Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

M�TF TIP EGITIMI ANABILIM DALI by fDQ7Zq

VIEWS: 2 PAGES: 14

									Dün
Bugün
Gelecek
 Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2010, Aydın
  MÜTF eğitim programının tıp alanında
  meydana gelen değişimlere uygun
  geliştirilmesi, niteliğinin artırılması ve
  programın değerlendirilmesi amacıyla, Kasım
  1999’da kurulmuştur.
  Türkiye’de bazı tıp okullarında tıp eğitiminde
  değişime karar verildi
  Gerekçeler kurumlar arasında farklılıklar
  göstermekle birlikte tıp eğitimine yönelik uluslar
  arası sorunlar ortaktı
    Tıp alanındaki bilginin aşırı artışı, uzmanlaşma
    Tanı-tedavi yönelimli hizmet, temel sağlık hizmetleri yetersizliği
    Sağlık göstergeleri ve hizmetten yararlanma vd. eşitsizlikler
    Sağlık politikaları ile eşgüdümün olmaması
    Kurumlar ve eğiticiler arasındaki eşitsizlikler
    Uluslar arası Tıp Eğitimi Otoritelerinin üzerinde anlaştığı mesleki
    ve toplumsal yetkinlikler
      Veri X
           Paydaş
 Paydaş            Veri Y


Veri Q   SORUN


Paydaş        Paydaş


       Veri Z
 Değişimi
Yaşayanlar


 Değişimi
 Yönetenler  Değişimi
Planlayanlar ve
 Başlatanlar
Veriler
Davranışlar
       •Yargılar
       •Duygular
       •Düşünceler
       •İnançlar
       •Karşılanmamış
       ihtiyaçlar
       •Kurumsal iklim
Süreci Nasıl Yaşadık? Ya da;
DEĞİŞİMİ YÖNETMEK ve YAŞAMAK

         ÇATIŞMA
         İLETİŞİM
SAVUNMA            UZLAŞMA
         YÖNETİM
        AÇIK ve ÖRTÜK
         TEPKİNİN
         ANALİZİ
  Değişimin göstergelerini belirlemek
  Değişimin kurumsal performansa etkisini
  tanımlamak
  Değişim gösterge ve kurumsal performans
  belirleme kriter ve yöntemlerine karar
  vermek
  Yıllar içinde değişimin evrelerini, seviyelerini
  çıktılarını tanımlamak
  MÖ ve MS eğitimine katılım (KUG, PDÖ)
  Eğitici gelişimi ile ilgili programlar
  MÖ, MS ve SMG ile ilgili eğitim
  programlarının geliştirilmesi
   Tıp Eğitimi Doktora Programı (2008, 7 öğrenci)
  Kurumsal, öğrenci değerlendirme ve program
  değerlendirme etkinliklerinin planlanması ve
  yürütülmesi
  Tıp Fakültesinde eğitimle ilgili her düzeydeki
  kurul ve komisyonda aktif görev alarak
  çalışmalara bilgi ve danışmanlık desteğinin
  sağlaması
  Diğer Tıp Fakülteleri, sağlık eğitimi veren ve
  sağlık hizmetine katılan kurum ve kuruluşlara
  eğitim öğretim danışmanlığının sunulması
   Öğrenme süreçleri, öğretim model ve yöntemleri,
    öğrenme ortamları
  Gülpinar MA, Yegen BC.The physiology of learning and memory: role of peptides
  and stress.Curr Protein Pept Sci. 2004 Dec;5(6):457-73. Review.

  Gülpinar MA, Yeğen BC.Interactive lecturing for meaningful learning in large
  groups. Med Teach. 2005 Nov;27(7):590-4.
   Program geliştirme ve sonuçlarının
    değerlendirilmesi
  Abacioglu U, Sarikaya O, Iskit S, Sengoz M.Integration of a problem-based
  multidisciplinary clinical cancer management course into undergraduate
  education.J Cancer Educ. 2004 Fall;19(3):144-8.

  Gulpinar MA, Akman M, User I.A course, 'The Human in Medicine', as an example
  of a preclinical medical humanities program: A summary of 7 years.
  Med Teach. 2009 Mar 21:1-8. [Epub ahead of print]
   Öğrencilerin klinik ve sağlık hizmet sunumuna
    katılımları, kaygı ve maruziyetleri
  Sarikaya O, Civaner M, Vatansever KExposure of medical students to
  pharmaceutical marketing in primary care settings: frequent and influential.
.  Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2009 Dec;14(5):713-24. Epub 2009 Jan 30.
  Sarikaya O, Civaner M, Kalaca S.
  The anxieties of medical students related to clinical training.Int J Clin
  Pract. 2006 Nov;60(11):1414-8. Epub 2006 Jun 19.
TEŞEKKÜRLER

								
To top