân: - Xaùc ñònh laïi BN khoâng coù choáng chæ ñònh * - Yeâu caàu BN côûi ñoà trang söùc, caùc vaät duïng baèng kim loaïi; thay trang phuïc baèng boä aùo-quaàn cuûa phoøng CHTø (tröø tröôøng hôïp BN ñang maëc ñoà beänh vieän). - Yeâu caàu cho beänh nhaân nguû hoaëc meâ neáu tieân löôïng beänh nhaân khoâng theå naèm im. 2. Ñaët tö theá beänh nhaân: - Ñeå beänh nhaân naèm ngöûa treân baøn hai tay ñaët doïc theo thaân, tröø tröôøng hôïp BN quaù maäp, khi ñoù ñeå tay leân treân ñaàu. - Gaén coil thaân vaø chænh BN sao cho coil bao phuû ñöôïc vuøng caàn chuïp. - Caém daây caùp vaøo coil. - Chænh baøn sao cho tia trung taâm ôû giöõa coil. - Ñaåy baøn vaøo trong cho tôùi vò trí = 0. 3. Chuïp: - Choïn chöông trình chuïp (ñaõ caøi saün) phuø hôïp vôùi boä phaän caàn chuïp. - Queùt hình ñònh vò (3 maët phaúng) - Ñaûm baûo nhöõng chuoãi xung cô baûn sau: axial T1W, T2W, FATSAT, coronal T1W, T2W. Tuøy theo chaån ñoaùn vaø boä phaän caàn chuïp maø coù theå boå sung theâm baèng caùc chuoãi: FLAIR, TOF, …; hoaëc baèng caùc maët caét khaùc. Maùy chaïy töï ñoäng cho ñeán khi chuïp xong. Coù theå ngöøng phaùt xung baèng nuùt "Stop" treân maøn hình hoaëc nuùt ñoû (Emergency) treân hoäp giao tieáp. Neáu coù bôm caûn töø, thieát laäp saün chuoãi xung T1W treân caùc maët phaúng (tuøy thuoäc chaån ñoaùn vaø boä phaän chuïp) ñeå sau bôm chuïp ngay. - Xaùc nhaän vieäc ñaõ chuïp xong. Ñöa beänh nhaân rôøi baøn vaø ra khoûi phoøng. 4. Xöû lyù aûnh-In phim:

- Loïc nhieãu, chænh ñoä töông phaûn, saùng toái cho aûnh. Ño kích thöôùc, chuù thích… ôû vuøng toån thöông (neáu coù), chuù thích moác giaûi phaãu. - In phim vôùi caùc aûnh treân caùc maët caét ôû caùc chuoãi xung ñaõ thu ñöôïc.

BGÑ BV

Phuï traùch khoa CÑHA

*

Ñaõ qui ñònh trong baûng “Caùc tröôøng hôïp choáng chæ ñònh chuïp Coäng höôûng töø”.


								
To top